Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Informatie en Programma

VIEWS: 172 PAGES: 12

									         Informatie en Programma

           9e Lezingen seizoen van

             Stichting In-zicht,
          voor spirituele bewustwording.
             2007 - 2008
www.in-zicht.nl
Gebed van Moeder Theresa


Als ik honger heb, geef me dan iemand die ik kan voeden.
Als ik dorst heb, geef me dan iemand die dorst heeft.
Als ik het koud heb, geef me dan iemand om te verwarmen.
En als ik treur, geef me dan iemand om te troosten.

Als mijn kruis te zwaar wordt en ik het gewicht niet meer kan dragen,
en als ik snak naar iemand die me vasthoudt en er lijkt niemand te zijn
om mijn last te verlichten, geef me dan iemand die net zo hard liefde nodig heeft als ik.
Geef me iemand, iemand die ik kan helpen.

Als ik tijd nodig heb, geef me dan iemand om even bij te zijn.
En als mijn hart zwaar is, laat me iemand vinden om aan het lachen te maken.
Als ik vernederd word, geef me dan iemand om te eren.
En als ik wil dat er iemand naar me omkijkt, toon me dan iemand die ik overeind kan helpen.
                   Bij het lezingenseizoen van
                   St. In-zicht 2007 – 2008
Lieve Mensen,

                Van mensen, voor mensen: om elkaar te inspireren.

Dit, lieve mensen, is ons motto voor het komende seizoen. Dit is wat ons drijft om een mooi programma samen te
stellen waarvan wij denken dat er veel te voelen en te ervaren zal zijn. Want een lezing bijwonen is op zichzelf al heel
fijn. Maar is het niet nog veel mooier om er ook iets bij te voelen, te ervaren. Dat je verrijkt naar huis gaat omdat je
vanbinnen bent aangeraakt. Dat er een snaar van herkenning ergens in je binnenste trilt bij een zin of een inspirerend
moment.
Want weet je, een mooie energie creëren dat doet niet alleen de spreker of het bestuur. Dat doen we samen. Samen
maken wij de avond. Daarom zal er ook in Joure ongetwijfeld een mooie sfeer en energie ontstaan; onze creatie. Deze
creatie ontstaat als we de intentie hebben om ons open te stellen voor onszelf en voor elkaar. Want intentie is creatie;
een scheppende kracht. Op zulke momenten ontstaat een samen-zijn, een gezamenlijke energie, die helend is. Dan
kunnen we ons verbonden voelen met “iets” dat groter lijkt dan we zelf zijn, maar waar we tegelijkertijd onlosmakelijk
mee verbonden zijn en onderdeel van uitmaken.

Het programma van het komende seizoen straalt naar ons idee veel lichtkracht uit. Veel potentie om geïnspireerd te
worden op onze persoonlijke levensweg. Om aangeraakt en verrijkt te worden.
We hadden het programma al helemaal rond, maar helaas heeft de spreekster voor april 2008 af moeten zeggen, vlak
voordat we dit boekje maakten. We besloten om niet in alles de regie te willen nemen, maar ons in vertrouwen door
het Leven te laten verrassen hoe het zich voor die maand ontvouwt. Spannend inderdaad, maar juist een van die
bijzondere levenslessen die we in deze tijd mogen leren ervaren. Om ons in vertrouwen over te geven aan de Grote
Geest.
Het is onze hartenwens dat ieder voor zich het komende seizoen deze levensles op eigen wijze mag doorleven. Om zo
samen het veld van positieve energie en liefde rondom de aarde te voeden. Dit veld heeft een helende werking op alles
wat leeft en bezield is. Zo kunnen jij en ik werkelijk verschil uitmaken. Om met Mahatma Gandhi af te sluiten: “Wees
zelf de verandering die je in de wereld wilt zien”. Van mensen, voor mensen: om elkaar te inspireren en te helen.

Een prachtig en inspirerend, lezingen seizoen gewenst.


Het bestuur van In-zicht.


 Vrijheid is niet het resultaat van inspanning, maar van inzicht. 
Doelstelling

Stichting voor spirituele bewustwording "In-zicht" organiseert ca. acht keer per jaar een lezing over thema's rondom
het nieuwetijds denken.

