Izrada ponude - PowerPoint Prese by cuiliqing

VIEWS: 336 PAGES: 133

									        Građevinski fakultet u Osijeku

   Izrada ponuda za nadmetanje po
   hrvatskim i međunarodnim pravilima
        Prof.dr. sc. Vladimir Skendrović
           World Bank Consultant
IZRADA PONUDE  1
    SADRŽAJ

     Ponuda
     Javna nabava
     Postupci međunarodnih financijskih
     institucija
     Ugovori
     FIDIC modeli ugovora
     Ugovori o građenju i opremi
     Izrada ponude
     kalkulacije
     Pitanja i odgovori
IZRADA PONUDE                 2
          Ponuda

  Ponudom se izražava namjera
  sklapanja ugovora za određeni posao.
  Ponuda se može dati na poziv
  naručitelja ili bez poziva.
  U postupcima javne nabave, ponuda se
  može dati samo na javni oglas
  naručitelja.
     IZRADA PONUDE          3
        Ponuda mora

  … odgovoriti zahtjevima i uvjetima
  naručitelja
  … biti u skladu s poslovnim ciljevima i
  strategijom ponuditelja
  … dovoljno niska i povoljna za
  naručitelja da se dobije posao
  … dovoljno visoka i povoljna za
  ponuditelja da se na poslu ne izgubi
  … odgovarati razini tehnologije, znanja,
  opremljenosti i kapaciteta ponuditelja

      IZRADA PONUDE            4
           Nabava

  … je postupak ustupanja ugovora za
  radove, robu ili usluge
  … je proces koji uključuje poziv za
  ponude, podnošenje ponude, ocjenu
  ponude i odabir najpovoljnije ponude

Postupak nabave, uključujući sve uvjete i
 kriterije odabira određuje naručitelj.
Javni naručitelji dužni su slijediti propise o
 javnoj nabavi

      IZRADA PONUDE             5
     ŠTO JE JAVNA NABAVA ?

  skup propisa i pravila koji državi, njenim
  tijelima i tijelima s javnim ovlastima
  propisuju određene postupke prilikom
  kupnje roba i usluga obzirom da tijela s
  javnim ovlastima ne stječu samostalno
  financijska sredstva

  s ciljem da se osigura gospodarski
  opravdano trošenje i nadzor proračunskih
  sredstava odnosno spriječi uporabe
  sredstava   poreznih  obveznika   u
  proizvoljne svrhe.

       IZRADA PONUDE            6
IZVORI PRAVA EU (1)
  Sporazumi EZ
  Direktive
  Presude Evropskog suda pravde
  Odluke Komisije
  Tumačenja kao dokumenti Komisije
  (Zelena knjiga, smjernice)
  Državna legislativa zemalja članica
  Ostali međunarodni sporazumi
  (WTO/GPA)


      IZRADA PONUDE         7
IZVORI PRAVA EU (2)
  Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća
  2004/18/EZ
  Direktiva Europskog parlamenta i Vijeća
  2004/17/EZ
  Direktiva Vijeća 89/665/EEZ
  Direktiva Vijeća 92/13/EEZ

Hrvatski propisi o javnoj nabavi moraju
slijediti EU propise
       IZRADA PONUDE          8
ZAKON O JAVNOJ NABAVI

“Narodne novine” broj 110/2007 od 25.
listopada 2007. god.
SADRŽAJ ZAKONA
   Opće odredbe - 12 članaka
   Postupak javne nabave za javne
   naručitelje - 92 članka
   Posebne odredbe za naručitelje koji
   obavljaju djelatnost vodoopskrbe,
   energetike, prometa i poštanskih
   usluga - 23 članka
   Nabava male vrijednosti - 6 članaka
   Pravna zaštita - 34 članka
   Ured za javnu nabavu Vlade Republike
   Hrvatske - 4 članka
   Prekršajne odredbe - 2 članka
   Prijelazne i završne odredbe - 4 članka
       IZRADA PONUDE           10
 DODACI
Dodatak I     Popis djelatnosti u graditeljstvu (javni
          radovi)
Dodatak II     Popis usluga II A i II B
Dodatak III    Popis robe za potrebe obrane
          Republike Hrvatske
Dodatak  IV    Tehničke specifikacije
Dodatak  V    Sadržaj objava
Dodatak  VI    Obilježja objava
Dodatak  VII   Zahtjevi vezani uz uređaje za
          elektroničko zaprimanje ponuda,
          zahtjeva za sudjelovanjem, zahtjeva za
          kvalifikaciju kao i planova i projekata
          u natječajima


        IZRADA PONUDE               11
PROVEDBENI PROPISI
  Popis obveznika primjene Zakona
  Uredba o objavama i evidenciji javne nabave
  Uredba o uvjetima primjene Jedinstvenog
  rječnika javne nabave (CPV)
  Uredba o načinu izrade i postupanju s
  dokumentacijom za nadmetanje i ponudama
  Uredba o oblicima, načinima i uvjetima
  izobrazbe u sustavu javne nabave
  Uredba o provođenju nadzora kroz
  obavljanje preventivno-instruktivne
  djelatnosti
  Uredba o sadržaju i načinu dostavljanja
  izvješća o javnoj nabavi

       IZRADA PONUDE            12
TEMELJNI POJMOVI (čl. 2.)

   ukupno 25 pojmova

   u starom Zakonu 21 pojam

   11 novih pojmova: okvirni sporazum,
   dinamički sustav nabave, elektronička
   dražba, elektroničko sredstvo,
   JRJN(CPV), natjecateljski dijalog,
   pisani oblik, povezano društvo,
   neprihvatljiva, neprikladna i
   nepravilna ponuda

       IZRADA PONUDE          13
NEKI POJMOVI
  Ugovor o javnoj nabavi jest ugovor s financijskim
   interesom sklopljen u pisanom obliku između
   jednog ili više ponuditelja i jednog ili više naručitelja
   i čiji je predmet nabave izvođenje radova, isporuka
   robe ili pružanje usluga.

  Ugovor o javnim radovima jest ugovor o javnoj
   nabavi čiji je predmet nabave:
1.  izvođenje radova, ili oboje, projektiranje i izvođenje
   radova koji se odnose na jednu ili više djelatnosti
   navedenih u Dodatku I. ovoga Zakona, ili
2.  posao ili realizacija posla bilo kakvim sredstvima
   posla koji odgovara zahtjevima što ih je naveo
   naručitelj. Pojam »posao« znači rezultat gradnje ili
   građevinskih radova uzetih u cjelini koji je sam po
   sebi dovoljan da ispuni gospodarsku ili tehničku
   funkciju.
         IZRADA PONUDE                 14
NEKI POJMOVI
   Ugovor o javnoj nabavi robe jest ugovor o
   javnoj nabavi čiji je predmet nabave kupnja
   robe, najam robe, zakup robe ili leasing sa ili
   bez opcije kupnje robe. Ugovor čiji je predmet
   nabave isporuka robe, a koji uključuje i
   poslove postavljanja i instalacije, smatra se
   ugovorom o javnoj nabavi robe.

