Contract servicii web hosting by malj

VIEWS: 26 PAGES: 4

									               CONTRACT SERVICII WEB HOSTING NR.


    Prezentul contract este încheiat dintre: _____________________________________________,
cu sediul _______________________________________________________ , reprezentata de
___________________________________ director, ce acţionează în baza statului (în continuare
"Beneficiar") pe de o parte,
    şi
    ______________________________________________________, buletin de identitate
_________________________, domiciliat în ____________________________________, (în
continuare "Prestator"), pe de o altă parte,
    care sunt numite în continuare "Părţile" sau "Parte", în cazul când acest mod este prevăzut de
context, au negociat şi au încheiat prezentul Contract de prestări servicii privind următoarele:

   Capitolul I. Obiectul contractului
   Art. 1. Prestatorul asigura găzduirea site-ului ______________________________________ cu
pachetul de web hosting ___________________ ce va fi activat la data de___________________.

   Capitolul II. Durata contractului
   Art. 2. Prezentul Contract intră în vigoare şi produce efecte juridice la data semnării lui, fără
obiecţiuni, de către ambele părţi.
   Art. 3. Durata prezentului contract este de ______ luni de la data semnării şi este prelungit
automat, pe perioade egale cu cea iniţială în condiţiile din prezentul Contract.

   Capitolul III. Preţuri şi condiţii de plată
   Art. 4. Beneficiarul va plăti către Prestator contravaloarea serviciilor de web hosting în funcţie de
pachetul ales, şi anume:
   ______________________________________________________________________________
   Art. 5. Plata către Prestator se va face o data la ____luna (i) prin transfer bancar sau numerar.
   Art. 6. Plata pentru luna (lunile) următoare se face cu cel mult 7 zile înainte de încheierea
termenului pentru care a fost achitată suma precedentă. Perioada de gratie este de 7 zile de la încheierea
termenului de plată după care acest cont va fi închis până la efectuarea plăţii. Dacă plata nu se efectuează
în 30 de zile calendaristice de la încheierea termenului de plată contul este şters împreună cu tot
conţinutul de pe hard diskuri.

    Capitolul IV. Drepturile şi obligaţiile Prestatorului
    Art. 7. Prestatorul se angajează să asigure buna funcţionare a site-ului care formează obiectul
contractului enunţat la art. 1 şi să asigure Beneficiarului suport tehnic gratuit prin email.
    Art. 8. Prestatorul are dreptul de a face public numele Beneficiarului.
    Art. 9. Prestatorul va asigura accesul Beneficiarului la un sistem automat (Control Panel) disponibil
prin Internet pentru:
    9.1 realizarea setărilor necesare funcţionarii site-ului:
    9.1.1 _____________________________________
    9.1.2 _____________________________________
    10.1 statistici referitoare la site:
    10.1.1 ____________________________________
    10.1.2 ____________________________________
    Acest sistem (Control Panel) va putea fi accesat de către Beneficiar pe baza unui nume de utilizator
şi parola, unic alocate acestuia.
    Art. 10. Prestatorul are obligaţia de a activa contul cerut de Beneficiar la data anunţată la art. 1 cu
condiţia că plata să fie confirmată prin e-mail (scanare în format .jpg scara 1x1, minim 100 dpi) sau fax
cu cel puţin 48 de ore înaintea datei stabilite.

   Capitolul V. Drepturile şi obligaţiile Beneficiarului
   Art. 11. Beneficiarul are obligaţia să respecte termenele de plată.
   Art. 12. Beneficiarul nu este în drept să folosească scripturi/programe care pot aduce prejudicii
serverelor pe care este găzduit site-ul.
   Capitolul VI. Rezilierea contractului
   Art. 13. Contractul poate fi reziliat înainte de termen în următoarele situaţii:
   (a) prin acordul scris al ambelor Părţi;
   (b) în cazul îndeplinirii uneia dintre condiţiile de reziliere prevăzute în Contract;
   (c) în cazul în care una dintre Părţi este în imposibilitatea prevăzuta legal de a continua executarea
prezentului Contract.
   Art. 14. Condiţiile în care un contract se poate rezilia unilateral sunt:
   (a) Întârzierea, cu mai mult de 21 zile calendaristice, a efectuării plătii de către Beneficiar;
   (b) Descoperirea unei fraude;
   (c) Intirzierea activării contului de către Prestator stabilit la art. 1.
   (d) Folosirea unor scripturi/programe care pot aduce prejudicii serverelor pe care este găzduit site-
ul.