Daarbij staat het verwerven van inzicht op spiritueel gebied centraal. Het gaat ons om kennis vanuit het hart en de ziel.
We willen de boodschappen van de nieuwe tijd op een zo breed mogelijke wijze aanbieden, zodat mensen op de
drempel van deze nieuwe tijd, kunnen leren kijken met de ogen van hun hart. Dit om alles wat gebeurt in en om ons
heen te kunnen toetsen aan het innerlijk weten, onze Zijnstoestand. Nadruk ligt op het naar binnen kijken en ontdekken
van de innerlijke geestelijk wereld. Vanuit dit innerlijk kan met een vernieuwd bewustzijn gewerkt worden aan een
nieuwe tijd voor mens en Kosmos.

                                                            3
                      - inzicht is uitzicht naar binnen -
                - van mensen, voor mensen, om elkaar te inspireren -
Met z'n allen zijn we onderweg in dit spirituele proces. Het inzicht, de kennis, is dan ook "in zicht" en we zijn bezig
om ons die innerlijke kennis steeds meer eigen te maken. Vandaar de keuze voor de naam "In-zicht".
Wij werken samen met andere noordelijke stichtingen op het gebied van spirituele groei en bewustwording. Op die
manier proberen we elkaar te ondersteunen, omdat we allemaal een soortgelijk doel nastreven.

Bestuur

Jenny van der Veen              tel 0519-297605
Ieke Helder                  tel 0513-653280
Tialda Dijkstra                tel 058-2889402
Margriet Metsemakers-Zeilstra         tel 0513-629403
Jan van Setten                tel 058-2575080

informatie over kaarten: Ieke Helder (bellen na 18.00 uur)

secretariaat stichting In-zicht
Jan van Setten,
Kinkhoarn 4
9051MJ Stiens
E-mail: post@in-zicht.nl
Website: www.in-zicht.nl
Lezingenprogramma seizoen 2007/2008 Stichting “In-zicht”
Let op! aanvangstijd is nu 20.00 uur.
  Nr.  Datum        Spreker         Thema/titel
  1.  12 september „07   Marcel Messing      Het Esseense Evangelie van
                            Vrede voor onze tijd
  2.  17 oktober „07    Lenne Gieles       Contact: vrijblijvend of
                            bevrijdend ?
  3.  21 november „07   Oene Hofman       The Power of Love


  4.  19 december „07   Hans Stolp        Het geheim van Jezus die de
                            Christus werd
  5.  16 januari „08    Margarete van den    Ontwikkeling van
                Brink          organisaties en spiritualiteit
  6.  20 februari „08   Hans de Waard      Maak „De Stap‟ en overstijg
                            het karmisch lijden.
  7.  19 maart „08     Jacob Slavenburg     Judas en Maria Magdalena,
                            twee ingewijden
  8.  16 april „08                 “Hoe het zich ontvouwt”
                   --?--!--?--!--   zie het voorwoord: Lieve
                            Mensen ….
Wijzigingen voorbehouden juni 2007
4
1. 12 september ‟07    Marcel Messing     Het Esseense Evangelie van Vrede voor onze tijd

Er zal geen vrede onder de mensen zijn
zolang er geen tuin van broederschap
op aarde is.
Want Hoe kan er vrede zijn
als ieder mens uit is op zijn eigen voordeel
En zijn ziel in slavernij verkoopt?
Jij, kind van licht
verenig je met je broeders en zusters
en ga dan samen op weg
om de paden van de Wet te onderrichten
aan hen die willen horen.
Hij die vrede heeft gevonden
met de broederschap der mensen
heeft zichzelf gemaakt
tot medewerker van God.
Ken deze vrede met je geest,
Verlang naar deze vrede met je hart,
Vervul deze vrede met je lichaam.
Jezus
(Uit: Het Esseense Evangelie van de Vrede)

Het Esseense Evangelie is een ware diamant en bevat talloze aspecten van wijsheid en inzicht die ons door Jezus zijn
aangereikt ter vervulling van onze levensbestemming. Het Vaticaan echter heeft steeds haar uiterste best gedaan om
niet te reageren op de ontdekking van de Dode-Zeerollen in de woestijn van Juda (1947), zoals ook de ontdekking van
de schriftrollen in Nag Hammadi (1945) door de kerk verzwegen werden. Wat was de Esseense broeder- en
zusterschap? Was er een relatie met Jezus? Wat leerden de Essenen? In de Esseense evangeliën vinden we vele
prachtige uitspraken van Jezus die niet terug te vinden zijn in de vier evangeliën (de canon). In deze Esseense teksten
wordt vooral de nadruk gelegd op de rol van Jezus als een groot genezer die als een meester de kosmische wetten
onderricht, vertelt over de betekenis van de elementen en de engelen, de invloed van de juiste voeding benadrukt en
vooral erop wijst hoe wij onze innerlijke vrede kunnen bewaren. De wijsheid die Jezus onderrichtte gaat voor een deel
terug tot de oeroude universele wijsheid die steeds opnieuw door grote meesters, wijzen en leraren aan de mensheid is
onderricht. Juist voor onze tijd van grote planetaire overgangen en klimatologische veranderingen zijn bepaalde
teksten van intens belang. In de lezing zal hier nader op worden ingegaan.

