Spolocne_1.rocnik_2.cislo - DOC

Document Sample
Spolocne_1.rocnik_2.cislo - DOC Powered By Docstoc
					Ročník 1. študentský nezávislý občasník číslo                                  2
                                                 2004/2005
Autorky maľby: ŠÚV- kárky Vasileková, Adyšáková, Leňová, Ševčíková, Vašašová, Kolesárová, Martinková, Valašteková         Časopis Domova Mládeţe, Medická 2, Košice
Obsah 2. čísla
   Príhovor redaktorky
   Portréty - predstavujeme osobnosti
   Návšteva krúţkov pokračuje
   Kľúčovou dierkou – čo nám prezradili konzervatoristi
   Akcie v DM, ktoré nás zaujali – reportáţe
   Predstavujeme talenty DM
   Rubrika zábavy
   Uţitočné informácie
    Naša redakčná miestnosť č. 109
Redakčná rada : Erika Vadászová - šéfredaktorka, č. 531, Silvia
Adamišinová č. 528, Veronika Artimová č. 501, Ivana Frická č. 528, Jana
Chvosteková č. 528, Jana Imrichová č. 529, Bohdana Jakončuková č. 530,
Aneta Schmiedlová č.514, Peter Juriš č.705, Lucia Kopásková č. 504,
Katarína Kovácsová č. 528, Mária Kvitkovská č. 530, Simona Štefaníková
č. 527, Veronika Vojtilová č.526, Marián Andrejčák č. 813, Veronika
Arendáčová č.514
Jazyková a obsahová úprava :             PhDr. Mária Tejová
Technický redaktor :                 Ing. Tatiana Zahradníčková
Foto :                        PhDr. Jozef Gazdík
Tlač :                        DM Medická 2, Košice
    Ak práve čítate tento <<editorial>>, znamená to, ţe drţíte v rukách druhé číslo
nášho internátneho občasníka.
    Prvé číslo, ako všetko prvé, bolo slávnostné a reprezentačné a ... a dokonca aj drahé.
Ţiaľ, bolo drahé predovšetkým finančne ako drahé srdcu. Snaţíme sa, pokúšame sa a veľmi
si prajeme, aby sa náš časopis stával drahým aj pre Vaše srdcia. Prečo? Nuţ preto, ţe je
a bude predovšetkým o nás, o našom ţivote vo voľnom čase. Vieme, ţe voľného času nik
nemá nadmieru a okrem toho nie všetci si ho dostatočne váţime, alebo nehospodárime
s ním ako s niečím, čo sa rýchlo míňa a má svoju cenu. Spýtajte sa maturantov ako uteká
a či sú radi, ţe popri učení majú aj nejaké pekné záţitky z obdobia stráveného na strednej
škole.
    Preto by sme sa Vám radi stále viac pribliţovali a to takým spôsobom, ţe si
v časopise povieme, čo sa na našom internáte udialo, ako to na nás zapôsobilo. Dozviete
sa, čo sa chystá, aké spoločné záţitky máme za sebou a pred sebou, ako sa tu ľudia majú,
čomu sa tešia a s čím sa trápia, ako vnímajú svet a ţivot, aké sú ich túţby a priania, na čom
sa radi zasmejú atď. Na internáte i mimo neho sa usporadúvajú rôzne podujatia a akcie,
o ktorých moţno ani neviete a keď viete, neviete celkom čo ponúkali a ponúkajú. Keby ste
vedeli, iste by ste sa skôr naučili do školy, lepšie vyuţili čas, alebo by ste si ho pre
spoločný záţitok ušetrili. Spestrime, obohaťme a naplňme si teda svoj voľný čas aj
prostredníctvom nášho časopisu. Privítame účasť kaţdého z Vás na jeho tvorbe.
   A preto by sme boli radi, keby ste prispeli k tomu, aby tento časopis postupne spĺňal
tie Vaše predstavy a očakávania. Veď nielen tak, pre nič za nič, sme mu dali názov
„SPOLOČNE“.
   Prajeme Vám pozitívne záţitky.
                           Simona č.527
                          členka redakčnej rady
„Výsledky archeologického výskumu v Nižnej Myšli“

    Ani nie pred mesiacom sa v našom DM uskutočnila prednáška
spojená s premietaním videa pod vedením lektora PhDr. Ladislava Olexu,
ktorej programom bola prezentácia výsledkov 28 ročného archeologického
výskumu v Niţnej Myšli, neďaleko Košíc, ktorý poskytuje najucelenejšie
informácie o ţivote ľudí otmanskej kultúry v staršej dobe bronzovej.
    Študentom, ktorí sa na nej nemohli zúčastniť, by sme chceli
prostredníctvom nášho časopisu priblíţiť zopár výnimočných zaujímavostí.
    Otmanská kultúra patrila k najvyspelejším civilizáciám vo svojej
 dobe. Udrţiavala obchodné kontakty napríklad aj s Minojčanmi na Kréte.
 Neďaleko vedúca Jantárová cesta prispievala k rozvoju spoločenských
 a ekonomických vzťahov. Pre porovnanie Otmani boli o 130 rokov starší
 ako egyptský faraón Tutanchámon. Nanešťastie boli všetky strediská
 v blízkosti Niţnej Myšle zničené veľkým poţiarom v období vojenských
 rozporov.
    Archeológovia odkryli vyše 770 hrobov, pričom ich konečný
predpokladaný počet sa pohybuje okolo tisícky. Okrem rôznorodých
pracovných nástrojov boli objavené aj vzácne bronzové a zlaté šperky, ktoré
svedčia o šikovnosti vtedajších klenotníkov a zároveň dokumentujú sociálne
rozdiely v spoločnosti doby bronzovej.
    So slovenským tímom spolupracovali aj stáţisti z Nemecka, ktorí
boli s prácou a s nadobudnutými skúsenosťami veľmi spokojní.
    Všetky doposiaľ nájdené predmety a zrekonštruované obydlia máte
moţnosť vidieť vo Východoslovenskom múzeu (stála expozícia) alebo
priamo v miestnom múzeu v Niţnej Myšli.
    Celý výskum sa začal v roku 1977 a podnetom boli nálezy spred 100
rokov. PhDr. Ladislav Olexa dúfa, ţe tento projekt potrvá aj v ďalších
rokoch, pretoţe práce je veľmi veľa a okolie Niţnej Myšle skrýva ďalšie
a ďalšie tajomstvá.

                     Bohdana   č.530


Matúš HRUBOVSKÝ


Jenny


Našiel som dievča,        ale zabudol, ţe myslieť nevie.
ktoré ľúbim.           Spomenúť si sa snaţí
Je moje srdce,          no márne.
je môj sen,           Vie, ţe chcel lásku.
je moje ráno,           Dostal ju, nie je si istý,
je môj večer.          či si ju zaslúţi.
No aj napriek tomu        Niekedy ani nevie,
sa bojím, ţe uţ nebude      čo má robiť.
nič z toho.           Má sa hanbiť?
Obávam sa, ţe uţ ţiadne     Tešiť?
ráno nebude také krásne...    Či nebodaj ţiarliť?
čo keď ho zastrie tma.
Nepochybujem!
Len sa obávam.
Jej láska je veľká
a toho sa bojím,
čo keď časom zhasne?
Všetko je také zvláštne.
Navôkol je len taký pocit
ktorý nemá definíciu.
Ţeby to bola neistota, strach?
Neviem!
Ten pocit pozná len
moje srdce,
no nechce prezradiť.
A môj rozum myslí,Matúš HRUBOVSKÝ

Sklamal som?