   Ugovor o javnim uslugama jest ugovor o
   javnoj nabavi čiji su predmet nabave usluge u
   smislu Dodatka II. A ili usluge u smislu
   Dodatka II. B ovoga Zakona.


       IZRADA PONUDE              15
NEKI POJMOVI
  Gospodarski subjekti su fizičke ili pravne osobe koje
  na tržištu nude izvođenje radova, isporuku robe ili
  pružanje usluga.

  Ponuditelj je gospodarski subjekt, ili udruženje
  gospodarskih subjekata, koji je dostavio ponudu.

  Natjecatelj je gospodarski subjekt, ili udruženje
  gospodarskih subjekata, koji je voljan sudjelovati u
  postupku javne nabave i svoju je volju iskazao
  zahtjevom za sudjelovanje.

  Naručitelj koji je obveznik primjene ovoga Zakona
  koji gospodarskom subjektu ima namjeru dati ili
  ugovorom daje nalog za izvršenje nabave.
        IZRADA PONUDE                16
OBVEZNICI PRIMJENE ZAKONA (čl. 3.)    javni naručitelji

    naručitelji (sektorski)

    koji nisu javni naručitelji ili
    naručitelji
      IZRADA PONUDE         17
…

  Javni naručitelji su:

     državna tijela
     jedinice lokalne i područne (regionalne)
     samouprave
     pravne osobe: opći interes, nemaju
     industrijski ili trgovački značaj, a
     razlikuju se prema načinu financiranja ili
     ovlašteniku nadzora ili sastavu nadzornih
     i upravljačkih tijela
     udruge

       IZRADA PONUDE              18
…

  koji nisu javni naručitelji ili naručitelji:

    ̶  gospodarski subjekti prilikom izvođenja
      radova i nabava usluga koje izravno
      subvencioniraju javni naručitelji s više
      od 50%
    ̶  trgovačka društva u kojima javni
      naručitelji ili više njih ima ili može imati
      neposredan ili posredan prevladavajuči
      utjecaj na osnovi vlasništva, financijskog
      udjela ili propisa koji vrijede za društvo        IZRADA PONUDE               19
Pet postupaka javne nabave


   otvoreni postupak javne nabave
   ograničeni postupak javne nabave
   pregovarački postupak javne nabave
   natječaj
   natjecateljski dijalog
      IZRADA PONUDE         20
POSTUPCI NABAVE MALE VRIJEDNOSTI

– 300.000,00 kuna i manje za robe i usluge,
– 500.000,00 kuna i manje za radove.

      naručitelji mogu koristiti
       otvoreni, ograničeni i
       pregovarački postupak javne
       nabave u skladu s postupcima i
       uvjetima određenima Zakonom
      natjecateljski dijalog koji je
       predviđen za velike investicijske
       projekte i složene nabave ne
       primjenjuje se
      IZRADA PONUDE            21
OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVE


 Otvoreni postupak javne nabave jest
  postupak u kojem svaki zainteresirani
  gospodarski subjekt može podnijeti
  ponudu

 Ponuditelj je gospodarski subjekt, ili
  udruženje gospodarskih subjekata, koji
  je dostavio ponudu     IZRADA PONUDE           22
OGRANIČENI POSTUPAK JAVNE NABAVE
 Postupak u kojem svaki zainteresirani
 gospodarski subjekt može zatražiti da sudjeluje u
 postupku, pri čemu samo oni gospodarski subjekti
 koje naručitelj pozove mogu podnijeti ponudu

 Otvoreni stupanj dostave zahtjeva za sudjelovanje
  u prvom stupnju naručitelj ocjenjuje
  sposobnost natjecatelja, na temelju traženih
  uvjeta sposobnosti

 Ograničeni stupanj dostave ponuda
  u drugom stupnju naručitelj poziva sposobne
  natjecatelje da dostave ponudu te se ponude
  koje su dostavljene na vrijeme otvaraju,
  ocjenjuju itd.


      IZRADA PONUDE              23
PREGOVARAČKI POSTUPAK JAVNE
NABAVE
Postupak u kojem se naručitelj obraća
gospodarskim subjektima po vlastitom izboru i
dogovara uvjete ugovora s jednim ili s više
gospodarskih subjekata

Pregovarački postupak s prethodnom objavom
Pregovarački postupak bez prethodne objave

Odabir ponuditelja s prethodnom objavom je
sličan ograničenom postupku

      IZRADA PONUDE            24
KARAKTERISTIKE
  Naručitelj pregovara sa svakim ponuditeljem
  zasebno o bilo kojem dijelu inicijalne ponude
  (tehnički, ekonomski, pravni i drugi aspekti
  ugovora) kako bi ustanovio koja je inicijalna ponuda
  za njega najbolja, prema objavljenim kriterijima za
  odabir
  Može se provoditi u više faza koje slijede jedna za
  drugom, kako bi se postupno smanjio broj
  inicijalnih ponuda o kojima se pregovara
  Naručitelj ne smije tijekom pregovaranja davati
  informacije na diskriminirajući način i pogodovati
  pojedinim ponuditeljima
  Temeljem vođenih pregovora natjecatelji će biti
  pozvani da dostave konačne ponude, uključujući i
  konačne cijene
  Nije obvezno formalno otvaranje konačnih ponuda
  te ponuditeljima nije dopušteno prisustvovati
  otvaranju ponuda

        IZRADA PONUDE               25
   DODATNI RADOVI U PREGOVARAČKOM
        POSTUPKU
Ako dodatni javni radovi nisu uključeni u projekt na
temelju kojeg se sklapa osnovni ugovor, niti u osnovni
ugovor o javnim radovima, a zbog nepredviđenog
događaja potrebni su za ispunjenje onoga što je tim
ugovorom o javnim radovima određeno kad se ugovor
sklapa s gospodarskim subjektom iz osnovnog ugovora,
te ako ukupna vrijednost dodatnih radova ne prelazi
25% vrijednosti osnovnog ugovora o javnim radovima, i:

a)ako razdvajanje tih dodatnih radova od osnovnog
ugovora o javnim radovima nije moguće u tehničkom
ili gospodarskom smislu a da javnom naručitelju ne
uzrokuje velike teškoće, ili
b)ako bi razdvajanje od osnovnog ugovora o javnim
radovima bilo moguće, ali su dodatni radovi prijeko
potrebni za njihov dovršetak
       IZRADA PONUDE               26
NATJECATELJSKI DIJALOG

