Her eyi bilmek zorunda deilsiniz

Document Sample
Her eyi bilmek zorunda deilsiniz Powered By Docstoc
					      ĠÇĠNDEKĠLER:
ĠÇĠNDEKĠLER: .............................................................................................................................................1
Bilgisayar nedir? ............................................................................................................................................3
1950'den Günümüze Bilgisayar KuĢakları ....................................................................................................4
Bilgisayarın temel özellikleri .........................................................................................................................5
Bilgisayar bilgileri nasıl iĢler? .......................................................................................................................6
Ġkili sayı sistemi .............................................................................................................................................6
Veri ................................................................................................................................................................7
Yazılım ve Donanım ......................................................................................................................................7
BĠLGĠSAYAR DONANIMI .........................................................................................................................8
PC’NĠN TEMEL BĠLEġENLERĠ .................................................................................................................9
ÇEVRE BĠRĠMLERĠ ...................................................................................................................................10
YAZILIMLAR ............................................................................................................................................16
BĠR PC ĠLE NELER YAPABĠLĠRSĠNĠZ? .................................................................................................18
ĠĢletim sistemleri ..........................................................................................................................................15
MS-DOS ......................................................................................................................................................16
  DOS’UN BELLEĞE YÜKLENMESĠ ....................................................................................................17
  Sürücüler, rehberler, alt rehberler ve dosyalar.........................................................................................17
  DOS’TA DOSYA ADLANDIRMA........................................................................................................18
  DOS’UN JOKERLERĠ ............................................................................................................................18
  DOSYA VE DĠZĠN ĠġLEMLERĠ ...........................................................................................................19
   DOSYA ĠġLEMLERĠ ..........................................................................................................................19
   1. Dosya Listeleme (DIR) ....................................................................................................................19
   2. Dosya Ġçeriğini Görme (TYPE) .......................................................................................................20
   3. Dosya Adı DeğiĢtirme (REN veya RENAME) ...............................................................................20
   4. Dosya Kopyalama (COPY) .............................................................................................................20
   5. Dosya Silme (DEL/ERASE)............................................................................................................21
   DĠZĠN NEDĠR? ...................................................................................................................................21
   6. MD (Make Directory): .....................................................................................................................21
   7. CD (Change Directory): ..................................................................................................................22
   8. RD (Remote Directory): ..................................................................................................................22
   DOS’UN DĠĞER ĠÇ KOMUTLARI: ..................................................................................................22
WĠNDOWS XP ...........................................................................................................................................24
  FAREYĠ KULLANMAK ........................................................................................................................25
  Masaüstünde Pencerelerle ÇalıĢmak .......................................................................................................26
  Görev Çubuğu ve ĠletiĢim Kutuları ile ÇalıĢmak ....................................................................................27
  Windows XP oturumunu kapatmak .........................................................................................................29
WĠNDOWS’TA DOSYA VE DĠZĠN ĠġLEMLERĠ ....................................................................................29
  Yeni Klasör OluĢturma ............................................................................................................................32
  Klasör Adını DeğiĢtirme ..........................................................................................................................33
  Klasör Silme ............................................................................................................................................33
  Dosya Kopyalama, TaĢıma, Ad değiĢtirme, Silme ..................................................................................33
Kısayol OluĢturmak .....................................................................................................................................34
Ara Komutu ile Dosyaları Bulmak ..............................................................................................................35
Masaüstü Görüntü Özellikleri......................................................................................................................36
BAġLANGIÇ KLASÖRÜ...........................................................................................................................36
En Son Kullandıklarım ................................................................................................................................36
DONATILAR ..............................................................................................................................................37
DENETĠM MASASI ...................................................................................................................................40
WĠNDOWS KISAYOLLARI ......................................................................................................................42
MĠCROSOFT EXCEL 2003........................................................................................................................43
  EXCEL NEDĠR? .....................................................................................................................................43
BİLGİSAYAR NEDİR                                                                       2
 HÜCRELERE VERĠ GĠRME..................................................................................................................44
 ÇALIġMA SAYFASINDA DOLAġMA VE SEÇME ĠġLEMLERĠ ......................................................45
  SEÇME ĠġLEMLERĠ ..........................................................................................................................45
  SAYFA ĠÇĠNDE HAREKET ..............................................................................................................45
 SATIR, SÜTUN, SAYFA EKLEME ve SĠLME ....................................................................................46
  SATIR VE SÜTUN EKLEME - SĠLME.............................................................................................46
  SAYFA SĠLME, EKLEME, AD DEĞĠġTĠRME, TAġIMA, KOPYALAMA ...................................47
TABLO OLUġTURMAK ...........................................................................................................................47
  MUTLAK ADRES, GÖRECELĠ ADRES ..........................................................................................49
  SATIR VE SÜTUN GĠZLEME, GÖSTERME, BOYUTLANDIRMA ..............................................50
  YAZI TĠPĠ VE HĠZALAMA SEÇENEKLERĠ ...................................................................................50
  KENARLIK .........................................................................................................................................51
  OTOMATĠK BĠÇĠM ...........................................................................................................................51
  KOġULLU BĠÇĠMLENDĠRME .........................................................................................................52
GRAFĠK OLUġTURMA.............................................................................................................................53
Formüllerle ÇalıĢmak ..................................................................................................................................55
Excel Eklentileri Ġle ÇalıĢmak .....................................................................................................................57
MĠCROSOFT EXCEL ÇALIġMA NOTLARI ...........................................................................................59
MĠCROSOFT WORD ÇALIġMA NOTLARI ............................................................................................62
ĠNTERNET ÇALIġMA NOTLARI ............................................................................................................64
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI                BAYRAM KEPENEK                          http://www.bayramkepenek.com
                                                                   email: bkepenek@hotmail.com
BİLGİSAYAR NEDİR                                                                     3

Bilgisayar nedir?
   ilgisayar, basitçe, bilgi iĢleyen bir araç diye tanımlanabilir: Önceden saptanmıĢ iĢlemleri, belirli bir

B   sıraya göre, dört-beĢ adet temel iĢleme (toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üs alma ve mantıksal
   karĢılaĢtırma) indirgeyerek yapan, iĢlem denetimini elinde tutarak dıĢ ortamdan aldığı verileri
   iĢleyen elektronik bir makinadır.
    Bu iĢlemleri yaparken veriler girilir, iĢlenir, depolanabilir ve çıkıĢı alınabilir. Bilgisayar iĢlem
yaparken hızlıdır, yorulmaz, sıkılmaz. Bilgisayar programlanabilir. Bilgisayar kendi baĢına bir iĢ yapmaz.
    GiriĢ: KiĢi tarafından veya bilgisayar tarafından sağlanan verilerdir. Bu veriler, sayılar, harfler,
sözcükler, ses sinyalleri ve komutlardır. Veriler giriĢ birimleri tarafından toplanır.
    ĠĢlem: Veriler insanların amaçları doğrultusunda, programın yetenekleri ölçüsünde iĢlem
basamaklarından geçer.
    Bellek: Verilerin saklandığı yerdir. GiriĢ yapılan veriler, iĢlenen veriler bellekte saklanır.


  ACEMĠ KULLANICILARA ÖĞÜTLER...
  Her Ģeyi bir günde öğrenemezsiniz. Bu yüzden ilk günden hayal kırıklığına uğramayın. Öğrendikleriniz, ve buna bağlı olarak PC'lerden
   yararlanma ve zevk alma oranınız parabolik olarak artacak. Yani baĢlarda biraz sıkıntı çekeceksiniz, ama sonra daha hızlı ilerleyeceksiniz.
  Bilgisayar dergilerini takip edin - size Çince gibi gelse de... ġöyle diyelim: Bir yabancı dili iyi öğrenmek istiyorsanız, sadece gramer
   kitaplarına çalıĢmaz, kendinizi geliĢtirmek için o dilde kitaplar da okursunuz. Aynı Ģey burada da geçerli. Bilgisayar teknolojileri de hızla
   geliĢtiği için en güncel bilgileri yine dergilerde bulabilirsiniz.
  "Hangi bilgisayar kitaplarım alalım?" diye sorabilirsiniz. Bilgisayar kitapları genelde belirli bir konu üzerine yoğunlaĢmıĢtır: Windows,
   Internet, Web tasarımı, CAD, diğer programlar, ağlar (network) vs. Bu kitaplar o alanda bilgilerinizi artırmayı sağlayabilir ama genelde bazı
   Ģeyleri zaten bildiğinizi varsayar. UzmanlaĢmak istediğiniz alanlar olursa bu kitapları alabilirsiniz. Ama ben sizin yerinizde olsam ders ki-
   tabı gibi yazılmıĢ bilgisayar kitaplarını almaz, daha eğlenceli olanları tercih ederdim. Satın alındıktan sonra birkaç sayfa okunup bir köĢeye
   atılmıĢ o kadar çok kitap vardır! ġöyle diyelim: Hala acemi olduğunuza inanıyorsanız mümkün olduğunca güzel, okunaklı bir dille yazılmıĢ,
   eğlenceli kitapları tercih edin. Bir Ģeyi sıfırdan öğrenmek için değil, baĢınız sıkıĢtıkça referans olarak kullanmak için kitaplar alabilirsiniz.
   Bir de, artık bilgisayar kurdu olduktan sonra, "Ben artık çok iyi bir Web tasarımcısı, programcı vs. olmalıyım" diye karar alırsanız, yani
   yeterli istek ve enerjiniz varsa, daha teknik anlatımlı kitaplara yönelebilirsiniz.
  Çözülemeyecek sorun yoktur. Belki bir donanım, gerekli bir ayarı yapmadığınızdan çalıĢmıyordur, belki bir donanım veya yazılım bir
   diğerine yanlıĢ etkide bulunup (iĢte uyumsuzluk bu demek) çalıĢmamasını sağlıyordur. En kötü ihtimalle donanımınız bozuktur. Eh bu da
   diğer her üründe baĢımıza gelebilir; gider değiĢtirtiriz.
  Önce donanımlar hakkında birĢeyler öğreneceksiniz. Çünkü donanımınızı yakından tanımadan sorunlarla baĢa çıkmayı öğrenemezsiniz.
   Çoğu sorun donanım kökenlidir, hatta yazılımdanmıĢ gibi görünen bazı sorunlar bile. PC'nizi çok yakından tanıyın.
  PC'nizi yakından tanıyın derken, baĢınıza neler gelebileceğinden (!) biraz bahsedelim: Marka ve model öğrenmeye baĢlayacaksınız.
   Zaten - örneğin otomobil tutkunları nasıl Ferrari'lerden, Porsche'lerden bahsediyorsa - marka ve modellerden bahsetmeye baĢlamıĢsanız,
   "kurt" oluyorsunuz demektir. Bu donanımların kurulum yöntemlerini, diğer donanımlarla iliĢkilerini öğreneceksiniz. Üretici/satıcı firmaların
   Web sitelerinde bu donanımların yeni sürücülerini aramaya baĢlayacaksınız (daha fazla özellikle, daha iyi, daha hızlı çalıĢsınlar diye).
   Hatta bizim seviyelerimize gelirseniz, "Ģu donanım bu donanımla (veya yazılımla) uyumlu mu, performansı nasıldır, hızlandırmak için
   hangi ayarları kullanmalıyım" gibi sorular soracaksınız kendinize. Gözünüzde büyütmeyin, bunlar kendiliğinden olacak.
  Bir ikilem ile karĢı karĢıya gelebilirsiniz: Bilgisayarınızı daha fazla kurcalayıp daha fazla Ģey öğrenmek; ve bilgisayarınızı kurcalarken iĢleri
   içinden çıkılmaz hale getirmek. Burada biraz sezgileriniz, biraz da tedbir ve dikkat iĢin içine giriyor. Öncelikle, bilgisayarınızda
   kurcaladığınızda pek sorun çıkarmayacak Ģeyler vardır. Örneğin Windows ve programlarınızın mönüleri, renk ve görünüm ayarları, bir iĢi
   yapmanızı sağlayan komutlar, klasörler arasında dolaĢmak... Bir de acemilerin basını derde sokabilecek kurcalamalar vardır: DeğiĢtirilen
   (genelde yazılım üzerinden) donanım ayarları, silinen dosyalar vs. ilk grup için "istediğiniz kadar kurcalayın" diyebiliriz, ikinci grup içinse
   "kurt olacaksanız, zaten günün birinde kurcalayacaksınız" demek zorundayız. Bu durumda, acemiyken, birinci ve ikinci grubu birbirinden
   ayırt etmek için sezgilerinize güvenmelisiniz - biz de size yardımcı olacağız. Daha karmaĢık ayarları kurcalarken çok dikkatli olmalısınız,
   ama çoğu kurcalama geri alınabilir. Bu durumda hafızanıza güvenemiyorsanız, yaptıklarınızı not alarak çalıĢın. Her Ģey arap saçına
   dönerse bir sigortanız var: Her Ģeyi baĢtan kurmak. ġimdi size karmaĢık geliyor olabilir; ama öğrendikçe herĢey kolay gelmeye
   baĢlayacaktır.
  Paniğe kapılmayın! Bir hata yaptıysanız ilk aĢamada bunu düzeltmenin bir yolu büyük olasılıkla vardır. Bu yolu bir türlü bulamayıp iĢleri
   daha fazla karıĢtırdıysanız yardım isteyin. Bu bilgisayarlardan daha fazla anlayan bir arkadaĢınız da olabilir, Öğretmeninizde. Bazı durum-
   larda PC'nizi görmeden telefon veya e-posta ile yardımcı olamayabiliriz ama çoğu kez de iĢinize yarayabilecek bilgiler bulabilirsiniz. Dedik
   ya, iĢler iyice sarpa sararsa bir sigortanız var: Her Ģeyi baĢtan kurmak. Tabii bu noktaya gelene kadar önerilebilecek pek çok çözüm
   olabilir.
  Düzenli çalıĢın. Dosyalarınızı rasgele kaydetmeyin. Belirli klasörler altında saklayın. Programlarınızın hangi klasörlere kurulduğunu iyi
   bilin.
  Windows altında, çoğu programda komutların birbirine benzediğini unutmayın. Dosya açmak, kaydetmek, yazdırmak; bir metni veya resmi
   kesmek, kopyalamak, yapıĢtırmak; programın görünüm ayarlarım yapmak vs. Sezgilerinize güvenin; Windows sezgisel bir iĢletim
   sistemidir. Yani ilk kez PC baĢına oturuyor olsanız bile, fare imleci ile Ģuraya buraya tıklamak size pek çok Ģey öğretebilir.
  Ġnternet'ten yararlanmayı iyi öğrenin. Sorunlarınızı aĢarken Web sitelerinden, haber (tartıĢma) gruplarından, mesaj tahtalarından,
   elektronik postadan bol bol yararlanacaksınız.
  Bazıları bilgisayar ile yakından ilgilenen arkadaĢları ile sık sık görüĢ alıĢveriĢinde bulunarak "kurt" olurlar. Çevrenizde deneyimli, size
   yardım edebilecek bir arkadaĢınız varsa yakasına yapıĢın.
  Kullanım kitapçıklarını okuyun. Ayrıca kullandığınız bilgisayar ürünlerini üreten/satan firmaların Web sitelerini de sık sık ziyaret edin.
   Aradığınız bir sorunun çözümü bu kitapçıklarda veya Web sitelerinde olabilir, ingilizce bilmiyor olabilirsiniz; neyse ki yenilerde firmalar
   Türkçe kullanım kılavuzları ve Türkçe Web siteleri hazırlamaya daha bir önem vermeye baĢladılar.
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI              BAYRAM KEPENEK                          http://www.bayramkepenek.com
                                                                 email: bkepenek@hotmail.com
BİLGİSAYAR KUŞAKLARI                                                4
     ÇıkıĢ: Bilgisayar tarafından üretilen rapor, döküman, müzik, grafik, video, resimlerdir. ĠĢlenmiĢ
sonuçların yazılı olarak ekrandan veya diğer çıkıĢ birimlerinden çıkarılmasıdır.
     Bir bilgisayar sisteminden bahsetmek için yazılım ve donanıma gereksinim duyulmaktadır.
     Bilgisayar donanımı (hardware): Bilgisayarların fiziksel kısımlarına donanım denilmektedir. Elle
tutulabilirler. Ekran, klavye, Sabit disk (harddisk), fare, yazıcı, bellek, mikroiĢlemci, tarayıcı,…
     Bilgisayar yazılımı: (software) Donanımı kullanmak için gerekli programlardır. Bilgisayarın nasıl
çalıĢacağını söylerler. Elle tutulmazlar. Belirli bir iĢlemi yapmak üzere bilgisayara kurulurlar (setup,
install). Örneğin: Kelime iĢlem (word processor) programları son kullanıcıların yazı yazması için kullanılır.
Tablolama (spreadsheet), sunu (presentation), programlama dilleri (Pascal, C ...), ses (sound) programı
gibi.
            Resim 1 : Bilgisayarda uzun süre çalışırken yerleşim ve doğru oturma
                 kurallarına uymak gerekir
  1950'den Günümüze Bilgisayar KuĢakları
  Birinci KuĢak (1950-58)
  Ġlk bilgisayarların tümü, (ilk ticarî bilgisayar UNIVAC'ın ortaya çıkıĢına kadar) askerî amaçlıydı. Ġlkin
düĢman denizaltılarının kullandığı Ģifreleri çözmekte ve bombaların yörüngelerini hesaplamakta
kullanıldılar. Hepsi de vakum tüplerinden oluĢan devrelerden oluĢmuĢtu. Eski lambalı radyoları
andırıyorlardı. Hepsi de çok büyüktü, ENIAC'ın tam 30 ton ağırlığında olduğunu hatırlatalım! Ġlk kuĢak
bilgisayarlar sürekli bakım gerektiriyorlar, çalıĢtıklarında çok fazla ısındıkları için pahalı soğutma
sistemlerine ihtiyaç duyuyorlardı. Üstelik bu devasa aletleri ancak makinenin yapısını ve iĢleyiĢini çok iyi
bilen uzmanlar kullanabiliyordu... Ne bugün üzerinde iĢlem yaptığımız paket programlar vardı, ne de
programlama dilleri. Programlama çok güç ve karmaĢık bir iĢti, tümüyle makine dilleriyle yapılıyordu.
1958'e dek bilgisayarlar hükümetlerin ve bir ölçüde üniversitelerin tekelinde kaldı.
  Ġkinci KuĢak (1958-64)
  Transistorun bulunuĢu ve yaygınlaĢmasıyla, lambalı bilgisayarlardan çok daha hızlı ve güvenilir
bilgisayarlar yapma imkânı doğdu. Temel depolama iĢlevi için "çekirdek bellek" adı verilen manyetik
ortamlar, yardımcı bellek için de manyetik teypler geliĢtirildi. Sonraları, daha kullanıĢlı bir ortam olduğu
için manyetik diskler tercih edilir oldu. Ġkinci kuĢak bilgisayarların en önemli yeniliği, programlamaya
getirdikleri yeni olanaklar oldu. Önceden bilgisayarda yapılan her Ģey makinenin yapısına bağımlı iken,
ikinci kuĢak bilgisayarlarla birlikte 'soruna yönelik' (yani, makinenin donanımından bağımsız) kavramsal
programlama dilleri ortaya çıktı. Programcının, makinenin yapısını bilmek zorunda kalmadan da program
yapabilmesini sağlayan ve bir ölçüde de olsa Ġngilizce‟ye benzeyen üst düzey programlama dilleri ile bu
dillerle bilgisayarın donanımı arasında bir köprü iĢlevi gören iĢletim sistemi bu dönemde geliĢtirildi...
  Üçüncü KuĢak (1965-71)
  Bilgisayarlarda üçüncü kuĢağın, transistorların yerine tümleĢik devrelerin (integrated circuits)
kullanılmasıyla baĢladığı kabul edilir. Silikon yongaların yaygın kullanımı, hızı arttırdı ve boyutlarda
küçülmeyi sağladı, Ayrıca, bu 6 yıl, bilgisayarların sadece büyük bilgiiĢlem merkezlerinde değil, iĢ
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK                http://www.bayramkepenek.com
                                                email: bkepenek@hotmail.com
BİLGİSAYARIN TEMEL ÖZELLİKLERİ                                             5
hayatının diğer alanlarında da boy göstermeye baĢladığı bir dönem oldu. Zaman paylaĢımlı
(timesharing) kullanım tekniği sayesinde artık bir bilgisayarı aynı anda birçok kiĢi kullanabiliyordu... Bu
yenilik, makinenin belleğinde aynı anda birden çok programın iĢleyebilmesini sağlayan çoklu-
programlama (multi-programming) paralelinde düĢünülebilir. Ayrıca, telefon hatları aracılığıyla veri
iletiĢimi kurulabilmesi, bilgisayarın hız gerektiren gündelik uygulamalara girmesini sağladı. Yazılım
alanındaysa, artık ihtiyaca yetmeyen FORTRAN, COBOL gibi programlama dillerine ek olarak yapısal
diller (PL/I, ALGOL, PASCAL vb.) geliĢtirildi.
  Dördüncü KuĢak(1971-)
  Dördüncü kuĢağa dahil edilen bilgisayarların karakteristik özelliği, çok yoğun tümleĢik devrelerin
kullanımıdır. Bunun dıĢında, dördüncü kuĢak, daha önceki 'kuĢak'ların getirdiği 'büyük' yenilikleri
getirmedi... Yani, bilgisayarın yapısında kavramsal olarak o kadar büyük bir değiĢiklik olmadı. Fakat
bugün yirmi (hatta on) yıl öncesiyle hiçbir biçimde karĢılaĢtırılamayacak hızlara eriĢmiĢ bulunuyoruz.
Günümüzde bilgisayarların eriĢtikleri hız ve depolama kapasitesi ihtiyacın bile üzerinde, yardımcı
birimlerin (yazıcı, diskler vb.) bu hıza yaklaĢmaları için çalıĢılıyor... Son yılların en önemli geliĢimi,
donanımda değil, yazılım alanında: Paket programların yaygınlaĢması, programlama dillerinin daha
kullanıĢlı ve ayrıntılı bir hale gelmesi gibi... Ancak, bugüne dek uzanan bu son dönemin en büyük farkı,
artık bilgisayarın evlere dek girmesi. KiĢisel bilgisayarların, gündelik hayata girmesi artık hemen herkesin
bilgisayar kullanabilmesi sonucunu doğurdu. Bilgisayarı artık, makinenin yapısını ve iĢleyiĢini bilmek
Ģöyle dursun, programlamadan habersiz kiĢiler de kullanabiliyor. Veri iletiĢimi, grafik terminalleri, özel
amaçlı sistemler... Dördüncü kuĢak bilgisayarlar için en uygun simge, evlerimizde ve bürolarımızda
kullandığımız, kiĢisel bilgisayarlar!
  BeĢinci KuĢak?
  Günümüzde, 5. kuĢak bilgisayarlardan söz edilebileceği ileri sürülüyorsa da,
donarım alanında henüz bu iddiayı doğrulayacak ölçüde büyük değiĢiklikler
görülmedi. Bugünkü geliĢmeler daha çok yardımcı birimlerde (lazer yazıcıların
üretilmesi, yardımcı bellekler için manyetik ortamlar yerine optik gereçlerin
geliĢtiriliyor olması vb.) ve bellek kapasitesinin artıĢında izlenebiliyor.
Yarıiletken teknolojisinin sunduğu olanaklarla, bilgisayarların bilgi saklama
kapasiteleri baĢ döndürücü bir hızla artıyor, buna paralel olarak fiyatlar giderek
                                            Resim 2 : Son kuĢak Bilgisayar
ucuzluyor, boyutlar küçülüyor ve daha önceden 'astarı yüzünden pahalı'
görünen birçok uygulama gündelik hayata geçirilebiliyor...


  Bilgisayarın temel özellikleri
                               karĢılaĢtırma: Bunlar, hemen her iĢte kullana

  B   ilgi-iĢlem     merkezlerinin   büyük
     salonlarındaki dev makinelerden, çalıĢma
     masanızın üzerindeki bilgisayara kadar,
                               geldiğimiz bilgisayarlar için çok sıradan iĢler gibi
                               görünmesin size, bir bilgisayar bunlardan baĢka
                               bir iĢlemi zaten yapamaz! Bilgisayar ortamında
hepsini birleĢtiren, bunları bütün öteki alet ve       bütün problemleri, burada saydığımız temel
makinelerden ayıran özellikler Ģöyle sıralanabilir:     iĢlemlere indirgeyerek çözmek zorundayız.
  • Bilgisayar, elektroniktir. Her ne kadar        [Neyse ki, bilgisayarda resim çizmeye çalıĢırken,
üzerinde pek çok mekanik aksamı barındırıyorsa        sayılarla uğraĢmak zorunda kalmıyoruz. Bu
da, bilgisayarın 'beyni' diyebileceğimiz kısmı        indirgeme iĢlemini yine bilgisayarın kendisi
(merkez birimi], tümüyle elektronik devrelerden       yapıyor. Dolayısıyla, sayılarla aranız iyi değilse
oluĢmuĢtur. Aslında, kuramsal olarak tamamen         bile, dert etmeyin.]
mekanik parçalardan oluĢan bir bilgisayar da           •  Verileri   saklayabilir,  depolayabilir.
düĢünülebilir. Ama böyle bir bilgisayar elektronik      Bilgisayar aynı programı, aynı koĢullar altında
olanlarının yanında milyonlarca kez daha yavaĢ        kaç kez çalıĢtırırsa çalıĢtırsın, hepsinde aynı
kalacağı için pek bir iĢe yaramazdı... Biz, bugün,      sonucu üretir. Onun için, bilgisayarı kullanırken
bilgisayar dendiğinde elektronik ve sayısal         asıl avantajımız, aynı programı çok farklı verilere,
bilgisayarları anlıyoruz.                  baĢka durumlara göre tekrar tekrar çalıĢtırabilme
  • Aritmetik iĢlemleri yapabilir. Bir bilgisayar,     imkanıdır. Bir bilgisayar, çok büyük çapta (bazen
toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve üs alma gibi       milyonlarca karakter tutarında] ve hemen her
temel aritmetik iĢlemlerin üstesinden gelebilir.       türde bilgiyi dıĢ ortamdan alıp ana iĢlem
Ayrıca, karĢılaĢtırma yapabilir; bir bilgi parçacığını    biriminde depolayabilir, daha fazla bilgiyi de
ötekiyle   karĢılaĢtırabilir, hangisinin  "büyük"    kalıcı ortamlarda bizim için saklar. [Bazen o
olduğunu saptayabilir. Dört iĢlem, üs alma ve        kadar iyi saklar ki, bulamayız!)
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK                  http://www.bayramkepenek.com
                                                   email: bkepenek@hotmail.com
İKİLİ SAYI SİSTEMLERİ                                          6
  • DepolanmıĢ bir programı iĢletebilir. Bir       arasında   yaptığı  karĢılaĢtırmalara  güre;
bilgisayar verileri iĢleyecek komutları da belleğinde   programın sınırları içinde komutların iĢletim
saklayabilir ve istendiğinde bu komutları sırasıyla    sırasını değiĢtirebilir. Bilgisayar, iĢletmekte
iĢletime sokabilir. Programcının, programı, yani      olduğu programın dıĢına çıkamaz elbette; ama
makinenin çalıĢtıracağı komut kümesini her         bu programın içinde belirli koĢullara göre, değiĢik
seferinde yeniden yazması gerekmez.            komutları iĢletebilir. Örneğin, bir programın
  • ĠĢlem akıĢını ve sırasını otomatik olarak      değiĢik veriler için değiĢik kesimleri iĢletime
değiĢtirebilir. Bir bilgisayar, verilere ve bu veriler   girebilir.

  Bilgisayar bilgileri nasıl iĢler?

  B    ilgisayar, nasıl olup da verileri çözümlüyor, bilgi iĢliyor, nasıl olup da bir transistörler ve
      elektronik devreler topluluğunun "düĢünebildiğinden" söz edilebiliyor?
      Basitçe, bilgisayarın iĢlediği her türlü bilginin 1 ve 0 dizilerine indirgendiğini söyleyebiliriz. Bu
böyle olmak zorunda, çünkü herhangi bir elektrik devresinin, bir transistörün yapabileceği, iki durumdan
birinde olmaktan ibarettir. Yani ya kapalıdır, elektrik akımını geçiriyordur, ya da açıktır, elektrik akımını
geçirmiyordur. ĠĢte bilgisayarda, "bilgiler depolandı' ya da 'bilgiler iĢleniyor' dediğimizde, aslında fiziksel
olarak birtakım transistörlerin açılması ve kapanmasından ibaret olan bir olayı kastetmiĢ oluyoruz. Bu
nedenle, bilgisayarda gösterilen en küçük birim bilgiler 1 ve 0'dan baĢka herhangi bir simgeyle
gösterilemez.
  Bilgiler bilgisayarın beyni dediğimiz yerde iĢlenmeden önce 1-0 dizilerine çevrilir, böylelikle elektronik
devrelerle gösterilebilir hale getirilir, ondan sonra iĢlenir ve tekrar bizim anlayacağımız biçime
dönüĢtürülür. EndiĢelenmeye hiç gerek yok, bütün bu dönüĢtürmeler yine bilgisayarın içinde yapılır.
(Ama bilgisayar teknolojisinin ilk yıllarında her Ģey bu kadar kolay değildi!)
   Ġkili sayı sistemi
      ayısal bir bilgisayar, bilgileri 1-0 dizilerine dönüĢtürerek iĢlediği içindir ki, bizim kullandığımız

  S    onlu sayı sistemini değil, ikili sayı sistemini kullanır. Öyleyse
      bilgisayar ile aramızda bir 'çevirmen' olmalı! Bilgisayar 1 ve
O'dan baĢka rakam ve simge tanımadığına göre, bizim kullandığımız
                                                   OIOIOIOIOI
                                                   OIOIOIOIOI
sayıların bilgisayarda ikili sayı sistemine çevrilmesi, baĢka bir deyiĢle
yalnız iki simge ya da rakam kullanılarak ifade edilmesi gerekir. Nasıl biz
ondalık sistemde 10 niceliğini, yani "herhangi bir Ģeyden on adet"
kavramını ifade etmek için, diğer 9 rakam gibi yeni bir rakam kullanmıyor.
Yeni bir haneye 1 rakamı yazıyorsak, ikili sayı sisteminde de 2 niceliğini
ifade etmek için yeni bir rakam kullanmaz, yeni bir hane açarak, bu
haneye 1 yazarız. Örneğin, 2 sayısını, (ikili sayı sisteminde 2 rakamı
olmadığına göre) 10 ile gösterebiliriz.

  Ondalık sistem   Ġkili sistem    Ondalık sistem Ġkili sistem
     0        0          7        111
     1        1          8        1000
     2        10          9        1001
     3        11          10       1010
     4        100         11       1011
     5        101         12       1100
     6        110         13       1101
  Ondalık sistemde sayılar 10 ve 10'un katlarına göre ifade edilirken, ikili sistemde 2'nin katlarına göre
gösterilir. Örneğin 9 sayısını 2'nin üslerine göre ikili sistemde yazalım: 23x1+22x0+21x0+20x1 Bilgisayar
kullanmak için ikili sayı sistemiyle uğraĢmanıza tabii ki hiç gerek yok; doğrudan doğruya makine dilinde
programlama yapmak istemedikçe. Bunu isteyeceğinizi sanmıyoruz, zaten makine dilini kullanırken bile
programcılar, ikili sayı sistemindeki rakamların uzunluğundan kaçınmak için onaltılı sayı sistemini
kullanırlar...
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK                 http://www.bayramkepenek.com
                                                 email: bkepenek@hotmail.com
YAZILIM VE DONANIM                                                  7
Ġkili sayı sistemindeki 11010 değeri aĢağıdaki Ģekilde açılarak onlu sistemdeki karĢılığı bulunabilir.

  1  1  0    1  0

               20 X 0 = 0
               21 X 1 = 2
               22 X 0 = 0
               23 X 1 = 8
               24 X 1 = 16
              Toplam = 26 Ondalık sistemdeki karĢılığı 26 dır.
 Ondalık sistemde 26 olan sayının ikili sistemdeki karĢılığını bulmak için, sayı ikiye bölünerek kalanlar
saklanır. En son kalandan ilk kalana doğru sayılar yazılarak sonuç bulunur.

  26 / 2 = 13 (kalan 0)
  13 / 2 = 6 (kalan 1)
  6 / 2 = 3 (kalan 0)
  3 / 2 = 1 (kalan 1)
  1 ikiye bölünmediği için aynen alınır ve diğer kalanlar sondan baĢa doğru yazılır. 11010

  Veri
  Bilgi-iĢlem, bilginin iĢlenmesi, saklanması ve iĢlenen bilgilere eriĢilmesi gibi sistematik süreçleri ve
yöntemleri kapsayan genel bir alandır ve bilgisayar bilgi-iĢlem teknolojisinin bir parçasıdır sadece. Bilgi-
iĢlem ya da enformasyon teknolojisi bilginin içeriğiyle değil, biçimiyle (veri olarak alınması, iĢlenmesi,
saklanması, ona eriĢilmesi, iletilmesi vb.] ilgilenir. Dolayısıyla bilgi-iĢlemden söz ettiğimizde,
bilgisayardan çok daha geniĢ bir dünyadan bahsediyoruzdur. Tabii ki bilgisayar, bilgi-iĢlem ve iletiĢim
araçlarının en geliĢmiĢ örneği alarak, bu dünyanın en önemli öğesidir.
  Bu noktada veri kavramı çok önemli: Veri, bilgilerin belirli bir formata dönüĢtürülmüĢ halidir. Bir bilgi
parçasının veri olabilmesi için, çok iyi tanımlanması gerekir. Bir problemi çözmek için, bazı bilgiler
gereklidir. Eğer bu bilgiler eksik olursa problemi çözemeyiz. Bilgisayar, ancak uygun bir Ģekilde
programlandığında ve uygun veriler alabildiğinde istediğimiz Ģekilde çalıĢabilir.
  Ġyi tanımlanmamıĢ verilerle çalıĢan bir program, kötü sonuçlar üretir: Ne verirsek onu alırız. Ġngilizce
yaygın kullanılan deyimle: "garbage in garbage out”. Yani, bilgisayara çöp verirseniz çöp alırsınız!
  Unutmayalım, verileri veren de büyük çoğunlukla kullanıcılardır.

                              oyun konsolundan TV'ye pek çok aygıtın yerini
  Yazılım ve Donanım                    tutabilmesi,   uzaktaki depolanmıĢ     bilgilere
   nsan aklıyla çözülemeyen hiçbir problemi

  Ġ
                              eriĢebilmesi yönüyle de geniĢ olanaklar sunar
   çözemez bilgisayarlar. Herhangi bir iĢi        bilgisayarlar.
   baĢarmaları için, o iĢin insanlar (yani          ġimdiye   dek  hep  programları   sanki
programcı) tarafından baĢarılmıĢ ve iyi bir Ģekilde     bilgisayarın dıĢındaymıĢ gibi anlattık. Oysa
programlanmıĢ olması gerekir. (Tabii kendini        programlar,    bir bilgisayarın   vazgeçilmez
programlayan veya çok sayıda seçeneği            parçalarıdır. Kavramsal olarak bir bilgisayar, iki
karĢılaĢtırarak doğru olanı seçebilen programlar      temel bileĢenden oluĢur:
da vardır, ama bütün bunların da programcılar          Donanım (hardware) ve yazılım (software).
tarafından tanımlanmıĢ olması gereklidir.)           Donanım nedir? Bir bilgisayara dıĢından
  "Mademki o problemi bilgisayarsız da          baktığınızda veya içini açıp karıĢtırdığınızda
çözebiliyoruz,    öyleyse    niçin   bilgisayar  görebileceğiniz her Ģey.
kullanıyoruz?" Ģeklinde bir itirazınız varsa,          Demek ki Ģimdiye kadar bilgisayar deyip
gerekçelerimizi sayabiliriz: Ġnsan elinin milyonlarca    durduğumuz Ģey, sadece donanımdan ibaretmiĢ.
katına varan bir hızda çalıĢtıkları ve son derece      Oysa bir bilgisayar, sadece bu somut, elle
güvenilir oldukları için. Ayrıca, çok büyük ölçekteki    tutulabilir alet-edevat tan, transistörler, yongalar
bilgi yığınlarını depolayabildikleri, bu bilgilere hızla  ve devrelerden oluĢmaz; bilgisayar yarı yarıya
eriĢebilme olanağını bize verdikleri için... Tabii, bu   'soyut' bir aygıttır.
saydıklarımızın,     bilgisayarların    yararları
konusunda ilk aklımıza gelen çok temel özellikler
olduğunu da eklemek gerekir. Üzerine yapılacak                      Resim 3 : MS Ofis yazılımı
çeĢitli eklentilerle müzik setinden video cihazına,
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK                  http://www.bayramkepenek.com
                                                  email: bkepenek@hotmail.com
BİLGİSAYAR DONANIMI                                                8
ĠĢte bilgisayarların bu soyut bileĢenine yazılım       Ya da bilgisayarı bir insana benzetirsek
diyoruz. Yazılım, basitçe, bir bilgisayara dıĢtan    yazılım o insanın zihnidir. (Beyni değil zihni,
baktığınızda göremediğiniz veya göremeyeceğiniz     çünkü beyin fiziksel bir organdır.) Yazılım
her Ģeydir: Her türlü program, bizim kullanımımıza    bilgisayarlarla iletiĢim kurmanızı sağlayan
sunulmuĢ ya da makinenin kendi iĢleyiĢi için       herhangi bir soyut 'dil'dir; bilgisayarlarla
gerekli olan bütün program parçaları yazılım       aramızdaki bu ortak dil, bilgisayarın fiziksel
sınıfına girer. Yazılımın soyut niteliğini Ģöyle     çalıĢmasını, bizim anlayabileceğimiz bir biçime
açıklayabiliriz: Bir müzik kasetini ya da CD'yi     dönüĢtürür.
düĢünün, her ikisi de müzik setinizin 'donanımına'      Bütün bu dillerin ortak özelliği, soyut bazı
aittir; oysa yazılım bu kaset veya CD üzerinde      simgeler aracılığıyla bilgisayarın çalıĢmasını ve
bulunan ve dinlediğiniz Ģarkılardır. Bu Ģarkıların,   yaptığı çeĢitli iĢleri temsil etmeleri ve kullanıcının
müzik setindeki Ģarkılardan farkı, baĢka Ģarkılar    isteklerini  bilgisayar   diline  çevirmeleridir.
bestelenmesine veya söylenmesine olanak         Bilgisayarın yaptığı iĢleri temsil edebilmek,
vermeleridir!                      kullanıcıya bu iĢleri denetleme ve yönlendirme
                             imkânı verir.  BĠLGĠSAYAR DONANIMI
   Gözle görülen ve dokunulabilen parçalar bilgisayar donanımını oluĢturur. Genellikle, bilgisayar
donanımı beĢ bölümden oluĢur.

