MBA十日读 by zhangjing1987

VIEWS: 5 PAGES: 272

									     Brawny
                       *ldeal*
  ¸ß
            Northern  Bornty
       Thirsty
     Big N’
 Ç¿¶È
       Corone        Scott
         Marcal              Gala

  µÍ
     Hi-Dri               Viva
  Êг¡·Ý¶îËæ×Åʱ¼ä¶ø±ä»¯µÄÇé¿öÊǼ«ÎªÖØÒªµÄÐÅÏ¢¡£
È磬ÔÚÔÓ»õµêËÙÈÜ¿§·ÈÏúÊÛ´óÕ½ÖУ¬ÅÅÃûÇ°ÈýλµÄ¾ºÕùÕ
ÖÆÁË              1986
  1989 Äê95%µÄÊг¡£¬±È ÄêÉÏÉýÁË      5%¡£ËüÃÇÊÇ¿¨·ò
ʳƷ¹«Ë¾ Kraft General Foods
    £¨              £¨     £¨
                  £© 37%£©¡¢È¸³² Nestle £©
 34%£©ºÍ±¦½à¹«Ë¾
£¨         £¨ Procter & Gamble   £¨
                     £© 24%£©¡£Áô¸øÐÂ
½ü½øÈëÊг¡ÕߵķݶîËùÊ£ÎÞ¼¸¡£
  Êг¡·Ý¶î¸Ü¸ËÂÊÊÇÔÚÑо¿Ò»¸öÐÐÒµµÄÊг¡·Ý¶îÇé¿öʱ
µ±¿¼ÂǵÄÒ»¸öÖØÒª¸ÅÄî¡£Êг¡·Ý¶î½Ï´óµÄ¹«Ë¾£¬Ïà¶ÔÓÚ¾
                    
    SP      =         100%
                    
  ∏®⊆⊇∩∈®∪≡∈°∇…⇔√∝ 1 ℘ℵ™♠∝⊗↵♣•∪∂≠±™≥⊃∝×∉•∇∏⇓⊗∩
ℵ⊇±6 ℘ℵ™♠…⇔÷〉∝⊗ℵ⋅©ϒ≤℘↵®≈≈•∨∝⊗•√∉∩∝ℵ″∈…©∏⇓⊆♦≠≡
↵ϒ′∇∠⊗∞ϒ′°⋅°ϒ′∅•⊕∅⊆∅∉ϒ′•√∉ϒ′⊃∉…⇐∝∪ℵ×™…©…⇔√∝ϒ′•∇
©℘↵♠√♣ϒ≤⊃∉⊆……×⊇∩∈®≠ℵ⊄©∝⊗ 1989 ⊗ℜ⌠⊇∉∉©↔↵♣•∪•′∠∠∩∝ℵ↑
…℘≠¬∉∝⊆…ϒ≤
  ™∨•√∉∩∝ℵ∝⊗℘↵÷≈•∨≤←″∈©∏⇓∂…•′≈©ℑ⊄÷⋅™∝⊗⋅©℘≈〉
∪ϒ℘↔ℵ″′≥⊇⇔÷ℵ∉•∇∏⇓÷∝⊗∉ℜ®≈÷″∈©∏⇓ϒ≤∪≠↵♣•∪…©
≠⁄⊃⊂≤←±∪∪           ≤
      Κραφτ Γενεραλ Φοοδσ←∪∉∈♠ℜ⌠⊇∉⊃∉∝∪↵♣•∪∝⊗ℑ©⊇⇔
…⇔©ƒ∂♦∈♠ 4 ℘ℵ™♠∂″≈⊇∩ 6 ℘ℵ™♠≤←⊗∩℘ו√∉≈•∨∝⊗∏÷…⇔÷〉≠¬
∉∝⊆®♠÷⊗±™ϒ≤∉√™∨∪℘∈®℘∩°×∏∏•√∉≈•∨∝⊗⊄≥∠∫•×≠ℵ×⊆∅⊄©
↵×↵×⊄∂™÷÷≈•∨…⇔÷〉©°∉ϒ≤
  ⊇⇔…⇔ϒℑ≤♦1ϒ♠℘↔ℵℜ⊇  %
           ≤♦ ≤♥≤♥ =⊃∉®≈•√∉≈•∨∉⊇⇔…⇔∏∏•√∉
∩∝ℵ∝⊗⊄≥∠∫•×≠ℵ×⊆∅⊄©≤←⊗∩℘×≤≡
  4 ℘ℵ™♠ℑ©⊇⇔…⇔⊇⇔÷∉•∇∏⇓ϒℑ ≤♦         =3.08
                1≤↑0.23 ℑ©⊇⇔℘↔ℵ≤♥
℘ℵ™♠
  3.08 ℘ℵ™♠⊕•′…⇔⊇⇔÷ℑ©⊇⇔⊃⊂ϒℑ≤♦        =2.80
                 1≤↑0.09 ⊕•′℘↔ℵ≤♥
℘ℵ™♠
  2.80 ℘ℵ™♠⊇∩           ≤
         Κραφτ Γενεραλ Φοοδσ ♦…©≠⁄⊃⊂≤♥⊇⇔÷⊕•′
⊃⊂∝⊗…⇔÷〉
    4
  ™∨ ℘ℵ™♠∝⊗…⇔∈≈⊇±≤← Κραφτ Γενεραλ Φοοδσ  ∝⊗∅•⊕∅↑ℵ±¬
       1.75      ≤♦2.80
∠⋅™∈⊇≤←℘↵°⌡ ℘ℵ™♠∝⊗℘↔ℵ ℘ℵ™♠≤↑ ℘ℵ™♠≤♥⊇∩  1.05
       =

       =ÊÛ¼Û¡ª±ä¶¯³É±¾£©
  £¨µ¥Î»±ß¼Ê¹±Ï×
  ÎÒÓÿ§·ÈÒµµÄÊý¾Ý£¬ÌṩÁËÏÖʵÊÀ½çÀïµÄÒ»¸öÀ
ËùÄâµÄÄ«Î÷¸çÉϵȿ§·ÈÓªÏú·½°¸ÀÎÒÈ·¶¨µÄ¼Û¸ñº
  ³É±¾        ³É±¾ ³É±¾ÀàÐÍ
  ÁãÊÛ¼Û 6     ÃÀÔª/ °õ
  Åú·¢¼Û 4.2     ÃÀÔª/ °õ
  ¿§·È¶¹³É±¾ 1    ÃÀÔª/ °õ ¿É±ä
        0.44 ÃÀÔª
  ¿¾Öƺͼӹ¤³É±¾ / °õ ¿É±ä
  °ü×°³É±¾0.55    ÃÀÔª/ °õ ¿É±ä
  ÔËÊä³É±¾0.25    ÃÀÔª/ °õ ¿É±ä
       50,000
  ÏúÊÛ½±Àø½ðµÈ     ÃÀÔª ¹Ì¶¨
        12,000
  Éú²úÉ豸×âÁÞ½ð ÃÀÔª ¹Ì¶¨
  ´ÙÏú¹¤×÷150,000    ÃÀÔª ¹Ì¶¨
   50,000   + 12,000   + 150,000
  [4.20   - 1 + 0.44 + 0.55 + 0.25  ]
  = 108,163           BE

  ¶øÓ¯¿÷ƽºâµãÏúÊÛ¶îΪ£º
  108,163 °õ¡Á     / °õ
         6 ÃÀÔª =648,987 ÃÀԪƽºâµãÁãÊÛ¶î
  ¸Ã¹«Ê½»¹¿ÉÓÃÓÚ¼ÆËã»ñÈ¡Ô¤ÆÚÀûÈóµÄÄ¿±êÊýÁ¿¡£
        £¨¹Ì¶¨³É±¾  + ÀûÈó£©
  Ä¿±êÊýÁ¿  =
           µ¥Î»±ß¼Ê¹±Ï×
  Òª´ïµ½  30,000 ÃÀÔªµÄÀûÈó»ØÊÕÄ¿±ê£¬ÄãÖ»Ðè°ÑÀûÈóÊý
¹Ì¶¨³É±¾Ïà¼Ó×÷Ϊ·Ö×ÓÊý¡£
         +
  212,000 ÃÀÔª30,000ÃÀÔª
                = 123,469°õÄ¿±êÏúÁ¿
    4.2   - 2.24
   £¨ ÃÀÔª ÃÀÔª£©
  123,469 °õ¡Á  6 ÃÀÔª=740,814 ÃÀԪĿ±êÁãÊÛ¶î
  ÒÔÉÏ·ÖÎöÖзdz£ÖØÒªµÄÒ»µãÊÇ£¬Èç¹ûÒѾ-»¨·ÑÁ
·¢»ò¹ã¸æ·ÑÓã¬ÄÇôÏÖÔÚ»¹Ã»ÓаüÀ¨ÕâЩ   ¡°³Áû¡±µÄ³É±¾Êý¡£
ЧÒæ×ÜÊÇ´ÓÏÖÔڵĽǶÈÀ´½øÐеģ¬Ã»ÓбØÒª×÷ÎÞÒ
ÄãÐèÒª¾ö¶¨µÄÊÇ£¬ÄãÊÇ·ñÄÜÔÚËùÄâÓªÏúÖ§³öµÄ»ù´
ÀýÈ磬Èç¹û¿§·È»ìºÏÅä·½ÊÇÒ»Ïî¼ÛÖµÊý°ÙÍòÃÀÔªµÄ
ÄÇô£¬ËüÓëÎÒ¾ö¶¨ÊÇ·ñ¶à»¨Ð©Ç®ÍÆÏúËüÊDz»Ïà¹Øµ
°ÑÕâÊý°ÙÍòÃÀÔª°üÀ¨½øÈ¥£¬ÄǾͺÁÎÞÒÉÎÊÊÇ   ¡°Ã»Ï·¡±¡£È»¶ø£¬
¼ÈÈ»ÒѾ-»¨·ÑÁËÄÇô¶àµÄ×ʽð£¬ÔÚÓªÏú·½Ãæ¶îÍâÍ
ÄÜÊǺÏËãµÄ¡£
  ÏÔʾīÎ÷¸ç¿§·ÈÓªÏú¼Æ»®Öо-¼Ã¹ØϵµÄͼʾÈçÏ£
         ÃÀʳ¿§·ÈÏúÊۼƻ®¾-¼Ã·ÖÎö

             ÊÛ³öÊýÁ¿

  ÎÒµÄÓ¯¿÷ƽºâµãÏà¶ÔÓÚÎÒµÄÏà¹ØÊг¡ÊÇ·ñºÏÀí£¿
  ÕâÊÇÄãÏÂÒ»²½±ØÐë»Ø´ðµÄ¡£ÔÚ¿§·ÈÕâ¸öÀý×ÓÀï£
ÎÄ˵Ã÷ͨ¹ý³¬¼¶Êг¡ÇþµÀÏúÊÛµÄÉϵȼ°ÎÞÈ˹¤ÏãÁ
Ϊ         648,978
 24,800 ÍòÃÀÔª£¬¶ø ÃÀÔªµÄƽºâµãÁãÊÛ¶îÕ¼¸ÃÊг¡
µÄ0.26%¡£                  0.3%µÄ
     740,814 ÃÀÔªµÄÄ¿±êÁãÊÛ¶îÖ»ÊÇÏà¹ØÊг¡µÄ
               150,000 ÃÀÔªµÄ´ÙÏú·ÑÓÃ
·Ý¶î¡£ÒÔÕâ¸öˮƽÏߣ¬Èç¹ûÎÒÏàÐÅ
ºÍ             740,814 ÃÀÔªµÄÏúÊ۶ÄÇ
 50,000 ÃÀÔªµÄ½±Àø½ðÄܹ»²úÉú
                     0.3%µÄÊÐ
ô£¬¼Æ»®¿´ÆðÀ´ÊǺÏÀíµÄ¡£ÉèÏëһϡª¡ªÎÒÖ»ÐèÒª
  212,000ÃÀÔª
       = 7 Äê
  30,000ÃÀÔª
  Èç¹ûÀûÈóÊýÖðÄ겻ͬ£¬ÔòûÓй«Ê½¡£Æ½ºâµã¾ÍÊ
ʼͶ×ʵĻØÊÕ¡£
          7 ÄêµÄʱ¼äÓÐЩ̫³¤ÁË¡£Ëü¿É
  ¶ÔÓÚÒ»¸ö·çÏÕÐÔÐÐÒµÀ´Ëµ£¬
ÄÜÒâζ×ÅÕû¸öÓªÏú¿ª·¢¹ý³ÌÐèÒªÖØпªÊ¼¡£²»ÐÒµ
ÐÂ×÷ÁËÒ»±é¡£

      7. »Ø¹ýÍ·È¥£¬Ð޸ļƻ®

  Ïû·ÑÕß¡úÊг¡¡ú¾ºÕù¶ÔÊÖ¡ú·ÖÏú¡úÓªÏú·½°¸¡ú¾
 ÐÞ¸Ä
¡ú
  ÔÚ´ËʧÍû½×¶Î£¬ÎÒÔٴλعËÁ˱¾ÕÂÒ»¿ªÊ¼Áгöµ
ÂÔÖƶ¨¹ý³Ì¡£ÔÚÓÐЩÇé¿öÏ£¬ÀýÈçÎÒËùÓöµ½µÄÇé¿
ɾ¼õ£¬»òÕß³¹µ×·ÅÆúÄãµÄ¼Æ»®¡£Ò²Ðí»¹ÓпÉÒÔÕü¾ÈµÄ
Èç¹ûÔËÆøºÃµÄ»°¡£Ä㻹±ØÐëÎÊ×Ô¼º¼¸¸ö¼èÄѵÄÎÊÌ
ÏîÄ¿ÖУ¬ÎÒΪÒÔÏÂÎÊÌâ½Ê¾¡ÄÔÖ-£º
  ÎÒÊÇ·ñÓ¦¸ÃÑ¡ÁíÒ»¸öÊг¡ÃæΪĿ±ê£¿
  ÓʼĶ©¹ºÕâ¸ö·¢ÐÐÇþµÀÊÇ·ñÊÇÒ»ÖÖÑ¡Ôñ£¿
  ÊÇ·ñÓ¦µ±²»×ö¹ã¸æ¶øÒÀ¿¿Ò»ÖֵͼÛλµÄ·½·¨Íƶ
Æ·µÄÏúÊÛ£¿
  ÕâЩÎÊÌâÏÔʾ£¬ÓªÏú¹ý³ÌºÜÄѶ¨Ò壬ºÜÄÑÖ´ÐС
              ¸ºÕ®¿ÆÄ¿
               ½è ´û
              Ôö¼Ó ¼õÉÙ

      ´û
    Ôö¼Ó ¼õÉÙ      ¹É¶«È¨Òæ¿ÆÄ¿
              ½è ´û
              Ôö¼Ó ¼õÉÙ
               #1
         ×ʲúƽÎÈÈÕ¼ÇÕÊ
    £¨ÀàÐÍ£©
¿ÆÄ¿Ãû³Æ       ½è  ´û    Ч¹û
ÏÖ½ð   £¨×ʲú£©15,000       Ôö¼Ó
ÆÕͨ¹É   £¨¹É¶«È¨Ò棩15,000    Ôö¼Ó
ͬÑùµØ£¬³¥»¹Õ®ÎñµÄÈÕ¼ÇÕʼÇ×÷£º


