BM1 KARANGAN by simee

VIEWS: 2,659 PAGES: 1

									 (BIL 242)
 22 - 28 Mac 2006                                                                                        S3
                                                                         2006 Bahasa Melayu


 Oleh Marzukhi Nyak Abdullah
                           Perenggan Deduktif
 Selain perenggan pendahuluan, isi karangan amat penting      Contoh soalan 1:
dalam setiap karangan yang ditulis kerana karangan yang tidak                                           LATIHAN
mempunyai isi dapat diibaratkan sebagai gulai yang tidak ber-    Pembuangan sisa toksik perlu dicegah demi menjaga
lauk. Malah, dalam peperiksaan karangan Bahagian B, 25 markah    kesejahteraan hidup rakyat di negara ini selain memastikan
                                                                     Tulis satu perenggan isi jenis dedektif berdasarkan soalan
diperuntukkan untuk isi karangan. Bagi karangan yang isinya     kebersihan alam sekitar.
                                                                     berikut:
terpencar atau terpesong markah maksimum yang diberikan ialah    Pada pendapat anda, apakah kesan pembuangan sisa toksik?
39 markah daripada 100 markah yang diperuntukkan untuk setiap                                       Banyak kempen untuk menyedarkan masyarakat Malaysia
karangan tersebut.
                                          a n:                         tentang kepentingan menjaga kebersihan tandas, tetapi
 Sekiranya pelajar ingin memperoleh markah antara 21 – 25       Contoh Jawap                           keberkesanannya tidak terserlah. Tandas awam didapati tidak
markah daripada 25 markah yang diperuntukkan untuk isi dan                                        terjaga dan sangat kotor.
kematangan fikiran, maka dalam karangan itu mestilah mempu-       (1) Salah satu kesan pembuangan sisa toksik secara haram     Pada pendapat anda, mengapakah hal ini berlaku?
nyai sekurang-kurangnya tiga isi utama. Setiap isi ditulis dalam   ialah hal ini boleh menyebabkan ikan yang diternak dan
satu perenggan. Oleh itu, sekiranya pelajar mempunyai empat isi,   ikan di dalam sungai mati. (2) Baru-baru ini, kita mendapati
maka karangan itu mestilah terdiri daripada empat perenggan isi    bahawa sisa toksik dibuang secara haram di beberapa lokasi
                                   di negeri Johor termasuk di Kampung Sungai Gatom, Labis              JAWAPAN MINGGU LALU
selain perenggan pendahuluan dan perenggan kesimpulan.
 Setiap isi karangan mestilah dihuraikan dengan panjang lebar    oleh pengusaha industri logam yang mengeluarkan sisa alu-
                                   minium. Sisa toksik dari industri aluminium boleh dibahagi              FAEDAH BERSUKAN
dan disertai dengan bukti, contoh atau alasan yang tepat dan
jelas. Selain itu, perenggan isi itu juga dapat menggambarkan     kepada dua, iaitu sisa hitam (tinggi kandungan garam) dan      Bersukan bukan sahaja dapat menyihatkan badan, tetapi
kematangan fikiran pelajar kepada pembaca, yakni semua isi      putih. Dari segi perundangan, sisa terjadual mengandungi 107    dapat menjauhi seseorang daripada kegiatan yang tidak
dihuraikan dengan matang.                       kategori yang disenaraikan dalam Kualiti Alam Sekeliling (Sisa   berfaedah. Oleh itu, setiap orang digalakkan untuk meli-
                                   Terjadual) Peraturan 1969. Sisa yang tersenarai dalam jadual    batkan diri dalam aktiviti sukan sebagai memenuhi masa
                                   itu mesti dikumpul, dilabel, diangkut, diolah dan dilupuskan    lapang mereka.
    Setiap perenggan isi terdiri daripada tiga elemen:       seperti yang ditetapkan dalam peraturan itu dan dua per-       Salah satu faedah bersukan ialah aktiviti ini dapat menyi-
    1. Isi utama tentang tema atau tajuk karangan         aturan lain, iaitu Kualiti Alam Sekeliling (Premis) (Kemudahan   hatkan badan pengamalkannya. Semasa bersukan, semua
    2. Huraian tentang isi utama                  Rawatan dan Pelupusan Sisa-sisa Terjadual) Peraturan 1989     otot kita digerakkan, malah tubuh badan kita berpeluh dan
    3. Bukti/contoh/alasan berkaitan dengan isi utama       dan Kualiti Alam Sekeliling (Sisa Terjadual) (Kemudahan      pada waktu itu semua lemak yang berlebihan di dalam
                                   Rawatan dan Pelupusan ) Arahan 1989. (3) Akibat pembuang-     badan dibakar. Oleh itu, kita mendapati orang yang ber-
                                   an sisa toksik itu, maka 27,000 ekor ikan siakap dilaporkan mati  sukan tidak mudah menghidapi penyakit jantung, kencing