    1. MERKEZĠ ĠġLEM BĠRĠMĠ-MĠB (Central Processing Unit-CPU): Bu, bilgisayarın çalıĢmasını
düzenleyen ve programlardaki komutları tek tek iĢleyen birimdir. ĠĢlem hızına göre çeĢitli modelleri
vardır: Pentium iĢlemci (PII, PIII, PIV) ve Celeron iĢlemciler gibi.
    Merkezi ĠĢlem Birimi, Aritmetik ve Mantık Birimi ile Kontrol Ünitesinden oluĢur.
    Aritmetik ve Mantık Birimi (Arithmetic & Logic Unit -ALU) : Dört iĢlem, verilerin karĢılaĢtırılması,
karĢılaĢtırmanın sonucuna göre yeni iĢlemlerin seçilmesi ve kararların verilmesi bu birimin görevidir.
    Kontrol Ünitesi ( Control Unit -CU) : IĢlem akıĢını düzenler, komutları yorumlar ve bu komutların
yerine getirilmesini sağlar.

     2. ANA BELLEK (RAM - Random Access Memory- Rastgele EriĢimli Bellek): Programların ve
verilerin kullanıldıkları zaman geçici olarak depolandıkları yerdir. MĠB'de iĢlemler yapılırken ana bellekte
saklanan veriler kullanılır ve iĢlenen veriler (bilgi) RAM bellekte tutulur. Elektrik kesildiğinde ana
bellekteki veriler kaybolur. Birimi megabayt (MB)'tır. PC'lerde 64 ,128, 256, 512, 1024… MB bellekler
kullanılmaktadır.

    Veri Birimi BYTE'dır. Bir Byte 8 Bit’tir.
    1 Bit 0 ya da 1'den (kapalı devre=0, açık devre=1) oluĢur.
    1 BYTE 1 karakter'dir.
    1024 BYTE = 1 KiloByte'dır. (KiloByte = KB)
    1024 KB = 1 MegaByte'dır. (MegaByte = MB)
    1024 MB = 1 GigaByte (GigaByte = GB)
    1024 GB = 1 TeraByte (TeraByte = TB)
                                           Resim 4 : Ram Bellek
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK                 http://www.bayramkepenek.com
                                                email: bkepenek@hotmail.com
PC’NİN TEMEL BİLEŞENLERİ                                               9
   RAM BELLEK "Random Access Memory": Rastgele eriĢimli bellektir. Istenilen bölgesine bilgi
depolanabilir, silinebilir, okunabilir, değiĢtirilebilir. Yalnız elektrik kesintisi veya makineyi kapatma
durumunda tüm bilgiler silinir. 64 ,128, 256, 512…

     ROM BELLEK " Read Only Memory " Sadece okunabilir bellektir. Bu bellek üretici firma
tarafından hazırlanmıĢtır. Bilgileri okunabilir fakat üzerinde bir değiĢiklik yapılamaz. Bu bilgiler makineyi
kapatma veya elektrik kesintisinden etkilenmezler ve silinmezler. Kullanıcı tarafından verilen komutları
iĢleme koyar. RAM belleğe göre oldukça pahalıdır. GeliĢen teknoloji ROM bellek ailesine iki yeni türü
daha kazandırmıĢtır.
     PROM: Programlanabilen ROM bellektir.
     EPROM: Hem silinebilen hem de programlanabilen ROM bellektir.
     3. DIġ BELLEK BĠRĠMLERĠ (Secondary Memory Devices - Ġkincil Bellek Araçları): Verilerin
kalıcı olarak saklandığı yerdir. DıĢ bellek birimleri sabit diskler, disketler, CD'ler ve teyplerdir.
Günümüzde birimi giga byte (GB)'dır. PC'lerde 80, 100, 120 (Dahada büyük olabilir.)… GB harddiskler
kullanılmaktadır.
     4. GĠRĠġ BĠRĠMLERĠ (Input Devices): Bilgisayarlara veri girmekte kullanılan araçlardır. Klavye,
fare, disket, harddisk, joystick, tarayıcı (scanner), mikrofon, ekran (dokunmatik), CD, barkod okuyucu...
     5. ÇIKIġ BĠRĠMLERĠ (Output Devices): Bilgisayarda elde ettiğimiz dosyaların çıkıĢlarını görmek
için kullanılan birimlerdir. Ekran, yazıcı, datashow.


  PC’NĠN TEMEL BĠLEġENLERĠ
  Önce satın alıp evinize getirdiğiniz bir PC'nin   donanım bileĢenleri doğrudan (anakart üzerindeki
 kutusunu açtığınızda nelerle karĢılaĢacağınıza     yarıklar veya yuvalar aracılığı ile) veya dolaylı
         bakalım:                olarak (bir kablo yardımı ile) anakarta bağlıdır. Bu
            KASA: Temel bir PC'nin     aygıtların birbirleri ile bilgi (veri) alıĢveriĢinde
         çalıĢması için gereken tüm       bulunması için de üzerinde veri yolları ve bu
         parçalar kasa içinde yer alır:     verilerin akıĢını denetleyen yongalar ve daha pek
         Anakart, iĢlemci, bellek, ekran    çok elektronik bileĢen vardır. Ana kartlar
         kartı, sabit disk, disket sürücü,   üzerlerindeki yonga setleri, destekledikleri iĢlemci
         CD-ROM sürücü, ses kartı, güç     serileri ve form faktörü adı verilen tasarım Ģekilleri
         kaynağı, anakarta harici cihazları  ile sınıflandırılırlar.
 Resim 5 : PC  (çevre birimlerini) bağlamak için       ĠġLEMCĠ: Bunun için de PC'nin beyni
         gerekli kapılar (port)... Kasa    demek    yanlıĢ   olmaz.   ÇeĢitli    donanım
içindeki elektronik bileĢenler çok ısınabildiği için  aygıtlarından gelen bilgileri
kasaların iyi bir havalandırma sistemi olmalıdır.    (verileri) iĢleyerek, çeĢitli
Ayrıca kullanılan anakartın tipine bağlı olarak     hesaplamaları yaparak diğer
kasa tipleri de olur.                  aygıtların anlayabileceği dile
    MONĠTOR: (Bakınız: ÇıkıĢ Birimleri)       çevirir ve bu verileri ilgili
    KLAVYE: (Bakınız: GiriĢ Birimleri)        donanıma         gönderir.
    FARE: (Bakınız: GiriĢ Birimleri)         Günümüzde Intel ve AMD Resim 6 : Pentium 4
                            firmalarının iĢlemcileri son         iĢlemci
    HOPARLÖRLER: (Bakınız: ÇıkıĢ Birimleri)
                            kullanıcı pazarında sıkı
                            rekabet içindedir; Cyrix ise biraz geriden
  ġimdi de kasanın içindeki bileĢenlere yakından
                            gelmektedir. Sunucuları ve iĢ istasyonlarını
bir göz atalım:
                                      saymazsak, piyasada Intel'in
    ANAKART:     Önce   bundan                  Celeron, Pentium III ve Pentium
baĢladık, çünkü o bütün kartların anası.                  IV; AMD'nin Duron, Athlon ve
PC'nizdeki tüm bileĢenler anakart                      Athlon     XP      iĢlemcileri
üzerinden birbirleri ile haberleĢirler. Bu                 bulunmaktadır. 2006 yılının ikinci
yüzden PC'nin sinir sistemi demek                      yarısında önce AMD sonra Intel
         yanlıĢ olmaz. Ee, bir                   çift çekirdek iĢlemcileri piyasaya
         sinir sistemi dayanıklı                  sunmuĢtur.
         olacak    ki,   diğer                    SABĠT DĠSK: (Bakınız:
         organlar     sağlam                  ÇıkıĢ Birimleri)
            çalıĢabilsin.
         Kullandığınız     tüm                     BELLEK: RAM, sistem

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      Resim 7 : Notebook
                        BAYRAM KEPENEK                   http://www.bayramkepenek.com
                                                  email: bkepenek@hotmail.com

 Resim 8 : Anakart
DONANIM                                                           10
                    Resim 9 : Agp Görüntü
                         Kartı
belleği veya ana bellek olarak da biliyoruz. (Bu        dönüĢtürür. Ses kartları yalnızca ses üretmez,
arada Ġngilizce'de verilerin geçici veya kalıcı        aynı   zamanda   sesleri   alıp bilgisayarın
olarak saklandığı tüm aygıtlara sabit disk, CD-        iĢleyebileceği sayısal verilere de dönüĢtürürler.
ROM vs. bellek ("memory") adı verilir, haberiniz        Bu yüzden ses kartları, çeĢitli programlarla müzik
olsun.) Yine verileri saklar; ama geçici olarak; yani     bestelemek için de kullanılabilirler.
elektrik kesildiğinde içindeki bilgiler uçar. Diske
göre süper hızlıdır, ama pahalı olduğundan diske           GÜÇ KAYNAĞI: 220 voltluk Ģehir
göre çok küçük kapasitelerde sistemimizde yer         Ģebekesi cereyanını PC‟nizdeki hassas aygıtlar
alır. Ne iĢe mi yarar? Bilgisayar sadece ana          kaldırmayacaktır. ĠĢte güç kaynağı bu aygıtlara
bellekteki verileri iĢleyebilir. Çünkü sabit disk bu iĢ    uygun volt ve akımda güç beslemesi yapar.
için çok çok yavaĢ kalacaktır. Bu yüzden
çalıĢtırdığınız tüm programlar, açtığınız her dosya        Artık bir PC‟de standart olan multimedya
önce sabit diskten sistem belleğine kopyalanır.
    EKRAN KARTI: VGA kartı, video kartı,
görüntü kartı, görüntü bağdaĢtırıcı olarak da
adlandırılır, ĢaĢırmayın. Hatta yeni kartlar grafik
hesaplamalar yapabilecek veya 3 boyutlu efektleri
                                                      Resim 6 : PCI Ses Kartı
de verebilecek özellikte olduğundan grafik
hızlandırıcı kart veya 3D kart olarak da anılabilir.
Temel iĢlevi, sabit disk, bellek, iĢlemci yolu ile
aktarılıp iĢlenen verileri metin ve grafik (video
dahil) halinde monitöre göndermektir. Bu verileri       bileĢenleri dahil olmak üzere bir PC‟nin temel
kullanıma hazır Ģekilde geçici olarak depolamak        bileĢenlerini sıraladık. Tabii bunlara ekleyecek
ve iĢlemek için kendi belleği ve iĢlemcisi vardır.       DVD sürücü, TV/Radyo kartı, tarayıcı, yazıcı gibi
Ayrıca bazı kartlarda TV çıkıĢı ve Video giriĢleri       bileĢenlerde vardır.
bulunur. TV çıkıĢından ekran görüntüsünü
Televizyona aktarabiliriz. Video giriĢinden de
video veya video kamera görüntülerini bilgisayara
                                    ÇEVRE BĠRĠMLERĠ
aktarıp iĢleyebiliriz. Son zamanlardaki görüntü
kartları çok geliĢmiĢ özelliklere sahiptir.              Çevre birimleri genellikle dört grupta
    CD-ROM SÜRÜCÜ: (Bakınız: Depolama           sınıflandırılır: GiriĢ birimleri, ÇıkıĢ birimleri, ĠletiĢim
Birimleri)                           birimleri ve Müzik birimleridir.
    DĠSKET    SÜRÜCÜ:    (Bakınız:   ÇıkıĢ
                                    1. GĠRĠġ BĠRĠMLERĠ
Birimleri)
    SES KARTI: Müzik CD'si, CD-ROM, sabit
                                   KLAVYE: Üzerinde harfler, sayılar,
disk (hatta kapasitesi az olsa da disket sürücü)
                                iĢaretler ve bazı iĢlevleri bulunan tuĢları olan
gibi depolama ortamlarında dijital olarak
kaydedilmiĢ ses verilerini analog sese dönüĢtürüp
hoparlörlerden veren kart. Aynı zamanda analog
sesi diskinize dijital olarak kaydetmek için giriĢleri
de bulunur. Ses kartları sayesinde PC'ler müzik
seti kalitesinde ses çıkıĢı verebiliyorlar. Öteki
kartlar  gibi   PC'nizin  içine   takılır  ve
bilgisayarınızdan gelen verileri kullanarak istenen
sesleri oluĢturur. Ses kartı doğru akıma bir
heykeltıraĢ gibi biçim verir ve akımları seslere
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI         BAYRAM KEPENEK                    http://www.bayramkepenek.com
                                                      email: bkepenek@hotmail.com


                                        Resim 7 : Win98 Tr Klavye
DONANIM                                                       11
genellikle yazı yazmak için kullandığımız birimdir.      zamanda bir depolama ürünüdür. (Bak: Depolama
Ama günümüzde yaygın olarak kullanılmaya           birimleri)
baĢlayan    Multimedia    klavyeler,     iĢletim       DVD-ROM    SÜRÜCÜ   (DIGITAL
sistemindeki birçok komutları tek tuĢla yerine        VERSATILE DISK): DVD-ROM Sürücü aynı
getirmemizi                          zamanda bir depolama ürünüdür. (Bak: Depolama
sağlamaktadır.                        birimleri)
FARE                                 Bunların yanında Laser Disk Sürücüsü,
(MOUSE):                           video, kamera, mikrofon, barkod okuyucu,
Küçük                             televizyon ve radyo'da giriĢ birimi olarak
olduğuna                           kullanılmaktadır.
bakmayın;        Resim 8 : Microsoft Scroll Mouse
bilgisayar                              2. ÇIKIġ BĠRĠMLERĠ
tarihinin     en
önemli buluĢlarından biridir. Monitördeki grafiksel
                                   • DĠSKET SÜRÜCÜ (FLOPPY): Hem giriĢ
öğelerle etkileĢime geçmek için klavyenin çok
                               hem de çıkıĢ birimidir. Disket denilen manyetik
yetersiz olduğunu göreceksiniz. Ekranda gözüken
                               ortama veri yazılabilen ve üzerindeki verileri
imleç yardımıyla komut giriĢi yapmaya yarar.
                               okuyabilen bir birimdir. Sabit diskle aynı görevi
Farenin çevre birimi olarak kullanılmasıyla
                               görür; yani bir veri depolama aygıtıdır. Yine
iĢaretleme, tıklama ve sürükleme yapılarak
iĢlemler yaptırılır.                     okuyucu kafası bulunan manyetik bir cihazdır.
                               Ama diski üzerinde değildir, disket adını
    DĠSKET SÜRÜCÜ (FLOPPY): Aynı
                               verdiğimiz manyetik, taĢınabilir medyayı okur,
zamanda bir çıkıĢ birimidir. (Bakınız: ÇıkıĢ
                               üzerine yazar. Diğer depolama aygıtlarına göre
Birimleri)
                               oldukça yavaĢtır ve disketin kapasitesi de çok
    SABĠT DĠSK (HDD): Aynı zamanda bir
                               azdır. Eskiden bir program bir veya birkaç diskete
çıkıĢ birimidir. (Bakınız: ÇıkıĢ Birimleri)          sığabildiği için program yüklemek için çok
    IġIKLI KALEM (LĠGHT PEN): Çizgisel          kullanılsa da günümüzde artık küçük programların
(bar) kodları okumada, Ģekil çizme ve elyazısı        ve belgelerin saklandığı disketleri okumak ve
yazmada kullanılır.                                üzerlerine  yazmak   için
    GRAFĠK MASASI: Özel bir kalem                       kullanılıyor.
kullanarak ekranda yazı ve Ģekillerin gözükmesini
sağlayan küçük kare biçiminde masa                           • MONĠTOR (EKRAN):
    DOKUNMA      EKRANLARI       (TOUCH               Hem giriĢ hem de çıkıĢ birimi
SCREEN): Ekranda gözüken komut üzerine                       olarak kullanılır. GiriĢ ve çıkıĢ
parmak ile dokunduğunda o komutun çalıĢmasını                   birimlerinden gelen verilerin
sağlayan ekran tipidir.                     Resim 13: Monitor sonuçlarının ekranda
    JOYSTĠCK: Genellikle oyun oynamak için                   gözükmesini sağlar.
kullanılır. Üzerinde bulunan tuĢlarla çalıĢtırılarak         Monitörler genellikle ekran boyutuyla
bilgisayara komut verilmesi sağlanır.             adlandırılır. 15”, 17”, 19”, 21” gibi. Son
    TARAYICI (SCANNER) Yine Ġngilizce           zamanlarda CRT ekranlarının yerini, ince LCD
ismiyle "scanner" olarak daha çok bilinen           (Liquid Crystal Display) ekranlar almıĢtır.
tarayıcılar, kağıt üzerindeki imgeyi sayısal hale
dönüĢtürüp bilgisayarımıza aktarır. Taranan              • SABĠT DĠSK (HDD): Sabit disk sürücü,
malzeme aslında bir resim olarak kaydedilir          bilgisayarın bilgi depolamak
              bilgisayara. Ancak, bu      için kullandığı en temel
              resim yazılar içeriyorsa,     birimdir. Sabit disk kapalı bir
              bunları algılayıp tekrar     kutu   içinde  bilgisayarın
              üzerinde      değiĢiklik  içinde bulunmaktadır (harici
              yapılabilir metin haline     USB Harddis‟klerde oldukça
              dönüĢtüren        OCR   yaygınlaĢmıĢtır.)
                               Yazılımlarımızı
 Resim 14: Scanner (Optical     Character        (programlarımızı),
                                                  Resim 15: HDD
          Recoginition Optik Karakter        hazırladığımız belgeleri ve
Tanıma) programları vardır.                  verileri sabit disk üzerinde tutarız. PC'nin elektriği
                               kesilse de sabit disk içindeki bilgiler silinmez.
    CD-ROM SÜRÜCÜ (COMPACT DĠSK-              Diskteki bilgiler silinip yazılabilir. Ġçinde disk
READ ONLY MEMORY ) CD-ROM Sürücü aynı             Ģeklinde, manyetik olarak yazılabilir plakalar

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI         BAYRAM KEPENEK                 http://www.bayramkepenek.com
                                                   email: bkepenek@hotmail.com
DONANIM                                                           12
olduğundan sabit disk adı verilmiĢtir. Tabii, içinde     bağlanır.
bu bilgileri yazan bir kafa bulunur. Sabit disk bu           KULAKLIK: Sesi         hoparlör      yerine
yüzden hem elektronik hem mekanik parçalardan         kulaklıktan da dinleyebilirsiniz.
oluĢur.    Depolama   kapasiteleri    oldukça
yükselmiĢtir. 80 Gb, 100 Gb...250 Gb. 7200 devirli           3. ĠLETĠġĠM BĠRĠMLERĠ
sabit diskler daha hızlı veri okuyabilme özeliğine
sahiptir.                                ĠletiĢim Birimleri diğer bilgisayarlara ve
     IDE (Integrated Drive Electronics) SCSI       elektronik aletlere bilgi göndermeye ve bilgi
(Small Computer System Interface) EIDE             almaya yarayan aletlerdir.
(Enhanced                                 Modem. Basitçe PC'nizin telefonu
(geliĢtirilmiĢ   IDE)                    olarak    adlandırılabilir.  Çünkü    bilgisayarlar
Sabit diskler bulunur.                     birbirleriyle haberleĢmek için bizim gibi telefon
     YAZICI                        kullanmıyorlar! Modemler, bilgisayarların telefon
(PRINTER).                           hatları üzerinden birbirleri ile veri iletiĢimi
Vazgeçemediğimiz                        kurmasını sağlar. Telefonların kullandığı analog
bir bilgi saklama                       sinyalleri bilgisayarların kullandığı dijital sinyallere
ortamı:      Kağıt.                    çevirir. Modemler bilgisayar ve telefon sinyallerini
Bilgisayarda                          birbirine çevirir. Aynı Ģekilde tersini de yapar.
yazdığımız yazıları,                      Modemi bilgisayara, telefon hattının ucunu da
hazırladığımız                         bilgisayara bağlarsınız. Eski bir PC kullanıcısı
resimleri, grafikleri,                     olmasanız bile adını çok duyduğunuz Ġnternet'e
hesap     tablolarını                   bağlanmak, faks göndermek, uzaktaki bir
kağıda geçirmek için                      bilgisayardaki verilere
yazıcı     (printer)                   ulaĢmak      için   bir
kullanırız. Yani bir anlamda yazıcı sayısal bilgiyi      modeme       ihtiyacınız
tekrar analog yapıya dönüĢtürerek kağıt üzerine        var. Son zamanlarda
aktaran aygıttır. Yazma teknolojisine göre nokta        ADSL modemler daha
vuruĢlu, lazer, mürekkep püskürtmeli, boya           hızlı         bağlantı
aktarmalı yazıcı türleri vardır. Kağıda transfer        sağladıklarından
edilen boya ise daktilolardaki gibi mürekkepli         oldukça
Ģeritte, toner adı                       yaygınlaĢmıĢlardır.
verilen haznelerde      Resim 9 : Lazer Yazıcı
                                 Ağ       sistemleri.
veya     kartuĢta                     Bilgisayarları birbirine
olabilir.                           bağlamanın tek yolu
      ÇĠZĠCĠ (PLOTTER). Genelde Ġngilizce        modem değil. Özellikle
ismiyle "plotter" olarak anılan çiziciler artık        aynı iĢyerinde birbirleri     Resim 11 : Harici ve Dahili
mimarlık ve mühendislik bürolarının vazgeçilmez        arasında veri transfer            Modem
aygıtlarıdır. Aslında çiziciler için geniĢ boyutlu       edeceğiniz bilgisayarlar
yazıcı demek yanlıĢ olmaz. Ancak bunların rapido        için telefon hattını iĢgal etmek gereksiz olurdu
benzeri kalemler takılan modelleri veya mürekkep        değil mi? Ama bilgisayarlar ağ kartları, telefon
püskürtmeli modelle ri olabilir. Çiziciler yazıcılara     kablosuna benzer UTP kablolar (veya BNC adı
göre daha "akıllı" cihazlardır: karmaĢık tasarımları      verilen özel kablolar), hub adı verilen
büyük boyutlu kâğıtlar üzerine çizerken en kısa        yönlendiriciler, aracılığıyla birbirine bağlanabilir.
hangi yolu izleyerek tasarımın tümünü                             Aynı binada bu Ģekilde
çizeceklerini hesaplarlar. (Tabii "akıllı"                           birbirine    bağlanmıĢ
lafın geliĢi; yine bir programcı bu iĢ için                          bilgisayarlardan oluĢan
gerekli   hesapları   yaparak    çizici                        bir ağa Yerel Alan Ağı
yazılımının    anlayacağı   bir   dile                         (LAN    Local    Area
dönüĢtürmüĢ.)                                         Network) adı verilir.
     • HOPARLÖRLER:         Eee,                         Böyle bir ağ, yine
PC'nizin ses kartından gelen sesleri                              telefon hatları (veya
dinlemek için hoparlörlere ihtiyacınız                             fiberoptik     kablolar,
olacaktır.   Bildiğimiz  müzik    seti                        kiralık  hatlar,    özel
hoparlörlerinden tek farkı, manyetik                               sistemler) aracılığıyla
korumalı olmalarıdır. Aksi halde hoparlöre      Resim  10 : Bilgisayarınızdan mükemmel
                                  sesler alabilirsiniz      uzaktaki bir binadaki
iletilen akım monitörümüzü titretebilir.                             bilgisayar     ağına
Hoparlör ses kartı arkasındaki giriĢe                               bağlanmıĢsa     buna
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI        BAYRAM KEPENEK                     http://www.bayramkepenek.com
                                                      email: bkepenek@hotmail.com
DONANIM                                     13
da GeniĢ Alan Ağı (WAN Wide Area Network) adı
verilir. Ağ sistemleri oldukça karmaĢıktır ve
yönetimi uzmanlık ister. ġirketlerde ağ yöneticileri
ve bilgi iĢlem personeli bu iĢe bakarlar.
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK  http://www.bayramkepenek.com
                                 email: bkepenek@hotmail.com
 DONANIM                                                      14
      4. MÜZĠK BĠRĠMLERĠ                 depolamaya yarayan tüm cihazlara "bellek" adı
                               verilebildiğini söylemiĢtik.) CD-ROM'lardaki bilgiler
     MIDI (Musical Instrument Digital Interface-     ise bilgisayar tarafından sadece okunabiliyor,
 Müzik birimleri için Sayısal Arabirim): Bilgisayar      disketlerin aksine üzerine bilgi yazılamıyor. CD-
 aracılığıyla yüksek kalitede elektronik müzik        ROM sürücüler kasanın içine takılır ve üzerine CD
 yapmada kullanılır. Müzik yapmak için özel          konan tablası dıĢarıya açılır. CD sürücüler içinde
 donanım ve yazılım gerekmektedir. Müzik           bir lazer kafası vardır, yani CD üzerindeki veriler
 eğitiminde ve beste yapmada kullanılmaktadır.        lazer ıĢını ile, optik olarak okunurlar. Harici CD-
      Ses kartı. (Bakınız: PC‟nin Temel         ROM sürücüler de vardır ama pek yaygın
 BileĢimleri)                         kullanılmazlar.
      Mikrofon. Ses kartımızla sesleri               CD-R ve CD-RW sürücüler. Ġlk
 iĢleyebiliyorsak, mikrofonla kaydettiğimiz sesleri      çıktıklarında son derece pahalı olan ancak son
 de neden iĢlemeyelim? ĠĢte ses kartımıza           yıllarda ucuzlayarak yaygınlaĢan bu aygıtlar,
 bağlayacağımız bir mikrofon, sesimizi sayısal        yazılabilir CD'leri okuyup yazabiliyor. CD-R (CD-
 veriye dönüĢtürülmek üzere ses kartımıza iletmek       Recordable), "kaydedilebilir CD" anlamını taĢıyor.
 için kullandığımız, yine ses kartına bağlanan bir      Bu aygıtların kullandığı CD'ler kapasiteleri CD-
 araç                             ROM gibi 640 MB (Artık 700 MB kapasitede
      Hoparlör. (Bakınız: ÇıkıĢ Birimleri)        olanlar yaygınlaĢtı.) olmasına karĢın biraz farklı.
                               CD-RW (CD-Rewritable) ise yine farklı bir yapıya
      5. DEPOLAMA BĠRĠMLERĠ               sahip olan 640 MB'lık tekrar yazılabilir CD'lere de
                               yazabilir. Yani, CD-R diskler, CD-R sürücülerde
   Bilgisayar dünyasında "bellek" ile "depolama       bir kere yazılabilmesine (yani üzerlerine veri
 birimi" terimi sık sık birbirine karıĢtırılır. (Aslında   kaydedilebilmesine) karĢın, CD-RW diskler
 birbiri yerine kullanılır demek daha doğru olur.)      yaklaĢık 1000 kez silinip yazılabilir. CD-RW
 Bilginin saklandığı her alana bellek denildiği        sürücüler yazılabilir (CD-R) diskleri de yazıp
 doğru, ama bellek artık kullanıcılar arasında daha      okuyabilir. Her iki aygıt ise standart CD-ROM
 çok RAM gibi bilginin, bilgisayar açıkken geçici       diskleri okuyabilir. Son aylarda CD-RW sürücü ve
 olarak saklandığı parçalara deniyor. Oysa          disklerin yaygınlaĢmaya baĢladığını söyleyebiliriz.
 Ġngilizce karĢılıkları itibariyle bilginin kalıcı veya
                                     DVD-ROM sürücü. Daha fazla bilginin
 uzun süreli olarak saklandığı aygıtlara da bellek
                               depolanabilmesi isteği, son yıllarda DVD-ROM
 denebilir. "Depolama aygıtı" ise bu aygıtlar için
                               (Digital Versatile Disc Çok amaçlı Sayısal Disk)
 daha belirleyici bir tanım. Sabit disk de bir
                               teknolojisini doğurdu. Bu sürücü ve diskler,
 depolama aygıtıdır, ama ona yukarıda zaten
                               görünüĢ olarak CD-ROM sürücü ve disklere çok
 değinmiĢtik. ĠĢte çevre birimi kategorisine giren
                               benzer. Ancak bunlar 4.7GB kapasitelidir ve yakın
 baĢlıca depolama aygıtları:
                               gelecekte 17 GB kapasiteli disklerin çıkması
      CD-ROM       sürücü.  Bilgisayarların   beklenmektedir. Kapasiteleri büyük olduğu için
 yetenekleri arttıkça, yazılımlar geliĢtikçe daha       tam bir sinema filminin 5-6 dilde altyazısı ve
 fazla bilgi iĢlemeye baĢladılar ve çeĢitli iĢler için    dublajı, çok kaliteli (Stereo Dolby)
 bilgisayar ortamında kullanılan bilgiler disketlere     seslendirmeleri ile bu disklere
 sığmamaya, çok sayıda disket kullanmak da          sığdırılması mümkündür. DVD
                   pratik olmamaya     Recorder (Yazıcı) sürücülerde
                   baĢladı. Üstelik    artık uygun fiyatları, yüksek
                   disketler  ortam   kapasiteleri   nedeniyle   sıkça
                   koĢulları    ile  kullanılmaktadır..
                        çabucak
                                     USB    DISK.   Son
                    bozulabiliyorlardı.
                               zamanlarda    kullanım  alanları
                   Neyse ki imdada
                               oldukça arttı. Disketlerin yerini aldı
                   CD'ler yetiĢti. 640
Resim 12 : CD Yazıcılar hem okuma               diyebiliriz.  Kapasiteleri    arttı
      hem yazma iĢlemini    MB ve 700 MB
      yapabilir
                               fiyatları küçüldü. Küçük boyutları
                   kapasiteye sahip
                               ve kolay bozulmayan özellikleri Resim 13: USB Driver
                   olan CD-ROM'lar
                               sayesinde çok kullanılıyor.        (Flash Disk)
 aynı müzik CD'lerine benzer. Ancak bunların içine
 müzik gibi veriler de depolanabilir. CD- ROM         Bunlardan baĢka zamanla aĢağıdaki yedekleme
 sürücüler (kısaca CD sürücüler) iĢte bu CD'leri       birimleride kullanılmıĢlardır.
 okuyan cihazlardır. CD-ROM'un açılımı "Compact            Teyp yedekleme birimleri.
 Disc Read Only Memory", yani sadece okunabilir            Manyeto-optik (MO) disk sürücüleri.
 belleğe sahip olan kompakt disk. (Bilgi
 BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI        BAYRAM KEPENEK                http://www.bayramkepenek.com
                                                  email: bkepenek@hotmail.com
DONANIM                                  15
     SüperDisk
     TaĢınabilir disk sürücüleri.
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI   BAYRAM KEPENEK  http://www.bayramkepenek.com
                              email: bkepenek@hotmail.com
YAZILIM                                                      16
                             olarak sunar. Böylelikle, aslında çok değiĢik
  YAZILIMLAR                       parçalardan oluĢan, değiĢik üreticiler tarafından
                             farklı   Ģekillerde tasarlanmıĢ   bilgisayarlar
  YAZILIMLAR disket üzerinde olabildiği gibi,      arasındaki farkları 'görmeyiz' ve standart bir
üretici firma tarafından bilgisayarın içine de      ortamda çalıĢırız. Yazılımları iki genel kategoriye
yerleĢtirilmiĢ olabilir. Bilgisayar üzerinde çok     ayırabiliriz:
değiĢik katmanda birden çok program çalıĢır.
Bizim bilgisayarda çalıĢmamız için çeĢitli           Sistem yazılımları
yazılımlar gerekir, bilgisayar da, çalıĢabilmek için,
                                Uygulama yazılımları
kendi içinde, bizim görmediğimiz bir dolu program
                               Bu iki kategorinin dıĢında "yardımcı yazılımlar"
kullanır. Bir piramit düĢünün, piramidin en üst
                             da ayrıca anılabilir. Yardımcı yazılımlar (utility),
noktasında bizim kullandığımız programlar
                             bilgisayarın da verimli kullanımı için iĢletim
bulunuyor. Bir alt katmanda bu programların
                             sistemini tamamlayan, ek fonksiyonlar sunan
yazıldığı "programlama dilleri" ve bu dilleri
                             program ve araçlardan oluĢur.
çalıĢtıran programlar (derleyiciler) var. Daha alt
                               Sistem yazılımları bilgisayarın kendi çalıĢması
katmanda bu programların çalıĢması için, bizim
                             için kullandığı yazılımlardır. Uygulama yazılımları
makineden en temel iĢlemleri (sözgelimi klavyede
                             ise bizim kullandıklarımız. ĠĢletim sistemi,
bir tuĢa bastığımızda ekranda bir harfin
                             kullanıcının muhatap olduğu tek sistem yazılımıdır
görünmesi gibi) yapabilmemizi sağlayan büyük bir
                             ve bilgisayar ile onu kullanan arasında köprü
program var:
                             görevi görür. Paket program olarak da
     ĠĢletim   sistemi:   ĠĢletim   sistemi,
                             adlandırılan uygulama yazılımları ise, çok sayıda
bilgisayarın karmaĢık yapısını örterek, makinenin
                             ve çok çeĢitlidir. Bir uygulama yazılımı, genellikle
bütün kaynaklarını, bize basit birkaç komutla
                             belli standarttaki bir bilgisayar üzerinde, belli
kullanılabilir bir görünümde sunan bir sistem
                             iĢletim sistemiyle birlikte kullanılır. Örneğin, kiĢisel
yazılımıdır. Örneğin Windows. Böylelikle sadece
                             bilgisayarlardaki uygulama yazılımlarının hemen
iĢletim sistemini, yani Windows'u bilmek,
                             hepsi 17-18 yıl öncesinde DOS için geliĢtirilmiĢti.
bilgisayar kullanmak için yeterli olur.
                             ġimdi ise kiĢisel bilgisayarlarda genelde Windows
  Bir katman daha aĢağı inelim: Kendisi de bir
                             iĢletim sistemi için yazılım geliĢtiriliyor. Tabii
program olan ve genellikle disk üzerinde bulunan
                             kiĢisel bilgisayarlarda farklı iĢletim sistemleri ve
iĢletim sistemi de daha temel iĢlemler için baĢka
                             uygulama yazılımlarının bunlar üzerinde çalıĢan
programları kullanır. Bu programlar makina
                             türleri de bulunur ancak bugün en yaygın iĢletim
üretilirken bilgisayarın içine üretici firma
                             sistemi Windows'dur. Özellikle PC'lerin ortaya
tarafından konmuĢtur. Dolayısıyla bir bakıma
                             çıkıĢıyla yaygınlaĢan uygulama yazılımları
donanımın bir parçasıdırlar. En alt düzeyde,
                             olmasaydı, bilgisayarda bir iĢ görebilmek için her
fiziksel birtakım iĢlemlere karĢılık gelen mikro
                             zaman bir program yazmak zorunda kalacaktık.
komutlar ve elektrik devreleri bulunur. Yani
                             Ya da iĢi tarif edip bir programcıya yazdıracaktık
piramidimizin tabanında, donanım dediğimiz,
                             programı... Birçok büyük ölçekli özel uygulama
elektronik devrelerden ibaret bir yapı var.
                             için, bu yöntem hala uygulanmaktadır, ama
  Biz bilgisayarda çalıĢırken, bütün bu karmaĢık
                             Allah‟tan PC kullanırken, var olan uygulama
programlar silsilesi de, makinenin fiziksel
                             yazılımları her ihtiyacımızı karĢılayabilecek
altyapısını harekete geçirmek, iĢlenen bilgileri
                             çeĢitlilikte günümüzde...
elektrik devrelerinin davranıĢına indirgemek, elde
edilen sonuçları da tekrar bizim anlayacağımız        YAZILIM TÜRLERĠ
biçime dönüĢtürmek için iĢleyip durmaktadır!         Yukarıda sözünü ettiğimiz sistem (iĢletim
  Tabii, bilgisayarla çalıĢırken bütün bunlar bizi   sistemi) ve uygulama yazılımları sadece birer ana
ilgilendirmez. Bir kullanıcı olarak, bizler piramidin   kategori. Aslında yazılım türleri donanım
en tepesinde bulunur, sadece kullandığımız        türlerinden çok daha zengindir. Ne de olsa, bir PC
yazılımlarla   muhatap    oluruz.   Üzerinde   ile yapabileceğimiz iĢler hangi yazılımları
çalıĢacağımız paket programı tanıyıp, programın      kullandığımıza daha çok bağlıdır. Yazılım konusu
gerekli komutlarını öğrenmemiz yeterlidir! Elbette,    geniĢ bir konu olduğu için iĢletim sistemlerine ve
alt düzeylere iliĢkin birçok Ģey bilmekte sayısız     temel uygulamalara ilerleyen bölümlerde geniĢ
yarar var, çünkü paket programlar, bilmek         yer ayıracağız. Ancak bilgisayar kullanıcısı
zorunda olmadığımız alt düzeylere bağımlıdır.       olmaya hazırlananlar için bu yazılım kategorilerine
Kısaca, her düzeydeki yazılım, bir alt düzeyin      ve örneklerine Ģimdiden kısaca göz atalım
karmaĢık yapısını kullanıcının 'görmemesini'        ĠĢletim sistemleri. ĠĢletim sistemi, çeĢitli iĢler
sağlar ve aslında tamamen fiziksel gereçlerden      için   kullandığımız   yazılımlarla  donanım
oluĢmuĢ bir yapıyı bize kavramsal bir ortam        aygıtlarımız   arasında   köprü   oluĢturan,