                #2
        ×ʲú¸ºÕ®ÎñµÄÈÕ¼ÇÕÊ
       Á÷¶¯×ʲú
      =
  1. ±äÏÖ±ÈÂÊ
       Á÷¶¯¸ºÕ®
  ¹«Ë¾ÄÜÇáËɵػ¹ÕÊÂð£¿Èç¹û±ÈÂÊ´óÓÚ1£¬ËµÃ÷¹«Ë¾ÓÐÇå³¥
ÄÜÁ¦£¬ÓÐÓàÁ¦´ÓÁ÷¶¯×ʲúÖа²ÅÅÖ§¸¶Á÷¶¯¸ºÕ®¡£
        115,000 ÃÀÔª   
             = 1.32
        87,000 ÃÀÔª   
  ⋅⊇±〈≠≠±∪ℜ⊇ (Χαπιταλιζατιον Ρατιοσ)
                ⋅⇐÷≡∏→≠⊃∂↔∪♦®
                     +
  2. ″∅∈〉÷⇐÷⊄( ⋅⊇″″∪♦±∪ = )
                   ≠⊃∂↔∪♦®
          142,000ÃÀÔª      
                 = 3.155
          5,000 ÃÀÔª      
  ∝±≠↔⊄÷≡∝≤∝⊗∏→∈〉÷⇓≥≠⊃∂↔∝⊗⊆∂⋅⊇⊇±≤←∈®℘∩⊆≥∅∅™∈
÷⊄↑©♠( ÷≡∏→↑©♠)(Λεϖεραγεδ) ϒ≤∂™©↓ℵ∝⊗≠↔⊄ℵ×⊄∝≤←∉÷⇓∝⊗
÷≡∏→≤←®∫≠↔⊇√∠•√⊗÷∉∠ϒ≤←⊄®™±∪ℜ⊇≡⇐×⌠ϒ≤⊆←∇∝⊗⊇∏®±
∠ϒ∝⊗≠⊃±ℵ×≥ϒ≤×⌠©∨  2 ∝⊗±∪ℜ⊇⊄∝℘≠↔⊄÷≡∏→∉÷⇓ϒ≤™∨⊃⇐©↓
ℵ±∪ℜ⊇√∠∈®↔∂™∠∝÷⊄∝⊗÷⊕⊗⋅®≈″∝⊗®⊇⊆ϒ≤
                 ≥⁄∅∨÷≡∏→
  3. ≥⁄∅∨÷≡∏→∂™⋅⇐⋅⊇″   =
               ∪↔″↵÷≡∏→ + ≠⊃±
           10,000ÃÀÔª     
                 = 7% 
           142,000ÃÀÔª 
  ®∫∈♠≥∞≈≠∏→∈〉⊇∩≠↔⊄™∨÷⊆∂⋅⊇∏⇓•√≡√→∩°±¬∠⊆≥⊃∝⊗™
∪∈≤←⊄®™≠↔⊄∏→∈〉∝⊗∂◊⊃∧⊇∩≡®ℑ↵∅™•∉∏≥⊂∂∪∝⊗®≈÷√¬®♠±
      50%
÷℘±∪ℜ⊇×⌠©∨⊇±≤←⊄∝℘≠↔⊄∝⊗÷≡∏→÷⇓ϒ≤∪ϒ©∨≠↔⊄∉√ ℑ∝⊗
∈∪∂♦∩↵≡⊆⊇±…™∝⊗″≈⊆←≤←  50%∝⊗±∪ℜ⊇±≈∪∉∈♠•∉∏⊇∩∉◊∝±÷⇓∝⊗ϒ≤
∉〉∉∈∪∂♦∝⊗∝ℑƒ⊃⊇♥≠↔⊄≤←⊄℘∩∝⊗∉⊇⇔∂≡⊆∉√ ℑ∂…⊇∩∉
      50%   ℜ
∂♦∝⊗≤←⊄®™∝⊗±∪⊇®″∉∈♠∅∏±ϒ≤∝≠⊇∩≈♠∂√∝⊗⊆∂⋅⊇•√∈∪⊄
⊇↵•×∂∪∉∈♠∏®∠♥≠↔⊄∝⊗∏→∈〉°″⊕⊕∅↔©∨±≤⊇¬ϒ≤
       ↑©♠±∪ℜ⊇  (Αχτιϖιτψ Ρατιοσ)
                        ∉⊇⇔∂
  4. ⋅⊇″ℵ©℘∠♣©℘±∪ℜ⊇  ( ®″≥∅⋅⊇″√⇐⋅♠ℜ⊇ )=
                        ⋅⇐⋅⊇″
         5,200,000ÃÀÔª        
                 = 36.6( ´Î)
         142,000 ÃÀÔª        
  ÷℘±∪ℜ⊇⊄∝℘∝⊗⊇∩≠↔⊄™⊄©℘⋅⊇″∠♣ℜ⊇∝⊗÷⇓∝⊆ϒ≤®≈÷⊆♦≠
         =

  ( ¼ÆËãƽ¾ù¿â´æµÄ¼òµ¥·½·¨ÊÇÓÃÆÚ³õ¿â´æ¼ÓÆÚÄ©¿
2) ¡£
        3,900,000ÃÀÔª       
              = 39( ´Î Äê
                   / )
        100,000ÃÀÔª        
             ∅∨⊗♥↵®×
  6. ↵®×∉⊇⇔⊂⊇=
           ∉⊇⇔″∅•≥⊃± ⊂
                  / 365

       100,000ÃÀÔª      
                  
               = 9.36Ìì
      3,900,000ÃÀÔª
            / 365    
  ®™⊃∉ℑ÷↑©♠±∪ℜ⊇⊗⇐⊄∝℘≠↔⊄↵®×°″⊕⊕⊇≠©℘∝⊗≡∉
•〉ϒ≤↑©♠∝⊗⊃⊂∅•⊇∩″≈⊇∩®∫ℜ″≈≥∪∞∂…ℜ™⊃∉ℑ⊄≈®≤↵≈≠⊇∩≈⌡÷∏⊃
…⇐⊆∉⊇⇔®≈↵∏≤↵∉〉™©≈⌡∝∏®√√√⇐⋅♠×∈⊇÷⇓∝⊗∠∠®∝≤←®≈⊗
∅•√⇐⋅♠∝⊗×∈⊇⊆≡⇐∂◊≤←⊇√ℵ⋅…±÷∝⊗↵®×®″⊆√≈≠≈©℘…÷⊂ϒ≤
ℵ◊∪∏©℘∅•√⇐⋅♠↵∝⊗™↑®∫∝±∪≈⊇∩®∫∪⇑®⋅⊄ ≈∝≤←⊄®™∪⊄℘∩≥≤∠
ℜ∫ϒ≤

       (Προφιταβιλιτψ Ρατιοσ)
    ©↓ℵ±∪ℜ⊇

            ≈ℵ∪⌠
 7. ∉⊇⇔ℵ∪⌠ℜ⊇ =
      (ROS)
           ∉⊇⇔⊇∏∪
       30,000ÃÀÔª        
            = 0.6667 = 67% 
       45,000ÃÀÔª        
  ϒ°ℵ∪⌠ℜ⊇ϒ±∝⊗…∅⊄©∉∈♠∪⇑®⋅ϒ≤⊆∂⋅⊇•√∈∪⊄™±®″≥≤©℘ℵ×…
⊄©⋅⊇″÷≡∏→±≡⊆ℵ∪⌠±√∠℘↵®≈″↵•√∝⊗≈¬±♦ℜ⊇ϒ≤ℑ®≈≥≤©℘∝∝⊗
       (Ρετυρν
±∪ℜ⊇⊇∩⋅⊇″ℵ∪⌠ℜ⊇ οφ ασσετσ,ΡΟΑ) ϒ≤
       (ROE) =

        30,000ÃÀÔª            
               = 0.005769 = 0.58% 
        5,200,000ÃÀÔª          
   ÷≡∏→≡⊆≠⊃± √→…™″≈⊆←±∪ℜ⊇∝⊗×⊕™∂™±∪ℜ⊇∝⊗©°∉∉
   ×⌠ϒ≤∪≠≠↔⊄∝⊗÷≡∏→÷⇓≤←≠⊃± ⊃∧≤←⊗∩℘×≠⊃±ℵ∪⌠ℜ
≈〈⊇⇐∝≡⇐×⌠∝⊗©°∉≤←∪⊄℘∩≥∅√→∈♠″∅∈〉÷⇐÷⊄        (Φινανχιαλ
λεϖεραγε)ϒ≤∏®™∨∩°℘⊂√ℜ⇔⋅⊇±〈≠≠±∪ℜ⊇⊇±≤←∈®®∇↑⊂〈∝≠ϒ≤
∈♠ℑ⊄⊄∝℘∏®®≈∝©≤←…∧⊃  1992 ⊗ Βοβ ≡⊆⊄÷÷∩⋅⊆®∇∂♦°∇≠↔⊄
∝⊗≠⊃± ≥⋅⇓≤←√≈ℑ∉ℜ≡⇐⊃∧∝⊗®≈″↵•√≤←≈≠°∇    1992 ⊗∏⌡∝℘∝⊗
30,000 ℘ℵ™♠≈ℵ∪⌠ש≠↔⊄√∠∪↔″↵≥⋅⇓©℘®™•√≡≤←®™≡⌠≠↔⊄
⋅⊇ ∝⊗∠∩⌠™∫⊆♦≠∩→∝⊗•⊇®ϒ≤∪≠∝±⊇±⊄℘∩∏∝⊗∏®℘
⋅ℑ⊄≤←⊗∩℘×⋅⊇″÷≡∏→±√∠⊆≈〈•×©≥≥≥⁄∅∨÷≡∏→⋅⇐√∝⊇∩      40,000
℘ℵ™♠                  15,000
   (10,000+30,000) ≤←≠⊃± √≈⊇≤∉ℜ ℘ℵ™♠       (45,000 ≤↑
30,000) ϒ≤©⊃×⊄™≥⊃∝⊗÷≡∏→≠⊃±±∪ℜ⊇  (∆εβτ το εθυιτψ ρατιο)
     ©
 ⊆ ≈ 〈 × 7%™  √ ℑ                67%™ × ©
          28%ϒ ≤ ≠ ⊃ ±  ℵ  ∪ ⌠ ℜ ⊇  ⊆ ≈ 〈  ÷ ⇓ ∝ 
200%(30,000/15,000) ϒ≤∏®⊄∝℘≤←⊇≠©℘∝⊗″∅∈〉÷⇐÷⊄∂™±∪ℜ⊇∝⊗©°
∉⊃⌡×⌠ϒ≤∇ϒ™〉∉∝⊆⊄→∅∝⊗≠⊃±↵⊃®™   ϒ°÷⇐÷⊄⊇ϒ±∝¬°∇≠⊃±ℵ∪⌠
ℜ⊇™…©∝≡⇐÷⇓∝⊗⊄→∅ϒ≤
   ≠⊃±ℵ∪⌠ℜ⊇⊇∩∪⊄℘∩≠↔∪∉∝⊗©℘ℵ×≡®ℑ↵∅⌠®∝≥⊃≠ƒ©•〉
⋅…ϒ≤™∨ Φορβεσ™©√±◊∠×∝⊗  ϒ°℘ℵ≠≠⁄®∝⊗∂∪±♦÷ϒ±√∠≤←©⊃
©∨∂™∪∨⋅⊇〈≠≠°″⊕⊕∝⊗″≈⊆←≤←∠∂◊≠⊃±ℵ∪⌠ℜ⊇≡⇐÷⇓∝⊗≠↔⊄™∨
℘⊃∉≤←∂…∉∪©∨∅™⊄®≈∠♥÷©↓ℵ∝⊗≠↔⊄ϒ≤⊂∪∪≠↔⊄≠⇐ℵ
±⊇∩⊆♦≠÷⇐÷⊄∧∏→®™≈〉∝℘÷÷⇓∝⊗©↓ℵ≤←∏®⊆≈〈°⊄⋅⊕•∉∏≥
±ϒ≤÷≡∏→™÷⇓≤←≠↔⊄∠√♣÷∂∝⊗ℵ∉′÷≡∝≤®″⊆™√¬≤←≠↔⊄
                ≈  ∏  ϒ≤    Ρεϖο
 ↑ © ♠ ″ ≈ ≡ ℘ ≤ ←  ⊆ ≈ ≠ ″ 90∅⊗  ×→∅ ∅ ″  ∝ ⊗ ∆ρυγσ,
Σουτηλανδ∋σ 7−Ελεϖεν≡⊆ Φεδερατεδ ∆επαρτµεντ Στορεσ≤←
⊆⊇∩©⊃©∨≠⇐ℵ″©℘°⋅⊕∅∅″∝⊗•∉∏≤←÷⇓∂∧∏→≤←⋅≡⌠≥≠∝⋅∅∅″ϒ≤

          ∂⊕°⊆…±

  ÷©∇♣⊇⌡∇∠↵∝⊗∪⊄≡⇐⊃∅©∨°∇®≈÷…∫∝∞∝⊗÷⊕⊗∩↵°×⊃∉÷∉ℑ
         ΜΒΑ
∝⊗℘≥∅ϒ≤™∨⊗©∇♣∝∝⊗            (∆υ
          ⋅♦©℘×⊇≈©√∠≤←∪≠℘≈©∠∂⊕°⊆…±
     ®
Ποντ Χηαρτ) ≈×⊇≤←⊆≥∅″≈⊃∉⊆±÷ϒ≤∂⊕°⊆…±⊇∩⊆♦≠∏≠⊇÷÷
±∪ℜ⊇∝⊗≠≠≥⊃®♠⊄¬⊄∝℘″∅∈〉±♦±√∠⋅√¬®♠∝⊗±∪ℜ⊇√→…™∝⊗∉◊≈∞
∉∝ϒ≤
  ⊆♦≠ℑ∠≥÷±∪ℜ⊇√→…™∝⊗⊗∨™∨≠¬∉∝≤←∈®℘∩↵⊃®™↵×≥≤←®
            Ê×ϯִÐйÙ


  ¸÷ÖÖÖ°Ô±Ö°ÄÜ      ¸±×ܲà          ¸±×ܲÃ
     £¨²úÆ·×éºÏ£©       £¨¾-Óª£©


 ²úÆ·¾-Àí     ²úÆ·¾-Àí   ²úÆ·¾-Àí
   1
 ²úÆ·        2
          ²úÆ·       3
                 ²úÆ·       4
¹Ë¿ÍÐÍ


