Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

GAYA KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES GURU DI by exi13968

VIEWS: 4,450 PAGES: 135

									GAYA KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA DENGAN STRES
    GURU DI SEBUAH DAERAH DI NEGERI JOHOR
        TINAH BINTI NAIM @ NAIN
       UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
                                         PSZ 19 : 16 (Pind. 1/97)       UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

      BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS

TAJUK : GAYA KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA
    DENGAN STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI NEGERI
    JOHOR


Saya  TINAH BINTI NAIM @ NAIN          SESI PENGAJIAN :       2005 – 2007

Mengaku membenarkan tesis (PSM/Sarjana/Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan
Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

1.   Tesis adalah hak milik Universiti Teknologi Malaysia.
2.   Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk
    tujuan pengajian sahaja.
3.   Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara
    Institusi Pengajian Tinggi.
4.   ** Sila tandakan ( √ )

           SULIT            (Mengandungi maklumat yang berdarjah
                         keselamatan atau kepentingan Malaysia
                         seperti yang termaktub di dalam AKTA
                         RAHSIA RASMI 1972)

           TERHAD            Mengandungi maklumat TERHAD yang telah
                         Ditentukan oleh organisasi/badan di mana
                         Penyelidikan dijalankan.

      √    TIDAK TERHAD

                               Disahkan oleh,___________________________________        __________________________________
  (TANDATANGAN PENULIS)               (TANDATANGAN PENYELIA)

Alamat Tetap :                Prof. Madya Dr. Mohamed Najib bin Abdul Ghafar
No. 42, Jalan Jaya 1/11,
Taman Pagoh Jaya,
84600 Pagoh, Muar, Johor

Tarikh : 30 November 2007           Tarikh : 30 November 2007CATATAN :    *   Potong yang tidak berkenaan
        **   Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada pihak
            berkuasa/organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan
            tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT dan TERHAD.
            Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana
            secara penyelidikan, atau disertasi bagi pengajian secara kursus dan
            penyelidikan atau Laporan Projek Sarjana Muda
“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini
 adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan Ijazah
        Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)”
Tandatangan     :   …………………………………………………

Nama Penyelia    :   Prof. Madya Dr. Mohamed Najib bin Abdul Ghafar

Tarikh       :   November 2007
                Fakulti Pendidikan
             Universiti Teknologi Malaysia
GAYA KEPIMPINAN PENGETUA DAN HUBUNGANNYA DENGAN
  STRES GURU DI SEBUAH DAERAH DI NEGERI JOHOR
         TINAH BINTI NAIM @ NAIN
 Kajian ini dikemukakan sebagai memenuhi syarat penganugerahan
     Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran)
            Fakulti Pendidikan
         Universiti Teknologi Malaysia
            NOVEMBER 2007
         DEDIKASI saya yang tidak terhingga kepada :


Ayahanda, bonda dan keluarga tercinta yang banyak memberi sokongan.
” Semoga rahmat Allah sentiasa melimpahi kita di dunia dan di akhirat”
                 PENGAKUAN
 “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan

       yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”
Tandatangan     :    _________________________

Nama Penuh      :    TINAH BINTI NAIM @ NAIN

Tarikh        :    NOVEMBER 2007
                PENGHARGAAN    Alhamdulillah, syukur ke hadrat Illahi kerana dengan limpah rahmat dan
kurniaNya, kajian ini dapat disempurnakan mengikut jadual.

    Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada
Prof. Madya Dr. Mohamed Najib bin Abdul Ghafar yang sedia membantu dan
membimbing baik di dalam mahu pun di luar waktu kuliah. Tanpa kerjasama dan
bantuan yang sepenuhnya diberikan, adalah mustahil kajian ini dapat disempurnakan.

    Setinggi penghargaan dan ucapan terima kasih dirakamkan kepada ibu bapa
dan keluarga tercinta atas segala pengorbanan, pengertian, sokongan dan dorongan
yang diberikan terutama di sepanjang laluan program ini.

    Ucapan terima kasih juga dirakamkan kepada semua pensyarah yang telah
mencurah ilmu di sepanjang tempoh pengajian ini, serta rakan-rakan yang telah
memberi kerjasama dan penuh pengertian.

    Setinggi ucapan terima kasih juga kepada Kementerian Pelajaran Malaysia,
Jabatan Pelajaran Negeri Johor, Pejabat Pelajaran Daerah Muar serta pengetua-
pengetua di sekolah-sekolah yang terlibat kerana memberi kebenaran kepada
pengkaji untuk menjalankan kajian ini.   Penghargaan dan ucapan terima kasih
kepada kaunselor pelajar di sekolah-sekolah berkenaan atas bantuan yang telah
diberikan. Terima kasih kepada semua guru yang telah meluangkan masa untuk
memberi respon kepada soal selidik yang dikemukakan.

    Semoga kerjasama dan bakti yang dicurah akan mendapat ganjaran dari Yang
Maha Kuasa dan semoga Allah memberkati kehidupan kita semua di dunia dan
akhirat. Amin.

Sekian, salam hormat,

TINAH BINTI NAIM @ NAIN
                  ABSTRAK
    Kajian ini bertujuan untuk melihat gaya kepimpinan pengetua dan
hubungannya dengan stres guru di Daerah Muar, Johor. Kajian ini khusus untuk
mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan di antara gaya
kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru dengan stres guru. Kajian ini
menggunakan kaedah tinjauan dan data diperolehi daripada kaedah soal selidik yang
menggunakan skala likert lima mata. Alat ukur “LeaderBehavior Description
Questionnaire” (LBDQ) digunakan untuk mengukur gaya kepimpinan pengetua
dimensi berstruktur dan dimensi timbang rasa. Alat ukur Stres Guru digunakan
untuk mengukur tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dua
dimensi tersebut. Sampel kajian terdiri daripada 314 orang guru dari lapan buah
sekolah menengah yang mempunyai dua sesi persekolahan di daerah Muar. Sampel
kajian dipilih secara tak rawak kuota. Data diproses melibatkan statistik deskriptif
iaitu pengukuran frekuensi, skor min, sisihan piawai dan peratusan.   Data juga
diproses menggunakan statistik inferensi iaitu Pekali Korelasi Pearson, ANOVA dan
Ujian-t. Hasil kajian mendapati gaya kepimpinan pengetua pada pandangan guru
adalah tinggi pada kedua-dua dimensi iaitu pada dimensi berstruktur dan dimensi
timbang rasa. Berdasarkan kajian, didapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru apabila dikaitkan dengan umur, pengalaman mengajar, status
perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan, dan dari segi sesi
persekolahan. Hasil kajian juga mendapati, (i) terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru apabila dikaitkan dengan jantina, (ii) terdapat hubungan yang
signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres
guru pada tahap yang sangat lemah dan hubungannya adalah secara negatif, (iii)
tidak terdapat hubungan yang signifikan gaya kepimpinan pengetua dimensi timbang
rasa dengan tahap stres guru pada gaya bertimbang rasa.
                   ABSTRACT     The purpose of research was to investigate the style of leadership Muar
district and to find if there is any significant relations between the style of leadership
of the principle from the teachers point of view and stress among teachers. This
research was carried out by measuring the data gathered from the five point likert
scale.  The `Leader Behavior Description Questionnaire’ (LBDQ) measuring
instrument was used to measure the dimension of principal’s leadership style,
initiating structure and consideration. The teacher’s stress measuring instrument was
used to measure the level of teachers’ stress based on principal’s leadership style
form the dimensions mentioned above.     A number of 314 teachers from eight
secondary schools from Muar were chosen for this research. They were chosen using
randomly quota sampling. The data collected were analysed based on descriptive and
inferential statistic (frequencies, mean, standard devision, percentage, T-test,
ANOVA and Pearson Correlation Coeffiecient). The outcome at the research showed
that the teachers were at high opinion of the principal, from both of the dimensions.
Based on the research there was no significant differences between the teachers level
of stress and their age, experiences, marital status, form teacher, teaching exam
classes and the sessions they are teaching.     However, there was a significant
difference between teachers’ level of stress and their sex. There was a very weak
negative relationship between structural dimension of principals leadership and
teacher’s stress.  There was no significant    relationship between principals’s
leadership style and consideration dimension.
                ISI KANDUNGANBAB  PERKARA                  MUKA SURAT

   Pengesahan status tesis
   Pengesahan Penyelia
   Halaman Judul                 i
   Halaman Pengakuan               ii
   Halaman Dedikasi               iii
   Halaman Penghargaan              iv
   Abstrak                    v
   Abstrack                   vi
   Halaman Kandungan               vii
   Halaman Senarai jadual            xi
   Halaman Senarai Rajah             xiii
   Halaman Senarai Kata Singkatan         x


 I  PENDAHULUAN

   1.1  Pendahuluan               1
   1.2  Latar Belakang Masalah          1
   1.3  Pernyataan Masalah            5
   1.4  Objektif Kajian             5
   1.5  Hipotesis Kajian             6
   1.6  Kepentingan Kajian            7
   1.7  Batasan Kajian              8
   1.8  Definisi Istilah             8
       1.8.1 Gaya               8
       1.8.2 Kepimpinan            9
       1.8.3 Pengetua             14
       1.8.4 Stres              14
   1.9  Kerangka Kajian             15
2  SOROTAN PENULISAN

  2.1  Pengenalan                   17
  2.2  Gaya Kepimpinan                 17
      2.2.1 Gaya autokratik, demokratik dan     17
         laissez-faire
      2.2.2 Gaya Kepimpinan X dan Y Mc        19
         Gregor
      2.2.3 Gaya Kepimpinan Dua Faktor (Kajian    20
         Ohio)
      2.2.4 Kajian Universiti Michingan       23
      2.2.5 Grid Pengurusan             23
  2.3  Definisi dan Konsep Stres            25
  2.4  Petanda dan Faktor-faktor Stres Guru      27
  2.5  Pendekatan dan Teori Stres           32
  2.6  Kajian Lepas                  34
      2.6.1 Kajian Dalam Negara           35
      2.6.2 Kajian Luar Negara            39


3  METODOLOGI KAJIAN

  3.1  Pendahuluan                   40
  3.2  Rekabentuk Kajian                40
  3.3  Populasi, Sampel dan Tempat Kajian       43
  3.4  Instrumen Kajian                44
     3.4.1  Bahagian A : Demografi         45
     3.4.2  Bahagian B : Soal Selidik Gaya     45
         Kepimpinan Pengetua (LBDQ)
     3.4.3  Bahagian C : Soal Selidik Tahap Stres  46
         Guru
  3.5  Prosedur Kajian                 48
  3.6  Takwim Kajian                  48
  3.7  Kajian Rintis                  50
  3.8  Pembolehubah Kajian               51
  3.9  Analisis Data                52
  3.9.1 Kaedah Deskriptif              52
  3.9.2 Kaedah Inferensi               53


4  DAPATAN KAJIAN

  4.1  Pengenalan                  55
  4.2  Huraian Latar Belakang Responden       55
      4.2.1 Jantina                55
      4.2.2 Peringkat Umur            56
      4.2.3 Pengalaman Mengajar          54
      4.2.4 Status Perkahwinan          57
      4.2.5 Adakah Sebagai Guru Kelas       57
      4.2.6 Adakah Mengajar Kelas Peperiksaan   58
      4.2.7 Sesi Persekolahan Responden      58
  4.3  Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua      59
      4.3.1 Gaya Kepimpinan Pengetua (Dimensi   59
         Berstruktur) Berdasarkan Pandangan
         Guru
      4.3.2 Gaya Kepimpinan Pengetua (Dimensi   62
         Timbang Rasa) Berdasarkan
         Pandangan Guru
  4.4  Tahap Stres Guru               65
      4.4.1 Tahap Stres Guru Pada Gaya      66
         Berstruktur Pengetua
      4.4.2 Tahap Stres Guru Pada Gaya Timbang  70
         Rasa Pengetua
  4.5  Pengujian Hipotesis             74
      4.5.1 Hipotesis Pertama, Ho 1.1       75
      4.5.2 Hipotesis Kedua, Ho 1.2        76
      4.5.3 Hipotesis Ketiga, Ho 1.3       77
      4.5.4 Hipotesis Keempat, Ho 1.4       78
      4.5.5 Hipotesis Kelima, Ho 1.5       79
      4.5.6 Hipotesis Keenam, Ho 1.6       79
      4.5.7 Hipotesis Ketujuh, Ho 1.7        80
      4.5.8 Hipotesis Kelapan, Ho 2.1        80
      4.5.9 Hipotesis Kesembilan, Ho 2.2      82


5  PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN

  5.1  Pendahuluan                  84
  5.2  Ringkasan Kajian                84
  5.3  Keputusan Dan Implikasi Kajian         85
  5.4  Menjawab Objektif dan Hipotesis Kajian     88
  5.5  Cadangan Tindakan Berdasarkan Keputusan    94
     Kajian
  5.6  Cadangan Tentang Kajian Lanjutan        95
  5.7  Kesimpulan                   96
  5.8  Rujukan                    98


6  LAMPIRAN

  Lampiran A : Soal Selidik             107 – 113
  Lampiran B : Surat Kebenaran Kementerian     114 – 115
          Pelajaran
  Lampiran C : Surat Kebenaran Jabatan Pelajaran   116
  Lampiran D : Surat Kebenaran Pejabat Pelajaran   117
  Lampiran E : Analisis Realibiliti Kajian Rintis  118 – 119
  Lampiran F : Analisis Relibiliti Kajian Sebenar  120 – 121
  Lampiran G : Hasil kajian             122 - 145
               SENARAI JADUALNO. JADUAL             TAJUK       MUKA SURAT

3.1 Jadual Spesifikasi Instrumen             44
3.2 Skala Jawapan Soal Selidik Bahagian B        45
3.3 Cara Pemarkatan Gaya Kepimpinan Pengetua       45
3.4 Jumlah Skor Untuk Penentuan Tahap Gaya        46
   Kepimpinan Pengetua
3.5 Cara Pemarkatan Tahap Stres Guru           47
3.6 Skala Jawapan Soal Selidik Tahap Stres Guru     47
3.7 Jumlah Skor Untuk Tahap Stres Guru          47
3.8 Nilai Alpha Cronbach Soal Selidik LBDQ dan      51
   Tahap Stres Guru
3.9 Nilai Korelasi Dan Interpretasi Skala Pekali     45
   Korelasi
4.1 Taburan Responden Mengikut Jantina          56
4.2 Taburan Responden Mengikut Umur           56
4.3 Taburan Pengalaman Mengajar Responden        57
4.4 Taburan Status Perkahwinan Responden         57
4.5 Tahuran Adakah Sebagai Guru Kelas          57
4.6 Taburan Adakah Responden Mengajar Kelas       58
   Peperiksaan
4.7 Taburan Sesi Persekolahan Responden         58
4.8 Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua          59
   Berdasarkan Pandangan Guru (Gaya Berstruktur)
4.9 Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan    62
   Pandangan Guru (Gaya Timbang Rasa)
NO. JADUAL            TAJUK        MUKA SURAT

4.10  Analisis Tahap Stres Guru Pada Gaya        66
    Kepimpinan Pengetua Dimensi Berstruktur
4.11  Analisis Tahap Stres Guru Pada Gaya        70
    Kepimpinan Pengetua Dimensi Timbang Rasa
4.12  Skala Tahap Stres Guru              74
4.13  Min Dan Tahap Stres Guru Pada Gaya        74
    Kepimpinan Pengetua
4.14  Tahap Stres Guru Dengan Jantina          75
4.15  Analisis Skor Min Dan Anova Sehala        76
    Perbandingan Tahap Stres Guru Dengan Umur
4.16  Analisis Skor Min Dan Anova Sehala        75
    Perbandingan Tahap Stres Guru Dengan
    Pengalaman Mengajar
4.17  Analisis Skor Min Dan Anova Sehala        78
    Perbandingan Tahap Stres Guru Dengan Status
    Perkahwinan
4.18  Tahap Stres Guru Dengan Sebagai Guru Kelas    79
4.19  Tahap Stres Guru Dengan Mengajar Kelas      79
    Peperiksaan
4.20  Tahap Stres Guru Dengan Sesi Persekolahan     80
4.21  Analisis Korelasi Antara Gaya Kepimpinan     81
    Pengetua Dimensi Berstruktur Dengan Stres
    Guru (Pada Gaya Berstruktur Pengetua)
4.22  Analisis Korelasi Antara Gaya Kepimpinan     82
    Pengetua Dimensi Berstruktur Dengan Stres
    Guru (Pada Gaya Timbang Rasa Pengetua)
                SENARAI RAJAHNO. RAJAH           TAJUK         MUKA SURAT

1.1  Peranan Kepimpinan Pengurus Formal Dan Tidak    12
   Formal
1.2  Kerangka Model Kajian                16
2.1  Dua Dimensi Gaya Kepimpinan Ohio State Yang     22
   Menghasilkan Sukuan Gaya Kepimpinan
2.2  Grid Pengurusan                   24
2.3  Beberapa Bentuk Tekanan Yang Dihadapi        26
   Manusia
2.4  Perubahan Akibat Stres               30
2.5  Sindrom Adaptasi Am Hans Selye           34
3.1  Proses Reka Bentuk Kajian              41
3.2  Hubungan Antara Pemboleh Ubah Bebas Dan       52
   Pemboleh Ubah Bersandar
3.3  Plot Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Pengetua    53
   Dengan Tahap Stres Guru
4.1  Plot Hubungan Tahap Stres Guru Pada Gaya      82
   Kepimpinan Pengetua Dimensi Berstruktur
4.2  Plot Hubungan Tahap Stres Guru Pada Gaya      83
   Kepimpinan Pengetua Dimensi Timbang Rasa
     SENARAI SINGKATAN PERKATAAN
              TAJUK           MUKA
                           SURAT
ANOVA  Analisis Varians
LBDQ  LeaderBehavior Description Questionnaire
Sig.  Signifikan
S.P.  Sisihan Piawai
SPSS  Statistical Package For the Social Sciences
UKM   Universiti Kebangsaan Malaysia
UTM   Universiti Teknologi Malaysia
                   BAB 1                PENGENALAN1.1  Pendahuluan

    Pendidikan merupakan aset penting kepada semua individu dan aspek penting
dalam pembangunan sesebuah negara. Pembangunan modal insan menjadi tonggak
kepada kejayaan sesebuah negara. Untuk membentuk manusia yang seimbang dalam
menghadapi kesan globalisasi memerlukan kepimpinan yang sesuai dengan
keperluan semasa. Modal insan yang perlu dibangunkan perlu seimbang dari segi
jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial.  Justeru menerusi gaya kepimpinan
pengetua yang menerajui sekolah merupakan asas kepada pembangunan pelajar
menerusi didikan guru-guru di bawah kepimpinannya. Tanggungjawab guru yang
kian mencabar bukan sahaja dari dunia pendidikan itu sendiri tetapi juga dari
masyarakat yang meletakkan tanggungjawab yang tinggi kepada pengetua dan guru-
guru. Kestabilan emosi amat diperlukan dalam melaksanakan segala tanggungjawab
yang diamanahkan.1.2  Latar Belakang Masalah

    Akhbar Berita Harian bertarikh 23 Julai 2007 memaparkan kes dakwaan 22
murid Tahun Empat Sekolah Kebangsaan Gayang, Tuaran ditampar kerana tidak
menyiapkan kerja di rumah. Diberitakan juga seramai 200 orang pelajar perempuan
Sekolah Menengah Kebangsaan Bawang Assan dekat Sibu, kena berendam dalam air
kolam ikan kotor selama sejam kerana kesalahan seorang pelajar membuang tuala
wanita dalam mangkuk tandas. Tindakan yang dilakukan oleh guru dalam kes ini
adalah keterlaluan serta memalukan warga guru yang mengutamakan prosedur dan
garis panduan salah laku pelajar di sekolah. Hukuman yang dikenakan oleh guru-
guru tersebut bukanlah suatu isu remeh-temeh kerana ia membabitkan psikologi para
pelajar itu sendiri. Apabila membabitkan psikologi maka ia akan mewujudkan
                                         2

perasaan tertekan, dendam, malu yang sekaligus menghantui fikiran pelajar. Isunya
ialah mengapakah guru-guru berkenaan bertindak sedemikian? Mungkin jawapannya
ialah guru tertekan atau stres kerana terpaksa berhadapan dengan pelbagai kerenah
pelajar yang berulang dan berterusan. Atau adakah mungkin stres guru disebabkan
oleh gaya kepimpinan pengetua yang mengurus dan mentadbir sekolah?


    Mungkin gaya kepimpinan pengetua boleh menyumbang kepada stres kerja
guru sama ada tinggi atau rendah. Terdapat pelbagai gaya kepimpinan pengetua yang
menggunakan pendekatan dan teori yang pelbagai seperti pendekatan sifat, teori
gelagat, teori kontigensi dan teori kontemporari.


    Kepimpinan pengetua boleh dilihat dari perspektif pendekatan sifat,
personaliti, kemahiran dan kebolehan, dan faktor sosial. Pendekatan sifat meliputi
ciri fizikal seperti ketinggian, berat, rupa diri dan tenaga. Pendekatan personaliti
boleh dilihat dari aspek dominan, keyakinan diri dan kreativiti. Pendekatan
kemahiran dan kebolehan dilihat dari segi kepintaran, pengetahuan dan kecekapan
teknikal. Manakala pendekatan faktor sosial adalah berkenaan dengan kemahiran
intrapersonal, kebolehan bersosial, dan posisi sosio-ekonomi.


    Gaya kepimpinan pengetua mengikut teori gelagat boleh dilihat berdasarkan
kajian Ohio State, kajian Universiti Michingan dan grid pengurusan. Kajian Ohio
State melihat gaya kepimpinan pengetua dari dua dimensi iaitu dimensi berstruktur
dan dimensi timbang rasa. Kajian Universiti Michingan melihat gelagat kepimpinan
pengetua dari segi kepimpinan berorientasikan manusia – pekerja dan kepimpinan
berorientasikan pengeluaran – tugas. Manakala grid pengurusan oleh Robert Blake
dan Jane Mouton memberi penekanan kepada manusia dan penekanan kepada
pengeluaran.


    Gaya kepimpinan yang berteraskan teori kotingensi boleh dilihat dari Model
Fiedler, Julat Kepimpinan Tannenbaum dan Schmidt, Teori Situasi Hersey-
Blanchard, Teori Laluan Matlamat dan Model Pemimpin-Penyertaan. Gaya
kepimpinan kontemporari pula adalah pengganti kepada kepimpinan dan kepimpinan
transformasional.
                                         3

    Kamarudin (1989), telah menggariskan kekurangan dalam kecekapan
pengetua yang menimbulkan masalah ialah :
i.   Kecekapan  pentadbiran  yang  melibatkan  perancangan,  pengelolaan,
    pengarahan, penyelarasan, pelaporan, perbelanjaan dan sebagainya
ii.  Kecekapan sosial yang penting untuk mendapatkan sokongan yang
    mencukupi daripada semua sektor
iii.  Kecekapan pengajaran bagi kelas-kelas besar yang pelbagai kaum


    Pelaksanaan segala dasar, polisi dan inovasi pendidikan berlaku di peringkat
sekolah yang memberi kesan kepada tingkah laku guru. Keadaan ini boleh
menyebabkan stres dan kekangan kepada guru yang menjadi penentu kepada
keberkesanan pelaksanaannya.


    Stres pekerjaan di kalangan guru telah mendapat perhatian di negara barat
sejak dua dekad yang lepas. Ini boleh dibuktikan dengan banyak kajian stres telah
dijalankan ke atas guru (Kyriacou dan Sutcliffe, 1977, 1978, 1979; Mc Cormik dan
Solman, 1992). Di Malaysia, kajian mengenai stres pekerjaan di kalangan guru telah
menarik ramai pengkaji seperti Siti Radziah, 1982; Ahmad Shakri, 1988; Helen,
Rojiah, Nor’azian, Eldrana, Mustafa Kamal, 2005.


    Bukti-bukti daripada kajian stres ke atas guru menunjukkan masalah ini
berada pada tahap yang perlu diberi perhatian. Guru-guru menyedari bahawa sedikit
stres yang diberikan dalam melaksanakan tugas akan memberi kebajikan dan
memberi kesan dalam prestasi kerja. Tetapi stres yang berlebihan akan
mengurangkan prestasi kerja serta menjejaskan kesihatan terutama dari segi mental
dan fizikal.


    Menurut Mohd Azhar (2004), setiap manusia yang mempunyai emosi yang
tenang mereka tidak cepat marah, dengki, sedih, iri hati dan sebagainya. Mereka
sentiasa bermotivasi, penyabar, suka bekerjasama dan seumpamanya. Ini adalah
gambaran kecerdasan emosi yang tinggi. Dengan lain perkataan, orang yang
mengurus tekanannya dengan baik dapat meningkatkan kecerdasan emosi. Terdapat
tiga elemen yang menyebabkan tekanan dalam kehidupan manusia iaitu faktor
tekanan; pembentukan tingkah laku dan emosi orang yang mengalami; dan reaksi
                                          4

individu dan makna hubungannya dengan faktor tekanan. Tekanan berpunca dari
faktor luaran diri individu seperti faktor organisasi atau pun majikan, pekerjaan, dan
hubungan sosial.  Faktor organisasi berpotensi sebagai penyumbang kepada faktor
tekanan. Tahap tekanan bergantung pada faktor berikut:

i.   Jumlah birokrasi terutamanya dalam sektor awam dan dalam organisasi yang
    besar. Sebagai sebuah organisasi yang formal, sekolah yang dikategorikan
    sebagai gred A juga boleh memberikan tekanan kepada guru, terutama
    apabila mendapat pertindanan tugas yang harus dilakukan serentak.

ii.   Perubahan dalam organisasi iaitu sebab berlaku perubahan dalam struktur
    pekerjaan. Untuk menyesuaikan diri dengan perubahan boleh menyebabkan
    tekanan pada tahap yang tinggi. Di sekolah keadaan ini berlaku apabila guru
    diberi jawatan dalam bidang yang baru contohnya dari setiausaha
    peperiksaan kepada setiausaha sukan.

iii.  Berteknologi tinggi seperti industri komputer menyumbang kepada tekanan
    pada tahap yang paling tinggi. Keadaan ini berlaku apabila pekerja perlu
    berjuang bagi membantu industri mengekalkan persaingan dalam pasaran
    dan mereka terpaksa mereka bentuk teknologi yang maju atau menggunakan
    teknologi yang pesat berkembang. Di sekolah kedaan ini berlaku apabila
    banyak data perlu di masukkan seperti rekod peperiksaan, maklumat peribadi
    pelajar, salah laku disiplin pelajar, maklumat guru, dan sebagainya tetapi
    komputer mengalami masalah. Kekangan masa untuk memasukkan data
    juga menyebabkan tekanan kepada guru.

iv.   Industri perkhidmatan kepada pelanggan : Tuntutan pelanggan berlaku pada
    pelbagai tahap dan sering menjadikan situasi kerja sukar hendak
    dikendalikan sehingga menimbulkan tekanan kepada pekerjaan berkenaan.
    Pelanggan kepada organisasi sekolah dan perlu diurus sebagaimana yang
    terkandung di dalam piagam pelanggan adalah pelajar, ibu bapa, masyarakat,
    dan orang-orang perseorangan atau wakil-wakil pertubuhan dan syarikat
    yang sentiasa berurusan dengan sekolah.
                                         5

     Di sekolah menengah, kepimpinan diketuai oleh pengetua. Pengetua yang
berjaya atau tidak berjaya boleh dibezakan dalam teori iaitu mengikut gaya atau
orientasi kepimpinan mereka.      Pendekatan ini cuba mengenal pasti apa yang
dilakukan oleh pengetua sewaktu memimpin iaitu sama ada secara bertimbang rasa
atau mementingkan tugas yang berstruktur. Gaya bertimbang rasa memperlihatkan
pemimpin yang seharusnya mempunyai hubungan mesra dengan kakitangan mereka.
Pemimpin juga perlu yakin dengan kebolehan pekerja, menghormati idea, mendengar
pandangan dan memberi perhatian terhadap perasaan pekerja. Gaya mementingkan
tugas yang berstruktur pula menekankan bagaimana seseorang pemimpin
mendefinisikan peranannya dan menstrukturkan tugasnya dan bagaimana tugas-tugas
perlu dikendalikan. Di antara dua jenis gaya kepemimpinan pengetua tersebut, gaya
kepemimpinan yang manakah yang menyumbang ke arah peningkatan stres yang
dihadapi oleh guru-guru di sekolah.
1.3    Pernyataan Masalah


     Kajian mengenai stres yang dialami oleh guru telah mula diberi perhatian.
Menurut Mohd Taib dan Hamdan (2006), berdasarkan kajian yang dijalankan oleh
University of Manchester Institute Science and Technology didapati bidang
bekerjaan guru mempunyai kadar stres yang tinggi iaitu pada skala 6.2 dari skala
stres 0 hingga 10. Tahap stres guru yang tinggi ini disumbangkan oleh perubahan
dan persaingan dunia pendidikan dalam menghadapi era globalisasi.    Guru-guru
terpaksa menjalankan tugas bagi memenuhi kehendak pelbagai pihak seperti
kehendak organisasi sekolah, pengetua, Pejabat Pelajaran Daerah, Jabatan Pelajaran
Negeri, Kementerian Pelajaran, serta kehendak pelajar, ibu bapa, masyarakat dan
negara.
1.4    Objektif Kajian

     Objektif kajian ini ialah:
i.    Untuk mengenal pasti gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan
     guru
                                           6

ii.  Untuk mengenal pasti tahap stres guru
iii.  Untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan diantara
    gaya kepimpinan pengetua dengan stres guru
1.5  Hipotesis Kajian

    Hipotesis kajian ini ialah:
i.   Ho 1 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi
        dari segi demografi.

    Ho 1.1  =   Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
            dari segi jantina
    Ho 1.2  =   Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
            pengetua dari segi umur
    Ho 1.3  =   Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
            pengetua dari segi pengalaman mengajar
    Ho 1.4   =   Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
            pengetua dari segi status perkahwinan
    Ho 1.5   = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
            pengetua dari segi jantina sebagai guru kelas
    Ho 1.6   =   Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
            pengetua dari segi mengajar kelas peperiksaan
    Ho 1.7    = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
            pengetua dari segi sesi persekolahan

ii.  Ho 2    = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya
            kepimpinan pengetua dengan tahap stres guru

    Ho 2.1   = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya
            kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres
            guru
    Ho 2.2   = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya
            kepimpinan pengetua dimensi bertimbang rasa dengan tahap
            stres guru
                                        7

1.6  Kepentingan Kajian

    Kajian ini dilakukan sebagai usaha untuk menambah serta mengembangkan
lagi pengetahuan mengenai masalah ketegangan, tekanan atau stres yang dialami
oleh guru terutamanya di sekolah menengah yang dikatakan mengalami beban kerja
yang banyak. Kajian juga sebagai panduan penyeliaan dan penilaian serta mencari
beberapa alternatif penyelesaian masalah stres guru yang berkaitan dengan
kepemimpinan pengetua di organisasi pendidikan.


    Hasil kajian ini diharap akan dapat membantu pengetua selaku pemimpin di
sekolah mengambil inisiatif untuk membuat renungan kendiri. Seterusnya pengetua
boleh bertindak untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam situasi yang harmoni
iaitu agar gaya kepimpinannya menuju kearah orientasi tugas tetapi pada masa yang
sama guru-guru dapat melakukan tugas masing-masing dalam keadaan tanpa stres
atau tahap stres yang paling minima.


    Hasil kajian ini juga diharapkan dapat menyedarkan pihak guru dan pengetua
agar lebih berperanan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab masing-masing
dan pada masa yang sama sedar akan penerimaan beban tugas yang dijalankan tidak
memberi tekanan sama ada dari segi emosi, tingkah laku mahu pun personaliti.