Drs. Marcel Messing, antropoloog-filosoof is auteur van 20 boeken, talloze artikelen en poëziebundels. Diverse
boeken van zijn hand verschenen in vertaling. Hij staat vooral bekend om zijn synthese tussen de verschillende
spirituele tradities, geeft vele lezingen en seminars, spreekt regelmatig voor de radio en is voorzitter van Stichting
Lindenhof, die vooral ontwikkelingsprojecten in India, Polen, Afrika en Nepal initieert en/of begeleidt.
Na afloop van de lezing is er kort gelegenheid voor signeren van zijn boeken.
Voor beschouwingen op het hedendaagse wereldgebeuren vanuit een spirituele dimensie zie ook:
www.wijwordenwakker.org

2. 17 oktober „07   Lenne Gieles   Contact: vrijblijvend of bevrijdend ?

Contact is een energetische verbinding, een gewaarzijn van een energiestroom die versterkt optreedt als er twee of
meer mensen bewust samenzijn. Hoe je ook zoekt en je best doet, plotseling kan duidelijk worden dat er geen
wezenlijk contact is tussen jou en je omgeving. Dat kun je als een schok ervaren, maar het schud je tegelijk wakker uit
een verdoving. Het terugvinden van dit (aan het leven inherente) contact met alles en iedereen, is een hele weg. Het
kan het begin zijn van je thuisreis.
In de psychotherapie wordt het gemis aan contact vooral gezien als een gevolg van weerstand: je beschermt jezelf op
basis van eerdere ervaringen en voelt vervolgens weerstand. Door het jarenlang begeleiden van mensen en door mijn
eigen relaties ben ik echter op subtielere niveaus gaan zoeken naar de oorzaak en de betekenis van weerstand. Ik ben
me meer en meer toe gaan leggen op het achterhalen wat de weerstand op contact inhoudt.
Mijn interesse heeft altijd gelegen in het subtiel waarnemen van dat wat er gebeurt in mezelf en in anderen.
Voortbouwend op de kennis die ik had vanuit de Gestalt en de Psychosynthese, ben ik de gangbare
afweermechanismen binnen de psychotherapie terug gaan brengen tot hun energetische grondvormen. Deze
grondvormen werden zichtbaar toen ik ging kijken naar de manier waarop iemand met de beschikbare, hem
omringende energie omgaat. Ook de samenhang met subpersonen, een begrip uit de Psychosynthese, werd me
                                                             5
duidelijk door in te zien dat dit een logisch gevolg is van een langdurig gebruikt energiepatroon. Deze energiepatronen
tekenden zich steeds helderder voor me af. Wat eerst een wirwar van indrukken leek, ontvouwde zich langzamerhand
tot een helder en eenvoudig patroon, dat leek op het labyrint in de kathedraal van Chartres.
Plotseling kon ik zien dat het geen losse op zichzelf staande patronen waren; dat het weliswaar verdwaalde, maar toch
samenhangende energieën waren die je zelf de hand kunt geven en die je de weg naar huis kunnen wijzen. Zo kreeg ik
inzicht in de beschermende reactiepatronen van mezelf en van anderen en dat maakte mijn leven - letterlijk - een stuk
lichter. Ik wist met groeiende zekerheid dat je persoonlijkheid mee kan transformeren wanneer je gericht bent op dat
waaruit ze voortkomt.
De oplossing van contactproblemen vind je niet binnen de persoonlijkheid maar in het bewustzijn van de ziel.
Met deze kennis in het achterhoofd veranderde mijn aanpak van wat ons weghoudt van contact volkomen. In deze
lezing zal ik daar uitgebreid op ingaan. Ik zal eerst de voorbereiding van de reis beschrijven aan de hand van het
verkrijgen van inzicht in contact en de afweer ervan. Daarna beschrijf ik de bagage die je meeneemt als hulpbronnen
voor onderweg: inzicht, verlangen, intentie, kwaliteit en oplettendheid. Ik hoop dat dit mag leiden naar meer contact,
meer innerlijke vrijheid, meer vrede, een grotere stabiliteit en relaties die bevrijdend zijn.