               Ê×ϯִÐйÙ


     ¸÷ÖÖÖ°Ô±Ö°ÄÜ     ×ܾ-Àí    ×ܾ-Àí    ×ܾ-Àí      ×ܾ-Àí
     ²úÒµ     ¹Ë¿Í    ÁãÊÛÁ¬Ëøµê     ÐÐÕþ
     ¾-Óª    Êг¡    ÏúÊÛ   ÈËÊÂ
ÇøÓòÐÍ
                       n
   ÏîÄ¿¾-Àí
            A
          ¹¤³Ìʦ    A
               »úеʦ   A
                   ר¼Ò
     A
    씀

   ÏîÄ¿¾-Àí
            B
          ¹¤³Ìʦ    B
               »úеʦ   B
                   ר¼Ò
     B
    씀


            C
          ¹¤³Ìʦ    C
               »úеʦ   C
                   ר¼Ò
       C


     n


µçÄÔÐÐÒµ¾-³£Ñ¡ÓþØÕóÐνṹ½øÐдóÐ͵Ŀª·¢ÏîÄ¿¡£
    (Amorphous) ¡£ÕâÊÇÎÒ¸öÈË×îϲ»¶µÄ½á¹¹¡£ÎÞ¹æÂÉ
  ²»¶¨ÐÍ
½á¹¹¸ù±¾¾ÍûÓÐÕýʽ½á¹¹¡£ËüÊÇÖ»×ÔÓÉÄñ¡£ÔÚÕâÖֽṹµ
˾À¾ßÓи߶Ȼý¼«ÐԺͽ¨ÉèÐԵľ-ÀíÃǸù¾ÝÊֱߵÄÈÎÎ
´´½¨ºÍ½áÊø¹¤×÷¹Øϵ¡£ÔÚÕâÖÖ¹«Ë¾Àʼþ¾ö¶¨×Žṹµ
          (Digital Equipment Corporation)
»¯¡£¾Ý˵£¬ÊýÂëÉ豸¹«Ë¾
¾ÍÊÇÒÔÎÞ¹æÂɽṹ³É³¤×³´óµÄ¡£
    (Hybrid) ¡£ÕâÖÖ¹«Ë¾ÊÇÓɶàÖÖ¾-Óª½á¹¹×é³ÉµÄ»ì
  »ìºÏÐÍ
ºÏÌå¡£´ó¶àÊý¹«Ë¾¶¼ÊÇÕâ¸öÀàÐÍ¡£Í¨ÓõçÆ÷ÊǸö
  ²»¶¨ÐÍ

  £¿     £¿   £¿
  £¿    Ê×ϯִÐй٣¿
  £¿     £¿   £¿


²¿ÃÅÐͽṹµÄ¹«Ë¾£¬°üÀ¨¹ú¼Ò¹ã²¥¹«Ë¾µÄµçÊÓÍø¡¢Í¨ÓÃÕ
É豸¡¢Í¨ÓÃ×ʱ¾ºÍͨÓú½¿Õ¡£È»¶øÿ¸ö²¿ÃÅÀÓÐÇøÓòÐ
²úÆóÒµ¡¢¾ØÐνṹµÄÑо¿ÈËÔ±ºÍ¿Í»§ÐͽṹµÄÏúÊÛ¹«Ë¾¡
   ·½°¸Ö¦     ¸ÅÂÊÖ¦
           ¾ö²ßÊ÷ͼ¾ÙÀý
  ÏÂÃæ¾ÙÀý˵Ã÷¾ö²ßÊ÷ÓÐÖúÓÚ¾ö²ßµÄÀý×Ó¡£À´×ÔÃÀ¹úµÃ
     Sam
Èø˹ÖÝµÄ Houston ÏÈÉúÕýÓû¾ö¶¨ÊÇ·ñÐÐʹÔÚÒ»¿éÓпª²É
¼ÛÖµµÄ¿ª²ÉÇø×ê¾®²ÉÓ͵ÄȨÁ¦¡£Ëû¸Ã²»¸Ã²É
  ÄØ£¿Èç¹û³É¹¦µØ²Éµ½ÓÍÂö£¬¹À¼ÆÀûÈ󽫸ߴïÒ»°ÙÍòÃÀÔ
ÔÚµ÷²éÁËËùÓпÉÄܵķ½°¸ºó£¬ËûÁгöÁËÏÂÃæµÄµ¥×Ó£º
         20 000 ÃÀÔª¹ºÂòÁ˲ÉÓÍȨ¡£
  1.Sam ÒÑ»¨ÁË £¬
  2. Èç¹û      000 ÃÀԪƸÇëµØÖÊѧ¼Ò´ÓʵØÖÊ·ÖÎö£¬
      Sam »¨50 £¬
¾Í¿ÉÒÔ½µµÍ·çÏÕ¡£ÕâÓÐÖúÓÚÔö¼ÓËû¿ª²ÉµÄ³É¹¦ÂÊ£¬½µµÍ²
ÒªµÄ×ê¾®³É±¾¡£
                200 £¬000
  3. ÊÇ·ñ²ýÏÕ²»×öµØÖÊ·ÖÎö£¬»¨ Ôª×ê¾®£¿
  4.Sam ×ÉѯÁËʯÓÍר¼Ò¡£ËûÃÇÈÏΪ  Sam ÓµÓеĿª²ÉÇøÄÚ¼´
ʹ²»×öÈκεØÖÊ·ÖÎö£¬³É¹¦µÄ¸ÅÂÊÒ²ÓÐ  60%
  5. ר¼ÒµÄ¾-ÑéÊÇ£¬Èç¹ûµØÖÊ·ÖÎö½á¹ûÁîÈËÂúÒ⣬ȷ¶¨
һЩÓ͵ĸÅÂÊ 90%£¬Ê§°ÜµÄ¸ÅÂÊÊÇ10%¡£
  6. Èç¹ûµØÖÊ·ÖÎöµÄ½á¹ûÊÇ·ñ¶¨µÄ£¬ Sam ÈÔ¿ÉÒÔ¼ÌÐø¿ª²É£¬
³É¹¦¸ÅÂÊÖ»ÓÐ 10%£¬Ê§°Ü¸ÅÂÊ90%¡£
  7.Sam Ò²¿ÉÒÔ¾ö¶¨¸ù±¾²»¿ª²É¡£
  ½«ÉÏÃæÁгöµÄÿһ²½¹¹³É¾ö²ßÊ÷ͼµÄÒ»²¿·Ö¡£Óþö²ß
ͼ½«Houston ÏÈÉúµÄÌæ´ú·½°¸×ÛºÏÔÚÒ»Æð¡£     ×öµØÖÊ·ÖÎö
     ²»×öµØÖÊ·ÖÎö
   ÏÖÔÚ   +$51    +$51  +$61

   -$102
  ½ðÁ÷³öºÍÁ÷È룬·Ö±ðÓõÍÓں͸߳öˮƽÏßµÄͼÐͱíʾ¡£
       Quaker
ÏÂÊöÌõÐÍͼ·´Ó³ÁË    ¹«Ë¾µÄÏÖ½ðÁ÷¶¯Çé¿ö¡£
  ¼ÙÉèÏÖ½ðÁ÷Á¿Ïàͬ£¬µ«ÏÖ½ð·¢ÉúÁ÷¶¯µÄʱ¼äÌáÇ°£¬ÆäÏÖ
½ðÁ÷¶¯Çé¿öÈçÏ£º
               B
            ÏÖ½ðÁ÷ͼ
      ÏÖÔÚ    +$163

      -$102    µÚÒ»Äê    µÚ¶þÄê  µÚÈýÄê

            51+51+61
  »òÕßÍÏÑÓ£¬ÆäÏÖ½ðÁ÷¶¯Çé¿öÈçÏ£º
                 C
              ÏÖ½ðÁ÷ͼ
      ÏÖÔÚ                +$163

      -$102    µÚÒ»Äê    µÚ¶þÄê  µÚÈýÄê
                ¡°¼ÛÖµ¡±¡£
  ÒÔÉÏÌõÐÍͼ˵Ã÷ÁËÏÖ½ðÁ÷ʱ¼äµÄÖØÒª


              ÀۼƼÛÖµ


             Quarker
  µ±ÂóƬÏîÄ¿ÓÐÁËÏÖ½ðÊÕÒæʱ£¬        ¹«Ë¾²»»áÏÐÖÃ×Ê
                   Quarker
½ð£¬¶øÊǽ«ÆäÔÙͶ×Ê¡£ËùÒÔ£¬Èç¹û°´ÉÏÃæ¾ÙÀýÖУ¬ ·Ö
±ðÕõµÃ51,000    51,000
        ÃÀÔª£¬     ÃÀÔªºÍ61,000       A
                       ÃÀÔª£¬¹«Ë¾ÔÚ
        B ÀýÖжà³öÁ½Äê¡£
ÀýÖеÄÏÖ½ðÊÕÈëÒª±È
               10% £¬ÄÇô£¬ ÀýÖеÄÊÕ
  Èç¹û¹«Ë¾ÓÐͶ×Ê»ú»á£¬»á±¨ÂÊΪ    A
   B      34,230
Ò潫±È ÀýÖеÄÊÕÒæ¸ß³ö       ÃÀÔª¡£
           £¨Accumulatedvalue)
  µÚÈýÄêµ×ÏÖ½ðÁ÷µÄÀÛ¼ÆÖµ              ÊÇ163,000
         34,230
ÃÀÔª¼ÓÕõµÃµÄÀûÏ¢ÊÕÈë            1
                 ÃÀÔª£¬¹²Öµ97,000   ÃÀÔª¡£ÏÔ
È» A Àý·½°¸½ÏºÃ¡£
  ¸ü¼òµ¥Ò»Ð©µÄ¼ÆËã·½·¨ÊÇÓù«Ê½¼ÆËã³ö×ʽðµÄÀۼƼÛ
     (Future value)
Öµ£¬¼´Î´À´Öµ          £¬¼´
   (13 - 1)
Z=      = 1.09(Àëƽ¾ùÖµµÄ±ê׼ƫ²î£©
    11

       ¸ÅÂÊÃܶȷֲ¼º¯Êý
     Ïȷ溽¿Õ¹«Ë¾Ã¿Ô¹ÉƱ»Ø±¨ÂÊ
                       
      =      +      −     × Beta
                       
   ¼ÙÉèÄãÏëÖªµÀ IBMµÄ»Ø±¨ÂÊÊǶàÉÙʱ²ÅÖµµÃͶ×Ê¡£¼Æ
          Value Line
µÄ·½·¨ÊÇ£¬ÄãÏÈ´Ó Survey ·þÎñ¹«Ë¾²éµ½          IBM¹«
     BETA 1.2
˾µÄ±£ÊØ Öµ £¬¶øºóÓÖ´Ó»ª¶û½ÖÈÕ±¨       The
                      £¨ WallStreet
Journal £©ÉϵÃÖªÃÀ¹ú³¤ÆÚ¹ú¿âȯµÄÎÞ·çÏջر¨ÂÊÊÇ    8% £»¾-¹ý
¶Ô 1926 ÄêÒÔÀ´Êý¾ÝµÄ·ÖÎö£¬±ê×¼ÆÕ¶û   500 ¼Ò¹«Ë¾µÄƽ¾ù»Ø±¨
Âʸ߳öͶ×ÊÎÞ·çÏÕÃÀ¹ú³¤ÆÚ¹ú¿âȯ»Ø±¨Â浀    7.4%¡£ÓÐÁËÕâ  3
ÖÖ CAPM ¹«Ê½ÖÐÐèÒªµÄÊý¾Ý£¬¾Í¿ÉÒÔ¼ÆËã³öͶ×Ê   IBMµÄ»Ø±¨ÂÊ
µÄƽ¾ùÊýÊÇ 16.8%¡£
    £¨
   8%+ 7.4%£©¡Á 1.2=16.8%
      BETA     CAPM
   ½«´óµÄ Öµ´úÈë µÈʽÖУ¬¾Í¿ÉÒԵóöÒ»ÇúÏßͼ¡£
              £¨ Security Market
ÕâÒ»ÇúÏß³Æ֮Ϊ֤ȯÊг¡Ïß Line £¬ £©¡£          SML
ÔÚÉÏÃæµÄ¾ÙÀýÖУ¬¼ÙÉè  IBMµÄʵ¼ÊͶ×ʻر¨ÂÊÊÇ   12%£¬µÍÓÚÓÃ
CAPM ¹«Ê½¼ÆËãµÃ³öµÄÆÚÍû»Ø±¨ÂÊ¡£´ÓÀíÂÛÉϽ²£¬ÀíÖ
ÕßÕâʱӦ¸ÃÂôµô IBMµÄ¹ÉƱ¡£Èôʵ¼ÊµÄ»Ø±¨ÂʸßÓÚÓà    CAPM ¹«
ʽ¼ÆËã³öµÄÆÚÍû»Ø±¨ÂÊ£¬Í¶×ÊÕß¾ÍÓ¦¸Ã¹ºÂòÕâÖÖ¹ÉÆ
             ֤ȯÊг¡Ïß
   ÓÐÌÖ¼Û»¹¼ÛÓàµØ
   ¶¨¼Û¹ý¸ß
   ÒªÇóµÄ»Ø±¨ÂÊ
   Beta £¨·çÏÕ£©
   Rf=ÎÞ·çÏÕÂÊ Km=Êг¡ÂÊ
   ËäÈ»¿´ËÆÈÝÒ×£¬µ«Óà  CAPM ·½·¨¼ÆËã³öÀ´µÄÖ»ÊÇÆÚÍûµÄ»Ø
±¨ÂʶøÒÑ£¬²¢·ÇͶ×ʵÄʵ¼Ê»Ø±¨¡£Êµ¼ÊµÄ»Ø±¨ÊÇÊ
ÆòÁéÉϲÔÁË¡£
   ½üÀ´£  ÈËÃǶÔ
      ¬ CAPM  ÀíÂÛµÄÅúÆÀÔ½À´Ô½¶à¡ Ú   1992 Äê£ Ô
                            Forbes
       =

