DE TAI NGHIEN CUU

Document Sample
DE TAI NGHIEN CUU Powered By Docstoc
					1) Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp.

2) Doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại doanh nghiệp.

3) Phân tích báo cáo tài chính tại doanh nghiệp.

4) Phân tích các chỉ tiêu tài chính trong doanh nghiệp.

5) Quy trình cho vay ngắn hạn đối với khách hàng tại Ngân hàng.

6) Tình hình sử dụng và huy động vốn tại công ty.

7) Lập và trình bày báo cáo tại công ty.

8) Thẩm định phương án vay vốn dài hạn cho SXKD của DN.

9) Phân tích các phương thức huy động vốn của Ngân hàng.

10) Huy động tín dụng để sản xuất của công ty.

11) Phân tích tình hình huy động và sử dụng vốn của Ngân hàng.

12) Phân tích tình hình đầu tư máy móc thiết bị và khấu hao TSCĐ tại công ty.

13) Nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại.

14) Nghiệp vụ tín dụng của ngân hàng TM.

15) Phương thức thanh toán thông qua các loại thẻ tại NHTM.

16) Phương thức cho vay thông qua các loại thẻ tại NHTM.

17) Các giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay tiêu dùng tại NHTM.

18) Hoàn thiện phương thức cho vay các dự án ngắn hạn tại NHTM.

19) Nâng cao hiệu quả các phương thức cho vay trung và dài hạn tại NHTM.

20) Thẻ ATM, phương thức sử dụng bảo đảm tính an toàn tại NHTM.

21) Nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM trong nền kinh tế hội nhập.

22) Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại NHTM.

23) Vận dụng thanh toán không dùng tiền mặt trong việc nâng cao hiệu quả quản lí thuế
thu nhập doanh nghiệp.
24) Hiệu quả của các giải pháp kiềm chế lạm phát ở Việt Nam năm 2008 và những giải
pháp ổn định nền kinh tế VN trong thời gian tới.

25) Một số giải pháp cơ bản để phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử thông qua mạng
thông tin di động (Mobile Banking) ở Việt Nam.

26) Nâng cao hiệu quả công tác quản lí tồn kho nguyên vật liệu tại DN.

27) Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của NHTM.

28) Phát triển dịch vụ tài chính của NHTM tại tỉnh, thành phố..

29) Giải pháp tài chính hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ tại tỉnh, TP.

30) Cơ chế điều hành tỉ giá hối đoái của VN trong tình hình lạm phát năm 2008.

31) Giải pháp nâng cao hiệu quả huy động vốn và hoàn thiện cấu trúc vốn của công ty cổ
phần.

32) Phân tích các yếu tố chủ yếu chi phối hoạt động của nhà đầu tư trên sàn GDCK
TPHCM.

33) Phân tích năng lực phục vụ của NHTM.

34) Một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lí thuế thu nhập cá nhân có hiệu
lực từ 01.01.2009.

35) Một số giải pháp chính để phát triển thẻ thanh toán tại NHTM.

36) Làm thế nào để quản lí thuế thu nhập cá nhân ở VN trong thời gian tới.

37) Giới thiệu các sản phẩm huy động vốn của NHTM. Giải pháp gia tăng huy động vốn
của NHTM.

38) Tài sản đảm bảo và các vấn đề vướng mắc về tài sản đảm bảo.

39) Kỹ thuật lập bộ chứng từ trong phương thức thanh toán L/C.

40) Phát triển các sản phẩm tín dụng đối với khách hàng Doanh nghiệp tại các NHTM.

41) Phát triển các sản phẩm tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại các NHTM.

42) Phát triển dịch vụ thanh toán tại các NHTM.

43) Thẩm định tín dụng trung & dài hạn.
44) Phát triển bao thanh toán tại các NHTM.

45) Dịch vụ NH điện tử (e-banking).

46) Mở rộng và phát triển thẻ thanh toán tại các NHTM.

47) Ứng dụng các sản phẩm phái sinh trong kinh doanh ngoại tệ tại các NHTM.

48) Phát triển các sản phẩm kinh doanh của NHTM trên TTCK.

49) Phát triển các dịch vụ NH hiện đại tại các NHTM.

50) Cho vay hợp vốn tại các NHTM.

51) Xếp hạng tín nhiệm Doanh nghiệp tại các NHTM.

52) Các phương pháp định giá doanh nghiệp.

53) Các kỹ thuật phân tích chứng khoán.

54) Chính sách của nhà nước đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

55) Đánh giá các kỹ thuật phân tích chứng khoán.

56) Tìm hiểu kỹ thuật và rủi ro trong phương thức thanh toán bằng tín dụng chứng từ.

57) Tài trợ mậu dịch quốc tế: nghiệp vụ bao thanh toán của các ngân hàng thương mại.

58) Nghiên cứu các vấn đề về thuế đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Một số đề tài có thể viết tại các công ty chứng khoán:
1) Biện pháp hoàn thiện các quy trình nghiệp vụ tại công ty chứng khoán X.

2) Nâng cao hiệu quả hoạt động tại công ty chứng khoán X.

3) Xây dựng danh mục đầu tư hiệu quả cho khách hàng tại công ty chứng khoán X.

4) Biện pháp hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

5) Thị trường trái phiếu: Thực trạng và giải pháp.

6) Phân tích và định giá cổ phiếu X.

7) Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong việc đầu tư chứng khoán.
8) Ứng dụng mô hình định giá tài sản vốn (CAPM) trong việc định giá tài sản tại công ty
X.

9) Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các quỹ đầu tư.

10) Biện pháp hoàn thiện công tác công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt
Nam.

11) Thị trường chứng khoán Việt Nam: Thực trạng và giải pháp.

12) Biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thị trường chứng khoán Việt Nam.

13) Giải pháp huy động vốn thông qua thị trường chứng khoán của các công ty niêm yết.

Chúc các bạn thực tập tốt.

hoặc bạn có thể vào muc thảo luận đề tài thực tập của bạn detrang tham khảo thêm

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1930
posted:4/6/2010
language:Vietnamese
pages:4