NYT HOVEDBIBLIOTEK I KBENHAVN

Document Sample
NYT HOVEDBIBLIOTEK I KBENHAVN Powered By Docstoc
					NYT HOVEDBIBLIOTEK I KØBENHAVN

Statusrapport, september 2005.

BAGGRUND

Som opfølgning på en beslutning i BR (09.09.2004) udarbejdede en arbejdsgruppe en rapport om en
arkitektkonkurrence om opførelse af Byens Hus, med et nyt hovedbibliotek, på Vandværksgrunden,
Studiestræde 52. Rapporten indeholdt de planmæssige, trafikale, arkitektoniske og økonomiske
overvejelser i sagen, og udgjorde baggrunden for en fællesindstilling til Økonomiudvalget, Bygge-
og Teknikudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget.

Efter behandling i KFU (95/2005), den 17. marts 2005 og BTU(172/2005), den 6. april 2005 blev
indstillingen af ØU(150/2005), den 19. april 2005 sendt tilbage til KFU og BTU med henblik på en
politisk revurdering af projektet, herunder af projektets samlede økonomi.

I dette notat gøres status over den aktuelle situation.

HVORFOR NYT HOVEDBIBLIOTEK?

Byen er i de seneste år blevet beriget med en række nye kulturhuse, Det Kongelige Bibliotek,
Statens Museum for Kunst, Glyptoteket og Operaen. Alle disse huse, og et par stykker som endnu
er på tegnebrættet, er hovedsagelig finansieret af staten. Hovedbiblioteket i Krystalgade benyttes
årligt af omkring 1 million mennesker, hvilket gør biblioteket til en af de mest publikumssøgte
institutioner i byen.

Byen har aldrig bygget en bygning til hovedbiblioteket. I bibliotekets 115-årige historie har
biblioteket altid været lejet ind i bygninger, bygget til andre formål. En bygning bygget som
hovedbibliotek vil fungere mere optimalt. Et nyt hovedbibliotek vil tiltrække interesserede fra et
meget stort opland og medvirke til at understrege byen som metropol. Biblioteket vil udgøre et
attraktivt tilbud, som vil formentlig kunne tiltrække et årligt besøg på ca. 2 millioner mennesker, jf.
erfaringer fra andre storbyer. Tiltrækningskraften vil kunne generere en anseelig øget omsætning i
byens centrum.

Borgerrepræsentationen har besluttet, at hovedbiblioteket skal ligge på Vandværksgrunden i byens
centrum. Beliggenheden i den gamle fæstningsring gør det muligt at afrunde Axeltorv og betyder en
styrkelse af byens overordnede grønne struktur. Spillestedet Pumpehuset, som ligger på
Vandværksgrunden, skal indarbejdes i betingelserne for arkitektkonkurrencen.


PLANMÆSSIGE OG ARKITEKTONISKE FORUDSÆTNINGER.

I kommuneplanen er Vandværksgrunden fastlagt som område til offentlige formål.
Bebyggelsesprocenten er 150, og den maksimale bygningshøjde er 24 meter. Grunden er ikke
omfattet af lokalplan. Realiseringen af projektet forudsætter udarbejdelse af lokalplan, ligesom
udarbejdelse af et tillæg til kommuneplanen
Der er ikke foretaget boringer direkte på grunden, men adskillige i nærheden. De viser at en
kommende bebyggelse vil kræve pælefundering. Eftersom grunden har været anvendt til
pumpestation for byens vandværk, vurderes risikoen for forurening til at være meget lille.

Grunden
Grunden rummede Københavns første vandværk, taget i brug 1859. De nuværende bygninger på
grunden er opført i anden halvdel af 1800-tallet og er i bygningsregistreringen vurderet med høj
bevaringsværdi.

Grundens areal er godt 9.000 m2. Eksisterende bygninger har et samlet etageareal på godt 3.800 m2.
Heraf fylder spillestedet Pumpehuset ca. 1.300 m2. Det er Københavns Kommune, som ejer grund
og bygninger.

Mulighederne for at indpasse et bygningsindhold af den ønskede størrelse er undersøgt ved
volumenstudier i efteråret 2004, hvor udgangspunktet var en bygningsmasse på ca. 23.000 m2.
Dette resulterede i en bebyggelsesprocent på ca. 250, som ikke overstiger, hvad der er gældende for
de omliggende grunde. Det må således vurderes, at der er tilstrækkelig rummelighed på grunden.