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK                  http://www.bayramkepenek.com
                                                  email: bkepenek@hotmail.com
YAZILIM                                                      17
kullandığımız yazılımların standart olmasını,       programlar, diğer uygulamalardan veri alabilir.
hangi PC'ye yüklenirlerse yüklensinler çalıĢmasını    Örneğin bir hesap tablosu ile çıkarılmıĢ kar/zarar
sağlayan en temel yazılımdır. MS-DOS, Windows       grafiğini sunu programları ile dinleyicilerinize
95, Windows 98, Windows ME, Windows XP,          sunabilirsiniz. Microsoft PowerPoint, Lotus
Windows Vista, Windows NT, Windows 2000,         Freelance Graphics, Corel Presentations belli
Windows 2003, MacOS, IBM OS/2 Warp, Unix,         baĢlı sunu programlarındandır.
Novell Netware ve Linux günümüzde kullanılan
                              Grafik yazılımları. Fotoğraf ve resimleri
iĢletim sistemlerinden bazılarıdır.
                             görüntülemenize,    üzerinde    değiĢiklikler
 Kelime iĢlemciler. KiĢisel bilgisayarlarda en      yapmanıza, resim çizmenize, resimler üzerine
çok kullanılan uygulama yazılımı olan kelime       çeĢitli efektler uygulamanıza izin veren tüm
iĢlemciler, bilgisayarınızda yazılar yazıp bunları    yazılımlar grafik yazılımları kategorisine girer.
yazıcıda bastırmanızı sağlar. Bu yazılar arasında     Windows ile gelen ve PC'nizde resimleri
raporlar, mektuplar, okul ödevleri, çeĢitli        görüntülemek ve basit Ģekiller çizmek gibi iĢlere
yazıĢmalar olabilir. GeliĢmiĢ kelime iĢlemciler,     yarayan Paint'den çok geliĢmiĢ özelliklere sahip
farklı yazı tiplerinden sayfa düzenlerine, yazılar    olan Adobe Photoshop'a kadar çok çeĢitli görüntü
içine yerleĢtirilecek resimlerden yazı biçim ve      iĢleme yazılımları bu kategoriye girer.
renklerine, yazı içinde bir sözcüğü aratmadan,
                              3D Modelleme/Animasyon. Bu yazılımlarla
yazının gramer ve imla kontrolüne kadar çeĢitli
                             PC'nizde çizimlere hareket verebilir, iki ve üç
iĢlevler sunarlar. Belli baĢlı kelime iĢlemciler
                             boyutlu animasyonlar gerçekleĢtirebilirsiniz. 3D
arasında Microsoft Word, Corel WordPerfect ve
                             modelleme programları endüstriyel tasarım kadar,
Lotus WordPro'yu sayabiliriz.
                             çizgi film, oyun vs. üretiminde de kullanılabilir.
 Hesap Tabloları. Pek çok kullanıcı hesap kitap
                              Mühendlslik uygulamaları.     Mühendislerin
yapacağı bir araca ihtiyaç duyar. Bu bir fizibilite
                             çizim ve hesaplama gereksinimi, standart grafik
olabileceği gibi evin aylık bütçesi de olabilir.
                             programlarının  ve   hesap    tablolarının
Matematiksel   iĢlemlerde   yetenekli,  esnek
                             sağladıklarından  çok  farklıdır.  AutoCAD,
yazılımlar olan hesap tabloları burada devreye
                             Solidworks gibi geliĢkin tasarım yazılımları ve
girer. Hesap tabloları, yan yana ve alt alta dizilmiĢ
                             bazen bu uygulamalarla birlikte kullanılabilen
hücrelerden oluĢur. Her bir hücreye bir
                             çeĢitli mühendislik hesap programları bu
matematiksel değer veya bir iĢlem yazılabilir.
                             kategoridedir.
Hesap tabloları dört iĢlemden karmaĢık fonksiyon
hesaplarına kadar pek çok iĢi yapabilir, bu         Ticari Uygulamalar. ĠĢ dünyası için elzem
hesaplamalardan      yararlanarak    grafikler  olan muhasebe, stok kontrol, belge yönetimi,
hazırlayabilir. Belli baĢlı hesap tabloları arasında   üretim planlama, fizibilite vb. iĢlevleri ticari
Microsoft Excel, Corel Quattro Pro ve Lotus 1-2-     yazılımlar yerine getirir
3'ü sayabiliriz.
                              ĠletiĢim yazılımları. Ġnternet'e, Web sitelerine,
 Veritabanı. Veritabanı, her türlü bilginin       haber gruplarına bağlanmak, email göndermek
düzenli bir Ģekilde, istendiğinde kolayca eriĢilerek   modemle PC'mizden faks çekmek, baĢkaları ile
kullanılabilecek tarzda saklandığı bir 'veri       dosya alıĢveriĢinde bulunmak, görüntülü ve yazılı
koleksiyonudur. Adres-telefon defteriniz, bir       sohbet etmek için iletiĢim yazılımlarını kullanırız.
firmanın bütün müĢterilerini içeren kartlar, bir
kurumda çalıĢan elemanların sicil dosyası birer       Oyunlar. PC'ler iĢ aracı oldukları kadar oyun
veritabanıdır. Bu bilgileri kullanıcılar girer,      ve eğlence aracıdırlar da. Renk li bir PC için
veritabanı ise çok çeĢitli kriterlere göre devasa     binlerce oyun bulmak mümkündür.
boyuttaki bu bilgiler arasından arama yaparak,       Özel uygulamalar. Bütün bu kategorilerdeki
normalde    bizim   eriĢemeyeceğimi   hızda   yazılımlarla yapılamayacak pek çok iĢ vardır.
aradığımız bilgileri karĢımıza getirir. Herkesin     Onun için de firmalar özel yazılımlar geliĢtirirler.
kullanabileceği kullanılabilecek Microsoft Access,    Sözgelimi bir otelin müĢteri giriĢ/çıkıĢlarının takibi,
Lotus Approach gibi veritabanlarının yanısıra       doluluk oranlarının hesaplanması, otelin çeĢitli
Oracle 8, IBM DB2 gibi büyük Ģirketlerin         bölümlerinde stok kontrolü gibi iĢlemler için özel
ihtiyaçlarına   göre   modüler   bir biçimde   uygulamalar   üretilebilir.  Özel  uygulamalar
programlanan,     üzerinde   farklı  çözümler   sipariĢle de gerçekleĢtirilebilir.
geliĢtirilebilen veritabanları da vardır.
                              Multimedya uygulamaları. Metin resim, film,
 Sunu      programları.    Toplantılarda    ses ve animasyonun bir araya geldiği bu
karĢınızdakilere anlatacaklarınızı görsel olarak     yazılımlar arasında genelde hobileri geliĢtirmeye
etkileyici bir Ģekilde sunmanız için hazırlanan bu
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK                 http://www.bayramkepenek.com
                                                 email: bkepenek@hotmail.com
YAZILIM                                                      18
yönelik yazılımlar ve ansiklopedik bilgi veren        mümkün. Piyasada binlerce farklı türden oyun
referans yazılımları yer alır.                var, ama kendinizi oyun oynamaya da fazla
                               kaptırmayın!
 Yardımcı yazılımlar. Sistemimizi daha verimli
                               ĠĢinize uygun yazılımlarla iĢ veriminizi
kullanmak ve diskimizin, diskimizdeki bilgilerin
                               artırabilir, kendinizi geliĢtirebilirsiniz.
bakımını yapmak için kullandığımız büyüklü
küçüklü pek çok uygulama bu sınıfa girer.
                               ĠĢi biliyorsanız iĢe gitmeyebilirsiniz! Nasıl mı?
 Programlama yazılımları. Her tür uygulamayı         Artık    dünyada     sayıları   hiç   de
yazmak   için  kullanılan  programlara  da       azımsanamayacak kadar çok sayıda kiĢi,
programlama yazılımı adı verilir. C++, CSharp,        bilgisayarları sayesinde pijamalarıyla evden
Visual Basic, Delphi günümüzde en çok kullanılan       çalıĢıp, bilgisayarda hazırladıkları iĢleri
programlama yazılımları arasındadır.             modemle iĢverenlerine gönderiyorlar Bu
                               kavrama da "telecommuting" adı veriliyor.
  BĠR PC ĠLE NELER YAPABĠLĠRSĠNĠZ?             Çocuklarınızın eğitimi için uygun programlar
                               alabilir, öğreneceği Ģeyleri daha kolay, daha
  Her tür kiĢisel veya resmi yazınızı göze hoĢ       hızlı  ve   daha   eğlenceli  algılamasını
  gelen bir biçimde yazabilir, bunları yazıcıya       sağlayabilirsiniz.
  gönderip kâğıt üzerine çıkıĢ alabilirisiniz.       Bir tarayıcı ile bilgisayar ortamında fotoğraf
  KarmaĢık hesaplarınızı (örneğin bütçeler,         albümünüzü oluĢturabilir, fotoğraflarınızın
  maliyet raporları vs.) otomatik yapıp size        zamanın yıpratıcı etkilerinden korunmasını
  hesap tabloları halinde sunacak programlar        sağlayabilirsiniz.
  kullanabilirsiniz,                    Kendi tshirt desenlerinizi tasarlayabilir, uygun
  Resim yapabilir, hazır resim ve fotoğrafları       yazıcı ve baskı kağıtları ile bu resimleri
  izleyebilir veya üzerlerinde değiĢiklikler        tshirt'ünüze basabilirsiniz.
  yapabilirsiniz, ÇalıĢmalarınızın ne kadar         KiĢisel bilgilerinizi, randevularınızı, telefon
  etkileyici ve ĢaĢırtıcı olacağı birazda sizin       numaralarını     kaydedebileceğiniz,   notlar
  becerinize bağlıdır!                   alabileceğiniz programlar kullanarak hayatınızı
  Müzik dinleyebilir, dinlediğiniz müziklere çeĢitli    daha düzenli hale getirebilirsiniz.
  ses efektleri verebilir, uygun yazılımlarla kendi     Bahçe bakımından, ahĢap oymacılığa kadar
  müziklerinizi    besteleyebilir,    "miks"    pek çok hobi için hazırlanmıĢ multimedya
  yapabilirsiniz.                      programları      kullanarak,    hobilerinizi
  Bir video kameranız, uygun donanım ve           geliĢtirebilirsiniz.
  yazılımınız varsa kendi çektiğiniz filmlerin       Basit tasarım programlarıyla kendi evinizi bile
  montajını yapabilir, görüntülere çeĢitli efektler     tasarlayabilirsiniz.
  verebilirsiniz.                      Yabancı dil programları ile ikinci bir dil
  Bir modeme ve Ġnternet hesabına sahipseniz,        öğrenebilirsiniz.
  tüm dünyadan çok sayıda kiĢinin aklınıza         Basit programlarla kendi derginizi amatör
  gelebilecek her konuda sunduğu çeĢitli yazılı,      boyutlarda çıkarabilirsiniz veya geliĢmiĢ
  görsel ve iĢitsel bilgilere ulaĢabilirsiniz,       programlar ve donanımlarla profesyonel
  ArkadaĢlarınıza tabii iĢ arkadaĢlarınıza da        yayıncılık yapabilirsiniz.
  anında mektup gönderebilirsiniz.             Çok geniĢ bilgi kütüphaneleri içinde hızlı bir
  Yine   modem    aracılığı  ile  uzaktaki     arama yaptırarak normalde uzun sürede
  arkadaĢlarınızla sesli ve yazılı olarak sohbet      bulamayacağınız       bilgilere    anında
  edebilirsiniz. Tabii onların da bir PC'si ve       ulaĢabilirsiniz.
  modemi varsa!                       Atlaslar, gezi rehberleri, haritalar, seyahat püf
  Bir modemin size sağladığı olanaklar           noktalan, hepsi PC'niz aracılığı ile emrinizde
  neredeyse sınırsız: Ġnternet'te Web sitesi olan      Film seyredebilirsiniz. Uygun donanım ve
  mağazalardan kredi kartınızla alıĢveriĢ edip,       yazılım bileĢenleri ile sinema filmlerini bile
  sipariĢ ettiğiniz ürünlerin kapınıza kadar        seyredebilirsiniz.
  gelmesini sağlayabilirsiniz.
  Yine modemle Ġnternet üzerinden gazetelerin
  Web sitelerine bağlanıp günlük haberleri
  okuyabilirsiniz.
  Oyun oynayabilirsiniz. Modeminizle uzaktaki
  bir arkadaĢınızla oyun oynamanız da


BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK                  http://www.bayramkepenek.com
                                                  email: bkepenek@hotmail.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ             DOS                 14
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI  BAYRAM KEPENEK  http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ               DOS                                 15

  ĠĢletim sistemleri
      lektronik devreler, CD sürücüler, klavye, merkezi iĢlem birimi, grafik kartı... Elimizle görüp

  E    dokunabildiğimiz, dolayısıyla yeterince somut olan, onca para ödediğiniz bütün bu alet edevat,
      aslında bilgisayarın olsa olsa yarısıdır! GiriĢ bölümünde, öbür yanının 'yazılım' olarak
adlandırıldığını, yazılımınsa soyut bir nitelikte olduğunu söylemiĢ, hatta donanımı 'gövde‟ye, yazılımı da
'zihin'e benzetmiĢtik. Bilgisayar genel amaçlı bir aygıttır, o kadar genel amaçlıdır ki, sorduğunuzda
tanımlanmıĢ bir iĢlevi ve görevi yoktur:
  'Ne iĢ olsa yapar'. ĠĢte yazılımların görevi, masanızın [ya da dizinizin] üzerinde öylece duran gövdeyi
harekete geçirmek ve bu genel amaçlı aygıta tanımlanmıĢ fonksiyonlar kazandırmaktır... Yazılımın bir
iĢlevi daha vardır: Son derece karmaĢık bir aygıtı kolayca kullanmamızı sağlamak, elektronik devrelerle
aramızda bir köprü oluĢturmak... Kabaca, bu iĢlevlerden ilkini destek ve uygulama yazılımlarının,
ikincisini ise 'sistem Yazılımları‟nın üstlendiğini söyleyebiliriz. Kullanıcı bilgisayarın iç iĢleyiĢine
karıĢamaz, ancak bu iĢleyiĢi yönlendirebilir. Bu yönlendirme, piramidin tepesinden tabanına doğru
inersek, uygulama yazılımları ve onların çalıĢmasını sağlayan sistem yazılımlarıyla mümkün olabiliyor.
"Sistem yazılımı" baĢlığı altında toplanan yazılımlardan en önemlisi, iĢletim sistemidir. ĠĢletim sistemi,
bu sayfaya gelene kadar anlattığımız bütün o karmaĢık donanım birimlerinin çalıĢmasını birtakım
komutlarla ya da resim ve ikonlarla temsil eder. MlB, BIOS ya da ROM belleğin temel çalıĢma ilkelerini
bilmeden de PC'nizi kullanabilirsiniz, ama iĢletim sistemini bilmeden bilgisayarınıza hakim olamazsınız.
DOS kullanacaksanız DOS'u, OS/2 ile çalıĢıyorsanız OS/2'yi, Mac'iniz varsa Sistem 7'yi, Windows'unuz
varsa Windows'u bilmemek olmaz!
  Zaten bu nedenledir ki, yazılımcılar giderek daha kolay kullanılan iĢletim sistemleri ve grafik kullanıcı
arabirimleri geliĢtirmeye çalıĢıyorlar... DOS, Windows, OS/2 ve Mac iĢletim sistemi gibi sistem yazılımları
sayesinde, sabit diskinizde neler döndüğünü [plakalar döner], CD-ROM sürücünün nasıl çalıĢtığını [hızlı
çalıĢır] ve matematik ek iĢlemcinin nasıl iĢlem yaptığını bilmek zorunda kalmıyorsunuz. Sizden sadece
birkaç komutu bilmeniz ya da ekranınızdaki simgelere fare ile tıklamanız bekleniyor...
  Bir iĢletim sistemi, bilgisayarın temel iĢlevlerini (verileri dıĢ ortamdan almak, iĢlemek, ekranda
göstermek, yazmak ya da telefon hattı aracılığıyla göndermek vb.) nasıl ele alacağını belirleyen geniĢ
kapsamlı bir programdır. Bilgisayarın kaynaklarının etkin bir Ģekilde kullanımı için, kaynak yönetimini ve
koordinasyonunu iĢletim sistemi üstlenir. Hangi ortamda nasıl saklanırsa saklansın, nasıl yüklenirse
yüklensin, bütün iĢletim sistemleri bu görevi yerine getirir.
  KiĢisel bilgisayarlarda iĢletim sistemi diskte saklanır, DOS'a (Disk Operating System, yani disk iĢletim
sistemi) bu yüzden dost değil de DOS adı verilmiĢtir. Eskiden yaygın olan daha küçük makinelerde
[Commodore 64, Amstrad gibi ev bilgisayarlarında] iĢletim sistemi ROM'da saklanır, böylelikle bilgisayar
her açıldığında otomatik olarak yüklenirdi. Oysa günümüzün PC'lerinde durum farklıdır: KiĢisel
bilgisayarınızı her açıĢınızda iĢletim sistemi sabit diskten ya da disketten ana belleğe yüklenir. (Eskiden,
sabit diskler her PC'de yokken 'sistem disketi' ya da 'açılıĢ disketi' diye titizlikle korunan disketler, iĢte bu
disketlerdi.) Tabii, Ģimdi herkesin [en az bir) sabit diski var ve o makineye hangisi kurulmuĢsa o iĢletim
sistemi PC açıldığında belleğe yükleniyor... Peki, PC'lerde iĢletim sistemi niye ev bilgisayarlarındaki gibi
ROM'da saklanmıyor? ROM, sabit disklerden kat kat daha hızlı, çok daha güvenilir değil mi? Öyle ama,
günümüzün iĢletim sistemleri o kadar çok bellek gerektiriyorlar ki, herhangi birini bir 'sistem diski'ne
sığdırmanın ya da pahalı ROM belleğine kaydetmenin mümkünü yok... (PC'nizde 50 MB'lık bir ROM
belleği tahayyül edebiliyor musunuz?] Ayrıca bildiğiniz gibi ROM belleklerin içeriği değiĢtirilemiyor, oysa
iĢletim sistemini oluĢturan dosyaların günbegün değiĢmesi, çalıĢma ortamının kullanıcının isteklerine
göre düzenlenebilmesi için Ģarttır...
  Bugün, kiĢisel bilgisayar dünyasında değiĢik iĢletim sistemleri kullanılıyor:
     Apple Macintosh'un iĢletim sistemi ayrı, IBM uyumlu PC'ler öteden beri MS-DOS iĢletim
sistemini veya onunla uyumlu olan IBM-DOS, DR-DOS gibi ürünleri kullanıyorlar, IBM'in ayrıca (adı daha
sonra Warp olarak değiĢtirilen] OS/2 adında bir iĢletim sistemi var, Microsoft tarafından DOS'un üzerinde
bir grafik kullanıcı arabirimi olarak geliĢtirilen Windows, uzun bir süre sonra Windows'95 ve daha
sonrada Windows’98, Widows’ME adıyla 'iĢletim sistemi' unvanını edindi. Bu arada windows ve NT
bileĢimi olan Windows’2000 çıktı. Ve bunun devamı olan Windows’XP Ģu sıralarda satılan hemen
hemen tüm bilgisayarlarda standart iĢletim sistemi oldu. 2007 baĢında Windows Vista iĢletim sistemi
çıktı ve brçok PC ve Notebooklarda artık bu iĢletim sistemi ile geliyor. Ayrıca, çok yaygın olmamakla
birlikte Unix ve Linux da kullanılıyor, PC'lerin ağ ortamında kullanımı içinse, 'network iĢletim sistemi' adı
verilen (Novell, NT gibi) ürünler var...(ki.. bunların yerinede Windows 2003 aldı diyebiliriz.) Ortak bir
platformu ve standart bir kullanımı amaçlayan bir ürün için bu kadar çok seçenek varsa ortada, bir
problem de var demektir. Gerçekten de, bugüne dek PC dünyasının en çok kullanılan iĢletim sistemi
olan DOS'un artık ömrünü doldurması, bu problemin kaynağı: Hangi iĢletim sistemi, günümüzün
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI    BAYRAM KEPENEK                  http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ               DOS                                 16
ihtiyaçlarını karĢılayıp uzun süre varlığını sürdürerek onun yerini alabilir? Windows mu, OS/2 mi, baĢka
bir ürün mü? ĠĢletim sistemi alanında kıyasıya bir rekabet sürüp gidiyor, bu arada her bilgisayar
kullanıcısını biraz tereddüde sürükleyerek...
 Neyse ki, yazılım üreticileri, ürünlerinin ötekilerle uyumlu olmasına büyük önem veriyorlar. Bu sayede,
farklı iĢletim sistemleriyle çalıĢan kullanıcılar, birbirleriyle iletiĢim kurabiliyorlar, veri alıĢveriĢinde
bulunabiliyorlar...
  Bir Ģeye dikkat ettiniz mi? ĠĢletim sistemlerini anlatıyoruz ama Ģu ana kadar donanım birimlerinden de
epey söz ettik. Ġlk bölümlerde de, donanımı anlatırken sık sık 'yazılım' terimini kullanmak zorunda
kalıĢımızdan anlaĢılacağı üzere, her ne kadar iki temel kategori olsalar da, yazılım ile donanım etle
tırnak gibidir, birbirlerinden kolay kolay ayrılamazlar. Hatta bir öğenin yazılım mı, yoksa donanım mı
olduğuna karar verilemediği zamanlar ve durumlar bile olur! Yazılımların, donanımdan bağımsız olması
hedeflenir ama temel fonksiyonlar yine de donanım tarafından belirlenir. Bu nedenle biz, PC'lerde
kullanılagelen iĢletim sistemlerini anlatmaya, en eski ve hala en popüleri olan MS-DOS'tan baĢlayacağız.
Kimi iĢletim sistemi kavramlarını da DOS'u anlatırken ele alacağız. Onun için, DOS kullanmasak bile
DOS‟u azda olsa mutlaka bilmemiz lazım.


  MS-DOS

  PC'niz her açıldığında önce ROM'daki BlOS, sonra da onun devreye soktuğu iĢletim sistemi
tarafından 'ayıltılır', taze bir baĢlangıç yapması sağlanır. Makineyi her açtığınızda, BIOS'taki POST
(Power on Self Test) yordamı [rutini], PC'nizin temel kaynaklarını kontrol eder: Bellekler çalıĢıyor mu?
GiriĢ/çıkıĢ birimleri yerinde duruyor mu? ĠĢletim sistemi olması gereken yerde mi? POST programı
tarafından yönlendirilen MĠB (Merkezi ĠĢlem Birimi), PC'nizin değiĢik bileĢenlerine sinyaller yollayarak
"nasılsınız, iyi misiniz?" der, hal-hatır sorar. Bilgisayarın bileĢenleri ya da PC'ye bağlı çevre birimleri de
genellikle "iyiyiz" diye sinyal yollarlar. Çevre birimleriyle ve iletiĢim portlarıyla yeniden iliĢki kurulur. Her
Ģey iyi gidiyorsa, bir mesele yok. Ama herhangi bir birimde sorun varsa, test iĢlemi durdurulur, bize acı
haber ekrandan bildirilir..
  PC'nizin ekranında da, bu test iĢlemi, en çok RAM bellek üzerinde yoğunlaĢır; ne kadar çok ana
belleğiniz varsa, POST o kadar uzun sürecektir. Temel giriĢ/çıkıĢ programlarının baĢlangıç adresleri de
RAM'a aktarılır, böylelikle kullanacağımız uygulama yazılımlarının, giriĢ/çıkıĢ birimlerini standart olmayan
yollardan kullanmalarına da izin verilmiĢ olur. [Bazı PC'lerde açılıĢ sırasında temel giriĢ/çıkıĢ
programları, olduğu gibi ROM'dan RAM'a aktarılır. Daha önceden söylediğimiz gibi RAM, ROM'dan daha
hızlıdır, programların RAM'a aktarımı PC'ye hız kazandırır.) Kesilme yordamı (interrupt routin) adı verilen
ve MĠB'in dıĢ dünyayla iliĢkilerinde trafiği kontrol eden programlar, her zaman RAM'da tutulur...
  BIOS'un bize yapacağı son iyilik, iĢletim sistemini bulup yüklemektir. Yüklemek için de, önce onu
bulması gerekir. ĠĢletim sistemi öncelikle disket sürücüde aranır, disket sürücü boĢsa, sabit diske bakılır.
Sabit diskinizde, ayılma programı olarak tarif edebileceğimiz özel bir 'boot programı', diskin ilk
sektörlerinde bulunur. Bu program çalıĢtırılarak, diskteki iĢletim sistemi yüklenir. Daha doğrusu, iĢletim
sisteminin çekirdek diyebileceğimiz bir kesimi ana belleğe, yani RAM'a taĢınır. Makinenize kurulu iĢletim
sistemi, özel birtakım dosyaları okuyarak, daha önceden PC'nizi nasıl kendinize uyarladığınızı, yani
hangi özelleĢtirme iĢlemlerini yaptığınızı öğrenir.
  PC'niz artık emrinize amadedir! ġimdi ekranda C:> yazılı bir satırla baĢ baĢasınız. Bu, DOS'un komut
satırıdır (Command prompt] ve PC'nizin emrinize amade olduğunu bildirir. Burada 'C', o anda üzerinde
bulunduğunuz disk sürücünün etiketidir, '>' iĢareti ise, DOS'un sizden komut beklediğini gösterir.
  Kullandığınız DOS, muhtemelen 6.0 ve daha ileri bir sürümüdür. Daha eski bir sürümle çalıĢıyorsanız,
bir an önce değiĢtirmekte yarar var. Çünkü DOS'un eski versiyonlarında, burada anlatacağımız pek çok
komut ve özellik bulunmuyor. Tabii, her ne kadar DOS 6'yı temel aldıysak da, genellikle DOS'un temel
kavramlarını ve temel komutlarını ele almakla yetineceğiz burada. DOS komutlarının ayrıntılı özelliklerini,
bu sayfalarda anlatmadığımız ileri DOS komutlarını öğrenmek için, iyi ve detaylı bir DOS kılavuzu
edinmeniz son derece yararlı olacaktır... Unutmayın ki, PC'nizin hızı ve performansı, sonuçta size de
büyük oranda bağlıdır; ne kadar hızlı olursa olsun, PC'niz iĢletim sistemine bağımlıdır, iĢletim sisteminiz
de doğrudan kullanıcısına. Yani bizzat size!
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI    BAYRAM KEPENEK                  http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ                 DOS                               17

  DOS’UN BELLEĞE YÜKLENMESĠ
  PC‟nizde Kurulu olan DOS iĢletim sistemi, Ģu modüllerden oluĢur:
  • ROM-BIOS: ROM'da (salt okunur bellek) saklı temel giriĢ-çıkıĢ sistemi.
  • AÇILIŞ KAYDI: Diskte bulunan ve bilgisayarın bootstrap iĢlemini gerçekleĢtirebilmesini sağlayan
küçük ve basit bir kayıt. Bu kayıt kalıcı değildir, yani PC'niz çalıĢırken, RAM'da durmaz.
  • IO.SYS ile MSDOS.SYS (ya da IBM-BIO.COM ile IBMDOS.COM]: DOS'un sistem dosyaları. ROM-
BIOS'taki programların ekleri olarak görülebilecek bu dosyalar, çevre birimleriyle ilgili ek iĢlemleri yerine
getiren programları içerir. Diskinizin ana rehberinde bulunan bu dosyalar gizlidir, yani DIR komutuyla
onları göremezsiniz.
  • COMMAND.COM: Bu dosyanın içerdiği sistem programının temel iĢlevi, DOS üzerinde çalıĢırken
kullandığımız komutları yorumlamak ve yerine getirmektir. COMMAND.COM, disk üzerinde bulunur, gizli
bir dosya değildir, yani DIR komutuyla görülebilir. Ana bellekte, makine çalıĢtığı sürece saklanan
COMMAND.COM'unuz silinir ya da bozulursa, PC'niz açılmaz...
  Dikkat: Bir kullanıcı olarak sizin bu sistem dosyalarıyla herhangi bir Ģey yapmanız söz konusu
değildir. Sadece kavramsal olarak, bu dosyaların ne iĢe yaradığını bilmeniz yeter. Her ihtimale karĢı, bu
sistem dosyalarının bir yedeğini alırsanız, çok iyi edersiniz...
  Bilgisayarı kullanabilmek için önce iĢletim sisteminin ana belleğe yüklenmesi gerekir. DOS‟u
baĢlatmak için A: sürücüsüne sistem disketi (içinde iĢletim sistemi dosyaları bulunan disket) takarak veya
doğrudan doğruya açtığımızda bilgisayar Ģu sırayı takip ederek kullanıma hazır duruma gelir:
  a. ROM bellekteki programı okur,
  b. RAM belleği test eder,
  c. Monitör aktif duruma getirilir, disket sürücü, hard disk, klavye aranır,
  d. Disket veya hard diskten DOS‟un sistem programlarını arar.(Önce A: sürücüsü yoklanır, disket
yoksa C: sürücüsü yoklanır). Bulursa belleğe yükler. Eğer sistem dosyalarını bulamazsa ekrana;
  Non-system disk or disk error
  Replace and press any key when ready
  “Disk arızalı veya sistem disketi yok. Disketi değiĢtirin ve hazır olduğunuzda bir tuĢa basın.” mesajını
verir ve bilgisayarın çalıĢması durur.
  e. Sistem dosyaları belleğe yüklendikten sonra CONFIG.SYS dosyası aranır. Bu dosya varsa
içerisindeki komutlar yardımıyla donanım hazır duruma getirilir.
  f. COMMAND.COM isimli dosya aranır, belleğe yüklenir. Bu dosya DOS‟un komut iĢlemcisidir.
Kullanıcı ile bilgisayar arasındaki iletiĢimi kuran, komutları bilgisayara anlatan dosya bu dosyadır.
  g. AUTOEXEC.BAT dosyası varsa bu dosya içerisindeki tanımlamaları yapar ve aktif duruma
getirilmesi gereken programları aktif kılar.
  Disket kullanarak açmıĢsak DOS‟un komut uyarısı (prompt) A:\>_ Ģeklinde;
  Harddiskten açılmıĢsa; C:\>_ Ģeklinde karĢımıza gelir.
    Komut uyarısı hangi sürücüyü gösteriyorsa, o sürücü aktif sürücüdür.
    DOS‟u yeniden baĢlatmak için aĢağıdaki üç değiĢik yoldan birini tercih ederiz;
  a. Bilgisayarı kapatıp yeniden açarız,
  b. Bilgisayar açıkken “Reset” düğmesine basarız,
  c. Bilgisayar açıkken ALT+CTRL+DELETE tuĢlarına birlikte basarız.


  Sürücüler, rehberler, alt rehberler ve dosyalar
            Sürücü               disketin en azından bir rehberi (dizini) bulunur,
             C:      Dosya        bu rehbere ana rehber (ana dizin) (root directory)
           (Harddisk)
                              denir. Bu ana rehberin yavrusuna ise nedense
                              'alt rehber' (alt dizin) (subdirectory) diyoruz!
  Rehber       Rehber     Rehber         Rehber, adı üstünde, disk üzerindeki bilgilere
                              eriĢilebilmesi için gereken adresleri tutar. DOS,
                              rehberler    sayesinde    dosyalarınızın  ve
                              programlarınızın izini sürer, onları kolayca
  Alt Rehber             Alt Rehber
             Dosya               bulabilir. Rehberler, disk üzerine kaydettiğiniz
                              bilgilerinizi düzenli bir Ģekilde tutmanıza da yarar.
DOS, herhangi bir disk ya da disketteki bilgileri,     Bir anlamda, ana rehber çalıĢma masanız, alt
rehberlere [directory] ayırarak 'görür'. Her diskin ve   rehberler de masanızın çekmeceleridir. Tıpkı disk


BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI    BAYRAM KEPENEK                  http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ               DOS                               18
içinde bir disk... onun içinde bir disk gibi!       Makinenizi açınca büyük bir ihtimalle C:> ile
Rehberler, 'ağaç yapısı' olarak adlandırılan bir     baĢlayan boĢ bir satır görürsünüz, bu satıra A:
Ģekilde sıralanırlar. Tabii ki, DOS kullanırken, ana   yazarak, A sürücüsüne, yani diskete geçmiĢ
rehber dıĢında herhangi bir rehber yaratmadan       olursunuz. DOS, o anda hangi sürücü seçilmiĢse
çalıĢabilirsiniz. Ama bu durumda, binlerce program    bir programı ya da dosyayı önce orada arar. CD
ve dosya parçacığı arasında boğulmanız,          (Change Directory) komutu da, bu rehberler
aradığınızı bir türlü bulamamanız çok normal       arasında gezebilmenizi sağlar. Bir sürücünün ya
olacaktır. Onun için uygulamaları, veri dosyalarını,   da rehberin içindeki dosya ve alt rehberler
değiĢik çalıĢmaları ayrı ayrı rehberlere koymak,     hakkında ayrıntılı bilgiyi almak için DIR komutu
rahat çalıĢmanın baĢ koĢuludur.              kullanılır. Bu komut, MS-DOS'un en çok
  Sabit diskiniz ile disket sürücünüz ise DOS      baĢvurulan komutudur. Kısacası, DOS kullanan
tarafından C: ve A: diye tanımlanır. [Ġkinci bir sabit  herkes     bol      bol    DIR'lar...
disk D, ikinci bir disket sürücü de B etiketini alır.]
  DOS’TA DOSYA ADLANDIRMA
  ÇeĢitli yazılımlar disk veya disketlerde belli isimler altında saklanırlar. Disk veya disketin içeriği
listelendiğinde sadece bu isimler görülür. Belli isimler altında toplanmıĢ olan yazılımlara dosya veya
kütük (file) adı verilir. Bilgisayarda bulunan iĢletim sistemleri, tüm programlar, oyunlar, bizim
hazırladığımız belgeler dosyalar halinde saklanır. Bu dosyalar bilgisayarımızda harddisk adını
verdiğimiz fiziksel bir aygıtta saklanır ve bu dosyaları kendi aralarında gruplamak içinde klasörler
kullanılır. Yani verilerin bir arada tutulduğu ortamlara dosya denir.
  Dosya adı iki bölümden oluĢur:
  1. Dosya adı
  2. Dosya Uzantısı
  Dosya adı en fazla 8 karakterden oluĢur. Daha fazla karakter kabul etmez. Dosya uzantısı ise üç
karakterden oluĢur. Ad ile uzantı arasına . (nokta) konularak isimlendirme yapılır. Örnek;
  BELGELER.DAT
                   Dosya uzantısı (en fazla 3 karakter)
                   Dosya adı (en fazla 8 karakter)
  Dosyanın uzantısı o dosyanın türü hakkında bilgi verir. ÇalıĢan program dosyalarının uzantıları EXE
ve COM, sistem dosyalarının uzantıları SYS, toplu iĢlem dosyalarının uzantıları BAT, veri dosyalarının
uzantıları genellikle DAT, programlama dillerinin herhangi biriyle yazılmıĢ olan dosyalar o dilin kısaltılmıĢ
uzantıları ile adlandırılır. BAS - BASIC dilinde, PAS - PASCAL dilinde, C - C dilinde, COB - COBOL
dilinde dosya uzantılarıdır.
  AĢağıdaki karekterler dosya adlandırmada kullanılmaz:
  [ ] < > / \ = + . : , ; * “ ? @ { } & $ # iĢaretlerinin yanı sıra Türkçemizdeki Ģu harflerin de
kullanılmaması yerinde olur:” Ģ ġ ı Ġ ğ Ğ ö Ö ü Ü “
  AĢağıdaki kelimeler de DOS‟da baĢka aygıtlara karĢılık geldiği için dosya adı olarak verilmemelidir:
  AUX, CLOK$, COM1, COM2, COM3, CON, LPT1, LPT2, LPT3, NUL, PRN
  NOT: ġimdiki Windows iĢletim sistemleriyle birlikte gelen ve Donatılar içerisinden girdiğimiz Komut
Sistemi seçeneği ile ekrana gelen DOS ekranına benzeyen ekranda bütün DOS komutlarını
kullanabildiğimiz halde dosya adı ve uzantılarında bir kısıtlama yoktur. Bizim yukarıda bahsettiğimiz
sınırlama DOS iĢletim sisteminde geçerlidir (en son DOS 6.3 hatırlıyorum)
  DOS’UN JOKERLERĠ
  * ve ? DOS‟un jokerleridir. Bu iĢaretler dosya isimlerindeki karakterlerin yerini tutar. Bu jokerlerle bir
grup dosya tanıtılır. (?) bir karakterin yerine geçer. (*) ise birden fazla karakterin yerine geçer.
  Örneklendirirsek;
  *.EXE   : uzantısı EXE olan dosyaları,
  *.SYS   : uzantısı SYS olan dosyaları,
  C*.DAT   : C harfiyle baĢlayan ve uzantısı DAT olan dosyaları,
  R*.D*   : adı R ve uzantısı D harfiyle baĢlayan dosyaları,
  ?U*.BAT: ikinci harfi U ve uzantısı BAT olan dosyaları,
  ??M*.*   : üçüncü harfi M olan dosyaları,
  ???.*   : dosya adı 3 harfe kadar olan dosyaları,
  *.* : tüm dosyaları kapsayan ifade biçimleridir.
  Sürücü DeğiĢtirme: Bilgisayarlarda genellikle bir sabit disk ve bir disket sürücü vardır. Sabit diskten
açılmıĢsa komut uyarısı C:\>_ Ģeklinde göründüğünü söylemiĢtik. Bu komut uyarısının önüne:

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK               http://www.kepenek.com.tr
İŞLETİM SİSTEMLERİ               DOS                                 19
  C:\>A: yazıp ENTER yada RETURN tuĢuna basılırsa komut uyarısı:
  A:\>_ Ģekline dönüĢür. Ġkinci bir disket sürücü varsa aynı Ģekilde B: yazılır, harddiske dönmek için
ise C: yazılıp ENTER‟e basılır.
    Disket sürücüye geçmek istediğimizde disket takılı değilse aĢağıdaki uyarı mesajı ekrana gelir:
  Not ready error drive A:     A sürücüsü hazır değil.
  Abbort, Retry, Fail ?_      Programı terk, Tekrar dene, Komut iptal ?_
  Bu mesajdan kurtulmak için ya disket takılarak A veya R harflerinden birine ya da F harfine bastıktan
sonra karĢımıza gelen yeni satırın önüne C: yazıp Enter‟e basarız.
  DOSYA VE DĠZĠN ĠġLEMLERĠ
  DOSYA ĠġLEMLERĠ
  Dosya listesi almak, dosya adı değiĢtirmek, dosya kopyalamak, dosya silmek gibi dosyalarla ilgili
olarak yapılan çeĢitli iĢlemlerdir.
  1. Dosya Listeleme (DIR)
  Disk veya diskette bulunan dosyaları listeler. DOS‟un iç komutudur.
  Hard diskten açtığımız zaman, DIR yazıp Enter‟e basarsak aĢağıdakine benzer dosya listesi
karĢımıza gelir:

     Volume drive C is OKUL            Disk etiketi
     Directory of C:\               Dizin adı

           Dosya           Dosyanın oluĢturulduğu
     Adı     Uzantı Büyüklüğü     Tarih     Saat
     APPEND    EXE     5794     10-01-89    12:00a
     ASSIGN    COM     1560     10-01-89    12:00a
     BORDRO    EXE     15780    21-02-95    09:30a
     COMMAND   COM     54768    10-01-89    12:00a
     AUTOEXEC   BAT     732     14-02-96    04:25p
     CONFIG    SYS     157     15-04-97    08:26p
               6File(s) 15791 bytes       Listelenen dosya sayısı ve kapladığı byte
               847669345 bytes free       Diskin boĢ alanı.
  DIR komutu çeĢitli Ģekillerde kullanılabilir:
  DIR    bulunduğumuz aktif dizindeki dosyaları alt alta listeler.
  DIR/P   bulunduğumuz dizindeki dosyaları sayfa sayfa listeler.
  DIR/W   bulunduğumuz dizindeki dosyaları yanyana listeler.
  DIR A:   disketteki dosyaları listeler.
  DIR DENEME     “DENEME” isimli dizin içindeki dosyaları listeler.
  DIR ?U*.* ikinci harfi U olan dosyaları listeler.
  DIR *.DAT uzantısı DAT olan dosyaları listeler.
  DIR ??C*.COM    üçüncü harfi C, uzantısı COM olan dosyaları listeler.
  DIR /ah      gizli dosyaları listeler. (Gizli dosyalar silinmez, üzerlerinde değiĢiklik yapılamaz.)
  DIR *.DAT /S    uzantısı DAT olan dosylaları bütün dizin ve alt dizinlerde arayıp listeler.