Ublíţil som, ranil?      Nikomu som neklamal,
Alebo čo som vlastne      len som sa nazdával,
zle spravil?          ţe ma miluje.
Nemiloval som?         Konečne som chybu
Nenávidel?           v sebe našiel.
Nebol som zaľúbený?!      Nechcel som, aby to tak
Odsúdil som?!         skončilo.
Klamal?!            Nechcel som, aby sa mi
Ubliţoval?           jej srdce chrbtom otočilo,
Stratil, naveky sa odlúčil?  aby ma jej jedno, jediné
Nepochopil som lásku?     slovo ranilo.
Neodpovedal na otázku?     Nič z toho som nechcel.
Nepokoril sa?         A predsa som to dostal.
Bol som pyšný?
Bol som zlý?

Demagóg som bol?
Pre lásku som neţil?
Ţil!
A predsa sa sklamal
raz v ţivote som miloval.
Nikdy som sa nevzdal.
Hviezdy na nebi som počítal,
len aby som neplakal.
Rojčil som?
Bál som sa?
Utekal som pred niečím?!
Klamal som láske?
Nie.            Cenné rady pre maturantov

   Míľovými krokmi sa k nám blíţi máj – nielen čas lásky, ale aj čas
maturitných skúšok, ktoré zo sebou okrem iného prinášajú aj stres a napätie.
V týchto chvíľach je kaţdá rada nad zlato. Na besede s PhDr. Angelikou
Prevozňákovou, ktorá sa konala 15. 02. 2005 v klubovni na treťom
poschodí, nebola núdza o poslucháčov. Kaţdý si mohol otestovať svoju
verbálnu či vizuálnu pamäť a dozvedieť sa, ako sa čo najefektívnejšie
pripravovať na maturitnú skúšku. Témou bolo i to, kedy je potrebná
prestávka a ako sa zachovať, keď máte „okno“.
Mnohí si odniesli cenné informácie a môţu podobné a ďalšie besedy
kaţdému len odporúčať.
                       Alica č. 529
     Výcvik v rovesníckom preventívnom programe

   Začal sa 9.marca pod vedením pani vychovávateľky, psychologičky
a vedúcej výchovy PhDr. A. Prevozňákovej. Plánuje sa minimálne 10
stretnutí našich ţiakov v skupine, kde všetci navzájom na seba vplývame,
učíme sa počúvať seba a druhých, otvorene komunikovať, riešiť problémy,
vcítiť sa do myslenia a cítenia druhých, pomáhať si.

                          Jana č. 532

             Valentínska kvapka krvi

  Dňa 22. 02. 2005 o 19.30 bola v DM zorganizovaná diskusia
s obyvateľmi nášho internátu, ktorí sa zapojili do akcie Valentínska kvapka
krvi. Poniektorí darovali krv po prvýkrát. Nielen oni, ale aj tí, ktorí uţ majú
s darcovstvom kr-vi skúsenosti, si zaslúţia náš obdiv a rešpekt. Veď nikto
nevie, či jeho ţivot zajtra nebude závislý práve od týchto darcov: Ivan
Hanusič, Michal Pillár, Ivan Sobinovský, Jana Hrienková, Marcela Vidová,
Zdenka Harenčáková.

                        Majka č. 530
Zastihnutí na chodbe ...

  Kaţdý z nás je iný, ale spája nás jedno – internát. A tak som sa rozhodla,
ţe je čas „ prepadnúť“ vás na chodbách, izbách a zapísať si všetky vaše
rôznorodé názory – postrehy.

  1. Na akom jedle si z nášho internátneho menu vţdy pochutnáš?
  I.  Majka, 3. roč.: Ryţová kaša s posýpkou.
  II.  Silvia, 2. roč.: Zapekané zemiaky so syrom.
  III. Zdenka, 1. roč.: Palacinky a kyslé uhorky.
  IV.  Kitti, 2.roč.: Jana, nemám čas musím sa veľa učiť!
  V.  Igor, 2. roč.: Buchtičky s pudingom.

  2. Ak by si mal/a zmeniť čosi na internáte, čo by to bolo?
  I.  Soňa, 1.roč.: Myslím, ţe mi tu chýba bufet. Veď kaţdý
     pozná štvrtkový hlad.
  II.  Peter, 4. roč.: No, veľmi by ma potešili zatesnené okná, alebo
     aby som mohol hore brať obedy, večere.
  III. Jana, 2. roč.: Medziľudské vzťahy.
  IV.  Igor, 2. roč.: Aby holky mohli byť na chlapčenských izbách 24
     hodín denne a jednu nepríjemnú vrátničku.
     Lukáš, 2. roč.: Nočných vychošov.

  3. Navštevuješ krúţok v DM? Ak áno, aký?
  I.  Jana, 1. roč.: volejbalový
  II.  Katka, 2. roč.: šípky
  III. Jana, 2. roč.: šípky
  IV.  Miro, 2. roč.: ping - pong
  V.  Igor, 2. roč.: športové hry

  4. Ktorý vychovávateľ/ka je pre teba ten/tá naj a prečo?
I.   Majka, 3. roč.: Gazdík. Dá sa s ním pokecať a správa sa k nám
    ako k seberovným.
II.  Marek, 2. roč.: Gedeon. Ta lebo je naj.
III.  Marek, 2. roč.: Tá naša – Romanovová.
IV.  Soňa, 1. roč.: Zahradníčková, zatiaľ bola ku mne veľmi milá.
V.   Lukáš, 2. roč.: Hudáček, jednoznačne.

5. Aký si mal/a pocit keď si vstúpil do inťáčiku?
I.  Alica, 4. roč.: Mala som strach aké spolubývajúce
   budem mať, ale bola som aj rada, ţe sa odpútam od rodičov.
II.  Simona, 1. roč.: Chcem ísť domov.
III. Aďa, 1. roč.: Úţasný dojem u mňa vyvolal koberec a mobilný
   záchod (hýbe sa podľa potrieb).
IV.  Lukáš, 2. roč.: Studené izby.
V.  Marek, 4. roč.: Hm, to bolo uţ dávno.

6. Bol/a si uţ v novej čajovni?
I.  Ivka, 2. roč.: Áno, je to pekne urobené.
II.  Aďa, 1. roč.: Nie, ale chystám sa.
III. Kristína, 1.roč.: Je to zaujímavo vymyslené (najmä vankúše).
IV.  Lukáš, 2. roč.: Nie, voňavé tyčinky škodia zdraviu.
V.  Marek, 2. roč.: No jasné, veď sme to tam urobili.

7. Ako často konzumuješ instantné potraviny?

I.   Tomáš, 2. roč.: Kaţdý štvrtok
II.  Miro, 2. roč.: Nikdy
III.  Igor, 2. roč.: 2- 3 krát týţdenne.
IV.  Igor, 2. roč.: Stále aj teraz.
V.   Marek, 2. roč.: Naposledy dnes po 2 mesiacoch.