Omgivelserne
Vandværksgrunden er en del af byens gamle fæstningsring. Udviklingsplanerne for fæstningsringen
arbejder med at styrke sammenhængen i den gamle ring med Tivoli, Ørstedsparken, Østre Anlæg,
Kastellet og Christianshavns Vold. Placeringen af et offentligt tilgængeligt hovedbibliotek på stedet
gør det muligt ved anlæg af en lille park at styrke forbindelsen fra Tivoli over Axeltorv via Jarmers
Plads og til Ørstedsparken.

Grunden er placeret på Axeltorvs nordre ende. Den lave, spredtliggende bebyggelse på grunden
giver pladsen en diffus og uafsluttet karakter. Et nyt smukt byggeri placeret her vil virke som en
æstetisk tiltrækkende afrunding af Axeltorv.


ET NYT HOVEDBIBLIOTEK.

I henhold til den kravspecifikation, biblioteksvæsenet udarbejdede for et par år siden, skal et nyt
hovedbibliotek rumme ca. 20.000 m2. Heraf vil omkring 18.000 m2 være tilgængelige for publikum.

Huset skal først og fremmest rumme bibliotekets samlinger af tekst, musik og billeder. Det er
beregnet til i alt 500.000 enheder, som alle placeres med direkte adgang for publikum. Huset, som
påregnes at få et besøgstal omkring 2 millioner årligt, skal derudover rumme bibliotekets virtuelle
tilbud og udgøre et teknologisk center med computere og IT-læringspladser for publikum. Der skal
være rigeligt med arbejdspladser for publikum og arrangementsfaciliteter samt
udstillingsmuligheder. Et egentligt magasin med mindre benyttede samlinger er ikke indregnet i
huset.

Huset skal også rumme kontorfaciliteter for ca. 100 medarbejdere samt kantinefaciliteter for både
publikum og personale. I kælderniveau skal gøres plads til ca. 100 p-pladser til publikum, ligesom
der skal være til - og frakørselsmuligheder for bibliotekets vogne og en bogbus.
TILKNYTTEDE KOMMERCIELLE AKTIVITETER

Ud over husets hovedfunktion som bibliotek kunne man knytte emnemæssigt relevante
kommercielle aktiviteter til huset. Nogen typer aktiviteter – som f.eks. en boghandel, en
musik/DVD-handel og en café/restaurant vil naturligt komplettere hovedbibliotekets
kernefunktioner.

Etablering af tilknyttede kommercielle aktiviteter forudsættes ikke at skulle finansieres af
Københavns Kommune.

Man kan forestille sig kommercielle aktiviteter som ex:

    boghandel og musik-/DVD-handel
    publikumcafé eller –restaurant
    biografer
    fitnesscenter

Men behovene vil naturligt ændre sig i takt med markedsudviklingen.

Til disse kommercielle aktiviteter vil der skulle afsættes ca. 2.000 m2 over jord og et tilsvarende
antal kvadratmeter i kælderplan.


ARKITEKTKONKURRENCEN.

Bygningen af et nyt hovedbibliotek giver en unik mulighed for at udskrive en utraditionel
konkurrence. Denne mulighed er detaljeret beskrevet i den tidligere indstilling og skal kun løst
skitseres her. Tanken var at belyse husets placering på grunden og husets arkitektoniske udtryk
samtidig med en belysning af samspillet med omgivelserne og torvet.

I indstillingen foreslås en indbudt konkurrence med forudgående prækvalifikation og lade
konkurrencen være åben for alle, men samtidig sikre sig nogle af de ”store” navne. Samtidig er der
som et eksperiment indbygget åbenhed over for den københavnske befolkning. Det gøres ved at
udstille projekterne anonymt i en periode før bedømmelseskomiteen går i gang med arbejdet.
Meningen er at inspirere til en offentlig debat om arkitektur og måske også om biblioteker. Både
udskrivnings- og udstillingsform er på forhånd godkendt af Akademisk Arkitektforening.

Ansvaret for gennemførelse af arkitektkonkurrencen vil ligge i Københavns Ejendomme.