    Diharapkan dapatan kajian ini akan dapat membantu pihak-pihak yang
terlibat untuk membantu guru-guru yang mengalami stres yang serius agar mampu
mengurus stres amnya dalam kehidupan dan khususnya yang berkaitan dengan
pengurusan kerjaya guru tersebut.


    Sekolah dikatakan sebagai tempat memainkan fungsi mengembangkan
sosialisasi dalam beberapa nilai, intelektual dan kemahiran fizikal para pelajar
sebagaimana yang diperlukan oleh masyarakat. Ini menunjukkan bahawa peranan
utama sekolah adalah untuk memberikan pendidikan yang sempurna (Omardin,
1996). Justeru pihak gurulah yang bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan ini
di bawah pengurusan, pentadbiran dan kepemimpinan pengetua. Apakah yang akan
berlaku sekiranya tanggungjawab tersebut perlu dilaksanakan oleh guru-guru yang
berada di dalam keadaan stres pada tahap yang tinggi?
                                           8

      Menurut Hussein (1993), dalam banyak hal, pengetua sekolah ialah individu
yang paling penting dan berpengaruh di sesebuah sekolah. Dia ialah orang yang
bertanggungjawab     terhadap  semua  aktiviti  yang  berlaku  di  sekolah.
Kepimpinannyalah yang menetapkan nada sekolah, iklim pembelajaran, tahap
profesionalisme dan moral guru serta darjat keperihatinan terhadap masa depan para
pelajar.
1.7    Batasan Kajian


      Kajian ini dijalankan ke atas guru yang mengajar di lapan buah sekolah
menengah harian biasa yang mempunyai dua sesi/sidang persekolahan di daerah
Muar, Johor. Skop kajian hanya meninjau gaya kepimpinan pengetua di sekolah
tersebut sama ada mengamalkan gaya kepimpinan dimensi berstruktur atau timbang
rasa. Tahap stres guru pula ditinjau berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dari dua
kepimpinan dimensi kepimpinan tersebut iaitu berstruktur dan timbang rasa.
Seterusnya gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan stres guru dicari.
Perbezaan tahap stres guru dicari berdasarkan demografi guru.
1.8    Definisi Istilah


      Istilah penting yang akan digunakan dalam kajian ini ialah gaya, kepimpinan,
pengetua dan stres (tekanan).
1.8.1 Gaya


      Mengikut Kamus Dewan (1992), gaya ialah stail atau cara melakukan sesuatu
(mengarang, bercakap dan lain-lain). Merujuk kepada kajian ini, gaya merupakan
perlakuan, stail, cara atau orientasi kepimpinan pengetua dalam mengurus,
memimpin dan mentadbir sekolah ke arah mencapai matlamat, visi dan misi sekolah.
                                          9

      Ainon (2005), menyatakan gaya kepimpinan merupakan cara seseorang itu
berfikir, sikapnya dan tingkah lakunya.     Aminuddin (1994), merujuk gaya
kepimpinan kepada ketekalan matlamat dan keperluan dalam situasi-situasi yang
berbeza. Perbezaan ini dianggap penting oleh Fiedler (1967), kerana pada ketika
tingkah laku penting seseorang boleh berubah daripada satu situasi ke situasi lain,
struktur keperluannya yang memotivasikan tingkah laku itu mungkin tidak berubah-
ubah.

      Gaya yang digunakan dalam penulisan ini adalah merujuk kepada stail, cara,
gelagat dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh pengetua dalam mengurus dan
mentadbir organisasi sekolah. Pada masa yang sama guru melihat dan menganggap
gaya kepimpinan yang dipamerkan oleh pengetua dari sudut pandangan guru itu
sendiri.
1.8.2 Kepimpinan:


      Mengikut Kamus Dewan (1992), kepimpinan membawa erti keupayaan
(kebolehan, pencapaian dan sebagainya) sebagai pemimpin. Merujuk kepada kajian
ini kepemimpinan merupakan tingkah laku pemimpin bagi mencari penyelesaian
masalah dan mencari jalan untuk melaksanakan sesuatu program atau tugasan yang
bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Menurut Ainon (2003), kepimpinan
ialah sejenis tingkah laku yang bertujuan mempengaruhi individu-individu lain
supaya mereka sanggup dan secara sukarela melakukan apa yang dikehendaki oleh
individu yang memimpin. Fiedler (1967), menyatakan kepimpinan adalah hubungan
antara perseorangan di mana kuasa dan pengaruh diagih secara yang tidak sama rata
sehingga seorang individu boleh mengarah dan mengawal tindakan-tindakan orang
lain lebih daripada kawalan mereka ke atas individu itu.


      Kepimpinan merupakan suatu bentuk perhubungan yang mempunyai tujuan.
Tujuan tersebut bukan sahaja untuk memenuhi kehendak orang yang memimpin,
tetapi juga orang yang dipimpin. Untuk memenuhi kehendak tersebut, cara dan gaya
pemimpin dalam membentuk perhubungan tersebut perlu mampu mempengaruhi
bagi mencapai matlamat organisasi.    McGregor (1966), menyatakan kepimpinan
                                             10

    bukannya ciri-ciri yang ada pada diri seseorang individu, melainkan ia suatu
    perhubungan yang rumit dan kompleks antara keempat-empat faktor berikut iaitu:

 i.      Ciri-ciri peribadi si pemimpin
 ii.      Sikap, keperluan dan ciri-ciri peribadi mereka yang dipimpin
iii.      Sifat-sifat organisasi yang dipimpinnya, seperti matlamat penubuhannya,
        strukturnya dan tugas-tugas yang perlu dilaksanakan
iv.      Persekitaran sosial, ekonomi dan politik yang ada


        Dalam Daftar Istilah Majlis Bahasa Indonesia dan Bahasa Melayu (DBP,
    1985) terdapat tiga istilah yang berbeza digunakan dalam bidang-bidang yang
    berbeza iaitu:
    i.   pimpinan (pengurusan am, pengurusan ladang, pentadbiran perniagaan),
    ii.   kepimpinan (sosiologi dan pengurusan) dan
    iii.  kepemimpinan (psikologi dan antropologi).


        Para pengkaji biasanya mendifinisikan kepimpinan berdasarkan perspektif
    masing-masing serta berasaskan aspek yang paling menarik minat mereka. Sorotan
    ekstensif oleh Stogdill (1974) dan Bass (1981) dalam Aminuddin (1994), terhadap
    kajian-kajian kepimpinan mendapati istilah kepimpinan telah diberi sekurang-
    kurangnya sebelas makna seperti berikut:

    i.   Sebagai fokus proses kelompok
    ii.   Sebagai personaliti dan kesannya
    iii.  Sebagai tindakan memujuk kepatuhan (an actof inducing compliance)
    iv.   Sebagai pengenalan pengaruh (an exercise of influence)
    v.   Sebagai tindakan (act) atau tingkah laku (behavior)
    vi.   Sebagai hubungan kuasa (a power of relationship)
    vii.  Sebagai satu bentuk pemujukan (a form of persuasion)
    viii.  Sebagai alat mencapai matlamat
    ix.   Sebagai kesan interaksi yang muncul (an emerging effect of interaction)
    x.   Sebagai peranan berbeza (a differentiated role)
    xi.   Sebagai pendayautamaan struktur (initiating structure)
                                        11

     Kepimpinan merangkumi pelbagai aspek kehidupan dan sering saling
berkaitan di antara satu aspek dengan aspek yang lain. Gaya kepimpinan yang
dipamerkan mungkin dipersepsikan oleh orang lain tidak sepertimana yang
ditunjukkan oleh pemimpin. Ini adalah kerana sudut pandangan atau persepsi di
antara individu adalah berbeza.    Hal ini disebabkan oleh banyak faktor seperti
perbezaan latar belakang kehidupan, latar belakang pendidikan, gaya berfikir dan
sebagainya.


     Terdapat banyak makna kepimpinan. Kamarudin (1989), menyatakan konsep
kepimpinan yang relevan dan perlu ada bagi setiap pengetua harus mengandungi
empat unsur penting iaitu:

i.    kepimpinan yang mempunyai tugas
ii.    kepimpinan yang berpengaruh
iii.   kepimpinan yang positif
iv.    kepimpinan yang berkesan.


     Sebagai seorang ketua dalam sebuah organisasi, pengetua perlu mempunyai
gaya kepimpinan yang mampu membawa warga sekolahnya ke arah mencapai
matlamat yang telah dibina. Kepimpinan pengetua yang berpengaruh akan
menjadikan warga sekolah melaksanakan bidang tugas masing-masing dengan penuh
dedikasi. Hisham al-Talib (1992), mentakrifkan kepemimpinan sebagai satu proses
yang menggerakkan sekumpulan manusia menuju ke suatu jalan yang telah
ditentukan melalui dorongan yang tidak bermaksa.


     Hussein (1997), menyatakan kepimpinan pengetua di sekolah merangkumi
kepimpinan pengajaran dan kepimpinan pendidikan.    Koontz dan Wichrich (1991)
dalam Mohamad Najib (2004), mentakrifkan kepimpinan sebagai pengaruh, seni atau
proses mempengaruhi orang supaya mereka berjuang dengan rela hati dan penuh
semangat ke arah pencapaian matlamat kumpulan. Aizzat, Intan dan Zainal Ariffin
(2006),   menyatakan  kepimpinan  merupakan  proses  membentuk  wawasan,
menimbulkan inspirasi ke arah komitmen yang lebih tinggi dan mengarah usaha
sumber manusia ke arah pencapaian matlamat organisasi. Kepimpinan dalam
                                       12

organisasi boleh wujud dalam dua bentuk iaitu kepimpinan formal dan kepimpinan
tidak formal (Rajah 1.1).


     Hubungan Luaran

                   Pengurus         Pengurus
                   Atasan          Atasan Lain                   Pengurus         Rakan-rakan
                               Sejawat


    Pengurs-pengurus       Subordinat        Hubungan
    Lebih muda                      Dalaman
                 Kepimpinan Formal
                 Kepimpinan Tidak Formal


     Rajah 1.1 : Peranan Kepimpinan Pengurus Formal Dan Tidak Formal
            Sumber : Schermerhorn (1986)
     Bagi Ahmad Ibrahim (1991), menggariskan tiga asas utama yang terdapat
dalam sesuatu kepimpinan iaitu:

  i.    Kumpulan manusia itu mestilah mengandungi sekurang-kurangnya dua
       orang atau lebih;
  ii.    Kumpulan yang dibentuk mempunyai tujuan dan hasrat yang sama;
  iii.   Seorang ketua yang mendapat sokokngan dari semua pihak dilantik demi
       untuk menjayakan tujuan kumpulannya.


     Ketua hendaklah menunjukkan kemampuan bekerjasama dalam mengurus
organisasinya menuju matlamat yang dicita-citakan. Hal ini tidak akan tercapai
melainkan dengan wujudnya jalinan erat antara pemimpin dengan pihak yang
dipimpin tanpa adanya garis pemisah antara satu sama lain. Malah pemimpin itu
                                       13

sendiri hendaklah menjadi contoh dalam segenap aspek kebajikan dan tindak-
tanduknya (Ahmad Ibrahim, 1991).  Justeru untuk menjadi contoh, pengetua perlu
mempunyai segala pengetahuan yang berkaitan dengan kepemimpinan, psikologi,
pengurusan sumber manusia dan bahan.

    Dalam konteks pendidikan, kepimpinan seorang pengetua akan menentukan
kejayaan sesebuah sekolah. Edmonds (1978), dalam Hussien (1997), menyatakan
principals can make a difference yang bermaksud bahawa sesebuah sekolah itu boleh
dimajukan dan kemajuan sekolah berpunca daripada kepimpinan pengetua. Seorang
pemimpin dakwah yang masyhur, Hassan al-Banna (dalam Syed Othman, 1998)
pernah berkata :

    “ … Kamu akan dapat dikalahkan dengan pukulan teruk yang akan
    mengakibatkan kamu hilang segala-galanya lantaran satu sebab,
    iaitu : apabila hati kamu telah rosak, Allah tidak akan memperbaiki
    kerja-kerja kamu, suara kamu berpecah belah dan fikiran kamu
    bertentangan di antara satu sama lain. Sebaliknya selagi kamu
    bersatu padu ditambahi pula kamu sentiasa mengadap kepada Allah,
    sentiasa mengikuti jalan taat kepada-Nya, berjalan menurut petunjuk
    yang diredhai-Nya, tidak pernah merasa lemah dan hina maka
    kamulah umat yang paling tinggi, Allah bersama dengan kamu dan
    Dia tidak akan mensia-siakan kerja kamu”

    Berdasarkan kata-kata Imam Hassan al-Banna itu jelas menunjukkan bahawa
faktor penting dalam kepemimpinan adalah hati. Pemimpin sebenarnya memimpin
hati dan jiwa manusia untuk melakukan sesuatu kerja. Sekiranya pemimpin mampu
menguasai hati pengikutnya, bererti dia mampu menguasai jasad-jasad mereka dan
segala kerja akan menjadi mudah. Justeru kepimpinan pengetua yang berkesan ialah
apabila seorang pengetua dapat memainkan peranannya sebagai seorang pemimpin
yang bijaksana, mampu memberi arahan serta memimpin tetapi pada masa yang
sama menjaga hati dan perasaan guru serta berjaya mewujudkan suasana sekolah
yang kondusif dan bebas tekanan yang melampau.
                                       14

1.8.3 Pengetua:


    Kamus Dewan (1992), menyatakan pengetua bermaksud sebagai orang yang
mengetuai kepada satu jawatan dalam struktur organisasi sekolah menengah yang
merupakan ketua eksekutif dan pemimpin sekolah bagi menjalankan tugas mengurus,
memimpin dan mentadbir sekolah menengah.


    Pengetua sekolah adalah merupakan kakitangan yang terpenting di peringkat
sekolah kerana peranannya sebagai pemimpin, pentadbir dan pengurus sekolah.
pengetua merupakan jawatan yang tertinggi di peringkat sekolah menengah, dilantik
oleh Kementerian Pendidikan, bertanggungjawab atas apa yang berlaku di sekolah
dan persekitarannya (Jemaah Nazir Sekolah-Sekolah Perseketuan, Kementerian
Pendidikan, 1993).


    Dalam kajian ini, pengetua dirujuk sebagai ketua dalam pengurusan dan
pentadbiran sesebuah sekolah.  Pengetua mempunyai cara yang tersendiri untuk
menentukan hala tuju dan matlamat sekolah. Cara dan gaya seseorang pengetua
dalam mentadbir dan mengurus sekolah berhubung secara terus dengan semua guru.
Guru mempunyai pandangan yang tersendiri tentang gaya kepimpinan yang
ditunjukkan oleh pengetua.
1.8.4 Stres


    Hatta Sidi dan Mohamed Hatta (2005), mentakrifkan stres sebagai tindak
balas minda dan fizikal yang terhasil daripada permintaan (atau cabaran) mengikut
sesuatu keadaan atau tempat.  Stres melibatkan perasaan subjektif, yang pada
mulanya diterima oleh diri seseorang secara aman, tetapi lama-kelamaan menjadi
semakin “kacau” apabila permintaan atau cabaran semakin bertambah. Stres terjadi
akibat perubahan yang berlaku di dalam tubuh dan mempunyai kaitan dengan alam
sekeliling.
                                        15

    Menurut Mohd Salleh (1994), stres adalah reaksi fizikal dan mental-emosi
seseorang akibat sesuatu situasi yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapat
keselesaan hidup. Menurut Nor Hanani (2007), stres merangkumi tekanan, beban,
konflik, keletihan, ketegangan, panik, perasaan gemuruh, enxieti, kemurungan dan
hilang daya. Gejala stres ini terhasil apabila seseorang itu berasa yang keperluan
melebihi daripada keupayaan atau sumber yang ada pada dirinya.


    Mahood Nazar (1990), menyatakan tekanan boleh didefinisi, difahami dan
dikaji dari tiga sudut. Pertama dari sudut ransangan yang menyebabkan tekanan.
Pendekatan ini mengkaji rangsangan-rangsangan fizikal, fisiologi dan psikologi yang
menyebabkan tekanan seperti kebisingan, suhu, kelembapan, sakit, emosi dan lain-
lain. Tekanan yang dihadapi ini boleh diatasi jika punca atau rangsangan yang
menyebabkan berlakunya tekanan itu dihapuskan. Kedua, dilihat dari aspek tindak
balas seseorang terhadap tekanan yang dihadapi. Tindak balas yang dimaksudkan
ialah tindak balas fisiologi yang berlaku di dalam tubuh seseorang. Aspek yang
ketiga pula melihat tekanan dari aspek kebolehan seseorang untuk berinteraksi
dengan alam sekitar yang menyebabkan tekanan serta menyesuaikan diri terhadap
tekanan yang dihadapi.


    Dalam kajian ini istilah stres dan tekanan akan digunakan. Ia merujuk kepada
kadar tekanan yang dirasai oleh seseorang guru terhadap gaya kepimpinan yang
ditunjukkan oleh pengetua. Kadar tekanan yang dirasai oleh guru adalah berbeza
walau pun pada pengetua yang sama. Perbezaan stres yang dialami oleh seseorang
bukan sahaja disebabkan oleh faktor luaran tetapi juga oleh faktor dalaman. Namun
dalam kajian ini tahap stres hanya dikaitkan dengan gaya kepimpinan pengetua.
1.9  Kerangka Kajian

    Kerangka kajian ini berdasarkan gaya kepimpinan pengetua Kajian Ohio
State. Kajian Ohio State melihat gaya kepimpinan pengetua dari dua dimensi iaitu
dimensi mengutamakan struktur (berstruktur) dan dimensi timbang rasa. Dalam
kajian ini gaya kepimpinan pengetua adalah berdasarkan kepada pandangan guru
iaitu sama ada dimensi berstruktur atau dimensi timbang rasa. Manakala tahap stres
                                        16

guru pula adalah berdasarkan kepada apa yang guru rasa terhadap gaya kepimpinan
yang diamalkan oleh pengetua.     Model kajian yang pengkaji cadangkan adalah
seperti Rajah 1.2 di bawah.           GAYA KEPIMPINAN PNGETUA       Berstruktur              Timbang Rasa
              TAHAP STRES GURU

           (Pada Gaya Kepimpinan Pengetua)

               - Pendayautamaan Struktur
                - Timbang Rasa           Rajah 1.2 : Kerangka Model Kajian
                                        17
                    BAB 2               SOROTAN PENULISAN2.1  Pengenalan

    Bahagian ini akan membincangkan dan meninjau kajian-kajian yang telah
dijalankan oleh pengkaji-pengkaji lepas mengenai gaya kepimpinan pengetua dan
perkara yang berkaitan dengan stres kerja guru. Tujuan utama kajian ini ialah untuk
melihat gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan stres kerja guru dan
bagaimana keadaan itu dibantu dengan melihat persamaan dan perbezaan keputusan
berbanding dengan kajian yang terdahulu.
2.2  Gaya Kepimpinan

    Menurut Fiedler (1967) dalam Aminudin (1990), gaya kepimpinan ialah
struktur keperluan yang memotivasikan tingkah lakunya dalam pelbagai situasi
kepimpinan. Ainon (2005), menyatakan perbezaan gaya kepimpinan mempunyai
kesan penting ke atas produktiviti individu-individu yang mereka pimpin. Oleh itu
pengetahuan tentang gaya kepimpinan membolehkan seseorang pemimpin untuk
lebih yakin dan berkemahiran sebagai pengurus, pentadbir dan pemimpin.
2.2.1 Gaya autokratik, demokratik dan laissez faire

    Gaya autokratik, demokratik dan laissez faire telah dihasilkan oleh Lewin,
Lippit dan White (1939) dalam Aminudin (1990).     Ciri-ciri  gaya autokratik,
demokratik dan laissez faire adalah seperti berikut:

a.   Ciri-ciri gaya autokratik:
    i.   Pemimpin menetapkan semua polisi
                                        18

    ii.   Teknik dan langkah-langkah ke arah mencapai matlamat diarahkan
        oleh pemimpin, satu matlamat pada satu masa sehinggalah masa
        depan sentiasa tidak menentu
    iii.  Tugas-tugas kerja dan rakan kerja ditentukan oleh pemimpin sendiri
    iv.   Pemimpin bersikap `peribadi’ dalam memberi pujian dan kritik
        terhadap kerja-kerja setiap anggota tanpa memberi alasan yang
        objektif.  Dia tidak mencampuri aktiviti kelompok kecuali ketika
        menunjukkan sesuatu.

b.   Ciri-ciri gaya demokratik:
    i.   Semua polisi ditentukan oleh kelompok dengan digalak dan dirangka
        oleh pemimpin
    ii.   Sebarang aktiviti yang akan dijangkakan oleh anggota akan dapat
        difahami daripada penerangan yang diberi mengenai langkah-langkah
        umum dalam perbincangan pertama.    Jika kelompok memerlukan
        nasihat teknikal, pemimpin akan memberi dua tiga prosedur alternatif
        yang boleh dipilih oleh kelompok.
    iii.  Anggota bebas untuk bekerja dengan siapa sahaja yang mereka suka
        dan pembahagian tugas diserahkan kepada kelompok.
    iv.   Pemimpin cuba bersikap objektif dalam memberi pujian dan kritik
        dan mengambil bahagian dalam kelompok secara semangat tanpa
        banyak campur tangan dalam kerja.

c.   Ciri-ciri gaya laissez faire:
    i.   Pemimpin memberi kebebasan tentang cara kerja dan hanya campur
        tangan apabila diminta pandangan


    Gaya autokratik, demokratik dan laissez faire dibezakan oleh tahap dan
peranan pemimpin ke atas orang bawahannya. Pemimpin gaya autokratik lebih
mengarah, berorientasi tugas dan berpusat kepada pemimpin. Pemimpin demokratik
membenarkan ketua dan pengikut bergerak dan bekerja bersama-sama dalam
membuat keputusan. Pemimpin gaya laissez faire pula memperlihatkan seolah-olah
ketua tidak beperanan.
                                         19

2.2.2 Gaya Kepimpinan X dan Y Mc Gregor


    Gaya kepimpinan McGregor merupakan hasil pengalaman seumur hidupnya
sebagai pengurus, perunding dan ahli akademik. Beliau mendifinisikan dua set
andaian yang boleh digunakan oleh pengurus dan dinamakan Teori X dan Teori Y.


    Teori X ialah konsepsi konvensional tentang tugas pengurusan. Pemimpin
yang berpegang kepada teori ini mempunyai anggapan berikut : (McGregor, 1966
dalam Aminudin, 1990) :

i.   Pihak pengurusan bertanggungjawab kepada penyusunan unsur-unsur
    keusahawanan yang produktif : wang, bahan, alatan dan orang untuk
    kepentingan ekonomi
ii.   Berhubung dengan manusia, ini adalah proses mengarah usaha mereka,
    memotivasi mereka, mengawal tindakan mereka, untuk menyesuaikan
    tingkah laku mereka dengan keperluan organisasi
iii.  Tanpa campur tangan pihak pengurusan, manusia menjadi pasif, bahkan
    menolak keperluan organisasi. Oleh itu mereka mesti dipujuk, diberi
    ganjaran, dihukum, dikawal dan aktiviti-aktiviti mereka mesti diarah. Inilah
    tugas pihak pengurusan iaitu mengurus orang bawah
iv.   Manusia biasa adalah secara tabiinya malas dan bekerja sedikit yang mungkin
v.   Manusia biasa kekurang cita-cita, tidak sukakan tanggungjawab dan lebih
    suka dipimpin
vi.   Manusia biasa secara semula jadi tidak ambil kisah tentang keperluan
    organisasi
vii.  Manusia biasa secara tabiinya menolak perubahan
viii.  Manusia biasa adalah mudah ditipu, tak cerdas, pak turut kepada orang yang
    berpura-pura mempunyai kebolehan.


    Teori Y McGregor (1966) dalam Aminudin (1990), menyarankan tugas
mengurus manusia berasaskan andaian-andaian yang didakwanya lebih mencakupi
tabii dan motivasi manusia. Andaian-andaian itu adalah:
                                          20

i.   Pengurusan bertanggungjawab menyusun unsur-unsur keusahawanan yang
    produktif seperti wang, bahan, peralatan, dan manusia untuk tujuan ekonomi
ii.  Manusia bukanlah secara tabiinya pasif atau menolak keperluan organisasi.
    Mereka jadi begitu sebagai hasil pengalaman dalam organisasi.
iii.  Motivasi,   potensi  untuk  berkembang,  keupayaan  untuk  mengambil
    tanggungjawab, kesediaan untuk mengarah tingkah laku ke arah mencapai
    matlamat organisasi semuanya ada dalam diri manusia, bukan pengurusan
    yang meletakkannya di situ. Tanggungjawab pengurusan ialah untuk
    membolehkan manusia mengenal pasti dan mengembangkan ciri-ciri manusia
    itu sendiri.
iv.  Tugas asasi pengurusan ialah mengatur keadaan organisasi dan kaedah
    operasi supaya manusia boleh mencapai matlamat mereka sendiri dengan
    sebaik-baiknya dengan cara mengarah usaha mereka sendiri ke arah objektif
    organisasi. Proses ini melibatkan penciptaan peluang, melepaskan potensi,
    menghapuskan    halangan,   menggalakkan  perkembangan,   menyediakan
    panduan.

    Gaya kepimpinan mengikut teori X dan teori Y memperlihatkan tentang
bagaimana seseorang pemimpin membuat tanggapan kepada manusia lain.
Tanggapan tersebut akan menjadikan diri pemimpin tersebut melihat manusia sama
ada secara negatif atau positif.    Pemikiran tersebut seterusnya membentuk gaya
kepimpinan yang akan diamalkannya.
2.2.3 Gaya kepimpinan dua faktor (Kajian Ohio)

    Faktor keberkesanan dan kecekapan kumpulan kerja dalam institusi
pendidikan telah dikaji oleh sekumpulan penyelidik di Ohio, Amerika Syarikat. Hasil
dari kajian didapati terdapat dua jenis gaya pemimpin iaitu:
i.   Mementingkan tugas yang berstruktur
ii.  Bertimbang rasa

    Fleishman (1973) dalam Aminuddin (1990), menyatakan mementingkan
tugas yang berstruktur (initiating structure) ialah tindakan yang membawa implikasi
bahawa pemimpin yang menyusun dan mendifinisikan hubungan dalam kelompok
                                       21

cenderung menetapkan pola dan saluran komunikasi serta cara menjalankan kerja
yang nyata. Manakala timbang rasa (consideration) pula adalah merujuk kepada
tingkah laku yang menunjukkan persahabatan, saling percaya mempercayai, hormat,
kemesraan dan hubungan baik antara penyelia dengan kelompoknya.

    Robbins (1993) dalam Aizzat, Intan dan Zainal (2006), menyatakan
mementingkan tugas yang berstruktur (struktur inisiatif) adalah merujuk kepada
darjah sejauh mana seseorang pemimpin itu berkecenderungan untuk mendifinisikan
peranannya dan peranan subordinatnya ke arah pencapaian matlamat. Manakala
timbang rasa (pertimbangan) pula adalah merujuk kepada darjah sejauh mana
seseorang pemimpin itu berkecenderungan untuk menjalin perhubungan kerja yang
bercirikan saling percaya-mempercayai dan hormat pada idea subordinat serta
perasaan mereka.


    Gaya mementingkan tugas yang berstruktur menyatakan sejauh mana
pemimpin mendifinisikan peranannya dalam menentukan struktur terhadap tugasnya.
Pengetua juga menstrukturkan tugas kakitangannya. Pengetua jenis ini selalu
mengarah aktiviti-aktiviti kumpulan, membuat penjadualan tugas kakitangannya dan
mencuba idea-idea baru. Pendekatan ini menghasilkan kepuasan kerja.

    Gaya bertimbang rasa pula menyatakan sejauh mana pengetua mempunyai
hubungan mesra dengan guru dan kakitangan. Gaya bertimbang rasa ini memerlukan
pengetua merasa yakin akan kebolehan guru-guru. Pengetua perlu mengambil kira,
menghormati idea, mendengar pandangan, memberi perhatian dan pertimbangan
terhadap perasaan guru dan kaki tangan. Pendekatan ini memerlukan komunikasi dua
hala dan boleh menghasilkan kepuasan pekerja.

    Kedua-dua dimensi ini apabila digabungkan akan membentuk empat jenis
gaya tingkah laku yang mengandungi sama ada tinggi dalam kedua-dua, rendah
dalam kedua-dua, dan tinggi atau rendah dalam salah satu dimensi yang
dilambangkan dengan empat sukuan seperti yang digambarkan dalam Rajah 2.1.
                                        22

 (Tinggi)
        Pendayautamaan Struktur Rendah   Pendayautamaan Struktur Tinggi
               dan                 Dan
           Timbang Rasa Tinggi        Timbang Rasa Tinggi


            (SUKUAN II)             (SUKUAN 1)

 Timbang
  Rasa    Pendayautamaan Struktur Rendah   Pendayautamaan Struktur Tinggi
               Dan                 dan
          Timbang Rasa Rendah        Timbang Rasa Rendah

                               (SUKUAN IV)
            (SUKUAN III)

 (Rendah)
                  Pendayautamaan Struktur          (Tinggi)


Rajah 2.1 : Dua dimensi gaya pemimpin Ohio State yang menghasilkan sukuan
gaya kepimpinan. Sumber : Penyesuaian dari Bartol & Martin (1994)

    Hasil kajian Ohio State menyarankan gaya kepimpinan yang pada sukuan I di
mana dimensi pendayautamaan struktur tinggi dan dimensi timbang rasa juga berada
pada tahap yang tinggi akan membawa kepada prestasi dan kepuasan yang lebih
tinggi. Walau bagaimanapun, kajian-kajian yang terkemudian mendapati pemimpin
yang berkesan mungkin berada pada sukuan II iaitu rendah dalam dimensi
pendayautamaan dan tinggi dalam dimensi timbang rasa atau berada pada sukuan ke
IV iaitu tinggi dalam dimensi pendayautamaan struktur dan rendah dalam dimensi
timbang rasa.


    Menurut kajian Ohio, pengetua hendaklah mengamalkan kedua-dua gaya
kepimpinan tersebut iaitu dengan mengambil kira kebajikan pekerja dan mempunyai
kebolehan merancang, mengelola dan mengawasi organisasi sekolah.      Gaya
kepimpinan pengetua adalah bergantung kepada situasi kerana tidak semua gaya
yang tinggi dalam kedua-dua dimensi merupakan gaya kepimpinan yang terbaik.
                                      23

2.2.4 Kajian Universiti Michingan


    Kajian Universiti Michingan telah dijalankan bagi mengenal pasti gaya
kepimpinan yang berkesan ke atas satu sampel yang terdiri daripada para kerani
sebuah firma insurans yang besar di Amerika Syarikat. Dalam penyelidikan yang
dibuat, terdapat dua gaya kepimpinan yang diamalkan iaitu :

i.   Kepimpinan berorientasikan manusia (pekerja)
ii.  Kepimpinan berorientasikan pengeluaran (tugas)


    Menurut Aaizat, Intan dan Zainal (2006), kepimpinan berorientasikan
manusia merupakan pemimpin jenis yang lebih suka menenkankan aspek
perhubungan antara individu. Manakala kepimpinan berorientasikan pengeluaran
pula, memberi penekanan kepada aspek-aspek tugas. Hasil kajian menunjukkan
bahawa produktiviti dan kepuasan pekerja didapati meningkat di bawah gaya
kepimpinan yang berorientasi manusia.