8. Čo vravíš na tento časopis?
I.  Laco, 4. roč.: Prvé číslo kus drahé, tak som ho nekúpil.
II. Lukáš, 2. roč.: Keby tam bolo všetko čo chcem, teda neprikrášlené.
III. Maťo, 3. roč.: Neviem, nečítam ani povinné čítanie.
IV. Marek, 3. roč.: Keďţe tam robíš ty – super.
  V.  Tina, 4. roč.: V pohode. veď začiatky sú vţdy ťaţké.
                            Jana č. 529
 Deň Sv. Valentína

  Láska je vraj jednou z javov ţivota, bez ktorej by človek nemohol
existovať. Deň Sv. Valentína sa stal sviatkom, kedy môţeme prejaviť tento
krásny cit, či náklonnosť ku kaţdému koho máme radi. 14. február je sym-
bolom zaľúbených listov plných milých a úprimných viet.
  Samozrejme ani my, obyvatelia internátu ,sme nezanevreli na oslavu
lásky. V podvečerných hodinách sme sa mali moţnosť stretnúť s dievčatami
nesúcimi schránku na vaše pozdravy, pohľadnice i malé darčeky. A tak
neskôr nejednému z Vás „ Valentínky “ zaklopali na dvere , vyčarili úsmev
na tvári, s ochotou doručiť lístok s vyznaním správnemu adresátovi.
Aj keď sa oficiálne sviatok zamilovaných vo svete slávi len 24 hodín v na-
šom domove mládeţe sa atmosféra udrţala do štvrtku, pričom vyvrcholi-
la diskotékou a ľúbostnou poéziou. Diskotéka začala krátkym kultúrnym
programom, ktorý moderovali Simona Štefaníková a Dušan Labanc.
V úvode ulahodil romantickou poéziou Ján Kujnisch a krv v tepnách aţ ku
srdcu rozpumpovali tanečné kreácie v prevedení Michala Kalafuta a jeho
partnerky Patrície. Určite sa aj oni pričinili k navnadeniu všetkých
tancuchtivých a hudobná zábava začala.
Nielen vďaka dobrým piesňam sa zapĺňal parket minútu po minúte.
Domové pravidlá sú neoblomné a čas letel ako víchor. Nuţ po„ záverečnej“
sme sa pobrali do svojich izbietok, aby sme mohli opäť snívať a tešiť sa na
ďalšieho Valentína.
                           JYXA
      Florbalová liga

  Florbal – hra podobná ľadovému hokeju, či hokejbalu – sa postupne
stáva veľmi populárnou športovou hrou. Jeho začiatky môţeme nájsť v 60-
tych rokoch 20. storočia v USA. V roku 1986 bola zaloţená Medzinárodná
florbalová federácia (IFF), ktorej členom je od roku 1999 aj Slovenský zväz
florbalu (SZFB). V Európe sa hrá Európsky pohár a kaţdoročne sa konajú
majstrovstvá sveta.
Florbal hrajú muţské, ţenské i zmiešané druţstvá. Existujú dva varianty
florbalu: malý a veľký. Malý sa hráva v malom počte na menšej ploche
a bez brankárov. Klasický veľký florbal sa hráva v športových halách
s prirodzenými prenosnými mantinelmi a hrá ho šesť hráčov (vrátane
brankára).
Florbal sa hrá s dutými plastovými hokejkami a s loptičkou, ktorá je taktieţ
dutá. Je to hra podobná pozemnému hokeju, ale je to bezkontaktný šport bez
„bodycheckov“. Je to čisto technický šport. Všetko sa píska.
   Aj na našom internáte máme takých, ktorí praktizujú tento šport. Iba
pre vás sme urobili exkluzívny rozhovor s kapitánom druţstva ZEKA
Mariánom Pajunkom (Pajda) a hráčom Jozefom Vargom (Joţko).

Čo je to florbal?
   Hra inteligentov zaujímavá na psychiku.

Čo nám o vás ako muţstve poviete?
   Sme vysokoškolská florbalová liga. Hrať sme začali minulý rok, no
   teraz sú z nás uţ profesionáli. Nevedeli sme do čoho ideme, ale sme
   „namakaní“. Hrali sme aj proti reprezentantom Slovenska a prehrali
   sme len 9:11. No bol to len prípravný zápas. Trénujeme v telocvični
   pri vysokoškolských internátoch Medická 4, jedenkrát do týţdňa.
   Máme najlepšie formácie zo všetkých tímov.
Ako by ste nám priblíţili hráčov vášho druţstva?
   Joţko – ten, ktorý na všetkých kričí... „burcovač“ tímu
   Pajda – kapitán, ktorý dal dokopy muţstvo... obranca
   Marek Bartko – „namakaný“ hráč, ktorý je síce náladový, ale je
   dobrý
   Tomáš Malý – najlepší strelec
   Tomáš Jenčo – nenápadný, no veľmi rýchly a ostrý strelec
   Róbert Dianiška – vtipkár Robo, nenápadný skrytý strelec
   Ján Draxler – najlepší brankár... na neho sa spolieha celý „team“, je
   proste jednotka

EXTRA
  Máme dresy z vlastných finančných prostriedkov
 Pajda: „Rozdávame podpisy kaţdému. Autogramiáda sa uskutoční na
 izbe č. 703. Spodné prádlo nepodpisujeme. Som voľný, ale len dva
 týţdne, tak sa snaţte!“
 Vyjadrenie diváka Vlada Dţudţu: „Ste dobrí!!!“
 Pajda+Joţko:„Cez tento časopis posielame všetkým faninkám pusinky.“
 PS: ZEKA FURT!!!“

  Stránka, kde sa dozviete viac o tomto športe:
                          www.florbal-upjs.szm.sk
                            Janka č.528
                            Ivka č.528
    Návšteva rozhlasového krúžku

