Pixmaker by fjhuangjun

VIEWS: 98 PAGES: 9

									                ั   ้
เทคนิคการนาเสนอ สื่ออย่างมีปฏิสมพันธ์ดวยโปรแกรม Pixmaker         อ.สุรพล บุญลือ


      เทคนิคการนาเสนอ สื่ออย่างมีปฏิสัมพันธ์ด้วยโปรแกรม Pixmaker

     การนาเสนอข้อมูลข่าวสาร(information)ในปัจจุบันไม่เป็นเพียงแต่การนาเสนอในลักษณะ
                      ้
ของข้อมูล Data ทีเ่ ป็นสื่อลักษณะเดียวเท่านัน
      ่         ่
จะเห็นได้วาสื่อในปัจจุบันทีนับว่ามีบทบาทอย่างยิงในการส่งถ่ายและค้นหาข้อมูล
                          ี่ ่
คือสื่ออินเทอร์เน็ต(Internet) จะพบว่าเพียงไม่กี่ปีทผานมาสื่อ
     ้
ประเภทนีได้มีความก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว
    ่                                 ิ
นับได้วาเป็นการก้าวกระโดดจากสื่อทีเ่ ราเห็นและมีมานานอย่างสื่อ สิ่งพิมพ์วทยุ
      ่        ่       ่
หรือแม้กระทังสื่อโทรทัศน์ เนืองจากเป็นสื่อทีผสานกัน อย่างเหมาะสมในสื่อประเภทต่างๆเช่น
        ่                ี ิ
ตัวอักษร ภาพนิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือแม้แต่วดโอ
                                 ่
ผนวกกับความรวดเร็วของการสื่อสารและความรวดเร็วของการผลิตทีมีขั้นตอนทีน้อย   ่
ลักษณะการทางานเป็นลักษณะประสานเวลาเดียวกัน (Real-time)    ในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตได้มีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาประสม ทาให้รูปแบบการนาเสนอ
                ั   ้
เทคนิคการนาเสนอ สื่ออย่างมีปฏิสมพันธ์ดวยโปรแกรม Pixmaker          อ.สุรพล บุญลือ

                   ั
ได้เปลี่ยนไป มีการนาลักษณะของการมีปฏิสมพันธ์(Interactive) เข้ามาร่วมด้วย
             ้   ้
โดยการนาเสนอในลักษณะนีจะมีอยู่ดวยกัน 2 ประเภทคือ

           ้
     1.เทคโนโลยีดานสื่อสามมิติ (3D Model)
             ้
การนาเสนอในลักษณะนีจะใช้โปรแกรม 3D เช่น
3D Max ,From Z ,Light Wave,Maya
,สร้างชิ้นงานขึ้นมาแล้วนาไปเสนอในเว็บบราวเซอร์
ซึ่งจะต้องมีโปรแกรมช่วยเสริม(Plug
in)ผู้ใช้จะสามารถใช้ได้เสมือนจริง
www.cnn.com          ่
    2.สร้างภาพนิงแล้วนาเสนอในลักษณะ 360 Ulead Cool 360 ,Nikon Coolpix
,Pixmaker
          ้               ้
ซึ่งโปรแกรมประเภทนีจะใช้ง่ายและสามารถทาได้โดยไม่ตองใช้การสร้างชิ้นงานจากโปรแกรม 3D
แต่เป็นการใช้ภาพหลายๆภาพนามาต่อกันเสมือน 3D ได้
www.toyota.com
การใช้งานโปรแกรม Pixmaker

    โปรแกรม Pixmaker
เป็นโปรแกรมทีเ่ ป็นลักษณะการนาเสนอในลักษณะที่ 2
                ั   ้
เทคนิคการนาเสนอ สื่ออย่างมีปฏิสมพันธ์ดวยโปรแกรม Pixmaker        อ.สุรพล บุญลือ