 Yukarıdaki komut dizilimlerinde belirtilenler görmek istediğimiz dosya isimlerinin durumuna göre
değiĢiklik yapılarak kullanılabilirler.
 Dosya listesini yazıcıya göndermek için >PRN Ģeklinde yönlendirme yapılabilir:
 DIR *.EXE > PRN uzantısı EXE olan dosyaların listesini yazıcıya gönderir.
 DIR komutunun çeĢitli parametreleri vardır. Bunlardan bazıları;
 DIR /A:-D      sadece dosyaları listeler.
 DIR /A:D       sadece dizinleri listeler. (*Dizinin ne olduğu ileride açıklanacak)
 DIR /A:R       okunabilir gizli dosyaları listeler.
 DIR /A:-R      okunabilir tüm dosyaları listeler.
 DIR /A:H       görünmez, silinmez, üzerinde değiĢiklik yapılmaz dosyaları listeler.
 DIR /A:-H      görünebilir dosyaları listeler.
 DIR /A:S       uzantısı SYS olan sistem dosyalarını listeler.
 DIR /A:-S      uzantısı SYS olmayan dosyaları listeler.
 DIR /L        listelemeyi küçük harfle yapar.
 DIR /B        sadece dosya ve uzantı isimlerini listeler.

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK               http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ               DOS                               20
 DIR /S       belirtilen dizindeki ve tüm alt dizindeki dosyaları listeler.
 DIR /O:N      alfabetik sıralama yapar.
 DIR /O:-N      isme göre tersten sıralar.
 DIR /O:S      dosyanın kapladığı alana göre büyükten küçüğe sıralar.
 DIR /O:-S      dosyanın kapladığı alana göre küçükten büyüğe sıralar.
 DIR /O:E      uzantılarına göre alfabetik sıralama yapar.
 DIR /O:-E      uzantılarına göre tersten sıralar.
 DIR /O:G      önce dizinler gelecek Ģekilde sıralar.
 DIR /O:-G      önce dosyalar gelecek Ģekilde sıralar.
 DIR /O:D      dosyaların tarih ve saatlerine göre sıralar.
 DIR /O:-D      dosyaların tarih ve saatlerine göre tersten sıralar.
 2. Dosya Ġçeriğini Görme (TYPE)
 Bir veri dosyasının içeriğini gösterir. DOS‟un iç komutudur. Örnekler:
 TYPE AUTOEXEC.BAT “AUTOEXEC.BAT dosyasının içeriğini gösterir.”
 TYPE YAZI.TXT        “YAZI.TXT dosyasının içeriğini gösterir.”
 TYPE OGRENCI.DAT>PRN         “OGRENCI.DAT dosyasının içeriğini yazıcıya gönderir.
 TYPE A:\BILGI.DAT          “disketteki BILGI.DAT dosyasının içeriğini gösterir.
 NOT: Eğer dosya ekrana sığmayacak kadar fazla ise önceki kısımlar ekranın yukarısına taĢar.
Ekranın alacağı kadar sayfalar halinde görebilmek için MORE komutu kullanılır.
 A:\>TYPE MEKTUP.TXT | MORE
 3. Dosya Adı DeğiĢtirme (REN veya RENAME)
 REN *.DAT *.TXT       uzantısı DAT olan dosyaların uzantısını TXT olarak değiĢtirir.
 REN YAZI.TXT YAZI.DAT        “YAZI.TXT dosyasının adını YAZI.DAT olarak değiĢtirir.
                  yeni dosya adı
                      eski dosya adı
 4. Dosya Kopyalama (COPY)
 Ġç komuttur. Bir dosya veya dosya grubunu istediğimiz yere kopyalar.
    COPY *.DAT A:\DENEME
    Bulunduğumuz yerdeki uzantısı DAT olan dosyaları disketin DENEME dizinine kopyalar.

     COPY C:\PERSONEL\*.* A:\MAAS
     Hard diskin personel dizinindeki bütün dosyaları disketin MAAS dizinine kopyalar.

     COPY C:\DOS\?U*.* A:\DENEME
     Hard diskin DOS dizinindeki ikinci harfi U olan dosyaları disketin DENEME dizinine kopyalar.

    COPY C:\DOS\A*.SYS A:\DENEME\SINIF
    Hard diskin DOS dizinindeki A harfi ile baĢlayan, uzantısı SYS olan dosyaları disketin DENEME
dizinindeki SINIF alt dizinine kopyalar.

     COPY C:\*.BAT A:
     Hard diskin ana dizinindeki uzantısı BAT olan dosyaları disketin ana dizinine kopyalar.

     COPY A:\DENEME\*.* C:
     Disketin DENEME dizinindeki bütün dosyaları hard diskin ana dizinine kopyalar.

     COPY A:\DENEME\*.* C:\PERSONEL
     Disketin DENEME dizinindeki bütün dosyaları hard diskin PERSONEL dizinine kopyalar.

     COPY A:\BORDRO\*.EXE A:\MAAS
     Disketin BORDRO dizinindeki uzantısı EXE olan dosyaları disketin MAAS dizinine kopyalar.

     COPY C:\BORDRO\*.DAT C:\MAAS
                       Dosyaların kopyalanacağı yer.
                       Kopyalanacak dosyalar ve bulundukları yer.
       Yukarıdaki komut dizilimi hard diskin BORDRO dizinindeki uzantısı DAT olan dosyaları
hard diskin MAAS dizinine kopyalar.

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK             http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ               DOS                                21
    Bir kopyalama komutu verip ENTER‟e basılınca doğru komut verilmiĢse kopyalanan dosyaların
listesi kopyalandıkça görünür ve sonunda kaç tane dosya kopyalandıysa belirtilir. Örneğin;
  8 file(S) copied      8 dosya kopyalandı.
  Aynı komut yeniden yazılıp ENTER‟e basılınca;(örneğin COPY YAZI.BAT A: komutu ikinci kez
verilmiĢ olsun)
  Overwrite A:YAZI.BAT (Yes/No/All)?
  Mesajı ekrana gelir. A: sürücüsüne YAZI.BAT dosyası var. üzerine yazılacaksa Y, yazılmayacaksa N,
bu dosya ve baĢka dosyalar da kopyalanacaksa A yazılıp ENTER‟e basılır.
  5. Dosya Silme (DEL/ERASE)
  Dosya silme komutları DEL ve ERASE‟dir. Her ikisi de iç komuttur. Önemi kalmayan, gereksiz olan
dosyaları silmek için kullanılır. Bu komutları rasgele kullanırsak çalıĢmalarımızda gerekli olan dosyaları
da silebiliriz. Bu durumda çalıĢmalarımız aksayabilir.
  DEL YAZILAR.TXT      “YAZILAR.TXT dosyasını siler.”
  DEL *.DAT         “ uzantısı DAT olan dosyaları siler.”
  DEL ?U*.BAT        “ikinci harfi U ve uzantısı BAT olan dosyaları siler.”
  DEL A*.EXE         “ilk harfi A ve uzantısı EXE olan dosyaları siler.
  DEL *.*          “bütün dosyaları siler.”
  DEL DENEME         “DENEME isimli dizin içindeki tüm dosyaları siler.”

     Son iki komut tüm dosyaları sileceği için sizi bir kez daha aĢağıdaki mesajla uyarır;
     Are you sure (Y/N)? “emin misiniz?”

  DEL *.BAK/P    “uzantısı BAK olan bütün dosyaları silmek için bizden onay ister.”
  Delete(Y/N)?    “silinecek mi?(evet ise Y hayır ise N harflerine basılır.”)
  DĠZĠN NEDĠR?
  Hard disk veya diskette zamanla çok sayıda dosyamız olabilir. Bu dosyaları ararken daha rahat ve
çabuk bulabilmek için birbirlerinden ayırıp ayrı ayrı bölümlerde olması bizi rahatlatır. Bu amaçla
oluĢturulan bölümlere dizin (rehber)(directory) (windows iĢletim sistemlerinde de klasör adını almıĢtır)
denir.
  Bunu günlük yaĢamda kullandığımız bir dolaba benzetebiliriz. Dolabın kendisini bilgisayarın hard diski
veya disket kabul edersek; bu dolaba koyacağımız eĢyaların daha düzenli olması için içerisinde bölmeler
oluĢtururuz. Bu bölmelere dizin (directory) olarak düĢünebiliriz.
    DOS iĢletim sisteminde üç çeĢit dizin vardır:
    1. Ana dizin (ROOT): Disk veya disket formatlanırken kendiliğinden oluĢur.
    2. Dizin (DIRECTORY): Ana dizine bağlı olarak kullanıcılar tarafından oluĢturulurlar.
    3. Alt dizin (SUBDIRECTORY): Dizinler içerisinde kullanıcılar tarafından oluĢturulan ikinci,
üçüncü kademeden dizinlerdir.
    Dosya isimleri listelendiğinde isimleri karĢısında <DIR> yazılı olanlar dizindir.

     Volume drive C is OKUL            Disk etiketi
     Directory of C:\               Dizin adı

              Dosyanın oluĢturulduğu
    (Dosya adı) (uzantı) boyut (tarih)    (saat)
    APPEND     EXE 5794 10-01-89     12:00a
    ASSIGN     COM 1560 10-01-89     12:00a
    BORDRO     EXE 15780 21-02-95     09:30a
    COMMAND COM 54768 10-01-89        12:00a       Dosya
    AUTOEXEC BAT 732      14-02-96    04:25p
    CONFIG     SYS 157   15-04-97    08:26p
    DOS      <DIR>    13-03-96    02:25p
    DBASE     <DIR>    25-04-96    09:34a       Dizin
    LOTUS     <DIR>    27-04-97    05:12p
                 6File(s) 15791 bytes        Listelenen dosya sayısı ve kapladığı byte
                 847669345 bytes free        Diskin boĢ alanı.
  6. MD (Make Directory):
    Dizin oluĢturur.

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK              http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ               DOS                                22
     MD OKUL        OKUL isimli dizin oluĢturur.
     MD OKUL\SINIF     OKUL dizini içinde SINIF alt dizini oluĢturur.
     OKUL isimli bir dizin varken tekrar aynı isimli bir dizin daha açmak istersek;
     Dicectory already exists   “Halihazırda bu dizin var” mesajı gelir.

  7. CD (Change Directory):
    Dizin içine girmek için kullanılır.
    C:\>CD OKUL      OKUL dizinine girmemizi sağlar. Bu komut, promptu aĢağıdaki gibi gösterir.
    C:\OKUL>_
    Yukarıdaki prompt‟un önüne tekrar Ģu komutu yazarsak;       C:\OKUL>cd sınıf
    C:\OKUL\SINIF>_    OKUL dizinindeki SINIF alt dizinine girmiĢ oluruz.
    CD\   hangi dizinde olursak olalım ana dizine döndürür.
    CD.. herhangi bir dizinden bir üst dizine dönmemizi sağlar.

     Örnek;
     C:\OKUL\SINIF>cd\ komutu       C:\>_ durumuna,
     C:\OKUL\SINIF>cd.. komutu      C:\OKUL>  durumuna getirir.

  8. RD (Remote Directory):
    Dizin siler. Ancak dizinin içerisi boĢ olmalıdır.
    C:\>RD OKUL       komutu OKUL dizinini silmez. Bu komut yazılınca Ģu mesaj ekrana gelir;
    Invalid path, not directory, geçersiz yol, bu dizin yok,
    or directory not empty     veya dizin boĢ değil.

     Bu durumda önce OKUL dizinindeki SINIF alt dizini silinir, daha sonra OKUL dizini silinir.
     C:\ >RD OKUL\SINIF    OKUL dizinindeki SINIF alt dizinini siler.
     C:\>RD OKUL       OKUL dizinini siler.

DOS’UN DĠĞER ĠÇ KOMUTLARI:

     CLS: Ekranı temizler.

     DATE: Bilgisayarın tarihini değiĢtirmek ya da görüntülemek için kullanılır.

     C:\>DATE
             Current date is SUN 30/05/1997   (Bellekteki Ģu andaki tarih)
             Enter new date(dd/mm/yy):_ (Yeni tarihi gün/ay/yıl Ģeklinde girin)

     TIME: Bilgisayarın saatini görüntülemek veya değiĢtirmek için kullanılır.

     C:\>TIME
             Current time is 22:38:45,25 (ġu anda bellekteki saat)
             Enter new time(hh:mm:ss) (Yeni zamanı saat:dakika:saniye Ģeklinde girin)

    DISKCOPY (DıĢ Komut)
    Bir disketin içeriğini olduğu gibi diğer diskete kopyalar. Disket çoğaltmak için kullanılır. Ġkinci
disketteki tüm dosyalar silinir. Ġkinci disket formatlı değilse önce formatlanır.
    Komutun veriliĢ Ģekli;

     DISKCOPY A: B:   Komutundan sonra Ģu mesaj görünür;
     Insert SOURCE diskette in drive A: (Kaynak disketi A: sürücüsüne takın.)
     Press any key when ready...    (Hazır olunca bir tuĢa basın.)
     Insert TARGET diskette in drive B: (Hedef disketi B: sürücüsüne takın.)
     Press any key when ready      (Hazır olunca bir tuĢa basın.)

     NOT: Kopyalama iĢlemi yapılırken sürücünün ıĢığı yanar. ĠĢlem tamamlanınca;BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK              http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ               DOS                             23
   Copy another diskette (Y/N) ?      Yazısı ekrana gelir. Bu kopyalanacak baĢka disket olup
olmadığını soran masajdır.

    XCOPY (DıĢ Komut)
    Dosya gruplarını, varsa alt dizinleriyle birlikte kopyalamamızı sağlar. Komutun yanına
yazabileceğimiz /S anahtarı alt dizinlerin kopyalanmasını, /P anahtarı kopyalanacak dosya için bizim
onaylamamızı , /D anahtarı ise yanına yazılabilecek bir tarihle, o tarihten önce oluĢturulmuĢ dosyaların
kopyalama dıĢı bırakılmasını sağlar.
    C:\>XCOPY A:\*.* C: /S /P       A:sürücüsündeki tüm dosya ve alt dizinleri sorarak C:‟ye
kopyalar.
    C:\WINDOWS>XCOPY *.WRI A:\ /D:01-08-97 (Uzantısı .WRI olan dosyaların belirtilen tarihten
sonra oluĢturulanlarını diskete kopyalar.

     SYS (DıĢ Komut)
     Bilgisayarı açan sistem dosyalarını disketlere aktarır.
     C:\SYS a:
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK           http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ             WİNDOWS XP                              24

  WĠNDOWS XP
     Bilgisayarımızın düğmesine basarak çalıĢtırdığımızda, önce Anakartımızın BIOS bilgilerini
okuduğunu, daha sonrada klavye, fare gibi donanım parçalarının doğru bağlanıp bağlanmadığını test
ettiğini ve sonra iĢletim sistemini aradığını söylemiĢtik. Bilgisayarımıza Windows XP iĢletim sistemi
yüklemiĢ isek, bu iĢletim sistemini hafızasına (RAM Bellek) yüklemeye baĢlar ve Windows XP
BaĢlatılıyor görüntüsünün arkasından yükleme iĢlemi tamamlanınca önümüze aĢağıda gördüğünüz
ekran gelir.
    KarĢımıza gelen bu görüntüye masaüstü diyoruz. Masaüstünde gördüğümüz küçük resimlere de
simge adını veriyoruz. Masaüstü bizim çalıĢma alanımızı temsil eder. Tıpkı iĢyerindeki masaüstünde
olduğu gibi, çalıĢmalarınıza bağlı olarak masaüstündekiler de değiĢir. Simgeler dosyaları, klasörleri ya
da programları hızlı bir biçimde açmamızı sağlar. Masaüstünün en altında bulunan ve üzerinde baĢlat
menüsü bulunan çubuğa görev çubuğu denir. Windows‟ta programlar bir pencere içerisinde baĢlatılır ve
DOS iĢletim sisteminde aynı anda bir program‟ı çalıĢtırabildiğimiz halde, Windows iĢletim sisteminde
aynı anda birden fazla programı çalıĢtırabiliriz. Bu programlar bir pencere içerisinde baĢlatılır ve çalıĢan
her program görev çubuğunda bir düğme oluĢturulur. Birden çok pencere açık olsa da bunlardan
sadece birisi etkin pencere dir (Resimde AraĢtırılıyor penceresi). Etkin pencere o anda üzerinde iĢlem
yapabileceğimiz penceredir ve görev çubuğunda basılı hissi veren düğmeden anlaĢılır.BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK              http://www.bayramkepenek.com
  İŞLETİM SİSTEMLERİ               WİNDOWS XP                                   25


   FAREYĠ KULLANMAK
     Windows programı ile birlikte birçok iĢlemleri tıklama ile
  kolayca yerine getirebileceğimiz fare de görev yapmaya baĢlıyor.
      Fare‟nin baĢlıca beĢ iĢlevi vardır.
     1-) Gösterme, Fareyi bir simge üzerine sürüklediğimizde o
  simge hakkında bir açıklamanın ekrana geldiğini görürüz. ĠĢte farenin
  gösterme görevinin yerine geldiğinin kanıtıdır. Yani fare nerede
  olduğunu bilmektedir.
     2-) Tıklama, Biz buna sol tuĢla tek tıklama da diyebiliriz.
  Simgeyi tıkladığımız da simgenin karardığını görürüz.                    Resim 13 : Fareyi kullanmak
     3-) Çift tıklama, Sol tuĢla peĢpeĢe çift tıklama yapınca simgenin
  varsayılan iĢlevi yerine getirilir. Bu bir klasörün kısayolu ise klasör açılır, bir programın kısayolu ise
  programı çalıĢtırır. Yani Enter tuĢunun görevini yapar.
     4-) Sağ tıklama, Fareyi hangi konumda Ģağ tuĢ ile tıklarsak, farenin bulunduğu konumda
  yapabileceklerimizi gösteren bir menü açılır.
      5-) Sürükleme, farenin sol tuĢu basılı vaziyette nesneleri sürükleyebiliriz. Aynı Ģekilde
                     pencerelerin baĢlık çubuğundan (Resim1: no 5) tutarak
                     pencereyi ekranın istediğimiz yerine taĢıyabiliriz.
                             Fareyi özelleĢtirmek
                               Farenin ve fare iĢaretçisinin parmak ve el hareketlerinizi yanıtlama
                             Ģekli, Windows XP nesnelerini denetleme konusundaki verimliliğinizi
  Resim 14 : Masaüstünün sağ tıklanmış hali
                             etkileyebilir. Farenizin, çift tıklama hızı gibi bazı varsayılan
                             ayarlarından hoĢnut değilseniz, fare ayarlarını Denetim Masası'ndan
                             değiĢtirebilirsiniz. Denetim Masası; masaüstü, program pencereleri,
                             fare hareketleri, bilgisayarınızda bulunan yazı tipleri (değiĢik biçimlerde
                             harfler, sayılar ve simgeler), ağ bağlantıları, modemler vb. özelliklerin
                             ayarlarının yer aldığı bir klasördür.


                             Farenizin çift tıklama hızını değiĢtirin
                             1. Ekranın sol alt köĢesindeki BaĢlat düğmesini tıklatın. Denetim
                             Masasından Fare seçeneğini seçin.
                             2.  Fare özellikleri iletiĢim kutusu ekrana gelir. (Yandaki Resim).
                             3. Sınama alanı kutusunu çift tıklatın. Klasörün açılmıĢ resmini
                             görürsünüz. AçılmıĢ Klasör resmi görünmezse 3. adımı yineleyin.
                             4. Çift tıklama hızı göstergesini sola doğru sürükleyin. Tıklama hızı
                             düĢmüĢtür.
                             5. Sınama alanı kutusunu çift tıklayın. ġimdi, daha yavaĢ çift
                             tıklayabilirsiniz. Bu, artık eskisi gibi hızlı çift tıklamanız gerekmediği
                             anlamına gelir.
                             6. Kendinize uygun bir hız bulana kadar çift tıklama hızlarını
                             denemeye devam edin. Sonra, Tamam'ı tıklayın. Fare Özellikleri
                             iletiĢim kutusu kapanır.

Resim 15 : Fare Özellikleri
  BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI        BAYRAM KEPENEK                   http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ               WİNDOWS XP                            26


                     Menüleri ve Komutları Görüntülemek
                         Görev çubuğunda en solda bulunan BaĢlat düğmesi bir
                     bilgisayar oturumunun baĢlangıç noktasıdır. BaĢlat düğmesini
                     tıkladığınızda BaĢlat menüsü açılır. menü bir komutlar listesidir.
                     Komutlar, bir programın çalıĢtırılması, bir belgenin açılması,
                     kapatılması vb. iĢlemleri verine getirmesi için Windows XP'i
                     yönetmenizi sağlayan yönergelerdir.
                         Birçok pencerenin ve programın kendine ait menüleri ve
                     komutları vardır. Örneğin, Bilgisayarım penceresinin üst
                     bölümünde Dosya, Düzen, Görünüm, Git, Sık Kullanılanlar ve
                     Yardım menülerin listesi vardır. Buraya menü çubuğu adı verilir.
                     Eğer menüdeki bir komutun yanında sağı gösteren bir ok varsa
                     bu, komutun baĢka menüleri açtığı anlamına gelir. Bu menüye
                     basamaklı menü adı verilir. Basamaklı menü bir komutu
                     geniĢleterek var olan seçenekleri size sunar.

Resim 16 : BaĢlat Menüsü
 Resim 17 : Menü çubuğundaki menüleri ALT tuĢunu kullanarak açabilirsiniz

   ĠPUCU: Bir penceredeki menüyü ALT tuĢuna basarak ta etkin duruma getirebilirsiniz. ALT
tuĢuna bastığınızda menü çubuğundaki ilk menü vurgulanır. Menü çubuğundaki menülerde
dolaĢmak için klavyedeki ok tuĢlarını kullanabilir ve seçtiğiniz menüyü açmak için ENTER tuĢuna
basabilirsiniz.
     UNUTMAYINIZ! Bilgisayarı en hızlı ve en iyi kullanan kiĢi, fareyi en az kullanan kiĢidir. Klavye
ile iĢlemlerinizi daha hızlı yapabilirsiniz.
  Masaüstünde Pencerelerle ÇalıĢmak
    Pencere Windows XP ekranında yer alan dikdörtgen Ģeklinde, çerçeveli bir öğedir. Bir
pencereyi açtığınızda, görev çubuğunda o pencere için bir düğme belirir ve pencere kapanıncaya
kadar bu düğme orada kalır. Masanızın üstünde aynı anda pek çok kağıt parçası ya da dosya
klasörü bulundurabileceğiniz gibi, masaüstünde de her biri farklı program çalıĢtıran ya da farklı bir belge
gösteren pek çok pencere açık durabilir. Birden çok pencere açık olsa da bunlardan yalnızca biri

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI         BAYRAM KEPENEK           http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ                  WİNDOWS XP                            27
   Resim 18 : Burada etkin pencere AraĢtırılıyor isimli penceredir.
etkin penceredir. Etkin pencere, o sırada üzerinde çalıĢtığınız penceredir. BaĢka bir pencereye
geçtiğinizde, bu kez o pencere etkin duruma gelecektir.
    Pencerenin baĢlık çubuğunda bulunan Ekranı Kapla düğmesini tıklayarak bir pencereyi olası en
büyük boyutlarına getirebiliriz. Ekranı Kapla düğmesini tıkladığınızda, pencere tüm ekranı kaplar ve bu
düğme Önceki Boyut düğmesine dönüĢür. Önceki Boyut düğmesi, pencereyi ekranı kaplamadan önceki
boyut ve konumuna döndürür.
   Simge Durumuna Küçült düğmesi pencereyi gizler ama penceredeki program çalıĢmayı
sürdürür. Simge durumuna küçültülmüĢ bir pencereyi görev çubuğu üzerinde
pencerenin adının bulunduğu düğmeyi tıklayarak yeniden açabilirsiniz.
     Pencereyi kapatmak için Kapat düğmesini tıklayın.
                                                Resim 19 : Kapat
   Pencerelerin boyutunu değiĢtirmek, iki ya da daha çok pencere açık
olduğunda ve bunları yan yana görüntülemek istediğinizde önem kazanır. Bir pencereyi (ekranı
kaplamazken) çevreleyen kenarlıklardan birini sürüklemek, pencerenin boyunu ya da enini değiĢtirir.
Pencerenin köĢesini sürüklemekse hem boyunu hem de enini aynı anda değiĢtirir.
     Bir pencere, tüm içeriğini gösterecek kadar geniĢse, yalnızca yukarısındaki baĢlık çubuğunu ve
çevresindeki kenarlığı görürsünüz. Ancak pencereye yeni içerik eklediğinizde ya da pencerenin
boyutlarını küçülttüğünüzde penceredeki içeriğin bir kısmı gizlenebilir. Bu olduğunda, pencerenin sağ ya
da alt kenarında kaydırma çubukları belirir. Bu çubukları, pencerenin gizlenmiĢ kısımlarını görüntülemek
için kullanabilirsiniz.
   ĠPUCU: Açık olan bir pencereyi ALT+F4 tuĢlarıyla kapatabilirsiniz. ALT tuĢuyla birlikte F4 tuĢuna
basarsanız etkin olan pencere kapatılır.
  Görev Çubuğu ve ĠletiĢim Kutuları ile ÇalıĢmak
    Ekranınızın altında yatay olarak duran ve üzerinde BaĢlat
düğmesinin yer aldığı dikdörtgen çubuğa görev çubuğu demiĢtik.
Görev çubuğunu pencereler arasında hızlı geçiĢ sağlamak için
kullanabiliriz. Ayrıca görev çubuğunda yine windows ile birlikte
kurulan hızlı baĢlatma çubuğunda bulunan dört adet simge,
internet gözatıcısını, Outlook Express programını hızla açabilmek,
kanallarınızı görüntülemek ve tüm açık pencereleri aynı anda
simge durumuna küçültmek için kullanılır. Bir pencereyi simge
durumuna küçülttüğünüzde pencereye ait bir düğme görev çubuğu
üzerinde görünür. Pencereyi bu düğmeyi tıklayarak görüntüleyebilir
ve tekrar tıklayarak simge durumuna küçültebilirsiniz. Görev
çubuğunu masaüstünün üst ya da yan kenarına da taĢıyabilirsiniz.
                                      Resim 20 : BaĢlat - Sağ tıklama
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI            BAYRAM KEPENEK            http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ             WİNDOWS XP                               28     ĠletiĢim kutularındaki seçenekleri belirlemek
    Menülerle çalıĢırken Windows XP'deki bazı komutların çalıĢtırılmadan önce sizden bilgiler
girmenizi istediğini görüyorsunuz. Örneğin, görev çubuğu görünüm özelliklerini değiĢtirirken, Windows
XP'e görev çubuğunun nasıl görünmesini istediğinizi bildirmeniz gerekir. Bu bilgileri girebilmek için
iletiĢim kutularını kullanmanız gerekir.    iletiĢim kutusu, gerekli ek bilgiyi girebileceğiniz ya da
seçebileceğiniz alanlar görüntüler. ĠletiĢim kutusu büyütülemez, küçültülemez. Siz gerekli bilgiyi girdikten
sonra Windows XP komutu çalıĢtırmaya devam eder.

    Görev çubuğunu sağ tıklayıp özellikleri seçtiğimiz zaman Görev Çubuğu Özelliklerini gösteren bir
iletiĢim kutusu görüntülenir. Burada bulunan iki ayrı sekmedeki (Görev Çubuğu Seçenekleri ve BaĢlat
Menüsü) seçenekleri iĢaretleyerek, görev çubuğunun ve BaĢlat Menüsünün görünümünü ve birçok
özelliklerini değiĢtirebilirsiniz.
                             Görev   Çubuğu       Seçenekleri        ile
                          değiĢtirebileceğimiz ayarlar:
                             Görev Çubuğunu Kilitle: Görev çubuğunun
                          görünümünün bozulmaması için kilitler.
                             Görev Çubuğunu Otomatik Olarak Gizle.
                          Görev çubuğunu ekranın altına doğru gizler. Fare ile
                          üzerine gittiğimizde görünür hale gelir. Böylece
                          masaüstümüzde devamlı yer kaplamadığı için daha
                          çok çalıĢma alanı elde ederiz.
                             Görev Çubuğunu Pencerelerin Üzerinde Tut:
                          Görev çubuğunun açık olan tüm pencerelerin üzerinde
                          yer almasını sağlar. Bu Ģekilde görev çubuğuna her
                          zaman ulaĢabiliriz.
                             Benzer Görev Çubuğu Öğelerini Grupla:
                          Görev çubuğunda düğmeler çoğalınca aynı çeĢit (ör:
                          word belgeleri) düğmeleri bir pencerede toplar.
                              Hızlı BaĢlat’ı Göster: Görev çubuğunda hızlı
                          baĢlat içerisine çok kullandığımız programların kısayol
                          simgelerini koyabiliriz.
Resim 21 : Görev Çubuğu Özellikleri

    Saati Göster: Görev çubuğunun sağında saatin
görüntülenmesini sağlar.
   Etkin Olmayan Simgeleri Gizle: Görev çubuğunun en
sağında etkin olmayan simgeler gizlenir.
                                  Resim 22 : BaĢlat Menüsü
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK               http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ                 WİNDOWS XP                                 29
    Resim 23 : BaĢlat Menüsü ÖzelleĢtir-GeliĢmiĢ        Resim 24 : BaĢlat Menüsü ÖzelleĢtir


     BaĢlat Menüsü ile değiĢtirebileceğimiz ayarlar:
   Klasik BaĢlat Menüsü: Ġstersek bu seçenekle eskiden alıĢtığımız (Win98) Klasik baĢlat menüsü
görünümüne geçebiliriz. (Yenilikleri sevmeyenler için. Ben tavsiye etmem)
     BaĢlat Menüsü ÖzelleĢtir ile değiĢtirebileceğimiz ayarlar:
   Genel Sekmesi: BaĢlat menüsündeki simgelerin büyük veya küçük görünmesi, BaĢlat
menüsünde en son çalıĢtırdığımız program düğmelerinin sayısını belirleme ve bu listeyi silme, Ġnternet
browser ve e-posta programlarını belirleme.
    GeliĢmiĢ Sekmesi: Yeni yüklenen programların vurgulanması, BaĢlat menüsü öğelerinin
düzenlenmesi (ör: Denetim masasını menü olarak görüntüleme), En son kullanılan belgelerin listesinin
tutulması (Bu belgelere kolayca ulaĢmamızı sağlar) ve bu listenin temizlenmesi (iz bırakmak
istemediğimizde)
  Windows XP oturumunu kapatmak
  Bilgisayarımız ile çalıĢmalarımız sona erip,
bilgisayarımızı kapatmak istersek, önce açık olan tüm
pencereleri tek tek kapatmamız gerekir. Açık olan
programlarımızı kapattıktan sonra artık bilgisayarımızı
kapatabiliriz. Bilgisayarımızı DOS iĢletim sisteminde
olduğu gibi güç düğmesinden direkt kapatmayacağız.
BaĢlat menüsünden Bilgisayarı kapat seçeneği ile
bilgisayarımızı kapatacağız. Kapat seçeneği ile
bilgisayarımızı kapatabiliriz. Windows en son ayarları
kaydederek bir müddet sonra kapanacaktır. (DĠKKAT:        Resim 25 : Bilgisayarı Kapatmak
sadece monitörün güç düğmesini kapatarak bilgisayar
kapanmaz.)
  WĠNDOWS’TA DOSYA VE DĠZĠN ĠġLEMLERĠ
    Windows ortamında dosya ve dizin iĢlemlerini Windows gezgini ile çok kolay ve görerek
gerçekleĢtirebiliriz. BaĢlat – Tüm Programlar – Donatılar sekmesindeki windows gezgini kısayolunu
tıklayarak aĢağıdaki resimde görülen pencereyi açabiliriz. ġimdi bu windows gezgini programı
penceresini adım adım izleyerek yapabileceklerimizi anlatalım.
    BaĢlık çubuğunun hemen altında bulunan ve üzerinde “Dosya, Düzen, Görünüm, Sık
Kullanılanlar, Araçlar, Yardım” menülerinin yer aldığı çubuğa Menü Çubuğu adını veriyoruz. Açılan her
menüde tıklatınca yerine getirilecek Komutlar bulunur. Eğer bir komutun yanında ► Ģeklinde bir iĢaret
varsa, bu komutun üzerine gelince baĢka bir alt menünün açılacağını gösterir. Ayrıca menüleri altı çizili


BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI          BAYRAM KEPENEK                 http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ            WİNDOWS XP                              30

harfi klavyeden Alt tuĢu ile birlikte tıkladığımız zaman açabiliriz. Menülerdeki komutları da karĢılarında
ifade                                                edilen
Resim 26 : Windows Gezgini
kısayol tuĢları ile fareyi kullanmadan açabiliriz. Sağ sol yukarı aĢağı oklar ile menülerde dolaĢabilir ve
seçili komutu Enter tuĢu ile çalıĢtırabiliriz. Windows ta ustalaĢtıkça fare kullanmadan klavyedeki tuĢları
kullanarak iĢlerinizi daha süratli yapabileceksiniz. Windows Gezgini penceresi etkin vaziyette iken
(Unutmayınız: hangi pencere etkinse yaptığımız her iĢlem o pencere üzerinde etkili olur.) Alt + D tuĢuna
basarsak, yani alt tuĢu basılı iken D tuĢuna basarsak Dosya menüsü açılır (D harfinin altı çizili) aĢağı ok
tuĢu ile aĢağıya doğru hareket edebiliriz. Örneğin kapat komutunun üzerine gelince Enter tuĢuna
basarsak, komut yerine getirilir ve pencere kapanır.
    Menü çubuğunun hemen altında bulunan çubuğa Kısayol Çubuğu diyoruz. Buradaki düğmelerin
üzerine geldiğimizde düğmenin iĢlevi ile ilgili bir açıklamanın ekrana geldiğini görürüz. Menü çubuğunda
bulunan bazı komutların düğmeleri burada yer alır ve yine bir tıklama ile yerine getirebiliriz. Kısayol
çubuğuna sağ tıklayarak açılan menüden özelleĢtir‟i seçersek bu çubuğa yeni düğmeler ekleyip
kaldırabiliriz.
    Kısayol çubuğunun altındaki çubuk Adres Çubuğu dur. O anda windows gezgini içerisinde
nerede bulunduğumuzu gösterir. DOS ortamından hatırlayınız. Resimde C:\ iĢareti C sürücüsünün ana
dizininde bulunduğumuzu gösterir. (Bildiğiniz gibi C: sürücüsü Harddisk sürücüyü gösteriyordu. Adres


BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI     BAYRAM KEPENEK              http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ              WİNDOWS XP                               31