 Postupak u kojem svaki zainteresirani
 gospodarski subjekt može zatražiti da
 sudjeluje u postupku, pri čemu naručitelj s
 natjecateljima primljenim u taj postupak
 vodi dijalog s ciljem razvijanja jednog ili
 više prikladnih rješenja koja mogu
 udovoljiti njegovim zahtjevima, a i na
 temelju kojih su izabrani natjecatelji
 pozvani da podnesu ponude      IZRADA PONUDE            27
POSTUPAK

  mogućnost odvijanja dijaloga u više faza
  koje slijede jedna za drugom – smanjenje
  broja rješenja o kojima se raspravlja
  naručitelj može nastaviti dijalog sve dok
  ne pronađe rješenje ili rješenja
  najprimjerenija za ispunjavanje njegovih
  potreba i zahtjeva
  poziv preostalim natjecateljima na
  predaju konačne ponude - temeljem
  osnovnih odrednica odabranog rješenja
  ponuditelj može svoju ponudu objasniti,
  precizirati i nadopuniti – ako se ne
  mijenjaju osnovni elementi ponude
      IZRADA PONUDE            28
Otvaranje ponuda
 Članak 79.(1)
 U otvorenom i ograničenom postupku javne nabave
 obavlja se formalno javno otvaranje ponuda, o čemu
 se sastavlja zapisnik. Ponude se otvaraju na
 naznačenome mjestu i u naznačeno vrijeme,
 istodobno s istekom roka za dostavu ponuda.
 Ponude otvaraju najmanje dva predstavnika javnog
 naručitelja. Javnom otvaranju ponuda mogu
 prisustvovati ovlašteni predstavnici ponuditelja i
 osobe sa statusom ili bez statusa zainteresirane
 osobe. Pravo aktivnog sudjelovanja u postupku
 javnog otvaranja ponuda imaju samo predstavnici
 naručitelja i ovlašteni predstavnici ponuditelja.

       IZRADA PONUDE
Računske greške
   Ako kod ponuda s jediničnim cijenama cijena
   stavke ne odgovara cijeni koja se može utvrditi
   na osnovi količine i jedinične cijene, vrijede
   navedene količine i ponuđena jedinična cijena.
   Ako između ponuđenih cijena i možebitne
   raščlambe cijena postoje odstupanja, vrijede
   ponuđene jedinične cijene.
   Ponuditelj mora u roku od tri dana od dana
   primitka obavijesti potvrditi prihvaćanje
   ispravke.
   Kod ponuda s paušalnim cijenama vrijede
   isključivo paušalne cijene.


       IZRADA PONUDE              30
Neuobičajeno niska cijena


   Odbijanje ponude nakon pisanog
   objašnjenja ponude

   Neuobičajena cijena zbog subvencije
   ponuditelju
       IZRADA PONUDE         31
Isključenje ponuda
Obvezno isključenje ponuda na osnovi rezultata
pregleda i ocjene ponuda:
ako je ponuda suprotna odredbi čl. 11. st. 5.
(sudjelovanje u pripremi postupka javne
nabave)
isključenje sukladno čl. 46. Zakona (
pravomoćna osuđujuća presuda za KD, porezi,
doprinosi i dr.) i dr. uvjeta prema stavku 2.
članka 46. Zakona
nije dokazana sposobnost
ne navodi se cijena ili nije u apsolutnom
iznosu
      IZRADA PONUDE            32
Isključenje ponuda

   Zakašnjela ponuda
   Nije dostavljeno jamstvo pri otvaranju ponuda
   Ponuda suprotna dokumentaciji za
   nadmetanje
   Ponuda za grupe i alternativna ponuda ako
   nisu dopuštene
   Alternativna ponuda ako ne ispunjava
   minimalne zahtjeve ili ne osigurava izvršenje
   dgovarajućeg predmeta nabave
   Ponuda koja sadrži nedostatke,pogreške i
   nejasnoće koji nisu uklonjivi

       IZRADA PONUDE             33
Isključenje ponuda

 Ponuda u kojoj nije pisanim objašnjenjem
 uklonjen nedostatak ili nejasnoća
 Ponuda koja nije cjelovita
 Ponuda za koju nije prihvaćen ispravak
 računske pogreške
 Ponuda nepozvanog ponuditelja


  Može isključiti ponudu ako ponuditelj nije
  u ostavljenom roku dao zatraženo
  objašnjenje ili je dao ali nije prihvatljivo za
  naručitelja
       IZRADA PONUDE              34
Zajednička ponuda (čl. 11.)
  Zajednica ponuditelja je udruženje više
  gospodarskih subjekata s ciljem dostavljanja
  zajedničke ponude, neovisno o uređenju njihova
  međusobnog odnosa, koji se obvezuju da će
  naručitelju u skladu s ugovorom solidarno izvršiti
  nabavu na području istoga ili različitoga
  strukovnog usmjerenja.
  Naručitelj mora od gospodarskih subjekata iz
  zajednice ponuditelja zatražiti da u ponudi ili
  zahtjevu za sudjelovanje dokažu pojedinačnu
  sposobnost i proporcionalno svom udjelu u
  izvršenju ugovora zajedničku sposobnost.
  Odgovornost ponuditelja iz zajedničke ponude je
  solidarna.


        IZRADA PONUDE              35
Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda
   O pregledu, ocjeni i o rezultatu pregleda i
   ocjene ponuda sastavlja se zapisnik.
   Ponuditelju, na njegov zahtjev, daje se podatak
   o ukupnim cijenama koje proizađu nakon
   pregleda i ocjene ponuda.
   Ponuditelju je dopušten uvid u njegovu
   ponudu i u izračun cijene iz njegove ponude,
   ukoliko je javni naručitelj obavljao ispravke
   računske pogreške u ponudi.
   Ponuditelju se na njegov zahtjev odobrava uvid
   u zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda.       IZRADA PONUDE              36
Rok mirovanja

   Naručitelj ne smije potpisati ugovor prije
   isteka roka mirovanja koji iznosi 12 dana od
   dana dostave odluke o odabiru svakom
   ponuditelju jer je u protivnom ista
   apsolutno ništetna.
   Protekom roka mirovanja ako nije pokrenut
   postupak pravne zaštite, odluka o odabiru
   postaje izvršna te nastaje ugovorni odnos
   između javnog naručitelja i odabranog
   ponuditelja.
        IZRADA PONUDE             37
PRAVOZAŠTITNI MEHANIZMI U
POSTUPKU JAVNE NABAVE
 REDOVNI PRAVNI LIJEKOVI:
  žalba
  prijedlog za određivanje privremene mjere
  zahtjev za poništenje postupka javne nabave zbog
  nedostavljanja dokumentacije Državnoj komisiji
 Nadležna institucija za rješavanje žalbi i drugih
  zahtjeva u postupcima javne nabave je Državna
  komisija za kontrolu postupaka javne nabave

 SUDSKA ZAŠTITA
  Tužba Upravnom sudu Republike Hrvatske -
  postupci pred US žurne su naravi

       IZRADA PONUDE               38
PRAVILA NABAVE MEĐUNARODNIH
  FINANCIJSKIH INSTITUCIJA
   IZRADA PONUDE
  Svjetska banka – što je to?