  Ako uţ iste dávno viete, na našom internáte funguje rozhlasový krúţok,
ktorý vysiela kaţdú stredu od 19:30 do 20:00. V tomto článku vám chceme
trošku viac priblíţiť tento krúţok. My vás oboznámime s našimi dvoma
moderátormi Jankou Imrichovou (17) a Mariánom Tomkom (18), ktorí nám
spríjemňujú náš pobyt na internáte.
Meno: Marián Tomko
Prezývka: Majo
Bydlisko: Michalovce
Znamenie a dátum narodenia: Lev, 2. august 1986
Škola, študijný odbor: Stredná zdravotnícka škola, odbor masér.
Obľúbený relax: spánok a dobrá hudba.
Čo si najviac váţim: dobrých priateľov a sám seba.
Čo nemám rád: ľudskú hlúposť a primitívnosť.
Odkedy pracujem v rádiu: mám pocit, ţe odjakţiva.
Obľúbené jedlo: zjem všetko a všetkých.
Váţim si ľudí: úprimných, ktorí sa vedia postaviť a pobiť za svoj názor.
Zlozvyky: občas náladový, ale iba občas.
Záujmy, koníčky: ak mám čas, tak cyklistika, koncerty, posedenie s kamarátmi
a dobrá kniha; neznášam televízor a zafajčené bary.
Čo by som chcel v ţivote dosiahnuť: aby boli ľudia v mojej blízkosti spokojní,
a aby som sa mohol s čistým svedomím ráno pozrieť do zrkadla.
Ţivotné krédo: „Hlavu hore a vpred!“
Meno: Janka Imrichová (zatiaľ bez titulu)
Prezývky: Psycho, Vedúca Bob (keďţe som predsedníčka triedy), ...
Bydlisko: malé mestečko pod Vysokými Tatrami – Svit
Znamenie: strelec (1.12.1987)
Voľný čas trávim: spaním, hraním basketbalu a spaním.
Ţivotný cieľ: vyštudovať (!)
Motto: „Do rána času dosť...“ (najmä, keď mám pred sebou pol zošita na
MUČENIE)
Vysnívaná povolanie: moţno ţurnalistka, diplomatka.
Čo by som nikdy neurobila: nenafarbila by som si vlasy na bordovo, nešla by
som na VŠ študovať matiku a nepohladkala by som tarantulu (neznášam hady,
pavúky, telenovely), nešla by som si popýtať podpis od Emily (!) alebo
Kitnera.
Naj filmy: horory (napr. Kruh, Psycho).
Domáce zviera: čierny kocúr Miki.
Milujem hranolky, Denníky Adriana Mola a môj malý vankúš, ktorý od detstva
nosím so sebou všade. Zo slovenskej hudby holdujem I.M.T. Smile, Desmod,
Puding pani Elvisovej.
1.Aký najzaujímavejší preklep ste počas svojho pôsobenia v
našom rozhlase zažili?
Janka: “Priznám sa, ţe vo svojom repertoári ešte nemám nejaké extra prekeci,
i keď nie jeden z vás sa uţ určite zamyslel nad skladbou niektorých viet, ktoré
poviem. Občas tvorím nové slová...drţím sa totiţ hesla, ţe slovenčinu je
potrebné stále obohacovať.
Marián: “Moderátor sa pri svojej práci musí sústrediť nielen na to, čo
rozpráva, ale sledovať musí aj iné veci akými sú technika, počítače...
jednoducho „pod palcom“ musí mať celé vysielanie. Preto je niekedy
komplikované zvládať všetky veci naraz a bohuţiaľ si to častokrát odnesie to
hovorené slovo. Brepty? V Kiks rádiu sa mi pár breptíkov podarilo. Tak
napríklad, raz som štrajk ţelezničiarov vyhlásil za štátny sviatok Rakúska,
alebo som v slove „poslať“ zmenil písmeno „l“ na „r“, tak si predstavte
výsledný efekt.“
2.Prečo si sa rozhodol/rozhodla prihlásiť sa práve do
rozhlasového krúžku?
Janka: “Majo mi uţ v prvom spoločnom vysielaní dal otázku tohto typu.
Myslím si, ţe je to dobrá skúsenosť do ţivota a skúsiť treba všetko. Nemusím
opisovať fajn pocit, keď viete, ţe aj cez rozhlas môţete byť v kontakte s ľuďmi.
Tu chodia a nosia pozdravy, občas i prázdne CD (určite nie naschvál) 
V minulosti som mala skúsenosti s moderovaním niekoľkých akcií v rámci
mesta. No ak máte pred sebou presný scenár, nie je to aţ taká zábava. V našom
rozhlase sa pokúšam prejaviť aspoň trochu kreatívne.“
Marián: “Práca v rádiu ako taká ma vţdy bavila a priťahovala. Robí mi ne-
smiernu radosť posadiť sa za mikrofón a spríjemňovať chvíle našim poslu-
cháčom... priateľom. Zas na druhej strane je tu aj túţba stále sa zviditeľňovať,
keďţe som extrovertný typ človeka. Mám rád hudbu a kontakt s ľuďmi, no
a presne o tom je okrem iného práca v rádiu.“
3.Čo by ste nám jeden na druhého prezradili?
Janka: “Ako uţ bolo spomenuté, ja účinkujem na rozhlasovej scéne s Majom
nie veľmi dlho, a preto vám ešte neprezradím akú zubnú pastu pouţíva. Určite
však treba zverejniť, ţe je to fajn chalan, ktorého hocičo nezaskočí, je to človek
pohotový a príjemný.“
Marián: “S Jankou spolupracujem ešte veľmi krátko, takţe asi pre túto chvíľu
nebudem nejako extra pikantný a milovníci bulváru si neprídu na svoje.
Môţem povedať, ţe Janka je milé, usmievavé, inteligentné dievča, ktoré si ide
za svojim cieľom. A takí by sme mali byť všetci, no nie?“
4.Pripravujete sa nejako špeciálne na jednotlivé vstupy?
Janka: “Keďţe Marián je profesionál, pracuje v Kikse, musí sa na svoju
reláciu pripraviť dôkladnejšie. Ja sa zatiaľ uplatňujem len v našom DM.“
Marián: “Dobrá príprava je polovica úspechu. To platí vţdy a všade. Pokiaľ
ide o prácu v košickom rádiu Kiks, tak jednotlivým vysielaniam všetkých
relácií musí predchádzať aj podrobná písomná príprava, ktorá prejde kontrolou
vedúceho programu. Poviem otvorene, ţe z takých 90% je relácia rozpísaná aj
na papieri. Veľkou pomôckou pre moderátora je predovšetkým počítač
a samozrejme internet. Keď zlyhá prístup na internet, niektorí moji kolegovia
ani nevysielajú.“
5.Váš playlist je rozmanitý. Podľa čoho vyberáte piesne?
Janka: “Songy sú dôleţitou súčasťou vysielania a je jasné, ţe sa nikdy nedá
vyhovieť kaţdému. Samozrejme výber piesní záleţí najmä na vás a na vašich
hudobných zdrojoch.“
Marián: “Hudbu sa snaţím vyberať príjemnú, keďţe vysielam večer. Prefe-
rujem predovšetkým slovenské songy a vhodná je aj hudba 80´ a 90´tych
rokov. Určite však nikdy nepustím niečo také ako slovenské „rapové“ skupiny,
či tvrdý rock a metal, to nie je hudba do rádia, podľa mňa. Playlist
prispôsobujeme taktieţ aj hudobným poţiadavkám našich poslucháčov.“
  Krst básnickej zbierky „Chlapci“

  Dňa 16.3.2005 sa v našom DM konala prezentácia básnickej zbierky „Chlapci“,
ktorá je v poradí uţ treťou knihou členov literárneho krúţku pani vychovávateľky
Geraldíny Romanovovej. Tohto roku sú autormi básní dvaja chlapci: Peter Kseňák,
študent druhého ročníka na SPŠ – stavebná a Peter Stašík, tretiak na SPŠ –
dopravná. Svoje zrnko pridala aj Veronika Karadyová, tvorkyňa krátkej, ale
krásnej úvahy. Skvelé ilustrácie sú výtvormi študentov ŠÚV, Radka Slavského
a Marka Vilíma.
Krstnými rodičmi sú PhDr. Geraldína Romanovová a Ing. Z.Kolbaský.
A čo ich inšpirovalo?
Veronika: „Inšpirovali ma medziľudské vzťahy.“
Radko: „Inšpiroval ma ţivot.“
Marko: „Inšpirovali ma slová básnika – chlapca, ktorý sa snaţil, tak ako aj ja,
vloţiť svoje pocity do básnického prevedenia. Prioritný bol pocit vnímania básní,
ktoré som sa snaţil preniesť do grafického prevedenia.“
Peter K.: „Inšpirovala ma ľudská spoločnosť.“
Peter S.: „Inšpirovala ma hlavne láska k neţnému pohlaviu.“
PROGRAM autogramiády:
Celú slávnostnú udalosť otvorila hra na flautu. Po nej nasledovali príhovory pani
riaditeľky Ing. M. Konečnej a pána predsedu RZ Ing. Z. Kolbaského, rovnako ako
prednes básní v podaní Lívie Duvajovej a Michala Kalafuta, pričom v pozadí
zaznievali tóny gitary Tomáša Virčíka. O dôstojný záver programu sa opäť
postarali flautistky Marcela Vidová a Katka Verčináková. Celý program
konferovala Zuzana Marušínová.
                        Bohdana č. 530, Petra č. 518
Predstavujeme vám: Krúžky zamerané na mimošportovú činnosť
         Čitateľský krúžok