        ่     ิ
คือการนาเอาภาพนิง หรือนาวีดทัศน์ มานาเสนอได้ หรือนางานเก่า มาแก้ไขใหม่ได้
     ้
นอกจากนียังสามารถนาออก (Publish) ไปเป็นไฟล์เพื่อใช้กับโปรแกรมอื่นๆได้ง่าย
หรือจะนาเสนอด้วยตัวของมันเอง(.EXE)หรือนาเสนอผ่าน เครื่องPDA ได้
     โปรแกรม Pixmaker
         ่ ่                 ่
เป็นโปรแกรมหนึงทีได้รับความนิยมอย่างยิ่งในปัจจุบันเนืองจากการทางานสามารถสร้างได้ 2
ลักษณะคือ
     1.เป็นภาพ Panorama 360*
  ี่           ั    ื                    ่ ่ ่
ผู้ทชมภาพสามารถมีปฏิสมพันธ์คอการนาเมาส์ไปลากเพื่อเลื่อนหรือชมภาพในมุมทีตอเนืองต่อไป
                        ั    ่
จนวนรอบกลับมาได้ เป็น 360* สามารถ Zoom แต่ลกษณะทีโปรแกรม Pixmaker
                    ั่
แตกต่างไปจากโปรแกรมประเภทนี้ ทวไปคือ จะมี จุดHot Spot เพื่อเชื่อมโยงไปยังฉาก(Scene)
หรือUrl หรือเว็บอื่นหรือข้อมูลอื่นได้
     2.ใช้งานในลักษณะของ Object View
เป็นการนาเสนอในลักษณะของการนาชิ้นงานมาหมุนดูได้รอบ จับหมุนชิ้นงานดูได้
แต่เป็นลักษณะเสมือนจริงสามารถ Zoom ดูได้เช่นกัน
                   ่ ี้    ้
การใช้งานโปรแกรม Pixmaker ในทีนจะนาเสนอใน ทัง 2ลักษณะคือ
     การนาเสนอสถานที่ Panorama 360* เป็นการสร้างภาพเพื่อนาเสนอ
                            ่
ทิวทัศน์แม่น้าของประเทศสิงค์โปร โดยเลือกภาพจากภาพทีประกอบมาให้
     การนาเสนอในลักษณะ Object View
เป็นการนาเสนอตัวอย่างกล้องถ่ายภาพดิจิตอลขนาดเล็ก สามารถหมุนกล้องดูได้

การลงโปรแกรม เมื่อดาว์นโหลด โปรแกรม Pixmakerมาจากเว็บไซต์ จะมีขนาด 7.2 Mb ชื่อไฟล์
Pmproen.exe

1. การนาเสนอสถานที่ Panorama 360*
    1.1 การถ่ายภาพ การสร้างงานด้วยโปรแกรม Pixmaker
                                        ่ ้
      ไม่เป็นการยากหากมีการเตรียมการไว้ก่อนโดยจะต้องไปบันทึกภาพในลั กษณะทีตอง
                         ่
      การก่อนโดยเช่นหากต้องการนาเสนอสถานทีหรือ ภาพอาคาร
                ั   ้
เทคนิคการนาเสนอ สื่ออย่างมีปฏิสมพันธ์ดวยโปรแกรม Pixmaker           อ.สุรพล บุญลือ
       ่               ้ ั
    โดยทีจะต้องทาการถ่ายภาพให้ภาพนันมีลกษณะซ้ากันคือถ่ายซ้อนกัน
           ้
การถ่ายภาพประเภทนีจะต้องใช้ขาตั้งกล้อง และใช้เลนส์ Normal หรือเลนส์ถ่ายภาพ
 ่ ่
ทัวไปทีไม่บิดเบือน(Distort) หากใช้กล้องถ่ายภาพดิจิตอลควรถ่ายเผื่อไว้ให้มาก เรื่องแสงใช้ Auto
                    ิ
จะปรับให้ภาพสีใกล้เคียงกันหรือ หากสีผดกันจะสามารถปรับแก้ได้อีกตอนสร้างภาพ 360*
                            ั
     1.2 การเปิดโปรแกรม เมื่อเปิดโปรแกรมเข้ามา จะมีลกษณะดังภาพ


   1              2

   3

       4
                ั   ้
เทคนิคการนาเสนอ สื่ออย่างมีปฏิสมพันธ์ดวยโปรแกรม Pixmaker        อ.สุรพล บุญลือ


       5
    เครื่องมือจัดการกับภาพ               ่
    ลักษณะการเลือกให้ภาพทีปรากฏเป็นอย่างไร โดยเลือกประเภทของงาน และปรับเลนส์

    ่
1.ส่วนทีนาภาพเข้า เป็นขั้นตอนที่ 1
2.ขั้นตอนที่ 2 และ3 เพื่อดาเนินการให้แล้วเสร็จ
3.ส่วนจัดการกับภาพ
         ่
4.ส่วนแสดงภาพทีนาเข้ามา
             ่
5.ส่วนแสดงตัวอย่างงานทีแล้วเสร็จ
1.3 ดาเนินการสร้างดังนี้

               ่
    1.3.1.นาภาพเข้าโดยกดปุมที่ 1 Snap เลือก ประเภทของข้อมูลพร้อมแหล่งภาพ
                ่ ้         ่ ้   ้
    แล้วดาเนินการเลือกภาพทีตองการ โดยเลือกภาพทีตองการทังหมด กด Open
           ่        ่ ้
แล้วเลือกปรับ ในเมนูตางให้เป็นไปตามทีตองการ
                ั   ้
เทคนิคการนาเสนอ สื่ออย่างมีปฏิสมพันธ์ดวยโปรแกรม Pixmaker         อ.สุรพล บุญลือ