BYGGESUM

Forvaltningen har anmodet Københavns Ejendomme om overslagsvis at vurdere den tidligere
rapports økonomiske og byggetekniske forhold.

Københavns Ejendomme bemærker, at overslaget er forbundet med stor usikkerhed, da det ikke er
baseret på et egentligt projekt, lige som der ikke er gennemført egentlige undersøgelser af
jordbundsforholdene på Vandværksgrunden. Byggeriets unikke karakter, de arkitektoniske visioner
for projektet og placeringen i centrum af København bidrager også til den budgetmæssige
usikkerhed. Dette underbygges af flere erfaringer fra de fleste tilsvarende projekter, f.eks. den Sorte
Diamant og DR’s nye koncertsal i Ørestad. Usikkerheden på det aktuelle overslag vurderes til
mindst +/- 25 %.

Den samlede anlægssum for hovedbiblioteket alene ekskl. moms og inventar kan opgøres til 697
mio. kr. jf. nedenstående tabel. Dette omfatter en byggesum på 609 mio. kr. ekskl. moms og inkl.
rådgiverhonorar, udgifter til gadeombygning og anlæg af bibliotekshave. Hertil kommer værdien af
byggeret på grundene til det nye hovedbibliotek og Pumpehuset, som efter fradrag af de anslåede
nedrivningsomkostninger på 7 mio. kr. udgør 111 mio. kr.

Samlet anlægssum
Byggesum                    Areal (m2)      Enhedspris      I alt (kr.)
                                   (kr./m2)
Bygning over jord                20.000        26.000      520.000.000
Parkeringskælder                 2.500        8.000      20.000.000
Gadeombygning                   2.500        3.000       7.500.000
Bibliotekshave                  4.400        2.000       8.800.000
Rådgivning og omkostninger                               30.000.000
Byggesum i alt                                     609.300.000

Grund
Hovedbiblioteket                 20.000        5.000      100.000.000
Pumpehuset                    1.000        5.000       5.000.000
Parkering                     2.500        2.500       6.250.000
Grund i alt                                      111.250.000
Nedrivning inkluderet i grund                              7.000.000


Anlægssum i alt                                    720.550.000

De omtalte karakteristika medfører en forholdsvis høj kvadratmeterpris for nybyggeriet. Det
forventes at blive nødvendigt at pælefundere, lige som byggeriets særlige formål og placering
forventes at medføre særlige krav til byggeriets udformning og indretning.

Den store budgetmæssige usikkerhed er udtryk for, at gennemførelse af jordbundsundersøgelser,
afklaring af planmæssige og andre myndighedsmæssige forhold samt bearbejdning af
byggeprogrammet kan resultere i en ændret vurdering af projektets økonomi, i både opadgående og
nedadgående retning.

Forvaltningen vil søge at reducere usikkerheden gennem supplerende undersøgelser jf. nedenfor.

FINANSIERINGSMULIGHEDER FOR ET NYT HOVEDBIBLIOTEK

Den normale finansieringsmulighed er via de årlige kommunale budgetter. Denne mulighed
forudsætter, at der over en årrække afsættes beløb, som tilsammen dækker finansieringen.
Finansieringen kan påvirkes ved, at Københavns Kommune vælger at stille grunden vederlagsfrit til
rådighed for byggeri af et hovedbibliotek. Grundprisen er i den revurderede byggesum anslået til ca.
111 mio. kr.

Dernæst har Økonomiforvaltningen tidligere beregnet en konvertering af den nuværende husleje i
Krystalgade til et 30-årigt internt lån, svarende til ca. 140 mio. kr.

Disse to potentielle finansieringskilder kan således bidrage med ca. 250 mio. kr. til finansieringen.

Restfinansieringen kan således på baggrund af ovenstående overslag og de nævnte
forudsætninger opgøres til ca. 470 mio. kr.

En OPP-model kan eventuelt ændre forudsætningerne for denne beregning.

Offentlig Privat Partnerskab. (OPP)
Afgrænsningen af projektet samt organiseringen af projektets gennemførelse og den efterfølgende
drift, herunder valg af finansieringsform, giver væsentlige muligheder for at påvirke projektets
samlede økonomi. En af mulighederne i den forbindelse er gennemførelse af projektet i samarbejde
med private parter via et såkaldt Offentligt-Privat Partnerskab (OPP).