  Pri kniţnici DM pracuje čitateľský krúţok, na ktorom si ţiaci rozprávajú
o kniţkách, ktoré prečítali a ktoré ich zaujali. Naša kniţnica je veľmi dobre
vybavená 5 520 knihami encyklopedického charakteru, povinnou
literatúrou, poéziou, históriou, beletriou, biografiami, detektívkami,
zdravovedou, cestopismi, náboţenskou literatúrou a ďalšími. Hodnota
evidovaných kníh je 280 000,-Sk. Podľa prieskumu si ţiaci najviac ţiadajú
zakúpiť povinné čítanie, potom odbornú literatúru, poéziu, ţivotopisy
a psychologickú a filozofickú literatúru. V kniţnici je aj osobitne evidencia
náučných kaziet. Kniţnicu a krúţok vedie p. vychovávateľka A.
Šemoradíková.
  Krúžok latinského jazyka.
  Latinský jazyk bol úradným jazykom rímskeho impéria, ale aj základom
dnešných románskych jazykov – francúzština, taliančina, španielčina, por-
tugalčina, rumunčina. Do dnešných čias latinský jazyk pouţívajú lekári,
teológovia, právnici, filozofovia, historici a mnohí iní. Aj beţne uţívané
slová pochádzajú z latinčiny. Latinský jazyk – jazyk vzdelancov sa vracia
do ţivota moderných ľudí. O tento jazyk prejavili záujem aj naši ţiaci. DM
zabezpečuje činnosť krúţku latinského jazyka pre začiatočníkov pod
vedením Lucie Šemoradíkovej.
                             ZA

            Inťák Cup

  Inťák Cup je trofej, o ktorú hralo 50 hráčov, 10 druţstiev a 2 skupiny.
Všetky zápasy boli veľmi dramatické, padlo veľa gólov, podávali sa
výborné individuálne výkony. Kaţdé druţstvo malo päť hráčov, z toho
štyria hráči hrali a jeden sa striedal. Hralo sa na malé bránky s malou
loptou. Inťák Cup bol vlastne turnaj výchovných skupín.
  Za najlepšieho strelca bol vyhlásený Peter Dvoroţnák z FC SPOJE
(strelil 9 gólov). Nikto sa nezranil. Všetci účastníci boli odmenení
diplomami. Prvé štyri druţstvá dostali okrem diplomu aj medaile a taktieţ
najlepší hráč bol odmenený medailou. Víťazné druţstvo vyhralo Putovný
pohár – Inťak Cup, ktorý venovala naša pani riaditeľka.
Konečný výsledok: 1. miesto: FC SPOJE
           2. miesto: FC KOZLA
           3. miesto: R.M.G. INTERNATIONAL
           4. miesto: TJ ŠAKOTI XXX
                               Katka č. 528
Súťaž v silových disciplínach

  Dňa 8.12. 2004 sa v našom DM uskutočnil druhý ročník súťaže v silových
disciplínach - neoficiálne majstrovstvá nášho DM pre chlapcov. Súťažilo sa
v štyroch váhových kategóriách a v troch disciplínach. Súťaž bola na veľmi
dobrej úrovni, o čom svedčia aj výkony súťažiacich.
  Disciplíny, v ktorých sa súťažilo: 1. Tlak v ľahu na rovnej lavičke zo 75%
vlastnej hmotnosti /na opakovanie/
                    2. Príťahy na hrazde
                    3. Ľah – sed na počet opakovaní za 1´

         do 60kg    do 70kg    do 80kg    nad 80kg
1 miesto    J. Kaleta    M. Kalafut   M.Štellmach  V. Džudža
2 miesto    V. Rabatin   T. Malý,    M. Olexa    R. Spišák
                V. Demeter
3 miesto    M. Ferenc ,   J. Kujnisch   M. Pajunk   Z. Farkas
        M. Vacula
                                 Katka č. 528
           AKCIE, KTORÉ NÁS ZAUJALI
 Pre dobrý dúšok čaju a posedenie pri vlastnom časopise.
 ( V domove mládeže sme otvorili čajovňu a pokrstili časopis)
  Nech sa nám darí na tomto mieste, ktoré je svojou útlosťou tak veľké a nech spoločne
preţívame radosť z prvého čísla časopisu „ Spoločne“. Týmito slovami ukončila riaditeľka
Domova mládeţe na Medickej ulici v Košiciach Ing. Melánia Konečná svoj príhovor pri
slávnostnom otvorení čajovne a zároveň krste časopisu za prítomnosti viacerých hostí,
medzi ktorými bol aj starosta mestskej časti Západ PhDr. Pavol Mutafov a prednostka
Krajského školského úradu Košice, RnDr. Helena Jeníková.
  Aké veľké bude toto miesto v mysli a v duši 650 ţiakov stredných škôl záleţí aj od
schopnosti pedagógov vytrhnúť ţiakov zo snahy, inklinovať ku konzumnému charakteru
trávenia voľného času. Bude závisieť od všetkých, či v čajovni v orientálnom štýle, ktorý
si ţiaci sami pripravili tapetovaním, umeleckými maľbami, batikovaním, rámovaním, šitím,
ba i zbieraním byliniek, bude dýchať ţivot. Ţiaci si chcú v tomto pokojnom, jedinečnom
a svojráznom prostredí predovšetkým oddýchnuť, uvoľniť sa, uľaviť telu i duši, pookriať
po pracovnom vypätí. Chystajú sa tu nielen posedieť, priateľsky porozprávať pri vlastnej
alebo reprodukovanej hudbe a voňavých sviečkach, ale plánuje sa tu uskutočniť aj
mnoţstvo pekných, zaujímavých, uţitočných a zábavných akcií, taktieţ aj stretnutia pri
tvorbe zbierky vlastných básní a ďalšieho čísla časopisu.
  Ako povedala prednostka KŠÚ Košice, v dnešnej dobe je našou povinnosťou vytvárať
príleţitosti pre chvíle, ktoré vracajú človeka k človeku, k sebe navzájom, kde môţeme
vypočuť a nájsť jeden druhého, priateľa a nakoniec aj sami seba. Vyjadrila radosť, ţe
v školských zariadeniach pribúdajú internetové miestnosti, ale upozornila, ţe ide
o vymoţenosť, ktorá nás vzďaľuje od seba, od priamych ľudských kontaktov, vedie
k prehlbovaniu vzájomného odcudzenia, proti ktorému je vo výchove potrebné hľadať
protiváhu v ľudských kontaktoch a riešením problémov, ktoré prinášajú.