 Sekiranya pelajar dapat menulis 25 patah perkataan bagi setiap   di Sungai Muar, iaitu di hilir kawasan pembuangan sisa toksik   manis dan darah tinggi jika dibandingkan dengan orang
elemen di atas, maka setiap perenggan isi dalam karangan pelajar   itu. (159 patah perkataan)                     yang tidak bersukan.
terdiri daripada lebih kurang 75 patah perkataan. Hal ini sudah                                      Aktiviti bersukan juga dapat mengeratkan silaturahim
memadai bagi pelajar yang berada dalam kumpulan sederhana,     Contoh soalan 2:                           antara satu sama lain, malah mengeratkan perpaduan dalam
tetapi pelajar yang berada dalam kumpulan cemerlang perlu                                        kalangan masyarakat. Hal ini demikian kerana aktiviti sukan
menulis lebih daripada 100 patah perkataan bagi setiap pereng-    Terdapat sesetengah peniaga yang menaikkan harga barang       melibatkan ramai orang dan semua kaum meminati sukan.
gan isi karangan. Hal ini dapat dilaksanakan sekiranya pelajar    dan perkhidmatan akibat kenaikan harga bahan petroleum.       Sebagai contoh, dalam perlawanan bola sepak, seramai 22
dapat memberikan huraian yang panjang lebar dan mengemu-       Perbuatan ini perlu dicegah kerana kenaikan harga barang dan    orang pemain daripada pelbagai kaum mengambil bahagian
kakan bukti, contoh atau alasan yang tepat dan jelas dengan isi   perkhidmatan menyebabkan berlaku inflasi.              dan pemain ini dapat berkenalan antara satu sama lain dan
karangan.                              Pada pendapat anda, bagaimanakah kenaikan harga barang       hal ini dapat mengeratkan perpaduan antara mereka.
                                   dan perkhidmatan dapat dikawal?                    Akhirnya, dengan melibatkan diri dalam aktiviti sukan,
  Terdapat tiga cara untuk menulis perenggan isi karangan,                                       maka seseorang itu dapat menjauhi dirinya daripada
                                                                     melakukan aktiviti lain yang tidak berfaedah. Seseorang
   iaitu dengan menggunakan perenggan deduktif,                 a   n:
  perenggan induktif atau perenggan deduktif-induktif.        Contoh Jawap                           itu akan memenuhi masa lapang mereka pada setiap hari
                                                                     dengan bersukan sekiranya mereka menganggap bersukan
                                     (1) Langkah untuk menghalang peniaga menaikkan harga      itu sebagai hobi. Dengan itu, mereka tidak akan meng-
 Bagi perenggan deduktif, pelajar perlu menulis isi utama dahulu   barang dan perkhidmatan ekoran kenaikan harga petroleum      gunakan masa lapang itu untuk aktiviti lain yang dianggap
dan diikuti oleh huraian dan bukti atau contoh. Di bawah ini     ialah tindakan tegas perlu dikenakan terhadap peniaga yang     mereka tidak berfaedah.
beberapa contoh perenggan isi karangan jenis deduktif sebagai     menaikkan harga barang dan perkhidmatan tanpa alasan         Semua orang perlu bersukan kerana pepatah mengatakan
contoh kepada pelajar untuk menulis perenggan isi karangan.      munasabah. (2) Baru-baru ini, kerajaan telah menaikkan harga    “Badan Sihat, Otak Cerdas”. Oleh itu, banyak kemudahan
Setiap elemen yang dinyatakan di atas diberikan nombor (1), (2),   runcit petrol, diesel, dan gas petroleum cecair (LPG) sebanyak   bersukan perlu disediakan dan galakan diberikan kepada
dan (3). Cuba pelajar teliti setiap elemen dalam perenggan isi di   30 sen. Kenaikan bahan petroleum ini menyebabkan para peni-    anggota masyarakat untuk bersukan.
bawah dan kemudian menulis perenggan isi dengan berdasarkan      aga mengambil kesempatan untuk menaikkan harga barang                           (233 patah perkataan)
contoh yang diberikan.                        yang dijual oleh mereka atau perkhidmatan yang disediakan
                                   oleh mereka. Hal ini akan menyebabkan berlaku inflasi. (3)
                                   Oleh itu, operasi pemantauan harga bagi mengelakkan peniaga
                                   menaikkan harga barang dan perkhimatan perlu dijalankan dan
                                   peniaga perseorangan yang didapati bersalah perlu dikenakan
                                   denda tidak melebihi RM15,000 atau kompaun RM7,500, mana-
                                   kala syarikat didenda maksimum RM25,000 mengikut Akta
                                   Kawalan Harga 1946. (115 patah perkataan)

								
To top