çubuğunun hemen altında sol bölümdeki pencerede de zaten C: sürücüsünün seçili olduğunu görüyoruz.
Adres çubuğunun altında bulunan iki pencereden soldaki pencere bilgisayarımızda bulunan sürücüleri
(Disket sürücü, harddisk sürücü, CDRoom sürücü gibi) ve bu sürücülerde bulunan klasör ve alt klasörleri
bir ağaç yapısı görünümünde görüntüler. Buradan seçtiğimiz sürücü ve onun altında bulunan
klasörlerdeki klasör ve dosyalar sağ taraftaki bölümde görüntülenir. Resimde C: sürücüsünün ana dizini
seçili olduğu için, sağ taraftaki bölümde C: sürücüsünde yani Harddiskimizde bulunan klasör ve dosyalar
görüntüleniyor. (Örneğin CHIP diye bir dizinimiz, 0420.ini diye bir dosyamız varmıĢ.) En altta bulunan
Durum Çubuğu’nda toplam kaç nesnenin bulunduğu (dizin, dosya ve kısayol olarak toplam) ve ne
kadar yer kapladığı ne kadar boĢ yer bulunduğu gibi bilgileri görebiliyoruz. Seçili olan nesneye göre bu
görüntü değiĢir. Örneğin birden fazla dosyayı seçtiğimizde 3 dosya seçili toplam 3,5 Mb gibi. Birden fazla
dosya seçmek için seçmek istediğimiz dosyaları Ctrl tuĢu ile birlikte tıklarız. Belli bir aralıkta bulunan
dosyaları seçmek için önce ilk dosyayı tıklar sonra son dosyayı Shift tuĢu ile birlikte tıklarız ve böylece
ikisi arasında kalan dosyalar seçilir. Ctrl+A tuĢu bulunduğumuz dizindeki tüm dosyaları seçer.
     Windows gezgini penceresinde bu çubuklardan bazılarını göremiyorsanız, görünüm menüsünden
aktif hale getirmelisiniz.
     Yukarıdaki resimde adres çubuğundan ve sol bölmedeki açık gibi görünen klasör
resminden anlaĢıldığı üzere, bilgisayarımızın C sürücüsünde bulunan Downloads klasörünün seçili
olduğunu(C:\Downloads) ve sağ bölümde de burada bulunan klasör ve dosyaların isimlerini görüyoruz.
Söz konusu klasörde toplam 406 nesne (toplam klasör ve dosya sayısı. Alt klasörler hariç) varmıĢ ve
1,61 GB yer kaplıyormuĢ. Ayrıca bu sürücüde daha 1,57 GB boĢ yerimiz varmıĢ. (Bakınız: Durum
çubuğu) Demekki klasörleri sol bölümden bulup tıklayarak içinde bulunan alt klasör ve dosyaları, sağ
bölümde arayacağız. Sol bölümde dosya aramayacağız. Sağ bölümde bulunan görüntüleri, faremizi boĢ
bir alanda sağ tıklayarak veya görünüm menüsünden veya kısayol çubuğundaki düğmeyi tıklayarak
                       açılan pencereden ayarlayabiliriz.
                            Web Sayfası olarak: sağ bölümü bir web sayfası gibi
                       görüntüler ve dosyaları seçtiğimizde bir açıklamasını
                       görebiliriz.
                            Büyük Simgeler: Klasör ve dosyaları büyük simge
                       Ģeklinde döĢer.
                            Küçük Simgeler: Klasör ve dosyaları küçük simge
                       Ģeklinde döĢer.
                            Liste: Klasör ve Dosyaları sadece isimleri ile liste
                       Ģeklinde gösterir. Klasör ve dosya sayısı fazla ise, bir bakıĢta
                       daha fazlasını görebilmek için genellikle bu seçeneği seçeriz.
                            Ayrıntılar: Klasör ve dosyaları ayrıntıları ile birlikte alt
 Resim 27: Sağ tuĢ-Görünüm menüsü      alta sıralar. Dosyanın adı, boyutu, türü, son değiĢtirme tarihi
                       gibi bilgileri görebiliriz. Bu Ģekilde özelliklerine bakarak dosya
hakkında bir fikir edinebiliriz. Örneğin en son 01.10.2002 tarihinde üzerinde değiĢiklik yaptığımız bir
dosyayı özelliklerine bakarak bulabiliriz.
                              Sağ bölümde gördüğümüz klasör ve dosyaları
                         yine sağ bölümde faremizi sağ tıklayarak, açılan
                         menüden Simgeleri Düzenle seçeneği ile Ada göre,
                         Türe göre, Boyuta göre, Tarihe göre sıralatabiliriz. Bu
                         Ģekilde aradığımız dosyaları kolayca bulabiliriz.
                              Ada Göre Sırala: Önce klasörler ve sonra
                         dosyalar olmak üzere alfabetik olarak sıralanır.
                              Türe Göre Sırala: Önce klasörler yer alır, onun
                         altında dosyalar uzantılarına göre sıralanır. Örneğin .doc
                         uzantılar alt alta gelir bitince mesela.txt uzantılar vb.
                         görüntülenir.
                              Boyuta Göre Sırala: Önce klasörler ve sonra
Resim 28: Sağ tuĢ- Simgeleri yerleĢtir menüsü   dosyalar olmak üzere boyutlarına göre küçükten büyüğe
doğru sıralanır.
     Tarihe Göre Sırala: Önce klasörler ve sonra dosyalar olmak üzere en son değiĢtirildikleri tarih
sırasına göre sıralanır.
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK               http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ             WİNDOWS XP                              32

     Windows‟ta Dosya ve Dizin iĢlemlerimizi en kolay Windows gezgini (Explorer.exe)
ile yapabileceğimizi söylemiĢtik. Masaüstünde bulunan Bilgisayarım simgesini çift tıklayarak
                                       çalıĢtırdığımızda
                                       aĢağıdaki ekran
                                       ile karĢılaĢırız. ĠĢte bu
                                       pencereyi takip ederek biraz
                                       sonra anlatacağımız dizin
                                       oluĢturma,    dizin   adı
                                       değiĢtirme, dizin silme, dosya
                                       ve dizin kopyalama, taĢıma,
                                       ad değiĢtirme gibi bütün
                                       iĢlemleri     Bilgisayarım
                                       penceresinde de yapabiliriz.
                                       Buradaki görüntüde tek fark,
                                       windows gezgininde sağda
                                       ve solda olmak üzere iki
                                       pencere vardı ve soldaki
                                       pencereler klasörleri, sağdaki
                                       pencerelerde o klasör içinde
                                       bulunan   alt  klasör  ve
                                       dosyaları gösteriyordu. Yani
Resim 29: Bilgisayarım                            daha     fazla    Ģeyi
görebiliyorduk. Bilgisayarım penceresinde hangi klasör içinde isem o klasör altında bulunan alt klasör ve
dosyaları görebiliyorum. Yine hangi sürücü, klasör veya dosya seçili ise onunla ilgili bilgileri ekranda
görebiliyorum. Yandaki resimde, Bilgisayarım içerisinde C: sürücüsü seçili olduğundan, yan tarafta bu
sürücü (harddisk) ile ilgili bilgileri görüyorsunuz. Demek ki harddiskimizin kapasitesi(sığa), kullanılan ve
boĢ kalan alan bilgilerine nasıl ulaĢırız denildiği zaman, bilgisayarım simgesini çift tıklayarak, açılan
pencereden özelliklerini görmek istediğimiz sürücünün simgesini seçili hale getiririz diye
cevaplandırabiliriz. Windows gezgini ile bunu nasıl yapabiliriz. Sol taraftaki pencereden bilgisayarım
klasörünü tıklarsak, sağ taraftaki pencerede sürücüleri görebiliriz. C: sürücüsüne faremizin sağ tuĢu ile
tıklarsak, açılan menüden özellikleri seçerek yine bu sürücü ile ilgili bilgilere ulaĢabiliriz. Biz bundan
sonraki iĢlemlerimizde daha kullanıĢlı olduğunu kabul ettiğimiz windows gezgini ile iĢlemlerimizi
gerçekleĢtireceğiz.


  Yeni Klasör OluĢturma
     Windows gezgininde, yeni bir klasör oluĢturmak için, önce klasör oluĢturacağımız yeri seçmemiz
lazım. Diyelim ki belgelerim klasörünün altında, Ödevlerim diye bir klasör oluĢturmak istiyoruz. Sözü
gelmiĢken söyleyelim, bilgisayar çalıĢmalarımızda yarattığımız her
türlü belge ve dosyalarımızı, kolay bulabilmemiz ve baĢına bir iĢ
gelmemesi açısından, kaydederken belgelerim klasörünün içinde
yaratacağımız klasörler içerisinde saklamayı alıĢkınlık haline
getirmeliyiz. Çoğu kiĢiler bunları masaüstü ne kaydediyor ve olası bir
sistem bozulmalarında, windows kaldırıldığı zaman, dosyalarda
masaüstü ile birlikte uçup gidiyor. Her zaman söylediğimiz gibi,
windows dizini altına herhangi bir çalıĢmamızı veya herhangi bir
programı kurmamayı prensip haline getirmeliyiz. Ġllaki masaüstünden
ulaĢmak istiyorsanız, masaüstüne istediğiniz dosya veya klasörün
kısayolunu koyabilirsiniz.
     ġimdi gelelim belgelerim klasörünün içine ödevlerim klasörünü
yaratmaya. Windows gezgininde sol bölmede belgelerim klasörünü
tıklıyoruz. Sağ taraftaki bölme bu klasörün içidir. Öyleyse sağ tarafta
boĢ alana faremizi sağ tıklarsak, açılan menüden de yeni menüsünde
bulunan klasör seçeneğini tıklayarak yeni klasörümüzü yaratabiliriz Resim 30: Klasör içerisinde sağ tuĢ tıklama
(kısayol ile klasörü karıĢtırmayın). Yarattığımız klasörün adı bizden yeni bir isim
girmemiz için seçili durumdadır. Ödevlerim yazarak Enter tuĢuna basabiliriz. Artık
bilgisayarım klasörünün altında Ödevlerim diye bir klasörü görebiliyoruz. Bu klasörün içine girmek için,

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK              http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ             WİNDOWS XP                               33

klasörün adını çift tıklayabilir veya sol taraftaki bölmeden klasörü seçili hale getirebiliriz. Gördüğümüz
gibi klasörü yeni yarattığımızdan içerisi boĢ.


  Klasör Adını DeğiĢtirme
    Sol bölmeden belgelerim dizinini seçersek sağ bölümde bu dizin içerisinde bulunan yeni
yarattığımız ödevlerim dizinini görüyoruz. Bu ödevlerim dizinini bir defa tıklarsak seçili hale gelir. Seçili
olan dizini tekrar bir defa daha tıklarsak (dikkat edin çift tıklama değil, aralıklı tıklıyoruz.) ad değiĢtirme
moduna geçer (karartılmıĢ ve imleç yanıp sönmeye baĢlar),          çalıĢmalarım yazar Enter tuĢuna
basarsak, “ödevlerim” dizininin adı “çalıĢmalarım” olarak değiĢir.
    Ad değiĢtirme iĢini birkaç Ģekilde yapabiliriz. (sadece ad değiĢtirme iĢini değil, birçok iĢi birçok
Ģekilde yapabiliriz. Ödevlerim klasörüne sağ tıklarsak açılan menüden “yeniden adlandır” seçeneği ile,
yine ödevlerim klasörü seçili iken dosya menüsünden “ad değiĢtir” seçeneği ile klasörümüzün adını
değiĢtirebiliriz.

    DĠKKAT: “Windows” klasörü altında, hiçbir klasör ve dosyanın adını değiĢtirmeyiniz. Aynı Ģekilde
“Program Files” klasörü altındaki klasör ve dosyaların isimlerini değiĢtirirsek bazı programların
çalıĢmamasına neden oluruz. Bu iki klasör altında bulunan klasör ve dosyaları bilinçsizce silme ve
taĢıma iĢlemi yapmamalıyız.

  Klasör Silme
    Windows gezgini ile bir klasörü silmek için, önce sileceğimiz klasör veya klasörleri seçmemiz
gerekir. Seçili olan klasörler klavyedeki Delete tuĢu basılarak silinir. Silinen bu klasörler bildiğiniz gibi
Geri DönüĢüm Kutusu'na gönderilir. Geri dönüĢüm kutusunu boĢaltmadığımız sürece, silinen dosya ve
klasörleri buradan geri alabiliriz.

    NOT: Windows gezgininde bir iĢlemin birden fazla yapılma Ģekli vardır. Örneğin seçili olan
klasörleri silmek için delete tuĢunu kullanabildiğimiz gibi, file menüsündeki si tuĢunu, sağ tuĢ
menüsündeki sil tuĢunu veya araç çubuğundaki sil tuĢunu da kullanabiliriz. Klasörü farenin sol tuĢu ile
tutarak geri dönüĢüm kutusunun masaüstündeki simgesinin üzerine bırakırsak klasör yine silinir.(tutup
çöp sepetine atmak gibi) Biz burada kafaları fazla karıĢtırmamak için en uygun ve kolay yolu tarif
edeceğiz. Ama unutmayın ki aradığınız birçok Ģey sağ tuĢ menüsünde mevcut.
  Dosya Kopyalama, TaĢıma, Ad değiĢtirme, Silme
     Bildiğiniz gibi Windows gezgininde sağ tuĢ ile yeni - klasör seçeneğiyle klasör oluĢturabiliyoruz.
Ancak bu Ģekilde dosya oluĢturamayız. Dosyalar, biz bilgisayarımıza bir program kurduğumuz zaman, o
program ile bilgisayarımıza yazılır. Daha sonra biz çalıĢtığımız programlarda, yaptığımız iĢleri dosya
menüsünden kaydet seçeneği ile kaydettiğimiz zaman, programın uzantısına uygun olarak dosyalar
istediğimiz klasörlere kaydedilir. Yani dosyanın yaratıldığı programa uygun bir uzantısı vardır. Daha
sonra biz bu dosyayı çift tıklayarak çalıĢtırmak istediğimizde, iĢte bu uzantısına bakarak, önce program
çalıĢtırılır ve sonrada bizim dosya açılır. O yüzden dosyaların uzantılarını bilmeden değiĢtirmemek
gerekir.
     Windows gezgininde dosya kopyalama, taĢıma, ad değiĢtirme, silme iĢlemleri aynı klasörlerde
yaptığımız iĢlem gibidir. Önce dosya veya dosyalar seçilir sonra yapmak istediğimiz iĢlemi
gerçekleĢtiririz. (Klasör iĢlemlerinde anlatıldığı gibi).
     Seçili olan dosyaları kopyalama iki aĢamalıdır. Kopyala-yapıĢtır. Önce kopyalanır(sağ tuĢ-
kopyala, Ctrl+C, veya kısayol düğmelerinden veya menüden kopyala seçeneği ile), sonra hedef dizine
gidilir ve yapıĢtırılır(sağ tuĢ-yapıĢtır, Ctrl+V, veya kısayol düğmelerinden veya menüden yapıĢtır
seçeneği ile), taĢıma iĢlemide aynı Ģekilde iki aĢamalıdır.
     Birden fazla dosya seçmek için Ctrl tuĢu ile birlikte seçilecek dosyalar tıklanır.
     Belli bir aralıktaki dosyaları seçmek için, önce ilk dosya seçilir, sonra Shift(Üst karakter tuĢu) tuĢu
basılı iken son dosya tıklanır.
     Bulunduğunuz klasördeki tüm dosyaları seçmek için Ctrl+A tuĢlarını kullanınız.

     Bazı dosya türleri ve hangi programa ait olduklarını aĢağıdaki listede görüyorsunuz.BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK              http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ             WİNDOWS XP                              34

Dosya Uzantısı    Dosya Türü            Dosya Uzantısı   Dosya Türü
.exe, .com      Program dosyası          .wav, .mp3     Ses (Müzik) dosyası
.bmp, .jpg, .gif   Resim dosyası           .avi, .mpg,    Film (hareketli Resim) Dosyası
.txt         Metin Dosyası (Notepad)      .doc        Documan dosyası (Word)
.xls         Hesap tablosu (Excel)       .sys        System dosyası
.htm, .html      Web sayfası            .dll        Sürücü dosyası
.ppt, .pps      Powerpoint sunu dosyası      .zip, .rar …    SıkıĢtırılmıĢ (ArĢiv) dosyaları


  Kısayol OluĢturmak
     Önce kısayol kavramını iyice anlamak gerekir. Kısayolu bir yerleĢim yerindeki sokak levhalarına
benzetebiliriz. Bu levhalar aradığınız yeri tarif eder. ĠĢte kısayolda varsayılan nesnenin yerini tarif eder.
Ve bu kısayolu çift tıkladığımızda varsayılan komut yerine getirilir. ġöyleki; bu nesne bir klasörse,
klasörün içeriği açılır. Bir programı gösteriyorsa, bu program çalıĢır. Bir dosyayı gösteriyorsa bu dosya
ilgili olduğu program içerisinde açılır.(.txt uzantılı bir dosya ise not defteri programı içerisinde bu dosya
açılır.) Kısayolun neyi tarif ettiğini kısayolu sağ tıklayarak özelliklerine bakarız. Burada hedef yazan
bölümde kısayolun yolu tarif eder(ör: c:\belgelerim\okulumuz.jpg). bu kısayolu çift tıklarsak c:\belgelerim
klasöründe bulunan okulumuz.jpg dosyası varsayılan resim göstericisinde(ör. Paint) açılır. Bu kısayolun
masaüstünde olduğunu farz edelim. Bu resmi disketimize alıp eve götürmek istiyoruz. Masaüstündeki
kısayolu disketimize kopyalayıp evdeki bilgisayarımızda açarsak, resmin açılmadığını görürüz. Çünkü biz
kısayolu kopyaladık(Burdurda Veteriner fakültesini gösteren levhayı Ġstanbul‟a götürüp yerleĢtirirseniz,
Veteriner Fakültesini bulamazsınız). Dosya bilgisayarımızda kaldı. O zaman kısayolu sağ tıklayıp,
özelliklerden dosyanın bulunduğu yeri öğreneceğiz ve Windows gezgininde c:\belgelerim içerisinde
bulunan okulumuz.jpg dosyasını disketimize kopyalayacağız.
     Kısayolun ne olduğunu kavradıktan sonra nasıl
kısayol yaratırız onu öğrenelim. Windows‟un
kuruluĢunda ve daha sonra kurduğumuz programlar
gerek masaüstünde gerekse baĢlat menüsünde
programları kolayca çalıĢtırabilmemiz için kısayollar
yaratırlar. Bizde masaüstünde, baĢlat menüsünde
veya istediğimiz bir klasör içerisinde kısayollar
yaratabiliriz. Masaüstünde kısayol yaratmanın en kısa
yolu; kısayol yaratmak istediğimiz dosya veya klasöre Resim 31: Sağ tuĢla masaüstü kısayol oluĢturma
sağ tıklayıp gönder seçeneğinden masaüstü kısayol
(oluĢtur)u tıklamak. Sağ tıklamada dikkat etmemiz gereken kısayol yaratmak istediğimiz nesnenin
   Resim 32: Sağ tuĢ yeni-kısayol
üzerinde sağ tıklamalıyız. Sağ tıklama yerine göre değiĢik menüler açılır. Bir baĢka yol kısayol
oluĢturacağımız yerde (ör: masaüstü) sağ tuĢ ile açılan menüden yeni-kısayol seçeneğini seçmek. (Bak:
Resim: 18) Kısayol oluĢtur diye açılan sihirbaz yardımıyla adım adım kısayolu
oluĢtururuz. Önce kısayol oluĢturacağımız öğenin konumunu yazarız. Konumunu
bilmiyorsak göz at düğmesi ile bulabiliriz. Sonra kısayola bir isim verebiliriz
(istediğimiz ismi vermekte özgürüz) ve kısayolu oluĢtururuz. BaĢka bir seçenekte
kısayol oluĢturmak istediğimiz dosya veya klasörü farenin sağ tuĢu ile kısayol

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK              http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ              WİNDOWS XP                                35

             oluĢturmak istediğimiz yere sürükleyerek bırakmak ve açılan pencereden Burada
             Kısayol OluĢtur’u seçmek. Dikkat ederseniz bu seçenekler arasında Buraya
             kopyala ve Buraya taĢı seçenekleri de bulunmakta. Fare ile Resim33: Sağ tuĢla sürükleme
             kopyalama ve taĢıma iĢlemlerini demek ki sağ tuĢ ile bu
             Ģekilde yapabiliriz.
               Ara Komutu ile Dosyaları Bulmak
               Bilgisayarımıza birçok programlar kurdukça ve
                 birçok çalıĢmalar sonucu dosya ve klasör
                 sayımız oldukça kabarır. Bu durumda bazen
                 dosya ve klasörleri bulmakta zorlanırız.
                 Örneğin benim bu satırları yazdığım Ģu anda
                 (31 Ekim 2004) bilgisayarımda Toplam
Resim 35: BaĢlat-Ara       18.484 Klasör içerisinde 295.984 Dosya
bulunmakta. Bu kadar dosya içerisinden nerede olduğunu bilmediğiniz bir
dosyayı bulmak için Görev çubuğunda bulunan BaĢlat Menüsündeki Ara
seçeneğini kullanabiliriz. Windows gezgininde bulunan ara düğmesi ve
Ctrl+F kısayol tuĢlarıda bilgisayarımızda arama yapabileceğimiz pencereyi
açar. Buradaki seçenekler sayesinde aradığımız dosyayı daha kolay bulma
imkânlarımız var. Eğer bir resim dosyası arıyorsak Resim, müzik, ya da
Resim 36:
video seçeneğini seçebiliriz. Tüm dosya ve klasörleri seçeneği aradığımız
her kelimeyi içeren arama yapmamızı sağlar. Bu seçeneği seçersek Resim
24‟te gözüken menü ekrana gelir. Dosya adının tamamı ya da bir kısmı yerine
dosya adında kesin bildiğimiz isimleri yazarız. Ör: win kelimesi ile Windows Resim 34: Ara
klasörü, logowin.gif dosyası gibi öğeler bulunabilir. Dikkat ederseniz adlarının herhangi bir yerinde “win”
harfleri aynen bulunuyor. Buraya DOS‟tan bildiğimiz jokerleri kullanarakta arama yaptırabiliriz. Ör:
?a*.exe yazarsak, ikinci harfi a olan exe uzantılı dosyaları bulur. Bunun gibi örnekleri çoğaltabiliriz. Bir
altta bulunan seçenek “dosyadaki sözcük ya da deyim” aradığımız dosya içerisinde bulunan bir
sözcüğü ifade etmektedir. Bir örnek verirsek birinci seçenek ile bir kütüphanedeki kitapları isimlerine
göre arıyoruz. Ġkinci seçenekte ismini bilmediğimiz ama içerisinde bildiğimiz bir sözcük veya deyim ile
kitap arıyoruz. Yani her kitabın sayfalarına tek tek bakarak mesela Osmanlı Ġmparatorluğu yazan kitabı
arıyoruz. Takdir edersiniz ki bu arama çok daha uzun sürer. ĠĢte bilgisayarda da bu seçenekle yapılan
arama biraz uzun sürebilir. (Bakılan konum oranında). Konum seçeneği aradığımız dosyanın
bulunabileceği konum veya konumları seçmemizi sağlar. Yanda bulunan ok ile bu konumları
ayarlayabiliriz. Ne zaman değiĢtirildi? Seçeneği ile dosyayı en son değiĢtirdiğimiz tarihi biliyorsak (ör:
son bir haftada değiĢtirdiğimiz bir dosya) belileriz. “Ġleri düzey seçenekler”de, sistem klasörlerinde
arama yapılıp yapılmayacağı, gizli dosya ve klasörlerin aranıp aranmayacağı, alt klasörlere bakılıp
bakılmayacağı gibi seçenekler bulunur. Demek ki iyi bir arama yapmak için bu seçenekleri kullanarak
sonuca daha çabuk ulaĢabiliriz. Sadece *.jpg yazarak tüm klasörlerde bir resim arasak binlerce resim
buluruz. Ama yukarıdaki anlattığımız seçenekler ile bu sayıyı azaltırız ve bulunan dosya ve klasörler
yanda görüntülenir. Bu klasör ve dosyaları çeĢitli görünüm ve sıralama seçenekleri ile sıralatarak
aradığımız klasör veya dosyaya ulaĢırız.(Windows gezgininde anlatıldığı gibi.)
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK                http://www.bayramkepenek.com
                                      Resim 37: Görüntü özellikleri
İŞLETİM SİSTEMLERİ            WİNDOWS XP                                  36


  Masaüstü Görüntü Özellikleri
    Masaüstüne sağ tıklayıp “Özellikler”e girersek “Görüntü Özellikleri” iletiĢim kutusu ekrana
gelir. Burada bulunan 5 sekmede birçok ayarları yapabiliriz.
    Temalar: Windows programı ile birlikte kurulan hazır temaları seçerek masaüstü, pencere
görünümler, yazıtipleri gibi birçok görünümü tek tıklamayla değiĢtiririz.
    Masaüstü: Masaüstüne istediğimiz resmi koyabiliriz.
    Ekran Koruyucu: Bilgisayarımıza kurulu ekran koruyucular (.scr uzantılı dosyalar) ile
bilgisayarımıza belirlediğimiz bir süre dokunmadığımızda bu ekran koruyucu görüntünün devreye
girmesini sağlayabiliriz.
    Görünüm: Bu bölümde pencere ve menülerin görünümlerini tek tek el ile ayarlayabiliriz (renk,
yazıtipi v.s.)
    Ayarlar: Bu bölümden ekran kartımızın özelliklerini (çözünürlük, tazeleme hızı v.s.)
değiĢtirebiliriz.
  BAġLANGIÇ KLASÖRÜ
    BaĢlat menüsünde bulunan Tüm Programlar-BaĢlangıç menüsünde bulunan kısayolların içerdiği
eylem(programsa programın çalıĢması, dosya ise dosyanın açılması gibi) Windows açıldığı anda
otomatik olarak yerine getirilir. Bilgisayarımıza yüklediğimiz bir sözlük programının, Windows her
açıldığında otomatik olarak hafızaya yüklenmesini ve hazır olmasını istiyorsak, bu sözlük programının
program dosyasının kısayolunu bu menüye ekleriz (Bak: kısayol oluĢturma). Bu menü (ör: c:\ Documents
and Settings\Bayram\Start Menu) harddisk‟imizin(windows‟un kurulduğu) Documents and Settings
klasörü altında bulunan kullanıcılar altında
Start Menu diye bir klasördür. Buraya eklenen
her kısayol baĢlangıçta otomatik olarak
yüklenir. Üzerinde çalıĢtığımız bir dosyanın
açılıĢta otomatik olarak yüklenmesini sağlamak
için bu klasör içerisinde bu dosyanın bir
                         Resim 38: BaĢlat-tüm programlar-baĢlangıç menüsü
kısayolunu yaratmak yeterlidir.
  En Son Kullandıklarım
    Bilgisayarda çalıĢırken en son kullandığımız belgelerin kısayolları bu listede tutulur. Böylece o
belgeyi tekrar açmak istersek, BaĢlat-En Son Kullandıklarım içerisinde bulunan kısayolu tıklayarak
açabiliriz. En son çalıĢtığımız belgenin adını hatırlamıyorsak bu menü bize yardımcı olur. Eğer bu menü
BaĢlat menüsünde gözükmüyorsa, BaĢlat-sağ tuĢ- özellikler ile açılan iletiĢim kutusunda BaĢlat Menüsü
özelleĢtir kutucuğunda bulunan geliĢmiĢ sekmesindeki En son açtığım belgeleri listele kutucuğunu
iĢaretlememiz gerekir. Eğer bu listedeki kısayolları silmek istersek(baĢkalarının hangi dosyalara
baktığımı görmemelerini isteyebilirim) yine burada bulunan Listeyi sil düğmesine tıklamamız gerekir.
Liste sıfırlanır ve yeniden tutulmaya baĢlanır.
Resim 39: En Son Kullandıklarım
                            Resim 40: En Son Kullandıklarım görünmüyorsa
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI     BAYRAM KEPENEK                  http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ              WİNDOWS XP                             37
  DONATILAR
     Windows‟un bir iĢletim sistemi olduğunu ve bilgisayarın açılabilmesi için, yani bilgisayarın kendisi
için gerekli bir sistem yazılımı olduğunu söylemiĢtik. Diğer programlar bu iĢletim sistemine uyumlu olarak
yazılır ve çeĢitli amaçlar için bizlere sunulur. Windows her ne kadar bir iĢletim sistemi olsada bu program
ile bilgisayarımıza kurulan birçok Donatılar bizim basit bazı iĢlemleri yapabilmemizi sağlarlar. Yani
baĢka programlar yüklemeden de birçok iĢlemlerimizi bu donatılar ile yapabiliriz. Bilgisayarımıza
yüklenen donatıları, BaĢlat çubuğunda bulunan Tüm programlar-Donatılar menüsünden ulaĢabiliriz.
Ayrıca Windows ile birlikte kurulmamıĢ olan ve bu menüde yer almayan donatıları, BaĢlat-Denetim
Masası-Program Ekle veya Kaldır-Windows BileĢenlerini Ekle/Kaldır sekmesinden kurabiliriz.
Resim 41: Windows bileĢenlerini ekle/kaldır


  Windows donatılarını sıralayacak olursak;
1. Not Defteri (Sadece yazı yazabildiğimiz not
  tutmak için kullandığımız bir donatı. Küçük notlar
  alabilmek için oldukça kullanıĢlı bir araç)
2. Wordpad (Yazı yazmanın yanında, resim ekleme
  yazıyı değiĢik yazı tipi ve stiller ile süsleme gibi
  özelliklere sahip, Not Defterinden daha geliĢmiĢ
  fakat Microsoft Word programı kadar becerikli
  olmayan ikisinin arasında bir donatı.)
3. Paint (Basit resimler yapabildiğimiz veya resim
  dosyalarını açıp görebileceğimiz, üzerinde
  değiĢiklikler    yapabileceğimiz,      yazı
  ekleyebileceğimiz bir resim gösterim ve
  düzenleme programı. Bu programın en ileri versiyonu olarak Photoshop programını gösterebiliriz.)
4. Windows Gezgini (Dosya ve Klasörleri yönettiğimiz bir donatı. En çok kullandıklarımızdan)
5. Hesap Makinası (Bilgisayar baĢında iken bir hesaplama yapmak gerekirse, hesap Makinası aramaya
  gitmeyin sakın. Basit ve geliĢmiĢ olmak üzere 2 çeĢit Hesap Makinası donatılarımızda mevcut.)
6. Ses Kaydedici, Ses Ayar Denetimi, Windows Media Player (Bilgisayarımızda bir ses kartı,
  mikrofon ve hoparlör mevcut ise, (ki artık her bilgisayarda mevcut) ses kaydedebildiğimiz ve
  kaydedilmiĢ    sesleri,  müzikleri,   filmleri
  izleyebildiğimiz donatılar.)
7. Disk BirleĢtirici (Biliyorsunuz bütün programları
  yüklediğimiz depolama aygıtına Harddisk diyoruz.
  Harddiskimize yüklediğimiz programları veya
  dosyaları zamanla siliyoruz ve bu sildiğimiz
  bölümlerde boĢ alanlar oluĢuyor. Yeni bir program
  veya dosya yüklediğimizde bu boĢ alanlara
  yükleniyor. Ama dosyanın boyutu bu arada kalan

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI       BAYRAM KEPENEK             http://www.bayramkepenek.com
                              Resim 42: Disk BirleĢtirici
İŞLETİM SİSTEMLERİ                WİNDOWS XP                         38

  boĢluklara sığmıyorsa, parçalanarak boĢ kısımlara yerleĢtiriliyor. Zamanla bu parçalanmıĢ dosyalar
  artıyor ve biz bu programları çalıĢtırdığımızda dosyaların parçaları yan yana olmadığından bilgisayar
  bunları bulup okumakta yavaĢlıyor. ĠĢte bu donatı bu parçalanmıĢ dosyaları buluyor ve birleĢtiriyor.
  Aynı dağınık bir odada aradıklarımızı çabuk bulmak için odamızı düzenlememiz gibi. Giysilerimizi
  gardroba, kitaplarımızı kitaplığa koymak gibi. Zaman zaman bu donatıyı çalıĢtırmak, bilgisayarımızda
  gözle görülür bir hızlanma sağlayabilir.
8. Disk Temizleme (Bilgisayarımızda zamanla biriken tabiri caizse çerçöpleri temizleyen bir donatı.
  Harddiskimizde boĢ yer kalmadığında bu donatı yardımı ile temizlik yaparak boĢ alan yaratabiliriz.
  Ama temizlik yaparken bize lazım olan dosyalarıda kaldırıp atmamaya dikkat etmek gerekir.)
9. Karakter EĢlem (Klavyemizde bulunmayan bazı
  karakerleri ve resimleri, simgeleri hangi yazı tipinde
  hangi tuĢ bileĢenleri ile yazabileceğimizi gösteren
  bir donatı. Örneğin X² yazabilmek için Alt+0178 tuĢ
  bileĢenini kullanırız.)
10. Sistem Geri Yükleme (Bilgisayar kullanıcıları
  zaman zaman Windows programı veya yeni
  kurdukları bir program veya oyunla problem
  yaĢayabiliyorlar. Problemi çözmekte zorlandıkları
  zamanda harddiske format atıp Windows‟u
  yeniden kurma yolunu tercih ediyorlar. Bu
  genellikle zaman alıcı ve zahmetli bir yoldur. Hele
  benim gibi bilgisayarınıza yüzden fazla program
  yüklediyseniz, bütün bu programları yeniden
  kurmak oldukça zahmetlidir. Aslında her bilgisayar
  veya program çöküĢünde Windows‟u yeniden
  kurmak gerekmez. Bunun için, bilgisayarımıza
  yeni bir program veya oyun kurmadan önce, Resim 44: Karakter EĢlem
  donatılarda bulunan “Sistem Geri Yükleme” programını çalıĢtırarak, geri yükleme noktası
  oluĢturmamız, olası bir program çökmesi durumunda bizi bu noktaya geri götürmek için kullanılabilir.
  Kurduğumuz program sonrası bilgisayarımızda sorun yaĢıyorsak ve bu programı “Program ekle
  kaldır” ile kaldırmamıza rağmen sorunu çözememiĢsek, Windows‟u yeniden kurmaya gerek yok.
  Sistem geri Yükleme programını çalıĢtırıp, bu sefer “Bilgisayarımı önceki bir zamana geri yükle”
  seçeneğini seçerek ileri tuĢu yardımı ile o düzgün çalıĢan zamanda oluĢturduğumuz geri yükleme
  noktasına bilgisayarımızı geri döndürebiliriz. Eğer böyle bir geri yükleme noktası oluĢturmamıĢ isek,
  üzülmeye hiç gerek yok. Windows kendisi zaman zaman bu geri yükleme noktalarını oluĢturuyor.
  Listeden uygun bir geri yükleme noktası seçerek o tarihe geri dönebiliriz. Burada unutulmaması
  gereken çok önemli bir husus, geri döndüğümüz tarihten sonra kurduğumuz tüm programları
  yeniden kurmamız gerekir (her Ģeyi yeniden kurmaktan daha iyi). Aynı Ģekilde bu tarihten sonra
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI          BAYRAM KEPENEK         http://www.bayramkepenek.com
       Resim 43: "Sistem Geri Yükleme Noktası" oluĢturma
İŞLETİM SİSTEMLERİ             WİNDOWS XP                              39

   bilgisayarımıza yeni bir donanım bağlamıĢ ve tanıtmıĢsak, bunuda yeniden tanıtmak gerekir. Bütün
   Windows ayarlarıda( örneğin masaüstü) o tarihteki ayarlara gider.


    Belli baĢlı sık kullandığımız donatıları yukarıda anlattık. Bunun dıĢında, windows98 iĢletim
sisteminden tanıdığımız çok önemli “scandisk” donatısı (hardiskimizde bozulan dosya ve klasörleri
bulup düzelten ve aynı zamanda disk yüzeyinde bozulan kısımları tamir eden veya buralara iĢaret
koyup, bozuk alanlara veri yazılmasını önleyen donatı) bu iĢletim sisteminde donatılar kısmında ayrı bir
                     menü olarak gözükmemesine karĢın, Windows gezgini veya
                     bilgisayarım tardımı ile, denetlemek istediğimiz sürücüyü sağ
                     tıklayarak özellikler penceresinden eriĢebileceğimiz iletiĢim
                     penceresinde bulunan Araçlar sekmesindeki “Hata denetimi”
                     bölümünden bu donatıyı çalıĢtırabiliriz. “Dosya sistemi
                     hatalarını otomatik olarak düzelt” ve “Bozuk bölümleri
                     tarayıp düzeltmeye çalıĢ” kutucuklarından istediklerimizi
                                          seçerek,      baĢlat
                                          düğmesine    tıklarız.
                                          Bilgisayar   yeniden
                                               baĢlattığımız
                                          zamanda açılıĢta bu
                                                denetimleri
                                            gerçekleĢtirecektir.
                                          Yine bu pencereden
                                          daha      önceden
                                          anlattığımız    “Disk
                                          BirleĢtirme” yi de
                     Resim 45: Scandisk            yapabiliriz.11. Güvenlik Merkezi (Windows XP SP2 Sürümü ile bilgisayarımıza kurulan bu donatı, bilgisayarın
  güvenliğini sağlamaktadır. Artık hemen hemen her bilgisayar internete bağlandığı için saldırılara
  açıktır. Bu donatı Ġnternet saldırılarını önleme ve bizden habersiz bilgisayara kurulan casus
  yazılımları engelleme özelliğine sahiptir. Windows Güvenlik Duvarı seçeneğinden Güvenlik duvarını
  açıp kapatabiliriz.
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK              http://www.bayramkepenek.com


  Resim 46: Güvenlik Merkezi
İŞLETİM SİSTEMLERİ            WİNDOWS XP                              40

    Bunun dıĢındaki donatılardan, Oyunlar, Büyüteç, Ekran klavyesi, Adres defteri, Ağ kurulumu,
Sistem bilgisini sayabiliriz.