                          PhDr. Mária Tejová
     Tvorivé dielne fungujú momentálne uţ tretí školský rok a zaloţila
ich pani vychovávateľka Geraldina Romanovová za účelom mimoškolských
aktivít. Miestnosť č. 812 bola zriadená na podnet pani riaditeľky Ing.
Melánie Konečnej v roku 2003 a majú ju k dispozícii hlavne študenti ŠUV,
ale samozrejme aj ostatní, umelecky nadaní obyvatelia DM.
Zmyslom krúţku je poskytnúť priestor pre tvorivé a invenčné trávenie
voľného času. Takto vznikol, takpovediac, ateliér, kde vládne priateľská
atmosféra, kde sa stretávajú ľudia, ktorí sa poznajú, diskutujú a robia to, čo
ich baví. Členovia krúţku tvoria diela pre vlastné potešenie, ale podieľajú sa
aj na estetizácii celého DM.
Prevádzka Tvorivých dielní nie je jednoduchá. Je časovo aj finančne
náročná, ale treba uznať, ţe aj pár skutočne talentovaných ľudí dokáţe
premeniť minimum na maximum.
V rozhovore s pani vychovávateľkou som sa dozvedela, ţe študenti
pravidelne navštevujú vernisáţe, výstavy a zúčastňujú sa besied s
významnými osobnosťami kultúrneho ţivota. O Tvorivých dielňach
vedia aj vysokoškolskí pedagógovia, ktorí si občas nájdu čas a pomáhajú
nádejným výtvarníkom formou odborných konzultácii. Vytvorila sa aj
spolupráca s Matičnou jeseňou, kde sa v rámci Košíc prezentujú práce,
ktoré pochádzajú práve z rúk mladých ŠUV-károv.
Taktieţ treba spomenúť, ţe viaceré práce boli predstavené aj na
metodických dňoch v Prešove. Niektorí ţiaci sa podieľali na ilustrácii
básnických zbierok Chlapec a dievča a Chlapci a dievčatá, ktoré boli
vydané v posledných dvoch rokoch. Spomeniem Radka Slavského, Marka
Vilíma a Joţka Demetera.
Poznámka autora : V súvislosti s ilustrátormi R. Slavským a M. Vilímom,
si vás dovoľujem upozorniť na ďalšiu básnickú zbierku Chlapci (na
ilustrácii ktorej sa podieľali dvaja spomenutí študenti), ktorá bola
publikovaná v tomto mesiaci a 16. marca sa uskutočnila autogramiáda v
našom Domove mládeţe. Autormi básní sú chlapci- členovia literárneho
krúţku, ktorý taktieţ vedie pani vychovávateľka Geraldina Romanovová.

                           Bohdana č. 530
 Rozhovor s pánom zástupcom DM Ladislavom Kručanicom

 1.Akej činnosti sa venujete vo voľnom čase, napríklad cez víkend?
Väčšinou sa venujem rodine, niekedy trávim víkend aj v práci, ale ak sa dá, tak
v zime lyţujem a počas teplejších období sa venujem svojej záhradke. Je to pre
mňa jedna z foriem odpočinku.
  2.Aké ročné obdobie preferujete a prečo?
Kaţdé ročné obdobie mám rád a vyuţívam naplno. V zime lyţujem, v jari
a lete pracujem v záhradke a jeseň je zasa obdobie zberanie plodov, ak sa ešte
z našej záhradky pre nás zvýši. Ak nie, tak mám rád len polovicu jesene.
  3.Aké ste znamenie a čo sa o Vás hovorí?
Som v znamení panny ,ale netuším čo sa o nás hovorí. Nie som poverčivý, a
preto aj neverím horoskopom.
  4.Aká je Vaša najlepšia a najhoršia vlastnosť?
Moja najlepšia vlastnosť je asi predvídavosť. Bohuţiaľ tých horších je viac, ale
nebudem sa nimi veľmi chváliť, to nech posúdia iní.
  5.Zvyknete doma upratovať, umývať riad, alebo iným spôsobom
pomáhať?
Keď sa nájde čas, tak som vzorný manţel, upratujem a aj umývam riad, ale to
všetko len podľa toho, ako si to doma zaslúţia.
  6.Máte z niečoho alebo niekoho veľký strach?
Áno, bohuţiaľ. Mám strach najmä z vysokopostavených ľudí, ktorí dokáţu
zneuţívať svoju moc.
  7.Ste od niečoho alebo niekoho závislý?
Som závislý predovšetkým od ľudí,ktorí niečo znamenajú a samozrejme taktieţ
od svojej rodiny.
  8.Aké je Vaše najobľúbenejšie jedlo a viete variť?
Ja nie som vôbec náročný a zjem všetko,čo sa zjesť dá,ale určitú kvalitu to
musí mať.V prípade potreby variť viem,a dokonca aj také jedlá,ktoré chutia
mojim chlapcom.No kvalita môjho jedla je stanovená veľkosťou ich hladu.
  9.Chutí Vám internátna strava?
Áno,chutí a veľmi.Týmto ďakujem všetkým pracovníčkam jedálne…
  10.Akej práci ste sa venovali pred nástupom do DM?
Pracoval som ako odborný referent pre mládeţ a šport na bývalom krajskom
úrade, odbore školstva, mládeţe a telesnej kultúry.
  11.Chodíte domov občas prepracovaný a unavený?
Áno, lebo človeku, ktorý si poctivo odrobí svoju prácu sa stáva, ţe príde v
takomto stave domov. Snaţím sa to vykompenzovať napríklad športovými
aktivitami.
  12.Akú strednú a vysokú školu ste absolvovali?
Chodil som na 3-ročnú strednú všeobecno-vzdelávaciu školu, predchodca
gymnázia, a potom som pokračoval na fakulte telesnej výchovy a športu na
Univerzite Komenského v Bratislave.
  13.Máte nejaké tajné sny?
Bez pochýb je ich viac, ale hádam tým najväčším snom je, aby mal kaţdý
prácu a pokojný ţivot , i keď sa to bude zdať ako utopia.
  14.Myslíte si, ţe študenti ţijúci na internáte sú samostatnejší neţ tí,
ktorí sú celý čas doma?
Áno, určite, lebo oni sami musia rozhodovať o vlastnej činnosti, tu nadobúdajú
viac skúseností, ktoré v budúcnosti určite vyuţijú, vedia sa rýchlejšie
adaptovať do nového prostredia, aj keď sú ovplyvňovaní rodičmi a
vychovávateľmi.
  15.Keby ste mali príleţitosť, chceli by ste aspoň rok stráviť na našom
internáte a prečo?
No, to veľmi rád, lebo niet nad krásny ţivot v domove mládeţe.
   16.Chceli by ste niečo odkázať študentom DM?
Predovšetkým váţte si samých seba, prácu vychovávateľov, všetkých
zamestnancov, ktorí sa o vás starajú a taktieţ čas, ktorý trávite v DM
nezabudnite vyuţiť plodne. A ešte jedna dôleţitá vec, ak robíte niečo dobré,
robte to naplno.
              Ďakujem za rozhovor .     Erika č. 531

    HERECTVO - Sen mnohých mladých ľudí

  Od malička sme túţili stať sa herečkami a keďţe sa nám tento sen nes-
plnil, tak sme sa rozhodli, ţe prostredníctvom rozhovoru s nadanými štu-
dentmi: Alexandrou, Zuzanou, Mišom a Danom zo strednej umeleckej školy
v Košiciach sa aspoň na chvíľu vţijeme do roli dlho vytúţených herečiek.
Čo vás na herectve zaujalo najviac?
A: Uţ od malička ma lákalo byť mediálne známou osobnosťou a brať za to
vysoký honorár
Z: Neviem si seba predstaviť inak, ako pred kamerou.
M: Fascinuje ma divadlo. Baví ma hrať niekoho iného.
D: Rád sa predvádzam pred ľuďmi, lebo nemám trému.