    Capitolul VI. Răspunderi şi garanţii
    Art.15. Prin semnarea prezentului contract, fiecare Parte are următoarele răspunderi şi face
următoarele garantări, care nu îşi încetează efectele după terminarea prezentului Contract:
    (a) au capacitatea şi autoritatea de a executa acest Contract;
    (b) persoanele care executa acest Contract au împuternicirea totală şi autoritatea să angajeze
entităţile din care fac parte la termenii incluşi şi au fost autorizate să facă astfel în conformitate cu
regulamentele şi reglementările interne ale organizaţiilor lor.
    Art.16. Limitarea răspunderii. Beneficiarul cunoaşte şi acceptă că, prin folosirea serviciilor
Prestatorului, Prestatorul nu este responsabil şi nu va fi tras la răspundere pentru:
    (a) orice pierdere de date, disfuncţionalităţi, virusări sau alte inconvenienţe de ordin tehnic
incluzind dar nelimitindu-se la acestea;
    (b) inconveniente generate de modificări în fluxul tehnologic al Prestatorului.
    Art. 17. Acţiuni nepermise. Beneficiarul garantează şi se obliga sa nu întreprindă:
    (a) acţiuni care sa lezeze imaginea Prestatorului sau a Beneficiarilor acestuia;
    (b) acţiuni împotriva bunelor moravuri;
    (c) acţiuni care incita la discriminare de rasă, sex, religie, apartenenţa etnică sau de clasă;
    (d) acţiuni care promovează activitati ilegale;
    (e) acţiuni care încalcă legea drepturilor de autor;
    (f) acţiuni care încalcă legile în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova;
    (g) folosirea site-ului găzduit de către Prestator pentru pornografie, soft ilegal, muzică în diferite
formate (mp3, waw etc) pentru care nu are nici un drept intelectual.
    (h) oferirea de spaţiu gratuit pentru servicii de e-mail gratuit sau hosting gratuit.
    Art. 18. Influente legislative şi/sau contractuale.
    Influenta reglementărilor legale sau contractuale pe care Prestatorul le are cu terţe părţi pot
influenţa prezenţii termeni contractuali şi pot conduce chiar la rezilierea Contractului. Prestatorul nu
poate fi găsit răspunzător sub nici o forma, materială sau nu, pentru prejudiciile aduse Beneficiarului prin
modificarea condiţiilor sau încetarea Contractului.

    Capitolul VII. Litigii
    Art. 19. Ambele Părţi vor depune maximum de efort pentru soluţionarea, pe cale amiabila şi în
spiritul prevederilor contractuale, a litigiilor de orice natură care ar putea apărea din, sau în legătura cu
prezentul Contract, cu aplicarea sau cu interpretarea sa.
    Partile se obligă reciproc la executarea întocmai şi la timp a obligaţiilor contractuale. In cazul
neindeplinirii, totale sau parţiale, sau a realizării necorespunzătoare a obligaţiilor asumate prin prezentul
Contract, de către oricare dintre părţile contractante, partea aflată în culpă va plăti daune în condiţiile legii
în vigoare, în cazul în care nu sunt explicit definite în prezentul Contract.
    Prezentul Contract constituie principalul instrument juridic probant pentru soluţionarea eventualelor
litigii intre Părţi, pe cale amiabilă sau, în caz de neintelegere, prin acţiune în justiţie, pentru daune
interese, adresată instanţei competente.
    În cazul în care negocierile pentru o astfel de soluţionare nu vor determina rezolvarea disputelor,
litigiul va fi deferit spre soluţionare instanţei judecatoresti.
    Soluţionarea litigiilor se va face conform regulilor de procedura ale instanţei respective, cu
aplicarea normelor de drept în vigoare în Republica Moldova.
    Capitolul VIII. Forta majora
    Art. 20. Prin „forţa majora“ se inteleg toate evenimentele şi/sau circumstanţele obiective,
imprevizibile (nefiind cunoscute la încheierea acestui Contract) şi de neînlăturat (nefiind sub controlul
părţilor semnatare), apărute după intrarea în vigoare a acestui Contract şi care împiedică îndeplinirea
obligaţiilor stipulate în cadrul acestuia.
    Problemele de ordin tehnic ale Prestatorului nu constituie forţă majoră. Acestea nu vor fi notificate
şi nu vor putea fi invocate de Beneficiar ca nerespectare a obligaţiilor contractuale.
    Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică sau întirzie, complet sau parţial, executarea prezentului
Contract, de către oricare dintre Părţi, partea afectată va fi exonerată de îndeplinirea obligaţiilor
contractuale, dar numai pe perioada cit îndeplinirea obligaţiilor este afectata de situaţia de forţă majoră.
    Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica cealaltă parte, în scris, în maximum 10
zile calendaristice de la data de începere a evenimentelor considerate drept forţă majoră, trimitind totodată
un act confirmativ eliberat de autoritatea publică competentă prin care să se certifice realitatea şi
exactitatea evenimentelor cuprinse în notificarea menţionată. Data de referinţa este data ştampilei
oficiului poştal de expediere. Aceeaşi procedura şi acelaşi termen de notificare şi confirmare sunt
aplicabile şi cu privire la încetarea situaţiei de forţă majoră.