  DENETĠM MASASI
     BaĢlat Menüsünde bulunan Denetim masasının üzerine geldiğinizde
yandaki resimde gördüğünüz çubuk açılmıyorsa, Görev çubuğunu sağ
tıklayıp, özellikleri seçerek açılan iletiĢim kutusundan “BaĢlat Menüsü
sekmesi – ÖzelleĢtir – GeliĢmiĢ – BaĢlat Menüsü Öğeleri” kısmındaki
kaydırma çubuğunu kullanarak, Denetim Masasını bulunuz ve “Menü olarak
görüntüle” seçeneğini iĢaretleyiniz.
     Denetim masası öğeleri içerisinde birçok donanım ve yazılım
ayarlarını yapabileceğimiz seçenekler mevcuttur. Bu öğeler bilgisayardan
bilgisayara değiĢir. Çünkü her bilgisayardaki yazılım ve donanım çeĢitleri
farklıdır. Biz bunlardan her bilgisayarda bulunan önemli olanlarına
değineceğiz.
1. Program Ekle veya Kaldır Bilgisayarımıza kurduğumuz programları
  mutlaka bu seçenek ile kaldırmalıyız. Yoksa programı silsek dahi
  bilgisayarımızda kalıntıları kalır ve sürekli hata mesajlarıyla
  karĢılaĢırız(özellikle oyunlarda). Ayrıca bu seçenekle bazı programların
  yeniden kurulması, bazı bölümlerinin eklenip kaldırılması iĢlemi
                                        Resim 47: Denetim Masası
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI     BAYRAM KEPENEK              http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ               WİNDOWS XP                                41

   yapılabilir(ör:                     Microsoft                   Office)
     Windows bileĢenlerinin eklenip kaldırılması da yine bu program ekle veya kaldır içerisinde
   bulunan “Windows BileĢenlerini Ekle/Kaldır” sekmesinden yapılır.
2.  Donanım Ekle Donanım ekleme sihirbazını çalıĢtırır. Bilgisayarımıza yeni bir donanım eklemek
   istediğimizde kullanabiliriz. (Donanımı bilgisayarımıza bağladığımızda da yeni donanım bulundu
   diyerek bu sihirbazı baĢlatır.)
3.  Ses Efekti ve Ses Aygıtları Ses kartımızla ilgili ayarlamaları yapabilir, windows‟un açılıĢ veya
   kapanıĢındaki sesleri belirleyebiliriz. Görev çubuğunda ses denetimi simgesi yoksa yine bu menüden
   gösterebiliriz.
4.  Tarih ve Saat Sistemimizin Tarih ve Saatini ayarlayabiliriz. Ġnternet saati kısmından doğru saati
   bilgisayarımıza güncelleyebilir, gün ıĢığından yararlanma saatlerinin otomatik uygulanmasını
   sağlayabiliriz.
5.  Kullanıcı Hesapları Bilgisayarımıza yeni kullanıcılar ekleyebiliriz. Böylece herkez kendi windows‟unu
   kullanır ve kimse baĢkasının ayarlarını bozamaz ve dosyalarını göremez.
6.  Ağ Bağlantıları Ġnternet bağlantılarımızı ve ağ bağlantılarımızı burada görebilir ve ayarlarını
   yapabiliriz. (Bununla ilgili geniĢ bilgileri 2. sınıftaki Bilgisayar dersinde göreceğiz)
7.  Sistem Buradaki birçok seçenekle sistemimizi en iyi çalıĢacak Ģekilde yapılandırabiliriz.
   a-) Genel Sekmesi: Bilgisayarımızda hangi programın hangi sürümü kurulu, kimin üzerine kayıtlı,
                               ĠĢlemcinin cinsi ve hızı, Ram miktarı. Bütün bunları
                               burada görebiliriz.
                               b-) Bilgisayar Adı Sekmesi: Windows‟un
                               kuruluĢunda atatıdığımız Bilgisayar Adı, Tanımı ve
                               Ağ Kimliği özelliklerini değiĢtirebiliriz.
                               c-) Donanım Sekmesi: Burada bulunan Aygıt
                               yöneticisi seçeneği ile sistemimizde kurulu aygıtları
Resim 36: Sistem Özellikleri
                                  Resim 37: Aygıt yöneticisi
BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI        BAYRAM KEPENEK                http://www.bayramkepenek.com
İŞLETİM SİSTEMLERİ             WİNDOWS XP                              42

  görebilir, bu aygıtları çift tıklayarak açılan pencereden ayarları ve sürücülerini denetleyebilir. Yeni
  sürücü tanıtabiliriz. Ġmalatçı firmanın web sitesinden bu aygıtlara ait yeni driver(sürücü)larını bulup
  zaman zaman buradan güncellemeliyiz. Yine bu pencereden yeni donanım aratabilir veya mevcut
  donanımları kaldırabiliriz. Önünde sarı renkli ünlem iĢareti bulunan aygıtlar, sorunlu aygıtlardır. Yeni
  sürücü yükleyerek veya aygıtın yerini değiĢtirerek(aygıt çakıĢmalarını önleyerek) bu sorunu
  çözmezsek aygıt muhtemelen düzgün çalıĢmayacaktır.
  c-) GeliĢmiĢ Sekmesi: Performans, Kullanıcı Profili, BaĢlangıç ve Kurtarma olarak 3 bölüm vardır.
  Performans kısmından bilgisayarın performansını artıcı ayarları yapabiliriz. Bunlardan en önemlisi
  GeliĢmiĢ sekmesinde bulunan “Sanal Bellek” ayarlarıdır. Bilgisayarın açılıĢından itibaren yüklenen
  her program ve dosya “Ram” üzerinde depolanır. Ram belleğimizin kapasitesi (256 Mb, 512 Mb…)
  bu programları yüklemeye yetmediği zaman “bu dosyayı açmak için yeterli bellek yok” gibisinden bir
  mesaj alırız. Çünkü Ram belleğimiz dolmuĢtur ve artık bilgi alamamaktadır. ĠĢte bu gibi durumlarda
  “Sanal Bellek” imdadımıza yetiĢir. Eğer sanal belleği aktif etmiĢsek harddiskimizin boĢ olan kısmının
  belli bir bölümü bu gibi durumlarda kullanılmak üzere ayrılır. Yani bu bölüm Ram bellek gibi çalıĢır ve
  böylece baĢka programlarıda çalıĢtırabiliriz. Tabi Ģunu unutmamak gerekir. Sabit diskin hızı hiçbir
  zaman ram bellek hızında olamaz. Bu seçenekler içerisinde en iyisi sistem yönetimli boyutu seçerek
  sanal bellek dosyasının boyutunu windows‟un belirlemesini istemek.
  d-) Otomatik GüncelleĢtirmeler Sekmesi: Otomatik güncelleĢtirmeleri açık bırakarak windows‟un
  sürekli güncel kalmasını sağlayabilirsiniz.

  WĠNDOWS KISAYOLLARI
    Bazı Windows komutlarını fare ile çalıĢtırmak zaman alıcı olabiliyor. Oysa aynı görevi üstlenen
kısayollarla bu iĢletim sistemine daha kolay hükmetmek mümkün. Bu kısayolların en önemlileri aĢağıdaki
tabloda yer alıyor:

     [Shift]+[Del] Dosyaları Geri DönüĢüm Kutusu'na aktarmadan doğrudan siler.
     [CTRL]+[Fare iĢaretçisi] Dosyayı otomatik olarak kopyalar
     [ALT]+[Fare iĢaretçisi] Dosyaya kısayol oluĢturur.
     [SHIFT]+[Fare iĢaretçisi] Dosyayı otomatik olarak taĢır.

     [ALT]+[ENTER] Dosya özelliklerinin doğrudan ekrana gelmesini sağlar.
     [SHIFT]+[F10] Bu kısayol sağ tıklamanın yerini alıyor.
     [F2] Seçili dosyayı yeniden adlandırmanızı sağlar
     [CTRL]+[Z] En son iĢlemi geri alarak yanlıĢlıkla sildiğiniz dosyayı geri yükleyebilirsiniz.
     [ALT]+[PrtSc] Etkin pencerenin ekran görüntüsünü alır.
     [Win]+[Pause] Sistem ayarları iletiĢim kutusunu açar.
     [Win]+[E] Windows Gezgini'ni çalıĢtırır.
     [Win]+[R] ÇalıĢtır penceresine doğrudan eriĢim sağlar.
     [Win]+[D] Doğrudan Masaüstünü görüntüler
     [Win]+[M] Tüm etkin pencereleri simge durumuna küçültür.
     [Win]+[L] Kısa süreli olarak baĢından kalktığınızda bilgisayarı kilitler.
     [Win]+[F] Arama penceresi üzerinden dosya ve klasörlere ulaĢmanızı sağlar.
     [Alt]+[TAB] Etkin pencereler arasında geçiĢ sağlar
     [Alt]+[ESC] Etkin pencereler arasında hızlı geçiĢ sağlar.
     [F5] Pencere içeriğini günceller.
     [Alt]+[F4] Etkin pencereyi kapatır. Tüm pencereler kapatıldığında Windows'u sonlandırır.
     [CTRL]+[ALT]+[DEL] Windows Görev Yöneticisini etkinleĢtirir.
     [Shift] (Bir CD takıldığında basılı tutarsak) Otomatik BaĢlat özelliğini geçici olarak devre dıĢı
bırakır
     [CTRL]+[F6] Etkin pencerenin alt öğeleri arasında geçiĢ yapar

     [CTRL]+[X] Seçili metni (veya seçilmiĢ dosya ve klasörleri) kesmenizi sağlar.
     [CTRL]+[C] Seçili metni (veya seçilmiĢ dosya ve klasörleri) kopyalamanızı sağlar.
     [CTRL]+[V] Seçili metni (veya seçilmiĢ dosya ve klasörleri) yapıĢtırmanızı sağlar.
     [CTRL]+[A] Etkin penceredeki tüm öğeleri seçer.

  Resim 48: Sanal Bellek ayarları

BİLGİSAYAR KULLANIMI VE UYGULAMALARI      BAYRAM KEPENEK              http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                   43


  MĠCROSOFT EXCEL 2003
  EXCEL NEDĠR?
  Excel, basit matematik iĢlemlerinden, karmaĢık bütçe, gelir-gider tabloları, maaĢ hesaplamaları,
blanço hesaplamaları gibi çok karmaĢık iĢlemlerin yapılabildiği, en karmaĢık tabloların oluĢturulabildiği
ve bunların grafiklerinin çizilebildiği bir tablolama programıdır.
  Excel programını baĢlat menüsündeki kısayolundan baĢlattığımızda aĢağıdaki görüntü ekrana gelir.
                 BURASI ÇALIġMA SAYFASI
Resim 49: Excel 2003 Penceresi
  Excel dosyaları ÇalıĢma Kitabı olarak adlandırılır. Excel penceresinde en üstte BaĢlık Çubuğu‟nda
programın adını ve o anda açık olan dosya adını görürsünüz. Henüz kaydedilmemiĢ bir dosya Kitap 1
diye adlandırılır. Dosya menüsünden kaydet seçeneği ile dosyayı kaydettiğimizde bu ad, kaydettiğimiz
dosya adını alır. Farklı Kaydet seçeneği dosyanın bir kopyasını baĢka bir ad‟la kaydetmemize yarar.
  BaĢlık çubuğunun hemen altında bulunan Menü Çubuğu, birçok iĢlemleri yapabileceğimiz menüleri
ve komutları bulundurur. Araç Çubukları’nda bulunan düğmeler vasıtası ile yine bu menülerdeki
komutların birçoğunu yapabiliriz. En önemli iki araç çubuğu Standart Araç Çubuğu ile Biçimlendirme
Araç Çubuğudur. Standart araç çubuğu, yeni, aç, kaydet..gibi sık kullanılan düğmeleri barındırır.
Biçimlendirme araç çubuğu da yazı tipi, yazı büyüklüğü gibi biçimlendirmeyle ilgili düğmeleri barındırır.
Araç çubuğunda bulunan düğmelerin üzerine fare ile gelindiğinde düğmenin adını görebiliriz. Araç
çubukları ile daha geniĢ bilgileri ilerleyen bölümlerde inceleyeceğiz.
  Formül Çubuğu‟nun solunda Ad Kutusu yer alır. Ad kutusu o
anda bulunduğumuz yeri belirtir. Formül çubuğunda da aktif
hücrenin içeriğini gösterir. Dikkat ederseniz bir terimi açıklarken
duymadığımız baĢka terimler kullanmak zorunda kalıyoruz
üzülmeyin sırasıyla hepsini açıklayacağız. Önce Excel penceresini
tanımaya neyin ne olduğunu anlamaya çalıĢıyoruz. Özellikle koyu
yazılmıĢ sözcüklerin ne anlama geldiğini anlamaya çalıĢın. Excel‟i Resim 50: Etkin Hücre B2
anlatırken bu sözcükleri sık kullanacağız. Excel ÇalıĢma Kitabı, ÇalıĢma Sayfa’larından oluĢur. Her
çalıĢma sayfası da 256 sütun ve 65536 satırdan oluĢur. Satır ve Sütunların kesiĢme yerlerine Hücre
diyoruz ve biz bütün verilerimizi bu hücrelere giriyoruz. Demek ki Excel sayfalarında 256X65536 adet
hücre bulunuyor. Bu tahmin ettiğimizden çok büyük bir sayfa (yer sıkıntımız yok). ĠĢte Aktif Hücre
dediğimiz de o anda seçili olan hücredir ve bu hücrenin hangisi olduğu formül satırının solunda bulunan
ad kutusunda belirtilir (resimde B2 hücresi aktif hücre). Hücre adları da sütun ve satır adıyla anılır. A1 B8
    BAYRAM KEPENEK                         http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                     44

AB19 gibi. Yandaki resimde dikkat ederseniz seçili hücre (aktif hücre) B2 ve hücreye 1625 sayısı değil
=25*65 formülü girilmiĢtir. Bunu formül çubuğundan anlıyoruz.
  Excel penceresinin solundaki bölüme Görev Bölmesi diyoruz. Bu görev bölmesi yine birçok iĢlevleri
kolayca yapmamızı sağlıyor. Excel ilk açılıĢta önceden açtığımız Excel dosyalarının bir listesini
görebilirsiniz. Bunları tıklayarak açabiliriz. Bu listede bulamadığımız dosyalara da diğer düğmesinden
ulaĢabiliriz. Görev bölmesinin baĢlık çubuğunda bulunan ▼ simgeyi tıkladığımızda baĢka seçeneklere
ulaĢabiliriz. x iĢaretinden görev bölmesini kapatabiliriz.
  Ekranın sağında ve altta bulunan Kaydırma Çubukları Excel penceresinde görünmeyen bölümleri
görmemizi sağlar.
 NOT: Eğer sizde bu kaydırma çubukları görünmüyorsa Araçlar-Seçenekler menüsünde Görünüm
 sekmesinde göster bölümünde yatay ve dikey kaydırma çubuklarının önündeki onay kutusu iĢaretli
 değildir.
  Excel penceresinin en altında durum çubuğu bulunur. Yapılan iĢlemler hakkında bizi bilgilendirir.
Onun üzerinde bulunan Sayfa Kaydırma Düğmeleri ile görünmeyen sayfaları kaydırma yaparak
görebiliriz.
  Kısaca bir Excel ekranını tanıdıktan sonra Ģimdi excel‟i kullanmayı öğrenmeye baĢlayacağız.
  HÜCRELERE VERĠ GĠRME
  Excel‟de bütün iĢlemlerimizi hücrelere girdiğimiz verilerle yaptığımızı
söylemiĢtik. A1 hücresine Bayram Kepenek diye bir metin yazalım ve
Enter tuĢuna basalım. Metnimiz A1 hücresine girilmiĢ olur. Resim 4 te
görüldüğü gibi metin hücre içerisinde sola hizalanmıĢ Ģekilde yer alır.
hücrelere veri girmek için önce veri gireceğimiz hücreyi seçmek lazım.
Farenin sol düğmesiyle tıkladığımız hücre seçilmiĢ olur ve bu hücre etkin
hücredir. Klavyeden yazdığımız bilgiler bu hücreye yazılır. Ġlk tuĢa
bastığımızda hücre düzenleme moduna girer ve veriyi yazdıktan Resim 52: Hücrelere veri girme
sonra Enter tuĢuna basarak veya baĢka bir hücreyi fareyle seçerek veya yön tuĢları ile (sağ, sol, yukarı,
aĢağı) hareket ederek girdiğimiz veriyi hücreye kilitlemiĢ oluruz. Bunları yapmadan hücre düzenleme
modundadır ve veri henüz hücreye kilitlenmemiĢtir. Yani sonucu henüz göremeyiz. Ġçerisinde baĢka bir
                   veri bulunan hücreyi seçip yeni bir veri girmek için, eski veriyi silmeye
                   gerek yoktur. Yazdığımız yeni veri eskisinin yerini alır. Eğer veri olan bir
                   hücrede düzenleme yapmak istersek, yani veriyi silmeden değiĢtirmek
                   istersek, hücreye çift tıklayarak veya F2 tuĢunu kullanarak veya veriyi
                   formül satırından tıklayarak düzenleme moduna girmemiz gerekir.
Resim 51: A ve B arasındaki çizgiye   A2 hücresini seçerek (eğer A1 hücresine veriyi yazdıktan sonra Enter
çift tıklayarak sütun geniĢliğini en tuĢuna bastıysak zaten otomatik olarak A2 hücresi etkin hücre olur) 125
uygun hale getirebiliriz
                   diye bir rakam yazalım ve Enter tuĢuna basalım. 125 rakamı hücre

      NOT: Hücre içerisine girdiğimiz verinin uzunluğu hücre geniĢliğinden fazla olabilir.
  Sağındaki hücreler boĢsa girdiğimiz verinin tamamını görebiliriz. Eğer sağdaki hücreler boĢ
  değilse verinin tamamı görünmez. Bir kısmı altta kalır. Bu verinin tamamı girilmemiĢ
  anlamında değildir. Hepsi görünmese bile mevcuttur. Bu durumda hücreyi geniĢletmek
  gerekir. Excel‟de bir hücrenin geniĢliğini artırdığınızda bu hücrenin bulunduğu sütun komple
  geniĢler. Yani aynı sütunda veya aynı satırda farklı boyutta hücreler olmaz. Hücreyi
  geniĢletmek için sütun baĢlığında iki harf arasındaki çizgiyi fare ile sağa sürükleriz. Bu
  çizgiye çift tıklamak sütunun, o sütundaki hücrelerde bulunan, en geniĢ verinin boyutları
  sığacak Ģekilde geniĢler. ayrıca Biçim-Sütun-GeniĢlik seçeneğinden de ayarlayabiliriz. Aynı
  Ģeyler satır yükseklikleri içinde de geçerlidir.

içerisinde sağa hizalanmıĢ olarak yer alır. Metin sola hizalanmıĢtı, sayı sağa hizalandı. Acaba Excel
metinle sayıyı ayırt etimi? Elbette Excel A1 hücresinde bir metin, A2 hücresinde bir sayı olduğunu
algıladı. Verdiği tepkiden dolayı bunu anlıyoruz.
  A3 hücresine 10.5 verisini yazalım ve enter tuĢuna basalım. Yazdığımız verinin 10.May diye
değiĢtiğini görüyoruz. ġimdi de Excel A3 hücresine bir tarih girmek istediğimizi düĢünerek bu veriyi tarihe
çevirdi. Artık excel‟in çok akıllı bir yazılım olduğunu anlamaya baĢladık. Daha sonraki derslerimizde
hücreleri biçimlendirerek verilerin görüntülerini nasıl değiĢtirebileceğimizi öğreneceğiz (tarihin 10.May
yerine 10.05.2006 olarak görüntülenmesi gibi).


    BAYRAM KEPENEK                           http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                     45

  A4 hücresine =25+15 yazalım ve enter tuĢuna basalım. A4 hücresinde bu iĢlemin sonucu olarak 40
sayısını görürüz. Excel Ģimdide hücreye bir formül yazdığımızı algıladı ve formülün sonucunu hücrede
                 görüntüledi. Peki, formülü nerede görüyoruz? Formül Çubuğunda.
                 DemiĢtik ya formül çubuğu hücre içeriğini gösterir diye. Hemen hücredeki
                 40 sayısına bakıp buraya 40 rakamı girilmiĢtir dememek lazım hangi
                 verinin olduğunu formül çubuğuna bakarak söyleyebiliriz. Formülü
                 değiĢtirmek için hücre içine çift tıklamak, F2 tuĢuna basmak veya Formül
                 çubuğuna tıklamak iĢlemlerinden birini yapabiliriz. Yanıp sönen imleci ok
Resim 53: Hücreye çift tıklayarak tuĢlarıyla hareket ettirerek veriyi değiĢtirebiliriz. Veriyi hücreye kilitlemek
düzenleme moduna girebiliriz   için tekrar enter tuĢuna basarız. Burada öğrendiğimiz en önemli Ģey
formül yazarken = tuĢu ile baĢlamamız. Eğer hücrede = ile baĢlayan bir veri varsa Excel bunu bir formül
olarak algılar ve sonucunu ekrana getirir. Zaten excel‟in en önemli
iĢlevide formüllerle hatasız hesaplamalar yapabilmesidir. Excel‟de
formülleri kullanarak birçok hesaplamalar yaptıracağız. Sonra
bunların grafiklerini çizdireceğiz. Herhangi bir yerdeki veriyi
değiĢtirdiğimizde sonuçların otomatik değiĢtiğini göreceğiz. Burada Resim 54: excel iĢlevini kullanarak
25 sayısı ile 15 sayısını toplatan bir formül yazdık. Excel‟de bulunan yazılmıĢ bir formül
birçok iĢlev’leri kullanarak daha karmaĢık iĢlemler yaptırabiliriz. Resim 5 te =BUGÜN() iĢlevini
kullanarak yazdığımız formülün sonucunu görüyorsunuz.
  ÇALIġMA SAYFASINDA DOLAġMA VE SEÇME ĠġLEMLERĠ
    SEÇME ĠġLEMLERĠ
   Excel‟de bir iĢlemi yapmadan önce o iĢlemi uygulayacağımız hücre veya hücreleri seçmek gerekir.
Herhangi bir hücreyi tıklayarak seçebiliriz. Birden fazla
hücreyi seçerken Ctrl tuĢunu kullanırız. Ctrl tuĢu basılı iken
tıkladığımız her hücre seçilmiĢ olur. Böylece komĢu olmayan
hücreleri seçme imkânımız vardır. KomĢu hücreleri
seçerken, yani bir aralığı seçmek için, mesela A1:C6
aralığını seçmek için önce A1 hücresine tıklarız sonra Shift
tuĢu ile birlikte C6 hücresine tıklarız. Böylelikle A1:C6
aralığındaki hücreler seçilmiĢ olur. A1 hücresi seçili iken
fareyi hücrenin ortalarında bir yere getirdiğimizde fare kalın
bir + Ģeklini alır. Bu anda farenin sol tuĢunu basılı tutarak C6 Resim 55: Shift ile A1:C6 aralığının seçilmesi
hücresine doğru sürüklersek yine A1:C6 aralığını seçmiĢ
oluruz. Ama sürüklerken dikkatli olmak lazım. Çünkü hücrenin baĢka yerinden tutup sürüklersek baĢka
sonuçlar elde edebiliriz. Burada bir aralıktan bahsederken A1:C6 gibi gösterdik. Excel‟de bir aralığın
gösterimi bu Ģekildedir. A1 ile C6 arasında kalan hücreleri kapsar (dikdörtgen olarak düĢünün).
Formüllerimizde de bir aralıktan bahsederken bu Ģekilde yazacağız. A1;C6 olarak gösterim, A1 ve C6
hücrelerini gösterir(yalnız 2 hücre). A1 hücresi seçili iken Shift tuĢuna basıp, yön tuĢlarını kullanarak ta
seçim yapabiliriz.
  Bir satırı komple seçmek için satır numarasına tıklarız(1, 2, …gibi). Birden fazla satırı seçmek için,
yine hücre seçmede olduğu gibi Ctrl tuĢu ile değiĢik satırları, Shift tuĢu ile de bir aralıktaki tüm satırları
seçebiliriz. Aynı seçimler Sütun seçmede de geçerlidir. Sütun seçerken sütun baĢlıklarına tıklarız (A, B,
…gibi)
  Sayfa seçmek içinde altta bulunan sayfa isimlerine tıklarız. Birden                     fazla
sayfayı Ctrl tuĢu ile bir aralıktaki sayfaları da Shift tuĢu ile seçeriz.
Birden fazla sayfa seçili iken, bir hücreye girdiğimiz veriler, seçili olan                   tüm
sayfalara girilir. Aynı Ģekilde bir hücrenin içeriğinin silinmesi,
biçimlendirilmesi gibi yatığımız tüm iĢlemler seçili bütün sayfalara
uygulanır.
  Bir sayfada bulunan tüm hücreleri seçmek için, satır ve sütun
                                        Resim   56:  Tüm   sayfayı
baĢlıklarının kesiĢtiği yerdeki boĢ hücreye tıklamak yeterlidir. (Resim 8) seçmek
    SAYFA ĠÇĠNDE HAREKET
  Sayfa içinde fareyle istediğimiz hücrelere tıklayarak hareket edebileceğimiz gibi, yön tuĢlarını
kullanarak ta aĢağı, yukarı, sağa, sola hareket edebiliriz. AĢağıdaki tabloda hangi tuĢların veya tuĢ
bileĢenlerinin, nasıl hareket sağladığı açıklanmıĢtır.    BAYRAM KEPENEK                            http://www.bayramkepenek.com
     MICROSOFT EXCEL 2003                                    46

Tablo 1: Sayfa Ġçinde Hareket

Bu TuĢları (TuĢu) Kullanın          Bu ĠĢlemi Yapmak Ġçin
   Yön tuĢları              Bir hücre yukarı, aĢağı, sola veya sağa gitmek için
                   kullanılır
     CTRL+Yön tuĢu           ÇalıĢma sayfasında veri girilmiĢ alan üzerinde hareket
                   etme. Eğer veri girilmemiĢse çalıĢma sayfasının en uç
                   noktaları üzerinde hareket etmek için kullanılır
     HOME                Satırın baĢına gitmek için kullanılır
     CTRL+HOME             ÇalıĢma sayfasının baĢına gitme
     CTRL+END              ÇalıĢma sayfasındaki son hücreye, yani, veri girilmiĢ
                   alanın en son hücresine gitme
     PAGE DOWN             Bir ekran sayfası aĢağı gitmek için kullanılır
     PAGE UP              Bir ekran sayfası yukarı gitmek için kullanılır
     ALT+PAGE DOWN           Bir ekran sayfası sağa gitmek için kullanılır
     ALT+PAGE UP            Bir ekran sayfası sola gitmek için kullanılır
     CTRL+PAGE DOWN           ÇalıĢma kitabındaki bulunduğunuz sayfadan sonraki
                   sayfaya gitmek için kullanılır
     CTRL+PAGE UP            ÇalıĢma kitabındaki bulunduğunuz sayfadan önceki
                   sayfaya gitmek için kullanılır

  SATIR, SÜTUN, SAYFA EKLEME ve SĠLME
    SATIR VE SÜTUN EKLEME - SĠLME
  Bir Excel sayfasında 256 sütun ve 65536 satır bulunduğunu söylemiĢtik. Excel‟de tablolarımızı
oluĢtururken, sonradan araya satır veya sütun ekleme veya bir satır veya sütunu silme ihtiyacını
duyabiliriz. Araya bir satır veya sütun eklediğimizde, satır ve sütun numarası yeniden düzenlenir. Ama
toplam satır ve sütun sayısında bir artma veya eksiltme olmaz. Bir örnekle açıklarsak, A ve B sütunları
arasına yeni bir sütun eklersek, yeni eklediğimiz sütun B olur B sütunu C olur C sütunu D olur bunun gibi
devam eder. Ama toplam sütun sayısı 256 dır. Demek ki en sondaki sütunda silinir. Zaten biz hiçbir
zaman 256 sütun veri girmeyiz. ÇalıĢma sayfamızın boyutları çok büyük diye bütün tablo ve
hesaplarımızı tek sayfada yapmayız. DeğiĢik sayfalara gruplandırırız. Excelde oluĢturduğumuz
formüllerde aynı sayfa içindeki verileri kullanmak zorunda değiliz. BaĢka sayfalardan hatta baĢka
çalıĢma kitaplarından veri alabiliriz. Satır eklemede aynı Ģekildedir. 1. ve 2. satırların arasına yeni bir
satır eklersek yeni satır 2. satır olur 2. satır 3. satır olur ….v.b.
  Yeni bir sütun eklemek için sütun baĢlığına sağ tıklarız ve ekle seçeneğini seçeriz. Seçtiğimiz
                           Resim 57: ve sonuç

   Resim 58: Sütun ekleme
     BAYRAM KEPENEK                          http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                    47

sütunun soluna yeni bir sütun eklenmiĢ olur (niye soluna? Soluna eklemeseydi en baĢa yeni bir sütun
ekleyemezdik). Bir örnek verirsek A ve B sütunları arasına yeni bir sütun eklemek için B sütun baĢlığına
sağ tıklayıp ekle deriz. Ekle menüsünden Sütun seçeneği de, içinde bulunduğumuz hücrenin bulunduğu
sütunun soluna yeni bir sütun ekler. BoĢ bir sayfada yeni bir sütun eklediğimizde hiçbir değiĢiklik
olmamıĢ gibi görünse de bütün sütunlar yeniden adlandırıldığından değiĢikliği göremeyiz. Ama verilerin
bulunduğu hücreler arasına eklenen yeni sütunu görebiliriz. Satır eklemedede aynı kurallar geçerlidir. O
yüzden uzun uzun anlatmayacağım. En baĢa bir satır eklemek için 1. satıra sağ tıklayıp ekle seçeneğini
seçeriz.
  Birden fazla sütunu seçerek sütun ekle dersek, seçili sütun sayısı kadar sütun, seçili sütunların
soluna eklenir. Örneğin; A ve B sütunlarını seçer, sütun baĢlığına sağ tıklar ekle dersek, en baĢa 2 sütun
eklenir. A sütunu C sütunu olur, B sütunuda D sütunu olur (çünkü yeni eklenen sütunlar A ve B olur).
KomĢu olmayan birden fazla sütunu Ctrl tuĢu ile seçer ve sütun baĢlığına sağ tıklayıp ekle dersek, seçili
sütunların sol taraflarına yeni sütun eklenir. Örneğin; B ve D sütunları seçili iken sütun eklersek, B ve D
nin soluna birer sütun eklenir. B sütunu C olur, D sütunu F olur. Çünkü yeni eklenen sütunlar B ve E olur.
Satır eklemede de aynı kurallar geçerlidir.
  Satır veya sütunları silmek için, silmek istediğimiz satır ve sütunları seçili hale getirir, satır veya sütun
baĢlığına sağ tıklayıp sil seçeneğini seçeriz. Del tuĢu sütun silmez, seçili sütunlarda bulunan hücrelerin
  NOT: Seçili sütunların sütun baĢlığına, baĢka bir sütun baĢlığında iken sağ tıklarsanız seçim
 bozulur o sütunu sağ tıklamıĢ olursunuz biz sağ tıkla derken seçili yerden bahsediyoruz. Sütunu seçip
 rasgele yere sağ tıklarsanız bulunduğunuz yere uygun menü ekrana gelir ve seçim kaybolur.
 BaĢlangıçta çok yapılan bir hata olduğundan açıklama gereğini hissettim
içerisindeki verileri siler. Lütfen karıĢtırmayalım. Örneğin; A ve D sütunları seçer silersek, B sütunu A
sütunu olur, F sütunu D sütunu olur(solunda 2 sütun silindiği için).
    SAYFA SĠLME, EKLEME, AD DEĞĠġTĠRME, TAġIMA, KOPYALAMA
   Excel baĢlangıçta Sayfa 1, Sayfa 2, Sayfa 3 diye                          boĢ
3 sayfa ile açılır. Biz istediğimiz kadar yeni sayfa
açabilir veya silebiliriz (tabi en fazla 255). Ekle
menüsünden     ÇalıĢma    Sayfası   seçeneği
bulunduğumuz sayfanın soluna yeni bir sayfa açar.
Sayfa ismine sağ tıklayıp ekle seçeneğinden ÇalıĢma
Sayfası seçeneğini seçerekte sayfa ekleyebiliriz.
Sayfa adını sağ tıklayıp Yeniden Adlandır seçeneği                            ile
sayfanın adını değiĢtirebiliriz. Sayfanın adına çift
tıklayarakta adını değiĢtirebiliriz. Sayfa adını sağ
                             Resim 59: Sayfa adını sağ tıklama
tıklayıp sil seçeneği ile sayfayı silebiliriz. Silme
iĢleminde sayfanın kalıcı olarak silineceği, yani geri alma iĢleminin yapılamayacağını belirten bir uyarı
mesajıyla karĢılaĢırız. Satır ve sütun silmelerinde geri al tuĢu ile veya Ctrl+Z tuĢu ile iĢlemi geri alma
Ģansımız vardır. Ama silinen sayfayı geri alma Ģansımız yoktur. Dikkat etmek gerekir.
   Sayfaları taĢıyarak istediğimiz sıraya sokabiliriz. Sayfa adını farenin sol tuĢu basılı iken sürükleyip
istediğimiz yere bırakabiliriz. Bu taĢıma anında Ctrl tuĢunu basılı tutarsak, sayfanın bir kopyasını
istediğimiz yerde oluĢturabiliriz. Resim 12 de “ders2” adlı sayfanın bir kopyasını “ders3” ile “sorular”
sayfasının arasına yerleĢtiriyoruz. Yeni sayfanın adı “ders2 (2)” olur. Bu ad‟a sağ tıklayarak istediğimiz
adı verebiliriz(Yeniden Adlandır).