  ÓÐʱΪÁ˸üÎüÒýͶ×ÊÕߣ¬¹«Ë¾»¹¹æ¶¨Õ®È¯¿ÉÒÔ×
¾ÍÊÇ¿Éת»»Õ®È¯ £¨Convertible bonds £©¡£Ö¸°´ÊÂÏȶ¨³öµÄת
»»±ÈÂÊ£¨Conversion rate £©½«Õ®È¯×ª»»³ÉÆÕͨ¹ÉƱ¡£ÀýÈ磬
°ÑCaterpillar      1000
        ¹«Ë¾ÃæÖµ ÃÀÔªµÄծȯת»»³Éÿ¹É     100 ÃÀ
ÔªµÄ¹ÉƱ¹² 10 ¹É¡£µ± Caterpillar  ¹«Ë¾¹ÉƱµÄÊг¡¼Û¸ñ³¬¹ý
    100
ÁËÿ¹É ÃÀԪʱ£¬Í¶×ÊÕ߾ͿÉÒÔ¿¼Âǽ«ÊÖÖеÄծȯ×
ÆÕͨ¹É¹ÉƱ¡£ÓÉÓÚ´ËÀàծȯ֧¸¶µÄÀûÂÊͨ³£±È²»¿
Ö§¸¶µÄÀûÂʵ͡£
                 £¨ Callable bond
  µÚËÄÖÖծȯÊÇ֪ͨ³¥»¹Õ®È¯ £©¡£·¢Õ®ÈË
ÓÐʱϣÍûÔÚ·¢ÐÐծȯºó£¬µ±ÀûÂÊ´ó·ù¶Èϵøʱ£¬Ó     Ôñ´Ó¹«
ÖÚÊÖÖÐÂò»Ø×Ô¼º¹«Ë¾Õ®È¯µÄȨÁ¦¡£ÀýÈ磬    1981 Ä꣬Ðí¶à´ó¹«
˾·¢ÐеÄծȯµÄÀûÂÊÔÚ  15% µ½20%  Ö®¼ä¡£µ±Ê±Êг¡ÆÕ±éµÄÀûÂÊ
ÒàÈç´Ë¡£µ«µ½ÁË 80 Äê´úºóÆÚÒÔ¼°  90 Äê´úÆڼ䣬ÀûÂʽµµÍÁË£¬
Õâʱ·¢ÐÐ֪ͨ³¥»¹Õ®È¯µÄ¹«Ë¾¾Í°´ÕÕÔ-ÏÈÒÑÈ·¶¨µ
    1992        7% 8%
                ÖÁ
ÁËծȯ¡£ Ä꣬¹«Ë¾ÓÖÒÔ µÄÀûÂÊ·¢ÐÐÐÂÕ®£¬ÕâÑùÒ»
À´±ã½ÚÊ¡ÁËÀûÏ¢Ö§³ö¡£ÓÉÓÚ´ËÖÖծȯ²»»á³öÏָ߻
˾ΪÁËÄÜÏíÓлعºÕ®È¯µÄÑ¡ÔñȨ£¬¾ÍµÃΪͶ×ÊÕßÌ
ÀûÂÊ¡£
  ×îºóÒ»ÖÖծȯÊÇÀ¬»øծȯ   £¨ Junk bond £©¡£ÕâÀàծȯΥԼ
µÄ·çÏÕ¼«¸ß¡£Ö®ËùÒÔÈç´Ë£¬ÊÇÒòΪÓÉÓÚ·¢ÐÐÕâÀàÕ
ÔÚÇåËãʱ£¬Í¨³£°Ñ´ËÀàÕ®ÎñµÄÓÅÏȼ¶ÅÅÔÚ³¥»¹ÆäË
ÎñÖ®ºó¡£ÕâÀàծȯ¸¶¸øͶ×ÊÕßµÄÀûÂʽϸߣ¬´ó²¿·
°´Ê±³¥»¹±¾½ðºÍÀûÏ¢¡£Èç¹û¹«Ë¾ÎÞ×ã¹»µÄÏֽ𳥻
¼¶Õ®È¨ÈËÄõ½Ç®µÄ˳ÐòÖ»ÄÜÅÅÔÚ×îºó¡£
  ½üÀ´±¨½çµÄ³óÎÅÈÃÈ˾õµÃÕâÖÖծȯËƺõÊǸոճ
ʵ£¬ËüÔÚÓÐծȯʱ¾Í´æÔÚÁË¡£ÃÀ¹úÄϱ±Õ½ÕùÆÚ¼ä£
·¢ÐÐÁË¿ÉÓà ¡°À¬»ø¡±Ò»´ÊÃèÊöµÄ¸ß·çÏÕծȯ¡£   60 Äê´úÄ©ÆÚµÄ
¹«Ë¾ÊÕ¹º·çºÍ 80 Äê´úÊ¢ÐеĸܸËÊÕ¹º£¬Ê¹Ðí¶àÖøÃûµÄ¹«Ë
         MCI Macy's £¬
ÏñRJR Nabisco £¬ £¬        Metromedia ºÍChrysler µÈ
¶¼·¢ÐÐÁËÊýÊ®ÒÚµÄÀ¬»øծȯ¡£À¬»øծȯ²¢²»±ãÒË£
µÄ·çÏոߡ£

         ծȯÆÀ¹ÀС½á

  Î¥Ô¼·çÏսϸߡúÌùÏÖÂÊÔ½¸ß¡úծȯ¼ÛÖµÔ½µÍ
                 D
            =
                (k - g)
  ÆäÖУ¬ D= ÿ¹ÉµÄÄêºìÀû
  k=ÌùÏÖÂÊ»òÆÚÍûµÄ»Ø±¨ÂÊ
  g=ÄêºìÀûÔö³¤ÂÊ
  Caterpillar ¹«Ë¾µÄ¹ÉƱ¾ÍÊÇÒ»µäÐ͵ÄÀý×Ó¡£¸Ã¹«Ë¾  1992
Äêÿ¹É·Öºì         CAPM
       1.2 ÃÀÔª¡£Óà µÈʽ¼ÆË㣬  Caterpillar  ¹«Ë¾
µÄBETA    1.2
    ÖµÊÇ £¬ÆÚÍûµÄ»Ø±¨ÂÊͬ   IBM¹«Ë¾Ò»Ñù¶¼ÊÇ  16.8%¡£
         Caterpillar
ÔÚ¹ýÈ¥µÄ¼¸ÄêÖУ¬ ¹«Ë¾¶-Ê»á·ÖÅäºìÀûƽ¾ùÌá¸ß
 12%
ÁË ¡£½«ÕâЩÊý¾Ý´úÈëºìÀûÔö³¤Ä£Ê½ÖУ¬Æä¹ÉƱ¼Û¸ñ      25
ÃÀÔª¡£
       1.2 ÃÀÔª
              = 25ÃÀÔª  / ÿ¹É¼ÛÖµ
     £¨ 0.168¡ª 0.12)
    Caterpillar
  µ«ÊÇ£¬               1992
            ¹«Ë¾µÄ¹ÉƱÄê5 ÔµÄʵ¼ÊÊг¡
½»¼ÛÈ´ÊÇÿ¹É56 ÃÀÔª¡£ÎªÊ²Ã´£¿Ô-ÒòÊÇ£º»òÕß¹«Ë¾Ïë±ØÒ
ÓµÓÐÁ˱ȷֺì¸üÓмÛÖµµÄ¶«Î÷£¬»òÕß´ËÇ°Êг¡ÒѲ
¿ÉÄÜÁ½Õ߶¼²»ÊÇ¡£Í¶×ÊÕßÔÚÆÀ¹ÀʱÊƱØÒѰѹ«Ë¾Ï
ºÍδÀ´¿ÉÄܵÄÓ¯Àû¶¼¿¼ÂÇÁ˽øÈ¥¡£
              Wal¡ª Mart
  ¿ÉÊÇ£¬ÓÖ¸ÃÈçºÎ·ÖÎöÏñÕâÑù·ÖºìºÜÉÙµÄÁ®¼Û
°Ù»õ¹«Ë¾ÄØ£¿¸üÈçºÎ·ÖÎöÎÞÊÕÒæ¡¢²»·ÖºìµÄÉúÎ﹤³Ì
Õâ¿ÉûÓÐʲô¼òµ¥µÄ´ð°¸¡£ÏÂÃæ½éÉܵÄÊÇ·ÖÎöÈËÔ
¼Ûֵʱ³£Óõļ¸ÖÖ·½·¨¡£
  ÊÐÓ¯ÂÊ£¨Price earnings ration, PE Ratio    £©·¨¡£ÊÇ°Ñ
¹ÉƱµ±Ç°µÄÊг¡¼Û¸ñͬÿ¹Éµ±Ç°»òÔ¤ÆÚµÄÓ¯Àû½øÐ
·½·¨¸ÅÄî¼òµ¥£¬±ãÓÚ¼ÆË㣬¼´ÓùÉƱ¼Û¸ñ³ýÒÔÿ¹
ÓÚ´ó¶àÊý¹«Ë¾µÄÿ¹ÉÓ¯Àû¶¼Êǹ«¿ªµÄ£¬ËùÒÔ£¬²éÕ
Ϊ·½±ã¡£Ä³¹«Ë¾µÄÊÐÓ¯ÂÊÈç¹ûºÍÊг¡Í¬ÐÐÒµ¹«Ë¾µ
±¾Ò»Ö£¬ËµÃ÷Æä¹ÉƱµÄ¼Û¸ñºÏÀí¡£ÈËÃÇÆÕ±éÀûÓÃÊÐ
ÏÂÃæÊÇһλ³´¹ÉÈ˵ĸßÂÛ£º
  Corestates Financial
  ¡°             µÄ¹ÉƱ¼Û¸ñÊÇ  44 ÃÀÔª¡£·Ñ³Ç¹ú
ÃñÒøÐкÍÆäËüÒøÐÐÏà±ÈÊÐÓ¯Âʽϵͣ¬µ«·ÖºìÈ´±ÈÆä
¶ÔÆä¸ÐÐËȤ¹ºÂòµÄ´óÓÐÈËÔÚ¡£¡±
          £¨Multiple
  ÿ¹ÉÕÊÃæ×ʲú±È of book value pershare         £©¡£
ÒÀ¾Ý×ʲú¸ºÕ®±íÖеÄÊý¾Ý£¬ÓÃÿ¹É¹ÉƱ¼Û¸ñ³ýÒÔÃ
Ãæ¼ÛÖµ£¬¼´¿ÉµÃ³öÿ¹ÉÕÊÃæ×ʲú±È¡£   1992 Äê ImClone Systems
ÉúÎïÒ½Ò©¹«Ë¾¹ÉƱÊм۱ÈÕÊÃæ¼ÛÖµ¸ß³öÁË    331 ±¶¡£Forbes ÔÓ
Ö¾ÈÏΪ¸Ã¹ÉƱ¹ÀÖµ¹ý¸ß¡£µ«Ð¡¹«Ë¾¡¢Ð¹«Ë¾µÄ±ÈÂ
²»Í¬¡£Í¶×ÊÕß×ÅÑÛÓÚÕâÀ๫˾µÄ·¢Õ¹Ç±Á¦£¬¶ø²»¾
¹æÄ£¡£
  ÿ¹ÉÏúÊÛ±È £¨ Multiple of sales per share   £©¡£ÓÃ×ÜÏú
ÊÛ¶î³ýÒÔ¹ÉƱ¼Û¸ñµÃ³öÿ¹ÉÏúÊ۱ȡ£   1992 Äê±» Forbes ÔÓÖ¾Ìá
µ½µÄÁíÒ»¼ÒÓÐÎÊÌâµÄ¹«Ë¾ÊÇ  Cryomedical Sciences ¡£¸Ã¹«Ë¾
µÄÿ¹ÉÏúÊÛ±ÈÊÇ 1£¬ 699¡£ÔÚÏúÊÛ¶îºÜСµÄÇ°ÌáÏ¡£ÕâÒ»±ÈÂ
ÏԵùý´ó¡£µ«Í¶×ÊÕß¹ºÂòµÄÊǸùÉƱ½ñ   ºóµÄ·¢Õ¹Ç°¾°¡£
       £¨ Asset
  ÿ¹É×ʲúÖµ value per share        £©¡£Óù«Ë¾×ʲú¼Û
Öµ³ýÒÔ·¢ÐеĹÉƱ×ÜÊý£¬½á¹ûÈç±È¹ÉƱµÄ¼Û¸ñ¸ß£
ÈËÔ±¿ÉÄܺöÂÔÁËÆäËü±ÈÂÊ¡£ÔøÒ»¶È·¢ÉúµÄʯÓ͹ÉÆ
¾ÍÊÇÓÉÓÚµ±Ê±¹É¼ÛµÍÓÚʯÓͺÍÌìÈ»Æø´¢Á¿µÄ¼ÛÖ
        +      +
   46,364 ÃÀÔª42,149 ÃÀÔª45,830ÃÀÔª
                  = 1.317
         102000ÃÀÔª
  ÔÚ×ʽðÎÞÏÞ³äԣʱ£¬ËùÓÐ    1
             PI ¸ßÓÚ µÄÏîÄ¿¶¼ÊÇ¿ÉÐеģ¬
ËùÓг¬¹ý·çÏÕÐÞÕýÂʵĻر¨¶¼ÊÇÓÐÎüÒýÁ¦µÄ¡£ÔÚ×Ê
¾ÍҪѡÔñPI Öµ×î¸ßµÄͶ×Ê»ú»á£¬ÕâÑù²ÅÄÜΪ¹É¶«´øÀ´Ò»
         = K d (1- t)             + Ke


   ÈÃÎÒÃÇÑо¿Ò»ÏÂÕâ¸ö¹«Ê½¡£×¢Ò⣺        WACC    Ñ¡ÓõÄÊÇÕ®ÎñºÍ

¹É±¾µÄÊг¡¼ÛÖµ¡£ÏÖÔڹɶ«ºÍծȯͶ×ÊÕßÆÀ¼ÛÆäͶ×ʼÛÖµµÄ

ÕæÕý±ê×¼ÊÇÊг¡¡£Õ®ÎñµÄ³É¿ÉÒÔ´Ó¹«Ë¾²ÆÎñ²¿ÃÅ»ñµÃ£¬Ò²¿É

ÒÔÔÚ¹«Ë¾²ÆÎñ±¨±íÖеÄ×¢ÊÍÖÐÕÒµ½¡£ÔÚÕ®ÎñÈÚ×ÊÖиıäÕ®Îñ

³É±¾ÊÇÒª¹Ä×ãÓÂÆøµÄ£¬µ«ÊÇÈ·¶¨¹É±¾³É±¾¸üÀ§ÄÑ¡£

   ¹É±¾³É±¾Ö÷Ҫȡ¾öÓÚ¹«Ë¾µÄ¸ºÕ®Çé¿ö¡£ÓÉÓÚ¸ºÕ®Òâζ×Å

·çÏÕ£¬ÎÒÃÇ¿ÉÒÔÓÃ×ʱ¾×ʲú¶¨¼ÛģʽµÄ         BETA  Öµ¡£ CAPM  ·½·¨ÓÐ

ÖúÓÚ¼ÆËã³öÔÚ²»Í¬¸ºÕ®±ÈÂÊÇé¿öÏÂËùÆÚÍûµÄ¹É±¾»Ø±¨ÂÊ¡£

   K e = R f + (K m - R f ) ¡Á Beta
   (K m - R f ) =  ·çÏÕÒç¼Û

   ºâÁ¿·çÏÕµÄ    BETA  Öµ£¬ÒÀ¾ÝÕ®Îñ¸Ü¸Ë×÷ÓõķçÏÕ¶ø±ä»¯¡£

MBA  ÃÇÈ¡ÏÖÔÚÒѾ-¹ý¸Ü¸Ëµ÷ÕûµÄ       BETA  Öµ£¬°ÑËüÔÙµ÷Õû»Øµ½ÎÞ

Õ®¸ºµÄ״̬£¬¼´Î޸ܸË״̬      £¨²½Ö衤 A £©£»ÔÙ½«Ö®Ó¦ÓÃÓÚÈκÎ

ÀíÂÛ¼ÙÉèµÄ¸Ü¸Ë×ʱ¾½á¹¹      £¨¼´²½ Öè B £©¡£

   ²½Öè A £º

                     BETA 1
          BETA u =
                            Õ®Îñ
                 [1 + (1 - Ë°ÂÊ ) ¡Á     ]
                            ¹É±¾