  Dioničari: 184 države (savjet
  guvernera)
  Sjedište u Washingtonu
  Predsjednik i Upravno vijeće (Board
  of Directors)
  5 organizacija: IBRD, IDA, MIGA, IFC,
  Arbitraža za sporove iz investicija
  (ICSID)
  Oko USD 20 milijardi zajmova
  godišnje zemljama u razvoju     IZRADA PONUDE           40
  Svjetska banka – kako je počelo

  1946 u Bretton-Woods osnovane su
  Svjetska banka i MMF
  Zadatak: obnova ratom porušene Evrope
  Prvi zajam dat je Francuskoj za obnovu
  luka
  Dio je sistema i važe pravila UN
  Kasnije su osnovane regionalne banke:
  EBRD, Afrička banka, Azijska banka,
  Inter-Američka banka
  Ista kategorija: EIB, Nordijska banka      IZRADA PONUDE           41
      Svjetska banka je:

  Razvojna, a ne investicijska banka:
  ne financira projekte, ako nema
  razvojnih efekata
  Neprofitna organizacija: ne stvara
  profit koji bi se dijelio vlasnicima
  nego se prihod dodaje osnovnom
  kapitalu i daje korisnicima kroz
  zajmove i darovnice      IZRADA PONUDE          42
              IBRD

  Radi samo s državnim (javnim) sektorom
  Program se dogovara s vladom za 3-4 godine
  unaprijed
  Podupire razvojne programe i reforme
  zemalja članica, s naglaskom na:
    Razvoj ljudskog kapitala
    Ekološki prihvatljiv i održivi razvoj
    Tržišnu orijentaciju
  Partner u otvaranju tržišta i jačanju
  lokalnih ekonomija


      IZRADA PONUDE            43
      IBRD instrumenti
  Zajmovi:
    Investicijski zajmovi za razvojne
    projekte
    Zajmovi za strukturnu prilagodbu

  Darovnice
  Studije i analize, konzultacije
  Tehnička pomoć (Knowledge Bank)
     IZRADA PONUDE          44
Pravila Svjetske banke (1)


   Međunarodni javni natječaj
   Ograničeni međunarodni natječaj
   Nacionalni javni natječaj
   Shopping (međunarodni i nacionalni
   Direktno ugovaranje
   Rad u vlastitoj režiji (Force Account)
   Ustupanje BOT ugovora
   Two-stage bidding      IZRADA PONUDE           45
 Pravila Svjetske banke (2)

Primjenjuje se na ugovore za:
 radove (FIDIC model)
 male radove
 nabavku robe
 nabavku i instalaciju opreme
 ugovore “ključ u ruke”
 ugovore o projektiranju i gradnji
 jedinstvene ugovore za radove i opremu
 nabava po modelu BOT
 nabava IT
     IZRADA PONUDE           46
Pravila Europske banke za obnovu i
razvitak

Procedure su slične procedurama
Svjetske banke


Dokumentacija je
 ili dokumentacija Svjetske banke
 ili se primjenjuje dokumentacija
 FIDIC     IZRADA PONUDE        47
EU fondovi


    EU fondovi: CARDS, PHARE, ISPA,
    SAPARD, IPA
    Za nabavu financiranu iz EU fondova
    primjenjuju se pravila PRAG i ugovori
    FIDIC
       IZRADA PONUDE           48
  Sklapanje ugovora

  ZOO Članak 247.
  Ugovor je sklopljen kad su se ugovorne
  strane suglasile o bitnim sastojcima
  ugovora.

  Suglasnost može biti ponuda i prihvat
  ponude ili uspješni pregovori
IZRADA PONUDE  49
        Ponuda i prihvat     Ponuda i prihvat – temelj nastanka
     ugovornog odnosa
     Protuponuda
     Ako ugovor mora biti sastavljen u
     pisanom obliku, tada i ponuda mora
     biti pisanaIZRADA PONUDE  50
        Ponuda i prihvat

     Naši propisi: Ponuda telefonom,
     faksom ili brzojavom – mora biti
     potvrđena preporučenim pismom –
     isto vrijedi i za prihvat
     Ponuda je prihvaćena kad ponuditelj
     primi prihvat
     Ponuda prisutnoj osobi – odmah
     Šutnja nije prihvat


IZRADA PONUDE  51
  Pregovori

  ZOO Članak 251.
  (1) Pregovori koji prethode sklapanju ugovora
  ne obvezuju.
  (2) Ali strana koja je pregovarala ili prekinula
  pregovore suprotno načelu savjesnosti i
  poštenja odgovorna je za štetu koja je time
  prouzročena drugoj strani.
  (3) Suprotno je načelu savjesnosti i poštenja,
  između ostalog, ako strana uđe u pregovore s
  drugom stranom bez prave namjere da s tom
  stranom sklopi ugovor.

IZRADA PONUDE  52
 Ugovor ... (1)

      ... je pravna forma međusobnih obveza koje
      su dogovorile ugovorne strane; obično jedna
      strana prima robu ili uslugu, a druga strana
      novac kao naknadu za izvršeno.

      ... može biti usmeni ili u pisanom obliku.
      Ugovor o građenju mora biti u pisanom
      obliku.

      ... mora sadržavati bitne elemente, bez kojih
      je ugovor ništavan.


IZRADA PONUDE   53
 Ugovor ... (2)

    stvara pravni odnos.
    je dvostruki pravni posao.
   je očitovanje volje dviju ili više strana (pravnih
    subjekata) da bi se postigao pravni učinak
  Pravni subjekti:
   fizičke ili pravne osobe
   imaju pravnu i djelatnu sposobnost
IZRADA PONUDE  54
Pravni sustavi koji se temelje na zakonima
o obveznim odnosima
(Civil Law)
     Ugovori su razvrstani u pojedine vrste
     razrađene i opisane u odgovarajućem
     zakonu.
     U Hrvatskoj je to Zakon o obveznim
     odnosima (ZOO) na snazi od 01.01.2006.
     Ugovori opisani u zakonu su imenovani
     ugovori.
     Ugovori koji nisu opisani u zakonu su
     neimenovani
     Prednost - ugovori mogu biti jednostavniji
     jer se oslanjaju na zakonske odredbe