    Kepimpinan yang mementingkan perhubungan manusia dan pada masa yang
sama mementingkan pengeluaran adalah lebih baik. Ini kerana hasil pengeluaran
ditentukan oleh manusia. Manusia mempunyai keperluan dan kehendak seperti ingin
dihormati, difahami dan dihargai.   Apabila kehendak manusia dipenuhi, maka
dorongan untuk meningkatkan hasil pengeluaran boleh ditingkatkan.
2.2.5 Grid Pengurusan


    Grid pengurusan yang diperkenalkan oleh Robert Blake dan Jane Moulton
terhasil daripada gaya kepimpinan yang berteraskan teori-teori perlakuan atau
gelagat. Dimensi kepimpinan yang digunakan adalah memberi penekanan kepada
manusia dan pengeluaran (Rajah 2.2).
                                                   24


    Tinggi   9      Gaya (1, 9)               Gaya (9, 9)

         8

         7

    Penekanan 6

    Kepada   5                   Gaya (5, 5)

    Manusia  4

         3

         2

         1      Gaya (1, 1)                 Gaya (9, 1)      Rendah    1    2     3  4  5    6    7    8     9  Tinggi
               Penekanan kepada pengeluaran

    Sumber : Hellriegel & Slocun (1996) dalam Aaizat (2006)      Rajah 2.2 : Grid Pengurusan


Kordinat-kordinat utama dalam grid pengurusan adalah seperti berikut:
i.     Gaya (1, 1) melibatkan usaha minima untuk memastikan kerja yang
      diperlukan dilaksanakan bagi mengekalkan keahlian dalam organisasi
ii.     Gaya (1, 9) melibatkan perhatian terhadap keperluan manusia kerana
      kepuasan dari segi perhubungan akan mewujudkan suasana organisasi dan
      kerja yang mesra
iii.    Gaya (5, 5) cuba mengimbangkan keperluan untuk memastikan kerja
      dilakukan dengan sempurna dan dalam masa yang sama mengekalkan
      semangat bekerja di kalangan pekerja pada tahap yang memuaskan. Tujuan
      gaya ini ialah memperolehi prestasi organisasi yang memuaskan
iv.     Gaya (9, 1) cuba meningkatkan kecekapan operasi organisasi melalui
      penyusunan kerja mengikut cara di mana unsur kemanusiaan hanya mampu
      menghalang pada tahap yang minima
v.     Gaya (9, 9) memperlihatkan saling pergantungan di antara pihak pengurusan
      dan pekerja di dalam organisasi di mana kedua-dua pihak saling bantu
      membantu dalam menjalankan tugas bagi memenuhi kepentingan bersama.
                                        25

2.3  Difinisi dan konsep stres


    Perkataan stres sebenarnya berasal daripada perkataan eustres yang
membawa maksud dapat menyesuaikan diri atau stres yang membina. Ia juga berasal
daripada perkataan distres yang bermaksud tidak dapat menyesuaikan diri ataupun
dapat merosakkan diri. Oleh itu, stres adalah situasi yang menganggu ataupun
membina kehidupan seharian. Stres daripada sudut bahasa juga membawa maksud
tekanan di mana tekanan ini adalah fitrah kehidupan (Harunssani, 2004 dalam Mohd
Taib dan Hamdan 2006).


    Hatta dan Mohamed Hatta (2005), menyatakan stres adalah fenomena
pelbagai dimensi yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan manusia.
Ini dibuktikan dengan pertambahan kadar penyakit psikiatri dan gejala sosial di
kawasan yang telalu pesat membangun, tanpa mengisi jiwa masyarakatnya dengan
keperluan psikologi, sosial, emosi dan spiritual. Stres boleh tercetus bukan hanya
disebabkan oleh suatu keperluan atau kemestian, tetapi juga disebabkan oleh
kehendak-kehendak lain seperti menyatakan fikiran, kebebasan, hak individu dan
maruah diri. Bagi mereka yang berpolitik, kebebasan untuk bersuara, berkumpul dan
menyatakan pendapat adalah penting.   Bagi ahli perniagaan, keuntungan dan
peluasan empayar perniagaan mereka sudah pasti menjadi idaman. Pelajar universiti
pula menentapkan kejayaan dalam peperiksaan sebagai suatu kemestian.


    Menurut Mohd Salleh (1994), stres adalah reaksi fizikal dan mental emosi
seseorang akibat sesuatu situasi yang menyebabkan seseorang itu tidak mendapat
keselesaan hidup. Menurut Mohd Azhar (2004), stres diertikan sebagai sebarang
jenis desakan yang memberi kesan kepada kehidupan seharian seseorang. Kesan
daripada desakan ini sama ada baik atau buruk adalah bergantung pada tindak balas
kepada faktor-faktor yang menyebabkan stres.


    Banyak situsai yang boleh menimbulkan stres.   Namun tahap stres yang
dialami oleh seseorang adalah berbeza walau pun pada situasi yang sama. Keperluan
memahami punca stres dan tahap stres yang dialami membolehkan seseorang belajar
tentang diri sendiri. Keupayaan mengenal diri sendiri boleh membantu seseorang
untuk mengawal diri apabila berhadapan dengan tekanan.    Nor Hanani (2007),
                                       26

menyatakan stres yang sederhana di kalangan individu ada baiknya bagi merangsang
minda bagi mencapai kecemerlangan berbanding dengan tiada stres langsung. Bukan
semua stres memudaratkan. Stres penting kerana ia menyebabkan seseorang sentiasa
berada dalam keadaan bersiap sedia, berdaya saing dan berdaya maju.


    Selye (1980) dalam Mahmood Nazar (1990), menyatakan pada asasnya
terdapat empat bentuk tekanan iaitu tekanan yang berlebihan, kurang tekanan,
tekanan yang baik dan berguna serta tekanan yang memudaratkan (Rajah 2.3).
Setiap orang mendekati sesuatu rangsangan daripada pelbagai sudut. Ada yang
melihatnya sebagai tekanan yang tidak memberi apa-apa manafaat dan ada yang
menggunakan tekanan yang dihadapi dengan sepenuhnya. Namun jika seseorang
terlalu kerap menghadapi tekanan hidup, ia akan dapat menyesuaikan diri dengan
tekanan tersebut secara automatik. Manakala bagi seseorang yang tidak pernah
menghadapi tekanan, tindak balasnya terhadap apa-apa rangsangan yang mempunyai
unsur-unsur tekanan adalah sama tinggi.                 Tekanan yang
                  berlebihan
    Tekanan yang                    Tekanan yang
                  Tekanan
   baik dan berguna                   memudaratkan
                  Kurang
                  tekanan   Rajah 2.3: Beberapa Bentuk Tekanan Yang Dihadapi Oleh Manusia.
        (Sumber: Selye, 1980)
                                         27

2.4  Petanda dan Faktor-faktor Stres Guru

    Pakar Perunding Kanan Perubatan dan Ketua Jabatan Perubatan, Hospital
Putrajaya, Datok Dr. Ahmad Sukri Md Salleh dalam akhbar Mingguan Malaysia (1
Julai 2007) berkata stres tercetus apabila unsur mendesak mengatasi keupayaan kita
menanganinya. Apabila seseorang stres, tubuh bertindak balas seolah-olah berada
dalam situasi berbahaya. Respon stres ini selalunya dirujuk sebagai `lawan atau lari’
di mana tubuh secara automatik bertukar ke gear tinggi. Apabila berdepan ancaman,
hipotalamus pada dasar otak akan `membunyikan’ sistem penggera di dalam badan,
menyebabkan kelenjar adrenal merembeskan hormon adrenalin dan kortisol.
Adrenalin meningkatkan kadar degupan jantung dan tekanan darah serta merangsang
bekalan tenaga.  Kortisol, hormon utama stres menambahkan kandungan gula,
mengawal fungsi tidak penting dan bahaya dalam situasi lawan atau lari.      Ia
mengubah respons sistem imun dan menekan sistem penghadaman, sistem
reproduktif dan proses tumbesaran.   Sistem penggera yang kompleks ini turut
berkomunikasi dengan bahagian otak yang mengawal mood, dorongan dan
ketakutan.

    Menurut Dr. Ahmad Shukri lagi, sesetengah stres adalah normal malah dalam
dos yang kecil ia boleh menjadi sesuatu yang positif. Ia boleh membantu sekiranya
seseorang perlu bekerja kuat   atau bertindak balas dengan cepat.    Contohnya
memenangi perlumbaan, bersemangat menduduki peperiksaan atau menyelesaikan
tugasan sebelum tarikh. Bagaimanapun, stres yang kerap berlaku dan berterusan
dalam jangka panjang boleh mendatangkan kesan yang negatif serta menjejaskan
tahap diri dan mental seperti kemurungan dan bipolar. Ia boleh menyebabkan sakit
kepala, perut meragam, sakit belakang, gangguan tidur, melemahkan sistem
imun/ketahanan badan dan akibatnya sukar untuk melawan penyakit.

    Menurut Mohd Taib dan Hamdan (2006), petanda yang menunjukkan
seseorang itu menghadapi stres boleh dilihat pada fizikal, emosi, mental, personaliti
dan tingkah laku. Petanda fizikal orang yang menghadapi stres termasuk sakit dada,
letih yang melampau, sakit kepala, tidur terganggu, insomnia, sakit otot, rasa loya,
gelisah, pening-pening, kurang berat badan, kurang selera makan dan tekanan darah
tinggi. Petanda stres pada emosi seperti rasa gementar, bimbang, murung, kecewa,
cepat marah, hilang kawalan, hilang kawalan, menjadi tidak stabil dan dalam situasi
                                           28

yang teruk stres boleh mengakibatkan gangguan jiwa. Petanda stres pada mental
lebih berkait rapat dengan ingatan seperti pelupa, hilang tumpuan, lemah
pertimbangan, tidak terurus, keliru, tidak dapat berfikir dengan baik dan berfikiran
negatif. Petanda stres pada personaliti seperti bimbang dan risau yang menyebabkan
seseorang berubah sepenuhnya dari keadaan diri asalnya. Petanda stres pada tingkah
laku pula menyebabkan tingkah laku seseorang itu berubah sama ada kepada seorang
yang panas baran atau pendiam dan tidak lagi mengamalkan prinsip hidup hidup
yang selama ini diamalkan.

    Menurut Mohd Azhar (2004), elemen yang menyebabkan stres dalam
kehidupan manusia ialah:

i.   Faktor stres iaitu faktor luaran diri dan faktor dalaman diri : Faktor luaran diri
    individu terdiri daripada faktor organisasi ataupun majikan, pekerjaan,
    kerjaya, dan hubungan sosial.    Faktor dalaman diri seperti kekecewaan,
    kebimbangan, kehilangan, kesunyian, kegagalan dan kekurangan sumber.
ii.  Pembentukan tingkah laku atau emosi orang yang mengalami
iii.  Reaksi individu dan makna hubungannya dengan faktor stres

    Harun Arrasyid (2006), menyatakan stres berpunca dari keadaan fizikal dan
psikologi. Keadaan fizikal yang kotor, bising, sesak sama ada di rumah atau di
tempat kerja dan penyakit fizikal yang dialami menyumbang ke aras tekanan
perasaan kepada seseorang. Stres yang berpunca dari faktor psikologikal wujud jika
berlaku perubahan yang memerlukan penyesuaian seperti:

i.   Perubahan tempat kerja seperti majikan, rakan atau persekitaran yang baru
ii.  Memulakan alam rumah tangga
iii.  Kehilangan orang yang tersayang atau harta benda
iv.  Berasa tercabar atau terancam. Contohnya, datang lewat ke tempat kerja,
    rasa berdosa akan perkara yang telah dilakukan atau gagal dalam memenuhi
    cita-cita.

    Craw dan Craw (1983), menyatakan hampir semua situasi boleh menerbitkan
tekanan emosi. Ini terutamanya benar kalau individu itu tidak biasa dengan situasi
itu atau tidak tahu bagaimana hendak bertindak balas terhadapnya. Dia mungkin
                                       29

mengalami satu pertentangan minat atau keinginan dan mengakibatkan tekanan
emosi. Bagaimanapun jika tekanan emosi hendak diatasi dengan berkesan, sebab-
sebabnya patut diketahui dan dihapuskan atau diselaraskan.

    Siti Fatimah (1993), menyatakan punca ketegangan di kalangan jawatan
pentadbiran pendidikan ialah;

i.   Perasaan mempunyai kuasa yang sedikit untuk menjalankan tanggungjawab
    yang diberikan
ii.  Anggapan mempunyai beban tugas yang banyak yang tidak mungkin dapat
    dihabiskan dalam masa kerja seharian, tidak dapat memuaskan kehendak-
    kehendak dan tuntutan-tuntutan yang bercanggah oleh orang-orang lain ke
    atas diri sendiri
iii.  Tidak berkelayakan untuk memegang jawatan yang diberikan, anggapan tidak
    berdaya mempengaruhi ketua-ketua berhubung dengan keputusan dan
    tindakan yang berkaitan diri sendiri
iv.  Anggapan terpaksa melakukan sesuatu berkaitan dengan kerja yang
    bertentangan dengan pendapat dan pendangan diri sendiri

    Punca tekanan banyak bergantung kepada tanggapan seseorang kepada
sesuatu perkara atau situasi.  Tanggapan pula bergantung kepada arah pemikiran
seseorang. Corak pemikiran dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, latar kehidupan,
budaya dan agama.

    Menurut Mohd Taib dan Hamdan (2006), stres biasanya berlaku disebabkan
dua faktor iaitu:

i.   Faktor dalaman : Kesakitan dan masalah psikologi seperti bimbang pada
    sesuatu
ii.  Faktor luaran : Keadaan fizikal seperti panas dan sejuk, persekitaran yang
    memberi stres seperti keadaan pekerjaan dan penderaan di tempat kerja
    contohnya dibuli.

    Nor Hanani (2007), menyatakan stres di tempat kerja berlaku apabila
kehendak kerja tidak setanding dengan kemajuan, sumber atau keperluan pekerja.
Sterusnya beliau menyenaraikan punca stres di tempat kerja seperti berikut:
                                            30i.   Pertentangan nilai moral dan etika di antara sikap anusia atau rakan sekerja
ii.   Masalah kounikasi yang tidak berkesan sama ada dengan ahli keluarga atau
    rakan sekerja
iii.  Perubahan dalam bidang sains dan teknologi kerja seharian seperti
    penggunaan peralatan moden tetapi tidak didedahkan kepada pekerja
iv.   Kurang latihan yang sesuai dengan kerja akan mewujudkan jurang antara
    pekerja yang berpengalaman dan berkelayakan
v.   Sistem pengurusan kerja yang tidak berkesan
vi.   Kurangnya kawalan keselamatan kerja
vii.  Kurangnya penghargaan dari organisasi dan peluang bagai menonjolkan
    potensi diri
viii.  Tempat kerja bising, merbahaya, tidak teratur dan sesak


    Stres akan menyebabkan perubahan-perubahan dalam biologikal, tingkah
laku, kognisi dan psikosomatik seperti (Rajah 2.4).                     Biologikal


        Psikosomatik        Tekanan        Tingkah laku


                     KognisiRajah 2.4 : Perubahan Akibat Stres. (Sumber : Mohd Salleh, 1994)


    Mohd Salleh (1994), menyatakan situasi atau perkara yang menyebabkan
seseorang itu mengalami stres ialah seperti beban tugas yang berat, selalu dimarahi
oleh pihak majikan, kesesakan di jalan raya, krisis rumah tangga, tidak mempunyai
anak, campur tangan ibu mertua, kekalahan dalam sesuatu pertandingan, gagal dalam
peperiksaan, masalah kewangan, atau lambat menerima pinangan.        Kegagalan
keupayaan mental-emosi dan fizikal mengatasinya menyebabkan wujudnya
ketegangan   yang   berpanjangan.   Ketegangan   yang   berpanjangan  boleh
mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan, cepat meradang,
                                        31

agresif, fikiran menjadi berkecamuk, hilang daya konsentrasi, kegelisahan dan
merasa rendah diri.

    Menurut Harun Arrasyid (2006), keadaan yang boleh menyebabkan stres di
tempat kerja ialah:

i.   Pekerjaan yang terdedah kepada kecederaan dan keselamatan
ii.   Beban kerja terlampau banyak
iii.  Bekerja dalam tempoh masa yang panjang
iv.   Terlibat dengan orang ramai
v.   Hubungan sosial antara ahli dalam sesebuah organisasi. Contohnya tidak
    boleh menyesuaikan diri dengan rakan sekerja, terutama jika berbeza berbeza
    dari sudut peribadi, kepercayaan atau agama
vi.   Konflik tugas dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan
vii.  Tidak mahir dengan tugas yang diberi
viii.  Sikap ketua di tempat kerja

    Menurut Mohd Azhar (2004), tahap stres atau tekanan terbahagi kepada tiga
iaitu tahap amaran, tahap penahanan dan tahap tenat.

i.   Tahap amaran atau berjaga-jaga : Pada peringkat ini mangsa dapat
    menyelami aktiviti hidup yang dilakukan tetapi sukat hendak menunpukan
    perhatian kepada tingkah lakunya.
ii.   Tahap penentangan : Pada tahap ini individu itu perlukan bantuan luar.
    Mereka tidak mempunyai keupayaan dalam menentukan objektif tingkah laku
    dan kehidupannya.   Kekuatan intrinsik atau dalaman bagi menghadapi
    kekangan tekanan semakin terhakis.
iii.  Tahap tenat atau kelesuan : Pada peringkat ini individu yang menghadapi
    stres tidak lagi berpegang pada realiti hidup. Setiap saat ia dipengaruhi
    kemurungan, kurang mempercayai orang lain, dan mementingkan diri dalam
    apa perkara yang dilakukan.
                                          32

2.5   Pendekatan dan Teori Stres

     Mengikut Mohd Salleh (1994), terdapat empat teori yang berkaitan dengan
konsep tekanan hidup iaitu:

i.    Stres dari sudut teori psikodinamik
ii.   Pandangan behaviurisme tentang stres
iii.   Kognisi dan stres
iv.   Pengaruh biologikal terhadap stres


i.    Stres Dari Sudut Teori Psikodinamik

     Teori  psikodinamik   yang  diperkenalkan  oleh  Sigmund  Freud  ini
menghubungkaitkan di antara kebimbangan dengan stres yang dialami oleh manusia.
Apabila seseorang mengalami stres, dia juga akan mengalami psikomatik, iaitu
penyakit yang berkaitan dengan gangguan mental-emosi dan kesakitan fizikal.
Tanda-tanda penyakit seperti asma, migrain, tekanan darah bertambah dan juga
pucat.


ii.   Pandangan Behaviurisme Tentang Stres

     Mengikut pandangan behaviurisme manusia yang stres akan bertingkah laku
yang tertentu dengan tujuan untuk mengatasi stres yang dialami. Namun tidak semua
stres dapat diatasi dengan bertingkah laku seperti mana yang ditunjukkan. Di antara
tingkah laku tersebut ialah :
-    Tidak melakukan pekerjaan dengan teratur
-    Banyak merokok atau menambah pengambilan alkohol
-    Lebih banyak mengambil ubat untuk menghilangkan stres
-    Cepat lupa akan sesuatu
-    Menggenggam tangan tanpa tujuan
-    Selera makan bertambah atau berkurang
-    Menggigit kuku atau mencabut rambut


iii.   Minda dan stres

     Seseorang yang mempunyai masalah akan stres jika menganggap masalah
yang ditanggungnya itu sebagai suatu yang membahayakan. Di antara perubahan
                                          33

minda akibat stres ialah kurang keyakinan diri, rasa cemas dan bimbang, sering
bimbang dan tidak boleh diganggu, dan rasa takut.


iv.  Pengaruh Biologikal Terhadap Stres

    Hans Seyle yang banyak mengkaji tentang stres telah memperkenalkan teori
Sindrom Adaptasi Am (General Adaptation Syndrom, GAS). Mengikut teori ini
tindak balas manusia adalah sama terhadap sesuatu tekanan. Dalam sindrom ini
terdapat tiga tahap iaitu renjatan, penahanan dan kelesuan. Pada tahap renjatan, tubuh
manusia akan bertindak terhadap sesuatu tekanan. Pada tahap penahanan, manusia
cuba menyesuaikan diri terhadap tekanan yang diterima, manakala pada tahap
kelesuan pula memperlihatkan sejauh manakah seseorang itu sanggup menerima
tekanan dan akan mengalami keletihan dan kesakitan. Mekanisma biologi akan
bertindak apabila menerima amaran stres iaitu sama ada menentang atau melarikan
diri secara pantas.


    Hans Selye (1975) dalam Mahmood Nazar (1990), mendifinisikan tekanan
sebagai satu tindak balas yang tidak spesifik kerana ia boleh berlaku kerana pelbagai
ejen, tetapi amnya ia mempunyai satu aturan tindak balas yang sama setiap kali
seseorang menghadapi tekanan. Tindak balas ini dinamakan Sindrom Adaptasi Am
(GAS), kerana tindak balas yang dihasilkan oleh tubuh adalah sama kepada apa-apa
bentuk rangsangan yang menyebabkan tekanan.        Sindrom ini mempunyai
mempunyai proses adaptasi kerana tubuh akan merangsang satu bentuk pertahanan
yang membantu untuk mengatasi masalah tersebut. Ia dinamakan sindrom kerana
manifestasi reaksi adalah berkaitan di antara satu dengan yang lain.    Sifat-sifat
sindrom Adaptasi Am mengandungi tiga tahap (Rajah 2.5). Pertama ialah tahap
renjatan. Pada tahap ini, tubuh akan menghasilkan reaksi pertama terhadap tekanan.
Jikalau tekanan itu terlalu teruk, organisma itu akan mati, tetapi sebaliknya jika
tekanan tidak begitu teruk, tubuh akan mengalami sedikit renjatan dan pulih serta
memasuki tahap dua iaitu tahap penahanan. Pada tahap ini tubuh akan bertahan
terhadap tekanan yang dihadapi buat beberapa ketika. Ia akan berterusan ke tahap
tiga yang dikenali sebagai tahap kelesuan.   Jikalau tekanan tidak berkurangan,
pertahanan akan luput dan organisasi akan mati. Sebaliknya, jika tekanan yang
dihadapi itu berkurangan ataupun tubuh telah lazim dengan tekanan tersebut, maka
                                        34

keadaan tubuh akan kembali ke tahap sedia kala. Selye mengatakan bahawa manusia
sentiasa menghadapi tekanan dan setiap kali ia berhadapan dengannya, inilah rupa
bentuk tubuh terhadap tekanan-tekanan itu. Ia akan berlaku berulang-ulang kali
sepanjang hayat organisma itu.


      A       C             D    Tahap pertahanan
                               Yang lazim
           B                       E

       Tahap        Tahap         Tahap
       Renjatan       penahanan       kelesuan


 A    = Organisma mengalami tekanan
 B    = Organisma mengalami renjatan, iaitu beberapa perubahan fisiologi
      akan berlaku
 B-C   = Organisma melawan tekanan yang dihadapi
 C-D   = Organisma menyesuaikan diri kepada tekanan yang dihadapi
 D-E   = Pertahanan terhadap tekanan luput, organisma sakit atau mati


Rajah 2.5: Sindrom Adaptasi Am yang disarankan oleh Hans Selye.
      Sumber: Selye, H. (1975). Stress Without Distress. Dalam Mahmood
      Nazar Mohamed (1990). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas
      Kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia.
2.6   Kajian Lepas

    Kaedah sorotan kajian digunakan bagi mendapatkan maklumat hasil daripada
pembacaan dan menganalisis sumber-sumber seperti dari tesis terdahulu, kertas-
kertas seminar, laporan kajian, keratan akhbar, dan buku rujukan dan jurnal.
                                          35

2.6.1 Kajian Dalam Negara

    Sadri (1998), mengkaji amalan tingkah laku kepimpinan pengetua dari
dimensi tingkah laku timbang rasa dan pendayautamaan struktur dan hubungannya
dengan tekanan guru. Responden kajiannya terdiri daripada 96 orang guru dan tujuh
orang pengetua di tujuh buah sekolah menengah Daerah Bera, Pahang.       Hasil
kajiannya mendapati pengetua sekolah menengah Daerah Bera lebih cenderung
mengamalkan tingkah laku kepimpinan timbang rasa dan mempunyai hubungan yang
negatif dengan tekanan kerja guru.     Manakala tingkah laku kepimpinan
pendayautamaan struktur mempunyai hubungan yang positif dengan tekanan kerja
guru. Hasil kajian Sadri juga mendapati guru lelaki mengalami tekanan yang lebih
rendah berbanding guru perempuan.    Dapatan juga menunjukkan tidak terdapat
perbezaan persepsi yang signifikan di antara guru lelaki dengan guru perempuan
terhadap tingkah laku kepimpinan pengetua.    Seterusnya Sadri mendapati selain
faktor sifat dan pekerjaan orang bawahannya, situasi, masa dan tugas-tugasnya,
tingkah laku kepimpinan juga dipengaruhi oleh jenis organisasi dan sifat peribadi
yang dimiliki oleh seseorang pemimpin. Sekiranya ia seorang yang penyabar, ia
berkemungkinan mengamalkan tingkah laku kepimpinan yang berorientasikan
manusia  (timbang  rasa),  manakala  individu  yang  bersifat  autokratik  ia
berkemungkinan mengamalkan tingkah laku kepimpinan yang berorientasi tugas
(pendayautamaan struktur).

    Walaupun tingkah laku kepimpinan pengetua yang mengamalkan gaya
timbang rasa berhubung secara negatif dengan tekanan kerja berbanding gaya
kepimpinan berstruktur yang berhubung secara positif dengan tekanan kerja, namun
seseorang pengetua mempunyai sebab tersendiri mengapa mereka mengamalkan
gaya tersebut. Cara dan gaya pengetua bertingkah laku adalah dengan mengambil
kira semua faktor terutama yang berkait dengan pengurusan dan pentadbirannya
sebagai ketua dalam sebuah organisasi sekolah.

    Noriah (1994), dalam kajiannya ke atas 180 orang responden di Sekolah
Menengah Harian di 13 daerah di Selangor mendapati item yang kerap membawa
ketegangan kepada guru-guru ialah kemudahan mendapat cuti selain cuti sakit dan
item pelajar berkelakuan buruk secara berterusan. Seterusnya Noriah mendapati
masalah murid merupakan satu punca ketegangan yang sarwajagat. Di mana sahaja
                                         36

ada kajian ketegangan dilakukan punca ini akan menonjol sebagai faktor utama
punca ketegangan bagi guru-guru.

    Suaidah (1983), mengkaji hubungan antara tingkah laku 10 orang guru besar
dan pengetua dengan tekanan kerja 75 orang guru sekolah rendah dan menengah di
negeri Kelantan. Gaya kepimpinan yang dikaji adalah tingkah laku kepimpinan
timbang rasa dan pendayautamaan struktur yang diukur dengan soal selidik LBDQ-
12. Hasil kajian mendapati peratusan guru besar dan pengetua mengamalkan tingkah
laku timbang rasa dan pendayautamaan struktur yang tinggi. Beliau juga mendapati
tingkah laku timbang rasa berhubungan secara negatif dengan tekanan kerja guru.
Manakala tingkah laku pendayautamaan struktur pula berhubungan secara positif
dengan tekanan.  Dapatan kajian Suaidah menyokong kajian See (1987).     See
mengkaji tingkah laku kepimpinan ketua jururawat di hospital. Hasil kajiannya
mendapati ketua-ketua jururawat yang mengamalkan tingkah laku bekerjasama dapat
mengurangkan tekanan kerja.

    Zolkepli, Melor dan Hanimah (2002), telah menjalankan kajian ke atas 25
orang guru pemulihan dari 25 buah sekolah di daerah di Ulu Langat, Selangor.
Keputusan kajian menunjukkan keseluruhan responden menghadapi tahap stres yang
rendah sahaja. Mereka tidak mengalami stres yang begitu serius sehingga boleh
menjejaskan pekerjaan mereka. Namun begitu terdapat faktor yang menyumbang
kepada tahap stres yang tinggi bagi sebilangan responden iaitu faktor yang berkaitan
dengan murid pemulihan, kekurangan kemudahan dan peralatan fizikal, aspek masa,
kerjasama antara guru pemulihan dan guru besar, guru biasa dan ibu bapa.

    Guru menghadapi stres kerana faktor luaran yang dihadapinya sewaktu
melaksanakan tugas.   Faktor sikap pelajar yang negatif merupakan faktor yang
paling memberi tekanan kepada guru. Ini disebabkan waktu bertugas guru adalah
paling banyak berhadapan dengan pelajar yang pelbagai kerenah di samping tugas-
tugas yang berkaitan dengan pelajar.

    Helen et al. (2005), mendapati tahap stres yang dialami oleh guru-guru di
sebuah sekolah agama di Negeri Johor adalah rendah. Punca stres yang dikenalpasti
sebagai punca yang primer adalah beban tugas, diikuti oleh peraturan sekolah.
Masalah pelajar memberikan punca yang sedikit manakala hubungan interpersonal
                                         37

memberikan stres yang terendah di sekolah tersebut. Masalah kelas bising, kurang
masa memeriksa buku pelajar dan kurang masa rehat antara waktu mengajar
merupakan item punca stres yang memberikan tekanan kepada kebanyakan
responden. Berdasarkan dapatan Helen et al. tersebut, terdapat persoalan yang boleh
dikaji iaitu mengapa terdapat guru yang merasa stres pada sesuatu tugas yang diberi,
manakala guru yang lain kurang atau tidak merasa stres.

    Tee dan Azizi (2006), yang mengkaji punca stres dan tahap stres di kalangan
guru aliran teknik di sekolah menengah teknik di negeri Johor, Melaka dan Negeri
Sembilan mendapati tahap stres kerja di kalangan responden berada pada tahap yang
sederhana. Faktor salah laku pelajar (min = 3.43) telah dikenal pasti sebagai faktor
utama stres kerja di kalangan responden. Ini diikuti oleh faktor kekangan masa dan
sumber (min = 2.97), faktor penghargaan (min = 2.90) dan faktor perhubungan
interpersonal (min = 2.85). Hasil kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan
stres kerja yang signifikan di kalangan responden mengikut jantina, status
perkahwinan dan kelulusan akademik yang tertinggi. Di samping itu didapati stres
kerja responden juga dibuktikan tidak berhubung secara signifikan dengan umur,
pengalaman mengajar dan pendapatan gaji sebulan.

    Ahmad Azhari (1998), telah mebuat tinjauan mengenai tahap stres di
kalangan guru di kawasan Sabak Bernam dan mendapati seramai 6.1% guru telah
mengalami tahap stres yang tinggi.   Noriah (1994), pula telah mengkaji pola
pemilihan respon di dalam menangani ketegangan dan hubungannya di Daerah
Gombak, Ulu Langat dan Petaling menunjukkan bahawa tahap stres guru adalah
tinggi iaitu 29.4%.

    Abdull Rahim (2003), telah menjalankan kajian ke atas 120 orang sampel
yang terdiri dari guru-guru diempat buah sekolah menengah di kawasan Jengka,
Pahang. Instrumen LBDQ digunakan untuk mengukur tingkah laku tahap
kepimpinan pengetua, dan set soalan Sutcliffe digunakan untuk mengukur tekanan
kerja. Kajian menunjukkan pengetua perlu meningkatkan peranan, hubungan dan
perhatian kepada orang bawahan agar dapat meningkatkan kepuasan kerja dan
mengurangkan tekanan kerja guru-guru.    Kajian Abdull Rahim juga mendapati
terdapat hubungan yang signifikan antara tingkah laku kepimpinan pengetua dengan
tekanan kerja guru. Namun hubungannya adalah songsang sekiranya tingkahlaku
                                        38

kepimpinan pengetua adalah baik maka tekanan kerja guru-guru adalah rendah dan
sebaliknya. Berdasarkan kajian didapati tekanan kerja guru-guru yang dikaji adalah
pada tahap rendah kerana semua sampel memberikan tahap tingkahlaku kepimpinan
pengetua yang baik.