   ²½Öè B £º

                            Õ®Îñ
   BETA1 = BETA u ¡Á[1 + ¡Á (1- Ë°ÂÊ ) ¡Á           ]
                            ¹É±¾

   1= ÓÐÕ®ÎñµÄ¸Ü¸Ë½á¹¹

   u= ÎÞÕ®ÎñµÄ¸Ü¸Ë½á¹¹

   ÊÔ¾ÙÒ»Àý¡£ Leverco     ¹«Ë¾µÄ²ÆÎñ²¿Ö÷ÈÎÏëҪȷ¶¨Õ®Îñ×ʱ¾

½á¹¹ÊÇ 0% £¨Á㣩ºÃÄØ£¬»¹ÊÇ      25% »ò 50% ¸üºÏÊÊ¡£ËûÁгöÁËÏÂÃæ

±í¸ñÖеÄʵ¼ÊÊý¾Ý¼°¼ÆËã½á¹û¡£½áÂÛÊÇ£º¹«Ë¾Ó¦°²ÅÅ            50% µÄÕ®
        =

              ÿÄêºìÀû
             =
       ºìÀûÖ§¸¶±ÈÂÊ
              ¾»ÊÕÈë
  ºìÀûÒòÄÜÇå³þµØ·´Ó³¹«Ë¾ÕõÈ¡ÏÖ½ðµÄÄÜÁ¦£¬ËùÒ
·Ç³£ÖØÒªµÄ×÷Óá£Ðí¶à·ÖÎö¼ÒÊÇÒÔºìÀûÏÖ½ðÁ÷Á¿À
¹«Ë¾¼ÛÖµµÄ¡£±¾Õ¿ªÍ·ÓйغìÀûÔö³¤Ä£Ê½µÄ½éÉÜÔ
Ò»ÆÀ¹À·½·¨¡£
  Ͷ×ÊÕßÆ«°®Îȶ¨£¬ÇÒ½ð¶îÎȲ½Ôö¼ÓµÄ·Öºì£¬¶ø²
ÈκÎÐÎʽµÄÏ÷¼õ¡£Òò´Ë£¬¹«Ë¾¹ÜÀí²ã»á²»Ï§Ò»Çд
            MBA
·ÖºìÉÏ×óÓÒÒ¡°Ú¡£Èç¹ûһλ  ÎóËãÁ˹«Ë¾Ö§¸¶ºìÀûµÄʵ¼Ê
ÄÜÁ¦£¬ÄÇôËûµÄ·¹ÍëÒ²¾ÍÕæµØ±£²»×¡ÁË¡£
     MBA
  »úÃôµÄ ÃÇÔÚÖƶ¨¿ÉÄÜÖ±½ÓÓ°Ïìµ½×ÔÉí·¢Õ¹µÄÕþ²ß
       5 ¸öÎÊÌâ¡£
Ó¦×Ðϸ¿¼ÂÇÒÔÏÂ
  1. ¹«Ë¾Êǽ«Ó¯ÀûͶ»Ø×Ô¼ºµÄ¹«Ë¾ºÃÄØ£¿»¹ÊÇͶ×
ºÃ£¿
  Èç¹ûÒ»¸ö¹«Ë¾ÕýÔÚ·¢Õ¹ÖУ¬ÓÐÐí¶à¼¤¶¯ÈËÐĵÄͶ
ÄÇô¹«Ë¾·Öºì¾ÍÒªÉÙЩ£¬Ó¦¸Ã½«ÀûÈóÓÃÓÚ¹«Ë¾µÄ· 1991
  Wal-Mart ¹«Ë¾¾ÍÖ»°Ñ
Ä꣬        1.4 ÃÀÔªÓ¯ÀûÖеÄ0.16 ÃÀÔªÓÃÓÚ·Ö
              Sam Walton µ±Ê±ÕýæÓÚͶ
ºì£¬µ«¹É¶«ÃÇ»¹ÊǺܸßÐ˵ģ¬ÒòΪ
        µê¡£
×ÊÓÐÀû¿ÉͼµÄÐÂÉÌ
  2. Ë-ÊÇÄãµÄ¹É¶«£¿¹Â¶ù¹ÑĸÊDz»ÊÇÒÀ¿¿Ä㹫˾µ
  »ù´¡ÉèÊ©ÏîÄ¿µÄ¹ÉƱÓÐÐí¶àÕâÀàͶ×ÊÕß¡£µ«ÐÂÉ
´æ£¿
±ÈÈç˵¼ÆËã»ú¹«Ë¾£¬ÕâÀàͶ×ÊÕ߾ͼ¸ºõûÓС£
               ·ÖºìµÄ±ä»¯£¬¶ÔͶ×ÊÕß
  3. ¹É¶«¶Ô·Öºì±ä»¯µÄ·´Ó³ÈçºÎ£¿
À´Ëµ£¬Êǹ«Ë¾·¢³öÁËÒ»¸ö¼«Ç¿µÄÐźš£Í¶×ÊÕß»á¶
×ö³ö¼«Ç¿µÄ·´Ó³£¬ÒòΪÕâʱͨ³£Ô¤Ê¾×Ź«Ë¾ÏÝÈëÁ
¼Ó·Öºìµ±È»ÏƲ»Æðʲô²¨ÀË£¬ÈËÃÇ×ÜÈÏΪÔö¼Ó·Öº
µ±µÄ¡£ºìÀûÔö¼ÓԤʾ¹ÜÀí²ã¶Ô¹«Ë¾³¤ÆÚ·¢Õ¹×´¿ö³
ÊÕÒæ»áÔö³¤£¬¹«Ë¾ÓÐ×ã¹»µÄÊÕÈëÀ´Ö§¸¶¸ü¶àµÄºìÀû¡
              ΪÁ˱£Ö¤ºìÀû
  4. ¹«Ë¾µÄ²ÆÎñ¸Ü¸Ë½á¹¹ÈçºÎ£¿      £¨¹ÉÏ¢£©²»
             =
                 -
  ´ËʱËùÓõÄÌùÏÖÒò×Ó¾ÍÊǼÓȨƽ¾ù×ʱ¾³É±¾  £¨  £©¡£
                        WACC
   WACC
ÎÒÃÇÓà µÄÔ-ÒòÊǹ«Ë¾µÄʵ¼ÊÏÖ½ðÁ÷ £©   Free
                   £¨ cash flow
¿ÉÒÔÓÃÀ´Ö§¸¶Õ®ÎñÀûÏ¢ºÍ¹É¶«µÄºìÀû¡£ËùÒÔ£¬Ñ¡Ô
×ÓÒÑ¿¼Âǵ½ÁËÆóÒµµÄÕû¸ö×ʱ¾½á¹¹£¬¼´Õ®ÎñºÍ¹É±¾¡
  Bob Market ¹«Ë¾µÄ×ʱ¾½á¹¹ÊÇÏ൱±£Êصġ£Æä×ʲú¸
      10,000
±íÖ»ÁгöÁË ÃÀÔªµÄÕ®ÎñºÍ ÃÀÔªµÄ 45,000    ¹É±¾¡£Õ®Îñ
µÄÀûÏ¢ÂÊÊÇ 10% ¡£ÓÃ×ʱ¾×ʲú¶¨¼Ûģʽ¿É¼ÆËã³ö¹É±¾³É±¾¡
³¤ÆÚ¹úÕ®ÎÞ·çÏÕÀûÂÊ  8%     7.4%ÒÔ¼°µÍ¸ºÕ®Ë®¹ûµê¾ß
             £¬·çÏÕÒç¼Û
     BETA Öµ
ÓеĵͷçÏÕ 0.85 À´¼ÆË㣬Æä¹É±¾³É±¾ÊÇ    14.3%¡£
  Ke = R f + (K m - R f )Beta
  14.3% = 8% + (7.4%)¡Á 0.85
  ½«¹É±¾³É±¾µÄÊý¾Ý´úÈë   WACC  µÈʽÖУ¬ÆóÒµµÄ¼ÓȨƽ¾ù×Ê

±¾³É±¾ÊÇ  13% ¡£

          Õ®ÎñµÄÊг¡¼ÛÖµ     ¹É±¾µÄÊг¡¼ÛÖµ 
WACC = K d (1- t)          + Ke        
          Õ®ÎñºÍ¹É±¾×ÜºÍ     Õ®ÎñºÍ¹É±¾×ÜºÍ 
       10,000ÃÀÔª         
                 45,000ÃÀÔª
  13% = 10%(1 - 0.30)+ 14.3%      
       55,000ÃÀÔª         
                 55,000ÃÀÔª
  ↔∝℘≥∝⊗⊄©∠⊇⇑∂™∉⊗↵∠∠∅ℵ≠ℵ≤←…∅⊄©∝⊗∉√ ℑ″
⊇∩≤≡
          4
       =
         WACC -
            73,000ÃÀÔª
     510,000ÃÀÔª=
            14.3% - 0%

  5. ¼ÆËãÏÖ½ðÁ÷µÄ¾»ÏÖÖµµÃ³öÆóÒµµÄ¼ÛÖµ
  ½«²ÐÖµ¼Ó»Øµ½Í·ÈýÄêÔ¤²âµÄÏÖ½ðÁ÷ÕÛÏÖºóµÄÏÖ
µÃ³ö¸öÕû¸öÆóÒµµÄ¼ÛÖµ¡£
       ʵ¼ÊÏÖ½ðÁ÷¾»ÏÖÖµÆÀ¹À
       £¨µ¥Î»£ºÇ§ÃÀÔª£©
       1Äê     2Äê    3Äê   4Äê
 ʵ¼ÊÏÖ½ðÁ÷  54     60    66    510
   @14.3%
 ÌùÏÖÒò×Ó   0.8780   0.7596  0.6666  0.5861
 ¾»ÏÖÖµ    47     46    45    299
 ×ܾ»ÏÖÖµ   436          436,000 ÃÀÔª¡£¼õµô
  Ëã³öÀ´ÁË£¡Õâ¸öʳƷÔÓ»õµêÖµ    10,000
    BobÔÚ¹«Ë¾Öеľ»¹É±¾ÖµÎª
ÃÀÔªµÄÕ®Îñ£¬       426,000 ÃÀÔª¡£Õâ¾Í
 MBA
ÊÇ ÃÇÆÀ¹À´óС¹«Ë¾µÄ·½·¨¡£
  ²»´í£¬ÕâÑù¼ÆËãÊÇÏÔµÃÓÐЩ·³Ëö¡£µ«ÊÇÊýѧÉÏ
          MBAÃÇÌṩ·þÎñµÄÊշѼ«¸ß¡£
ºÜ¼òµ¥¡£ÓÃÕâÌ׼沢ºÍÊÕ¹º·½·¨£¬
ÏÖÔÚ£¬ÄãÒÑÖªµÀÕâ¸öÄÚÄ»ÁË¡£