IZRADA PONUDE  55
 Pravni sustavi koji se temelje na
 zakonima o obveznim odnosima
 (Civil Law)
     Zakonske odredbe građanskih zakonika
     mogu biti dispozitivne ili kogentne
     (prisilne) naravi
     Prisilne odredbe se uvijek moraju
     primijeniti i stranke ne mogu od njih
     odstupati, za razliku od dispozitivnih
     odredbi (npr. “bitni zahtjevi za
     građevinu” - ZOO čl. 633(6) – odgovornost
     se ne može niti isključiti niti ograničiti)IZRADA PONUDE  56
 Anglo-američki pravni sustav
 (Common Law)
      Ne postoji sistematizaciju ugovora
      prema zakonu
      Pravila ugovora formiraju se prema
      načelima i rješenjima sadržanim u
      sudskim odlukama – presedani
      Ugovori moraju biti detaljniji i samo-
      dostatni jer se ne oslanjaju na zakone
      Ugovorne strane moraju biti opreznije
      jer ugovori moraju predvidjeti rješenja
      za sve moguće situacije
      Duh prava drugačiji – “caveat emptor” –
      “kupac neka se čuva” – nema zaštite za
      “good faith”
IZRADA PONUDE  57
  Pravna norma = pravno pravilo

    Pravna norma može biti opća, posebna
    ili pojedinačna
    Pravne norme prema karakteru:
      o kategoričke ili kogentne (prisilne)
      o disjunktivne:
       alternativne – izbor između
        određenih mogućnosti
       dispozitivne – subjekti sami
        određuju primjenu


IZRADA PONUDE  58
  Obvezni odnosi - ZOO

  Članak 2.
  Sudionici u prometu slobodno uređuju
  obvezne odnose, a ne mogu ih uređivati
  suprotno Ustavu Republike Hrvatske,
  prisilnim propisima i moralu društva.
  Članak 11.
  Sudionici mogu svoj obvezni odnos urediti
  drukčije nego što je ovim Zakonom
  određeno, ako iz pojedine odredbe ovoga
  Zakona ili iz njezina smisla ne proizlazi što
  drugo.

IZRADA PONUDE  59
  Odredbe ugovora - ZOO

  Članak 319.
  (1) Odredbe ugovora primjenjuju se onako
  kako glase.
  (2) Pri tumačenju spornih odredbi ne treba se
  držati doslovnog značenja pojedinih izričaja,
  već treba istraživati zajedničku namjeru
  ugovaratelja i odredbu tako razumjeti kako to
  odgovara načelima obveznog prava utvrđenim
  ovim Zakonom.IZRADA PONUDE  60
 Kada prestaje ugovor
   Dogovorom ugovornih stranaka
   Zbog neispunjenja obveze jedne strane
   Kad se ispune sve obveze
   Zbog više sile
   Završetak predviđenog trajanja ugovora
   U nekim slučajevima smrti, nesposobnosti,
   stečaja jedne od ugovornih strana
   Ostvarenje raskidnog uvjeta
   Raskid zbog “convenience” investitora
   Ništetnost - ako je ugovor ništetan – vraća se
   sve što je primljeno

IZRADA PONUDE  61
  Jamstva
     uz ponudu
     za izvršenje ugovora
     za garantni rok
     za plaćanje
     za povrat avansa
     za naplatu radova

   Terminologija: garancija ≠ jamstvoIZRADA PONUDE  62
  Jamstva


     Gotovinski polog
     Mjenica
     Nalog za naplatu
     Garancija banke

     Garancija banke: bezuvjetna, neopoziva
     i na prvi poziv
     Pravila o garancijama Međunarodne
     trgovačke komore u Parizu

IZRADA PONUDE  63
 Ugovorni dokumenti
  Ugovor čini dokument ili dokumenti
  prihvaćeni potpisom ugovornih strana:
    Sporazum
    Opći uvjeti ugovora
    Posebni uvjeti ugovora
    Ponuda
    Garancije
    Troškovnik
    Nacrti i specifikacije
    Drugi dokumenti

IZRADA PONUDE  64
     Struktura ugovora (1)

  Svaki ugovor mora imati bitne
  elemente jer inače se smatra da nema
  sporazuma
  Glava ugovora (ugovorne strane)
  “Recitals” – razlozi za sklapanje
  Definicije
  Predmet i opseg
     IZRADA PONUDE          65
     Struktura ugovora (2)

  Obveze ugovornih strana (podjela
  rizika)
  Odredbe o plaćanju – iznos i način
  plaćanja
  Osiguranje plaćanja i izvršenja
  Rokovi izvršenja i plaćanja
  Sankcije za neizvršenje ugovora
  (penali)


      IZRADA PONUDE         66
     Struktura ugovora (3)

  Raskid ugovora
  Viša sila
  Police osiguranja
  Stupanje na snagu (raskidni ili odgodni
  uvjeti)
  Pravo koje se primjenjuje
  Rješavanje sporova (mirenje)      IZRADA PONUDE           67
     Struktura ugovora (4)

  Jezik ugovora
  Potpisi ovlaštenih predstavnika
  Datum ugovora
  Druge odredbe i netipični ugovori
  (koncesije)
  Paketi ugovora (joint venture, pod-ug.)
      IZRADA PONUDE           68
  Izvori autonomne regulative kod
     investicijskih radova
  FIDIC (Federation International des
  Ingenieurs Conseils)
  Svjetska banka – IBRD
  UNIDO modeli ugovora
  UNCITRAL modeli ugovora
  Europska unija
  Europska ekonomska komisija (ECE)
  Međunarodna trgovačka komora (ICC)
     IZRADA PONUDE          69
 FIDIC   Federation International des Ingenieurs
           Conseils
   (Međunarodna federacija savjetodavnih
           inženjera)
          www.fidic.org
          www.fidic.ch
IZRADA PONUDE  70
 Ugovori FIDIC (serija 1999)


   Novi standardni ugovori:
     Construction
     Plant and Design-Build
     EPC/Turnkey
     Short Form
     Client/Consultant
IZRADA PONUDE  71
  Novi uvjeti ugovora
             izdanja 1999
  Vodič izdan
  2001IZRADA PONUDE  72
 Opće karakteristike ugovora FIDIC

    uzor su ICE engleski modeli ugovora
    izrazi i tumačenja su prema anglo-
    saksonskom pravnom sustavu Common Law
    opći i posebni uvjeti (ili upute)
    velika uloga Inženjera (Engineer)
    jasna podjela rizika
    određeni formati garancija i drugih papira
    jasan vremenski slijed provedbe ugovora
    zaštita projekta, a ne interesa ugovornih
    strana

IZRADA PONUDE  73
   Bitne razlike “međunarodnih” i
      “domaćih” ugovora

      ISPORUKA I PLAĆANJE

  valuta plaćanja: jedna ili više
  instrumenti: ček, nalog za prijenos,
  akreditiv
  vrijeme: unaprijed (avans), po računu,
  zadržano plaćanje
  posebni računi: escrow account
  paritet isporuke INCOTERMS      IZRADA PONUDE          74
  Bitne razlike “međunarodnih” i
     “domaćih” ugovora
     JAMSTVA I GARANCIJE

Pitanje terminologije:

Engl: guarantee, bond, surety, warranty,
   security
     IZRADA PONUDE           75
    Bitne razlike “međunarodnih” i
       “domaćih” ugovora
         RIZICI I VIŠA SILA
ZOO: viša sila – nemogućnost ispunjenja za koju
 ne odgovara niti jedna strana