Lenne Gieles: sinds 1985 werkt zij met het doorgeven van spirituele inzichten en het opleiden van studenten aan de
Academie voor Transformatiewerk in Havelte. Zij ontwikkelde een eigen methode, die voor gebruik in de opleiding is
vastgelegd in de Handleiding voor Essentie-Coaching. Essentie-Coaching is een eenvoudige en krachtige weg naar
het direct ervaren van het innerlijke Zelf. Het is een methode om op subtiel niveau te kunnen werken met dat wat
zichzelf ontvouwt nog voordat het zichtbaar is of zich gemanifesteerd heeft. Op deze manier kan het inwonend
gewaarzijn bij de ander gewekt worden, zodat deze van binnenuit tot 'weten' komt. Lenne is mede-oprichtster van de
Academie voor Transformatiewerk en aangesloten bij de RING (A-lid). Behalve een privé praktijk, geeft zij spirituele
verdiepingsdagen onder de titel: “De Thuisreis” en bied ze een jaartraining aan in Essentie-Coaching voor
therapeuten. Daarnaast geeft zij supervisie aan individuele personen en kleine groepen. zie ook:
www.essentialcoaching.nl                  De wijze vergoedt kwaad met goed (Lao-tse) 
6
                 DE WINKEL VOOR LICHAAM, GEEST EN ZIEL

    Boeken, cd's, edelstenen, bach bloesem remedies, etherische oliën, geurbranders,
    symboolkaarten, wierook, beelden, tarotkaarten, pendels, verzorgingsproducten,
    meditatiekussens…….

    En nog veel meer leuke en spirituele (kado)-artikelen, kom langs in onze winkel of
    bezoek onze websites en laat u inspireren.

     Ook in het seizoen 2007-2008 zijn wij bij de
      lezingen van Stichting In-zicht met onze
           boekenstand aanwezig.


                 Esoterische Winkel Inspiratie
                 Martin & Renate
                 J.G. van Blomstraat 10
                 9203 RV DRACHTEN
                 Tel. 0512 – 54 20 40
                 E-mail: winkel@inspiratie.info
                 Winkelwebsite: www.inspiratie.info
                 Muziekwebsite: www.spirituelemuziek.nl

    Openingstijden: maandag gesloten, dinsdag/woensdag/vrijdag 11.00 tot 17.00,
    donderdag 11.00 tot 17.00 en 19.00 tot 21.00, zaterdag 10.00 tot 17.00 uur
3. 21 november „07 Oene Hofman         The Power of Love

In deze lezing, die in het Nederlands wordt gegeven, zal de kracht en de schoonheid van de liefde in haar vele facetten
aan bod komen. Van de “gewone” menselijke liefde tot de Universele kracht in de natuur en het universum.
Om dit (innerlijk) voelbaar te maken en te ervaren, is het noodzakelijk om van oude beelden en gedragspatronen te
worden bevrijdt. Dit proces van losmaken zal er toe leiden dat we gaan beseffen dat er uiteindelijk geen andere liefde
bestaat dan de liefde van de Ene. Dat er geen tijd, geen plaats, geen toestand is, waar die liefde afwezig is. En waar
mensen in liefde weer “mens” worden voor elkaar, groeit de hemel over de aarde. Als we ons tijdens de lezing
hiervoor open durven te stellen, zal het voelbaar zijn.

Liefde is een verschijnsel dat meer wordt wanneer we het met anderen delen. En tegelijkertijd is liefde iets dat je geeft
terwijl je het niet echt bezit. Liefde is immers niet van mij noch van jou en toch is het onder bereik van iedereen! We
mogen er zoveel van geven en ontvangen als we willen; er is altijd genoeg. Als belangrijke bouwstof van het
Universum is het in een oneindige voorraad aanwezig. Door te putten uit deze Liefdesbron van het Leven, zal alles wat

                                                            7
 je vol liefde vrijlaat, weer voller van liefde naar jou terugkeren. Een prachtige betekenis van “liefde-vol” zijn en een
 machtig Mysterie!