      ÃÇÆÀ¹ÀÖÐÓõ½µÄÆäËüÒªµã
     MBA

  ¶ÔBob ÔÓ»õµêµÄÆÀ¹ÀÊÇ»ùÓÚËû±¾ÈË˵µÄµêÆÌÄÜÕý³£
 ÃÇÓÐʱȴÓв»Í¬µÄÖ÷Òâ¡£×÷Ϊ±»ÊÕ¹º¶ÔÏó¶ø·ÖÎö
MBA
ÏñÈâÆÌÀïµÄÒ»¿éÈ⣬»òÇпª£¬»òÇгɱ¡Æ¬£¬±ØÒªÊ
              MBA
               ÃÇÑ°ÕÒ¸÷ÖÖ
ÈâÄ©¡£·ÖÎöÈËÔ±´Ó¸÷ÖֽǶȶԹ«Ë¾½øÐзÖÎö¡£
ÄܸĽø¹«Ë¾¾-Óª¡¢½µµÍ³É±¾¡¢Ôö¼ÓÏÖ½ðÁ÷µÄ»ú»á¡
°Ñ×ʲúÂôµô¡£Õâ¸ö¹ý³ÌÓÉÓÚÊÕ¹ºÓжàÖÖ·½Ê½£¬¼æ²¢
µÐÒâµÄ»ò¸Ü¸Ë½á¹¹£¬Òò¶øÔöÉ«²»ÉÙ¡£Èç¹û¹«Ë¾±»Ð
½Ó¹Ü£¬·Ç³£¿ÉÄܻᷢÉúÐí¶à±ä»¯¡£Èç¹ûͨ¹ý´óÁ¿¾
  ˾£¬ÐµÄËùÓÐÈ˾ÍÏ£ÍûÔö¼ÓÏÖ½ðÁ÷£¬¾¡¿ì³öÊÛ
¼Ò¹«
ÇåÊÕ¹ºÖеĽè¿î¡£ÔÚÕâÖÖÇé¿öÏ£¬ÐÂÖ÷ÈËͨ³£»á¿
       ÆÚ     1    2   3  4   5  6   7    8  9  10
 Ñ¡Ôñ·¿µØ²úÉÌ      ¡Á
 ÕÒ´û¿îÌõ¼þ           ¡Á
 ÕÒ·¿×Ó         ¡Á   ¡Á  ¡Á  ¡Á
 ̸¼ÛÇ®                   ¡Á   ¡Á
 ÇëÈËÆÀ¹À¼ì²é                   ¡Á  ¡Á   ¡Á
 È·¶¨ºÃ´û¿î                    ¡Á  ¡Á   ¡Á   ¡Á
 Âò·¿Íê±Ï                                  ¡Á
 ǨÈëÐÂ¾Ó                                    ¡Á
µÄ¹¤×÷»òÆ¿¾±ÏÖÏó¾Í½ÏÒ×ÓÚ·¢ÏÖ¡£¸ÊÌØͼ¿ÉÒÔÓÃÔÚ²»Í¬ÄÚÈÝ
µÄ¼Æ»®°²ÅÅÏ£¬²¢²»½ö½ö¾ÖÏÞÓÚ¹¤³§¡£Êµ¼ÊÉÏ£¬Ïñ¹ºÂò·¿×Ó
       £¨¼ûÉÏͼ£©¡£
¾Í¿ÉÓøÊÌØͼÃèÊö
         £¨
   ¹Ø¼ü·¾¶¼Æ»®·¨Critical Path Method of Scheduling,
   50
CPM£©¡£ Äê´úÎÒÃÇÓÐÁËÒ»ÖÖ¸üΪ¸´ÔÓµÄÈ·¶¨ÀíÏë¼Æ»®°²ÅŵÄ
          £¨CPM£©¡£
·½·¨£¬¼´¹Ø¼ü·¾¶¼Æ»®·¨   CPM ÓÃÓÚÄÇЩҪÇó¸÷ÖÖÈÎ
ÎñÖ®¼ä±ØÐë¾ßÓкܺÃÐ-µ÷ÐԵĸ´ÔÓµÄÉú²úÏîÄ¿¡£ÁíÓÐÒ»ÖÖ¸ü
    CPM ģʽ£¬¼´ÏîÄ¿ÆÀ¹ÀºÍÏîÄ¿·ÖÎö·½·¨
Ϊ¸´Ô              £¨Program
Evaluation and Review Technique, PERT       £©¡£Êµ¼ÊÉÏ£¬ÏÖÔÚ
         PERT
ÉÌÒµ½çÈËÊ¿´ó¶¼»¥ÓÃ×Å ºÍ CPM ÕâÁ½ÖÖ·½·¨¡£
   Óà CPM ·¨£¬Éú²ú¾-Àí°´ÕÕÍê³Éÿ¼þ¹¤×÷»òÒµÎñ»î¶¯µÄÏÈ
ºó˳Ðò°²Åżƻ®£¬²¢¹À¼Æ³öÍê³ÉÿÏ×÷ËùÐèµÄʱ¼ä¡£Ã¿´Î
             £¨Event
Ò»Ï×÷¿ªÊ¼»òÍê³É³Æ×÷Ò»¸öʼþ            CPM ͼ±íÐÎÏó
                         £©¡£
µØÏÔʾÁËÒ»¸öÏîÄ¿ËùÓеÄʼþ¡£Õâ¾ÍʹµÃÉú²ú¹¤³ÌʦÄܹÀËã
³ö²¢¹ÜÀíºÃÍê³É¹¤×÷µÄʱ¼ä¡£ÓÉÓÚËùÓеÄÈÎÎñ¶¼ÒÑÁгö£¬Ëù
             £¨Critical
ÒÔ£¬¾ÍÄÜÕÒµ½ÄÇЩ·Ç³£¹Ø¼üµÄÈÎÎñ activities              £©£¬
¼´¶ÔÒ»¸öÏîÄ¿ÆðÓ°Ïì×÷ÓõÄÈÎÎñ¡£Í¨¹ýͼ±í×éÖ¯²¢Í»³öÁ˹Ø
¼üÈÎÎñµÄ´æÔÚ£¬Ò²Ô¤¼ÆÁËÍê³ÉÕû¸öÏîÄ¿ËùÐèµÄʱ¼ä¡£
             General
   ΪÁË˵Ã÷ÉÏÃæµÄÄÚÈÝ£¬¼ÙÉè Dynamics            ¹«Ë¾µÄÉú
²ú¹¤³ÌʦKip Mustang      ÏëÒªÉú²úÒ»ÖÖÕ½¶·»úÓõÄпª¹Ø¡£Õâ
                   1991 ÄêµÄɳ
ÖÖ¿ª¹ØÊÇÓÃÓÚ¿ØÖƵ¯ÉäÒεġ£¾Ý·ÉÐÐÔ±±¨¸æ£¬ÔÚ
         =
               A
  ÈÔÒÔÒøÐоÙÀý¡£¼ÙÉèÂü¹þ¶ÙµØÇøÒ»¼Ò»¨ÆìÒøÐÐ
ÄÉÔ±ÄÜÒÔÿСʱ 50 ÃûµÄËٶȽӴý¹Ë¿Í´æÈ¡¿î£¬¹Ë¿Í¹â¹ËÕ
ÒøÐеÄƽ¾ùÈËÊýÊÇÿСʱ 45 ÈË¡£
  һλ³öÄÉÔ±£º
  S=50 λ¹Ë¿Í £¨Ã¿Ð¡Ê±½Ó´ýÄÜÁ¦£©
  A=45λ¹Ë¿Í £¨Ã¿Ð¡Ê±Æ½¾ù¹â¹ËÈËÊý£©
       45
  A / MS =              ≥≤℘ƒ⊇±≤♥
          = 90% ∝⊗ℵ©℘ℜ⊇≤♦℘↵∈≈∝™±•∩
      1 × 50
  ©∠ℑ⊄∏®∠♥∠⊕∉′≡⊆∉ℜ℘∝⊗⊄⌡∠×±⊇⇑≤←↵⊃∝℘≥℘↵®≈∂©ℑ
∅⊕⊕∂©∝⊗∪⊄⊇⊇∩ 8.1 ∪⊄ϒ≤
    Α/ΜΣ       Μ=1       Μ=2
    0.45       0.37       0.23
    0.50       0.50       0.33
    0.6       0.9       0.67
    0.7       1.6       1.3
    0.8       3.2       2.9
    0.9       8.1       7.7                      ℑ∠∝⊗
  ↵×ℵ×∪≠∈®℘∩™…©∝∨∂∈≈≥⊗⊃™±≈〈÷≡∉ℵ≤←℘↵®≈∂©
⊕⊕∂©∪⊄⊇©ƒ×©8 ∈≈…⌡∝ 4 ∈≈≤←⊇∩∏®∇ℜ ≤↵
  ℑ∈≈≥⊗⊃™±≤≡
       45
  A / MS =    = 0.45
      2 × 50
            =0.23 ¹Ë¿Í
  ÆÚÍûµÄƽ¾ùµÈºò¶ÓÁУ¨ÓÉÉϱíµÃ³ö£©
  ²»ÓõȺò£¡
                    97%ÒÔÉÏ¡£
  Ôö¼Óһλ³öÄÉÔ±£¬ÅŶӵȺòµÄ¸ÅÂʾͻá¼õÉÙÁË
µ±¶ÓÁзdz£Ã¦Ê±£¬Ôö¼ÓµÄÕâλ³öÄɾÍÆðÁ˷dz£´óµ
ÓÐÅŶÓÂÛÄܸæËßÄãÕâÊÇΪʲô¡£ÎÒÔÚÕâÀïʵ¼ÊÉÏÊ
¼òµ¥µÄÀý×Ó¡£Î§ÈÆ×ÅÅŶÓÂÛ£¬ÐγÉÁËÒ»ÃÅѧ¿Æ¡£Ñ
             (2 × R × O)
         Q*  =
                C
  ÆäÖУº
  Q=×îÀíÏë¿â´æ¶©»õÊýÁ¿
  R=      £¨ÐèÇó£©
   ÿÄ굥λÐèÇóÁ¿
  O=·¢³ö¶¨µ¥³É±¾
  C=Ò»½×¶ÎÄÚά³ÖÒ»¸öµ¥Î»¿â´æµÄ³É±¾
  ¼ÙÉèijһÆû³µÁãÅä¼þ·ÖÏúÉ̸ºÔðÎÊÌâÏò¿°Èø˹
»»Æû³µ¶¥µÆµÆÅÝ¡£ÒÔÍùµÄÏúÊÛ¾-Ñé±íÃ÷£¬Ã¿Äê¶ÔÕ
    2000 Ö§×óÓÒ¡£·ÖÏúÉÌÿ´Î´ÓͨÓõçÆ÷¹«Ë¾¶©»
ÐèÇó¿ÉÄÜÔÚ
           14 ÃÀÔª¡£¶Ô³É±¾µÄ×ÐϸÑо¿
¶Ô·½ÊÕÈ¡´¦Àí¶¨µ¥µÄ·ÑÓÃÊÇÿ´Î
              0.5 ÃÀÔª¡£
±íÃ÷£¬Ã¿Äê±£³ÖÒ»Ö§µÆÅÝ¿â´æµÄ·ÑÓÃÊÇ
         2 × 2000 × 14 ÃÀÔª
   ¾-¼Ã¶©»õÊýÁ¿
        =          = 335Ö§
            0.5ÃÀÔª
       ¶©»õºÍά³Ö¿â´æƽºâ
        ¾-¼Ã¶©»õÊýÁ¿
  ÿһ¼þ
  »õÎïÄê
  ¿â´æ³É
  ±¾
  Äê¶È×ܳɱ¾
    +ά³Ö
  £¨»õÖµ +¶©»õ£©
  ¶©»õ³É±¾
  ά³Ö³É±¾
  »õÎï³É±¾
  ¾-¼Ã¶©»õÊýÁ¿
  ¶©»õ¹æÄ£
  ´Ë¹«Ê½¼ÆËã³ö×î¼Ñ¾-¼Ã¿â´æ¶¨µ¥µÄÊýÁ¿ÊÇ335 Ö§¡£ÓÉÓÚ
   2000            6 ´Î 2000/335
ÐèÇóÊÇ Ö§£¬Õâ¾ÍÒâζ×ÅÿÄêÒª¶¨»õ £©¡£ £¨
                     EOQ¹«Ê½Ö»
ÌýÆðÀ´ËäÈ»¼òµ¥£¬µ«Êµ¼ÊÉϲ¢²»ÊÇÕâÑù¡£¼òµ¥µÄ
ÊÇÔÚÐèÇóƽÎȵÄÇé¿öϲÅÊÊÓᣵ±ÐèÇóÔÚÄê¶ÈÄÚ´
                      EOQ¾ÍÎÞ
ʱ£¬ÈçÏñÔÓ»õµê¶Ô±ù¿é¡¢µ°¾Æ»òÆ¡¾ÆµÄÐèÇó£¬Õâʱ
                     EOQ¹«Ê½£¬
Éõ¼ÛÖµ¡£ÏÖ½ñÒÑÓÐÁ˽ϸ´ÔӵļÆËã»úÈí¼þרÃÅÐÞÕý
ʹ֮ÊÊÓ¦Ô¤¼ÆµÄ½Ï´óµÄÐèÇó±ä¶¯¡£ÔÚÕâÖÖÇé¿öÏ£
´Î¼ÆËã³öÿÄê±ä»¯µÄ×îÀíÏëµÄ¶©»õ¹æÄ£¡£¼´Ê¹ÕâÒ
                  MBA
ÓÃÓÐÆä¾ÖÏÞÐÔ£¬µ«ÔÚ³öÏÖÎÊÌâÐèÒª½â¾öʱ£¬ ÃÇÈÔÄܺͿâ´æ
ר¼ÒÇÉÃîµØ½øÐÐ̽ÌÖ¡£ÒòΪÔÚ¿â´æ³öÏÖÒâÏë²»µ½µ
             %
      =
            %
 »ò
               % £©
         ×ÜÊÕÒæ±ä»¯°Ù·ÖÂÊ£¨
        =
     ×ÜÊÕÒ浯ÐÔ
               % £©
          ¼Û¸ñ±ä»¯°Ù·ÖÂÊ£¨
                  1 µÄ
  µ¯ÐÔϵÊýÔ½´ó£¬¼Û¸ñµ¯ÐÔÔ½¸ß¡£·²ÏµÊý´óÓÚ»òµÈ
               2£¬Ò½ÁÆ·þÎñÒµ
³ÆΪµ¯ÐÔ¡£Ñо¿ÈËÔ±·¢ÏÖ²ÍÒûÒµµÄµ¯ÐÔϵÊýΪ
Ϊ0.31 ¡£
  È·¶¨µ¯ÐÔÊÇÒª»¨ºÜ¶à¹¦·ò½øÐе÷Ñеģ¬µ«Èç¹ûÒ
È·ÐÔ²»¸ß£¬µ÷²éµÄ³ÌÐò¿ÉÒÔ¼ò»¯¡£¾-ÀíÃÇÔÚ·ÖÎöÒ
ʱ£¬Ó¦Åųý·Ç¼Û¸ñÒòËصÄÓ°Ï죬ÈçÓÉÓÚÌìÆø»ò¾ºÕ
»¯¡£
               ²úÆ·
     ÏÖÓÐ              ÐÂ
   ÏÖÓÐ Êг¡Éø͸            £¨²úÆ·¿ª·¢£©
                  Ïà¹Ø¶àÑù»¯
   Êг¡
    Р  £¨Êг¡
      À©Õ¹  ¿ª·¢£©      Î޹ضàÑù»¯
      Adapted with the permission of Harvard Business Review. An
   exhibit from "Strategies for Diversiflcation"by H.Lgor Ansoff,
   Colume35, No.5(Sept./Oct.1957). Copyright 1957by the President
   and Fellows of Harvard College; all rights reserved.
  £¨
ÌØ Michael Porter     £©´´Á¢ÁËÐÐÒµ½á¹¹ÎåÖÖÁ¦Á¿ÀíÂÛ       £¨Five
Forces Theory of Industry Structure         £©£¬ÆÄÓÐÖúÓÚ¹«Ë¾ÔÚ
¾ºÕùµÄ»·¾³ÏÂÉú´æ¡£ËûµÄÖø×÷ £¨      ¡¶¾ºÕùÕ½ÂÔ¡·     Competitive
         ¡
Strategy £©ºÍ ¶¾ºÕùÓÅÊÆ¡·      £¨ Competitive Advantage     £©ÊµÎª
Õ½ÂÔ˼¿¼µÄ»ùʯ¡£Èç¹ûÄã±ØÐ빺ÂòÉÌÒµÊé¼®µÄ»°£¬ÕâÁ½±
ÊÇÂòµÄ £¨³ý±¾ÊéÍ⣩¡£²¨ÌصÄÀíÂÛ¿ÉÓÃÀ´Öƶ©ÄãÏÖÓÐÒµÎñ
Éú´æÕ½ÂÔ»òÆÀ¹ÀÏòÆäËûÐÐÒµÀ©Õ¹µÄ        ¡°ÎüÒýÁ¦¡±¡£²¨ÌØΪ·ÖÎö
¾ö¶¨ÐÐÒµ¾ºÕù³Ì¶È¼°ÆäÓ®ÀûˮƽµÄ        5 ÖÖÁ¦Á¿ÌṩÁ˹¤¾ß¡£
   ¾ö¶¨ÐÐÒµ¾ºÕùµÄ    5 ÖÖÁ¦Á¿Îª£º
   ¡¤Ìæ´úÆ·µÄÍþв
   ¡¤Ð¶ÔÊÖµÄÍþв
   ¡¤¹©»õÉ̵ÄÒé¼ÛÄÜÁ¦
   ¡¤¹ºÂòÉ̵ÄÒé¼ÛÄÜÁ¦
   ¡¤¶ÔÊÖ¼äµÄ¾ºÕùÇ¿¶È