                  TABLO OLUġTURMAK
                  Artık teorik bilgileri bir yana bırakıp ilk tablomuzu oluĢturmaya
Resim 60: Sayfa kopyalama    baĢlayalım. Tablomuzun 1. Satırını BaĢlık Satırı oluĢturuyor. A1
    BAYRAM KEPENEK                           http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                  48

hücresine Adı Soyadı diye yazıp, klavyemizden Sağ ok
tuĢuna basarak B1 hücresine geçiyoruz ve bu Ģekilde
baĢlık satırını dolduruyoruz. BaĢlangıçta bütün sütunların
geniĢliği aynı olduğu için, bazı veriler hücre içerisine
sığmayacaktır. Olsun, bu hiç önemli değil, önemli olan
verileri girmek. Biçimlendirmeyi en sona bırakıp tabloyu
oluĢturduktan sonra yapacağız. Böylece iĢlemlerimizi
daha hızlı yapma fırsatı bulacağız. A sütunundaki isimleri
klavyeden giriyoruz.
   B sütunundaki numaraları da giriyoruz. Ancak B2
hücresine 04-13 verisini yazıp Enter tuĢuna bastığımız
anda B2 hücresindeki verinin Nis.13 diye değiĢtiğini
görüyoruz. Excel bizim buraya bir tarih girdiğimizi
zannederek veriyi değiĢtirmiĢtir. O zaman bunun bir metin
olduğunu excel‟e söylememiz gerekiyor. Bunun için önce
B2:B5 aralığındaki hücreleri seçelim ve seçime sağ
tıklayarak Hücreleri Biçimlendir seçeneğine girelim. Resim
13‟teki iletiĢim kutusu karĢımıza gelir. Burada 6 sekmede, Resim 61: Hücreleri Biçimlendir iletiĢim kutusu
seçili hücrelere uygulayabileceğimiz bir sürü seçenek
gelir. Biz ilk olarak Sayı sekmesindeki seçeneklere bakacağız. Diğerlerini de zamanı gelince
öğreneceğiz. Dikkat ederseniz bu seçenekler seçili olan hücrelere uygulanıyor. Onun için önce hücreleri
seçmeliyiz. Bu menüye sağ tuĢtan ulaĢabildiğimiz gibi, Ctrl+1 kısayol tuĢu ile de ulaĢabiliriz. Sayı
sekmesinde bulunan Metin seçeneği, biz seçili hücrelere ne yazarsak yazalım bir metin olarak
algılamasını sağlar. Yani bir sayıyı, bir tarihi metin olarak yazmak istiyorsak, hücreyi metin olarak
biçimlendirmemiz gerekir. Metin olarak biçimlendirdikten sonra Numaraları yeniden yazabiliriz artık.
  C sütununa da Vize notlarını yazdıktan sonra, D sütununda, vize notu belli bir öğrencinin, o dersten
geçebilmesi için Final Sınavında en az kaç alması gerektiğini hesaplatacağız. Bunu bu sütuna
yazdığımız formülle yapacağız. Zaten Excel‟in en güzel yönü formüllerle otomatik hesaplamalar
yaptırabilmemiz ve bu formülde kullanılan verilerin değiĢmesi anında bütün sonuçların otomatik olarak
değiĢtiğini görmek. Buraya yazdığımız formülleri aĢağıdaki resimde görüyorsunuz. Önce hesaplamanın
nasıl yapıldığından bahsedelim. Bir öğrencinin, bir dersten geçebilmesi için vize notunun %40‟ı ile Final
Notunun %60‟ının toplamının 60‟tan fazla ve Final Notunun da en az 60 olması lazım (2005-2006
Öğretim yılına kadar not sistemi böyle idi). Formüllerin çok karıĢmaması için bunu 3 sütunda
hallediyoruz. D2 sütununa Ģu formülü giriyoruz
  “=(60-0,40*C2)/0,60”
       Resim 62: Finalde alması gereken notun hesaplatılması
  Matematik bilgilerinizi zorlarsanız, Vize Notunun %40‟ını 60‟tan çıkartır, 0,60‟a bölersek Final notu
çıkar( Geçme notu=Vize NotuX0,40+Final NotuX0,60 formülünden Final Notunu hesaplatıyoruz). Burada
Finalde alması gereken notu hesaplattırdık ama vizede 85 alan Onur Ergün‟ün Finalde 43,33 alarak
geçebileceği gibi bir sonuç çıktı ortaya. Oysa finalde en az 60 alması gerekiyordu. ĠĢte bunu bir sonraki
sütunda hallediyoruz. Ama o sütunu biz Final Notları için ayırmıĢtık. Öyleyse D ile E arasına yeni bir
sütun ekleyelim (E sütun baĢlığına sağ tıklayıp ekle seçeneğini seçiyoruz). ġimdi boĢ bir E sütunu oluĢtu
önceki E sütunu F oldu. E1 hücresine “Finalde Alması Gereken” yazısını klavyeden yazmadan D1
hücresinden kopyalayalım. Bunun birçok yolu vardır. D1 hücresini seçer sağ tuĢ ile kopyala deriz sonra
E1 hücresine sağ tuĢ ile tıklayıp yapıĢtır deriz. Diğer kopyalama ve taĢıma yöntemlerini sonra anlatalım.
    BAYRAM KEPENEK                         http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                   49

   E2 sütununda Finalde en az 60 alması gerektiğinin formülünü yazacağız. Bu formülün sözle ifadesi
Ģöyledir. “Eğer D2 hücresinde hesaplattırdığımız, finalde alması gereken not 60‟tan küçük ise 60 yaz,
yok 60‟tan küçük değilse neyse onu yaz”. Bunu formülle ifade etmek için; aĢağıdaki formülü yazıyoruz.
   =EĞER(D2<60;"60";D2)
   EĞER iĢlevi Excel programında bulunan onlarca hazır iĢlevden biridir. Bu iĢlev bir sınama
sonucunun doğru ise ne, yanlıĢ ise ne yapılması gerektiğini söyler ve açılımı aĢağıdaki gibidir.
   =EĞER(mantıksal_sınama;eğer_doğruysa_değer;eğer_yanlıĢsa_değer)
   Excel‟de hazır iĢlevleri kullanırken, iĢlevin hemen ardından bir parantez açarız. Sonra iĢlevin türüne
göre parametrelerini gireriz (her parametre ; ile ayrılır). ĠĢlevin hiçbir parametresi yoksa parantezi açar
kapatırız =BUGÜN() formülünde olduğu gibi. Birinci parametrede(mantıksal_sınama) mantıksal sınama
yapılıyor (Ģundan büyükse, Ģuna eĢitse, Ģundan küçükse gibi). Formülümüzde bu sınama D2<60
sınaması (yani D2 hücresinin değeri 60‟tan küçük ise). Ġkinci parametre(eğer_doğruysa_değer), birinci
parametredeki sınamanın doğru olması (bizim formülümüzde 60‟tan küçük olması) durumunda ne
yapılması gerektiğini söylüyor. “60” tırnak içinde görünen metni aynen yaz anlamındadır. Yani bizim
formüle göre; D2 hücresine bakıyor, buradaki rakam 60‟tan küçük ise o hücreye direkt 60 yazıyor (biz
formülde bunu söylüyoruz). Üçüncü parametre(eğer_yanlıĢsa_değer) birinci parametredeki sınama
sonucunun yanlıĢ olması halinde ne yapılacağını söylüyor (bizim formülde D2 yazdığına göre D2
hücresindeki rakam neyse onu yaz demek istiyor). Bu iĢlev hakkında notlarımızın ilerleyen bölümlerinde
baĢka örnekler yapacağız.
   E sütununda bazı sonuçların küsurlu olduğunu görüyoruz (E4 hücresindeki 76,66 gibi). Küsurlu not
olmayacağına göre F sütununa bu küsurları nasıl tamsayıya çevrileceğini anlatan formülleri yazacağız. F
sütununda Final notları olduğu için yine buraya yeni bir sütun eklememiz gerekecek. Biraz önce
anlattığımız yöntemle yeni bir sütun ekliyoruz. F2 sütununa aĢağıdaki formülü giriyoruz.
   =YUVARLA(E2;0)
   Burada da YUVARLA iĢlevini kullanıyoruz. Bu iĢlevin iĢleyiĢi aĢağıdaki gibidir.
   = YUVARLA(sayı;sayı_rakamlar)
   Birinci parametre yuvarlatılacak sayı (bizim formülde E2 hücresindeki sayı), Ġkinci parametre
yuvarlatma Ģeklini belirliyor. 0 sayısı virgülden sonra hiç hane olmayacağını gösteriyor(+Sayılar
virgülden sonra kaç hane, - Sayılar virgülden önce kaç hane yuvarlatılacağını gösterir). Eğer virgülden
sonraki ilk rakam 5 ve 5‟in üzerinde ise, virgülden önceki rakam bir yukarıya yükseltiliyor, 5‟ten küçük ise
rakam aynı kalıyor virgülden sonrası atılıyor. AĢağıdaki örnekleri inceleyin.
   =YUVARLA(76,66;0) sonuç 77          =YUVARLA(76,66;1) sonuç 76,7
   =YUVARLA(76,33;0) sonuç 76          =YUVARLA(76,66;-1) sonuç 80
   =YUVARLA(76,5;0) sonuç 77           =YUVARLA(76,66;-2) sonuç 100
   Bu formülle ilgili geniĢ açıklamaları ve örnekleri yine ilerleyen bölümlerde anlatacağız.
   G sütununa öğrencilerin Finalde aldığı notları giriyoruz.
   H2 sütununda, Vize ve Final notları bilindiğine göre Geçme Notunu hesaplayan formülü yazıyoruz.
=C2*0,40+G2*0,60
   I2 sütununa biraz önce yaptığımız gibi H sütununda hesapladığımız notların küsurlu olması halinde
nasıl yuvarlatılacağının formülünü yazıyoruz. =YUVARLA(H2;0)
   J2 sütununa girdiğimiz =EĞER(I2>=60;"GEÇTĠ";"KALDI") formülü ile Geçme notunun 60 ve 60‟tan
büyük olması halinde “GEÇTĠ” diğer olasılıkta ise “KALDI” yazmasını istiyoruz.
   D2, E2, F2, H2, I2, J2 hücrelerine formüller yazdık. D2 hücresine yazdığımız formülün aynısını D3
hücresine de yazmamız gerekiyor. Aynı Ģekilde diğer formüllerinde altında kalan hücrelere yazılması
gerekiyor. Bütün bu formülleri diğer hücrelere tek tek yazmak çok zamanımızı alır. Hele tablo büyüdükçe
dahada zorlaĢır. Ama Excel bunuda düĢünmüĢ. D2 hücresine
tıklıyoruz ve sağ alt köĢedeki doldurma kulpundan tutup aĢağıdaki
hücrelere doğru sürüklüyoruz (farenin sol tuĢu basılı iken
sürüklüyoruz). Resim 15. bu iĢlem sonucu D2 hücresindeki formül
aĢağıdaki hücrelere kopyalanmıĢ oluyor. Bu kopyalama anında D2 Resim 63:
hücresinde bulunan =(60-0,4*C2)/0,6 formülün, D3 hücresinde =(60-
0,4*C3)/0,6 Ģeklinde değiĢtiğini görüyoruz. C2, C3 oluyor. Bizim istediğimizde bu zaten. Excel çok akıllı
bir program olduğundan D3 hücresindeki hesaplamada C3 hücresindeki notun kullanılacağını anlayarak
C2‟yi C3 olarak değiĢtirdi.
     MUTLAK ADRES, GÖRECELĠ ADRES
   Burada kısa bir ara verip, biraz önce anlattığımız bu formülü kopyalayınca nasıl değiĢiyor meselesini
inceleyelim. D2 hücresinde bulunan =(60-0,4*C2)/0,6 formülünün Excelde sözle ifadesini Ģöyle    BAYRAM KEPENEK                         http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                   50

söyleyebiliriz. “Solumdaki hücrede bulunan değerin yüzde kırkını, altmıĢtan çıkar ve sonucu sıfır
virgül altmıĢa böl”. ĠĢte biz bu formülü D3 kopyaladığımızda aynı ifadenin sonucu olarak formülümüz
=(60-0,4*C3)/0,6 Ģeklini alıyor(D3‟ün solundaki hücre C3 olduğu için). buradaki C2 adresi göreceli
adrestir. Excelde yazdığımız adresler aksi belirtilmediği müddetçe göreceli adrestir. Yani kopyalandığı
      Resim 64: Mutlak Adres
yere göre değiĢir. C2 adresi C sütununun 2. satırına iĢaret eder. Bunu mutlak adrese çevirmek için C
harfinin ve 2 sayısının önüne birer $ iĢareti koyarız. $C$2 adresi Mutlak Adrestir. Yani nereye
kopyalarsak kopyalayalım değiĢmez. Sadece C‟nin önüne $ iĢaretini koyarsak C mutlak olur, sadece
2‟nin önüne $ koyarsak 2 mutlak olur. Formüllerinizi oluĢtururken bunlara dikkat edin. Resim 16 daki
örnekte malın fiyatı değiĢmediği için formüllerde mutlak adres kullanılmıĢtır. (F4 tuĢu ile de $ iĢaretini
koyabiliriz)
   Tablomuzu bu Ģekilde oluĢturduk. ġimdi sıra geldi biçimlendirmeye önce D, E ve H sütunları bizim
ara hesaplamalar yaptığımız sütunlar bunların ekranda görünmesini istemiyoruz. Bunları gizlersek
tablomuz daha hoĢ görünecek. Sonra satır ve sütun geniĢliklerini, yazı tipi ve büyüklüğünü, hücre
içerisinde hizalama seçeneklerini, hücre dolgu ve yazı tipi renklerini, kenar çizgi tipi ve renklerini
düzenleyerek tablomuzun daha güzel görünmesini sağlayacağız.
     SATIR VE SÜTUN GĠZLEME, GÖSTERME, BOYUTLANDIRMA
   Gizlemek istediğimiz satır ve sütunları seçerek, sağ tuĢla açılan menüden gizle dediğimizde seçili
olan satır veya sütunlar gizlenir. GizlenmiĢ satır ve sütunlardaki veriler geçerlidir. Formüllerde buradan
alınmıĢ değerler varsa kullanılır. SilinmiĢ gibi düĢünmeyin. Ancak yazdırma iĢleminde gizlenen satır ve
sütunlar yazdırılmaz. Zaten genelde bizde bunu isteriz. GizlenmiĢ satır ve sütunları görmek için gizli olan
satır ve sütunların yanlarındaki satır ve sütunları seçerek, sağ tuĢla açılan menüden göster seçeneğini
tıklarız.
   Bu iĢlemleri ayrıca menüden de yapabiliriz. Seçtiğimiz satır ve sütunları gizlemek için Biçim-Satır
veya Sütun-Gizle seçeneğinden gizleyebiliriz. Göster seçeneğinden de görünür hale getiririz.
   Bir baĢka yolda fare ile gizleme ve gösterme. Gizlemek istediğimiz sütunun sağındaki, sütun
baĢlıkları arasındaki çizgiyi fare ile sürükleyip, sütun gizlenecek Ģekilde soldaki sütun baĢlığı çizgisinin
                           üzerine bırakmak, yani aradan sütunu kaybetmek.
                           Satır içinde aynı Ģey. Fare ile gizlenmiĢ sütunu baĢlık
                           çizgisine yaklaĢtığımızda fare imlecinin çift çizgi
                           Ģeklini aldığını görürüz. ĠĢte bu anda farenin sol
                           tuĢuna basıp sağa doğru sürüklersek, hücre
                           görünmeye baĢlar. Ġstediğimiz aralıkta bırakırız.
                           (Bakınız Resim 17 ve Resim 18)
Resim 65: Gizle                      Satır ve sütun geniĢliklerini değiĢtirmek için yine
                  Resim 66: Göster
                           satır ve sütun baĢlıkları arasındaki çizgiyi fareyle
sürükleyerek yaparız. Sürükleme anında geniĢlik veya yüksekliğin kaç piksel olduğunu görebiliriz. Birden
fazla satır ve sütunu seçerek aynı anda geniĢlik veya yüksekliklerini değiĢtirebiliriz. Menüden yapmak
için Biçim-Satır veya Sütun-Yükseklik veya GeniĢlik seçeneklerini kullanırız. Sütun baĢlığının sağındaki
çizgiyi fare ile çift tıklarsak o sütunda bulunan en geniĢ verinin geniĢliğine uyacak Ģekilde sütun geniĢliği
değiĢir (En Uygun GeniĢlik). Satırlar içinde aynı Ģeyler söz konusudur.
   Yukarıda anlattığımız Ģekilde satır ve sütun geniĢliklerini ayarlıyoruz. Gizlemek istediğimiz sütunları
gizliyoruz. Birde aynı sütun içerisinde birden fazla satırda metni kaydırmak için ne yaparız ona bakalım.
     YAZI TĠPĠ VE HĠZALAMA SEÇENEKLERĠ
   BaĢlık Satırını (A1:J1) seçip farenin sağ tuĢu ile açılan menüden (Ctrl+1 kısayol tuĢunuda
kullanabilirsiniz) Hücreleri Biçimlendir seçeneğine tıklarsak, Hücreleri Biçimlendir iletiĢim kutusu
ekrana gelir. Buradaki hizalama sekmesini tıklayalım. Yatayda ve dikeyde metni hücre içerisinde nasıl
hizalayacağımızı seçebiliriz. Yatayda sol(girinti) yi seçelim. Metnimizi hücre içerisinde sola hizaladık.
Ġstersek Girinti sekmesinden soldan istediğimiz kadar girinti vererek hizalayabiliriz (değiĢik seçenekleri
deneyerek, nasıl göründüğünü izleyin). Dikeyde de alt‟a hizalı seçeneği seçili zaten. Burada Metni
kaydır seçeneğinin önündeki kutuyu iĢaretliyoruz. Bu seçenek, hücre içerisine sığmayan metnin ikinci bir    BAYRAM KEPENEK                          http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                   51

satırdan devam etmesini sağlıyor. Yoksa örneğin D1 hücresindeki “Finalde Alması Gereken” metninin
hepsi görünecek kadar sütunu geniĢletirsek tablomuz çok büyür, bu seçenekle metnin 3 satırda
görünmesini sağlıyoruz.
  Tam burada, hücre içerisinde ikinci bir satır nasıl yaratılır ondanda bahsedelim. Hücre içerisine bir
metin girerken hücre içerisinde bir alt satıra geçmek için “Alt+Enter” tuĢunu kullanırız. Bu Ģekilde metni
hücre içerisinde istediğimiz kadar satırda yazabiliriz.
                                                Hücreleri
 Resim 67: Yazı Tipi               Resim 68: Hizalama
                                               Biçimlendir
iletiĢim kutusundan Yazı Tipi sekmesini tıklayarak yazı tipimizi Arial 12 Punto Kalın olarak ayarlıyoruz
(Buradaki seçenekleri de deneyerek inceleyiniz).


    KENARLIK
   Tablomuzun tamamını (A1:J5) seçerek, Hücreleri Biçimlendir
seçeneğinden “Kenarlık” sekmesini tıklayalım. Resim 21 deki
iletiĢim kutusu açılır. Önce çizgi stilini ve rengini seçiyoruz, sonra
uygulamak istediğimiz kenara tıklıyoruz. Çizgi stilini çift çizgi
seçtikten sonra, rengini seçelim ve Çerçeve yazan resme
tıklayalım. Seçili tablomuzun en dıĢına çift çizgili bir kenarlık
ekledik. Ģimdide tek çizgiyi seçip, Ġç yazan resme tıklayalım. Seçili
tablomuzun içerisindeki kenar çizgilerini de belirledik. Diyelim ki
yatay çizgileri değiĢtirmek istiyoruz. Çizgi tipini ve rengini seçip,
yan taraftaki resimlerden orta yatay kenarı gösteren resme veya
ortadaki resmin orta yatay çizgisine tıklayabiliriz.
   Bu Ģekilde kenar çizgilerimizi de belirleyebiliriz. Hücre arka
plan rengini değiĢtirmek için Hücreleri Biçimlendir-Desenler
sekmesini kullanabiliriz. Bunu da uzun uzun anlatmaya gerek
görmüyorum. Rengini değiĢtirmek istediğiniz hücreleri seçtikten Resim 69: Kenarlık
sonra Hücre Biçimlendir-Desenler sekmesinden istediğiniz desen ve rengi verebilirsiniz. Ayrıca
Biçimlendirme Araç Çubuğunda bulunan düğmelerden de yapabilirsiniz.
    OTOMATĠK BĠÇĠM
   Tablomuzu seçip, Biçim Menüsünden Otomatik
Biçim seçeneğine girersek, burada tablomuza
uygulayabileceğimiz birçok hazır biçim görebiliriz.
Çok fazla uğraĢmak istemiyorsak bu biçimlerden
birini seçip tablomuza uygulayabiliriz. Bu seçenekleri
deneyerek görünüz.
   Son olarak, J sütununda kalan öğrencilerin
“KALDI” yazısının kırmızı renkte ve kalın yazılmasını
istiyoruz. Bunun için “KoĢullu Biçimlendirme”
uyguluyoruz.                             Resim 70: Otomatik Biçim
    BAYRAM KEPENEK                         http://www.bayramkepenek.com
     MICROSOFT EXCEL 2003                                 52

    KOġULLU BĠÇĠMLENDĠRME
  J2:J5 aralığını seçip, Biçim menüsünden KoĢullu Biçimlendirme seçeneğine girelim. KoĢullu
biçimlendirme iletiĢim kutusu açılır. Burada birden fazla koĢul yaratarak, değiĢik biçimlendirmeler
uygulayabiliriz. 1. KoĢul olarak Hücre değeri – eĢit – KALDI seçeneğini giriyoruz. Yani hücrenin değeri
  Resim 71: KoĢullu Biçimlendirme
KALDI ise, Biçim… seçeneğini tıklayarak yazı tipini kırmızı ve kalın olarak ayarlıyoruz. Eğer istersek 2.
bir koĢul ekleyerek (Ekle >> seçeneğinden), GEÇTĠ değerinde de baĢka bir biçimlendirme
uygulayabiliriz.


     Formüllerde kullanılan iĢlemciler:
     ĠĢlemci:     Tanım:        ĠĢlem önceliği:
     +         Toplama        3
     -         Çıkarma        3
     *         Çarpma        2
     /         Bölme         2
     %         Yüzde         1
     ^         Üs alma        1   Mantıksal iĢlemciler (KarĢılaĢtırmalar):
   Mantıksal
Operatör:        Açıklama:        Örnek:
   =         EĢittir         A1=B1
   >         Büyük          A1>B1
   <         Küçük          A1<B1
   >=        Büyük veya        A1>=B1
         eĢit
   <=        Küçük veya        A1<=B1
         eĢit
   <>        EĢit değil        A1<>B1


Tablo 2: Formüllerde kullanılan iĢlemciler


  Excelde formül oluĢtururken de yukarıdaki operatörleri kullanacağız
     BAYRAM KEPENEK                        http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                  53


  GRAFĠK OLUġTURMA
  Grafik oluĢturmak için Grafik Sihirbazını kullanırız. AĢağıdaki grafiği oluĢturmaya çalıĢalım. Bu
Grafik oluĢturma
grafikte görüldüğü gibi X ekseninde öğrencilerin isimleri, Y ekseninde de I2:I5 aralığında bulunan Geçme
Notları var
                        A2:A5 aralığını seçelim, Ctrl tuĢuna basarak I2:I5
                      aralığını da seçime ilave edelim. Bu Ģekilde grafiğini
                      çizeceğimiz verileri seçtik. Böyle yaparsak grafiği daha kolay
                      ve çabuk hazırlarız. ġimdi Standart Araç Çubuğunda bulunan
                        Grafik Sihirbazı düğmesine tıklayalım. Açılan grafik
                      sihirbazı iletiĢim kutusunu kullanarak 4 adımda grafiklerimizi
                      oluĢturacağız.
                        Birinci adımda grafik stilini seçiyoruz. Standart Grafik
                      Türleri ve Özel
                      Türler    altında
                      birçok grafik stili
                      görebilirsiniz. Biz
                         örnek
                       grafiğimizde
                      Çizgi stilinde bir
                      grafik türü seçtik.
Resim 72: Adım 1/4             Ġleri diyerek 2.
                      Adıma geçiyoruz.
Burada veri aralığı sekmesinde biz grafik çizmeye
baĢlamadan önce veri aralığını seçtiğimiz için, Veri aralığı
satırında, seçtiğimiz veri aralığını görüyorsunuz. Ġstersek
burada baĢka bir veri aralığını tanımlayabiliriz. Verilerin
bulunduğu yer içinde Sütunları iĢaretliyoruz. Seri
sekmesinde Grafik serilerinin açıklamasını yazıyoruz
(Geçme Notu). Burada tek seri söz konusu. Eğer geçme
notu yerine vize notlarını ve final notlarını seçmiĢ olsaydık, 2 Resim 73: Adım 2/4
seri çizgisi oluĢacaktı. ĠĢte o zaman hangi seri hangi verileri
gösteriyor. Bunu ad kutusundan ad vererek belirtecektik. Eğer en baĢta verileri seçerken sütun
baĢlıklarıyla birlikte seçseydik seri adlarıda otomatik olarak sütun baĢlığı olarak yer alacaktı. 3.Adımda
Grafik seçenekleri 6 ayrı sekmede karĢımıza geliyor. Gösterge sekmesinde Grafik açıklamasını görmek


    BAYRAM KEPENEK                        http://www.bayramkepenek.com
     MICROSOFT EXCEL 2003                                     54

istemiyorsak onay kutusunu kaldırabiliriz. Açıklamayı grafiğin ne tarafına koyacağımızıda burada
                      belirliyoruz. BaĢlıklar sekmesinde Grafik BaĢlığı, X ekseni ve Y
                      ekseni baĢlıklarını burada belirliyoruz. Ġstemediklerimizi boĢ
                      geçiyoruz. Eksenler sekmesinde x ve y eksenlerini ayarlıyoruz.
                      Kılavuz çizgileri sekmesinden x ve y eksenlerinde görünmesini
                      istediğimiz kılavuz çizgilerini belirliyoruz. Veri etiketleri
                      sekmesinde seri üzerinde değerlerin görünmesini istiyorsak
                      değer kutucuğunu onaylamamız gerekiyor. 4. Adımda grafiği
                      aynı sayfaya bir nesne olarak ekleyebildiğimiz gibi, yeni bir
                      sayfada da oluĢturabiliriz. Son seçeneğini tıklayarak grafiği
                      tamamlıyoruz.
                        Çizdiğimiz grafiği bir nesne gibi sayfa içerisinde istediğimiz
                      yere taĢıyabilir, köĢelerinden veya kenarlarından çekerek
                      istediğimiz boyutta büyültüp küçültebiliriz. Grafik üzerinde
                      düzenlemek istediğimiz bölüme çift tıklayarak açılan iletiĢim
                      kutusundan istediğimiz değiĢiklikleri yapabiliriz. Örneğin arka
                      planı çift tıkladığımızda, Grafik Alanını Biçimlendir diye iletiĢim
                      kutusu açılır. Buradan grafik arka plan renk ve desenini, yazı
Resim 74: Adım 2/4 Seri          tipini ayarlayabiliriz. Aynı Ģekilde çizim alanını çift tıklayarak
Çizim Alanını Biçimlendir ĠletiĢim kutusundan, çizim alanıyla ilgili desen rengi seçebiliriz. Metinleri çift
tıklayarak boyut, tip ve rengini değiĢtirebiliriz. Grafiği seçip grafik sihirbazını tekrar çalıĢtırırsak, yukarıda
anlattığımız 4 adımda gerekli değiĢiklikleri yaparak, grafiğimizi yeniden düzenleyebiliriz.
     Tablodaki verileri değiĢtirdiğimizde grafik üzerindeki yeni değere göre grafiğimiz değiĢir. Tabloya
yeni bir kiĢi eklediğimizde grafikte de o kiĢi eklenir. Yani grafik tablo ile iletiĢim halindedir.
Resim 75: Adım 3/4 Gösterge                    Resim 76: Adım 3/4 Veri Etiketleri
Resim 29: Adım 3/4 BaĢlıklar                Resim 30: Adım 4/4
     BAYRAM KEPENEK                            http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                    55


  Formüllerle ÇalıĢmak
EĞER: I2 Hücresine =EĞER(H2>=70;"GEÇTĠ";"KALDI") Formülü girilmiĢtir. Buradaki formülü Ģu Ģekilde
 açıklayabiliriz: Eğer Geçme Notu(H2) 70 ve üzerinde ise GEÇTĠ, değilse KALDI yaz. GEÇTĠ ve KALDI
 metinleri çift tırnak içerisinde yazılmıĢtır. Excel çift tırnak içine yazılanları metin olarak algılar ve
 aynısını yazar. Bu kısma bir hesaplama veya formül yazsaydık çift tırnak kullanmayacaktık. Geçme
 Ģartını Ģu Ģekilde değiĢtirdiğimizi farzedelim; Geçme Notu en az 70 ve Final notu en az 60 olmalıdır. O
 zaman formülümüzde iç içe 2 adet eğer kullanmamız gerekirdi. Formülü Ģöyle yazmak gerekirdi;
 =EĞER(H2<70;”KALDI”;EĞER(G2<60;”KALDI”;”GEÇTĠ”). K2 Hücresine notları harfe çeviren formül
 girilmiĢtir. Burada EĞER iĢlevinin iç içe kullanılmasına dair güzel bir örnek görüyorsunuz.
ORTALAMA: N2 Hücresine Geçme Notlarının Ortalamasını alan formül girilmiĢtir. Bu formül Ģöyledir:
 =ORTALAMA(H2:H8) Ortalaması alınacak sayılar belirtilmiĢtir (H2 den H8 e kadar olan notlar.
 Biliyorsunuz H2:H8 bir aralığı ifade ediyordu.)
EĞERSAY:      L4 Hücresine =EĞERSAY(I2:I8;"GEÇTĠ") Formülü
          M4 Hücresine =EĞERSAY(I2:I8;"KALDI") Formülü
          N3 Hücresine =EĞERSAY(H2:H8;">75,14") Formülü
          N4 Hücresine =EĞERSAY(H2:H8;"<75,14") Formülü girilmiĢtir.
     Buradaki Formüllere dikkat ederseniz, önce sayılacak alan (ör: I2:I8), sonra sayılacak hücreler
 belirtilmiĢtir. Sayılacak hücreler mutlaka çift tırnak içerisine yazılmalıdır. Yoksa formül hata verir. Ayrıca
 “<75,14” te olduğu gibi hangi sayıdan küçük olacağı belirtilmelidir. “<N2” Ģeklinde yazılırsa yanlıĢ sonuç
 verir.
DÜġEYARA: A10:A16 Aralığına A2:A8 Aralığındaki isimleri girdiğimizi
 varsayalım. B10 Hücresine A10 Hücresinde bulunan ismi, A2:I8
 Aralığındaki tablonun ilk sütununda arayarak bu ismin karĢısında 8.
 sütunda bulunan değeri (Geçme Notu) yazan formül Ģu Ģekilde
 yazılmıĢtır; =DÜġEYARA(A10;$A$2:$I$8;8;YANLIġ)
     Burada; A10 Hücresinde yazan isim; ;$A$2:$I$8 Tablosunun ilk
 sütununda aranır ve Ġsmin bulunduğu sütunda dahil olmak üzere 8.
 sütundaki değer yazılır. YANLIġ parametresi A10 Hücresindeki verinin,
 A2:A8 aralığında tam karĢılığını bulmak ve onun karĢısında bulunan notu
 yazmak için gereklidir. Yoksa alfabetik olarak en yakın değere bakılır ve o değer yazılır (veriler alfabetik
 sıralı değilse doğru sonuç alamayız).
FORMÜLLERDE ETĠKETLERĠ KULLANMA: Formül oluĢtururken, bir tablodaki verileri kullanırken,
 tablonun baĢlık satırında bulunan etiketleri formülümüzde baĢvuru olarak kullanabiliriz. Bunun için
 Araçlar-Seçenekler-Hesaplamalar sekmesinde, Formüllerdeki Etiketleri Benimse seçeneğinin iĢaretli
 olması gerekir.
HÜCRELERE AD VERME: Seçtiğimiz hücrelere Ekle-Ad-Tanımla seçeneği ile Ad verebiliriz. Verdiğimiz
 bu Ad‟lar Formül çubuğunun en solundaki Ad Kutusunda listelenir. Listeden bu Adları tıklayınca Ad
 verdiğimiz hücreler seçilir.
HÜCREYE AÇIKLAMA EKLEMEK: Hücreyi sağ tıklayıp Açıklama Ekle seçeneği ile Hücreye bir
 açıklama ekleyebiliriz. Eklediğimiz açıklama fare ile hücre üzerine gelince okunur. Açıklama olan
 hücrelerin sağ üst köĢesinde kırmızı bir iĢaret bulunur. Açıklama bulunan hücre sağ tıklandığında
 Açıklama Ekle seçeneği yerine, Açıklamayı Düzenle, Açıklamayı Sil, Açıklamayı Göster - Gizle
 seçenekleri çıkmaktadır.
YUVARLA: Yuvarla iĢlevinin 2 parametresi vardır. =YUVARLA(Yuvarlanacak sayı;Kaç hane).
 Yuvarlanacak sayı kısmına doğrudan bir sayı yazılabildiği gibi, bir hücre değeri veya bir formül sonucu
 olabilir. Kaç hane kısmına yazacağımız pozitif sayılar, virgülden sonra kaç hane kalacağını, negatif
 sayılar ise virgülden önce kaç hane yuvarlatılacağını belirtir. (-2 sayısı, virgülden önceki 2 hane
    BAYRAM KEPENEK                          http://www.bayramkepenek.com
   MICROSOFT EXCEL 2003                                 56

 yuvarlatılacak demektir. BaĢka bir deyiĢle virgülden önceki 2 rakam 0 olacaktır.) Yuvarlama iĢlevi
 uygulanırken 5‟ten küçük olan sayılar aĢağı, 5 ve 5‟ten büyük sayılar yukarı yuvarlanır.
   =YUVARLA(18254,837;1) Sonuç=18354,8 (8‟den sonraki sayı 3 olduğundan 8 olarak kaldı).
   =YUVARLA(18254,837;2) Sonuç=18254,84 (3‟ten sonraki sayı 7 olduğundan 3 Dört oldu).
   =YUVARLA(18254,837;3) Sonuç=18254,837(Sayımızın ondalık kısmı zaten 3 hane değiĢmez
   =YUVARLA(18254,837;0) Sonuç=18255(virgülden sonraki ilk rakam 8 olduğundan 4 beĢ oldu)
   =YUVARLA(18254,837;-1) Sonuç=18250(virgülden önceki ilk rakam 4 olduğundan 5 aynı kaldı)
   =YUVARLA(18254,837;-2) Sonuç=18300(virgülden önceki 2. rakam 5 olduğundan 2 üç oldu)
   =YUVARLA(18254,837;-3) Sonuç=18000(virgülden önceki 3. Rakam 2 olduğundan 8 aynı kaldı)
   =YUVARLA(18254,837;-4) Sonuç=20000(virgülden önceki 4. Rakam 8 olduğundan 1 iki oldu)
   =YUVARLA(18254,837;-5) Sonuç=0(virgülden önceki 5. Rakam 1 olduğundan sonuç 0 oldu. Eğer 5.
 Rakam 5 ve üzerinde olsaydı sonuç 100000 olacaktı.)
TAMSAYI: Bu iĢlev kesirli sayıların virgülden sonrasını atar.
   =TAMSAYI(18,99) Sonuç=18 (virgülden sonrasına bakılmaz)
AġAĞI YUVARLA: Bu iĢlev YUVARLA iĢlevinin devamlı aĢağıya yuvarlanmasıdır.
   =AġAĞIYUVARLA(318,19;1) Sonuç=318,1 (1‟den sonra 9 olması önemli değil)
   =AġAĞIYUVARLA(318,19;2) Sonuç=318,19 (zaten 2 basamak var, değiĢmez)
   =AġAĞIYUVARLA(318,19;0) Sonuç=318
   =AġAĞIYUVARLA(318,19;-1) Sonuç=310 (soldan birinci sayı 8 olmasına rağmen 1 aynı kalır)
   =AġAĞIYUVARLA(318,19;-2) Sonuç=300
   =AġAĞIYUVARLA(318,19;-3) Sonuç=0
YUKARIYUVARLA: Bu iĢlev YUVARLA iĢlevinin devamlı yukarı yuvarlanmasıdır.
   =YUKARIYUVARLA(318,19;1) Sonuç=318,2
   =YUKARIYUVARLA(318,19;2) Sonuç=318,19 (zaten 2 basamak var, değiĢmez)
   =YUKARIYUVARLA(318,19;0) Sonuç=319 (virgülden sonraki ilk rakam 1 olmasına rağmen, yukarı
 yuvarlatacağımız için 8 sayısı 9 oldu)
   =YUKARIYUVARLA(318,19;-1) Sonuç=320
   =YUKARIYUVARLA(318,19;-2) Sonuç=400
   =YUKARIYUVARLA(318,19;-3) Sonuç=1000 (virgülden önceki 3. Sayı 3 olmasına rağmen solundaki
 0 sayısı 1 olur ve üç sıfır yanına koyunca sayı 1000 olur.)
   =YUKARIYUVARLA(318,19;-4) Sonuç=10000 [virgülden önceki 4. (3‟ün solunda 0 olduğunu
 düĢünün) Sayı 0 olmasına rağmen solundaki 0 sayısı 1 olur ve dört sıfır yanına koyunca sayı 1000 olur.]
   =YUKARIYUVARLA(318,19;-5) Sonuç=100000
METĠN BĠRLEġTĠRME: Farklı hücrelerde bulunan metinleri tek
 hücrede birleĢtirebiliriz. Bunun için BĠRLEġTĠR iĢlevini veya
 formülde & iĢaretini kullanırız.
     A sütununda bulunan isimleri ve B sütununda bulunan
 Soyisimleri C sütununda birleĢtiren formülü aĢağıdaki gibi
 yazabiliriz.
 =BĠRLEġTĠR(A2;” “;B2) veya;
 =A2&” “&B2
 Burada bulunan “ “ (çift tırnak içerisinde boĢluk) A2 ve B2 hücrelerinde bulunan metni bir boĢluk ile
 birleĢtiriyor. (çift tırnak içinde bulunan karakter aynen yazılır. Eğer boĢluk koymasaydık ad ve soyad
 bitiĢik olurdu)
 Eğer C3 hücresine aĢağıdaki formülü yazsaydık;
 =BĠRLEġTĠR(“Adı Soyadı: “;A2;” “;B2;”’tir.”)
 Sonuç;
 Adı Soyadı Bayram Kepenek’tir. ġeklinde olacaktı.
   BAYRAM KEPENEK                       http://www.bayramkepenek.com
    MICROSOFT EXCEL 2003                                   57


  Excel Eklentileri Ġle ÇalıĢmak
 Eklentiler, Microsoft Excel'e seçmeli komutlar ve özellikler ekleyen programlardır. Örneğin, “ToolPak
Çözümleyicisi” eklenti programı karmaĢık istatistiksel veya mühendislik analizleri geliĢtirdiğinizde
adımları kaydedebilen bir veri analiz araçları kümesi sağlar.
Eklentiler nereden alınır Excel'i yüklediğinizde, bazı eklentiler kullanılabilir; diğer eklentilere
Microsoft Office Web sitesinden ulaĢabilirsiniz.
Bilgisayarınıza eklenti yükleme    Bir eklentiyi kullanabilmeniz için söz konusu eklentiyi önce
bilgisayarınıza, sonra da Excel'e yükleyin. Eklentiler (*.xla dosyalar) varsayılan değer olarak aĢağıdaki
konumlardan birine yüklenir:
    Microsoft Office/Office klasöründeki kitaplık klasörü veya alt klasörlerinden biri. (ör: C:\Program
    Files\Microsoft Office\OFFICE11\Library)
    Documents and Settings/<kullanıcı adı>/Application Data/Microsoft/AddIns klasörü. (ör:
    C:\Documents and Settings\xp\Application Data\Microsoft\AddIns)
Eklentileri Excel'e yükleme   Bir eklentiyi yükledikten sonra Excel'e de yüklemelisiniz (Araçlar-
Eklentiler… menüsünden). Bir eklentiyi yüklemek, özelliği Excel'de kullanılabilir hale getirir ve iliĢkili
komutları uygun menülere ekler.
Eklentileri Excel'den kaldırma     Belleği korumak ve performansı artırmak için, az kullandığınız
eklentileri kaldırın. Bir eklentiyi kaldırma, bu eklentinin özelliklerini ve komutlarını Excel'den kaldırır
ama eklenti programı bilgisayarınızda kalır böylelikle eklentiyi kolayca yeniden yükleyebilirsiniz. Eklenti
programını kaldırdığınızda program Excel yeniden baĢlatılana dek bellekte kalır.
Özel Excel eklentileri tasarlama   Kendi Visual Basic programlarınızı özel eklentiler olarak
kullanabilirsiniz.
Rakamları yazıya çeviren eklenti: ġimdi eklenti konusunu daha iyi anlamak için aĢağıda kodları yazılı
olan eklentiyi nasıl kurup kullanabileceğimizi anlatalım. AĢağıda yazılan kodları seçerek kopyalayınız.
Function yaz$(sayi)
 Dim b$(9)
 Dim y$(9)
 Dim m$(4)
 Dim v(15)
 Dim c(3)

 b$(0) = ""
 b$(1) = "Bir"
 b$(2) = "Ġki"
 b$(3) = "Üç"
 b$(4) = "Dört"
 b$(5) = "BeĢ"
 b$(6) = "Altı"
 b$(7) = "Yedi"
 b$(8) = "Sekiz"
 b$(9) = "Dokuz"

 y$(0) = ""
 y$(1) = "On"
 y$(2) = "Yirmi"
 y$(3) = "Otuz"
 y$(4) = "Kırk"
 y$(5) = "Elli"
 y$(6) = "AltmıĢ"
 y$(7) = "YetmiĢ"
 y$(8) = "Seksen"
 y$(9) = "Doksan"

 m$(0) = "Trilyon"    BAYRAM KEPENEK                         http://www.bayramkepenek.com
     MICROSOFT EXCEL 2003                                         58

 m$(1) = "Milyar"
 m$(2) = "Milyon"
 m$(3) = "Bin"
 m$(4) = ""

 a$ = Str(sayi)

 If Left$(a$, 1) = " " Then pozitif = 1 Else pozitif = 0
 a$ = Right$(a$, Len(a$) - 1)
 For x = 1 To Len(a$)
  If (Asc(Mid$(a$, x, 1)) > Asc("9")) Or (Asc(Mid$(a$, x, 1)) < Asc("0")) Then GoTo hata
 Next x

 If Len(a$) > 15 Then GoTo hata
 a$ = String(15 - Len(a$), "0") + a$

 For x = 1 To 15
 v(x) = Val(Mid$(a$, x, 1))
 Next x

 s$ = ""
 For x = 0 To 4
 c(1) = v((x * 3) + 1)
 c(2) = v((x * 3) + 2)
 c(3) = v((x * 3) + 3)
 If c(1) = 0 Then
  e$ = ""
 ElseIf c(1) = 1 Then
  e$ = "Yüz"
 Else
  e$ = b$(c(1)) + "Yüz"
 End If
 e$ = e$ + y$(c(2)) + b$(c(3))
 If e$ <> "" Then e$ = e$ + m$(x)
 If (x = 3) And (e$ = "BirBin") Then e$ = "Bin"
 s$ = s$ + e$
 Next x