 Oene Hofman
 Door een aantal indringende persoonlijke ervaringen heeft hij de afgelopen jaren een dieper inzicht verkregen over
 een aantal levensvragen. Er ontvouwt zich in hem een steeds indringender beeld over de ware schoonheid van de mens
 en zijn relatie met de kosmos. Hierdoor ontstond ook de wens en het verlangen om deze inzichten te delen met
 anderen.
 In zijn persoonlijk leven is hij bezig een balans te vinden tussen het mannelijke en het vrouwelijke, tussen ratio en
 gevoel, tussen hoofd en hart, tussen wetenschap en mystiek. Hij is een warm en open mens die er naar verlangt van
 binnenuit een steeds diepere verbinding te maken met de Bron. In het dagelijks leven is hij werkzaam in een
 coördinerende functie.
 Hij heeft een sterke voorkeur voor een open en respectvolle dialoog boven een spitsvondig debat. 4. 19 december ‟07   Hans Stolp   Het geheim van Jezus die de Christus werd

 Wie was Jezus eigenlijk? En wat is het unieke van/aan hem? Hij was de eerste mens die de volheid van de goddelijke
 Geest, de Christus, in zich opnemen kon. Aan zijn geboorte was een lange ontwikkeling vooraf gegaan, die al begon
 bij de roeping van Abraham. Eeuwen en eeuwen werkten de engelen geduldig aan het goddelijke plan, dat moest
 resulteren in de geboorte van de mens die in staat zou zijn de goddelijke Geest tot in de aarde te dragen.
 De eigenlijke opdracht van Jezus begon toen hij dertig jaar oud was en gedoopt werd in de Jordaan: toen werd hij de
 Christusdrager. De Christus daalde af naar de aarde en nam bezit van het lichaam, de ziel en het hart van Jezus. Drie
 jaar lang werkte de Christus door Jezus heen op de aarde en de mensheid in. Maar toen Jezus stierf, baarde hij de
 Christus als een goddelijke kracht die nu helemaal tot aardekracht was omgevormd. Vanaf dat moment werkt de
 Christus vanuit de aarde op de mensheid in.

 Hans Stolp is pastor en auteur en geeft lezingen, workshops en cursussen. Hij schreef vele boeken veelal uitgegeven
 door Ankh-Hermes
 Voor informatie over lezingen en workshops kunt ook zijn website bezoeken:
 www.hansstolp.nl 5. 16 januari „08 Margarete van den Brink Ontwikkeling van organisaties en spiritualiteit

 Niet alleen mensen, ook organisaties verkeren in een voortdurend proces van ontwikkeling en groei. In haar lezing laat
 Margarete van den Brink zien dat dit veranderingsproces zeven verschillende fasen kent die weliswaar duidelijk van
 elkaar verschillen, maar niettemin samen een zinvolle weg vormen. Dat geeft aan dat hier sprake is van een spiritueel
 ontwikkelingsproces. Elk van de fasen waar organisaties doorheen gaan, vraagt om een ander soort leiderschap.

 Margarete van den Brink heeft een communicatie-adviesbureau. Daarnaast schrijft zij boeken. Van haar verschenen
 inmiddels: “Verkwikkender dan Licht” en “Spirituele ontwikkeling van mens en organisatie in zeven fasen”. Met
 Hans Stolp schreef zij: “Omgaan met gestorvenen” en “De bijzondere tijd waarin wij leven”.

 Overvloed stroomt als we houden van wat we doen (Wayne Dyer) 


 6. 20 februari „08  Hans de Waard    Maak „De Stap‟ en overstijg het      karmisch lijden.