           5 ÖÖÁ¦Á¿Ê¾Àý
  ©1985 βψ Μιχηαελ Ε. Πχρτερ.
⊂®≤←≈≈⌡…°⊇±≤←®™∝∝⊆↵⊆≈♣∝⊗↵®×≥⊃±≤←÷⊗≡⊆××∠ℜ°⋅°≠
÷〉≤←®™ℜ⋅©↵⊆≈♣∝⊗⊂¬⊇®∠®♠ϒ≤™∨≥⊃±•℘≤←≈⊇≠∨≠↔⊄⋅′√¬∝
∝⊆⊃″≥⊃±≤←®™⊇≠∅™″∅•∂♥…⇔⇓©∠≡∏ℑƒϒ≤÷℘≠↔⊄″≈⊃×
ℑ⊄∉ℜℵ×≤←∂∩®∪∏∞∠⊄⊆ϒ≤
  ∪≠∉∪∈≠⇒∠∠®∝≤←⊗©©ƒ÷℘∈⊇∈⊇∪∉ℜ∈⊇⊂®≤≡
  ∏®÷∠∠®∝∂™∈®⊇∩•〉©∠∈®ℑƒ≤↵
  ∈®⊗⇐″≈⊗⇐∏∏°〈≈⊇≠∨≠↔⊄∝⊗∏ℜ™≤↵
  ∪≠∂♦∪≤←∈®⊇∩•〉⊗⇐©→∝℘®≈≥ϒ…⇔÷〉∏≤↵
  ∪≠∇ϒ™〉∪≤←∂™∈®∂∇™≤←ℵ∪⌠∩±ℑƒ∪≡∈≤↵
  ∈®∝⊗⋅⊇ ⊗⇐•〉™∨∅™⊄∠∠®∝⋅÷≡℘∝⊗⊆∂⋅⊇≤↵
  ″≈ℜ⇔⊗⊗÷∠∠®∝≤←®≈÷≠⇐ℵ∏⇓∉≤⊆∪®≈÷∠ℜℑ©∫⊇±


          ∪√√®≈°©∠™∏ℜ™∏ℜ™©⊕⊇∅


  ≠⊄↵⊆∠⊗⊗↵∝⊗∂ℵ⊂¬√→⊆®
  ∝⊆≥⊃±∝¬∈≈
  ∏ℜ™⊗↵±
  ∏÷∠∠®∝
  ∈♦®≈⊂¬∂♦ℑ©∫
     Πεπριντεδ ωιτη τηε περµισσιον οφ Τηε Φρεσσϖπρεσσ, α
             © 1990 βψ Τηε Φρεε Πρεσσ.
∂…±¬∠⊂〈≥⊆←∇∝⊗⊃∉⊇∈⊇⊂®ϒ≤…×±©″≈↵…ℜ∩ℵ♥∏≠≤←″♦⊂¬⊗≤∠⊆®″
∂™∪≡∈™∨⋅™⊃∠∠®∝÷©∠∠♣∝¬≡∏⊂〈≠♥ℑ⊄⋅↵…ϒ≤∩∈〉±¬⋅∠∉÷∝¬
                  (∆ετερµιναντσ)
∇∠↵″♦⊂¬∉∉÷⊗≤∠⊆√∠∈∑√√ℑƒℑ↵∝⊗∂♦®∫⊄¬              ϒ≤
    ΜΒΑ℘∩∏∪ϒ≡∏©⊕⊇∅⊇±®♠↵…ℜ∩∝⊗∈⊇⊂®ϒ≤
∏®∠♥∂…⊇∩


              ®≈°©∠™∏ℜ™


    ®≈÷≠↔⊄©∠∠∂◊••♦•√∈∅™≡∏⊂∏ϒ≤∈®℘∩÷∏⊂√ℜ⇔≠∝⊗
″♦⊂¬∈∑√√ℑƒℑ↵•√∈↵∫…⇐…×⊇∩∅™√∠®≈√√ϒ≤∝↔×⌠∂◊⊇↵⊃≠♥∇ϒ™〉∝⊗
            (Γενεριχ στρατεγψ)
∠∠∂↓⊇©∨⊄∈∝⊗®≈°©∠™∏ℜ™                ϒ≤®≈°©∠™∏
ℜ™↵⊃®™≠©•≡©℘©∨ש∉×⊆″…∝…∅⊄©≈∠∂◊∠∠®∝ϒ≤″♦⊂¬™∨®≈÷©⊃
                       3
≠ƒ⊗⇐≡⊆↑©♠∏ℜ™®∫⊄¬≠≠≥⊃∝⊗¬∏⌠√∠∩∑∈∝¬″∂⋅ℑ⊄®™∉ℜ √√√
®♠∏ℜ™≤≡
    ∪↔℘≥⊃±ℑ∉∪
    ″®≈↓
    ⋅♦®≈≈↓
    ≤♦∉…∩°®≥ ϒ°∪√√®≈°©∠™∏ℜ™ϒ±⊆…≤♥


           ≥⊃±ℑ∉∪≡⊆∇♣∉°∩∉⇓


              (Χοστ λεαδερσηιπ)
    ⋅…∫∝∞∝⊗∏ℜ™⊇∩≥⊃±ℑ∉∪              ϒ≤™∨∠∠®∝√∠
×∝⋅∝⊆⊃″≥⊃±≡⌠≤←®≈÷≠↔⊄±©↵⊃®™®♠℘×∝∝⊆…⇔÷〉≤←®♠℘×
±≤≥√÷⇓∂ℵ∪⌠≤←®™⊆∂⋅⊇©∨∇∠↵∉⊗↵≤←↵♠•′≥÷≡℘∝⊗∠ℜ″∅•ϒ≤
∝⊆≥⊃±⊃″∏⇓ (Λοω χοστ προδυχερσ)     ®″↵⊃∇ϒ™〉↔ℵ∪⌠©℘©∨÷
≈…↔∝¬∠×↔≡⊆∉⊇⇔″∅•ϒ≤
                      (Εχονοµιεσ
    ®≈÷©≥⊃±ℑ∉∪∉◊≠¬∝⊗↑©♠÷⊕⊗⊇∩≠⊗≤↑…℘
οφ σχαλε)  ϒ≤≠⊗≤↑…℘®®∈∂⋅⊕⊃″™∂◊≤←∝∞ ∈≈≥⊃±∉ℜ∝ϒ≤⊃″
™∂◊⊇±≤←≠⁄≥♣™∨…÷÷•℘∇♣∝℘™∂◊≤←®″↔÷©∠∠♣ℜ⊇ϒ≤
     ϒ°∇♣∉°∝ϒ±∝⊗©∠∠♣ℜ⊇≈〈ℵ×⋅™ 6 ÷ℑ©∫≤≡
    ∏®∠♥
       (Λαβορ εφφιχιενχψ)
    ℵ⊆∂↓∠♣ℜ⊇            ϒ♠ϒ♠⊆♦≠√¬÷×≈∫⋅™∂↓≈↓∂
∇♣≈〈ϒ≤≈∅∪⊄≡⊆…∅⊄©≈⊃″   (Χοµπυτερ−αιδεδ µανυφαχτυρινγ,
ΧΑΜ)⊇≠≠⁄≥♣⋅™∂↓≈↓∪ϒ∝℘ℑ⊄⇒×⌠∏≠ϒ≤
    ∠ℜ≠⁄®∏≡⊆÷⊗ℑ…••♦ϒ♠ϒ♠©℘≥⊃±÷∝⊆∝⊗••♦ℵ×⋅⊆←∇∝⊗⊇ℜ
∩ϒ≤
    ″∅•√¬∠ℜ⊃…∅ϒ♠ϒ♠√¬∠ℜ⊃…∅®™∝∝⊆″⊗ℑ∉≡⊆ℵ⊆≠⁄≥⊃±ϒ≤∪
       ¼êĬ       ̹°×
     Á½ÈËͬ»ñ×ÔÓÉ    ±¾ÈËÇá·£
               ÁíÒ»ÈËÖØÅÐ


 ̹°× ÁíÒ»ÈËÖØ·£       Á½È˹²ÅÐıɱ
     ±¾ÈËÇá·£


      £¨ÔÚÁ½ÈËÐж¯²»Ò»ÖÂʱ£¬Ì¹°×ÕßÊÜÇá·££©
               ×éºÏÕ½ÂÔ


                MBA ÃÇËù²ÎÓëµÄ×éºÏÓÎ
   Èç¹û˵Õ×ʾÌýÆðÀ´ÆÄΪÓÐȤµÄ»°£¬
           (Portfolio
Ï·Ôò¸üÓÐÀÖȤÎÞÇî¡£×éºÏÕ½ÂÔ strategy)       ±»ÈÏΪ
    (Corporate level)
Êǹ«Ë¾¼¶                       MBA
                Õ½ÂԹ滮µÄ¼¯´ó³ÉÕߣ¬Ò²ÊÇ
                     60 Äê
ÃÇÒÔ¼°²¨Ê¿¶ÙºÍŦԼ֪Ãû¹ÜÀí×Éѯ¹«Ë¾µÄºËÐÄÌâÄ¿¡£ÔÚ
´ú£¬Ðí¶àѧÕߺ͹ÜÀíÕß¼áÐÅ£¬Èç¹ûÒ»¸ö¹«Ë¾ÄÜ°ÑÎ޹صÄÒµÎñ
        ³ÉÒ»¸öÕýÈ·×éºÏ£¬½«ÃâÊܾ-¼ÃÏ»¬µÄÓ°
ÓëÖÜÆÚÏà·´µÄÒµÎñ´Õ
Ï죬ÓÚÊÇ£¬¶àÑù»¯¸ÅÄʱÔøÃÒһʱ¡£Í¨ÓõçÆøÊÇÒ»¸öÃ÷ÏÔ
    60        160
µÄÀý×Ó£¬ Äê´úËüÔø¾-Ò»¶ÈÉæ×ã ÏîÒµÎñÖ®ÖС£
   µ « Ô Ú70   Äê´ú£¬µ±ÀûÈóϽµÇÒ»ª¶û½Ö¶ÔÎ޹ضàÔª»¯
(Unrelated diversification)    ±íʾ²»Âúʱ£¬¹«Ë¾¶-ÊÂÃÇÓÖ·×
·×ÇóÖú×ÉѯÈËÔ±¡£ËûÃÇÏëÖªµÀ£¬Ó¦¸Ã½øÈëÄÄЩҵÎñÁìÓò£¬¼Ì
Ðø´ÓÊÂÄĸöÒµÎñ£¬ÂôµôÄÄЩÆóÒµ¡£×ʽðÊÇϡȱµÄ£¬Ó¦Öƶ¨Ò»
¸öÕ½ÂÔ½«ÓÐÏÞµÄ×ʱ¾»ã¼¯µ½×îÓÐÏ£ÍûµÄÒµÎñÖС£
   ÈçÄãËùÁÏ£¬ÓÚÊÇ£¬Ã¿¸ö×Éѯ¹«Ë¾¶¼´´Á¢Á˸÷×ÔµÄÀíÂÛ£¬
                     MBA
Éè¼ÆÁ˾ØÕóÄ£ÐÍ£¬ÒÔ½â´ð×éºÏ¹ÜÀíµÄÎÊÌ⡣֪ʶԨ²©µÄ
     4
ÃÇÊ®·ÖÊìϤ ÖÖÖ÷Òª×é³ÉÄ£ÐÍ£¬ÄãÒ²²»Ó¦ÀýÍâ¡£
                G        G        G      G
   ¾º   Ç¿ÊÆ       G        G        G      Y
   Õù   ÓÐÁ¦       G        G        Y      R
   µØ   ·ÀÊØÊÆ      G         Y        R      R
   λ   ÈõÊÆ       Y         R        R      R
       ³¯²»±£Ï¦     R         R        R      R
                ÃÈÑ¿       ³É³¤     ³ÉÊì       ÀÏ»¯
                     ÐÐÒµ³ÉÊì¶È
                 ÂÌÉ«
                 G=    R=ºìÉ«
                   Y=»ÆÉ«
   »ùÓÚÆ佻ͨÐźŵÆʽµÄ·ÖÀ࣬×ÉѯÈËÔ±¶Ôÿһ¸öÒÑÓеÄ
           (Build)
SBU Éè¼ÆÊʵ±µÄÕ½ÂÔ£º¹¹Öþ               (Maintain)
                        ¡¢Î¬»¤        »òÇåÀí
(Liquidate)           SBU£¬¿ÉʹÓÃÐí¶à²»Í¬µÄÕ½ÂÔ£¬¶Ô
           ¡£¶ÔÓÚÂÌÉ«µÄ
ÓÚºìÉ«µÄ                 ¡°ÏÞ
    SBU£¬¿É¹©Ñ¡ÔñµÄÕ½ÂÔÊܵ½ÁËËùÓв»Àû»·¾³µÄ
     SUB »®·ÖÁËÀà±ð£¬×ÉѯÈËÔ±±ãÒÀ¿¿Ò»°ãÐÔÕ½ÂÔ¹¤
ÖÆ¡±£¬Ò»µ©
          »»¯
¾ ß Ö î È ç × ¨ Ò (Focus)           ¸
                  ¡ ¢ É ø Í(Penetration)  »ò¶àÔª»¯
(Diversification)      À´Öƶ©Êʵ±µÄ²ßÂԼƻ®¡£


                 PIMS Êý¾Ý¿â


                  PIMS Êý¾Ý¿â
   ÔÚѧÊõ½ç£¬Óë×éºÏÏà¹ØµÄÁíÒ»¸ö¹¤¾ßÊÇ   (PIMS
Dats Base)     £¨PIMS         (Profit
               ÊÇÊг¡Õ½ÂÔÀûÈóЧ¹û impact of
market strategies)          6     BCG ÔÚÑо¿Ñ§Ï°
               µÄËõд¡£ÔÚ0 Äê´ú£¬µ±
ÇúÏßʱ£¬¹þ·ð´óѧÓëͨÓõçÆøÁªºÏ³ÉÁ¢ÁËÕ½ÂԹ滮ѧԺ¡£Ñ§
      ©1990 βψ τηε ∆αρδεν Γραδυατε Βυσινεσσ Σχηοολ
Φουνδατιον, Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια.
  Ωιλλουγηβψ, ϑαχκ. ∀Τηε Λαστ Ιχεµαν.∀ Φορβεσ, ϑυλψ 13,
1987, π.196 (ϖαχυυµ τυβεσ).