    Ab. Rahim (2002), menjalankan kajian ke atas faktor-faktor yang
mempengaruhi stres (tekanan) dan niat untuk meninggalkan profesion perguruan di
kalangan guru sekolah menengah dan sekolah rendah di daerah Kota Tinggi, Johor.
Didapati faktor luaran yang paling menimbulkan masalah stres di kalangan
responden ialah faktor salah laku pelajar, beban kerja dan kekangan masa berada
pada kedudukan pertama dan kedua teratas diikuti dengan ethos sekolah yang tidak
menyenangkan dan keadaan tempat kerja yang tidak memuaskan.        Di antara
kandungan item-item salah laku pelajar ialah responden mengalami stres apabila
mereka berhadapan dengan sikap sambil lewa pelajar semasa membuat tugas, apabila
responden berhadapan dengan salah laku pelajar dan apabila salah laku pelajar
menimbulkan gangguan kepada responden. Manakala kandungan item-item faktor
beban kerja dan kekangan masa ialah apabila responden mempunyai terlalu banyak
kerja atau tugas, apabila responden tidak dapat memberi perhatian kepada setiap
pelajar, apabila responden harus menyiapkan kerja pentadbiran, apabila responden
terpaksa menjalankan tugas lain selain daripada mengajar dan apabila responden
tidak cukup masa untuk menyiapkan rancangan mengajar dan menanda buku. Kajian
Ab. Rahim juga menunjukkan 66 daripada 69 responden di sekolah menengah dan
seramai 53 daripada 61 orang responden di sekolah rendah berada pada tahap stres
yang rendah. Manakala hanya seramai dua orang di sekolah menengah dan seramai
lapan responden mengalami tahap stres yang sederhana. Hanya seorang responden
di sekolah menengah mengalami tahap stres yang tinggi, manakala tidak ada seorang
pun responden yang mengalami tahap stres yang tinggi di sekolah rendah.

    Setiap manusia menghadapi pelbagai faktor yang menyumbang stres. Faktor
stres yang dialami oleh guru kebanyakkannya adalah mempunyai persamaan.
Namun terdapat perbezaan dari segi tahap stres yang dialami oleh setiap individu.
Perbezaan ini disebabkan oleh individu yang mempunyai perbezaan dari segi
personaliti, pemikiran, penerimaan dan jati diri seseorang.
                                        39

2.6.2 Kajian Luar Negara

    Davidson dan Cooper (1984), mengkaji perbandingan stres perjawatan di
kalangan pengurus wanita dan lelaki di United Kingdom. Kajian melihat perspektif
arena kerja, individu, dan menifestasi stres. Dapatan kajian menunjukkan pengurus
wanita mengalami stres kerja lebih tinggi berbanding lelaki.   Keempat-empat
perspektif menyumbang kepada stres bagi kedua-dua jantina tersebut.

    Kajian Hamel dan Braken (1986), melihat stres kerja di kalangan 3 jenis
kumpulan pekerja iaitu: pekerja kolar putih, pekerja kolar biru dan golongan
profesional. Fokus kajian kepada beban kerja, konflik peranan, kekaburan peranan
dan kemahiran yang tidak dikuasai. Dapatan kajian didapati pekerja kolar putih dan
golongan proesional menyatakan beban kerja lebih berat berbanding dengan
golongan pekerja kolar biru.   Golongan profesional mengalami konflik dan
kekaburan peranan yang paling tinggi.

    Kajian ketengangan di kalangan guru-guru di Australia Barat dijalankan oleh
Tuettemann dan Punch (1990) dalam Noriah (1994), mendapati bahawa 45%
daripada subjek yang dikaji mengalami masalah pekerjaan (N=574). Daripada 45%
ini pula 50% mempunyai tahap ketegangan yang tinggi.

    Tekanan dialami oleh semua lapisan masyarakat. Cara menghadapi tekanan
itu yang membezakan tahap tekanan yang dirasai oleh seseorang.
                                          40
                    BAB 3               METODOLOGI KAJIAN3.1  Pendahuluan

    Bab ini membincangkan tajuk-tajuk mengenai reka bentuk kajian, populasi,
sampel dan tempat kajian, instrumen kajian, prosedur kajian dan tatacara
penganalisaan data. Di dalam reka bentuk kajian, pengkaji membincangkan bentuk
kajian yang digunakan dan sebab-sebab reka bentuk tersebut digunakan. Lokasi dan
sampel kajian merujuk kepada kawasan kajian dijalankan dan responden yang
digunakan dalam kajian.    Instrumen kajian pula menjelaskan kaedah maklumat
kajian diperolehi. Prosedur kajian membincangkan langkah-langkah yang diambil
untuk memperolehi data kajian. Sementara tatacara penganalisaan data pula,
menjelaskan langkah-langkah yang diambil untuk menganalisis data kajian.
3.2  Rekabentuk Kajian

    Reka bentuk kajian adalah secara tinjauan. Menurut Cohen dan Manion
(1985) dalam Mohamad Najib (1999), cara tinjauan dibuat dengan mengambil data
dalam satu masa tertentu sahaja dan menggunakan soal selidik. Penyelidik hanya
meninjau situasi pada satu masa dan tidak menerangkan kaitan lanjutan kecuali pola
pada satu-satu peringkat sahaja. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui perhubungan
di antara gaya pengetua dengan tahap stres yang dihadapi oleh guru. Reka bentuk
kajian yang dijalankan adalah berpandukan kepada proses menjalankan kajian seperti
yang ditunjukkan dalam Rajah 3.1.


    Dalam kajian   ini  data  dikumpulkan  secara  kuantitatif.  Penyelidik
menggunakan kaedah tinjauan kerana kaedah ini dapat mengukur subjek kajian yang
luas berdasarkan soal selidik yang disediakan. Instrumen soal selidik mempunyai
item-item yang terdiri daripada tiga bahagian iaitu bahagian A merupakan demografi
                                            41

responden, bahagian B merupakan gaya kepemimpinan pengetua iaitu dimensi
pendayautamaan struktur dan dimensi timbang rasa manakala bahagian C pula
adalah tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua dua dimensi tersebut.


                 1. Tentukan objektif


            2. Tentukan maklumat yang dikehendaki

  4. Sorot         3. Kumpul maklumat awal:           5. Tentukan
    maklumat dan       penjadualan,.analisis program         keperluan
    penuliasan        dan sampel                  sumber : staf,
    terkini                                masa dan
    mengenai                                kewangan
    topik dan
    bidang      6. Tentukan         7. Pilih cara
              persampelan         tinjauan


  9. Struktur dan                          10. Pilih
    Pernyataan         8. Bina soal selidik          kaedah
    soalan                               proses data

                   11. Kajian rintis
                                   14. Sertakan surat
                                     penerangan
                                     untuk
  13. Temubual        12. Ubah suai soal selidik         tinjauan
  ringkas            dan persempelan            melalui pos


                 16. Tinjauan UTAMA
  15. Hantar
    surat
    peringatan       17. Suntingan dan pengkodan,
                  tentukan penjadualan
                  sebenar

               18. Penjadualan dan analisi data

                 19. Laporan / tesisRajah 3.1 : Proses Reka Bentuk Kajian (Sumber : Mohd. Najib, 2003)
                                          42

    Setelah mengenal pasti masalah yang hendak dikaji, penyelidik melakukan
kajian mengikut langkah seperti mana proses reka bentuk kajian yang dinyatakan
oleh Mohd. Najib (2003) tersebut (Rajah 3.1). Terlebih dahulu pengkaji menentukan
objektif yang hendak dikaji dan membuat hipotesis. Kemudian pengkaji menentukan
maklumat yang diperlukan berdasarkan kehendak objektif kajian dan pengujian
hipotesis. Pengkaji menyorot kajian dari bahan-bahan kajian terdahulu dan penulisan
yang berkaitan dengan skop kajian. Maklumat awal dikumpulkan untuk dijadikan
panduan kajian. Di antara maklumat yang dikumpulkan ialah cara mendapatkan
responden, kaedah menjalankan kajian, cara penulisan setiap bab, dan cara penulisan
hasil dapatan.


    Setelah pengkaji membuat keputusan untuk menjalankan kajian secara
tinjauan menggunakan soal selidik, maka instrumen kajian dicari daripada pengkaji-
pengkaji terdahulu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan instrumen yang telah
dikenal pasti mempunyai kebolehpercayaan dan kesahan yang telah diuji. Namun
setelah mendapat maklum balas dari penyelia, instrumen bahagian demografi perlu
dibuat penyesuaian dan bahagian gaya kepimpinan pengetua boleh diguna pakai,
tetapi bahagian tahap stres guru perlu dibina sendiri atau diganti kepada instrumen
yang mempunyai kaitan dengan tajuk kajian. Pengkaji mengambil keputusan untuk
membina sendiri instrumen bahagian tahap stres guru dengan bimbingan penyelia.
Instrumen yang dibina mempunyai kaitan secara langsung di antara gaya kepimpinan
pengetua dan tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua yang dikaji.
Gaya kepimpinan pengetua yang dikaji dan stres guru yang berkaitan dengan gaya
tersebut ialah dari dimensi berstruktur dan timbang rasa pengetua. Kajian rintis
dilakukan untuk mengesan sebarang kekaburan ayat dan mengumpul maklum balas
responden terhadap instrumen. Pembetulan dan pengubahsuaian item dilakukan dan
kajian rintis dibuat semula. Setelah kali kedua kajian rintis dan setiap item instrumen
mempunyai nilai Alfa Cronbach yang tinggi diperolehi, pengkaji mula membuat
tinjauan dengan cara mengedar soal selidik ke sekolah-sekolah yang dikenal pasti.
Pada masa yang sama pengkaji turut sertakan surat kebenaran dari Kementerian
Pelajaran Malaysia, Jabatan Pelajaran Negeri dan Pejabat Pelajaran Daerah agar
kajian dapat berjalan lancar. Hasil kajian dikod, diproses dan dianalisis untuk dibuat
laporan kajian.
                                        43

3.3   Populasi, Sampel dan Tempat Kajian


     Populasi kajian adalah guru-guru yang mengajar di sekolah-sekolah
menengah harian biasa yang mempunyai dua sesi persekolahan di daerah Muar,
Johor. Selain daripada itu sekolah tersebut hendaklah telah ditadbir oleh pengetua
yang sama sekurang-kurang selama setahun.    Setelah mengambil kira perkara
tersebut, didapati hanya lapan buah sekolah yang berkaitan. Jumlah populasi guru di
lapan sekolah tersebut ialah seramai 685 orang (Pejabat Pelajaran Daerah Muar,
2007).


     Setelah mengambil kira permasalahan biasa dalam mengendalikan kajian
tinjauan yang melibatkan guru, pengkaji telah mengedarkan 50 set soal selidik
kepada guru-guru di lapan buah sekolah berkenaan yang menjadikan jumlah sampel
yang terlibat adalah seramai 400 orang. Pemilihan sampel adalah secara tak rawak
kouta. Menurut kaedah persempelan (Blum dan Foos, 1986; Cohen dan Manion,
1989; Kerlinger, 1986 dan Black, 1993 dalam Mohamad Najib, 1999), sampelan
kuota melibatkan pemilihan secara bertujuan melalui beberapa tapisan. Untuk itu
pengkaji telah menapis dalam pemilihan sampel iaitu guru-guru di daerah Muar
dipilih di kalangan sekolah yang mempunyai dua sesi persekolahan.     Sekolah
tersebut juga perlu telah ditadbir oleh pengetua yang sama sekurang-kurangnya
selama setahun. Guru-guru yang dipilih juga perlu telah berada dibawah pengurusan
dan pentadbiran pengetua tersebut sekurang-kurangnya setahun. Guru-guru yang
memenuhi kriteria menjalani proses pengasingan sesi persekolahan terlebih dahulu
bertujuan untuk mendapat imbangan sampel. 400 orang guru yang terlibat dalam
kajian merupakan guru-guru yang mengajar dari Tingkatan Peralihan hingga
Tingkatan Enam dalam kedua-dua sesi persekolahan. Bagaimanapun, hanya 314 set
soal selidik telah dipulangkan dan boleh diproses. Selebihnya tidak dipulangkan dan
terdapat sebilangan kecil soal selidik yang rosak kerana responden tidak menjawab
ketiga-tiga bahagian dengan lengkap. Walaubagaimana pun bilangan soal selidik
yang terkumpul adalah melebihi had saiz sampel yang disarankan oleh Mohd. Najib
(2003) berdasarkan sela keyakinan. Menurut Mohd. Najib (2003), sela keyakinan
(s.k.) ialah kebarangkalian peratus sampel mempunyai ciri jika dibandingkan dengan
peratus sampel daripada populasi. Konsepnya ialah semakin kecil nilai sela kelas,
maka semakin baik untuk mengurangkan ralat pengukuran. Dalam kajian ini, untuk
                                           44

saiz sampel 300, nilai sela keyakinan (+/-) ialah 5.6. Indeks pembetulan sekiranya
kejadian sangat selalu atau jarang-jarang berlaku ialah 0.98 apabila kekerapan
kejadian dalam populasi ialah 46 peratus (314 daripada 685). Faktor pembetulan
apabila saiz sampel adalah sebahagian penting populasi ialah 0.71 iaitu apabila
peratus sampel adalah 50 peratus dari populasi. Maka kemungkinan peratus sebenar
sampel mempunyai ciri populasi ialah 50-5.6 peratus dan 50+5.6 peratus iaitu
daripada 44 hingga 55 peratus.
3.4    Instrumen Kajian

     Menurut Mohd. Najib. Najib (2001), instrumen berbentuk soal selidik mudah
ditadbir setelah dibina dengan baik dan data senang diproses untuk dianalisis.
Instrumen kajian terbahagi kepada tiga bahagian iaitu bahagian A (demografi),
bahagian B (Soal selidik gaya kepimpinan pengetua, LBDQ) dan bahagian C (soal
selidik tahap stres guru) seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.2.


Jadual 3.1 : Jadual Spesifikasi Instrumen

Bahagian         Perkara            Item       Bilangan
                                      Item
   A    Demografi responden        1, 2, 3, 4, 5, 6, 7     7
   B    Gaya Kepimpinan Pengetua
        B1 : Dimensi berstruktur     2, 4, 6, 8, 9, 12, 13,   15
                         14, 18, 20, 22, 24,
                         26, 28, 30
        B2 : Dimensi timbang rasa     1, 3, 5, 7, 10, 11,    15
                         15, 16, 17, 19, 21,
                         23, 25, 27, 29
   C    Tahap stres guru
        C1 : Berdasarkan gaya pengetua  2, 4, 6, 8, 9, 12, 13,   15
          dimensi berstruktur     14, 18, 20, 22, 24,
                         26, 28, 30
        C2 : Berdasarkan gaya pengetua  1, 3, 5, 7, 10, 11,    15
          dimensi timbang rasa     15, 16, 17, 19, 21,
                         23, 25, 27, 29
                                           45

3.4.1 Bahagian A (demografi)

    Bahagian A merupakan demografi responden iaitu jantina, umur, pengalaman
mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan
sidang / sesi persekolahan.
3.4.2 Bahagian B (Soal selidik gaya kepimpinan pengetua, LBDQ)

    Bahagian B mengandungi 30 item yang bertujuan untuk mendapatkan
maklumat tentang gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru iaitu sama
ada pengetua mengamalkan dimensi berstruktur atau dimensi timbang rasa. Skala
likert lima mata digunakan untuk soal selidik ini di mana skala tersebut adalah
seperti Jadual 3.2. Dalam bahagian ini responden diminta membulatkan nombor
yang paling sesuai dengan pandangan mereka iaitu mengenai kekerapan tingkahlaku
yang pengetua telah tunjukkan.     Bagi menentukan kebolehpercayaan item gaya
kepimpinan kaedah Pekali Alfa digunakan. Item nombor 10, 15, dan 16 ialah item
yang mempunyai skor negatif. Bagi pernyataan negatif yang terdapat di dalam soal
selidik tingkah laku kepimpinan telah ditukarkan kepada pernyataan yang positif
seperti yang ditunjukkan dalam Jadual 3.3.


Jadual 3.2 : Skala Jawapan Untuk Soal Selidik Bahagian B (LBDQ)

         Skala              Mata
   Tidak pernah   (TP)              1
   Jarang-jarang   (JJ)              2
   Sekali sekala (SS)                3
   Kerap kali    (KK)              4
   Sentiasa     (S)               5


Jadual 3.3 : Cara Pemarkatan Gaya Kepimpinan Pengetua

  Item   Sentiasa   Kerap kali  Sekali sekala    Jarang-jarang  Tidak pernah
 Positif    5       4       3          2       1
 Negatif    1       2       3          4       5
                                        46

    Alat ini dicipta oleh Hemphill dan Coons (1950) dan telah diubahsuai oleh
Halpin dan Winer (1952). Alat ini kemudiannya telah dimurnikan oleh Halpin
(1966). Soal selidik ini telah siap diterjemah ke dalam Bahasa Malaysia dan
dimurnikan mengikut kesesuaian telah diambil terus oleh penyelidik dari Ong
(2001). LBDQ ini telah digunakan oleh pengkaji lain seperti Nagayaya (1988),
Mohd Shapri (1995), Suaidah (1984) dan Kalaiselvam (2000). Nilai Alpha Cronbach
Soal Selidik LBDQ yang dijalankan oleh Ong (2001) ialah 0.846.

    Setiap item mempunyai skor 1 - 5 mata. Maka jarak yang mungkin untuk
setiap dimensi ialah antara 15 – 75 (15 item x 1 mata bersamaan 15 dan 15 item x 5
mata bersamaan 75). Skor min terendah pula adalah 0 manakala skor min tertinggi
ialah 5. Jumlah skor ini akan mengenalpasti gaya kepemimpinan yang diamalkan
oleh pengetua sama ada tinggi atau rendah bagi dimensi kepemimpinan yang diukur.
Jumlah skor min () digunakan sebagai penentu antara skor rendah dengan skor
tinggi bagi setiap dimensi kepemimpinan mengikut item. Jumlah skor untuk item-
item setiap dimensi yang lebih tinggi daripada min dianggap mengamalkan gaya
kepemimpinan yang tinggi, manakala jika jumlah skor yang rendah daripada min
dianggap kurang mengamalkan dimensi kepimpinan tersebut.         Jadual 3.4
menunjukkan jumlah skor mata dan skor min untuk menentukan tahap gaya
kepimpinan yang diamalkan oleh pengetua berdasarkan pandangan guru.


Jadual 3.4 : Jumlah Skor Untuk Penentuan Tahap Dimensi Gaya Kepimpinan

 Tahap Gaya Kepimpinan    Jumlah Skor Mata    Jumlah Skor Min ()
   Tinggi             46 – 75        3.01 – 5.00
   Rendah             15 – 45        1.00 – 3.00
3.4.3 Bahagian C (Soal Selidik Tahap Stres Guru)


    Bahagian C merupakan soal selidik tahap stres guru yang dibina sendiri oleh
pengkaji dengan cara mengubahsuai semua item dalam bahagian B (LBDQ) dan
disesuaikan dengan tahap stres guru berdasarkan dua dimensi gaya kepimpinan
pengetua iaitu dimensi berstruktur dan dimensi timbang rasa. Bahagian C
                                          47

mengandungi item-item untuk mendapatkan maklumat mengenai tahap stres guru
berdasarkan item bagi gaya kepimpinan pengetua yang mengamalkan sama ada
dimensi berstruktur atau dimensi timbang rasa. Soal selidik ini mengandungi 30 item
untuk mengukur tahap stres guru dalam menghadapi gaya kepimpinan pengetua
berdasarkan dua dimensi kepimpinan tersebut.    Pembahagian item seperti dalam
Jadual 3.2. Item nombor , 3, 4, 22 dan 24 ialah item yang mempunyai skor positif.
Bagi pernyataan negatif yang terdapat di dalam soal selidik stres guru telah
ditukarkan kepada pernyataan yang positif seperti yang ditunjukkan dalam Jadual
3.5. Jadual 3.6 pula merupakan skala jawapan untuk soal selidik tahap stres guru
berdasarkan gaya kepimpinan pengetua.

Jadual 3.5 : Cara Pemarkatan Tahap Stres / Tekanan Guru

       Amat sangat     Pasti   Agak     Sedikit      Tiada
  Item
        tertekan   tertekan  tertekan    tertekan    tekanan
 Positif      5       4     3       2        1
 Negatif      1       2     3       4        5Jadual 3.6 : Skala Jawapan Untuk Soal Selidik Tahap Stres Guru

      Tahap Tekanan Kerja          Mata
   Tiada tekanan                1
   Sedikit tekanan               2
   Agak tertekan                3
   Pasti tertekan                4
   Amat sangat tertekan             5Jadual 3.7 : Jumlah Skor Untuk Tahap Stres Guru

       Tahap Stres           Mata          Min
   Skor tertinggi               150          5
   Skor terendah                30          1
                                          48

    Untuk penentuan tahap stres guru dilihat dari min yang diperolehi. Untuk
menetukan skor min adalah dengan cara pengiraan. Setiap item mempunyai 1 – 5
mata. Jumlah skor minima bagi tekanan kerja guru ialah 30 mata (30 item x 1 mata)
dan jumlah skor maksima pula ialah 150 mata (30 item x 5 mata). Jumlah skor
minima digunakan untuk mengenalpasti tahap tekanan kerja guru sama ada tinggi
atau rendah. Jadual 3.7 menunjukkan jumlah min untuk menentukan tahap stres
guru.
3.5   Prosedur Kajian

    Kajian yang dijalankan telah terlebih dahulu mendapat kebenaran dari
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan, Kementerian Pelajaran
Malaysia.  Seterusnya pengkaji memohon kebenaran dari Jabatan Pelajaran Negeri
Johor dan Pejabat Pelajaran Daerah Muar.    Pihak sekolah dihubungi menerusi
telefon, surat dan pertemuan.  Soal selidik diedar dan dipungut semula dengan
kerjasama guru bimbingan dan kaunseling sekolah-sekolah berkenaan.         Data
dimasukkan ke dalam perisian SPSS secara berperingkat. Kemudian data diproses
dan dianalisis. Akhir sekali dapatan kajian ditulis dalam bentuk laporan projek.
3.6   Takwim Kajian

    Takwim kajian yang dijalankan adalah seperti berikut:

Bil             Perkara                 Tarikh
 1   Membuat rujukan dan menyediakan kertas        Mei hingga Julai 2007
    cadangan (bab 1, 2, 3)
 2   Membuat kajian rintis                18 Julai 2007
 3   Perjumpaan dengan penyelia: pandangan mengenai    14 Ogos 2007
    kertas cadangan
 4   Membuat pembetulan dan membina instrumen stres    15 -17 Ogos 2007
 5   Perjumpaan dengan penyelia: Semakan, pembetulan 18 Ogos 2007
 6   Membuat kajian rintis semula             18 – 23 Ogos 2007
                                        49

Bil            Perkara               Tarikh
7   Membuat pembetulan dan membuat rujukan kajian   19 Ogos hingga
                             8 September 2007
8   Perjumpaan dengan penyelia : SPSS         9 September 2007
9   Menjalankan kajian rintis dan membuat pembetulan  9-15 September 2007
   instrumen
10  Mendapat kebenaran untuk menjalankan kajian    10 September 2007
   dari Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar
   Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia
11  Mendapat kebenaran untuk menjalankan kajian    21 September 2007
   daripada Jabatan Pelajaran Johor
12  Mendapat kebenaran untuk menjalankan kajian    24 September 2007
   daripada Pejabat Pelajaran Daerah Muar
13  Mengedarkan borang kajian ke sekolah-sekolah    10-24 September 2007
14  Mengumpul semula borang kajian dari sekolah-    28 September -
   sekolah                      26 Oktober 2007
15  Memasukkan data ke dalam SPSS secara        28 September -
   berperingkat                    27 Oktober 2007
16  Menganalisis data                 28-30 Oktober 2007
17  Menulis bab 4 (dapatan kajian)           30 Oktober -
                             1 November 2007
18  Menulis bab 5 (perbincangan dan kesimpulan)    2-3 November 2007
19  Perjumpaan dengan penyelia: Dapatan, rumusan    3 November 2007
20  Membuat pembetulan penulisan kajian        3-15 November 2007
21  Penyerahan laporan yang telah siap         16 November 2007
22  Semakan oleh panel komprehensif          26 November 2007
23  Membuat pembetulan penulisan            26-28 November 2007
24  Hantar laporan yang telah siap           30 November 2007
                                         50

3.7   Kajian Rintis

    Kajian rintis ini bertujuan untuk menentukan kesesuaian soal selidik yang
digunakan. Menurut Mohd. Najib (2003), kajian rintis adalah untuk menentukan
kesahan dan kebolehpercayaan instrumen. Soal selidik ditadbir kepada sekumpulan
responden yang mempunyai ciri yang sama dengan populasi sebenar. Jumlah
responden seramai 15-20 orang telah mencukupi untuk analisis kesahan luaran dan
indeks kebolehpercayaan. Pengkaji telah menjalankan kajian rintis ke atas 29 orang
guru.


    Tujuan kajian rintis adalah untuk menentukan tahap keesahan (Mohd. Najib,
2003) dengan cara:
i.   Adakan perbincangan setiap item dengan semua responden.
ii.   Apakah kefahaman mereka untuk setiap item?
iii.  Apakah mereka jelas dengan setiap pernyataan perkataan dan ayat dalam
    item?
iv.   Buat catatan bagi setiap masalah yang dihadapi mengenai sampel kajian rintis
    untuk ubahsuai. Ayat yang samar, tidak difahami dan diberi jawapan yang
    berbeza dengan objektif perlu diubahsuai menggunakan ayat dan struktur
    yang difahami sampel.


    Maklum balas daripada responden dalam kajian ini mendapati bahawa isi
kandungan soal selidik bahagian A (demografi) dan bahagian B (LBDQ) tidak
mempunyai masalah bahasa atau kekaburan item. Soal selidik bahagian C yang
didapati punya kesamaran ayat ialah item nombor 1 dan 2 sahaja dan telah
diubahsuai.


    Kebolehpercayaan dan kestabilan dalaman instrumen telah diuji dengan
menggunakan kaedah ‘Cronbach Alpha’. Didapati nilai Alpha Cronbach bagi
kesemua konstruk adalah antara 0.610 hingga 0.914. Menurut Mohamad Najib
(1999), jika nilai Alfa Cronbach melebihi 0.6, maka instrumen tersebut sesuai
digunakan.    Disebabkan nilai Alfa Cronbach yang didapati melebihi 0.6 maka
instrumen tersebut sesuai digunakan kerana mempunyai kebolehpercayaan instrumen
adalah tinggi.
                                          51

     Nilai Alpha Cronbach Soal Selidik LBDQ yang pengkaji lakukan untuk
kajian rintis ke atas 29 orang responden ialah 0.887 manakala nilai Nilai Alpha
Cronbach soal selidik sebenar yang dijalankan ke atas 314 orang responden ialah
0.770.  Nilai Alpha Cronbach Soal Selidik tahap stres guru yang pengkaji lakukan
untuk kajian rintis ke atas 29 orang responden ialah 0.920 manakala nilai Nilai Alpha
Cronbach soal selidik sebenar yang dijalankan ke atas 314 orang responden ialah
0.897.  Perbezaan tersebut dapat dilihat secara lebih jelas seperti yang ditujukkan
dalam Jadual 3.8.


Jadual 3.8 : Nilai Alpha Cronbach Soal Selidik LBDQ dan Tahap Stres Guru

                            Bilangan    Nilai Ahpha
        Item          Kajian
                           Responden     Cronbach
 Bahagian B:              Rintis       29       0.887
 Gaya Kepimpinan Pengetua
                   Sebenar       314       0.770
 (LBDQ)
 Bahagian C:              Rintis       29       0.920
 Tahap Stres Guru berdasarkan
                   Sebenar       314       0.8970
 gaya kepimpinan pengetua
3.8   Pembolehubah Kajian

     Kajian ini mempunyai dua pembolehubah iaitu pembolehubah bersandar dan
pembolehubah bebas. Pembolehubah bersandar kajian ialah tahap stres guru. Tahap
stres guru diberi pemeringkatan sama ada rendah, sederhana ataupun tinggi.
Penentuan tahap stres guru dibuat berdasarkan min skor responden terhadap tahap
stres yang dirasai pada gaya kepimpinan pengetua. Pembolehubah bebas kajian ialah
faktor-faktor demografi responden (guru) iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar,
status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sidang/sesi
persekolahan. Pembolehubah-pembolehubah bebas ini akan memberi kesan kepada
pembolehubah bersandar. Hubungan di antara pemboleh ubah adalah seperti Rajah
3.2.
                                        52

PEMBOLEHUBAH BEBAS             PEMBOLEHUBAH BERSANDAR

   FAKTOR DEMOGRAFI
   Jantina
   Umur                   TAHAP STRES GURU
   pengalaman mengajar
   Status perkahwinan,           Berstruktur
   Sebagai guru kelas           Bertimbang rasa
   Mengajar kelas peperiksaan
   dan sidang / sesi persekolahan
                           o Tinggi
    GAYA KEPIMPINAN
                           o Sederhana
        PENGETUA
                           o Rendah
   Berstruktur
   Bertimbang rasa

Rajah 3.2 : Hubungan Antara Pembolehubah Bebas Dan Pembolehubah Bersandar
3.9    Analisis Data

     Sebanyak 314 daripada 400 borang soal-selidik telah dikembalikan untuk
dianalisis. Data di analisis dengan menggunakan Program Statistical package of
Sosial Sciense (SPSS) for Windows 11.5.   Soal selidik dianalisis menggunakan
statistik deskriptif dan inferensi. Dapatan analisis dipaparkan dalam bentuk jadual
yang menunjukkan kekerapan, min dan peratusan. Daripada data yang diperolehi,
keputusan kajian dibincangkan mengikut setiap item berpandukan objektif dan
hipotesis kajian.
3.9.1 Kaedah Deskriptif

     Kaedah deskriptif yang menunjukkan kekerapan, min dan peratusan di
gunakan untuk taburan demografi iaitu jantina, umur, pengalaman mengajar, status
perkhawinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi persekolahan.
                                           53

3.9.2 Kaedah Inferensi

    Kaedah inferensi digunakan untuk menguji hipotesis yang memerlukan
statistik lanjutan.

i.   Pengujian hipotesis i :

    Pengujian hipotesis yang pertama iaitu untuk menguji perbezaan tahap stres
guru dari segi demografi. Faktor demografi yang mempunyai dua pembolehubah
iaitu jantina, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi persekolahan
diuji menggunakan min dan Ujian-t.      Menurut Mohd. Najib (2003), Ujian-t
digunakan untuk menguji perbezaan signifikan antara min dua kumpulan. Dalam
kajian ini analisis Ujian-t digunakan untuk menguji Hipotesis nol (Ho).     Aras
signifikan yang digunakan ialah pada aras keyakinan p ≤ 0.05. Pembolehubah yang
mempunyai lebih dari dua kumpulan iaitu umur, pengalaman mengajar dan status
perkahwinan diuji dengan menggunakan ANOVA.


ii.   Pengujian hipotesis ii :

    Untuk menguji hubungan antara gaya kepimpinan pengetua (dimensi
berstruktur dan dimensi timbang rasa) dengan tahap stres guru menggunakan ujian
statistik korelasi Pearson, r dan diplotkan seperti Rajah 3.3.