        “Als gevolg van ons huidige evolutieproces hebben veel mensen de afgelopen 10-15 jaar hard aan
        zichzelf gewerkt. Positief denken, bewustworden, het verleden loslaten etc. Na vele jaren te hebben
        “gepoetst” aan mijzelf ben ik er de afgelopen tijd achter gekomen dat ik het zat ben mezelf te moeten
        blijven “poetsen”. Steeds weer nieuwe ballast komt vrij en maar weer transformeren en bewust
        worden. Ik kreeg het gevoel in een rondje te lopen. Waar komt dit gevoel vandaan, dit gevoel wat
        steeds meer mensen ervaren? We hebben plezier van onze transformatie en bewustzijnsinspanningen
        zolang je daadwerkelijk resultaat ziet. Dat is ook de reden dat ik het schoonmaken van anderen nog
        steeds leuk vind. De afgelopen jaren zag ik bij mijzelf ook resultaat en het effect is gebleven echter ik
 merkte dat mijn huidige inspanningen op de ballast die ik nu tegenkom minder resulteerden in resultaat! Hoe kan dit
 8
nu? Vele technieken waaronder de Jassentechniek® hebben mij en anderen geholpen veel ballast los te laten zodat we
nu op het punt staan een nieuwe fase in gaan richting de naderende evolutiesprong. Mensen die hard aan zichzelf
gewerkt hebben zitten als het ware tegen het plafond van deze werkelijkheid, waarin (karmisch) lijden zo gewoon was.
Voor de duidelijkheid dit loslaat- en bewustwordingsproces was nodig om uiteindelijk bij het plafond aan te komen.
Maken we echter geen Stap, breken we niet door dit plafond dan blijven we net onder dit plafond cirkeltjes draaien.
Waarbij we steeds dezelfde ballast blijven tegenkomen. Volgens mij is er duidelijk iets nodig voordat we deze Stap
kunnen maken.
In deze werkelijkheid werd de mens bewust gemaakt door middel van lijden. Pas wanneer we dit karmisch lijden
loslaten, overstijgen, kunnen we de Stap maken richting de volgende werkelijkheid.
We zijn beland in de finale. Er bestaat in mijn ogen geen techniek om te deze Stap te maken. Het is als een kwartje dat
moet vallen, een gevoel, een zienswijze die mogelijk is wanneer je je eerst hebt vrijgemaakt van eerder genoemde
ballast. Dit gevoel trekt je boven de cirkel uit richting de volgende dimensie van Licht, Liefde en Eenheid. Het voltooit
           de huidige activatie van ons DNA wat ons ongekende mogelijkheden zal geven. Leven vanuit
           geloof en vertrouwen, leven vanuit je Hart. Het is nu tijd dat de gehele mensheid uit dit lijden stapt.
           Deze inzichten en ervaringen hebben geleid tot “De Stap”.
           Tijdens deze lezing over ons huidige evolutieproces richting het overstijgen van het karmisch
           lijden, zal Hans bij iedereen die dit wil een aantal jassen uittrekken zodat direct het effect van deze
           techniek ervaren kan worden.
           Hans de Waard: geboren op 14 september 1964. Na zijn opleiding fysiotherapie heeft hij jarenlang
           gewerkt in de Orthopedische reconstructiemarkt. Van jongs af aan is hij autodidactisch en begeleid
           door anderen voorbereid op zijn huidige werk. Veel technieken heeft hij ontwikkeld en geleerd in
zijn strijd zichzelf en anderen te bevrijden van de ons belemmerende negatieve energieën. Naast kinesiologische
technieken, EMF Balancing Technique, alchemistische technieken, Aqualei-heelwijze en Leraar van de Nieuwe Aarde,
heeft hij zich ook Universal White Time Healing eigen gemaakt. In juni 2004 is hij uitgekozen en opgeleid door
Channie Centara Cha om Hoofdleraar Universal White Time Healing voor Nederland te worden. Vanuit het
verlangen te leven in het heden, vrij van alle negatieve input vanuit het verleden, heeft hij in 2002 de Jassentechniek®
ontwikkeld. In 2006 een zeer krachtige holistische energetische behandelingsmethode ontwikkeld, Transforming Scan
Healing®. Transforming Scan Healing® brengt voor hem en anderen datgene waar we al enige tijd naar op zoek zijn,
een energetische behandelingsvorm die met name ons fysieke lichaam ondersteunt en heelt. In de flow van onze
huidige evolutie heeft hij in 2007 diverse ondersteunende seminars ontwikkeld en geïnitieerd. Voor meer informatie
zie: www.jassentechniek.nl

7. 19 maart ‟08 Jacob Slavenburg Judas en Maria Magdalena, twee ingewijden.
Licht op de evangeliën van Judas en Maria Magdalena

In het vroege christendom bestonden vele stromingen van verschillend geaarde mensen die samen een ekklesia, een
gemeenschap vormden. Steeds meer echter werd door gezagsdragers de uiterlijke kant van het christendom als de
alleen zaligmakende gezien. En omdat zij de macht hadden, werden uitingen van het esoterische christendom en
vooral de gnosis verketterd. De geschriften uit die hoek werden vernietigd en de bezitters ervan vervolgd.
In de vorige eeuw werden een aantal van die geschriften, zorgvuldig verstopt in een kruik, in de Egyptische woestijn
teruggevonden, de Nag Hammadi-geschriften. Tegelijkertijd ontdekte men op een andere plaats ook het Evangelie
volgens Maria Magdalena en onlangs dook ineens het Evangelie volgens Judas op. In beide evangeliën wordt onder
meer gesproken over inwijdingen en ingewijden.
Wat hebben deze evangeliën ons te vertellen en kunnen wij daar anno 2007 nog iets mee?