Common Law:
 Force Majeure – nemogućnost ispunjenja
 ugovora (moguća je suspenzija)
 Frustration – ugovor se prekida - nije
 obuhvaćeno ugovorenim rizicima
 Hardship – ispunjenje ugovora otežano, mora
 biti pridviđeno ugovorom


       IZRADA PONUDE            76
    Šteta i ugovorna kazna

Common Law: Liquidated damages
(može se osporiti visina – mora biti
razmjerna šteti)

Kod nas ugovoreni “penali” ne
predstavljaju gornju granicu visine štete.
Može se tražiti puna odšteta     IZRADA PONUDE           77
    Bitne razlike “međunarodnih” i
       “domaćih” ugovora

      RJEŠAVANJE SPOROVA
prisilno: sud
dogovorno: arbitraža

  Amicable Settlement - sporazum
  Adjudication - presuditelj
  Arbitration – arbitraža
  Court – su
      IZRADA PONUDE        78
         Arbitraža
Ad hoc: formira se od slučaja do slučaja
Institucionalna:
 pri HGK

 MTK

 UNCITRAL u Beču, …
     IZRADA PONUDE          79
   Bitne razlike “međunarodnih” i
      “domaćih” ugovora
           JEZIK
ako su ugovori pisani na dva jezika treba
odrediti koja verzija je mjerodavna

         IZBOR PRAVA
redovito se uzima pravo neke treće zemlje
(stvarno i proceduralno pravo)

       KORESPONDENCIJA
adresa na koju se dostavlja ugovorna
korespondencija      IZRADA PONUDE          80
  Bitne razlike “međunarodnih” i
     “domaćih” ugovora
   OSIGURANJE IZVRŠENJA OBVEZA
  Akreditivi
  Bankarske garancije i bondovi
      Ponudbene (tender g.)
      Avansne
      Za dobro izvršenje posla
      (performance g.)
      Zadržani iznosi - standby
      akreditivi (standby letter of
      credit)
  Mjenice (trasirana, vlastita)
      IZRADA PONUDE          81
  Neke ugovorne odredbe

    Turn key
    Maximum Guaranteed Price
    Time is of the Essence
    Back-to-Back
    Termination for Convenience
    Nominated Subcontractors
    Provisional Sums
    Subject to ..
    Variations
    Claims

IZRADA PONUDE  82
UGOVOR O GRAĐENJU


Ugovor o građenju je imenovani ugovor
Nalazi se u Zakonu o obveznim odnosima

Relevantna poglavlja:
  Ugovor o djelu
  Ugovor o građenju
     IZRADA PONUDE         83
   ZOO (1)

Članak 620.
(1) Ugovorom o građenju izvođač se obvezuje
prema određenom projektu izgraditi u
ugovorenom roku određenu građevinu na
određenom zemljištu, ili na takvom zemljištu,
odnosno na postojećoj građevini izvesti kakve
druge građevinske radove, a naručitelj se obvezuje
isplatiti mu za to određenu cijenu.
(2) Ugovor o građenju mora biti sklopljen u
pisanom obliku.


      IZRADA PONUDE           84
Ugovor o isporuci i montažiopreme
  Ugovor o isporuci opreme (izrada
  pokretne stvari) smatra se ugovorom o
  prodaji.
  Ugovor o isporuci opreme uključuje
  izradu, testiranje i preuzimanje
  opreme.
  Ugovor o montaži smatra se ugovorom
  o djelu i sličan je ugovoru o građenju
      IZRADA PONUDE           85
      Predmet ugovora
  Predmet ugovora je određen:
  opisom
  zahtjevima i funkcijom
  nacrtima
  specifikacijama
  vrstom i količinama opreme
     IZRADA PONUDE      86
      Zahtjevi naručitelja

  Zahtjevima se određuje:
  namjena i funkcionalnost opreme
  karakteristike inputa i outputa, (ako
  se radi o proizvodnoj opremi)
  održavanje i servisiranje
  tehničke specifikacije
      IZRADA PONUDE          87
           Cijena
Paritet cijene se određuje po
međunarodnim pravilima INCOTERMS

Kratice INCOTERMS označuju što sve
cijena uključuje – cijenu robe, prijevoz do
određene točke, osiguranje do određene
točke
     IZRADA PONUDE            88
           Cijena
PRIMJERI
CIF – cijena robe, prijevoz, osiguranje
   Cost, Insurance, Freight
C&F – cijena robe i prijevoz
   Cost, Freight
Ex Works – preuzimanje u tvornici
     IZRADA PONUDE          89
     Inspekcije i testiranja
Inspekcije i testiranje se mogu obavljati:
 u tvornici u toku izrade

 u tvornici pri preuzimanju

 na gradilištu pri preuzimanju

 nakon montaže opreme

 u toku probnog pogona opreme

 nakon probnog pogona opreme

 nakon isteka garantnog roka
     IZRADA PONUDE           90
POSTUPAK IZRADE PONUDE
  IZRADA PONUDE    91
  IZRADA I PODNOŠENJE PONUDE

  Praćenje tržišta
  Pribavljanje dokumentacije za
  nadmetanje
  Organizacija i priprema
  Izrada ponude
  Organizacija Joint Venture (ako treba)
  Optimizacija ponude
  Podnošenje ponude      IZRADA PONUDE           92
  IZRADA I PODNOŠENJE PONUDE

      PRAĆENJE TRŽIŠTA
Ciljevi:
 informacije o potencijalnim poslovima
 praćenje i analiza konkurencije
 statistika ponuđenih cijena
 iniciranje izrade ponude

      IZRADA PONUDE         93
  IZRADA I PODNOŠENJE PONUDE

 PRIBAVLJANJE DOKUMENTACIJE ZA
        NADMETANJE
 Da li su vrsta usluge, robe, radova u
 djelatnosti tvrtke?
 Ima li kapaciteta za ispunjenje
 zahtjeva naručitelja: količina i rok?
 Donošenje odluke o podnošenju
 ponude
 Otkup dokumentacije
     IZRADA PONUDE          94
   IZRADA I PODNOŠENJE PONUDE
      ORGANIZACIJA I PRIPREMA
  Jedna ponuda – jedna odgovornost
  Organiziranje tima
  Podjela ponudbene dokumentacije
  Plan troškova izrade ponude
  Potraga za partnerima, podizvođačima i
  isporučiocima
  Organizacija Joint Venture
  Vremenski plan izrade ponude
  Koordinacija s partnerima, isporučiocima
  i podizvođačima
  Optimizacija
      IZRADA PONUDE         95
  IZRADA I PODNOŠENJE PONUDE
      ORGANIZACIJA I PRIPREMA
Sastav i rad tima:
Rukovodilac ponude – podjela zadataka,
koordinacija, plan izrade ponude, cijena,
zadovoljenje zahtjeva iz uputa ponuđačima
Tehnički stručnjaci – tehničke
karakteristike isporuke, elementi cijene,
vremenski plan, dokumentacija uz ponudu
Ekonomisti, financijaši – indirektni
troškovi, rizici, garancije
Pravnici – elementi ugovora