    Tahap Stres                Tahap Stres
            Gaya Berstruktur             Gaya Timbang Rasa


Rajah 3.3 : Plot Hubungan Antara Gaya Kepimpinan Pengetua Dengan Tahap
        Stres Guru
                                         54

Jadual 3.9 : Nilai Korelasi Dan Interpretasi Skala Pekali Korelasi

 Skala Pekali Korelasi           Interpretasi
   0.00 - 0.20        Korelasi yang sangat lemah
   0.21 – 0.40        Korelasi yang lemah, rendah
   0.41 - 0.70        Korelasi yang sederhana
   0.71 - 0.90        Korelasi yang tingi, kuat
   0.91 – 1.00        Korelasi yang sangat tinggi, sangat kuat

    (Sumber : Rowntree, 1981 dalam Mohd. Najib, 2003)

    Kaedah Korelasi Pearson digunakan untuk menentukan hubungan antara gaya
kepimpinan pengetua dengan tahap stres guru. Untuk menginterprestasikan saiz dan
darjah hubungan nilai indeks 0 hingga 1 digunakan. Menurut Mohd. Najib (2003),
nilai 0 bermakna tahap kebolehpercayaan yang sangat rendah dan nilai yang hampir
kepada 1 ialah tahap kebolehpercayaan yang sangat tinggi.     Nilai korelasi dan
interpretasi skala pekali korelasi ditunjukkan dalam Jadual 3.9.
                                         55
                    BAB 4                DAPATAN KAJIAN4.1  Pengenalan

    Bab ini akan membincangkan tentang dapatan yang diperolehi melalui soal
selidik yang telah diedarkan. Perbincangan deskriptif menumpukan kepada
penghuraian latar belakang responden seperti jantina, umur, pengalaman mengajar,
status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi
persekolahan. Penganalisisan inferensi pula melibatkan kaedah statistik analisis min,
ujian-t, Anova dan ujian korelasi pearson-r untuk melihat hubungan dan perbezaan
pembolehubah yang dikaji berdasarkan hipotesis yang telah dibina.
4.2  Huraian Latar Belakang Responden

    Latar belakang responden melibatkan aspek jantina, umur, pengalaman
mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas peperiksaan dan
sesi persekolahan.
4.2.1 Jantina

    Jadual 4.1 menunjukkan taburan responden mengikut jantina. Hasil daripada
kajian didapati responden lelaki adalah seramai 95 orang (30.3 %), manakala
responden perempuan seramai 219 orang (69.7 %). Keadaan menunjukkan bahawa
responden perempuan melebihi responden lelaki.
                                       56

Jadual 4.1 : Taburan Responden Mengikut Jantina

  Jantina       Bilangan (n)    Peratus (%)
  Lelaki          95          30.3
  Perempuan         219          69.7
  Jumlah          314          100.0
4.2.2 Peringkat Umur

    Jadual 4.2 menunjukkan seramai 82 orang (26.1%) responden kajian adalah
berumur 20 hingga 30 tahun, seramai 123 orang (39.2 %) berumur antara 31 tahun
hingga 40 tahun dan seramai 109 orang (34.7 %) responden kajian adalah berumur
41 tahun dan ke atas.

Jadual 4.2 : Taburan Responden Mengikut Umur

     Umur       Bilangan (n)    Peratus (%)
 20 – 30 tahun         82          26.1
 31 – 40 tahun        123          39.2
 41 tahun dan ke atas     109          34.7
       Jumlah      314          100
4.2.3 Pengalaman Mengajar Responden

    Jadual 4.3 menunjukkan seramai 144   orang (45.9%) responden kajian
mempunyai pengalaman mengajar 1 hingga 10 tahun, seramai 108 orang (34.4%)
diantara 11 hingga 20 tahun dan seramai 62    orang (19.7%) responden kajian
mempunyai pengalaman mengajar 21 hingga 30 tahun.
                                        57

Jadual 4.3 : Taburan Pengalaman Mengajar Responden

 Pengalaman Mengajar      Bilangan (N)    Peratus (%)
  1 – 10 tahun           144         45.9
  11 – 20 tahun          108         34.4
  21 – 30 tahun           62         19.7
  Jumlah              314         100
4.2.4 Status Perkahwinan Responden

     Jadual 4.4 menunjukkan seramai 67 orang (21.3%) responden kajian adalah
terdiri guru bujang, seramai 242 orang (77.1%) responden kajian adalah terdiri guru
berkahwin manakala seramai 5 orang (1.6%) adalah dari kalangan guru yang
duda/janda/berpisah/balu.

Jadual 4.4 : Taburan Status Perkahwinan Responden

  Status Perkahwinan       Bilangan (N)    Peratus (%)
  Bujang                 67        21.3
  Berkahwin                242       77.1
  Duda/Janda/Berpisah/Balu         5         1.6
  Jumlah                 314         100
4.2.5 Adakah Responden Sebagai Guru Kelas?

     Jadual 4.5 menunjukkan seramai 183 orang (58.3%) responden kajian adalah
guru kelas, manakala seramai 131 orang (41.7%) adalah bukan sebagai guru kelas.

Jadual 4.5 : Taburan Adakah Sebagai Guru Kelas?

  Sebagai Guru Kelas     Bilangan (N)     Peratus (%)
  Tidak              131         41.7
  Ya                183         58.3
  Jumlah              314         100
                                        58

4.2.6 Adakah Responden Mengajar Kelas Peperiksaan

      Jadual 4.6 menunjukkan seramai 124 orang (39.5%) responden kajian tidak
mengajar kelas peperiksaan, manakala seramai 190 orang (60.5 %) adalah guru yang
terlibat mengajar kelas peperiksaan.

Jadual 4.6 : Taburan Adakah Responden Mengajar Kelas Peperiksaan

   Mengajar Kelas Peperiksaan     Bilangan (N)    Peratus (%)
   Tidak                 124         39.5
   Ya                   190         60.5
   Jumlah                 314         100
4.2.7 Sesi / Sidang persekolahan responden

      Jadual 4.7 menunjukkan seramai 213   orang (67.8%) responden kajian
merupakan guru yang mengajar di sidang/sesi pagi, manakala seramai 101 orang
(32.2%) adalah guru yang mengajar di sidang/sesi petang.

Jadual 4.7 : Taburan Sesi / Sidang Persekolah Responden
   Sesi / Sidang persekolahan    Bilangan (N)    Peratus (%)
   Pagi                 213        67.8
   Petang                101        32.2
   Jumlah                314        100.0
4.3    Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua

      Gaya kepimpinan pengetua yang dikaji adalah berdasarkan pada pandangan
guru. Guru menpersepsikan sama ada pengetua mengamalkan gaya berstruktur atau
bertimbang rasa.
                                         59

4.3.1 Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan PandanganGuru (Dimensi
    Berstruktur)


    Analisis gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru dapat dilihat
pada Jadual 4.8 (dimensi gaya berstruktur).


Jadual 4.8 : Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan Pandangan Guru
Mengikut Item (Gaya Berstruktur)

                    Tidak  Jarang- Sekali-  Kerap  Selalu   Min
Item     Pernyataan Item
                    Pernah  jarang  sekala  kali        S.P.
24   Beliau meminta guru        2    8    47    144   113    4.14
    mengikut segala peraturan dan  0.6%   2.5%  15.0%  45.9%  36.0%    .807
    syarat kerja yang telah
    ditetapkan
26   Beliau menjelaskan kepada     6    9    49    140   110    4.08
    guru-guru apa yang       1.9%   2.9%  15.6%  44.6%  35.0%    .888
    diharapkannya
18   Beliau menekankan segala     4    10   49    158    93    4.04
    kerja yang diberi siap pada   1.3%   3.2%  15.6%  50.3%  29.6%    .834
    waktu yang ditetapkan
22   Beliau memastikan semua      2    19   60    135    98    3.98
    guru memahami peranan      0.6%   6.1%  19.1%  43.0%  31.2%    .897
    beliau di sekolah
28   Beliau menentukan semua      1    18   68    142    85    3.93
    guru menjalankan tugas     0.3%   5.7%  21.7%  45.2%  27.1%    .862
    dengan sepenuhnya
12   Beliau menetapkan tugas      2    13   72    154    73    3.90
    tertentu untuk setiap guru   0.6%   4.1%  22.9%  49.0%  23.2%    .823
13   Beliau menentukan jadual     5    19   71    148    71    3.83
    kerja yang perlu dilaksanakan  1.6%   6.1%  22.6%  47.1%  22.6%    .901
14   Beliau mengekalkan satu      4    16   75    159    60    3.81
    tahap pencapaian yang tetap   1.3%   5.1%  23.9%  50.6%  19.1%    .846
                                          60

Item     Pernyataan Item      Tidak  Jarang-  Sekali-  Kerap  Selalu   Min
                    Pernah  jarang  sekala   kali        S.P.
30   Beliau memastikan semua      4    33    87    135   55    3.65
    tugas guru diselaraskan     1.3%   10.5%   27.7%   43.0%  17.5%    .931
20   Beliau menggalakkan guru     8    22    112    129   41    3.64
    menggunakan prosedur kerja   2.5%   7.0%   35.7%   41.1%  13.1%    1.948
    yang sama
 2   Beliau memastikan sikapnya    3    51    96    110   54    3.51
    jelas difahami oleh guru    1.0%   16.2%   30.6%   35.0%  17.2%    .989
 4   Beliau senang mencuba idea-    9    43    85    132   44    3.50
    idea baru bersama guru     2.9%   13.7%   27.1%   42.0%  14.0%    1.009
 8   Beliau mengkritik kerja-kerja   20    53    122    85    34    3.19
    guru yang tidak bermutu     6.4%   16.9%   38.9%   27.1%  10.8%    1.046
 9   Beliau bercakap dengan gaya    35    65    105    83    26    3.00
    yang tidak boleh dipersoalkan  11.1%  20.7%   33.4%   26.4%  8.3%    1.119
 6   Beliau mentadbir secara      81    67    110    49    7     2.47
    paksaan             25.8%  21.3%   35.0%   15.6%  2.2%    1.102
       Min keseluruhan                 3.6450
n = 314

     Jadual 4.8 menunjukkan nilai kekerapan dan peratusan gaya kepimpinan
pengetua dimensi berstruktur berdasarkan pandangan guru. Berdasarkan jadual
didapati responden memilih item 24, iaitu beliau meminta guru mengikut segala
peraturan dan syarat kerja yang telah ditetapkan mencatatkan seramai 2 orang (0.6%)
memilih tidak pernah, 8 (2.5%) jarang-jarang, 47 (15.0%) sekali-sekala,     144
(45.9%) kerap kali dan 113 (36.0%) sentiasa, (min bagi item ini ialah 4.14). Item 26
iaitu beliau menjelaskan kepada guru-guru apa yang diharapkannya mencatatkan
seramai 6 (1.9%) tidak pernah, 9 (2.9%) jarang-jarang, 49 (15.6%) sekali-sekala,
140 (44.6%) kerap kali, dan 110 (35.0%) sentiasa, (min = 4.08 ). Bagi item 18,
beliau menekankan segala kerja yang diberi siap pada waktu yang ditetapkan
mencatatkan seramai 4 orang (1.3%) tidak pernah, 10 (3.2%) jarang-jarang, 49
(15.6%) sekali-sekala, 158 (50.3%) kerap kali, dan 93 (29.6%) sentiasa, (min =
4.04).
                                        61

     Untuk item 22, beliau memastikan semua guru memahami peranan beliau di
sekolah mencatatkan seramai 2 orang (0.6%) tidak pernah, 19 (6.1%) jarang-jarang,
60 (19.1%) sekali-sekala, 135 (43.0%) kerap kali, dan 98 (31.2%) sentiasa, (min =
3.98). Item 28 iaitu beliau menentukan semua guru menjalankan tugas dengan
sepenuhnya mencatatkan seramai 1 orang (0.3) tidak pernah, 18 (5.7%) jarang-
jarang, 68 (21.7%) sekali-sekala, 142 (45.2%) kerap kali, dan 85 (27.1%) sentiasa,
(min = 3.93). Untuk item 12, beliau menetapkan tugas tertentu untuk setiap guru,
seramai 2 orang (0.6%) tidak pernah, 13 (4.1%) jarang-jarang, 72 (22.9%) sekali-
sekala, 154 (49.0%) kerap kali, dan 73 (23.2%) sentiasa, (min = 3.90).

     Bagi item 13 iaitu beliau menentukan jadual kerja yang perlu dilaksanakan
seramai 5 orang (1.6%) memilih tidak pernah, 19 (6.1%) jarang-jarang, 71 (22.6%)
sekali-sekala, 148 (47.1%) kerap kali, dan 71 (22.6%) sentiasa, (min = 3.83). Item
14 iaitu beliau mengekalkan satu tahap pencapaian yang tetap seramai 4 orang
(1.3%) memilih tidak pernah, 16 (5.1%) jarang-jarang, 75 (23.9%) sekali-sekala,
159 (50.6%) kerap kali, dan 60 (19.1%) sentiasa, (min = 3.81). Untuk item 30 iaitu
beliau memastikan semua tugas guru diselaraskan seramai 4 orang (1.3%) memilih
tidak pernah, 33 (10.5%) jarang-jarang, 87 (27.7%) sekali-sekala, 135 (43.0%) kerap
kali, dan 55 (17.5%) sentiasa, (min = 3.65).

     Item 20 iaitu beliau menggalakkan guru menggunakan prosedur kerja yang
sama seramai 8 orang (2.5%) memilih tidak pernah, 22 (7.0%) jarang-jarang, 112
(35.7%) sekali-sekala, 129 (41.1%) kerap kali, dan 41 (13.1%) sentiasa, (min =
3.64). Bagi gaya kepimpinan beliau memastikan sikapnya jelas difahami oleh guru
iaitu item 2, seramai 3 orang (1.0%) memilih tidak pernah, 51 (16.2%) jarang-
jarang, 96 (30.6%) sekali-sekala, 110 (35.0%) kerap kali, dan 54 (17.2%) sentiasa,
(min = 3.51). Untuk item 4 iaitu beliau senang mencuba idea-idea baru bersama
guru seramai 9 orang (2.9%) memilih tidak pernah, 43 (13.7%) jarang-jarang, 85
(27.1%) sekali-sekala, 132 (42.0%) kerap kali, dan 44 (14.0%) sentiasa, (min =
3.50).

     Seterusnya untuk item ke-8 iaitu beliau mengkritik kerja-kerja guru yang
tidak bermutu seramai 20 orang (6.4%) mensepsikan pengetua mereka tidak pernah,
53 (16.9%) jarang-jarang, 122 (38.9%) sekali-sekala, 85 (27.1%) kerap kali, dan 34
(10.8%) sentiasa, (min = 3.19). Bagi item 9 iaitu beliau bercakap dengan gaya yang
                                           62

tidak boleh dipersoalkan seramai 35 orang (11.1%) memilih tidak pernah,       65
(20.7%) jarang-jarang, 105 (33.4%) sekali-sekala, 83 (26.4%) kerap kali, dan 26
(8.3%) sentiasa, (min = 3.00 ). Item 6 iaitu beliau mentadbir secara paksaan seramai
81 orang responden (25.8%) memilih tidak pernah, 67 (21.3%) jarang-jarang, 110
(35.0%) sekali-sekala, 49 (15.6%) kerap kali, dan 7 (2.2%) sentiasa, (min = 2.47).
4.3.2 Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan PandanganGuru (Dimensi
     Berstruktur)

     Analisis gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru dapat dilihat
pada Jadual 4.9 (dimensi gaya timbang rasa).

Jadual 4.9 : Analisis Gaya Kepimpinan Pengetua Berdasarkan Pandangan Guru
Mengikut Item (Gaya Timbang Rasa)
                   Tidak   Jarang- Sekali- Kerap    Selalu    Min
Item    Pernyataan Item
                   Perna   jarang  sekala   kali          SP
21   Beliau bersedia melakukan    0    14    80    154    65     3.99
    perubahan-perubahan      0.0%   4.5%   25.5%  49.0%   20.7%   2.399
23   Beliau mudah didekati dan    10    37    85    109    73     3.63
    mesra dengan semua guru    3.2%   11.8%   27.1%  34.7%   23.2%   1.062
25   Guru-guru berasa senang     9    39    93    109    64     3.57
    apabila berbincang dengan   2.9%   12.4%   29.6%  34.7%   20.4%   1.037
    beliau
7   Beliau sedia meluangkan     4    42    115   111    42     3.46
    masa untuk memberi       1.3%   13.4%   36.6%  35.4%   13.4%     .929
    perhatian kepada guru
5   Beliau mudah difahami      9    58    106   102    39     3.33
                   2.9%   18.5%   33.8%  32.5%   12.4%   1.007

27   Beliau melaksanakan       5    45    132   106    26     3.33
    cadangan-cadangan yang     1.6%   14.3%   42.0%  33.8%   8.3%     .878
    dikemukakan oleh guru-guru
                                          63


Item     Pernyataan Item     Tidak  Jarang-  Sekali-  Kerap   Selalu   Min
                   Perna  jarang  sekala    kali        SP
17   Beliau menyokong segala     8    42    135     108   21     3.29
    tindakan yang dilakukan oleh  2.5%  13.4%   43.0%   34.4%   6.7%    .874
    guru-guru
29   Beliau mendapat persetujuan   11    60    115     102   26     3.23
    guru-guru terlebih dahulu   3.5%  19.1%   36.6%   32.5%   8.3%    .968
    sebelum meneruskan sesuatu
    perkara penting
3   Beliau melakukan perkara-    12    60    118     98   26     3.21
    perkara kecil bagi       3.8%  19.1%   37.6%   31.2%   8.3%    .973
    membolehkannya disenangi
    sebagai ahli dalam
    masyarakat sekolah
11   Beliau mengambil berat     17    60    122     85   29     3.18
    secara individu tentang hal-  5.4%  19.1%   38.9%   27.1%   9.2%    1.066
    hal kebajikan guru
1   Beliau menghulurkan       51    67    123     56   16     2.73
    pertolongan peribadi kepada  16.2%  21.3%   30.3%   17.8%   5.1%    1.098
    guru-guru
19   Beliau menganggap semua     55    71    116     55   17     2.71
    guru setaraf dengannya     17.5%  22.6%   36.9%   17.5%   5.4%    1.112
16   Beliau bertindak tanpa     54    78    106     60   16     2.70
    berunding dahulu dengan    17.2%  24.8%   33.8%   19.1%   5.1%    1.116
    guru
15   Beliau enggan menjelaskan    60    93    106     45    9     2.61
    segala tindakannya       19.1%  29.6%   33.8%   14.3%   2.9%    1.965
10   Beliau suka bersendirian    51    91    113     49   10     2.61
                   16.2%  29.0%   36.0%   15.6%   3.2%    1.035
     Min keseluruhan                  3.1722
 n = 314 orang

     Jadual 4.9 menunjukkan nilai kekerapan dan peratusan gaya kepimpinan
 pengetua dimensi bertimbang rasa berdasarkan pandangan guru. Didapati responden
 memilih item 21 iaitu beliau bersedia melakukan perubahan-perubahan seramai 14
                                         64

orang (4.5%) jarang-jarang, 80 (25.5%) sekali-sekala, 154 (49.0%) kerap kali, dan 65
(20.7%) sentiasa, (min = 3.99). Bagi item 23 iaitu beliau mudah didekati dan mesra
dengan semua guru terdapat seramai 10 orang (3.2%) memilih tidak pernah, 37
(11.8%) jarang-jarang, 85 (27.1%) sekali-sekala, 109 (34.7%) kerap kali, dan 73
(23.2%) sentiasa, (min = 3.63). Item 25 iaitu guru-guru berasa senang apabila
berbincang dengan beliau seramai 9 orang (2.9%) memilih tidak pernah, 39 (12.4%)
jarang-jarang, 93 (29.6%) sekali-sekala, 109 (34.7%) kerap kali, dan 64 (20.4%)
sentiasa, (min = 3.57).

    Item 7 iaitu beliau sedia meluangkan masa untuk memberi perhatian kepada
guru seramai 4 orang (1.3%) memilih tidak pernah, 42 (13.4%) jarang-jarang, 115
(36.6%) sekali-sekala, 111 (35.4%) kerap kali, dan 42 (13.4%) sentiasa, (min =
3.46). Bagi item 7 iaitu beliau mudah difahami terdapat seramai 9 orang (2.9%)
memilih tidak pernah, 58 (18.5%) jarang-jarang, 106 (33.8%) sekali-sekala, 102
(32.5%) kerap kali, dan 39 (12.4%) sentiasa, (min = 3.33). Item 27 iaitu beliau
melaksanakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh guru-guru terdapat
seramai 5 (1.6%) memilih tidak pernah, 45 (14.3%) jarang-jarang, 132 (42.0%)
sekali-sekala, 106 (33.8%) kerap kali, dan 26 (8.3%) sentiasa, (min = 3.33).

    Bagi item 17 iaitu beliau menyokong segala tindakan yang dilakukan oleh
guru-guru terdapat seramai 8 orang (2.5%) memilih tidak pernah, 42 (13.4%) jarang-
jarang, 135 (43.0%) sekali-sekala, 108 (34.4%) kerap kali, dan 21 (6.7%) sentiasa,
(min = 3.29). Untuk item 29 iaitu beliau mendapat persetujuan guru-guru terlebih
dahulu sebelum meneruskan sesuatu perkara penting, terdapat seramai 11 orang
(3.5%) memilih tidak pernah, 60 (19.1%) jarang-jarang, 115 (36.6%) sekali-sekala,
102 (32.5%) kerap kali, dan 26 (8.3%) sentiasa, (min = 3.23). Bagi item 3 iaitu
beliau melakukan perkara-perkara kecil bagi membolehkannya disenangi sebagai
ahli dalam masyarakat sekolah, terdapat seramai 12 orang (3.8%) memilih tidak
pernah, 60 (19.1%) jarang-jarang, 118 (37.6%) sekali-sekala, 98 (31.2%) kerap kali,
dan 26 (8.3%) sentiasa, (min = 3.21).

    Seterusnya item 11 iaitu beliau mengambil berat secara individu tentang hal-
hal kebajikan guru terdapat seramai 17 orang (5.4%) memilih tidak pernah, 60
(19.1%) jarang-jarang, 122 (38.9%) sekali-sekala, 85 (27.1%) kerap kali, dan 29
(9.2%) sentiasa, (min = 3.18).   Item 1 iaitu beliau menghulurkan pertolongan
                                         65

peribadi kepada guru-guru seramai 51 orang (16.2%) memilih tidak pernah, 67
(21.3%) jarang-jarang, 123 (30.3%) sekali-sekala, 56 (17.8%) kerap kali, dan 16
(5.1%) sentiasa, (min = 2.73). Untuk item 19 iaitu beliau menganggap semua guru
setaraf dengannya seramai 55 orang (17.5%) memilih tidak pernah, 71 (22.6%)
jarang-jarang, 116 (36.9%) sekali-sekala, 55 (17.5%) kerap kali, dan 17 (5.4%)
sentiasa, (min = 2.71 ).

    Item 16 iaitu beliau bertindak tanpa berunding dahulu dengan guru, terdapat
seramai 54 orang responden (17.2%) memilih tidak pernah, 78 (24.8%) jarang-
jarang, 106 (33.8%) sekali-sekala, 60 (19.1%) kerap kali, dan 16 (5.1%) sentiasa,
(min = 2.70). Bagi item 15 iaitu beliau enggan menjelaskan segala tindakannya,
seramai 60 orang (19.1%) memilih tidak pernah, 93 (29.6%) jarang-jarang, 106
(33.8%) sekali-sekala, 45 (14.3%) kerap kali, dan 9 (2.9%) sentiasa, (min = 2.61).
Item 10 iaitu beliau suka bersendirian terdapat seramai 51 orang (16.2%) memilih
tidak pernah, 91 (29.0% ) jarang-jarang, 113 (36.0%) sekali-sekala, 49 (15.6%) kerap
kali, dan 10 (3.2%) sentiasa, (min = 2.61 ).
4.4  Untuk Mengenal Pasti Tahap Stres Guru

    Tahap guru adalah berdasarkan pada gaya kepimpinan pengetua       yang
berstruktur dan pada gaya kepimpinan pengetua gaya bertimbang rasa.
4.4.1 Tahap Stres Guru Pada Gaya Berstruktur Pengetua

    Tahap stres guru pada gaya kepimpinan pengetua yang berstruktur adalah
seperti Jadual 4.10.
                                      66

Jadual 4.10 : Analisis Tahap Stres Guru Pada Gaya Kepimpinan Pengetua Dimensi
Berstruktur

                                Amat     Min
                Tiada  Sedikit Amat   Pasti
Item   Pernyataan Item                    Sangat    SP
               tekanan Tekanan Tertekan Tertekan
                                 Tertekan
 2   Pengetua yang tidak   41   92   106    67     8    3.29
    pernah memastikan   13.1%  29.3%  33.8%   21.3%   2.5%   1.025
    guru untuk
    memahami sikapnya
 18 Pengetua yang tidak     33    66   128    69    18    3.09
  menekankan segala     10.5%  21.0%  40.8%   22.0%   5.7%   1.037
  arahan yang diberi
    siap pada waktu yang
    ditetapkan
 12 Pengetua yang tidak     34    68   118    77    17    3.08
  menetapkan tugas     10.8%  21.7%  37.6%   24.5%   5.4%   1.053
  tertentu kepada setiap
  guru
 20 Pengetua yang tidak     26    70   125    70    23    3.02
  menggalakkan semua     8.3%  22.3%  39.8%   22.3%   7.3%   1.036
    guru menggunakan
    prosedur kerja yang
    sama
 13 Pengetua yang tidak     27    76   101    91    19    3.00
  menentukan jadual     8.6%  24.2%  32.2%   29.0%   6.1%   1.059
  kerja yang perlu
    dilaksanakan
 14 Pengetua yang tidak     24   65   125    81    19    2.98
    mengekalkan satu    7.6%  20.7%  39.8%   25.8%   6.1%   1.008
    tahap pencapaian
    yang tetap
 24 Pengetua yang        36    71   100    75    31    2.97
  meminta guru       11.5%  22.6%  31.8%   23.9%   9.9%   1.162
  mengikut segala
    peraturan dan syarat
    kerja yang telah
    ditetapkan
                                          67


Item   Pernyataan Item    Tiada   Sediki  Amat    Pasti   Amat      Min
                tekanan  Tekanan  Tertekan  Tertekan  Sangat     SP
                                     tertekan
 28 Pengetua yang tidak     21    61    116     86    29     2.86
  memastikan semua      6.7%   19.4%   36.9%    27.4%   9.2%    1.057
    guru menjalankan
    tugas dengan
    sepenuhnaya
 8   Pengetua yang       14    61    102     84    53     2.68
    mengkritik kerja-    4.5%   19.4%   32.5%    26.8%  16.9%    1.103
    kerja guru yang tidak
    bermutu
 30 Pengetua yang tidak     13    50    100     109    42    2.63
    menyelaraskan tugas   4.1%   15.9%   31.8%    34.7%  13.4%    1.035
    guru-guru
 26 Pengetua yang tidak     15    44     93     106    56     2.54
  menjelaskan kepada     4.8%   14.0%   29.6%    33.8%  17.8%    1.084
  guru apa yang
  diharapkannya
 4   Pengetua yang       68    98     90     49    9     2.47
    proaktif dengan     21.7%   31.2%   28.7%    15.6%   2.9%    1.082
    mencuba idea-idea
    baru dalam
    pentadbirannya
 9   Pengetua yang       18    41     75     103    77     2.43
    bercakap dengan     5.7%   13.1%   23.9%    32.8%  24.5%    1.106
    gaya yang tidak boleh
    dipersoalkan
 22 Pengetua yang        94    86    73     46    14    2.35
    memastikan semua    29.9%   27.4%   23.2%    14.6%   4.5%    1.188
    guru memahami
    peranannya di
    sekolah
 6   Pengetua yang       20    22     44     95   133     2.05
    mentadbir secara     6.4%   7.0%   14.0%    30.3%  42.4%    1.191
    paksaan
    Min keseluruhan                 2.7622

N = 314
                                        68

    Jadual 4.10 menunjukkan analisis tahap stres guru berdasarkan gaya
kepimpinan pengetua dimensi berstruktur. Berdasarkan analisis tersebut,    nilai
kekerapan dan peratusan mengenai tahap stres guru mengikut item diketahui.
Didapati responden memilih item 2 iaitu pengetua yang tidak pernah memastikan
guru untuk memahami sikapnya sebagai item yang mempunyai min yang tertinggi
iaitu 3.29. Dalam item ini seramai 41 orang (13.1%) merasa tiada tekanan, 92
(29.3%) sedikit tekanan, 106 (33.8%) agak tertekan, 67 (21.3%) pasti tertekan dan 8
(2.5%) amat sangat tertekan. Item 18 iaitu pengetua yang tidak menekankan segala
arahan yang diberi siap pada waktu yang ditetapkan menunjukkan sebanyak 33 orang
(10.5%) memilih tiada tekanan, 66 (21.0%) sedikit tekanan, 128 (40.8%) agak
tertekan, 69 (22.0% ) pasti tertekan, 18 (5.7%) amat sangat tertekan, (min = 3.09).
Item 12 iaitu pengetua yang tidak menetapkan tugas tertentu kepada setiap guru
menunjukkan seramai 34 orang (10.8%) memilih tiada tekanan, 68 (21.7%) sedikit
tekanan, 118 (37.6%) agak tertekan, 77 (24.5%) pasti tertekan, 17 (5.4%) amat
sangat tertekan, (min = 3.08).

    Item 20 iaitu pengetua yang tidak menggalakkan semua guru menggunakan
prosedur kerja yang sama mencatatkan seramai 26 orang (8.3%) memilih tiada
tekanan, 70 (22.3%) sedikit tekanan, 125 (39.8%) agak tertekan, 70 (22.3%) pasti
tertekan, dan 23 (7.3%) amat sangat tertekan, (min = 3.02). Item 13 iaitu pengetua
yang tidak menentukan jadual kerja yang perlu dilaksanakan merekodkan seramai 27
orang (8.6%) merasa tiada tekanan, 76 (24.2%) sedikit tekanan, 101 (32.2%) agak
tertekan, 91 (29.0%) pasti tertekan, dan 19 (6.1%) amat sangat tertekan, (min =
3.00). Item 14 iaitu pengetua yang tidak mengekalkan satu tahap pencapaian yang
tetap menunjukkan seramai 24 (7.6%) memilih tiada tekanan, 65 (20.7%) sedikit
tekanan, 125 (39.8% ) agak tertekan, 81 (25.8%) pasti tertekan, dan 19 (6.1%) amat
sangat tertekan, (min = 2.98).

    Item 24 iaitu pengetua yang meminta guru mengikut segala peraturan dan
syarat kerja yang telah ditetapkan menunjukkan seramai 36 responden (11.5%)
memilih tiada tekanan, 71 (22.6%) sedikit tekanan, 100 (31.8%) agak tertekan, 75
(23.9%) pasti tertekan, dan 31 (9.9%) amat sangat tertekan, (min = 2.97). Item 28
iaitu pengetua yang tidak memastikan semua guru menjalankan tugas dengan
sepenuhnaya menunjukkan seramai 21 orang (6.7%) memilih tiada tekanan, 61
                                         69

(19.4%) sedikit tekanan, 116 (36.9%) agak tertekan, 86 (27.4%) pasti tertekan, dan
29 (9.2%) amat sangat tertekan, (min = 2.86).    Item  8 iaitu pengetua yang
mengkritik kerja-kerja guru yang tidak bermutu menunjukkan seramai 14 orang
(4.5%) memilih tiada tekanan, 61 (19.4%) sedikit tekanan, 102 (32.5%) agak
tertekan, 84 (26.8%) pasti tertekan, dan 53 (16.9%) amat sangat tertekan, (min =
2.68).