   Capitolul IX. Penalităţi
   Art. 21. In cazul depistării unei Fraude, Prestatorul are dreptul de a solicita penalităţi în valoare de
5.000 Euro, are dreptul de a putea face publică Frauda şi de a acţiona în instanţa persoana fizică care a
săvîrşit acest fapt. De asemenea, Prestatorul are dreptul de a acţiona în instanţă pe reprezentanţii
Beneficiarului pentru complicitate şi abuz de încredere.

    Capitolul X. Dispoziţii finale
    Art. 22. Acest Contract este guvernat de legea Republicii Moldova în vigoare. Serviciul fiind
internaţional, statutele şi reglementările legale ale Republicii Moldova vor guverna acest Contract, daca
sunt aplicabile.
    Art. 23. Dacă orice termen, convenţie, sau condiţie a acestui Contract sau aplicarea acestora asupra
oricărei persoane sau circumstanţe, vor deveni, în orice grad, invalide sau nerealizabile, restul
Contractului, sau aplicarea respectivului termen, convenţie sau condiţie, altor persoane sau circumstanţe
decît cele pentru care au fost dovedite ca invalide sau neaplicabile, nu va fi afectat şi fiecare termen,
convenţie sau condiţie a Contractului rămase valide vor fi aplicate deplin şi în măsura maximă permisă de
lege. Toate obligaţiile, care prin natura lor, îşi extind efectele şi după terminarea acestui Contract, vor
continua să producă efecte ulterior.
    Neaplicarea oricărui drept, sau întirzierea de a aplica orice drept, împuternicire sau privilegiu,
rezultind din acest Contract, nu înseamnă că respectiva Parte a renunţat în vreun fel la respectivul drept
sau privilegiu, sau că nu se va mai prevala de acesta în viitor. Renunţarea sau anularea unei obligaţii sau a
unui drept descris aici nu operează şi nu anulează în nici un fel celelalte drepturi şi obligaţii descrise aici.
    Neaplicarea drepturilor ce revin unei Părţi prin nerespectarea Contractului de către cealaltă parte,
nu va constitui un motiv de neaplicare a acestor drepturi în cazul unor incalcari ulterioare ale prevederilor
Contractului.
    Art. 24. Prezentul Contract, încheiat prin acordul mutual al Părţilor, reprezintă instrumentul oficial
şi legal dintre părţi. Acordul de voinţa al părţilor, odată exprimat, stabileşte toate drepturile şi obligaţiile
Părţilor, conferind raportului juridic încheiat putere de lucru şi relaţiei sociale reglementate, profitabilitate
reciprocă.
    Art. 25. Notificări. Orice fel de înlocuiri, modificări, completări, renunţări sau anulări de clauze ale
prezentului Contract sunt valabile şi opozabile între Părţi numai dacă rezultă dintr-un acord expres al
acestora, consemnat printr-un act scris, datat şi semnat de ambele Părţi contractante.
    Părţile au obligaţia de a-şi comunica (notifica) letric, fără întirziere, orice modificare intervenită în
datele privind identificarea acestora (denumire, adresa, cont bancar, telefon, fax, e-mail, web site, obiect
de activitate etc).
    Orice clauză specială care se impune din natura unei operaţiuni se poate înscrie intr-o Anexă la
prezentul Contract, Anexă ce va avea valoare egală cu acesta.
    Anexele fac parte integrantă din prezentul Contract. În caz de inadvertenţă între textul prezentului
Contract şi Anexe, prevalează textul Contractului.
    Orice document care afectează prezentul Contract va trebui trimis prin e-mail la adresa info@........
pentru mesaje destinate Prestatorului, respectiv adresa ___________________________ pentru mesaje
destinate Beneficiarului, imediat ce acestea sunt disponibile.
    Notificarea trebuie trimisă şi în original prin poşta, în sistem recomandat, la adresele părţilor
menţionate la începutul contractului.
    Art. 26. Cesiune de drepturi.
    Beneficiarul nu poate reprezenta sau angaja Prestatorul faţă de o terţă persoană decît cu acordul
expres, scris şi limitativ al Prestatorului care va fi valabil doar în situaţia şi pe perioada descrisă în
respectivul acord.
    Art. 27. Confidenţialitate. Părtile se angajează a păstra confidenţialitatea datelor prezentului
Contract şi ale Anexelor acestuia. Acest lucru nu trebuie sa afecteze dreptul Părţilor de a dezvălui
conţinutul acestora consultanţilor săi juridici şi financiari, experţilor contabili publici şi autorităţilor, dacă
este necesar sau dacă legea prevede o asemenea obligaţie.
    Art. 28. Prezentul Contract a fost încheiat astăzi_______________, în doua exemplare, identice,
semnate de către Părţi, în original, cîte unul pentru fiecare Parte, fiecare exemplar avind aceeaşi valoare
juridică.                 Beneficiar                      Prestator

								
To top