      IZRADA PONUDE        96
   IZRADA I PODNOŠENJE PONUDE

  ORGANIZACIJA JOINT VENTURE
  Traženje partnera
  Učešće u poslu
  Sporazum o Joint Venture
  Određivanje vodstva
  Organizacija izrade ponude
  Optimizacija ponude
  Rukovođenje podizvođačima

      IZRADA PONUDE     97
  IZRADA I PODNOŠENJE PONUDE

        IZRADA PONUDE
  Tehničke studije
  Prikupljanje dokumenata koji se
  prilažu uz ponudu
  Objašnjenja od naručitelja
  Strategija ponude i procjena rizika
  Pribavljanje garancija i osiguranja
  Kalkulacija cijene
  Sastavljanje i kontrola ponude
  Potpisivanje i podnošenje ponude
     IZRADA PONUDE          98
Kalkulacija cijene  Postupak izračunavanja cijene u svrhu izrade
  ponude naziva se KALKULACIJA. Proizvod
  ima svoju cijenu. Razlikuje se:

  Cijena koštanja = troškovi i ostali izdaci
  Prodajna cijena = cijena koštanja i dobit
      IZRADA PONUDE            99
Cijena radova

 ZOO Članak 625.

 Cijena radova može se odrediti
 po jedinici mjere ugovorenih radova
 (jedinična cijena) ili
 u ukupnom iznosu za cijelu građevinu
 (ukupno ugovorena cijena).

 Cijena može biti nepromjenjiva (fiksna)
 ili promjenjiva
      IZRADA PONUDE          100
Direktni troškovi


 DIREKTNI TROŠKOVI se računaju direktno,
 putem analize cijena, za svaku jedinicu
 proizvoda (stavku) iz troškovnika:
 m2 oplate, m3 betona, kg armature, ...i.t.d.

 Za kalkulaciju direktnih troškova koristimo
 normative rada i materijala      IZRADA PONUDE            101
Analize cijena

  Pomoćne analize: za dijelove procesa t.j.
  operacije, koje se ponavljaju u više stavaka
  troškovnika
  Glavne analize: za pojedinu stavku
  troškovnika
  Moramo znati:
  - utroške rada strojeva i radnika

  - utroške materijala

  - jedinične cijene utrošaka
      IZRADA PONUDE             102
   Podloge za račun direktnih troškova

  Tehnologija građenja: način i redoslijed
  operacija, vrsta i kapacitet strojeva, potrebne
  kvalifikacije radnika
  Organizacija građenja: tko, što, gdje i kada
  radi
  Građevinski normativi (norme): proizvodni
  učinci, broj radnika, broj strojeva
  Vremenski plan: trajanje aktivnosti
  Cjenici: rada radnika (po kvalifikacijama),
  strojeva (po vrstama) i materijala

       IZRADA PONUDE            103
Jedinični direktni troškovi  Jedinični direktni troškovi jesu (dt):
   materijal izrade

   plaće izrade

   troškovi strojeva
      IZRADA PONUDE          104
Direktni trošak materijala izrade

  uključuje:
   nabavnu cijena

   prijevoz do gradilišta

   uskladištenje

  U kalkulaciji treba uzeti u obzir:
   rastur, otpad

   rastresitost/zbijenost, jer se plaća
   samo ugrađeni materijal      IZRADA PONUDE          105
Direktni trošak plaća izrade

  uključuje:
   neto plaće

   doprinose i poreze

   dodatke za teren, smještaj, prehranu i
    prijevoz
  i gubitke radnog vremena:
   dopusti i bolovanja

   praznici

   zastoji      IZRADA PONUDE            106
Direktni trošak stroja

   amortizacija
   trošak potrošnih dijelova

   trošak održavanja i popravaka

   trošak pogona – gorivo ili energija, mazivo

   osiguranje, registracija, porezi

   cijena strojara

  Posebno se (u kalkulaciji pripremnih radova)
  računa prijevoz strojeva na i sa gradilišta,
  odnosno montaža i demontaža postrojenja

      IZRADA PONUDE           107
  Amortizacija


Svako sredstvo rada ima rok uporabe u kojem
se kroz rad stroja mora povratiti ulaganje u
stroj tj. početna vrijednost
Početna vrijednost stroja:
nabavna cijena + kamate po kreditu

Vremenska amortizacija – zakonska (%)
Funkcionalna amortizacija:
vrijednost/ukupni sati rada stroja
     IZRADA PONUDE          108
  Kapacitet (učinak) stroja
  Tehnički (teorijski) kapacitet: u idealnim
  uvjetima i u kratkom vremenu
  Radni kapacitet: mogući učinak na posve
  određenom gradilištu, u određenim
  vremenskim uvjetima i za određeni
  materijal
  Radni učinak se dobije iz tehničkog
  primjenom koeficijenata korekcije
  Strojevi često rade u ciklusima, povezani s
  drugim strojevima u “lanac” (utovar i
  prijevoz)
     IZRADA PONUDE           109
Indirektni troškovi (IT)


 Računaju se ukupno za cijeli ugovor:
  Pripremni radovi (ako nisu posebna stavka
  u troškovniku)
  Plaće rukovodećih i administrativnih
  radnika na gradilištu
  Materijalni troškovi (osim materijala koji
  sudjeluje u proizvodnji)
  Zaštita na radu

  Osiguranje radova
      IZRADA PONUDE          110
Indirektni troškovi (IT)

   Amortizacija i održavanje neproizvodnih
   strojeva
   Troškovi uprave poduzeća
   Standard radnika (smještaj i prehrana)
   Troškovi ispitivanja kvalitete
   Troškovi financiranja (cash flow)
   Porezi
   Rizici i dobit      IZRADA PONUDE            111
 Podloge za račun indirektnih troškova

Plan uređenja gradilišta: za kalkulaciju
troškova pripremnih radova i strojeve i
opreme izvan proizvodnje
Vremenski plan: trajanje aktivnosti i gradnje
Organizacijska struktura: broj i troškovi
uposlenika izvan proizvodnje
Struktura plaća
Plan prihoda i rashoda (cash flow)    IZRADA PONUDE           112
 Faktor


Indirektni troškovi se dodaju direktnim
kako bi se dobila UKUPNA CIJENA (C)
postupkom koji se naziva
DODATNA KALKULACIJA

Indirektni troškovi se raspodjeljuju
putem ključa – FAKTORA.
    IZRADA PONUDE           113
   Način raspodjele