Drs. Jacob Slavenburg is cultuurhistoricus en zal vanavond dieper op deze materie ingaan. Hij schreef vele boeken
over het vroege christendom en esoterische stromingen en hij is medevertaler van de Nag Hammadi-geschriften in het
Nederlands. Hij werkte mee aan documentaires over Judas en over Maria Magdalena. Als docent is hij aan
verschillende opleidingen verbonden.

8. 16 april „08     “Hoe het zicht ontvouwt”   zie het voorwoord: Lieve Mensen …….
E.e.a. wordt in de loop van het seizoen bekend gemaakt via mail en website en op de lezingenavonden.
                                                              9
Vervoer naar de lezingen, vraag en aanbod:
Mocht u onze lezingen willen bezoeken, maar u hebt geen vervoer, dan kunt u dit kenbaar maken bij Ieke. Mocht u
naar onze lezingen gaan en u hebt nog ruimte in de auto, maak dit dan ook kenbaar aan Ieke. Ieke kan vraag en aanbod
van vervoer met elkaar in contact brengen. Verdere afspraken regelt u verder onderling.
Ieke Helder tel. 0513-653280 vanaf 18.00 uur.


 Alleen wanneer je van jezelf geeft, geef je tenvolle (Kahlil Gibran) 


Lezingen van de zusterstichtingen van het Lichtweb:
voorzover bekend, voor thema‟s en onderwerpen en verdere info zie de (web en e-mail) adressen, telefoonnummers of
bij de infotafel tijdens onze lezingen:
 Stichting “Wijzer“ in de IJsherberg, Harddraversdijk 1, Dokkum
26 sep „07      Ina Bijlsma      Laten we vieren dat we het Goddelijke in "Wezen" zijn.
24 okt „07    Franc Müller        Communicatie op een spirituele wijze.
                       Gebruik van de psychologische typen van Jung om
                       krommunicaties te voorkomen.
28 nov „07    Carla Muijsert       Nieuwetijdskinderen
                       "Ieder kind in zijn eigen kracht".
23 jan „08    Baukjen Ploegstra en Joop Thèta-DNA helingtechniek
         de Boer
27 feb „08    Yoyo Olivier v.d. Kooi   Struikelen over wijsheid
26 mrt „08    Hans Stolp         "De geboorte van Christus in ons" een moderne inwijdingsweg. (titel
                      o.v.b.)
23 apr „08    Lenne Gieles        "De roep van de Godin" Naar androgyn bewustzijn
28 mei „08    Mieke Zomer        Praten met dieren
Aanvang 19.30 uur Info en reserv.: Froukje van der Zwaag, 0519 – 29 76 41
Website www.stichting-wijzer.nl; E-mail stwijzer@stichting-wijzer.nl

Stichting “Innerlijk Besef” in Zalencentrum Hingstman, Hoofdweg 18 te Zeijen
11 sep „07 Marcel Messing    De Hof van Eden anders bekeken; over der
                rol van “buitenaardse goden” !Aanvang nog
                20.00 uur!
2 okt „07 Pim van Lommel Bijna- doodervaring, hersenen en
                bewustzijn.
27 okt „07 Roland van Vliet Zaterdag Workshop
                Thema nog onbekend
13 nov „07 Dick Nicolai     Thema nog onbekend
4 dec „07 Hans Stolp      Thema nog onbekend
                Voor verdere data en thema‟s zie flyers en
                website
Aanvang nieuw: 19.30 uur. Info: Henk Koops, 0592-656610 geen reservering
Website www.innerlijk-besef.nl; E-mail info@innerlijk-besef.nl