  Venovali ste sa aj v minulosti herectvu?
A: Samozrejme, vţdy som bola výrazná bytosť, ale v poslednom čase som
trochu upadla.
Z: Chodila som na ZUŠ.
M: Nie, ale venoval som sa iným krúţkom, ako napr. próza, tanec
D: Od piateho ročníka na ZŠ sa venujem literárno-dramatickému krúţku.

  Ako sa vám páčia odborné predmety?
A: Veľmi sa mi páčia, ináč by som sem nechodila.
D: Sú veľmi zábavné a hravé.

  Aké bolo najzábavnejšie predstavenie, v ktorom ste hrali?
Z: Psycho - záverečné skúšky v prvom ročníku.
M: Tieţ koniec prvého ročníka.

 Zaţili ste nejaký „trapas“ na predstavení?
A: Predstavenie, v ktorom som mala najviac textu. Hrala so mnou aj spolu-
ţiačka Denisa, ktorá hrala postavu menom Fatima, ale ja som ju uviedla ako
Denisu, začala som sa smiať a bolo koniec predstavenia.
Z: Boli to skúšky v prvom polroku.
M: Nie, ja som zatiaľ úspešný herec...(smiech)
D: Mal som „aţ“ osem ľudí v publiku.

  Kam sa chystáte po úspešnom ukončení SUŠ ?
A: Môj sen je Hollywood, ale teoreticky by som chcela ísť do Brna alebo do
Londýna na muzikál.
Z: Môj sen je tieţ Hollywood a teoreticky je to masmediálna komunikácia
v Košiciach alebo do Brna na muzikál, do Bratislavy alebo do Prahy na
herectvo.
M: Môj sen je Hollywood a reálne muzikál v Banskej Bystrici alebo
v Čechách.
D: Sen je natočiť nejaký film a reálne je ísť študovať do Banskej Bystrice
alebo do Bratislavy.

  S akou slávnou osobnosťou by ste si chceli zahrať vo filme?
M: Sandra Bullock
D: Kyla Cole.

                             Veronika č. 526
                             Maja č. 530
Malá anketa

1)  Koľko voľného času máš denne v priemere? Vypíš!
   .........................................................................
2)  Ako dlho sa potrebuješ denne učiť? Vypíš!
   .........................................................................

3)  Ako radšej preţívaš voľný čas?
   a.) sám(a)
   b.) v spoločnosti jednej osoby
   c.) vo väčšej skupine

4)  Ak si sám(a), akú činnosť uprednostňuješ?
   .......................................................................

5)  Ak so skupinou, v akej činnosti? Vypíš!
   .......................................................................

6)  Aké podujatia by si si prial(a) mať na internáte?
   ........................................................................

7)  Podľa teba je na internáte akcií:
   a.) veľa   b.) dosť    c.) málo

8)  Uprednostňuješ akcie v skupinách, vo väčšej spoločnosti:
   a.) chlapci a dievčatá spolu
   b.) vlastnej skupiny, alebo na poschodí
   c.) je mi to jedno

9)  Ako vplýva internát na tvoje sebavedomie
   a.) dobre    b.) nevplýva nijako   c.) zle

       Vystrihni a vhoď do schránky na vrátnici!

Rozhovory s našimi kuchárkami
         Na hnevy a hádky nemáme čas!

  V tomto čísle časopisu zaumienili sme si pozrieť sa na naše pani kuchárky,
obrazne povedané „nazrieť im do hrncov.“ Obrátili sme sa najprv na vedúcu
kuchyne Máriu Tušekovú, ktorú familiárne volajú Maja.
1.Ako dlho sa uţ venujete starostlivosti o plné ţalúdky internátnej mládeţe?
Začínala som ako dievča po skončení školy, keď sme so ţiakmi boli rovesníčkami
a dokonca jedna z nás sa vydala za ţiaka. Znie to neuveriteľne, ale vtedy sme sa
chceli ešte ţiakom páčiť. To boli časy! Odvtedy ubehlo 28 rokov a 7 rokov som
vedúcou.
2.Máte radi svoju prácu, čo najradšej varíte, prípadne čo by Vám urobilo
radosť ?
Na radosti niet veľa času, naša práca je ťaţká. Najťaţšie je to, ţe všetky tri jedlá
musia byť dobré a hotové načas, ako odchody autobusov! A vţdy musíme byť
pripravené „naštartovať “: Ja najradšej varím segedínsky guláš a ani kuracie nôţky
mi nerobia veľké problémy. Najzloţitejšia je príprava mletého mäsa, napr. taký
chatársky rezeň. Teším sa keď vidím ţe ţiakom chutí, keď pozerajú úpenlivo do
taniera a nie napravo, či naľavo.
3.Čo by ste nám mohli povedať o našich študentoch? Akí sú?
Zaujímavé je, ţe dievčatá sú niekedy drzejšie ako chlapci. Vedia byť netolerantné,
nezdvorilé a zlostné. Chlapci sa snaţia s nami vychádzať dobre a neraz nás
uhovoriť, aby sme im pridali. Ale keď jednému pridáme, druhému musíme ubrať.
Niektorí by však mohli prísť ráno do jedálne upravenejší. Sú aj takí, ktorí
vyzerajú, akoby z postele, bez raňajšej hygieny vyskočili rovno do papúč. Ranný
úsmev s umytými zubami dodáva aj nám chuť do práce. Najväčším problémom je
pouţívanie táciek. Sú zdrojom nedorozumení.
4.Povedzte nám niečo o svojej práci, kedy napr. musíte vstávať?
Všetky musíme vstávať ešte pred „zakikiríkaním kohúta“. Ja vstávam o pol 4-tej.
Takmer všetky a je nás 18. Dochádzame z okolitých dedín, takţe len cesta
dopravným prostriedkom trvá pol- aţ hodinu. Skúste cestovať do Rozhanoviec, či
do Čane, koľko času to zaberie? Ráno niektoré začíname o 5-tej s plným
nasadením.
5. Nikdy sa nestala kalamita? Riedke, husté, slané, sladké, pripálené jedlo?
Alebo kalamita medzi Vami, kuchárkami?
Môţem s úsmevom povedať, ţe to jediné nás nikdy v ţivote nezaskočí. Ak niečo
pokazíme, máme na to odborné finty, aby sme situáciu zachránili. Na hnevy
a hádky nemáme čas a nemôţeme si to ani dovoliť, pretoţe varenie si vyţaduje
sústredenosť, spoluprácu, ochotu si pomôcť, inač by si to odnieslo jedlo. Práca nás
núti vychádzať dobre. Môţem zjednodušene povedať, dobré jedlo - dobrý kolektív
a naopak.6. Nechýba Vám v kuchyni muţská ruka?
Myslím si, ţe práve muţ by pokazil našu skúsenosťami vytvorenú babskú jednotu
a spolupatričnosť. Nie, muţov nepotrebujeme a keď uţ , tak aspoň piatich, lebo
jedného by sme určite zničili.
7. Navštívili DM a Vašu stravu jedli aj nejakí mediálne známi ľudia?
Stuţkovú tu mala speváčka Barbara Haščáková a minulý rok v júli tu bola
celosvetová akcia, ktorej sa zúčastnilo 280 ľudí z rozličných krajín: Kórea,
Thajsko, Egypt, Japonsko, Irán, Patagónia a veľa ďalších. Bolo zaujímavé
pozorovať ich správanie. Napríklad na raňajky si objednávali palacinky, ktoré im
veľmi chutili. Všetci naši hostia zo svadieb, stuţkových a rôznych osláv sú
s jedlom vţdy spokojní. Ani naši ţiaci ak si tu urobia stuţkovú nikdy neoľutovali.
Zaujímavé informácie nám dala aj vţdy usmiata blondínka plná energie, pani
kuchárka Helena Buchalová. Pracujem tu uţ 18 rokov a nuda tu zaručene nemá čo
hľadať. Najnamáhavejšie sú piatky, kedy nás je iba 7. Vtedy uţ ráno musíme
pripraviť raňajky, suché obedy a začať variť. A pokiaľ ide o muţa, ten by bol
v ţenskom kolektíve stratený a bol by nútený odísť do predčasného dôchodku,
vtipne dodáva pani Helena.
Ešte niekoľko zaujímavostí : Počas dňa sa zje cca : 60 bochníkov chleba
600 roţkov, 60 kg mäsa, 200 kg zemiakov, 400 l tekutín, 120 l polievky .
A na záver, čo by sme si priali? Boli by sme potešené, keby nám občas prišli ţiaci
k okienku povedať: Dnes to bolo dobré pani kuchárky!
                            Aneta a Nika č. 514           Reportáž z ubytovacej komisie