 If s$ = "" Then s$ = "Sıfır"
 If pozitif = 0 Then s$ = "Eksi" + s$

 yaz$ = s$
 GoTo tamam
hata: yaz$ = "Hata"
tamam:
End Function

 Excel programını çalıĢtırınız. Araçlar-Makro-Visual Basic düzenleyicisi (Alt+F11) seçeneği ile
Visual Basic düzenleyicisini açınız. Insert menüsünden Module seçeneğini tıklayınız ve açılan Module1
penceresine kopyaladığınız kodları yapıĢtırınız (Function ile baĢlayıp End Function ile biten kodları. Ne
eksik ne fazla). Visual Basic düzenleyicisini kapatıp Excel ekranına dönünüz ve baĢka hiçbir Ģey
yazmadan Dosya menüsünden farklı kaydet seçeneği ile gelen ekrandan kayıt türünü “Microsoft Excel
eklentisi (.xla)“ olarak seçin. Kayıt yeri otomatikman yukarıda anlattığımız Documents and
Settings/<kullanıcı adı>/Application Data/Microsoft/AddIns olarak seçilecektir. DeğiĢtirmeden dosya
adını “yaz” olarak kaydedin ve kapatın.
 Excel programını yeniden çalıĢtırdığınızda Araçlar-Eklentiler… seçeneğini tıklayınca, sol taraftaki
listede bizim kaydettiğimiz eklenti olan yaz seçeneğini göreceksiniz. Yanındaki kutucuğa tıklayarak aktif
hale getirin. Herhangi bir hücreye =yaz(27181) formülünü yazdığınızda sonuç olarak
“YirmiYediBinYüzSeksenBir” sonucunu göreceksiniz. Artık excel’i her açtığınızda bu formülü
kullanabilirsiniz. Yaz adında bir formülünüz daha oldu.
 NOT: Rakamları Yazıya dönüĢtüren ve Hücre içerisindeki metinleri Sağ tuĢ ile HEPSĠ BÜYÜK, Ġlk
Harfleri Büyük, hepsi küçük veya yazım kurallarına uygun hale dönüĢtürmenizi sağlayacak eklenti
dosyalarını http://www.bayramkepenek.com sitemizden indirebilirsiniz.     BAYRAM KEPENEK                                http://www.bayramkepenek.com
ÇALIŞMA NOTLARI                EXCEL                           59


  MĠCROSOFT EXCEL ÇALIġMA NOTLARI
ÇalıĢma Kitabı: Excel‟de oluĢturulmuĢ bir dosya çalıĢma kitabı‟dır. Ör: grup1.xls ÇalıĢma kitabı
 sayfalardan oluĢur. Sayfa1, Sayfa2 gibi. Bunlara ÇalıĢma Sayfası denir.
ÇalıĢma kitabını farklı kaydetmek: Mevcut dosyanın bir kopyası elde edilir.
ÇalıĢma Sayfasını ġablon olarak kaydetmek: ġablon olarak kaydedebileceğimiz bir Excel sayfasını
 Ģablon olarak kaydetmek istersek kayıt türü olarak Ģablon seçeneğini seçeriz. Belge .xlt uzantılı olarak
 Templates adlı dizine kaydedilir. Dosya menüsünden yeni seçeneği ile yeni bir belge yaratmak
 istediğimizde bu Ģablonu görebiliriz.
ÇalıĢma sayfası eklemek: ekle menüsünden çalıĢma sayfası
ÇalıĢma sayfası silmek: çalıĢma sayfasının adını sağ tıklayıp sil.
ÇalıĢma sayfasının adını değiĢtirmek: çalıĢma sayfasının adını çift tıklayarak. Veya sağ tuĢla
Birden fazla çalıĢma sayfasını seçmek: Ctrl tuĢu ile birlikte çalıĢma sayfalarının adını tıklarız. Birden
 fazla çalıĢma sayfası seçili iken herhangi bir hücreye veri girildiğinde seçili olan tüm çalıĢma
 sayfalarına girilmiĢ olur.
Hücre, Satır, Sütun: BitiĢik olmayan birden fazla satır, sütun veya hücreyi seçmek için, Ctrl tuĢu ile
 birlikte seçmek istediğimiz satır, sütun veya hücreleri tıklarız. Bir aralıktaki satır, sütun veya hücreleri
 seçmek için, en baĢtaki satır, sütun veya hücreyi tıkladıktan sonra, aralığın en sonundaki satır, sütun
 veya hücreyi Shift tuĢu ile birlikte tıklarız. Ör: A1:D8 aralığını seçmek için, A1 hücresini tıkladıktan
 sonra D8 hücresini Shift tuĢu basılı iken tıklarız. Satır veya Sütun eklemek için, eklemek istediğimiz
 Satır veya Sütunun sağındaki Satır veya Sütunu seçer, sağ tuĢ ile ekle‟yi tıklarız. Silmek içinde seçili
 olan Satır veya Sütuna sağ tıklar sil‟i seçeriz. Hücrelere sayı, metin, tarih, formül gibi veriler girebiliriz.
 Bir sayıyı metin olarak hücreye girmek istiyorsak sayıyı „ iĢaretinden sonra gireriz. Ör: „1.2 gibi. 1.2
 olarak girersek excel bunu bir tarih olarak algılar ve 1 ġubat olarak değiĢtirir.
Formül girmek: Hücrelere formül girmek için = ile baĢlanır. Bazı formül örnekleri:
=A1+B1 A1 ve B1 hücrelerindeki sayıları toplar
=TOPLA(D4:D6) D4:D6 aralığındaki sayıları toplar
=B5^2 B5 hücresindeki sayının karesini alır.
=BUGÜN() Bugünü gösterir.
=ġĠMDĠ() Bulunduğumuz anı tarih ve saat olarak gösterir.
=Bugün()-30 30 gün öncesinin tarihini gösterir.
=maaĢ bilgileri!A5*B3 maaĢ bilgileri isimli sayfanın A5 hücresindeki sayı ile bulunulan sayfanın B3
 hücresindeki sayı çarpılır.
=EĞER(a1=25;a1*b1;a1*b2) A1 hücresindeki sayıya bakar eğer bu sayı 25 ise B1 hücresindeki sayı ile
 çarpar ve sonucu yazar. 25 dıĢında bir sayı ise B2 hücresindeki sayı ile çarpar ve sonucu yazar.
=eğer(B5<=C5;”0”;B5*C5) B5 hücresindeki sayı C5 hücresindeki sayıya eĢit veya küçük ise, 0 değerini
 yazar, büyük ise B5 ve C5 hücrelerindeki sayılarının çarpımının sonucunu yazar.
=yuvarla(25,6;0) Sonuç 26 virgülden sonrası 5 ten büyük olduğu için bir üst sayıya yuvarladı.
=yuvarla(12546;-3) Sonuç 13000
=yuvarla(12546;3) Sonuç 12546
=tamsayı(25,6) Sonuç 25 Virgülden sonrasını atar.
=TAMSAYI(0,99) Sonuç 0
=ORTALAMA(C1:C5) C1‟den C5‟e kadar olan hücrelerdeki sayıların ortalamasını alır.
=MAK(C1:C5) C1‟den C5‟e kadar olan hücrelerdeki sayıların en büyüğünü (Maximum) bulur ve yazar.
=MĠN(C1:C5) C1‟den C5‟e kadar olan hücrelerdeki sayıların en küçüğünü (Minimum) bulur ve yazar.
=aĢağıyuvarla(13,894;1) Sonuç 13,8
=AġAĞIYUVARLA(13,894;2) Sonuç 13,89
=AġAĞIYUVARLA(13,894;-1) Sonuç 10
=YUKARIYUVARLA(13,894;-2) Sonuç 100
=yukarıyuvarla(13,894;2) Sonuç 13,90 (+sayılar virgülden sonrasını        –sayılar, virgülün solundaki
 sayıları yuvarlar.)
=DÜġEYARA(A1;SAYFA1!TABLO;3;YANLIġ) A1 hücresinde yazılı olan veriyi, sayfa1 sayfasındaki
 TABLO olarak adlandırılmıĢ aralığın birinci sütununda arar ve bunun karĢısında 3. sütunda bulunan
 değeri bulunduğu hücreye yazar. TABLO dediğimiz aralık seçili olan bir bölüme verilmiĢ ad‟tır. Ör:
 A1:F8 aralığı gibi. A1 hücresinde bulunan veri bu tablonun mesela 4. sırasında ise, bunun hizasında
 üçüncü sütunda bulunan (burada C4 hücresi oluyor.) değer alınır. YANLIġ Parametresi aranan verinin
 tam karĢılığını bulabilmek için gereklidir.
=S_SAYI_ÜRET() 0 ile 1 arasında rastgele sayı üretir.

    BAYRAM KEPENEK                           http://www.bayramkepenek.com
ÇALIŞMA NOTLARI                EXCEL                           60

=RANK(A1;$A$1:$A$8;0) A1 hücresindeki sayının, A1:A8 aralığındaki listede kaçıncı büyüklükte
 olduğunu verir. 0 sayısı sırasını küçükten büyüğe doğru verir. 1‟in dıĢındaki sayı sıranın büyükten
 küçüğe doğru sırasını verir.
Mutlak ve Göreceli adres: Göreceli adres formülün bulunduğu konuma göre değiĢir. Formülü baĢka bir
 konuma kopyaladığımızda adreste kendiliğinden bu konuma göre değiĢir. Mutlak adreste bir değiĢiklik
 olmaz. Ör: A1 Göreceli adres, $A$1 mutlak adres. (Adres yazarken F4 tuĢunu basılı tutarsak veya
 yazılmıĢ bir göreceli adresi seçerek F4 tuĢuna basarsak, mutlak adrese dönüĢtürür.)
Hücrelere ad vermek: Seçili hücrelere ad kutusunda ad verebiliriz. Ad‟ı silmek için Ekle-Ad-Tanımla-Sil
 menüsü.
Veri dizileri: Ör: Ocak, ġubat, Mart...veya Pazar, Pazartesi, Salı..
Hücre kopyalama, taĢıma, yapıĢtır, özel yapıĢtır:
Pano: Excel 2000 sürümünden itibaren birden fazla kopyalamaya (12 adet) izin veren pano aracını araç
 çubuklarına ekledi.
Hücre biçimlendirme: Sağ tuĢ-hücre biçimlendir veya Ctrl+1
Hücreye açıklama eklemek: Ekle-açıklama. Sağ tuĢ ile düzenleyebiliriz. (açıklamayı değiĢtirme silme
 gibi)
Otomatik düzelt: YanlıĢ yazılan bazı kelimeler otomatik olarak düzeltilir.(program hafızasında varsa.
 YalnıĢ-yanlıĢ gibi)
Otomatik tamamla: Bir hücreye veri girerken aynı sütunda daha önce girilmiĢ verilerin benzerliğinde
 öneri getirmesi.
Veri formları ile çalıĢma, süz, sırala: Excel bir veri tablosunu form olarak algılayabilir ve Veri-Form
 seçeneğini çalıĢtırdığımızda form olarak karĢımıza gelir. veri-sırala ve süz seçenekleri ile tablomuzu
 sıralayabilir ve süzme yapabiliriz.
Sütunları gizlemek ve göstermek: Görmek istemediğimiz sütunları, sütun baĢlığının kenar çizgisinden
 sürükleyerek gizleyebiliriz. Veya seçili sütunları sütun-gizle seçeneği ile gizler, sütun-göster seçeneği
 ile tekrar görünür hale getirebiliriz.
fx-ĠĢlev yapıĢtır: TuĢu ile adım adım formüller oluĢturabiliriz.
Biçim boyacısı: Seçili hücrelerin biçimini kopyalar.
Grafik oluĢturmak: bir veri tablosunun grafiğini oluĢturmak için grafik sihirbazı düğmesini kullanabiliriz.
 X ve Y eksenlerine gireceğimiz verileri, grafik çeĢidini ve adlandırmaları açılan sihirbazdan adım adım
 uygulayabiliriz. OluĢturduğumuz grafikte düzenlemek istediğimiz kısımları çift tıklayarak veya grafik
 sihirbazını tekrar çalıĢtırarak veya sağ tuĢ menüsü ile düzenleyebiliriz.
Araç çubukları: En sık kullanılan iki araç çubuğu standart ve biçimlendirme araç çubuğudur. Diğer araç
 çubukları, çizim, form, grafik gibi araç çubuklarıdır. Standart araç çubuğundaki düğmeler: yeni, aç,
 kaydet, yazdır, kes, kopyala, yapıĢtır, geri al, yinele, otomatik toplam, iĢlev yapıĢtır, sırala, grafik
 sihirbazı gibi.., biçimlendirme araç çubuğundaki düğmeler: yazı tipi, boyutu, kalın, italik, altı çizgili, sola
 hizala, ortala, sağa hizala, birleĢtir ve ortala, para, sayı, yzde biçimleri, yazı ve zemin rengi gibi..
Araç Çubuklarını ÖzelleĢtirme: Araç çubuklarında boĢ bir alana sağ tıklayarak veya Görünüm menüsü
 Araç Çubukları-ÖzelleĢtir seçeneği ile açılan pencereden araç çubuklarına yeni düğmeler
 ekleyebilir(Sürükle-Bırak yöntemi ile) veya araç çubuklarında bulunan istemediğimiz düğmeleri
 sürükleyerek boĢluğa atıp kaldırabiliriz. Sıfırla seçeneği araç çubuklarını ilk kurulduğu hale geri
 döndürür.
Belgeye resim eklemek: Ekle-resim menüsünden hazır küçük resimlerden veya daha önce kendi
 kaydettiğimiz resim dosyalarından belgemize resim ekleyebiliriz.
Bul, DeğiĢtir: Düzen menüsündeki bul ve değiĢtir seçenekleri ile istediğimiz veri veya formülleri otomatik
 olarak bulup değiĢtirebiliriz.
Metin kutusu: Çizim araç çubuğunda bulunan metin kutusu düğmesine tıklayarak hücrelerin dıĢıda
 istediğimiz yerde ve boyutta metin kutuları oluĢturabiliriz.
Veri Doğrulama: Bir hücreye gireceğimiz verilerde sınırlamalar koymak istiyorsak(ör: en çok 15 sayısını
 girmek gibi)
ÇalıĢma Kitabını ve ÇalıĢma Sayfasını Koruma: Araçlar-Koruma-ÇalıĢma Sayfasını koru (veya
 çalıĢma kitabını)
Makro Kaydetme: Araçlar-Makro-Yeni Makro Kaydet
Pencereleri Bölme: Bölmek istediğimiz satır veya sütunun bir sonundaki hücreyi tıklayıp Pencere-
 Bölmeleri Dondur seçeneği ile.
ÇalıĢma Sayfasını Gizleme: Biçim-Sayfa-Gizle seçeneği ile çalıĢma sayfalarını gizleyebiliriz. Biçim-
 Sayfa-Göster sayfaları gösterir.


    BAYRAM KEPENEK                           http://www.bayramkepenek.com
ÇALIŞMA NOTLARI               EXCEL                           61

Sayfa yapısı, önizleme, yazdırma: Düzen menüsünde bulunan sayfa yapısı ile sayfanın boyutu, alt ve
 üst bilgiler, kenar boĢlukları… Ayarlanabilir. Belgemizi yazdırmadan önce önizleme ile sayfadaki
 görüntü izlenir.
Alt+Enter: Hücre içerisinde metin yazarken bu tuĢ bileĢeni ile bir alt satıra geçebilirsiniz(Bir alt hücreye
 değil. Aynı hücrede ikinci satır)
ĠĢlem önceliği:
ĠĢlem:       Simge:   ĠĢlem önceliği:
Üs alma       ^       1
Yüzde        %       1
Çarpma        *       2
Bölme        /       2
Toplama       +       3
Çıkarma       -       3
Formül oluĢturmada kullanılan operatörler:
+ Toplama, - Çıkarma, / Bölme, * Çarpma
% sayıyı yüze böler. Ör: 20% Sonuç 0,2
^ üs alır. Ör 5^3 Sonuç 125
= EĢit, < Küçük,    > Büyük
<= Küçük yada eĢit,   >= Büyük yada eĢit,  <> EĢit değil.
& Ampersand (birleĢtirme) Ör: A1&B1 Sonuç AB
: Bölge Ör: A1:D8
    BAYRAM KEPENEK                         http://www.bayramkepenek.com
ÇALIŞMA NOTLARI               WORD                             62


  MĠCROSOFT WORD ÇALIġMA NOTLARI
Word Belgesi: Word programı ile .doc uzantılı belgeler yaratırız. Yarattığımız bu belgelere resim, tablo,
 grafikler ekleyebilir ayrıca belgemizi sütunlar halinde, çeĢitli yazı ve renklerle süsleyebiliriz. Bu
 belgelerde istediğimiz zaman ekleme ve çıkarmalar yaparak güncelleyebiliriz. Hemen hemen
 gördüğünüz her türlü basılı belgeyi word programında oluĢturmak mümkündür.
Farklı kaydet: Farklı kaydet komutu excelde olduğu gibi mevcut belgenin farklı bir kopyasını oluĢturur.
 Mevcut belge aynen saklanır.
Sayfa yapısı: Yazımızı yazmaya baĢlamadan önce daktiloya nasıl kağıt takıyorsak, word‟tada dosya-
 sayfa yapısı seçeneğinden, kağıtın boyutu, kenarlarda bırakılacak boĢluklar, cilt yapacaksak cilt payı,
 alt ve üst bilgilerin nereye yazılacağı gibi ayarları yaparız.
Araç çubukları: En sık kullanılan iki araç çubuğu standart ve biçimlendirme araç çubuğudur. Görünüm-
 Araç çubukları seçeneğinden diğer araç çubuklarını da görüntüleyebiliriz. Aynı menüdeki özelleĢtir
 seçeneği ile Araç çubuklarına yeni düğme ekleme veya kaldırma yapabiliriz.
Otomatik yazım denetimi: Bir yazıyı yanlıĢ yazdıysanız ve yanlıĢı düzeltmediyseniz ya da word
 sözlüğünde olmayan bir sözcük yazdıysanız, program sözcüğün altını kırmızı dalgalı bir çizgiyle
 iĢaretler. Bu özellik otomatik yazım denetimi özelliğidir. Altı tireli sözcüğü farenin sağ düğmesiyle
 tıklarsak sözlükte bulunan yakın sözcüklerden oluĢan bir öneri listesi açılır. Ayrıca ekle seçeneği ile de
 o sözcüğü word‟un sözlüğüne ekleyebiliriz.
ġablon: word programını ilk baĢlattığımızda normal.dot Ģablonunu kullanarak boĢ bir belge açar. Biz
 kendimize uygun Ģablonlar oluĢturabiliriz. Bu aynen daktiloya baĢlıklı bir kâğıt takmak gibidir.
 Hazırladığımız belgeyi kaydederken Ģablon olarak bir isim vererek kaydedersek belge .dot uzantılı
 olarak template dizinine Ģablon olarak kaydedilir. Dosya menüsünden yeni komutunu seçtiğimizde
 kaydettiğimiz bu Ģablonu kullanarak yeni bir belge yaratabiliriz. Ayrıca word programı ile gelen birçok
 hazır Ģablonlarda vardır.
Otomatik kaydet: Araçlar-seçenekler menüsü ile word programının birçok ayarlarını yapabiliriz.
 Bunlardan biriside belgemizi her ...dakikada bir otomatik kaydetmesini sağlayan özelliktir. Böylece olası
 bir elektrik kesilmesinde belgemizin önemli bir bölümünü kurtarmıĢ oluruz.
Seçme iĢlemleri ve belge içerisinde hareket: Bir sözcüğü seçmek için çift tıklamak, bir paragrafı
 seçmek için üç kez tıklamak, bir cümleyi seçmek için Ctrl tuĢu ile birlikte herhangibir yerine tıklamak, bir
 bölgeyi seçmek için önce baĢ tarafını tıklayıp sonrada son tarafını Shift tuĢu ile tıklamak veya farenin
 sol tuĢuyla tıklayarak sürüklemek gerekir. Belge içerisinde bir bölümü değiĢtirmek için önce seçmek
 gerekir. O yüzden seçme iĢlemleri önemlidir. Satır baĢıda imleç ok Ģeklinde iken tıklamak satırı seçili
 hale getirir. Çift tıklamak paragrafı seçili hale getirir. Paragraf tanımı Enter tuĢuna bastıktan sonra
 tekrar Enter tuĢuna basıncaya kadar yazdığımız alandır. Satır içerisinde Home tuĢu imleci, satır baĢına
 End tuĢuda satır sonuna götürür. Ctrl+Home tuĢu belgenin en baĢına, Ctrl+End tuĢuda belgenin en
 sonuna götürür. Backspace tuĢu imlecin solundaki bir karekteri, Delete tuĢuda imlecin sağındaki bir
 karakteri siler.
Özel karakterleri görüntülemek: Standart araç çubuğunda bulunan ¶ simgesi yazımızı yazarken
 nerede boĢluk tuĢuna bastık, nerede Enter tuĢuna bastık, nerede tab tuĢuna bastık ve nerelerde sayfa
 sonu, bölüm sonu varsa gösterir. Böylece hatalarımızı denetleyebiliriz.
Otomatik düzelt özelliği: YanlıĢ yazılan bazı kelimeler otomatik olarak düzeltilir. (Program hafızasında
 varsa. YalnıĢ-yanlıĢ gibi). Ayrıca bu özelliği kullanarak sık yazdığımız bazı yazıların kısaltmalarını bu
 listeye ekleyebiliriz.
Tab(sekme) noktalarını kullanmak: yazımızda alt alta gelmesini istediğimiz sözcükleri boĢluk tuĢlarıyla
 değil oluĢturacağımız sekmelerle yapmalıyız. En çok kullandıklarımız, sol sekme, sağ sekme, orta
 sekmedir. (sol sekme sola, sağ sekme sağa, orta sekme ortaya hizalar)
Altbilgi, üstbilgi ve sayfa numarası eklemek: Belgemize Görünüm-Üstbilgi ve altbilgi seçeneği ile her
 sayfada yinelenen alt ve üst bilgiler ekleyebiliriz. Ayrıca sayfa numarası ekle seçeneği ilede otomatik
 sayfa numaraları oluĢturabiliriz.
Metni sütunlar halinde yazmak: Word programında yazılarımızı birden fazla sütunlar halinde
 yazabiliriz. Biçim-sütunlar seçeneği ile sütun ayarlarını yapabiliriz. (Sütun sayısı, geniĢliği, aradaki
 boĢluk, araya çizgi koymak gibi.)
BaĢlık biçimlerini kullanmak: Belgelerimizi hazırlarken, baĢlıkların aynı yazı tipinde olmasını sağlamak
 ve ileride içindekiler dizinini otomatik olarak oluĢturmak istiyorsak biçimlendirme araç çubuğunda
 bulunan stil kutusundaki baĢlık stillerini kullanmalıyız. (BaĢlık1, BaĢlık2 gibi)
    BAYRAM KEPENEK                          http://www.bayramkepenek.com
ÇALIŞMA NOTLARI                WORD                              63

Metin kutuları ile çalıĢmak: OluĢturduğumuz metin kutusu içerisine yazdığımız yazıları biçimlendirebilir
 ve belgemizin istediğimiz yerine yerleĢtirebiliriz. Metin kutusu çerçevesini çift tıklayarak veya sağ
 tıklayarak birçok ayarları yapabiliriz. (çerçeve rengi, çizgi Ģekli, rengi, dolgu gibi)
BaĢlangıcı büyütmek: Paragrafın ilk harfini büyüterek belgemize hoĢ bir görünüm sağlayabiliriz. (Biçim-
 baĢlangıcı büyüt)
Belgeye resim eklemek: Ekle-resim menüsü ile çeĢitli resim dosyalarını belgemize yerleĢtirebiliriz.
 Resmi sağ tıklayarak resim biçimlendir seçeneği ile çeĢitli ayarları yapabiliriz. (Kaydırma seçenekleri,
 boyutlandırma, resim çerçevesi gibi) Kaydırma seçeneklerinden Kare seçeneğini seçersek resmi
 sayfada istediğimiz yere taĢıyabiliriz.. resmin gittiği yerde resme yer açılır ve yazılar resmin etrafında
 devam eder.
Ġçindekiler dizinini oluĢturmak: Belgemizi hazırlarken baĢlık stillerini kullandıysak ekle-baĢvuru-dizin
 ve tablolar seçeneği ile içindekiler tablosunu otomatik olarak oluĢturabiliriz. Daha sonra belgemize
 ekleme ve çıkarma yaptığımızda sayfa numaralarını otomatik olarak güncelleĢtirebiliriz.
Sütun sonu, sayfa sonu, bölüm sonu eklemek: Bir sütunu sona erdirme için ekle-kesme
 seçeneğinden sütun sonunu, sayfayı sonlandırmak için sayfa sonunu (Ctrl+Enter tuĢu aynı görevi
 yapar) bölümü sonlandırmak içinde bölüm sonunu seçeriz.
Paragraf ayarları: Sağ tuĢ ile paragraf seçeneğini seçerek veya biçim-paragraf seçeneğinden paragraf
 ayarlarını düzenleyebiliriz. (Ġlk satır girintisi, paragraf girintisi, paragraflar arasındaki aralık, satırlar
 arasındaki aralık gibi)
Yazıtipi ayarları: Sağ tuĢ ile yazıtipi seçeneğini seçerek veya biçim-yazıtipi seçeneğinden seçili metnin
 yazıtipi ayarlarını değiĢtirebiliriz. (Yazıtipi, altsimge, üstsimge, karakter aralıklarını artırma azaltma,
 değiĢik metin efektleri ekleme gibi.)
Belgeye tablo eklemek ve düzenlemek: Tablo-ekle seçeneği ile belgemize tablo ekleyebiliriz.
Makro Kaydetmek: Araçlar-makro-yeni makro kaydet ile yaptığımız bir dizi iĢlemi makro olarak
 kaydedip, daha sonra tek tıklamayla bu iĢlemlerin sırasıyla yapılmasını sağlayabiliriz. Ġstersek
 kaydettiğimiz makro için araç çubuklarında bir düğme oluĢturup (görünüm-Araç Çubukları-ÖzelleĢtir.)
 bu düğme vasıtasıyla makroyu çalıĢtırabiliriz.
Heceleme: Araçlar-Dil-Heceleme menüsü ile satır sonuna gelen kelimelerin uygun hecelerden
 bölünerek (- iĢaretiyle) satırın doldurulmasını otomatik olarak sağlayabiliriz. (Bu yazıda heceleme
 kullanılmıĢtır.)
Madde ĠĢaretleri ve Numaralandırma: Biçim menüsünde bulunan bu seçenek ile belgemizde numaralı
 veya madde im‟li listeler oluĢturabiliriz.
Kenarlıklar ve Gölgelendirme: Biçim menüsünde bulunan bu seçenek ile yazımıza kenarlık ve arka
 plan ekleyebiliriz.
Bazı önemli kısayol tuĢları:
CTRL+Enter – Sayfa sonu ekler. (yeni bir sayfadan devam)
CTRL+SHIFT+BoĢluk– Satır sonlarında bölünmez aralık ekler.
SHIFT+F3 – Küçük-Büyük harf değiĢimi sağlar. (Her vuruĢta değiĢir. Hepsi büyük, Ġlk harfleri büyük,
 Normal yazım)
ALT+Fare Sol TuĢ – Dikey seçim yapabiliriz.
CTRL+SHIFT+4 – üs yazmak için (Xy Gibi)
CTRL+SHIFT+0 – alt simge yazmak için (Xy Gibi)
SHIFT+Enter – Bir listede boĢluk yaratır. Tekrar Enter‟a basılınca, liste kaldığı yerden devam eder.
CTRL+Z – Son yaptığımız iĢlemi geri alır. (CTRL+Y yineler)
CTRL+N – Yeni Belge yaratır.
CTRL+S – Kaydet
CTRL+O – Önceki Belgeleri Aç
ALT+F4 – Programı kapatır.
SHIFT+F5 – Belge içerisinde son düzeltme yaptığımız noktaya gider(Yeni açılan bir belgede, belge
kapatılmadan önce imlecin bulunduğu noktaya gider)
    BAYRAM KEPENEK                           http://www.bayramkepenek.com
ÇALIŞMA NOTLARI                İNTERNET                            64


  ĠNTERNET ÇALIġMA NOTLARI
Ġnternet Nedir?: Ġnternet, Dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının
 birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkmıĢ, herhangi bir
 yöneticisi ve sınırlaması olmayan, uluslar arası bir bilgisayar ve
 iletiĢim ağıdır. Ġnternete bağlanmak için; Öncelikle bir
 bilgisayar(her ne kadar cep telefonu, televizyon vs. gibi
 cihazlarla da bağlanabilse bile), modem, çevirmeli ağ
 yapılandırması,   Bir  internet  hesabı   (Ġnternet  servis
 sağlayıcılarından(ISS) alınan kullanıcı adı, Ģifre ve telefon
 numarası), telefon hattı ve internetteki sayfaları görüntüleyen bir
 internet browser (ör: internet Explorer) gereklidir.
WWW (World Widw Web) : Dünya çapında ağ. Hipertext tabanlı,
 dağıtılmıĢ internet bilgi sistemi.
http: Internet üzerinde HTML sayfalarının aktarılması için
 "HyperText Transport Protocol" isimli standart bir protokol
 kullanılır.
HTML: HTML (HyperText Markup Language) World Wide Web'in bilgi görüntülemekte kullandığı dosya
 formatıdır. HTML sayfaları kullanarak metinler değiĢik Ģekillerde ekrana getirilebilir, sayfalara resim, ve
 ses eklenebilir.
IP Numarası: Bilgisayarlar, internette birbirlerini kelimelerle değil sayılarla tanırlar. Bu yüzden Internet'e
 bağlı olan her bilgisayarın birbirinden farklı bir numarası olması gereklidir. Bu numaraya IP numarası
 adı verilir ve 192.163.144.21 gibi üç haneli dört adet rakamdan oluĢur
Alan Adı: IP‟ler sayılarla ifade edilmektedir ve akılda kalması zordur. Bu nedende alan adı sunucuları
 IP‟leri çözümleyerek alan adına dönüĢtürür. Örneğin 195.168.1.36 IP iken www.meb.gov.tr alan adıdır.
 Alan adları URL olarak da ifade edilebilir. Verilen örnekten anlaĢılacağı üzere alan adının hatırda
 kalması daha kolaydır.
   Ülkemizde alan adı iĢlemlerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi www.nic.tr adresinden
 gerçekleĢtirmektedir. Türkiye‟de herhangi bir kuruluĢ veya birey internet sitesi için alan adı almak
 istiyorsa www.nic.tr adresine baĢvurarak belirli kıstaslar çerçevesinde istediği alan adını alabilir. Yalnız
 alan adı almak internet sitesi kurmak için yeterli değildir. Buna ilave olarak sayfayı oluĢturan bilgileri
 kaydetmek için kiralık alan (hosting) almak ve bunu kiralık alanın alan adıyla iliĢkilendirmek
 gerekmektedir.
TCP/IP: Transmission Control Protocol/Internet Protocol cümlelerinin kısaltılmıĢ halidir. Internet'i
 oluĢturan protokollerdir. Internet üzerinde bilgisayarların birbirleriyle anlaĢmalarını sağlayan ortak dildir.
DNS: Domain Name System (Alan Adı Sistemi) Bağlanılan sunucu ismini açık Internet adresine
 çevirmek için kullanılan bir mekanizmadır. Internet üzerinde aynı adlı iki veya daha fazla sunucu
 isminin olmaması da yine DNS sistemi sayesinde gerçekleĢmiĢtir. Hangi sayının ( IP Numarası ) hangi
 isme karĢılık geldiğini aklında tutan geniĢ ve dağıtık bir veritabanıdır.
Download : Ġnternet üzerinden, bilgisayarımıza veri aktarımı.
Upload: Bilgisayarımızdan, internet
 sunucusuna veri aktarımı.
Alan Adı Uzantıları:
  .com Ticari kuruluĢ.
  Ör: http://www.hepsiburada.com
  .edu Eğitim Öğretim.
  Ör: http://www.akdeniz.edu.tr
  .gov Resmi siteler.
  Ör: http://www.dsi.gov.tr
  .mil Askeri siteler.
  Ör: http://www.tsk.mil.tr
  .net Servis sağlayıcılar.
  Ör: http://www.e-kolay.net
  .org Kar amacı olmayan
 organizasyonlar.
  Ör: http://mmo.org.tr
URL: (Uniform Resource Locator) Web
 üzerinde ulaĢtığınız yerin kimliğini


    BAYRAM KEPENEK                          http://www.bayramkepenek.com
ÇALIŞMA NOTLARI               İNTERNET                            65

 belirler. Ör: http://www.kepenek.com.tr.tc
e-mail (e-posta): Elektronik Posta. ĠletiĢim kanalları kullanılarak bilgisayar üzerinden mesaj alıĢveriĢi. E-
 posta mesajları genel olarak metin formatındadır. Ancak grafik veya baĢka veri tiplerini mesajınıza
 iliĢtirip gönderebilirsiniz. Ġnternette ücretsiz olarak e-mail hizmeti veren birçok site mevcuttur. Bunlardan
 bazıları Hotmail (bkepenek@hotmail.com), Google‟un gmail (b.kepenek@gmail.com) ve Yahoo
 (bayramkepenek@yahoo.com) en çok kullanılanlardır. 2 GB hatta bunun üzerinde mailleriniz için
 saklama alanı vermektedirler. Ġlgili sitelere girerek sizde yeni bir mail adresi alabilirsiniz.
INTERNET TARAYICISI (Internet Browser): Internet sayfalarını görüntülemek için Internet Browser
 programına ihtiyaç vardır. Çok çeĢitli internet Browser programları vardır. Windows ile birlikte kurulan
 Internet Explorer bunların baĢında gelir. FireFox, Mozilla gibi ücretsiz programlarıda kullanabilirsiniz.
 Internet Explorer programının son sürümü olan 7.0 ile birçok yeni özellikler getirilmiĢtir (Internet
 sayfalarını çoklu pencerelerde açmak gibi).
Internette Arama Yapma: Internette bulunan bilgi kaynaklarına ulaĢmak için Arama Motorlarını
 kullanırız. Bunlardan en çok kullanılan ve en hızlı arama yapan arama motoru. Google’dur.
 www.google.com.tr adresinden Türkçe arama sayfasına ulaĢabiliriz. Arama yaparken seçtiğimiz
 kelimelerin tümünü içeren siteler aranır ve bulunur. Ör: Bayram Kepenek kelimesini içeren sayfaları
 arattığımızda Bayram ve Kepenek kelimelerini içeren siteler bulunur. Bu iki kelimenin yan yana
 bulunmasını istiyorsanız kelimeyi “ içinde yazmalısınız (“Bayram Kepenek”), aramada bulunmasını
 istemediğiniz kelimelerin baĢına – koyunuz (bayram –kepenek yazarsanız bayram kelimesini içeren
 ama kepenek kelimesini içermeyen siteler bulunur). Kelimelerin baĢına koyacağınız + iĢareti de o
 kelimeleri aramaya ekler.
Resimleri diske kaydetme: Resim üzerine sağ tıklayıp Resmi Farklı Kaydet seçeneği ile açılan
 pencerede kayıt yerini ve dosya adını belirleyerek diske kaydedebiliriz.
Dosya indirme(Download): Internet sayfalarında bulunan dosyaları diskimize kaydetmek için, dosyanın
 link‟i üzerine sağ tıklayıp “Hedefi Farklı Kaydet” seçeneği ile açılan pencereden kayıt yerini ve dosya
 adını belirleyerek diske kaydedebiliriz. Bunun dıĢında dosya indirme programları kullanarak ta aynı
 anda birden fazla dosyayı indirme ve yarım kalan indirme iĢlemlerini daha sonra kaldığı yerden
 tamamlama gibi kolaylıklar kullanabiliriz (Flashget programı bunların içinde en çok kullanılanlardandır.)
Sık Kullanılanlar: Her seferinde internete girerken internet sayfasının adresini baĢlık çubuğuna
 yazmaktansa sık girdiğimiz siteleri Sık Kullanılanlar‟a ekleyerek, sık kullanılanlar menüsünden tek
 tıklamayla bu sitelere bağlanabiliriz. Açık bulunan siteyi sık kullanılanlara eklemek için, Sık Kullanılanlar
 menüsünden, Sık Kullanılanlara Ekle seçeneğini tıklar ve açılan pencereye siteyi bize hatırlatacak bir
 isim veririz (Ctrl+D tuĢları açık olan siteyi direk sık kullanılanlar listesine ekler). Sık Kullanılanlar
 Listesini Düzenle seçeneği Sık kullanılanlar listesinde düzenlemeler yapmamızı sağlar (isim değiĢtirme,
 adres değiĢtirme, klasör belirleme gibi)
Internet Seçenekleri: Internet Explorer ile ilgili birçok ayarları bu seçenekten yaparız (örneğin giriĢ
 sayfasını belirleme)
Outlook Express ile Posta alma ve Gönderme: Outlook Express e-postalarımızı alıp göndermeye
 yarayan bir programdır. Bu program ile Hotmail, msn, gmail gibi posta hesaplarımızı yapılandırarak
 posta hesabı oluĢturabilir ve bu hesaplar üzerinden posta gönderebiliriz. gönderdiğimiz postalara resim
 dosya gibi ekler koyabiliriz.
Internet Güvenliği: Internet üzerinden bilgisayarımıza virüs, trojen, gibi birçok saldırılar olabilir. Bunun
 için bunlara karĢı gerekli önlemler alınmalı Antivirus veya Internet Security gibi koruyucu programlar
 kullanmalı. Nereden geldiği belli olmayan e-posta veya dosyalar virüs taramasından geçirilmeden
 açılmamalı, internette kullandığımız Messenger ve diğer Ģifreler kimseye verilmemelidir.
    BAYRAM KEPENEK                          http://www.bayramkepenek.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:139
posted:4/3/2010
language:Turkish
pages:70