Offentlig-private partnerskaber (OPP) er en i dansk sammenhæng ny metode til organisering af
privat involvering i offentligt byggeri, hvor bl.a. finansiering, opførelse og den efterfølgende
bygningsdrift og -vedligehold planlægges og udbydes som ét samlet projekt. Her ud over kan OPP-
projektet omfatte andre serviceydelser knyttet til driften af den institution, byggeriet skal rumme.
Endelig kan der indgås aftaler om kommerciel brug af den opførte bygning ”uden for åbningstiden”
eller andre kommercielle ydelser i forbindelse med projektet, jf. mulighederne nævnt tidligere i
notatet.

OPP-projekter er typisk så store, at der skal gennemføres et EU-udbud. Det vil også være tilfældet
ved det aktuelle projekt.

Efter udbudet indgås en kontrakt mellem den offentlige og den private part, normalt et
projektselskab oprettet til lejligheden, som f.eks. kan være sammensat af en arkitekt, en
byggevirksomhed, en servicevirksomhed og en finansiel part.

Ved et OPP-projekt foretages den væsentligste investering typisk af de private parter, mens den
offentlige part løbende betaler for brugen af bygningerne og de tilknyttede serviceydelser. Den
private part er således økonomisk ansvarlig i hele projektperioden - ofte 25-35 år – hvorefter den
offentlige udbyder har mulighed for at overtage bygningen. Dette øger både mulighederne og
incitamentet til at sikre en totaløkonomisk optimal løsning.

Vurdering af det nye hovedbiblioteks OPP-egnethed
Før et projekt udbydes som OPP-projekt skal der tages stilling til projektets OPP-relevans. Desuden
skal der foretages en vurdering af, hvilke alternative løsningsmodeller og aspekter, det kan være
relevant at inddrage i OPP-projektet. Dette omfatter blandt andet en vurdering af relevansen i at
inddrage andre aspekter end de rent bygningsmæssige, andre projekter, omliggende arealer osv.,
som kan øge markedets interesse for et eventuelt OPP-projekt.
Efterfølgende skal der gennemføres en analyse af, om en OPP-løsning vil være fordelagtig set i
forhold til en ”traditionel” løsning. Der er udviklet et særligt redskab til brug for sådanne analyser,
en såkaldt Public Private Comparator (PPC), som Erhvervs- og Boligstyrelsen stiller til rådighed.

På baggrund heraf tages stilling til projektets udbudsform, og et eventuelt OPP-udbud forberedes.

I Erhvervs- og Boligstyrelsens Vejledning om OPP (Januar 2004) angives en række parametre, som
bør inddrages ved den første vurdering af et projekts OPP-relevant. Blandt de væsentligste kriterier
er projektets størrelse, mulighederne for tilstrækkeligt præcist at beskrive den private parts ydelser
og antallet af potentielle leverandører. Opførelsen af et nyt hovedbibliotek på Vandværksgrunden
vurderes umiddelbart som OPP-relevant ud fra disse kriterier. Inddragelse af de resterende
byggemuligheder på vandværksgrunden samt dele af bibliotekets drift, kan eventuelt øge det
økonomiske potentiale ved en OPP-løsning.

Denne vurdering understøttes af Statens beslutning om at udbyde det nye Rigsarkiv som OPP-
projekt, og af erfaringer fra Kolding kommune, hvor en række serviceydelser i forbindelse med et
nyt bibliotek er udbudt som OPP.

                         ***

På denne baggrund vil forvaltningen i efteråret 2005 foretage en vurdering af mulighederne for at
realisere planerne om et nyt hovedbibliotek i København via et Offentligt-Privat Partnerskab (OPP).
Dette omfatter bl.a. en analyse af byggeriets funktioner, udarbejdelse af et oplæg til
ydelsesbeskrivelse for et OPP-projektet og analyse af om en OPP-løsning vil være fordelagtig set i
forhold til en ”traditionel” løsning.

De resterende byggemuligheder på vandværksgrunden og relevante dele af bibliotekets drift, som
ligger uden for den lovpligtige kerneydelse, inddrages i OPP-analysen.

Sagen forventes herefter på ny forelagt KFU primo 2006 med en redegørelse for resultatet af
analysen og en anbefaling om det videre forløb i sagen.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:11
posted:4/2/2010
language:Danish
pages:6