     Item 30 iaitu pengetua yang tidak menyelaraskan tugas guru-guru
menunjukkan sebanyak 13 orang (4.1%) memilih tiada tekanan, 50 (15.9%) sedikit
tekanan, 100 (31.8%) agak tertekan, 109 (34.7%) pasti tertekan, dan 42 (13.4%) amat
sangat tertekan, (min = 2.63). Item 26 iaitu pengetua yang tidak menjelaskan kepada
guru apa yang diharapkannya menunjukkan sebanyak 15 (4.8%) memilih tiada
tekanan, 44 (14.0%) sedikit tekanan, 93 (29.6%) agak tertekan, 106 (33.8%) pasti
tertekan, dan 56 (17.8%) amat sangat tertekan, (min = 2.54). Item 4 iaitu pengetua
yang proaktif dengan mencuba idea-idea baru dalam pentadbirannya menunjukkan
sebanyak 68 orang (21.7%) memilih tiada tekanan, 98 (31.2%) sedikit tekanan, 90
(28.7%) agak tertekan, 49 (15.6%) pasti tertekan, dan 9 (2.9%) amat sangat tertekan,
(min = 2.47).

     Item 9 iaitu pengetua yang bercakap dengan gaya yang tidak boleh
dipersoalkan menunjukkan sebanyak 18 orang (5.7%) memilih tiada tekanan, 41
(13.1%) sedikit tekanan, 75 (23.9%) agak tertekan, 103 (32.8%) pasti tertekan, dan
77 (24.5%) amat sangat tertekan, (min = 2.43).   Item 22  iaitu pengetua yang
memastikan semua guru memahami peranannya di sekolah menunjukkan sebanyak
94 responden (29.9%) merasa tiada tekanan, 86 (27.4%) sedikit tekanan, 73 (23.2%)
agak tertekan, 46 (14.6%) pasti tertekan, dan 14 (4.5%) amat sangat tertekan, (min =
2.35). Item 6 iaitu pengetua yang mentadbir secara paksaan menunjukkan sebanyak
20 orang (6.4%) memilih tiada tekanan, 22 (7.0%) sedikit tekanan, 44 (14.0%) agak
tertekan, 95 (30.3%) pasti tertekan, dan 133 (42.4%) amat sangat tertekan, (min =
2.05).
                                       70

4.4.2 Tahap Stres Guru Pada Gaya Timbang Rasa Pengetua

    Tahap stres guru pada gaya kepimpinan pengetua yang timbang rasa adalah
seperti Jadual 4.11.

Jadual 4.11 : Analisis Tahap Stres Guru Pada Gaya Kepimpinan Pengetua Dimensi
Timbang Rasa

                                  Amat   Min
               Tiada  Sedikit  Amat   Pasti
Item  Pernyataan Item                      Sangat   SP
               tekanan Tekanan Tertekan Tertekan
                                  Tertekan
1   Pengetua yang tidak   72   103    92    37    9    3.60
    menghulurkan     22.9%  32.8%   29.3%   11.8%   2.9%   1.071
    pertolongan
    peribadi kepada
    guru
11   Pengetua yang tidak   31   75    83     90    35   2.93
    mengambil berat    9.9%  23.9%   26.4%   28.7   11.1%   1.168
    secara individu
    tentang hal-hal
    kebajikan guru
7   Pengetua yang tidak   28    52    102    97    34    2.81
    meluangkan masa    8.9%  16.6%   32.5%   30.9%   10.8%   1.123
    untuk memberi
    perhatian kepada
    guru
21   Pengetua yang tidak   18    62    108    92    33    2.80
    bersedia melakukan   5.7%  19.7%   34.4%   29.3%   10.5%   1.064
    perubahan
19   Pengetua yang      36    46    92    86    54    2.76
    menganggap semua   11.5%  14.6%   29.3%   27.4%   17.2%   1.230
    guru tidak setaraf
    dengannya
27   Pengetua yang tidak   19    50    107    108    30    2.75
    melaksanakan      6.1%  15.9%   34.1%   34.4%   9.6%   1.032
    cadangan-cadangan
    yang di-kemukakan
    oleh guru-guru
                                    71


10  Pengetua yang tidak   35   46   71     97   65   2.65
   suka bergaul      11.1%  14.6%  22.6%    30.9%  20.7%  1.269
   dengan warga
   sekolah
29  Pengetua yang tidak   17    33   100     112   52   2.53
   mendapatkan      5.4%  10.5%  31.8%    35.7%  16.6%  1.058
   persetuju an guru-
   guru terlebih dahulu
   sebelum menerus-
   kan sesuatu perkara
   penting
23  Pengetua yang tidak   22    37   81     95   79   2.48
   mudah didekati dan   7.0%  11.8%  25.8%    30.3%  25.2%  1.188
   tidak mesra
15  Pengetua yang      13    34   87     127   53   2.45
   enggan menjelaskan   4.1%  10.8%  27.7%    40.4%  16.9%  1.026
   segala tindakannya
16  Pengetua yang      8    34   71     114   84   2.44
   bertindak tanpa    2.5%  10.8%  22.6%    36.3%  26.8%  2.668
   berunding dahulu
   dengan guru
5  Pengetua yang      19    38   81     98   78   2.43
   sukar difahami     6.1%  12.1%  25.8%    31.2%  24.8%  1.163
25  Pengetua yang tidak   20    32   72     114   76   2.38
   senang berbincang   6.4%  10.2%  22.9%    36.3%  24.2%  1.145
   dengan guru-guru
17  Pengetua yang tidak   8   26    83     116   81   2.25
   menyokong segala    2.5%  8.3%  26.4%    36.9%  25.8%  1.012
   tindakan yang
   dilakukan oleh guru
3  Pengetua yang      158   70   65     15    6   1.86
   melakukan perkara-   50.3%  22.3%  20.7%    4.8%  1.9%  1.028
   perkara kecil untuk
   membolehkannya
   disenangi sebagai
   ahli dalam
   masyarakat sekolah
     Min Keseluruhan           2.6051
N = 314
                                         72

    Jadual 4.11 menunjukkan analisis tahap stres guru berdasarkan gaya
kepimpinan pengetua dimensi bertimbang rasa. Berdasarkan analisis tersebut, nilai
kekerapan dan peratusan mengenai tahap stres guru mengikut item diketahui.
Didapati responden memilih item 1 iaitu pengetua yang tidak menghulurkan
pertolongan peribadi kepada guru mempunyai min yang tertinggi iaitu 3.60. Dalam
item ini terdapat seramai 72 (22.9%) merasa tiada tekanan, 103 (32.8%) sedikit
tekanan, 92 (29.3%) agak tertekan, 37 (11.8%) pasti tertekan dan 9 (2.9%) amat
sangat tertekan, (min = 3.60). Item 11 iaitu Pengetua yang tidak mengambil berat
secara individu tentang hal-hal kebajikan guru , mencatatkan seramai 31 orang
(9.9%) merasa tiada tekanan, 75 (23.9%) sedikit tekanan, 83 (26.4%) agak tertekan,
90 (28.7) pasti tertekan, dan 35 (11.1%) amat sangat tertekan, (min = 2.93). Item 7
iaitu pengetua yang tidak meluangkan masa untuk memberi perhatian kepada guru,
mencatatkan seramai 28 (8.9%) merasa tiada tekanan, 52 (16.6%) sedikit tekanan,
102 (32.5%) agak tertekan, 97 (30.9%) pasti tertekan, dan 34 (10.8%) amat sangat
tertekan, (min = 2.81).

    Item 21 iaitu pengetua yang tidak bersedia melakukan perubahan,
mencatatkan seramai 18 (5.7%) merasa tiada tekanan, 62 (19.7%) sedikit tekanan,
108 (34.4%) agak tertekan, 92 (29.3%) pasti tertekan, dan 33 (10.5%) amat sangat
tertekan, (min = 2.80). Item 19 iaitu pengetua yang menganggap semua guru tidak
setaraf dengannya, mencatatkan seramai 36 orang (11.5%) merasa tiada tekanan, 46
(14.6%) sedikit tekanan, 92 (29.3%) agak tertekan, 86 (27.4%) pasti tertekan, dan 86
(27.4%) amat sangat tertekan, (min = 2.76). Item 27 iaitu pengetua yang tidak
melaksanakan cadangan-cadangan yang dikemukakan oleh guru-guru, mencatatkan
seramai 19 (6.1%) merasa tiada tekanan, 50 (15.9%) sedikit tekanan, 107 (34.1%)
agak tertekan, 108 (34.4%) pasti tertekan, dan 30 (9.6%) amat sangat tertekan, (min
= 2.75).

    Item 10 iaitu pengetua yang tidak suka bergaul dengan warga sekolah,
mencatatkan seramai 35 orang (11.1%) merasa tiada tekanan, 46 (14.6%) sedikit
tekanan, 71 (22.6%) agak tertekan, 97 (30.9%) pasti tertekan, dan 65 (20.7%) amat
sangat tertekan, (min = 2.65). Item 29 iaitu pengetua yang tidak mendapatkan
persetujuan guru-guru terlebih dahulu sebelum meneruskan sesuatu perkara penting,
mencatatkan seramai 17 (5.4%) merasa tiada tekanan, 33 (10.5%) sedikit tekanan,
                                         73

100 (31.8%) agak tertekan, 112 (35.7%) pasti tertekan, dan 52 (16.6%) amat sangat
tertekan, (min = 2.53). Item 23 iaitu pengetua yang tidak mudah didekati dan tidak
mesra, mencatatkan seramai 22 (7.0%) merasa tiada tekanan, 37 (11.8%) sedikit
tekanan, 81 (25.8%) agak tertekan, 95 (30.3%) pasti tertekan, dan 79 (25.2%) amat
sangat tertekan, (min = 2.48).

    Item 15 iaitu pengetua yang enggan menjelaskan segala tindakannya,
mencatatkan seramai 13 (4.1%) merasa tiada tekanan, 34 (10.8%) sedikit tekanan, 87
(27.7%) agak tertekan, 127 (40.4%) pasti tertekan, dan 53 (16.9%) amat sangat
tertekan, (min = 2.45). Item 16 iaitu pengetua yang bertindak tanpa berunding
dahulu dengan guru, mencatatkan seramai 8 (2.5%) merasa tiada tekanan, 34 (10.8%)
sedikit tekanan, 71 (22.6%) agak tertekan, 114 (36.3%) pasti tertekan, dan 84
(26.8%) amat sangat tertekan, (min = 2.44). Item 5 iaitu pengetua yang sukar
difahami, mencatatkan seramai 19 (6.1%) merasa tiada tekanan, 38 (12.1%) sedikit
tekanan, 81 (25.8%) agak tertekan, 98 (31.2%) pasti tertekan, dan 78 (24.8%) amat
sangat tertekan, (min = 2.43).

    Item 25 iaitu pengetua yang tidak senang berbincang dengan guru-guru,
mencatatkan seramai 20 orang (6.4%) merasa tiada tekanan, 32 (10.2%) sedikit
tekanan, 72 (22.9%) agak tertekan, 114 (36.3%) pasti tertekan, dan 76 (24.2%) amat
sangat tertekan, (min = 2.38). Item 17 iaitu pengetua yang tidak menyokong segala
tindakan yang dilakukan oleh guru, mencatatkan seramai 8 orang (2.5%) merasa
tiada tekanan, 26 (8.3%) sedikit tekanan, 83 (26.4%) agak tertekan, 116 (36.9%)
pasti tertekan, dan 81 (25.8%) amat sangat tertekan, (min = 2.25). Item 3 iaitu
pengetua yang melakukan perkara-perkara kecil untuk membolehkannya disenangi
sebagai ahli dalam masyarakat sekolah, mencatatkan seramai 158 (50.3%) merasa
tiada tekanan, 70 (22.3%) sedikit tekanan, 65 (20.7%) agak tertekan, 15 (4.8%) pasti
tertekan, dan 6 (1.9%) amat sangat tertekan, (min = 1.86).

    Analisis dapatan dari aspek tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan
pengetua dilakukan dengan meletakkan kategori sedikit tekanan, agak tertekan dan
pasti tertekan. Min daripada jawapan responden dikategorikan kepada skala berikut:
                                         74

Jadual 4.12 : Skala Tahap Stres

     Skala               Kategori
    1.00 - 2.33       Sedikit Tekanan / Rendah
    2.34 - 3.66       Agak Tertekan / Sederhana
    3.67 – 5.00       Pasti Tertekan / Tinggi


Jadual 4.13 : Min dan Tahap Stres pada Gaya Kepimpinan Pengetua

        Stres           Min      Tahap stres
 Stres pada gaya berstruktur       2.762      Tinggi
 Stres pada gaya bertimbang rasa     2.605     Sederhana
 Stres keseluruhan            2.684      Tinggi


    Kesimpulannya, tahap stres responden (guru) pada gaya kepimpinan pengetua
yang berstruktur adalah sederhana atau agak tertekan (min = 2.762). Tahap stres
responden pada gaya bertimbang rasa pengetua adalah juga sederhana atau agak
tertekan (min = 2.60). Skala tahap stres (Rajah 4.12) adalah rendah atau sedikit
tekanan (min = 1.00 - 2.33), sederhana atau agak tertekan (min = 2.34 - 3.66) dan
tinggi atau pasti tertekan (min = 3.67 – 5.00).
4.5  Pengujian Hipotesis

    Hipotesis kajian adalah untuk melihat perbezaan dan hubungan antara
pembolehubah.    Untuk melihat perbezaan tahap stres di kalangan guru-guru
berdasarkan faktor demografi (jantina, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan dan sesi persekolahan), penyelidik telah menggunakan Ujian-t.     Ia
digunakan untuk menguji wujudnya perbezaan di antara min satu pebolehubah bagi
dua kumpulan sampel yang tidak saling bergantungan. Di dalam kajian ini, min
antara dua pebolehubah akan dibandingkan. Nilai ”p“ yang digunakan ialah 0.05
untuk menentukan aras signifikan bagi menguji hipotesis null, iaitu tidak terdapat
perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi demografi (jantina, sebagai guru
kelas, mengajar kelas peperiksaan dan sesi persekolahan).
                                           75

    Untuk melihat perbezaan tahap stres di kalangan guru-guru berdasarkan
faktor demografi (umur, pengalaman mengajar dan status perkahwinan,), penyelidik
menggunakan One-Way ANOVA. Ia digunakan untuk menguji wujudnya perbezaan
di antara min satu pembolehubah bagi lebih dari dua kumpulan yang tidak saling
bergantungan. Nilai ”p“ yang digunakan ialah 0.05 untuk menentukan aras
signifikan bagi menguji hipotesis null iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru dari segi demografi   (umur, pengalaman mengajar dan status
perkahwinan). Pernyataan hipotesis dan hasil pengujian hipotesis adalah seperti
berikut:
4.5.1 Hipotesis Pertama (Ho 1.1) Iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
    Signifikan Tahap Stres Guru Dari Segi Jantina


Jadual 4.14 : Tahap Stres Guru Dengan Jantina

           Jantina     Min    SP   Ujian-t  Signifikan, p
 Tahap stres  Lelaki        2.826   .681
                              2.832     0.005
         Perempuan      2.622   .543
Signifikan pada aras keyakinan 0.05 (p < 0.05). Ho ditolak.

    Jadual 4.14 menunjukkan tahap stres guru dengan jantina.     Berdasarkan
jadual didapati nilai p = 0.005 lebih kecil daripada nilai aras signifikan yang
ditetapkan 0.05. Ini bermaksud hipotesis null, Ho1.1 ditolak dan menerima Ha. Ini
bermakna terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi jantina.
                                           76

4.5.2 Hipotesis Kedua (Ho      1.2) Iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
     Signifikan Tahap Stres Guru Dari Segi Umur

Jadual 4.15 : Analisis Skor Min Dan Anova Sehala Perbandingan Tahap Stres
        Guru Dengan Umur

         Umur              Min      Sisihan Lazim
         20 – 30 tahun         2.623         .577
Tahap stres    31 – 40 tahun         2.649         .548
         41 – 50 tahun         2.745         .634
         51 tahun ke atas       2.870         .727
               ANOVA (SEHALA)
            Dk      Jumlah  Min Kuasa   Nisbah F    Sig. p
                 Kuasa Dua    Dua
Antara kumpulan     3      1.508    .503
Dalam kumpulan     310      109.079    .352     1.428     .234
Jumlah         313      110.587
Signifikan pada aras p = 0.05 (p > 0.05). Ho diterima.


     Jadual 4.15 menunjukkan perbandingan tahap stres guru dengan umur.
Didapati tahap stres yang paling tinggi ialah guru yang berumur 51 tahun ke atas
(min = 2.86), diikuti guru yang yang berumur 41-50 tahun (min = 2.744), kemudian
guru yang berumur 31-40 tahun (min = 2.64) dan yang terendah adalah guru yang
berumur 20-30 tahun (min = 2.62). Berdasarkan jadual Anova Sehala, analisis
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dengan umur.
Nilai `p’ yang diperolehi ialah 0.234, manakala aras signifikan yang ditetapkan ialah
0.05 (5%). Nilai `p’ yang lebih tinggi menunjukkan hipoteris null di diterima.
                                           77

4.5.3 Hipotesis ketiga (Ho 1.3) iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan
     tahap stres guru dari segi pengalaman mengajar.


Jadual 4.16 : Analisis Skor Min Dan ANOVA Sehala Perbandingan Tahap Stres
        Guru Dengan Pengalaman Mengajar

           Pengalaman
                         Min      Sisihan Lazim
            Mengajar
Tahap stres    1 – 10 tahun          2.604        .557
         11 – 20 tahun         2.717        .601
         21 – 30 tahun         2.812        .647
                 ANOVA (SEHALA)
            Dk      Jumlah   Min Kuasa   Nisbah F    Sig. p
                 Kuasa Dua     Dua
Antara kumpulan     2      2.064     1.032
Dalam kumpulan     311     108.523     .349    2.958     .053
Jumlah         313     110.587
Signifikan pada aras p = 0.05, (p > 0.05). Ho diterima.


     Jadual 4.16 menunjukkan analisis skor min dan ANOVA Sehala
perbandingan tahap stres guru dengan pengalaman mengajar. Berdasarkan jadual
didapati min tahap stres guru yang mempunyai pengalaman mengajar selama 1
hingga 10 tahun ialah 2.603. Min tahap stres guru yang mempunyai pengalaman
mengajar selama 11 hingga 20 tahun ialah 2.717, manakala guru yang mempunyai
pengalaman mengajar selama 21 hingga 30 tahun pula ialah 2.811. Berdasarkan
jadual Anova Sehala, nilai `p’ yang diperolehi ialah 0.053, iaitu lebih besar
berbanding aras signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05 (5%).       Analisis ini
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dengan
pengalaman mengajar.    Nilai `p’ yang lebih tinggi menunjukkan hipoteris null di
diterima.
                                           78

4.5.4 Hipotesis Keempat (Ho 1.4) Iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
     Signifikan Tahap Stres Guru Dari Segi Status Perkahwinan


Jadual 4.17 : Analisis Skor Min Dan ANOVA Sehala Perbandingan Tahap Stres
        Guru Dengan Status Perkahwinan

              Status
                         Min     Sisihan Lazim
           Perkahwinan
         Bujang            2.682         .560
Tahap stres
         Berkahwin           2.688         .605
         Duda / Janda /
                        2.500         .630
         Berpisah / Balu
                ANOVA (SEHALA)
            Dk      Jumlah   Min Kuasa  Nisbah F     Sig. p
                  Kuasa Dua   Dua
Antara kumpulan     2       .173    .087
Dalam kumpulan     311      110.414    .355    .244      .784
Jumlah         313      110.587
Signifikan pada aras p = 0.05, (p > 0.05). Ho diterima


     Jadual 4.17 menunjukkan analisis skor min dan ANOVA Sehala
perbandingan tahap stres guru dengan status perkahwinan.    Berdasarkan jadual
didapati min tahap stres guru bujang ialah 2.682, guru berkahwin ialah 2.687 dan
guru duda/janda/berpisah/balu ialah 2.50. Berdasarkan jadual ANOVA Sehala pula
didapati nilai `p’ yang diperolehi ialah 0.784, iaitu lebih besar berbanding aras
signifikan yang ditetapkan iaitu 0.05 (5%). Analisis ini menunjukkan tidak terdapat
perbezaan yang signifikan tahap stres guru dengan pengalaman mengajar. Nilai `p’
yang lebih tinggi menunjukkan hipoteris null di diterima.
                                          79

4.5.5  Hipotesis Kelima (Ho 1.5) Iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
    Signifikan Tahap Stres Guru Sebagai Guru KelasJadual 4.18 : Tahap Stres Guru Dengan Sebagai Guru Kelas

         Sebagai Guru            Sisihan
                     Min           Ujian-t     Sig. p
         Kelas                Lazim
Tahap stres
         Tidak          2.715      .608
                                  .757     .385
         Ya           2.661      .585
Signifikan pada aras p = 0.05, (p > 0.05). Ho diterima.


    Jadual 4.18 menunjukkan tahap stres guru dengan sebagai guru kelas.
Daripada jadual didapati nilai p = 0.385 lebih besar daripada nilai aras signifikan
yang ditetapkan 0.05. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap
stres guru sebagai guru kelas, maka hipotesis null, Ho diterima dan menolak Ha.
4.5.6 Hipotesis Keenam (Ho 1.6) Iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
    Signifikan Tahap Stres Guru Segi Mengajar Kelas PeperiksaanJadual 4.19 : Tahap Stres Guru Dengan Mengajar Kelas Peperiksaan

         Mengajar Kelas Min       Sisihan    Ujian-t    Sig. p
Tahap stres   Peperiksaan           Lazim
guru       Tidak        2.707     .569
                                 .01       .979
         Ya          2.668     .611
Signifikan pada aras p = 0.05, (p > 0.05). Ho diterima.


    Jadual 4.9 menunjukkan tahap stres guru dengan mengajar kelas peperiksaan.
Berdasarkan jadual menunjukkan bahawa nilai p = 0.979 lebih besar daripada nilai
aras signifikan yang ditetapkan 0.05. Ini bermaksud Ho tidak dapat ditolak, iaitu
tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi sama ada
mengajar kelas peperiksaan atau tidak.
                                        804.5.7 Hipotesis ketujuh (Ho 1.7) iaitu Tidak Terdapat Perbezaan Yang
    Signifikan Tahap Stres Guru Dari Sesi Persekolahan


Jadual 4.20 : Tahap Stres Guru Dengan Sesi Persekolahan

         Sesi   Min     Sisihan Lazim   Ujian-t   Sig. p
Tahap stres   Pagi    2.665      .617
                              .886    .347
         Petang   2.723      .545
Signifikan pada aras p = 0.05, (p > 0.05). Ho diterima.


    Jadual 4.20 menunjukkan tahap stres guru dengan sesi persekolahan.
Berdasarkan jadual menunjukkan bahawa nilai p = 0.347 lebih besar daripada nilai
aras signifikan yang ditetapkan 0.05. Ini bermaksud tidak terdapat perbezaan yang
signifikan tahap stres guru dari segi sesi persekolahan, maka hipotesis null, Ho
diterima dan menolak Ha.
4.5.8 Menguji Hipotesis Kelapan


    Berikut adalah ujian untuk mengkaji hubungan antara gaya kepimpinan
pengetua dengan tahap stres guru. Tahap stres guru pada gaya berstruktur pengetua
dikaitkan dengan gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur. Tahap stres guru
pada gaya timbang rasa pengetua dikaitkan dengan gaya kepimpinan pengetua
dimensi timbang rasa. Pengujian berbentuk inferensi korelasi ini adalah untuk
mengukur kekuatan hubungan dan kekuatan tahap hubungan antara dua
pembolehubah. Kekuatan hubungan adalah sama ada positif atau negatif, manakala
kekuatan tahap hubungan adalah sama ada tinggi atau rendah.     Model korelasi
pearson telah digunakan untuk menentukan korelasi tersebut dan keputusan ini
digunakan untuk menguji hipotesis berikut:


    Hipotesis kelapan (Ho 2.1) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres guru.
                                          81Jadual 4.21 :   Analisis Korelasi Antara Gaya Kepimpinan Pengetua Dimensi
Berstruktur Dengan Stres Guru (Pada Gaya Berstruktur Pengetua)

          Min     Sisihan Lazim   Indeks Korelasi,    Sig. p
                              r       (1 arah)
Gaya Berstruktur   3.645      .489
                            -.159(**)      .002
Tahap stres      2.762      .506
** Signifikan pada 0.01 (1 arah), (p < 0.01). Ho ditolak.


    Jadual 4.21 menunjukkan analisis korelasi antara gaya kepimpinan pengetua
dimensi berstruktur dengan stres guru (pada gaya berstruktur pengetua).  Daripada
jadual tersebut menunjukkan pekali korelasi, r bagi gaya kepimpinan dimensi
berstruktur dengan tahap stres guru adalah bersamaan -.159. Nilai p yang diperolehi
(0.002) adalah lebih kecil dari aras signifikan (p) yang ditetapkan (0.01). Menurut
Rowntree (1981) dalam Mohd. Najib (2003), nilai ini menunjukkan hubungan yang
sangat lemah. Ini bermakna hipotesis null ditolak dan menerima Ha. Maka hasil
kajian ialah terdapat hubungan yang signifikan pada tahap yang sangat lemah dan
negatif antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres
guru pada gaya kepimpinan pengetua yang berstruktur.


    Hubungan antara tahap stres guru pada gaya kepimpinan pengetua yang
mengamalkan gaya berstruktur dapat dilihat secara lebih jelas menerusi plot graf
dalam Rajah 4.1
                                                   82


            4.5


            4.0
   TAHAP STRES GURU
            3.5


            3.0


            2.5


            2.0


            1.5


            1.0
               1       2      3     4        5       6


                    GAYA BERSTRUKTUR PENGETUA

Rajah 4.1 : Plot Hubungan Tahap Stres Guru Pada Gaya Kepimpinan Pengetua
                 Dimensi Berstruktur
4.5.9 Menguji Hipotesis Kesembilan


        Hipotesis Kesembilan (Ho 2.2) iaitu tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara gaya kepimpinan pengetua dimensi bertimbang rasa dengan tahap stres guruJadual 4.22 : Analisis Korelasi Antara Gaya Kepimpinan Pengetua Dimensi
Timbang Rasa Dengan Stres Guru (Pada Gaya Timbang Rasa Pengetua)

                     Min   Sisihan Lazim  Indeks korelasi,    Sig. p
                                     r       (1 arah)
Gaya Timbang rasa            3.172     .504
                                    0.080      0.079
Tahap stres               2.605     .749
Signifikan pada aras 0.05 (1 arah). (p > 0.05). Ho diterima.
                                              83

       Jadual 4.22 menunjukkan analisis korelasi antara gaya kepimpinan pengetua
dimensi timbang rasa dengan stres guru (pada gaya timbang rasa pengetua). Jadual
tersebut menunjukkan pekali korelasi, r bagi gaya kepimpinan dimensi timbang rasa
dengan tahap stres guru adalah bersamaan 0.080. Menurut Rowntree, (1981) dalam
Mohd. Najib (2003), nilai ini menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Nilai
signifikan, p (0.079) yang lebih besar dari nilai p yang ditetapkan (0.05)
menunjukkan hipotesis null tidak dapat ditolak.          Ini bermakna tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi timbang rasa
dengan tahap stres guru pada gaya timbang rasa pengetua .


                Hubungan antara tahap stres guru pada gaya kepimpinan pengetua
yang mengamalkan gaya bertimbang rasa dapat dilihat secara lebih jelas menerusi
plot graf dalam Rajah 4.2.

            6
   Tahap Stres Guru
            5            4            3            2            1            0
              1       2      3      4      5      6


                       Gaya Timbang Rasa Pengetua


Rajah 4.2 : Plot Hubungan Tahap Stres Guru Pada Gaya Kepimpinan Pengetua
Dimensi Timbang Rasa
                                        84
                    BAB 5           PERBINCANGAN DAN KESIMPULAN
5.1  Pendahuluan


    Bab ini membincangkan keputusan yang dinyatakan dalam bab 4. Bab ini
mengandungi enam perkara, iaitu (i) ringkasan kajian, (ii) membincangkan
keputusan dengan membuat implikasi berdasarkan kajian lepas atau teori, (iii)
menjawab hipotesis kajian dari bab 1, (iv) membuat cadangan tindakan berdasarkan
keputusan kajian, (v) membuat cadangan tentang kajian lanjutan, dan (vi) membuat
kesimpulan tentang perolehan kajian.5.2  Ringkasan Kajian


    Kajian ini dilakukan sebagai usaha untuk menambah serta mengembangkan
lagi pengetahuan mengenai gaya kepimpinan pengetua dari dimensi mengutamakan
berstruktur dan bertimbang rasa dan hubungannya dengan stres guru berdasarkan
gaya kepimpinan pengetua yang berkenaan. Hal ini dirasakan perlu diketahui untuk
melihat tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua mengikut pandangan
guru. Perkara ini perlu bagi pihak yang berkaitan dengan pendidikan sama ada
sekolah, pejabat pelajaran daerah, negeri atau kementerian untuk merancang program
pencegahan agar stres guru berada dalam keadaan terkawal.

       Kajian ini bertujuan untuk melihat dan mengenal pasti gaya
kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru di lapan buah sekolah harian
biasa yang mempunyai dua sesi persekolahan di daerah Muar. Lokasi dipilih kerana
ianya mampu memberi maklumat berdasarkan kehendak kajian iaitu melihat gaya
kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan guru dan hubungannya dengan stres
guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua.
                                          85

    Antara soalan atau hipotesis kajian yang dikemukan dalam kajian ini ialah
mengenalpasti perbezaan tahap stres guru dari segi dari segi jantina, umur,
pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan dan sesi/sidang persekolahan. Selain itu, kajian ini juga untuk
mengenalpasti hubungan antara stres dengan faktor gaya kepimpinan pengetua
dimensi pendayautamaan struktur dan dimensi bertimbang rasa.

    Dalam kajian ini, stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua
merupakan pebolehubah bersandar, manakala faktor demografi seperti jantina, umur,
pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan dan sesi/sidang persekolahan merupakan pembolehubah bebas.

    Kajian ini menggunakan kaedah tinjauan secara soal selidik. Alat kajian
yang digunakan adalah terdiri daripada satu set soal selidik yang terdiri daripada tiga
bahagian. Bahagian A terdiri daripada butir-butir diri sampel iaitu jantina, umur,
pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan dan sesi/sidang persekolahan. Bahagian B soal selidik ini mempunyai
30 item yang menyentuh tentang gaya kepimpinan pengetua dari dimensi
pendayautamaan struktur dan bertimbang rasa. Bahagian C pula mengandungi 30
item yang menyentuh tentang tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan
pengetua.

    Bagi memproses data, data yang diperolehi daripada soal selidik yang
diedarkan kepada responden akan dianalisis menggunakan program ”Statistical
Package For the Social Sciences” (SPSS) versi 11.5 yang dapat digunakan untuk
mengenalpasti pebolehubah-pembolehubah yang dikaji dari segi kekerapan. Bagi
melihat sama ada terdapat perbezaan yang signifikan pengkaji telah menggunakan
Ujian-t dan ANOVA. Selain itu kaedah kekerapan dan peratusan juga digunakan
untuk melihat tahap stres dalam setiap item.
5.3  Keputusan dan implikasi kajian

    Bahagian ini akan membincangkan keputusan dan implikasi kajian.
Berdasarkan kajian didapati gaya kepimpinan pengetua dalam kedua-dua dimensi
                                          86

iaitu dimensi berstruktur dan timbang rasa adalah tinggi pada pandangan guru.
Kebanyakan item dalam kedua-dua dimensi mempunyai min yang lebih dari 3.00.
Ini menunjukkan pengetua di sekolah-sekolah yang dikaji mengamalkan tinggi dalam
kedua-dua dimensi gaya tersebut.