Osnovica raspodjele indirektnih troškova na
učinke može biti:

a)  ukupni direktni troškovi - DT
b)  ukupne plaće izrade - P
      IZRADA PONUDE           114
 Faktor a)

ukupna cijena:       C = DT + IT + D
jedinična cijena:      c = dt + it + d


       DT  IT  D  F  dt  it  d
        DT         dt

slijedi:   DT + IT + D = F x DT
       c = dt + it + d = F x dt


      IZRADA PONUDE           115
Ukupna cijena a)


 Množenjem jediničnog direktnog troška (dt)
 dobivene analizom stavke troškovnika s
 faktorom dobije se jedinična cijena (c) te
 stavke troškovnika.
 Ukupnu cijenu te stavke dobijemo
 množenjem jedinične cijene s količinom
 radova te stavke.
      IZRADA PONUDE           116
     Faktor b)


ukupna cijena: C = DT + IT + D
         C = P + M + S + IT + D
gdje je:  P = plaće
      M = troškovi materijala
      S = troškovi strojeva
jedinična cijena:   c = dt + it + d
            c = p + m + s + it + d        IZRADA PONUDE          117
Faktor b)       D  IT  F  it  d
        P       p
 slijedi:   D + IT = F x P
        d + it = F x p
        c=p+m+s+Fxp
        c = (1 + F)p + m + s       IZRADA PONUDE      118
   Ukupna cijena b)


  Množenjem jediničnih plaća (p) stavke
  troškovnika s (1+F) i dodavanjem jediničnih
  troškova materijala i strojeva, dobije se
  jedinična cijena (c) te stavke troškovnika.
  Ukupnu cijenu stavke dobijemo
  množenjem jedinične cijene s količinom
  radova te stavke.
      IZRADA PONUDE           119
  Primjer

Troškovnik:

Iskop   m3   200
Beton   m3   500
Zidovi  m2   400
     IZRADA PONUDE  120
Primjer

  JEDINIČNI DIREKTNI TROŠKOVI (dt)
  stavka     plaće (p) mat (m) stroj. (s)
  Iskop      50        0 50
  Beton     100       400 500
  Zidovi     100       50 50
  ------------------------------
  INDIREKTNI TROŠKOVI I DOBIT IT+D =
  600,000      IZRADA PONUDE             121
Ukupni direktni troškoviUkupni direktni troškovi:
Iskop     m3 200 x 100 =    20,000
Beton     m3 500 x 1,000 =  500,000
Zidovi     m2 400 x 200 =    80,000
--------------------------------
Ukupno:              600,000       IZRADA PONUDE         122
 Ukupne plaće izrade

Ukupne plaće izrade:
Iskop     m3 200 x 50 = 10,000
Beton     m3 500 x 100 = 50,000
Zidovi     m2 400 x 100 = 40,000
------------------------------
Ukupno:              100,000
     IZRADA PONUDE           123
  Faktor

FAKTOR a)
  (600,000 + 600,000) : 600,000 = 2
  F=2
FAKTOR b)
  600,000 : 100,000 = 6
  F=1+6=7
     IZRADA PONUDE         124
Ukupna cijena a) Iskop  200m3 x 200 =    40,000
 Beton  500m3 x 2,000 = 1,000,000
 Zidovi  400m3 x 400 = 160,000
             -------------
              1,200,000
     IZRADA PONUDE          125
Ukupna cijena b) Iskop   200m3 x 400 = 80,000
 Beton   500m3 x 1,600 = 800,000
 Zidovi  400m3 x 800 = 320,000
             ------------
 Ukupno:          1,200,000
      IZRADA PONUDE         126
Procjena rizika

 Rizici koje treba predvidjeti u izradi
 ponude:
 promjene količina radova (samo kod
 ukupne cijene)
 promjene uvjeta na tržištu (samo kod

 fiksne cijene)
 nepredviđeni uvjeti u tlu (zemljište)

 rizici vezani za ugovore s odredbom
 “ključ u ruke”
 ostali rizici koji proizlaze iz ugovora


      IZRADA PONUDE          127
 Promjena cijena
ZOO Članak 626.
(1) Ako ugovorom glede izmjene cijene
nije predviđeno što drugo, izvođač koji je
svoju obvezu ispunio u predviđenom roku
može zahtijevati povećanje cijene radova
ako su se u vremenu između sklapanja
ugovora i njegova ispunjenja, a bez
njegova utjecaja, povećale cijene
elemenata na temelju kojih je određena
cijena radova, tako da bi ta cijena trebala
biti veća za više od dva postotka.

    IZRADA PONUDE             128
Promjena cijena

 ZOO Članak 627.
 (1) Ako je ugovoreno da se cijena radova
 neće mijenjati u slučaju da se nakon
 sklapanja ugovora povećaju cijene
 elemenata na temelju kojih je ona
 određena, izvođač može, usprkos takvoj
 odredbi ugovora, zahtijevati izmjenu
 cijene radova ako su se cijene elemenata, a
 bez njegova utjecaja, povećale u tolikoj
 mjeri da bi cijena radova trebala biti veća
 za više od deset postotaka.     IZRADA PONUDE            129
 Odgovornost za zemljište

ZOO Članak 633.

(2) Izvođač odgovara i za nedostatke
zemljišta na kojem je podignuta građevina,
koji bi se pokazali za vrijeme od deset godina
od predaje i primitka radova, osim ako
elaboratom o geotehničkim istražnim
radovima ili drugom odgovarajućom
ispravom nije utvrđeno da je zemljište
podobno za građenje, a tijekom građenja se
nisu pojavile okolnosti koje dovode u sumnju
osnovanost navedenih isprava.

     IZRADA PONUDE           130
 “Ključ u ruke”
Članak 630.
Ako ugovor o građenju sadrži odredbu »ključ u ruke« ili

neku drugu sličnu odredbu, izvođač se samostalno
obvezuje izvesti sve radove potrebne za izgradnju i
uporabu građevine.
Ugovorena cijena obuhvaća i vrijednost svih

nepredviđenih radova i viškova radova, a isključuje
utjecaj manjkova radova na ugovorenu cijenu, pod
pretpostavkom da nije došlo do izmjene opsega
ugovorenih radova na temelju sporazuma ugovornih
strana ili iz razloga za koje odgovara naručitelj.«        IZRADA PONUDE              131
   “Građevina”


Članak 621.

Pod »građevinom« razumijevaju se zgrade,
brane, mostovi, tuneli, vodovodi, kanalizacije,
ceste, željezničke pruge, bunari i ostale
građevine čija izrada zahtijeva veće i složenije
radove.
       IZRADA PONUDE            132
NESPORAZUMI

 U nas se često miješa ugovor “ključ u ruke”
 s ugovorom s ukupnom fiksnom cijenom.

 Razlika je u odgovornosti za
 funkcionalnost građevine ili kapacitet
 postrojenja
     IZRADA PONUDE            133

								
To top