  ∆ΑΨ 2: ΕΤΗΙΧΣ
                           ©1986
βψ τηε ∆αρδεν Γραδυατε Βυσινεσσ Σχηοολ Φουνδατιον,
Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια.
  Βεερ, Μιχηαελ. ∀Νοτε ον Περφορµανχε Αππραισαλ,∀ Χασε
478−019, Χολλεγε, χοπψριγητ 1977 βψ τηε Πρεσιδεντ ανδ
Φελλοωσ οφ Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
  Βψρνε, ϑοην Α. ∀Βυσινεσσ Φαδσ: Ωηατ∋σ Ιν−ανδ Ουτ.∀
Βυσινεσσ Ωεεκ, ϑανυαρψ 20, 1986, π.55 (ΜΒΑ βυζζωορδσ).
  Εδωαρδσ, ϑεφφρεψ Ρ. ∀Ασσεσσινγ Ψουρ Βεηαϖιορ Παττερν,∀
Χασε ΥςΑΟΒ−360, χοπψριγητ© 1987 βψ τηε ∆αρδεν Γραδυατε
Βυσινεσσ Σχηοολ Φουνδατιον, Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια,
π.3 (Τψπεσ Α ανδ Β).
  Φρενχη, ϑοην Ρ. Π., ανδ Βερτραµ Ραϖεν. ∀Τηε Βασεσ οφ
Σοχιαλ Ποωερ,∀ Γρουπ ∆ψναµιχσ, εδ. ∆αρωιν Χαρτωριγητ.
Εϖανστον, Ιλ.: Ροω, Πετερσον, 1960, ππ.607−623 (ποωερ).
  Γαβαρρο, ϑοην ϑ., ανδ ϑοην Π. Κοττερ. ∀Μαναγινγ Ψουρ
Βοσσ.∀ Ηαρϖαρδ Βυσινεσσ Ρεϖιεω, ςολ. 57, Νο. 1
(ϑανυαρψ/Φεβρυαρψ 1980), ππ.92−100. Χοπψριγητ ©1980 βψ
τηε Πρεσιδεντ ανδ Φελλοωσ οφ Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ
ρεσερϖεδ.
  Ηαχκµαν, ϑ. Ριχηαρδ, ανδ Γρεγ Ρ. Ολδηαµ. ∀∆εϖελοπµεντ
οφ ϑοβ ∆ιαγνοστιχ Συρϖεψσ.∀ Φουρναλ οφ Αππλιεδ Πσψχηολογψ,
ςολ. 60, 1975, ππ.159−170.
             ©1983 βψ τηε ∆αρδεν Γραδυατε
Βυσινεσσ Σχηοολ Φουνδατιον, Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια.
  Κεπνερ, Χηαρλεσ Η., ανδ Βενϕαµιν Β. Τρεγοε. Τηε Ρατιοναλ
Μαναγερ: Α Σψστεµατιχ Αππροαχη το Προβλεµ Σολϖινγ ανδ
∆εχισιον Μακινγ. Νεω Ψορκ: ΜχΓραω−Ηιλλ, 1965, π.55
(δεϖιατιονσ, ωαντ γοτ γαπσ).
  Κοττερ, ϑοην Π., ανδ Λεοναρδ Α. Σχηλεσινγερ. ∀Χηοοσινγ
Στρατεγιεσ φορ Χηανγε.∀ Ηαρϖαρδ Βυσινεσσ Ρεϖιεω, ςολ. 57,
Νο.2 (Μαρχη/Απριλ 1980), ππ.106−144. Χοπψριγητ ©1980 βψ
τηε Πρεσιδεντ ανδ Φελλοωσ οφ Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ
ρεσερϖεδ (στρατεγιεσ φορ χηανγε).
  Λεϖινε, ϑοσηυα. ∀∆αρε ε τογλιερε (γιϖε ανδ ταδε αωαψ).∀
Φορβεσ, Οχτοβερ 28, 1991, π.115 (Αρµανι).Ταννενβαυµ,
Ροβερτ, ανδ Ωαρρεν Η. Σχηµιδτ. ∀Ηοω το Χηοοσε α Λεαδερσηιπ
Παττερν.∀ Ηαρϖαρδ Βυσινεσσ Ρεϖιεω, ςολ. 51, Νο. 3(Μαψ/ϑυνε
1973), ππ. 162−173. Χοπψριγητ © 1973 βψ τηε Πρεσιδεντ ανδ
Φελλοωσ οφ Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
  Ζιερδεν, Ωιλλιαµ Ε. ∀Α Φραµεωορκ φορ Υνδερστανδινγ
Οργανιζατιονσ,∀ ∆αρδεν Σχηοολ Χασε ΥςΑ−ΟΒ−187, χοπψριγητ  ©
1982 βψ τηε ∆αρδεν Γραδυατε Βυσινεσσ Σχηοολ Φουνδατιον,
Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια (τηε βασιχ οργανιζατιον µοδελ).

  ∆ΑΨ 5: ΘΥΑΝΤΙΤΑΤΙςΕ ΑΝΑΛΨΣΙΣ
  ∀Χαση Φλοω ανδ τηε Τιµε ςαλυε οφ Μονεψ,∀ Χασε 9−177−
012, χοπψριγητ © 1976 βψ τηε Πρεσιδεντ ανδ Φελλοωσ οφ
Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
  Φρεψ, Σηερωοοδ Χ. ∀Ασσεσσµεντ ανδ Υσε οφ Προβαβιλιτψ
∆ιστριβυτιονσ,∀ Χασε ΥςΑ−Θ−294, χοπψριγητ© 1983 βψ τηε
∆αρδεν   Γραδυατε   Βυσινεσσ  Σχηοολ  Φουνδατιον,
Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια.
   .
  ϒ♠∀Προβαβιλιτψ Ασσεσσµεντ ωιτη τηε Αιδ οφ Ηιστοριχαλ
                 ©
∆ατα,∀ Χασε ΥςΑ−Θ−288, χοπψριγητ 1983 βψ τηε ∆αρδεν
Γραδυατε Βυσινεσσ Σχηοολ Φουνδατιον, Χηαρλοττεσϖιλλε,
ςιργινια.
  ∀Αν Ιντροδυχτιον το ∆εχισιον Αναλψσισ,∀ Χασε 181−046,
χοπψριγητ© 1980 βψ τηε Πρεσιδεντ ανδ Φελλοωσ οφ Ηαρϖαρδ
Χολλεγε; αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
     © 1970 βψ τηε Πρεσιδεντ ανδ Φελλοωσ οφ Ηαρϖαρδ
Χολλεγε; αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
  Οκσµαν, Ωαρρεν, ανδ Σηερωοοδ Χ. Φρεψ. ∀Ιντροδυχτιον το
Αναλψτιχαλ Προβαβιλιτψ ∆ιστριβυτιονσ,∀ Χασε ΥςΑ−Θ−205,
χοπψριγητ© 1980 βψ τηε ∆αρδεν Γραδυατε Βυσινεσσ Σχηοολ
Φουνδατιον, Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια.
  Πφειφερ, Πηιλλιπ Ε. ∀Φορεχαστινγ Υσινγ ∆ατα,∀ Χασε
            ©
ΥςΑ−ΘΑ−381, χοπψριγητ 1988 βψ τηε ∆αρδεν Γραδυατε
Βυσινεσσ Σχηοολ Φουνδατιον, Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια.
  Θυε Χορπορατιον, Υσινγ 1−2−3, Χαρµελ, Ινδ.: Θυε
Χορπορατιον, 1987, π.514 (ρεγρεσσιον).

  ∆ΑΨ 6: ΦΙΝΑΝΧΕ
  Χοοπερ, Χαρολ. ∀Τηε Φορβεσ 500.∀ Φορβεσ, Απριλ 27, 1992,
π. 193 (Χηεµιχαλ Βανκ λαψοφφσ).
  ∆ρεµαν,∆αϖιδ.∀Βψε−βψετοΒετα.∀Φορβεσ,Μαρχη30,1992,
π. 148 (βετα).
  ∀ϑαπανεσε Φιρµσ Πυλλ Σουτηλανδ Χορπ. φροµ Χηαπτερ 11.∀
Λοσ Ανγελεσ Τιµεσ, Μαρχη 6, 1991, π.∆2 (Ιτο−Ψοκαδο Γρουπ
βυψσ 7−Ελεϖεν).
  Ροσσ, Στεπηεν Α. (Ψαλε), ανδ Ρανδολπη Ω. Ωεστερφιελδ
(Ωηαρτον). Χορπορατε Φινανχε. Στ. Λουισ: Τιµεσ
Μιρρορ/Μοσβψ Χολλεγε Πυβλισηινγ, 1988.
  Τηε ςαλυε Λινε Συρϖεψ. ∀Χατερπιλλαρ Ινχ.∀ Μαψ 15, 1992,
π. 1346.

  ∆ΑΨ: 7 ΟΠΕΡΑΤΙΟΝΣ
  Βψρνε, ϑοην Α. ∀Βυσινεσσ Φαδσ: Ωηατ∋σ Ιν−ανδ Ουτ.∀
Βυσινεσσ Ωεεκ, ϑανυαρψ 20, 1986, π.54 (ΧΠΜ).
  ∀Χονστρυχτινγ ανδ Υσινγ Προχεσσ Χοντρολ Χηαρτσ,∀ Χασε
9−686−118, χοπψριγητ © 1986 βψ τηε Πρεσιδεντ ανδ Φελλοωσ
οφ Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ (ΣΠΧ).
  ∆αϖισ, Εδωαρδ Ω. ∀Ματεριαλ Ρεθυιρεµεντσ Πλαννινγ,∀ Χασε
           ©
ΥςΑΟΜ−279, χοπψριγητ 1980βψτηε∆αρδενΓραδυατεΒυσινεσσ
Σχηοολ Φουνδατιον, Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια.
  Φρεελανδ, ϑαµεσ Ρ. ∀Μαναγινγ Ινϖεντοριεσ,∀ Χασε ΥςΑ−
         ©
ΟΜ−623, χοπψριγητ 1987 βψ τηε ∆αρδεν Γραδυατε Βυσινεσσ
©1984 βψ τηε ∆αρδεν Γραδυατε Βυσινεσσ Σχηοολ Φουνδατιον,
Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια (θυευινγ τηεορψ).
  ∀Α Νοτε ον Θυαλιτψ: Τηε ςιεωσ οφ ∆εµινγ, ϑυραν ανδ
                   ©
Χροσβψ,∀ Χασε 9−678−011, χοπψριγητ 1986 βψ τηε Πρεσιδεντ
ανδ Φελλοωσ οφ Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
  Σαϖαγε, Σαµ Λ. Τηε ΑΒΧ∋Σ οφ Οπτιµιζατιον Υσινγ Ωηατ∋σ
Βεστ! Οακλανδ, Χαλιφ.: Ηολδεν−∆αψ, Ινχ., 1986, π. Ι−17
(λινεαρ προγραµµινγ εξαµπλε).
  Σµιτκα, Μιχηαελ ϑ. Χοµπετιτιϖε Τιεσ: Συβχοντραχτινγ ιν
τηε ϑαπανεσε Αυτοµοτιϖε Ινδυστρψ. Νεω Ψορκ: Χολυµβια
Υνιϖερσιτψ Πρεσσ, 1991, π. 145 (ϑΙΤ ιν ϑαπαν).

  ∆ΑΨ 8: ΕΧΟΝΟΜΙΧΣ
  Βαλδωιν, Ωιλλιαµ. ∀Χρεατιϖε ∆εστρυχτιον.∀ Φορβεσ, ϑυλψ
13, 1987, π.49 (Σχηυµπετερ).
  Βανκσ, Ηοωαρδ. ∀Τηε Ωορλδ∋σ Μοστ Χοµπετιτιϖε Εχονοµψ.∀
Φορβεσ, Μαρχη 30, 1992, ππ.84, 85 (Υ.Σ. τραδε δεφιχιτσ ανδ
προδυχτιϖιτψ).
  Χουντρψ Προφιλεσ 1991−1992, Υνιτεδ Στατεσ ανδ Λεβανον.
Τηε Εχονοµιχ Ιντελλιγενχε Υνιτ, Λονδον (εχονοµιχ
στατιστιχσ).
  ∆ορνβυσχη, Ρυδιγερ (ΜΙΤ/Χηιχαγο), ανδ Στανλεψ Φισχηερ
(ΜΙΤ/Χηιχαγο). Μαχροεχονοµιχσ. Νεω Ψορκ: ΜχΓραω−Ηιλλ,
1987.
  Λινδεν, ∆ανα Ωεχησλερ. ∀∆ρεαρψ ∆αψσ ιν τηε ∆ισµαλ
Σχιενχε.∀ Φορβεσ, ϑανυαρψ 21, 1991, π.68 (χηαπτερ λεαδ).
  ΜχΧοννελλ,ΧαµπβελλΡ.Εχονοµιχσ.ΝεωΨορκ:ΜχΓραω−Ηιλλ,
1981, ππ.453−455 (ελαστιχιτψ).
  Ροσενβλυµ, ϑοην. ∀Χουντρψ Αναλψσισ ανδ Γενεραλ
                       ©
Μαναγερσ,∀ Χασε 9−379−050, χοπψριγητ 1987 βψ τηε
Πρεσιδεντ ανδ Φελλοωσ οφ Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ
ρεσερϖεδ.
  Σαµυελσον, Παυλ Α. (ΜΙΤ). Εχονοµιχσ. Νεω Ψορκ:
ΜχΓραω−Ηιλλ, 1980.2
             © 1975 βψ τηε Πρεσιδεντ ανδ Φελλοωσ
οφ Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ.
  Βαρτλεττ, Χηριστοπηερ Α. ∀Γλοβαλ Χοµπετιτιον ανδ ΜΝΧ
                      ©
Μαναγερσ,∀ Χασε 9−385−287, χοπψριγητ 1985 βψ τηε
Πρεσιδεντ ανδ Φελλοωσ οφ Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ
ρεσερϖεδ.
  Βουργεοισ, Λ.ϑ. ∀Νοτε ον Πορτφολιο Τεχηνιθυεσ φορ
Χορπορατε Στρατεγιχ Πλαννινγ,∀ Χασε ΥςΑ−ΒΠ−292,
χοπψριγητ© 1988 βψ τηε ∆αρδεν Γραδυατε Βυσινεσσ Σχηοολ
Φουνδατιον, Χηαρλοττεσϖιλλε, ςιργινια.
  Γερµανε, Γαψτον Ε. (Στανφορδ). Τηε Εξεχυτιϖε Χουρσε.
Ρεαδινγ, Μασσ.: Αδδισον−Ωεσλεψ Πυβλισηινγ, 1987,
ππ.367−70 (λινκαγεσ).
  Μοντανα, Πατριχκ, ανδ Βρυχε Χηαρνοϖ. Μαναγεµεντ. Νεω
Ψορδ: Βαρρον∋σ 1987, π.97 (Αλιχε).
  Παλεψ, Νορτον. Μαναγερ∋σ Γυιδε το Χοµπετιτιϖε Μαρκετινγ
Στρατεγιεσ. Νεω Ψορκ: Αµεριχαν Μαναγεµεντ Ασσοχιατιον,
1989, π.6 (Π&Γ Βουνχε).
  Πασχαλε, Ριχηαρδ Τ., ανδ Ε. Τατυµ Χηριστιανσεν. ∀Ηονδα
(Α), (Β),∀ Χασεσ 9−384−049, 050, χοπψριγητ   © 1983 βψ τηε
Πρεσιδεντ ανδ Φελλοωσ οφ Ηαρϖαρδ Χολλεγε; αλλ ριγητσ
ρεσερϖεδ (τωο ϖερσιονσ οφ Ηονδα).
  Πορτερ, Μιχηαελ Ε. Χοµπετιτιϖε Στρατεγψ: Τεχηνιθυεσ φορ
Αναλψζινγ Ινδυστριεσ ανδ Χοµπετιτορσ. Νεω Ψουρ: Τηε Φρεε
    1
Πρεσσ, 980, ππ.39, 75−82 (σιγναλινγ).
  Θυινν, ϑαµεσ Βριαν. ∀Στρατεγιχ Χηανγε: Λογιχαλ
Ινχρεµενταλισµ.∀ Σλοαν Μαναγεµεντ Ρεϖιεω, ΜΙΤ, Φαλλ 1978,
ππ. 7−22.
  Ροµµ, ϑοσεπη, ϑ. ∀Τηε Γοσπελ Αχχορδινγ το Συν Τζυ.∀
Φορβεσ, ∆εχεµβερ 9, 1991, π.162.

								
To top