    Kajian juga mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara gaya
kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres guru (r = -0.159 dan p =
0.002). Walaupun hubungan tersebut adalah pada tahap yang sangat lemah dan
hubungannya adalah secara negatif, namun terdapat item-item tertentu yang
menyebabkan stres guru.   Ini bermakna semakin kurang gaya berstruktur pengetua
maka semakin tinggi tahap stres guru. Walaubagaimana pun tahap stres guru adalah
berbeza mengikut item gaya berstruktur tersebut.

    Kajian mendapati tidak terdapat hubungan yang signifikan gaya kepimpinan
pengetua dimensi timbang rasa dengan tahap stres guru. Hasil kajian mendapati apa
pun gaya kepimpinan pengetua, pasti ada guru yang berada pada tahap amat tertekan.
Ini ditunjukkan oleh hasil kajian yang tidak ada yang mendapat skor kosong peratus
pada setiap item dalam kedua-dua dimensi kepimpinan. Ini menjelaskan mengapa
hubungan antara gaya kepimpinan kedua-dua dimensi dengan tahap stres guru berada
pada tahap yang sangat lemah dan tidak terdapat hubungan yang signifikan. Ini
berbeza dengan kajian Tee dan Azizi (2006), yang mendapati tahap stres kerja di
kalangan guru berada pada tahap yang sederhana. Faktor yang telah dikenal pasti
sebagai faktor utama stres kerja di kalangan responden ialah faktor salah laku pelajar
(min = 3.43). Ini diikuti oleh faktor kekangan masa dan sumber (min = 2.97), faktor
penghargaan (min = 2.90) dan faktor perhubungan interpersonal (min = 2.85).
Noriah (1995), pula telah menunjukkan bahawa guru-guru yang menghadapi stres
dan `burnout’ akan meninggalkan profesion perguruan sebelum tamat tempoh
perkhidmatan. Kajian Noriah (1995), juga menunjukkan bahawa tekanan pekerjaan
di kalangan guru-guru telah meningkat. Tekanan ini timbul dari berbagai punca
seperti kekangan masa, beban tugas yang berlebihan, tingkah laku pelajar, rakan
sekerja, dan juga polisi yang dibuat oleh pihak pentadbir.

    Semua faktor utama yang menyebabkan stres yang dikaji oleh Tee dan Azizi
(2006) dan Noriah (1995) ini walaupun berlaku di sekolah tetapi hanya secara tidak
                                        87

langsung dengan gaya kepimpinan pengetua. Ini berbeza dengan kajian pengkaji
yang berkaitan secara secara langsung dengan gaya kepimpinan pengetua.

    Walaubagaimana pun, pengetahuan mengenai cara menangani stres perlu
diberi kepada guru agar guru sentiasa berada dalam emosi yang stabil dan dapat
mengawal tekanan.   Pembelajaran mengenai psikologi manusia membolehkan
seseorang lebih mudah memahami manusia iaitu diri sendiri dan juga orang lain.
Guru merupakan profesion yang memerlukan pengetahuan dan pengamalan ilmu
psikologi kerana kerjaya guru merupakan kerjaya yang berhubung secara langsung
dengan manusia. Watts dan Short (1990) dalam Nor’Azian (2003) menyatakan
keadaan stres yang berpanjangan boleh menyebabkan penarikan diri dari kerja
mereka sama ada dalam bentuk fizikal atau psikologi. Untuk itu langkah mengawal
emosi perlu diketahui oleh setiap individu. Menurut Mohd Azhar (2004), langkah
pertama dalam membuat penyesuaian pada stres adalah mengenal pasti tahap tekanan
yang dialami. Langkah ini dapat dilakukan dengan cara :

i.   Memahami proses dan kesan tekanan
ii.  Mengenal pasti punca-punca utama tekanan
iii.  Mengenali dan mengetahui bila tekanan itu berlaku ataupun akan berlaku
iv.  Membentuk beberapa cara yang sesuai bagi mengatasi tekanan yang kerap
    dihadapi
v.   Melatih diri mengatasi tekanan dengan cara ditetapkan terlebih dahulu
vi.  Kenali bentuk tekanan yang dapat membantu kita mengembangkan diri

    Seseorang individu perlu mengenali diri sendiri terlebih dahulu. Ini dapat
membantu individu untuk mengendali tekanan yang dihadapi. Kebolehan mengenal
diri dan mengendali tekanan membolehkan individu tersebut menghadapi sebarang
tekanan dalam keadaan emosi yang stabil.

    Menurut Shahril (2000), pengetua perlu mempunyai tahap kecerdasan (IQ)
dan kecerdasan emosi yang seimbang (EQ). Ciri ini penting bagi membolehkan
pengetua menangani masalah yang dihadapi secara rasional. Ketidakstabilan emosi
akan mempengaruhi sikap dan tingkah kepimpinan pengetua terhadap tugas dan gaya
kepemimpinannya.   Pengetua yang terlalu emosional didapati lebih mudah
mengalami stres dan sukar diajak berunding. Mereka lebih cenderung mengamalkan
                                         88

gaya kepemimpinan autokratik, manakala pengetua yang stabil emosinya lebih
mudah diajak berunding dan cenderung mengamalkan gaya kepemimpinan
demokratik.

    Stres kerja pada tahap yang tinggi biasanya akan membawa kepada
ketidakpuasan kepada kerja, sikap suka mengelak dan pengabaian kerja. Namun gaya
kepimpinan pengetua tidak akan mempengaruhi tahap stres guru jika guru mampu
mengawal emosinya dan memahami situasi peranan yang perlu dilaksanakan oleh
pengetua. Kawalan emosi pada tahap tekanan yang pelbagai bukan sahaja perlu
dilakukan oleh pengetua, tetapi juga oleh semua guru dan staf sekolah. Ini bagi
menjamin persekitaran sosial sekolah yang harmonis.
5.4  Menjawab Objektif Dan Hipotesis Kajian

    Bahagian ini membincangkan pencapaian objektif kajian dan hasil pengujian
hipotesis seperti mana yang dinyatakan dalam bab 1.      Hasil kajian adalah
berdasarkan kepada 314 borang soal selidik yang telah dilengkapkan oleh responden.
Objektif-objektif tersebut ialah (i) untuk mengenal pasti gaya kepimpinan pengetua
berdasarkan pandangan guru, (ii) untuk mengenal pasti tahap stres guru, dan (iii)
untuk mengenal pasti sama ada terdapat hubungan yang signifikan diantara gaya
kepimpinan pengetua dengan stres guru.

    Hipotesis-hipotesis kajian pula ialah (i) Ho 1.1 = Tidak terdapat perbezaan
yang signifikan tahap stres guru dari segi jantina, (ii) Ho 1.2 = Tidak terdapat
perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi umur, (iii) Ho 1.3 = Tidak
terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi pengalaman mengajar,
(iv) Ho 1.4 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi
status perkahwinan, (v) Ho 1.5 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap
stres guru pengetua dari segi sebagai guru kelas, (vi) Ho 1.6 = Tidak terdapat
perbezaan yang signifikan tahap stres guru pengetua dari segi mengajar kelas
peperiksaan, (vii) Ho 1.7 = Tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
pengetua dari segi sesi persekolahan, (viii) Ho 2.1 = Tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres
                                        89

guru, (ix) Ho 2.2 = Tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan
pengetua dimensi bertimbang rasa dengan tahap stres guru.

    Objektif kajian yang pertama ialah untuk mengenal pasti gaya kepimpinan
pengetua berdasarkan pandangan guru sama ada gaya berstruktur atau bertimbang
rasa.  Hasil kajian mendapati gaya kepimpinan pengetua pada pandangan 314
responden dari kalangan guru adalah pada tahap tinggi pada gaya berstruktur (min =
3.645) dan pada tahap tinggi juga pada gaya timbang rasa (min = 3.172). Dapatan ini
menyokong kajian yang dilakukan oleh Suaidah (1983), yang mendapati peratusan
guru besar dan pengetua yang mengamalkan tingkah laku timbang rasa dan
pendayautamaan struktur adalah tinggi.

    Pada pandangan guru, gaya berstruktur pengetua yang paling kerap ialah
pengetua meminta guru mengikut segala peraturan dan syarat kerja yang telah
ditetapkan (min = 4.14). Seramai 144 orang responden (45.9%) memilih kerap-kali
pengetua menunjukkan gaya berkenaan.    Guru juga melihat pengetua kerap-kali
menjelaskan kepada guru-guru apa yang diharapkannya.     Seramai 140 orang
responden (44.6%) yang melihat pengetua mereka mengamalkan gaya ini. Selain
daripada itu, gaya pengetua yang menekankan segala kerja siap pada waktu yang
ditetapkan dilihat kerap kali dilakukan, dengan majoriti responden (158 orang =
50.3%) dan min 4.09.

    Pada pandangan guru, gaya pengetua dimensi berstruktur yang paling kurang
diperlihatkan oleh pengetua (min=2.47) ialah pengetua mentadbir secara paksaan.
Pada pandangan responden, hanya 7 orang (2.2%) yang melihat pengetua selalu
mentadbir secara paksaan, manakala 49 orang (15.6%) yang mensepsikan pengetua
kadang-kala sahaja mentadbir secara paksaan. Majoriti responden mensepsikan
pengetua sekali-sekala sahaja mentadbir secara paksaan (110 orang = 35%).
Manakala 67 orang (21.3%) dan 81 orang (25.8%) masing-masing mengatakan
pengetua jarang-jarang dan tidak pernah mentadbir secara paksaan.

    Kajian juga mendapati gaya kepimpinan pengetua dimensi timbang rasa
adalah tinggi dalam semua item (min 3.18 hingga 3.99) kecuali 5 item yang
mendapat skor min kurang dari 3.00. Gaya pengetua dimensi timbang rasa yang
dianggap paling rendah pada pandangan guru ialah,    (i)  beliau menghulurkan
                                         90

pertolongan peribadi kepada guru-guru (min=2.73), (ii) beliau menganggap semua
guru setaraf dengannya (min=2.71), (iii) beliau bertindak tanpa berunding dahulu
dengan guru (min=2.70), (iv) beliau enggan(menjelaskan segala tindakannya (min=
2.61), dan (v) beliau suka bersendirian (min=2.61).

    Dapatan kajian juga mendapati gaya pengetua dimensi timbang rasa yang
paling tinggi pada pendangan guru ialah pengetua sering melakukan perubahan-
perubahan (min=3.99), pengetua mudah didekati dan mesra dengan semua guru
(min=3.63) dan guru-guru berasa senang apabila berbincang dengan pengetua
(min=3.57).

    Dapatan kajian mengenai gaya kepimpinan pengetua pada pandangan guru
memperlihatkan bahawa pengetua mengamalkan kedua-dua gaya iaitu berstruktur
dan bertimbang rasa pada tahap yang tinggi dalam kepimpinan mereka. Namun aras
kekerapan gaya kepimpinan yang diperlihatkan oleh pengetua adalah berbeza-beza
pada pandangan guru.

    Objektif kedua kajian yang telah ditetapkan ialah untuk mengenal pasti tahap
stres guru. Hasil kajian mendapati tahap stres guru berada pada tahap sederhana atau
agak tertekan pada pengetua yang mengamalkan gaya timbang rasa (min=2.605).
Manakala tahap stres guru berada pada tahap tinggi atau pasti tertekan pada pengetua
yang mengamalkan gaya berstruktur (min=2.762).

    Kajian juga mendapati tahap stres guru pada gaya pengetua yang berstruktur
adalah pada tahap sederhana dan rendah. Stres guru berada pada tahap sederhana
pada 14 item dan pada tahap rendah pada 1 item. Stres guru berada pada tahap
sederhana pada pengetua yang tidak pernah memastikan guru untuk memahami
sikapnya (min=3.29), pengetua yang tidak menekankan segala arahan yang diberi
siap pada waktu yang ditetapkan (min=3.09), pada pengetua yang tidak menetapkan
tugas tertentu kepada setiap guru (min=3.08), pada pengetua yang tidak
menggalakkan semua guru menggunakan prosedur kerja yang sama (min=3.02). Ini
bermakna guru-guru perlukan pengetua yang berstruktur pada item-item tertentu.

    Stres guru pada gaya pengetua yang berstruktur berada pada tahap rendah
adalah jika pengetua mentadbir secara paksaan (min=2.05).
                                           91

    Kajian juga mendapati tahap stres guru pada gaya pengetua yang bertimbang
rasa adalah pada tahap sederhana dan rendah.     Stres guru berada pada tahap
sederhana pada 13 item dan pada tahap rendah pada 2 item. Stres guru berada pada
tahap yang paling rendah pada gaya pengetua yang melakukan perkara-perkara kecil
untuk membolehkannya disenangi sebagai ahli dalam masyarakat sekolah
(min=1.86), dan pengetua yang tidak menyokong segala tindakan yang dilakukan
oleh guru (min=2.25).

    Objektif ketiga kajian adalah untuk mengenal pasti sama ada terdapat
hubungan yang signifikan di antara gaya kepimpinan pengetua dengan stres guru.
Berdasarkan kajian didapati, tahap stres responden (guru) pada gaya kepimpinan
pengetua yang berstruktur adalah sederhana atau agak tertekan (min=2.762). Tahap
stres responden pada gaya bertimbang rasa pengetua adalah juga sederhana atau agak
tertekan (min=2.60). Ini adalah berdasarkan skala tahap stres (Rajah 4.12) adalah
rendah atau sedikit tekanan (min=1.00-2.33), sederhana atau agak tertekan
(min=2.34-3.66), dan tinggi atau pasti tertekan (min=3.67–5.00).

    Hipotesis yang pertama (Ho 1.1) ialah tidak terdapat perbezaan yang
signifikan tahap stres guru dari segi jantina. Dapatan kajian menunjukkan bahawa
hipotesis null ini ditolak. Ini dapat dibuktikan dengan nilai signifikan melalui ujian-t
yang dilakukan. Nilai p yang diperolehi (0.005) adalah lebih kecil daripada nilai aras
signifikan yang telah ditetapkan iaitu 0.05. Ini bermakna terdapat perbezaan yang
signifikan tahap stres guru dari segi jantina. Didapati min stres guru lelaki ialah 2.82
manakala min stres guru perempuan ialah 2.62. Ini boleh dihuraikan iaitu tahap stres
guru lelaki dan perempuan mempunyai perbezaan. Tahap stres guru lelaki adalah
lebih tinggi berbanding tahap stres guru perempuan. Keadaan ini mungkin
disebabkan bilangan guru lelaki yang semakin kurang, manakala guru perempuan
kian bertambah di sekolah. Situasi ini menyebabkan bidang tugas yang memerlukan
tenaga lelaki terpaksa dipikul oleh guru lelaki yang semakin kurang. Dapatan ini
adalah bertentangan dengan Sadri (1998), yang mendapati guru lelaki mengalami
tekanan yang lebih rendah berbanding guru perempuan. Kajian Tee dan Azizi (2006)
pula mendapati tidak terdapat perbezaan stres kerja yang signifikan di kalangan guru
mengikut jantina.
                                          92

    Hipotesis kedua (Ho 1.2) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap
stres guru dari segi umur. Berdasarkan dapatan kajian, menunjukkan hipotesis ini
tidak dapat ditolak. Dapatan kajian ini disokong oleh kajian Tee dan Azizi (2006),
yang mendapati stres kerja guru dibuktikan tidak berhubung secara signifikan dengan
umur.

    Hipotesis ketiga (Ho 1.3) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap
stres guru dari segi pengalaman mengajar.

    Kajian mendapati semakin lama pengalaman mengajar seseorang guru, maka
semakin tinggi tahap stres yang dialaminya. Hasil kajian mendapati, dari jadual
ANOVA sehala, menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres
guru dengan pengalaman mengajar. Hasil kajian ini menyamai hasil kajian Tee dan
Azizi (2006), yang mendapati stres kerja guru juga dibuktikan tidak berhubung
secara signifikan dengan pengalaman mengajar.

    Hipotesis keempat (Ho 1.4) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru dari segi status perkahwinan. Berdasarkan kajian didapati tidak
terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dengan status perkahwinan. Ini
mungkin merupakan sumbangan dalam latihan guru, yang mana ilmu psikologi
diberikan sebagai panduan guru dalam menangani stres walau pun sudah mempunyai
keluarga.

    Hipotesis kelima (Ho 1.5) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru sebagai guru kelas. Dapatan kajian menunjukkan hipotesis ini tidak
dapat ditolak. Ini dibuktikan oleh nilai ”p” yang ditunjukkan (0.385) adalah lebih
besar daripada nilai aras signifikan yang ditetapkan (0.05). Ini bermakna tahap stres
guru kelas dengan guru yang tidak memegang kelas adalah tiada perbezaan.

    Hipotesis keenam (Ho 1.6) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru dari segi mengajar kelas peperiksaan.     Dapatan kajian yang
menunjukkan tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru dari segi
sama ada mengajar kelas peperiksaan atau tidak. Dapatan ini tidak menyokong
kajian yang dilakukan oleh Norul Azlin (2003), yang mendapati tahap stres di
kalangan guru kelas peperiksaan di daerah Pendang adalah tinggi.
                                          93

    Hipotesis ketujuh (Ho 1.7) ialah tidak terdapat perbezaan yang signifikan
tahap stres guru pengetua dari segi sesi persekolahan. Mengikut kajian didapati
hipotesis ini diterima iaitu tidak terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru
dari segi sesi persekolahan. Ini dibuktikan apabila nilai `p’ (0.347) lebih besar
daripada nilai aras signifikan yang ditetapkan 0.05.

    Hipotesis kelapan (Ho 2.1) ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres guru.
Pekali korelasi, r bagi gaya kepimpinan dimensi berstruktur dengan tahap stres guru
adalah bersamaan -.159. Nilai p = 0.002 yang lebih kecil dari aras signifikan yang
ditetapkan menunjukkan hipotesis null ditolak kerana hubungan ini adalah
signifikan.  Menurut Rowntree, (1981) dalam Mohd. Najib (2003) nilai ini
menunjukkan hubungan yang sangat lemah. Ini bermakna terdapat hubungan yang
signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi berstruktur dengan tahap stres
guru. Hubungan tersebut adalah pada tahap yang sangat lemah dan hubungannya
adalah secara negatif. Ini bermakna semakin kurang gaya berstruktur pengetua,
maka tahap stres guru semakin tinggi. Dapatan ini menunjukkan pengetua perlu
memastikan guru-guru memahami sikap pengetua, menekankan segala arahan diberi
siap pada waktunya, menetapkan tugas tertentu kepada setiap guru dan
menggalakkan semua guru menggunakan prosedur kerja yang sama. Jika tidak,
perkara ini akan menyumbang kepada stres guru.

    Hasil kajian ini tidak menyokong kajian Sadri (1998), yang mendapati
pengetua   yang  lebih  cenderung  mengamalkan  tingkah  laku  kepimpinan
pendayautamaan struktur mempunyai hubungan yang positif dengan tekanan kerja
guru.  Suaidah (1983) juga mendapati tingkah laku pendayautamaan struktur
berhubungan secara positif dengan tekanan.

    Hipotesis kesembilan (Ho 2.2) ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan
antara gaya kepimpinan pengetua dimensi bertimbang rasa dengan tahap stres guru.
Jadual 4.22 menunjukkan analisis korelasi antara gaya kepimpinan pengetua dimensi
timbang rasa dengan stres guru (pada gaya timbang rasa pengetua). Dapatan ini
menujukkan hipotesis null tidak boleh ditolak.     Ini bermakna tidak terdapat
hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi timbang rasa
                                        94

dengan tahap stres guru pada gaya timbang rasa pengetua . Dapatan ini menyokong
kajian yang dilakukan oleh Sadri (1998) yang mendapati pengetua sekolah menengah
Daerah Bera lebih cenderung mengamalkan tingkah laku kepimpinan timbang rasa
dan mempunyai hubungan yang negatif dengan tekanan kerja guru. Suaidah (1983)
juga mendapati tingkah laku timbang rasa berhubungan secara negatif dengan
tekanan kerja guru.

    Abdull Rahim (2003), mendapati terdapat hubungan yang signifikan antara
tingkah laku kepimpinan pengetua dengan tekanan kerja guru. Namun hubungannya
adalah songsang sekiranya tingkahlaku kepimpinan pengetua adalah baik maka
tekanan kerja guru-guru adalah rendah dan sebaliknya. Abdull Rahim mendapati
tekanan kerja guru-guru yang dikaji adalah pada tahap rendah kerana semua sampel
memberikan tahap tingkahlaku kepimpinan pengetua yang baik. Tinjauan Ahmad
Azhari (1998), mendapati seramai 6.1% guru telah mengalami tahap stres yang tinggi
di kawasan Sabak Bernam. Kajian Noriah (1994), pula menunjukkan bahawa tahap
stres guru adalah tinggi iaitu 29.4%.

    Perbezaan dapatan kajian antara pengkaji dengan Suaidah (1983) dan Sadri
(1988) berlaku mungkin disebabkan oleh instrumen untuk mengukur tahap stres yang
digunakan adalah berbeza seperti yang pengkaji gunakan. Pengkaji menggunakan
instrumen tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan pengetua itu sendiri, tetapi
Suaidah dan Sadri menggunakan instrumen tahap stres yang berdasarkan faktor
luaran seperti dan tidak berkait secara langsung dengan gaya kepimpinan pengetua.
5.5  Cadangan Tindakan Berdasarkan Keputusan Kajian

    Berdasarkan keputusan kajian, beberapa cadangan perlu dilakukan untuk
penambahbaikan diri guru dalam menangani tekanan yang dihadapi dan seterusnya
menambahbaikan hubungan di antara pengetua dengan guru.     Cadangan kepada
pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dan Bahagian Penggubalan Kurikulum Guru
agar mewajibkan semua guru dan pengetua mempelajari ilmu psikologi, komunikasi
dan kepimpinan. Ini adalah kerana tahap stres seseorang banyak bergantung kepada
cara berkomunikasi. Contohnya, satu daripada matlamat pendidikan adalah untuk
melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.
                                        95

Semua warga pendidikan sama ada guru biasa atau pentadbir mempunyai matlamat
yang sama. Namun komunikasi dan psikologi dalam gaya kepimpinan memberikan
impak yang berbeza dan tahap stres yang berbeza bukan sahaja kepada yang
dipimpin tetapi juga yang memimpin.

     Cadangan yang sama juga ditujukan kepada pihak Jabatan Pelajaran Negeri,
Pejabat Pelajaran Daerah dan pihak sekolah agar mengadakan kursus-kursus khas
yang memberi fokus kepada pengendalian emosi dan menangani stres. Kemahiran
mengendalikan emosi boleh membantu semua warga guru agar sentiasa berada
dalam emosi yang stabil dan dapat menghadapi segala bentuk tekanan dengan lebih
tenang.

     Cadangan juga khusus ditujukan kepada kaunselor pentadbir yang berperanan
untuk membantu guru dalam menghadapi sebarang tekanan, konflik dan isu.
Kaunselor pelajar di sekolah perlu mengenalpasti guru-guru yang mempunyai
potensi mengalami tahap stres yang tinggi.     Seterusnya bekerjasama dengan
kaunselor pentadbir yang berada di Pejabat Pelajaran Daerah dan di Jabatan
Pelajaran Negeri agar mengadakan sesi pertemuan. Tujuan sesi tersebut adalah
untuk membantu guru memahami dirinya dan orang lain, seterusnya mendapatkan
alternatif terbaik yang boleh dilakukan dalam menangani sebarang isu khususnya
yang berkait dengan tekanan.
5.6    Cadangan Tentang Kajian Lanjutan

     Merujuk kepada kajian yang telah dijalankan, penumpuan adalah kepada
mengenalpasti hubungan gaya kepimpinan pengetua dengan stres guru bagi guru-
guru di sekolah harian biasa yang mempunyai dua sesi persekolahan di daerah Muar.
Kajian adalah untuk meninjau gaya kepimpinan pengetua berdasarkan pandangan
guru sama ada dimensi pendayautamaan struktur atau dimensi timbang rasa. Kajian
juga adalah untuk mengenalpasti tahap stres guru berdasarkan gaya kepimpinan
pengetua.

     Selain itu kajian yang dilakukan juga khusus tertumpu kepada melihat sama
ada terdapat perbezaan pembolehubah yang dikaji seperti segi jantina, umur,
                                           96

pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan dan sesi persekolahan.

    Beberapa cadangan boleh dikemukakan sebagai idea kajian lanjutan. Dengan
itu dicadangkan beberapa tema kajian lanjutan yang berkaitan dengan tahap stres
guru dan gaya kepimpinan pengetua di sekolah iaitu:

i.   Kajian tentang faktor yang menyebabkan tahap stres guru lelaki lebih tinggi
    berbanding tahap stres guru perempuan dalam menghadapi gaya kepimpinan
    pengetua.
ii.   Kajian tentang faktor stres dari segi personaliti guru itu sendiri dan cara guru
    berhadapan dengan gaya kepimpinan pengetua.
iii.  Kajian tentang gaya kepimpinan pengetua dan hubungannya dengan tahap
    pencapaian akademik pelajar dan tahap stres guru di sekolah-sekolah
    pencapaian akademik paling rendah dan paling tinggi
iv.   Kajian tentang hubungan tahap stres guru dengan cara menghadapi tekanan
    dalam menghadapi gaya kepimpinan pengetua yang berbeza dimensi.
v.   Kajian tentang hubungan gaya kepimpinan pengetua dari sudut dimensi yang
    lain dengan tahap stres guru
5.7   Kesimpulan

    Berdasarkan keputusan kajian, didapati terdapat hipotesis yang ditolak dan
diterima.  Keputusan pengujian ke atas hipotesis null yang diterima ialah tidak
terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru apabila dikaitkan dengan umur,
pengalaman mengajar, status perkahwinan, sebagai guru kelas, mengajar kelas
peperiksaan, dan dari segi sesi persekolahan.   Selain itu hipotesis null yang tidak
dapat ditolak ialah tidak terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan
pengetua dimensi timbang rasa dengan tahap stres guru.

    Keputusan pengujian ke atas hipotesis null yang ditolak dan menerima
hipotesis alternatif (Ha) pula ialah :
                                            97

 i.      terdapat perbezaan yang signifikan tahap stres guru apabila dikaitkan dengan
       jantina.
ii.      terdapat hubungan yang signifikan antara gaya kepimpinan pengetua dimensi
       berstruktur dengan tahap stres guru. Hubungan tersebut adalah pada tahap
       yang sangat lemah dan hubungannya adalah secara negatif.

       Interaksi antara manusia dengan punca tekanan adalah penting dalam hal
   menyesuaikan diri terhadap tekanan (Mahood Nazar, 1990). Penyelidik bersetuju
   dengan pernyataan tersebut. Ini kerana mereka apabila sesorang mengetahui punca
   yang menyebabkan dirinya tertekan, maka tindakan ke atas punca tekanan tersebut
   boleh dilakukan.

       Sebagai kesimpulan, penyelidik berharap kajian ini dapat membantu para
   guru, kaunselor, ibu bapa dan pihak sekolah untuk melihat tahap stres guru yang
   berhubung dengan gaya kepimpinan pengetua. Dengan mengetahui tahap stres guru
   berdasarkan item membolehkan pengetua      menjadi pemimpin sekolah yang
   mempunyai gaya yang sesuai dengan situasi sekolah dan peribadi guru ke arah
   penambahbaikan sekolah.   Penyelidik sependapat dengan Nor Hanani (2007), yang
   menyatakan stres yang sederhana di kalangan individu ada baiknya bagi merangsang
   minda bagi mencapai kecemerlangan berbanding dengan tiada stres langsung. Ini
   kerana bukan semua stres memudaratkan.    Sedikit stres yang diberikan kepada
   seseorang boleh menjadi sumber motivasi atau faktor pengerak ke arah yang lebih
   baik.  Apabila seseorang berada di dalam keadaan stres yang sedikit akan
   menyebabkan seseorang memastikan diri berada dalam keadaan bersiap sedia,
   berdaya saing dan berdaya maju.
                                      98
                 RUJUKAN
_____________ (1992). Kamus Dewan. Edisi Pertama. Kuala Lumpur : Dewan
  Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia

_____________ (2006). Abstrak Seminar Projek Sarjana Muda Sesi 2005/06 (II).
  10-14 April 2006. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia

_____________ (2002). Prosiding Seminar Profesion Perguruan 2002. Profesion
  Perguruan: Cabaran Pendidikan Masa Kini. Bangi: Universiti Kebangsaan
  Malaysia

Ab. Rahim bin Aris (2002). Kajian Ke Atas Faktor-faktor Yang Mempengaruhi
  Stres (Tekanan) Dan Niat Untuk Meninggalkan Profesion Perguruan Di
  Kalangan Guru Sekolah Menengah Dan Sekolah Rendah Di Daerah Kota
  Tinggi, Johor.   Laporan Projek Sarjana Pendidikan, Universiti Teknologi
  Malaysia, Skudai

Abdull Rahim bin Che Lah (2003).   Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dan
  Hubungannya Dengan Kepuasan Kerja Dan Tekanan Kerja Guru-guru Sekolah
  Menengah Di Kawasan Felda, Jengka Pahang. Tesis Sarjana Muda, Universiti
  Teknologi Malaysia, Skudai

Ahmad Azhari Sarmun (1998). Tinjauan Tahap dan Punca Stres di Kalangan Guru-
  guru Yang Mengajar di Sekolah Menengah Sabak Bernam Selangor. Tesis
  Sarjana Muda Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Ahmad Ibrahim Abu Sin (1991). Pengurusan Dalam Islam. Kuala Lumpur: Dewan
  Bahasa dan Pustaka

Ainon Mohd (2005). Teori dan Teknik Kepimpinan: Panduan Aplikasi di Tempat
  Kerja. Pahang: PTS Professional
                                        99

Aizzat Mohd Nasarudin, Intan Osman, Zainal Ariffin Ahmad (2006). Pengantar
  Pengurusan. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors

AlHabshi, Syed Othman dan Hamiza Ibrahim (1998). Pengurusan dan Pentadbiran:
  Mencari Kecemerlangan Melalui Penghayatan Nilai. Kuala Lumpur: Institut
  Kefahaman Islam Malaysia

Aminudin Mohd Yusof (1990).     Siri Analisis Psikologi: Kepimpinan.  Kuala
  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Aminudin Mohd Yusof (1994). Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi: Model Guru
  dan Tentera.  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian
  Pendidikan Malaysia.