Stichting “De Cirkel” in “De Meenthe”, Stationsplein 1, Steenwijk
19 sep „07    Rinno Heidstra       Genezing per computer
10 okt „07    Gerrit Jansen        Numerologie „De drie-eenheid: lichaam, geest, bezieling‟
31 okt „07    Roos Bos          Helderziende waarnemingen aan de hand van een meegebracht
                       voorwerp, foto of bloem
14 nov „07    Sonia Bos          Het leven als uw bondgenoot
12 dec „07    Hans Stolp         De vierde dimensie‟
16 jan „08    Janet Ossebaard       De boodschap van de graancirkels
20 feb „08    Daan Akkerman        De mystiek van de Maya cultuur
10
 12 mrt „08     Alexander Zöllner     Bevroren Boeddha, gesmolten Licht
 2 apr „08     Gerda Noordam       Lenteverhalen (alleen donateurs)
 23 apr „08     Gea Hollestelle      Aquariussymboliek in woord en beel
 14 mei „08     Ina Bijlsma        Kiezen we voor de angst of voor de liefde
 Aanvang 20.00 uur. geen reservering
 Info Carla van der Veen, 0521-361227 óf Betsie Blum 0521-589016


 ”LOVE“ in Ubbegaheem, Burchtweg 4, Sauwerd (Groningen)
 LOVE houdt dit jaar een soort bezinningsjaar voor zichzelf over een nieuwe vorm en naam, er zullen wel activiteiten
 worden georganiseerd, zie hiervoor flyers en de website
 Info Marijke Hogeboom, 0595-481532
 Website www.stichtinglove.nl ; E-mail viveka@wanadoo.nl

 Bestellen van Kaarten voor het seizoen 2007 –2008 Stichting “In-zicht”:

 Wij raden je aan om al je kaarten vooraf te reserveren, dit voorkomt teleurstelling en geeft korting op bij het ineens
 bestellen van meerdere kaarten..(zie voor korting verderop)

 Het systeem van vooraf reserveren van kaarten is als volgt:
 (liever niet telefonisch)

 Je kunt op één van deze twee wijzen reserveren:
    1. schriftelijk via de opgavecoupon bij dit programmaboekje (kopiëren van de coupon kan ook)
    2. via het E-mail adres opgave@in-zicht.nl (vermeldt wel alle gegevens van de coupon)
 Bij beide wijzen van reserveren óók het te betalen bedrag overmaken op bankrek.nr. 34.83.31.568 t.n.v. Stichting
 voor Spirituele Bewustwording “In-zicht” te Heerenveen Vermeld bij je overschrijving om welke lezing het gaat
 (nummer en spreker) en het aantal kaarten.
 De aanmeldingen worden behandeld op volgorde van ontvangst van de betalingen.

 Als het verschuldigde bedrag is ontvangen, worden de bestelde kaart(en) zo snel mogelijk aan je toegestuurd. Op
 aanvraag kan ook een routebeschrijving worden meegezonden. Informatie over kaarten alléén bij Ieke Helder op
 tel. 0513-653280 s.v.p. bellen na 18.00 uur.

 Aanvang van alle lezingen is (let op nieuw!) 20.00 uur. De entreekaarten kosten per lezing €
 8,50 p.p.; inclusief een consumptie. (Uw entreekaartje is tevens consumptiebon)

 Plaats (let op nieuw!):
 Party Zalencentrum: 't Haske Joure,
 Vegelinsweg 20,
 8501 BA Joure,
 (0513) 415281 website: http://www.haske-joure.nl/ Duisternis kan geen duisternis verdrijven; enkel licht is daartoe in staat. 
 Haat kan geen haat verdrijven; enkel liefde is daartoe in staat. 
  (Martin Luther King) 
                                                             11
Route uit diverse richtingen:
Het systeem van korting op het bestellen van meerdere kaarten ineens, werkt volgens onderstaande tabel:
   Aantal kaarten wat je
                                      Als je niet reserveert, zoals hierboven
     besteld van     Aantal kaarten x  Te betalen   Je voordeel beschreven, kun je meestal nog wel
    verschillende       € 8,50     bedrag          kaarten aan de zaal verkrijgen à € 8,50
      lezingen
                                      Er geldt dan wel: vol is vol.
                € 8,50 tot    € 8,50 tot
      1 t/m 5                          -   Vul je E-mail adres (duidelijk en
                 € 42,50,-     € 42,50
                                        met blokletters!) in op de opgave
       6          € 51,-      € 47,50     € 3,50   coupon als je dit programma en de
                                        verslagen in je E-mail box wilt
       7         € 59,50      € 53,-     € 6,50
                                        ontvangen (dit is namelijk
       8          € 68,-     € 59,50,-    € 8,50   kostenbesparend) Als je E-mail adres
                                        al bekend is bij ons, is dit niet nodig.
       Zalig wie kwetsbaar durven zijn, want zij zullen de aarde redden  (Christus; uit de Bergrede)12

								
To top