  Pred niekoľkými týţdňami som spolu s pánom vychovávateľom
Gazdíkom zvolala stretnutie ubytovacích referentov v DM. Asi málokto
z vás vie, kto to ten ubytovací referent vlastne je? Tak, aby vám to bolo
jasnejšie, je to človek, ktorý má na starosti reprezentovať vaše pripomienky
k ubytovaniu v DM na stretnutiach ubytovacej komisie, ktorú tvoríme pán
vychovávateľ Gazdík, ja a samozrejme ubytovací referenti z kaţdej
výchovnej skupiny. Ak uţ máme zozbierané vaše výhrady, snaţíme sa
vyriešiť vaše ťaţkosti, ale aj nespokojnosť nás všetkých. Zoznam výhrad
voči ubytovaniu s pánom vychovávateľom roztriedime a zoradíme podľa
potreby. Potom ho dáme k dispozícií vedeniu a zostáva nám len čakať...
Musím povedať, ţe som bola veľmi milo prekvapená účasťou takmer
všetkých referentov a tieţ ma potešilo ako zodpovedne sa postavili k svojej
úlohe, a ţe chcú pomôcť pri snahe o zlepšenie nášho študentského ţivota.
Najčastejšie námietky sa týkali hygieny v kúpeľniach, osvetlenia na
chodbách, výťahov, špinavých kobercov atď. Budem sa snaţiť pomôcť vám
a tieţ informovať vás o priebehu našich stretnutí.

                       Nika č. 501
  Potrápte sa :
1.Obdivovateľ Fantagiro
2.Človek prikláňajúci sa na viac strán
3.Vaječné raňajky
4.Najvyšší štít na Slovensku
5.Filozof patriaci medzi sofistov
6.Známy maďarský tanec
7.Výmenný prostriedok na príbor v DM
8.Organizátor nekonečného mnoţstva akcií v DM
 Prídeš na to?
Jozef, Peter a Martin idú na výlet do Anglicka. Za izby zaplatia
30 libier spolu. Recepčný zistí, ţe mali platiť iba 25 libier a tak
pošle poslíka, aby im 5 libier vrátil. Poslík im 2 libry ukradne
a vráti kaţdému 1 libru. Čiţe kaţdý z nich platil 9 libier.
3 x 9 = 27 libier + 2 libry, ktoré si vzal poslík, čiţe 27 + 2 = 29.
Kde je chýbajúca libra do 30tich ?
             Hlavolam

     Z                    24
     a
     p         1
     í
     š     9
     t
     e             5
     č 33
     í
     s
     l
                    11
     a
      od 1 po 36 do políčok tak, aby súčet v kaţdom
     zvislom stĺpci a vodorovnom riadku bolo číslo 111.
                       Katka č. 530
 UŢITOČNÉ INFORMÁCIE :
Miestnosti, ktoré môţete v DM vyuţívať :
Prízemie   – čajovňa č.20
        stravovacie oddelenie č.30
1.poschodie – redakcia SPOLOČNE č. 109
        internetová miestnosť č 122
        zborovňa č.110
        FO – NO č. 107
        sekretariát č. 113
        kniţnica č.112
2. poschodie – študovňa č. 20
         minitelocvičňa č. 212
3. poschodie - skupinová miestnosť č. 310
         posilňovňa č. 312
4. poschodie – stolnotenisová miestnosť č. 410
        posilňovňa č. 412
5. poschodie – čitáreň č. 512
         stolnotenisová miestnosť, šípky č. 510
 6. poschodie – stolnotenisová miestnosť č. 610
         študovňa č. 612
7. poschodie – stolnotenisová miestnosť č. 710
         posilňovňa č. 712
 8. poschodie – tanečná sála č. 810
         tvorivé dielne č. 812


   Všetkým študentom,
 vychovávateľom a zamestnancom
 DM prajeme úspešné ukončenie
  školského roku 2004/2005
          Vaša redakcia
Oslava Dňa učiteľov
  Niet ušľachtilejšej, mnohotvárnejšej a tvorivejšej práce ako
formovanie osobnosti mladého človeka. Týmito slovami otvorila
žiačka Veronika Artimová slávnostné posedenie s programom pri
príležitosti Dňa učiteľov. Pestrý a pôsobivý program, za ktorý im
vyslovujeme vďaku pripravili tieto dievčatá a chlapci z nášho
domova: Igor Berko, Bohdana Jakončuková, Michal Kalafut
s partnerkou Patríciou, Lucia Berešová, Monika Piekielnická,
František Balogh, Michal Paľko, Peter Kamenský, Tomáš
Stanislavský, Jakub Bureš a Gregor Regeš.
                   pracovníci a vedenie DM
Zasmejme sa
Malé dievčatko píše Bohu: „Milý Pánboţko, sú chlapci lepší neţ
dievčatá? Viem, ţe si chlapec, ale skús byť fér“.

Na hodine chémie sa učiteľka pýta Janka: „Janko, čo sa vyparuje
rýchlejšie neţ voda?“ „Peniaze.“ Dostane odpoveď.

Zo školských lavíc:
*Stredoškolák je ţiak, ktorý chodí do školy iba v stredu.
*Vojak je, aby bol, keby niečo bolo.
*Teplomer je trubička , v ktorej je horúčka.

Policajt upozorňuje chodca, ktorý stojí uprostred cesty a hľadí
na nebo: „Keď sa nebudete pozerať tam, kam idete, dostanete sa
tam, kam sa pozeráte.“

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:133
posted:4/5/2010
language:Slovak
pages:36