Andi Audryanah Hj Md Noor (2007). Kepimpinan Pengajaran dan Efikasi Kendiri
  Pengetua Sekolah Menengah dan Hubungannya Dengan Pencapaian Akademik
  Sekolah. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Azizi Yahaya, Shahrin Hashim, Jamaludin Ramli, Yusof Boon, Abdul Rahim
  Hamdan (2007). Menguasai Penyelidikan Dalam Pendidikan: Teori, Analisis
  & Interpretasi Data. Kuala Lumpur: PTS Professional Publishing

Bartol, Kathryn M. dan Martin, David C. (1994). Management. Dalam Aizzat
  Mohd Nasarudin, Intan Osman, Zainal Ariffin Ahmad (2006).     Pengantar
  Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors

Bass B.M. (1981). Stogdill’s Handbook of Leadership. Dalam Aminudin Mohd
  Yusof (1994). Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi: Model Guru dan Tentera.
  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Black, T.R. (1993). Evaluating Social Science Research: An Introduction. Dalam
  Mohamad Najib Abd Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor Bahru:
  Universiti Teknologi Malaysia

Blum, M.L. dan Foos, P.W. (1986). Data Gathering: Experimental Methods Plus.
  Dalam Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor
  Bahru: Universiti Teknologi Malaysia
                                         100

Cohen, L. dan Manion, L.   (1985).  Research Methods in Education.     Dalam
  Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999).      Penyelidikan  Pendidikan.  Johor
  Bahru: Universiti Teknologi Malaysia

Crow & Crow (1983).   Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. (Habibah Elias).
  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka (1980)

Edmonds, R. (1978). Search for effective Schools. The Identification and Analysis
  of City Schools: Are Instructionally Effective For Poor Children. Dalam
  Hussein Mahmood (1997). Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Kuala
  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Ee Ah Meng (1994). Siri Pendidikan Perguruan: Sekolah dan Bilik Darjah. Kuala
  Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Engliman Roslan (2005). Tahap Stres Kerja di Kalangan Pentadbir Sekolah: Satu
  Kajian Diskriptif Tahap Stres Kerja Guru Penolong Kanan HEM dan Penyelia
  Petang Sekolah Menengah di Daerah Muar. Pembentangan kertas kerja di
  Seminar Guru Bimbingan dan Kaunseling Muar

Fleishman, E.A. (1973). Twenty Years of Consideration and Structur. Dalam
  Aminudin Mohd Yusof (1990). Siri Analisis Psikologi: Kepimpinan. Kuala
  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Fiedler F.E. (1967). A Theory of Leadership Effectiveness. Dalam Aminuddin
  Mohd Yusof (1994). Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi – Model Guru dan
  Tentera. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Gan, Phei Ling (2000). Reformasi Pendidikan Dan Hubungannya Dengan Stres
  Kerja Di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Di Dalam Daerah Kulai.
  Tesis Sarjana, Universiti Teknologi, Skudai

Harunssani Zakaria (2004). Stres Mengikut Pandangan Islam. Dalam Mohd Taib
  Dora dan Hamdan Abd Kadir     (2006).  Mengurus Stres.  Selangor: PTS
  Professional
                                      101

Harun Arrasyid Haji Tuskan (2006). Menangani Konflik Emosi Menurut Pandangan
  Islam. Selangor: Edusystem Sdn. Bhd.

Hatta Sidi dan Mohamed Hatta Shaharom (2005). Mengurus Stres Pendekatan Yang
  Praktikal. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Helen Malaka, Rojiah Abdullah, Nor’azian Rohani, Eldrana Augustin Daniel,
  Mustafa Kamal Mohammad (2005). Hubungan Punca Stres dengan Tahap
  Stres di Kalangan Guru-guru Sekolah Menengah Agama Johor Bahru. Kertas
  Kerja Seminar Fakulti Pendidikan 15 Oktober 2005, UTM

Hellriegel, D. & Slocum Jr., J.W. (1996). Management. Dalam Aizzat Mohd
  Nasarudin, Intan Osman, Zainal Ariffin Ahmad (2006).       Pengantar
  Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors

Hisham Altalib (1992). Panduan Latihan Bagi Petugas Islam. Kuala Lumpur: Nurin
  Enterprise

Hussein Mahmood (1997).   Kepemimpinan dan Keberkesanan Sekolah.   Kuala
  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Jayanthe Sree Rahman (2003).   Tekanan Kerja di Kalangan Guru-guru: Satu
  Perbandingan Antara Guru Sekolah Rendah dan Sekolah Menengah. Tesis
  Sarjana Muda, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Kamarudin Hj. Kachar (1989). Siri Pengurusan Pendidikan: Strategi Pentadbiran
  Pendidikan. Kuala Lumpur: Teks Publishing Sdn. Bhd.

Kerlinger, F.N. (1986). Foundations of Behavioural Research. Dalam Mohamad
  Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor Bahru: Universiti
  Teknologi Malaysia

Koontz, H. dan Wichrich, H. (1991). Pengurusan. Dalam Mohamad Najib Abdul
  Ghafar (2004). Pembangunan Organisasi Di Malaysia: Projek Pendidikan.
  Johor: Universiti Teknologi Malaysia.
                                      102

Lewin K., Lippit R. dan White R.K. (1939). Pattern of Aggressive Behavior in
  Experimentally Created Social Climates.    Dalam Aminudin Mohd Yusof
  (1994). Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi: Model Guru dan Tentera. Kuala
  Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mahmood Nazar Mohamed (1990). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas
  Kepada Jiwa dan Tingkah Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan
  Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia

McGregor D. (1966). Leadership and Motivation. Dalam Ainon Mohd (2005).
  Teori dan Teknik Kepimpinan: Panduan Aplikasi di Tempat Kerja. Pahang:
  PTS Professional

McGregor D. (1966). Leadership and Motivation. Dalam Aminudin Mohd Yusof
  (1990). Siri Analisis Psikologi: Kepimpinan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
  dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999). Penyelidikan Pendidikan. Johor Bahru:
  Universiti Teknologi Malaysia

Mohamad Najib Abdul Ghafar (2004). Pembangunan Organisasi Di Malaysia:
  Projek Pendidikan. Johor: Universiti Teknologi Malaysia.

Mohd Azhar Abd. Hamid (2004). EQ – Panduan Meningkatkan Kecerdasan Emosi.
  Pahang: PTS Publications & Distributors

Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik Pendidikan.
  Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia

Mohd Said bin Haji Othman    (2005). Tahap Stres Di Kalangan Pelajar Sekolah
  Menengah Harian Di Daerah Batu Pahat. Tesis Sarjana Pendidikan, Universiti
  Teknologi Malaysia, Skudai

Mohd Salleh Lebar (1994). Asas Psikologi Perkembangan. Kuala Lumpur: Utusan
  Publication & Distributors
                                      103

Mohd Taib Dora dan Hamdan Abd Kadir (2006). Mengurus Stres. Selangor: PTS
  Professional

Mohd. Salleh Lebar (1994).    Pengajian Dan Pendidikan – Asas Psikologi
  Perkembangan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.

Nor Hanani Hussin (2007). Membina Sukses Tanpa Stres. Selangor: Edusystem

Noran Fauziah Yaakub & Ahmad Mahdzan Ayob (1990). Guru Dan Perguruan.
  Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian Pendidikan Malaysia.

Nor’Azian Rohani (2003). Hubungan Punca Stres Dan Tahap Stres Di Kalangan
  Guru-Guru Di Sebuah Sekolah Menengah Agama Di Daerah Johor Bahru.
  Kajian Ilmiah, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Noriah Mohd Ishak & Aliza Alias dalam _____________.    (2002).  Prosiding
  Seminar Profesion Perguruan 2002 – Profesion Perguruan: Cabaran
  Pendidikan Masa Kini. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

Noriah Mohd Ishak (1994). Pola Pemilihan Respon Menangani Ketegangan Dan
  Hubungannya Dengan Punca Ketegangan Di Kalangan Guru-Guru.      Tesis
  Sarjana Pendidikan, UKM Bangi

Norul Azlin Ismail (2003). Stres Di Kalangan Guru Kelas Peperiksaan UPSR Di
  Daerah Pendang.    Laporan Projek Sarjana Muda, Universiti Teknologi
  Malaysia, Skudai

Omardin Ashaari (1996).  Pengurusan Sekolah – Satu Panduan Lengkap. Kuala
  Lumpur: Utusan Publication

Ong Mee Nee (2001). Stail Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan
  Tekanan Kerja Guru. Tesis Sarjana Pendidikan, UKM Bangi

Peter Songan dan Narawi Udin (2002). Tahap Dan Punca Utama Stres Kerja Di
  Kalangan Pengetua Sekolah Menengah Di Sarawak.     Jurnal Penyelidikan
  Pendidikan BPPDP, Jilid 4 Disember 2002, 1-16
                                      104

Roald F. Campbell, John E. Corbally, Raphael O.Nystrand (1988). Pengenalan
  Pentadbiran Pendidikan. (Edisi keenam). Selangor: Universiti Pertanian
  Malaysia.

Robbins, Stephen P. (1993). Organizational Behavior: Concepts, Controversies and
  Applications. Dalam Aizzat Mohd Nasarudin, Intan Osman, Zainal Ariffin
  Ahmad (2006). Pengantar Pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publication &
  Distributors

Rowntree, D. (1981). Statistics Without Tears: A Primer For Non Mathematicians.
  Dalam Mohd Najib Abdul Ghafar (2003). Reka Bentuk Tinjauan Soal Selidik
  Pendidikan. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia

Roslan Atan    (2004). Hubung Kait Bentuk Komuniksi Dan Tingkah Laku
  Kepimpinan Pengetua Dengan Tahap Kepuasan Kerja Guru-Guru Sekolah
  Menengah Daerah Muar Dari Persepsi Guru. Tesis Sarjana Pendidikan, ,
  Universiti Teknologi Malaysia, Skudai

Selye, H. (1975). Stress Without Distress. Dalam Mahmood Nazar Mohamed
  (1990). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkah
  Laku Manusia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka

Shafinaz Sheikh Maznah (1.7.2007). Mengurus Stres. Mingguan Malaysia. m.s. 1-3

Stogdill, R.M. (1974). Handbook of Leadership. A Survey of Theory and Research.
  Dalam Aminudin Mohd Yusof (1994). Kepimpinan, Motivasi dan Prestasi:
  Model Guru dan Tentera.    Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,
  Kementerian Pendidikan Malaysia.

Sadri Hj Kormin (1998). Tingkah Laku Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya
  Dengan Kepuasan, Tekanan Dan Prestasi Kerja Guru-guru Sekolah Menengah
  Daerah Bera. Disertasi Sarjana Pendidikan, Universiti Teknologi Malaysia,
  Skudai
                                      105

School Of Graduate Studies (2007). UTM Thesis Manual July 2007. Diakses pada
  18 November 2007, dari http://portal.psz.utm.my/psz/images/stories/pdf/utm_
  thesis_ manual_ 2007.pdf?

See, Tean Seng (1987). Tingkah Laku Ketua Jururawat Berbentuk Kerjasama,
  Persaingan dan Individulistik Terhadap Pengikut. Tesis Sarjana Muda, UKM
  Bangi

Selye, H. (1980). The Stress Concept Today. Dalam Mahmood Nazar Mohamed
  (1990). Pengantar Psikologi: Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkah
  Laku Manusia.   Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, Kementerian
  Pendidikan Malaysia

Shahril @ Charil Marzuki (2000). Ciri-ciri Kepemimpinan Pengetua / Guru Besar
  Berkesan yang Dapat Menghadapi Cabaran dan Harapan Pada Abad Ke-21,
  Jurnal Kepimpinan Pendidikan. Institut Aminuddin Baki Kementerian
  Pendidikan Malaysia. Jilid 10. Bil. 02. Disember 2000.

Siti Fatimah Awang (1993). Hubungan Antara Pengurusan Masa Dengan Tahap
  Ketegangan (Stres) Di Kalangan Pengetua Sekolah Menengah. Tesis Sarjana
  Pendidikan, UKM

Siti Taniza Toha  (2003). Masalah Psikologi Guru dan Hubungannya dengan
  burnout serta keperluan Perkhidmatan Kaunseling. Tesis phD: UKM

Suaidah Ahmad (1983). Tingkah Laku Kepimpinan Guru Besar Dan Hubungannya
  Dengan Kepuasan, Tekanan Dan Prestasi Kerja Guru. Latihan Ilmiah Sarjana
  Muda, UKM Bangi

Shuhadah bt. Yaacob (2000).   Penggunaan Kuasa Kepimpinan Oleh Pengetua
  Dalam Organisasi Sekolah Dari Perspektif Guru: Satu Tinjauan Di Sekolah-
  sekolah Menengah Daerah Johor Bahru. Laporan Projek Sarjana, Universiti
  Teknologi Malaysia, Skudai
                                       106

Schermerhorn Jr. & John R. (1986). Management For Productivity. Aizzat Mohd
  Nasarudin, Intan Osman, Zainal Ariffin Ahmad (2006).       Pengantar
  Pengurusan. Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors

Sulaiman Masri (2005).   Siri Pengajian Dan Pendidikan Utusan - Kaedah
  Penyelidikan Dan Panduan Penulisan (Esei, Proposal, Tesis). Kuala Lumpur:
  Utusan Publications & Distributors

Tamyis Arbak (2005). Persepsi Guru Terhadap Gaya Kepimpinan Pengetua
  Berkaitan Dengan Ciri-ciri Pengetua Efektif di Sekolah Menengah di Daerah
  Batu Pahat Johor. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia

Tee, Sook Kim dan Azizi Haji Yahya dalam Abstrak Seminar Projek Sarjana Muda
  Sesi 2005/06 (II). 10-14 April 2006. Fakulti Pendidikan, Universiti Teknologi
  Malaysia

Zaidatol Akmaliah Lope Pihie (1998). Pentadbiran Pendidikan. Shah Alam: Fajar
  Bakti

Zolkepeli Haron, Melor Md Yunus, Hanimah Abdul Jalal dalam _____________
  (2002). Prosiding Seminar Profesion Perguruan 2002 – Profesion Perguruan:
  Cabaran Pendidikan Masa Kini. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia

Zulkeflee Yaacob (23 Julai 2007). Guru mesti didik bukan dera pelajar. Berita
  Harian. Diakses pada 30 Oktober 2007, dari http://www.bharian.com.my/
                                          107

                                      Lampiran A
Salam sejahtera,
      Saya ialah seorang penuntut UTM yang sedang menjalankan kajian mengenai
”Gaya Kepimpinan Pengetua Dan Hubungannya Dengan Stres Kerja Guru Di
Sebuah Daerah Di Negeri Johor. ”


      Bersama-sama ini disertakan satu set borang soal selidik untuk tujuan kajian.
Saya berharap mendapat kerjasama daripada saudara / saudari untuk menyertai
kajian ini sebagai responden kajian.


      Sila beri maklumat yang diperlukan dengan jujur, ikhlas dan tanpa prasangka
kerana segala maklumat yang diberi adalah RAHSIA dan hanya digunakan untuk
keperluan kursus yang pengkaji wajib penuhi.


      Segala kerjasama, sokongan dan bantuan yang telah saudara / saudari berikan
amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan jutaan terima kasih.
...................................................
TINAH BINTI NAIM @ NAIN
Program Sarjana Pendidikan (Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan),
Universiti Teknologi Malaysia,
Skudai.
                                      108

                  BAHAGIAN A

             MAKLUMAT DIRI RESPONDEN


ARAHAN:

Pilih maklumat diri yang sesuai dan tandakan dengan ( √ ) pada ruang yang
disediakan. Semua maklumat adalah RAHSIA.1.   Jantina

         Lelaki
         Perempuan


2.   Umur : ___________ tahun


3.   Pengalaman mengajar :     _____________ tahun


4.   Status Perkahwinan

         Bujang
         Berkahwin
         Duda / Janda / Berpisah / Balu


5.   Sebagai guru kelas

         Ya
         Tidak


6.   Mengajar kelas peperiksaan

         Ya
         Tidak7.   Sesi / Sidang persekolahan

         Pagi
         Petang
                                        109

                  BAHAGIAN B

       SOAL SELIDIK GAYA KEPIMPINAN PENGETUA (LBDQ)


Arahan:
Guru yang budiman
1. Sila BACA setiap pernyataan di bawah dengan teliti.
2. CUBA INGAT kekerapan tingkahlaku yang pengetua anda telah tunjukkan
  seperti dalam pernyataan 1-30 di bawah
3. BUAT KEPUTUSAN sama ada pengetua anda tidak pernah, jarang-jarang,
  sekali-sekala, kerap kali atau sentiasa menunjukkan tingkah laku seperti yang
  dinyatakan di dalam pernyataan-pernyataan tersebut.
4. BULATKAN satu daripada lima angka yang terdapat di bawah pernyataan
  tersebut yang anda telah pilih.

Skala :
     1   Tidak pernah  ( TP )
     2   Jarang-jarang  ( JJ )
     3   Sekali sekala  ( SS )
     4   Kerap kali   ( KK )
     5   Sentiasa    (S)

Contoh :
Beliau bersedia meluangkan masa untuk memberi perhatian kepada guru
    1    2   3   4   5
   (TP) (JJ) (SS) (KK) (S)
                                TP  JJ  SS  KK  S

1  Beliau menghulurkan pertolongan peribadi kepada guru-guru 1    2  3  4   5
2  Beliau memastikan sikapnya jelas difahami oleh guru     1   2  3  4   5
3  Beliau melakukan perkara-perkara kecil bagi membolehkan- 1    2  3  4   5
  nya disenangi sebagai ahli dalah masyarakat sekolah
4  Beliau senang mencuba idea-idea baru bersama guru      1   2  3  4   5
5  Beliau mudah difahami                    1   2  3  4   5
6  Beliau mentadbir secara paksaan               1   2  3  4   5
7  Beliau sedia meluangkan masa untuk memberi perhatian 1      2  3  4   5
  kepada guru
8  Beliau mengkritik kerja-kerja guru yang tidak bermutu    1   2  3  4   5
9  Beliau bercakap dengan gaya yang tidak boleh dipersoalkan  1   2  3  4   5
10 Beliau suka bersendirian                   1   2  3  4   5
11 Beliau mengambil berat secara individu tentang hal-hal 1      2  3  4   5
  kebajikan guru
                                        110

Skala :
     1   Tidak pernah  ( TP )
     2   Jarang-jarang  ( JJ )
     3   Sekali sekala  ( SS )
     4   Kerap kali   ( KK )
     5   Sentiasa    (S)
                                TP JJ SS KK S
12 Beliau menetapkan tugas tertentu untuk setiap guru      1  2  3  4  5
13 Beliau menentukan jadual kerja yang perlu dilaksanakan    1  2  3  4  5
14 Beliau mengekalkan satu tahap pencapaian yang tetap     1  2  3  4  5
15 Beliau enggan menjelaskan segala tindakannya         1  2  3  4  5
16 Beliau bertindak tanpa berunding dahulu dengan guru     1  2  3  4  5
17 Beliau menyokong segala tindakan yang dilakukan oleh 1      2  3  4  5
  guru-guru
18 Beliau menekankan segala kerja yang diberi siap pada 1      2  3  4  5
  waktu yang ditetapkan
19 Beliau menganggap semua guru setaraf dengannya        1  2  3  4  5
20 Beliau menggalakkan guru menggunakan prosedur kerja 1      2  3  4  5
  yang sama
21 Beliau bersedia melakukan perubahan-perubahan        1  2  3  4  5
22 Beliau memastikan semua guru memahami peranan 1         2  3  4  5
  beliau di sekolah
23 Beliau mudah didekati dan mesra dengan semua guru      1  2  3  4  5
24 Beliau meminta guru mengikut segala peraturan dan 1       2  3  4  5
  syarat kerja yang telah ditetapkan
25 Guru-guru berasa senang apabila berbincang dengan 1       2  3  4  5
  beliau
26 Beliau   menjelaskan    kepada  guru-guru  apa  yang 1  2  3  4  5
  diharapkan-nya
27 Beliau    melaksanakan    cadangan-cadangan   yang 1  2  3  4  5
  dikemukakan oleh guru-guru
28 Beliau menentukan semua guru menjalankan tugas 1         2  3  4  5
  dengan sepenuhnya
29 Beliau mendapat persetujuan guru-guru terlebih dahulu 1     2  3  4  5
  sebelum meneruskan sesuatu perkara penting
30 Beliau memastikan semua tugas guru diselaraskan       1  2  3  4  5
                                         111

                 BAHAGIAN C

           SOAL SELIDIK TAHAP STRES GURU


Arahan :

Guru yang budiman.
1. Sila BACA setiap pernyataan di bawah dengan teliti, dengan memikirkan dalam
  konteks tekanan kerja anda.
2. BUAT KEPUTUSAN sama ada tiada tekanan, terdapat sedikit tekanan, agak
  tertekan, pasti tertekan dan amat sangat tertekan dalam konteks kerja anda seperti
  yang di nyatakan dalam pernyataan-pernyataan berikut.
3. BULATKAN satu daripada lima angka yang terdapat di bawah pernyataan yang
  telah anda pilih.
      1 = Tiada Tekanan       ( TT )
      2 = Sedikit Tekanan      ( ST )
      3 = Agak Tertekan       ( AT )
      4 = Pasti Tertekan      ( PT )
      5 = Amat sangat tertekan ( AST )
                               TT  ST  AT  PT  AST

1  Pengetua yang tidak menghulurkan pertolongan       1  2  3  4  5
  peribadi kepada guru
2  Pengetua yang tidak pernah memastikan guru untuk     1  2  3  4  5
  memahami sikapnya
3  Pengetua yang melakukan perkara-perkara kecil untuk    1  2  3  4  5
  membolehkannya disenangi sebagai ahli dalam
  masyarakat sekolah
4  Pengetua yang proaktif dengan mencuba idea-idea      1  2  3  4  5
  baru dalam pentadbirannya
5  Pengetua yang sukar difahami               1  2  3  4  5
6  Pengetua yang mentadbir secara paksaan          1  2  3  4  5
7  Pengetua yang tidak meluangkan masa untuk memberi     1  2  3  4  5
  perhatian kepada guru
8  Pengetua yang mengkritik kerja-kerja guru yang tidak   1  2  3  4  5
  bermutu
9  Pengetua yang bercakap dengan gaya yang tidak boleh    1  2  3  4  5
  dipersoalkan
10 Pengetua yang tidak suka bergaul dengan warga       1  2  3  4  5
  sekolah
                                       112

      1  =  Tiada Tekanan    ( TT )
      2  =  Sedikit Tekanan   ( ST )
      3  =  Agak Tertekan    ( AT )
      4  =  Pasti Tertekan    ( PT )
      5  =  Amat sangat tertekan ( AST )
                             TT  ST  AT  PT  AST

11 Pengetua yang tidak mengambil berat secara individu  1  2  3  4  5
  tentang hal-hal kebajikan guru
12 Pengetua yang tidak menetapkan tugas tertentu kepada  1  2  3  4  5
  setiap guru
13 Pengetua yang tidak menentukan jadual kerja yang    1  2  3  4  5
  perlu dilaksanakan
14 Pengetua yang tidak mengekalkan satu tahap       1  2  3  4  5
  pencapaian yang tetap
15 Pengetua yang enggan menjelaskan segala tindakannya 1    2  3  4  5
16 Pengetua yang bertindak tanpa berunding dahulu     1  2  3  4  5
  dengan guru
17 Pengetua yang tidak menyokong segala tindakan yang   1  2  3  4  5
  dilakukan oleh guru
18 Pengetua yang tidak menekankan segala arahan yang   1  2  3  4  5
  diberi siap pada waktu yang ditetapkan
19 Pengetua yang menganggap semua guru tidak setaraf   1  2  3  4  5
  dengannya
20 Pengetua yang tidak menggalakkan semua guru      1  2  3  4  5
  menggunakan prosedur kerja yang sama
21 Pengetua yang tidak bersedia melakukan perubahan    1  2  3  4  5
22 Pengetua yang memastikan semua guru memahami      1  2  3  4  5
  peranannya di sekolah
23 Pengetua yang tidak mudah didekati dan tidak mesra   1  2  3  4  5
24 Pengetua yang meminta guru mengikut segala       1  2  3  4  5
  peraturan dan syarat kerja yang telah ditetapkan
25 Pengetua yang tidak senang berbincang dengan guru-   1  2  3  4  5
  guru
26 Pengetua yang tidak menjelaskan kepada guru apa    1  2  3  4  5
  yang diharapkannya
                                      113

     1  =  Tiada Tekanan    ( TT )
     2  =  Sedikit Tekanan   ( ST )
     3  =  Agak Tertekan    ( AT )
     4  =  Pasti Tertekan    ( PT )
     5  =  Amat sangat tertekan ( AST )


                            TT  ST  AT  PT  AST

27 Pengetua yang tidak melaksanakan cadangan-cadangan 1   2  3  4  5
  yang dikemukakan oleh guru-guru
28 Pengetua yang tidak memastikan semua guru      1  2  3  4  5
  menjalankan tugas dengan sepenuhnaya
29 Pengetua yang tidak mendapatkan persetujuan guru-  1  2  3  4  5
  guru terlebih dahulu sebelum meneruskan sesuatu
  perkara penting
30 Pengetua yang tidak menyelaraskan tugas guru-guru  1  2  3  4  5
                – soalan tamat –

                * terima kasih *
                                   114

                              Lampiran B

                              Lampiran E
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_ R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H
A)
      BAHAGIAN B - GAYA KEPIMPINAN PENGETUA (LBDQ)

Item-total Statistics

        Scale    Scale   Corrected
        Mean    Variance    Item-       Alpha
        if Item   if Item    Total       if Item
        Deleted   Deleted  Correlation     Deleted

BT01      97.5172   239.6872    .5188       .8812
BS02      97.2759   230.8498    .6923       .8768
BT03      97.1379   229.1232    .7881       .8750
BS04      97.2069   234.9557    .6189       .8788
BT05      97.2414   231.8325    .6418       .8779
BS06      98.2069   265.5271    -.2475       .8969
BT07      97.1034   230.7389    .7145       .8765
BS08      97.5172   253.4729    .0791       .8905
BS09      97.3103   251.5788    .1688       .8878
BT10      97.8621   265.9089    -.2502       .8975
BT11      97.3448   229.4483    .7461       .8757
BS12      96.7586   236.2611    .7261       .8778
BS13      97.0345   237.8202    .5384       .8806
BS14      96.8966   234.6675    .6352       .8785
BT15      97.8621   281.3374    -.6069       .9056
BT16      97.8966   275.3103    -.5085       .9017
BT17      97.0345   233.9631    .7550       .8768
BS18      96.4483   240.0419    .5996       .8802
BT19      97.5517   236.8276    .4248       .8835
BS20      97.2759   243.1355    .4661       .8824
BT21      96.7586   237.1182    .6946       .8784
BS22      96.6207   236.9581    .6479       .8789
BT23      96.6207   247.4581    .2731       .8861
BS24      96.4138   240.6798    .5640       .8807
BT25      97.0000   232.7857    .6326       .8782
BS26      96.4828   235.7586    .6331       .8788
BT27      97.0690   232.5665    .6784       .8774
BS28      96.7586   234.7611    .5887       .8793
BT29      97.1724   235.5764    .5621       .8799
BS30      96.6207   235.9581    .6821       .8782Reliability Coefficients

N of Cases =    29.0         N of Items = 30

Alpha =  .8865
                                  115
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_ R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S  -  S C A L E  (A L P H
A)
          BAHAGIAN C - TAHAP STRES GURU

Item-total Statistics

        Scale    Scale   Corrected
        Mean    Variance    Item-       Alpha
        if Item   if Item    Total       if Item
        Deleted   Deleted  Correlation     Deleted

C1       82.5862   367.5369    .6732      .9142
C2       82.3793   371.9581    .6672      .9145
C3       83.5862   404.3941    .0324      .9231
C4       83.1379   416.4803    -.2499      .9258
C5       83.0345   360.6059    .8533      .9112
C6       83.2414   369.4039    .6644      .9144
C7       82.8276   372.6478    .6421      .9148
C8       82.9310   375.7808    .6105      .9154
C9       82.7931   366.5985    .7724      .9128
C10      82.3448   371.5911    .6561      .9146
C11      82.5862   376.0369    .6147      .9154
C12      82.4828   391.1872    .4165      .9182
C13      82.4828   391.0443    .3438      .9191
C14      82.7586   390.5468    .3980      .9184
C15      82.7931   377.7414    .5300      .9166
C16      82.8621   372.1232    .6488      .9147
C17      83.1034   378.4532    .5211      .9167
C18      82.4138   386.1084    .4663      .9175
C19      82.6552   370.9483    .6754      .9143
C20      82.5517   387.9704    .5272      .9170
C21      82.7241   377.8498    .6279      .9153
C22      83.0000   418.6429    -.2538      .9278
C23      82.7586   356.1182    .8575      .9107
C24      82.8966   427.3818    -.4403      .9295
C25      82.6552   369.5197    .7048      .9138
C26      82.4483   378.0419    .6103      .9155
C27      82.8276   370.3621    .7598      .9133
C28      82.7586   383.2611    .5292      .9167
C29      82.7241   385.0640    .4614      .9176
C30      82.6552   378.6626    .6252      .9154Reliability Coefficients

N of Cases =    29.0         N of Items = 30

Alpha =  .9195
                                    116
                                Lampiran F

               Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_ R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S   -  S C A L E  (A L P H
A)


Item-total Statistics

        Scale     Scale     Corrected
        Mean    Variance     Item-       Alpha
        if Item    if Item     Total      if Item
        Deleted    Deleted    Correlation     Deleted

BT01      99.5255   141.2725     .4095      .7578
BS02      98.7452   139.5707     .5398      .7527
BT03      99.0478   142.0776     .4376      .7575
BS04      98.7611   139.5178     .5302      .7529
BT05      98.9268   139.4866     .5325      .7528
BS06      99.7866   157.8297     -.2121      .7870
BT07      98.7962   141.0574     .5099      .7548
BS08      99.0669   150.3054     .0690      .7737
BS09      99.2580   153.4764     -.0562      .7802
BT10      99.6529   158.0229     -.2277      .7863
BT11      99.0828   139.1944     .5107      .7531
BS12      98.3567   144.8436     .3862      .7608
BS13      98.4268   143.1016     .4294      .7585
BS14      98.4459   144.1201     .4104      .7597
BT15      99.6433   156.6328     -.1489      .8026
BT16      99.5573   159.7491     -.2774      .7902
BT17      98.9650   143.7528     .4129      .7594
BS18      98.2197   145.1049     .3669      .7615
BT19      99.5510   142.7913     .3440      .7610
BS20      98.6178   137.8024     .2529      .7702
BT21      98.2675   138.6183     .1558      .7864
BS22      98.2771   140.3479     .5654      .7530
BT23      98.6274   140.1834     .4714      .7550
BS24      98.1178   143.7209     .4547      .7585
BT25      98.6847   138.9450     .5377      .7521
BS26      98.1783   140.5751     .5604      .7533
BT27      98.9299   140.7427     .5596      .7535
BS28      98.3280   142.6748     .4737      .7571
BT29      99.0287   141.5615     .4631      .7564
BS30      98.6083   140.7886     .5210      .7543Reliability Coefficients

N of Cases =  314.0           N of Items = 30

Alpha =  .7703
                                    117
               Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
_ R E L I A B I L I T Y  A N A L Y S I S   -  S C A L E  (A L P H
A)


Item-total Statistics

        Scale     Scale     Corrected
        Mean    Variance     Item-       Alpha
        if Item    if Item     Total      if Item
        Deleted    Deleted    Correlation     Deleted

C1       76.9076   301.8988     .4012      .8947
C2       77.2197   297.9803     .5357      .8925
C3       78.6529   320.5980     -.0998      .9026
C4       78.0414   325.9056     -.2328      .9051
C5       78.0764   291.4574     .6341      .8904
C6       78.4618   289.8468     .6586      .8898
C7       77.7006   293.3478     .6078      .8910
C8       77.8312   301.1120     .4091      .8945
C9       78.0828   293.6992     .5772      .8914
C10      77.8631   287.7991     .6638      .8894
C11      77.5828   292.6784     .5988      .8910
C12      77.4299   296.3353     .5666      .8919
C13      77.5064   296.0591     .5708      .8918
C14      77.5287   296.4608     .5909      .8916
C15      78.0605   291.8845     .7142      .8895
C16      78.0669   282.1712     .3202      .9067
C17      78.2611   293.7910     .6677      .8904
C18      77.4236   301.7529     .4206      .8944
C19      77.7516   290.5004     .6193      .8904
C20      77.4904   296.6724     .5671      .8919
C21      77.7102   294.7368     .6053      .8912
C22      78.1561   327.2631     -.2488      .9064
C23      78.0573   288.2906     .7010      .8890
C24      77.5382   331.9043     -.3607      .9081
C25      78.1274   287.2553     .7581      .8881
C26      77.9682   291.1875     .6923      .8896
C27      77.7643   296.6983     .5685      .8919
C28      77.6497   296.7906     .5511      .8921
C29      77.9841   294.4630     .6170      .8910
C30      77.8822   295.2225     .6097      .8912Reliability Coefficients

N of Cases =  314.0           N of Items = 30

Alpha =  .8970
118

								
To top