    1.3.2 เลือกขั้นตอนที่ 2 Stitch โปรแกรมจะเลือกภาพ
                          ้
พร้อมกับนามาจัดปรับภาพให้อย่างเหมาะสม ซึ่งตรงนีจะขึ้นอยู่กับ เลือกประเภทของภาพ
    ่ ้
(Type)ทีตองการให้เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
              ่          ่ ้              ่
1.3.3 Publish เพื่อจะนางานทีสร้างไปเป็นโปรแกรมทีตองการซึ่ง จะถามก่อนอีกครั้งหนึง
    ่ ้                ่ ่
ว่างานทีตองการให้ออกไปเป็นอย่างไร ซึ่งจะมีสวนทีจะเลือกได้โดยเลือกที่ Use Customized
Settings
                ั   ้
เทคนิคการนาเสนอ สื่ออย่างมีปฏิสมพันธ์ดวยโปรแกรม Pixmaker           อ.สุรพล บุญลือ
Scene         ่      ่ ้
       เป็นภาพนิงสกุลต่างๆทีตองการ
Web page   เป็นภาพพร้อมเว็บเพจ จะมีรูปแบบให้เลือก 3 แบบ
Postcard        ่               ่
       เป็นภาพทีไม่จาเป็นต้องอาศัยโปรแกรมอื่นเนืองจาก
                 ้
       ในสามารถเปิดดูได้ดวยตัวเองเป็นเสมือนโปรแกรม
        ่
       หนึง
Screen Saver เป็นลักษณะการนาไปใช้เป็น Screen Saver
PDA                                     ่
       การนาไปใช้กับเครื่อง Personal Digital Assistance สามารถเลือกได้วาจะเป็น
       ตระกูลไหน
Active X   การนาไปใช้กับโปรแกรม PowerPoint มี 2 แบบคือ การเป็น .pptและ _ppt.exe
Print           ่
       การพิมพ์ผานเครื่องพิมพ์
                       ่
1.4 การทา จุดเชื่อมโยง (Hot Spot) เป็นการทาปุมเพื่อเชื่อมโยงไปยังข้อมูลอื่น Scene
             1

             2
                ั   ้
เทคนิคการนาเสนอ สื่ออย่างมีปฏิสมพันธ์ดวยโปรแกรม Pixmaker         อ.สุรพล บุญลือ


    ่          ่
1.กดปุม Hotspot เพื่อจะทาปุมเชื่อมโยงไปยังส่วนอื่น โปรแกรมจะถามให้ บันทึกข้อมูลก่อน
                ่
2.เป็น Scene เดิม แสดงยังไม่มีสวนเชื่อมโยง
     ่
3.กดปุมเพื่อเลือกลักษณะการเชื่อมโยง                 ่
เชื่อมโยงไปยัง Scene คือฉากอื่นทีสร้างไว้แล้วหรือฉากใหม่ก็ได้

เชื่อมไปยัง URL หรืออินเทอร์เน็ท

            ่ ้
เชื่อมไปยัง ไฟล์เสียงทีตองการ หรือใช้เป็นเสียงบรรยายได้

         ี ิ
เชื่อมไปยัง ไฟล์วดโอประกอบหรือต้องการนาเสนอ

เชื่อมไปยัง E-mail

เพิ่มเติมตัวอักษร คาบรรยาย

2. การนาเสนอในลักษณะของ Object View
     2.1 ในการจัดทาภาพในลักษณะนี้ การถ่ายภาพควรเป็นการถ่ายภาพที่ Subject
    ู        ั                         ่
จะอยู่สนย์กลางหแล้วให้วตถุหมุนแล้วกล้องถ่ายภาพ หากเป็นวัตถุหรืออาคารสถานทีใหญ่
           ่
กล้องก็อาจจะเคลื่อนทีไปโดยรอบได้ *
              ่         ่ ่
หากต้องการให้หมุนได้อย่างนุมนวลควรถ่ายในมุมทีตางกันไม่มาก
                ั   ้
เทคนิคการนาเสนอ สื่ออย่างมีปฏิสมพันธ์ดวยโปรแกรม Pixmaker         อ.สุรพล บุญลือ

2.2 เลือก Type ของภาพไปเป็น Object View
    ่
2.3 กดปุม Stitch แล้วปรับค่าตามต้องการ
ในส่วนของ Viewing
            ่
สามารถปรับการหมุนได้วาจะให้ช้าหรือเร็วอย่างไร
      ่
 ในส่วนของปุมปรับจะมีรูป
  ่
กาทีมือคือ
ไม่สามารถใช้เพราะจะเป็นการย้ายภาพ

             ่          ่ ้              ่
2.4 Publish เพื่อจะนางานทีสร้างไปเป็นโปรแกรมทีตองการซึ่ง จะถามก่อนอีกครั้งหนึง
    ่ ้
ว่างานทีตองการให้ออกไปเป็นอย่างไร ซึ่งเหมือนกับ 360*

								
To top