Pattern(1) by malj

VIEWS: 3 PAGES: 3

									              PATTERNS

Nosaukums  Nekļūsti par cilvēku tirdzniecības upuri!
(Name)
Problēma   Aizbraucot uz ārzemēm Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem pastāv
(Problem)  iespēja kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem.
       Cilvēku tirdzniecība - ekspluatācijas nolūkos izdarīta personu
       savervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai saņemšana, lietojot
       vardarbību vai draudus, vai aizvešanu ar viltu vai izmantojot personas
       atkarību no vainīgā vai tās bezpalīdzības stāvokli, vai arī dodot vai
       saņemot materiāla vai cita rakstura labumus, lai panāktu tās personas
       piekrišanu tirdzniecībai, no kuras ir atkarīgs cietušais.
       Nepilngadīgā vervēšana, pārvadāšana, nodošana, slēpšana vai
       saņemšana ekspluatācijas nolūkā atzīstama par cilvēku tirdzniecību arī
       tādā gadījumā, ja nav saistīta ar iepriekš minēto līdzekļu izmantošanu.
       Ekspluatācija – personas iesaistīšana prostitūcijā vai cita veida
       seksuālā izmantošanā, piespiešana veikt darbu vai sniegt
       pakalpojumus, turēšana verdzībā vai citās tai līdzīgās formās (parādu
       verdzība vai cita veida piespiedu nodošana citas personas atkarībā),
       turēšana kalpībā.
       Problēmas novēršana iespējama maksimāli informējot Latvijas
       pilsoņus un iedzīvotājus par iespējamiem sarežģījumiem ārzemēs un to
       risinājumiem.
Konteksts  Tiek pārkāptas cilvēktiesības – pārvietošanās brīvība; tiesības uz
(Contex)   dzīvību, brīvību un drošību; bērna tiesības; komunikācijas tiesības;
       tiesības būt pasargātam no spīdzināšanas, nežēlīgas vai necilvēcīgas
       izturēšanās vai soda; darba tiesības; veselības tiesības; tiesības būt
       pasargātam no patvaļīgas arestēšanas un turēšanas apcietinājumā;
       vienlīdzība likuma priekšā; tiesības uz taisnīgu tiesu; tiesības uz
       tiesisko piederību.
       Cilvēki ir mazinformēti par darbu ārzemēs un nezin savas tiesības, bet
       tomēr viehlprātīgi paļaujas uz savām zināšanām un spēkiem.
Spēki    Savstarpēji sadarbojās valsts un pašvaldību iestādes, valstiskās un
(Forces)   nevalstiskās organizācijas, kā arī tiesībsargājošās institūcijās. Iestāžu
       un institūciju darbība un sadarbība atkarīga no to resursu un līdzekļu
       iespējām.
Risinājums  Informēt Latvijas pilsoņus un iedzīvotājus, t.sk., draugus, paziņas un
(Solution)  kaimiņus par jautājumiem, kas skar nodarbinātību ārzemēs, juridiski
       izglītot - skaidrot personām viņu tiesības, informēt par iestādēm, kur
       var saņemt informāciju par darbu ārzemēs un palīdzību neskaidrību un
       problēmu gadījumos.
       Sadarboties   ieinteresētajām   iestādēm,   organizācijām   un
       tiesībsargājošajām institūcijām. Palīdzēt personām atrast darbu Latvijā.
           Izplatīt drukātu informāciju – atklātnes, bukletus u.c. - par rīcību
           plānojot vai dodoties peļņas nolūkos uz ārzemēm.
           Var izteikt ar modeļu palīdzību, instrukcijām, metodiskajiem
           norādījumiem.
Loģika        Joprojām daudz Latvijas iedzīvotāju brauc peļņas nolūkos uz ārzemēm,
(Rationale)     faktiski neko nezinot ne par darbu, ne par dzīvi ārzemēs. Bieži nonāk
           situācijās, kad klaji tiek pārkāptas viņu cilvēktiesības. Ir gadījumi, kad
           Latvijas pilsoņi un iedzīvotāji pazūd bez vēsts vai tiek atrasti
           noslepkavoti.
           Dos iespēju izdarīt pareizu izvēli, maksimāli pārliecināties par savas
           izvēles pareizīgumu.
Sekas        Rīgas pašvaldības policijā - METODISKIE NORĀDĪJUMI
(Consequences)    darbiniekiem, saskaroties ar personām, kuras vēlās, plāno vai dodās
           pelņas nolūkos vai materiāla izdevīguma meklējumos uz ārzemēm.
           Lai Latvijas pilsoņiem un iedzīvotājiem būtu pieeja pilnīgākai
           informācijai, lai nepaļautos uz lētticīgiem firmu sludinājumiem vai
           paziņu un draugu informāciju par vieglu peļņu ārzemēs. Likt apdomāt
           un pārbaudīt katru piedāvājumu.
Saistītā informācija Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija (1948), Cilvēktiesību un
(Related       pamatbrīvību konvencija (1950), Konvencija par sieviešu visu veidu
information)     diskriminācijas izskaušanu (1979), Latvijas Republikas Satversme.
           Krimināllikums 1541.pants un 1542.pants.
           Valsts nodarbinātības dienesta (www.nvd.gov.lv. ), attiecīgo valstu
           vēstniecību, valstisko (www.iom.org., www.iom.fin. ) un nevalstisko
           organizāciju informatīvie materiāli.
           Seminārs "Cilvēku tirdzniecība: problēmas aspekti, iespējamie
           risinājumi un sadarbība" 2002.gada 16 un 17 maijā Majoros.
           Starptautiskā konference “Baltijas jūras valstis pret noziedzības un
           terorisma globalizāciju” 2002.gada 1.jūnijā Rīgā.
Zināmie       Nav pielietots.
pielietojumi
(Known
Applications)
Authors       Guntis Skride - Rīgas pašvaldības policija;
           Elina Niedre - Starptautiskā Migrācijas organizācija;
           Ilze Sīpola - Rīgas pašvaldības policija.
Pazīstams arī kā... -
(Also known as)
Piemēri       -
(Examples)
Lietotāja vadlīnijas Informēt iedzīvotājus par nodarbinātību ārzemēs, informēt par savām
(Usage Guidelines) tiesībām, informēt par vietām, kur var saņemt palīdzību nodarbinātības
           jautājumos, kā arī ar to saistīto problēmu gadījumos.
           Traucējošie faktori - spēcīgie mīti par vieglo peļņu īsā laika periodā,
          par veiksmīgu laulību neizbēgamību ar turīgu ārzemnieku un personu
          maldīgā pārliecība par situācijas kontroli.
          Ietekmē valsts sociālekonomiskā situācija.
Tips        Mērķa un problēmas paterns.
(Type)
Lietošanas sfēra  Cilvēka pamattiesības.
(Domain)      Krimināltiesības - Noziedzīgs nodarījums pret personas brīvību, godu
          un cieņu.
Atslēgas vārdi   Cilvēku tirdzniecība, pamattiesības, verdzība, ekspluatācija, vervēšana.
(Keywords)

								
To top