Docstoc

1 AUM VISHWASMEY NAMAHA 2 AUM VISHNAVE NAMAHA 3 AUM VASHAT

Document Sample
1 AUM VISHWASMEY NAMAHA 2 AUM VISHNAVE NAMAHA 3 AUM VASHAT Powered By Docstoc
					1 AUM    VISHWASMEY         NAMAHA     67 AUM    ISHAANAAY           NAMAHA
2 AUM    VISHNAVE           NAMAHA     68 AUM    PRAANADAAY          NAMAHA
3 AUM    VASHAT KAARAAY     NAMAHA     69 AUM    PRAANAAY            NAMAHA
4 AUM    BHUT BHAVYA BHAVAT PRABHAVE   70 AUM    JYESHTHAAY          NAMAHA
         NAMAHA                        71 AUM    SRESHTHAAY          NAMAHA
5 AUM    BHUT KRUTE         NAMAHA     72 AUM    PRAJAA PATAYE       NAMAHA
6 AUM    BHUT BHRUTE        NAMAHA     73 AUM    HIRANYA GARBHAAY    NAMAHA
7 AUM    BHAAVAAY           NAMAHA     74 AUM    BHU GARBHAAY        NAMAHA
8 AUM    BHUT AATMANE       NAMAHA     75 AUM    MAADHAVAAY          NAMAHA
9 AUM    BHUT BHAAVANAAY    NAMAHA     76 AUM    MADHU SUDNAAY       NAMAHA
10 AUM   PUT AATMANE        NAMAHA     77 AUM    ISH VARAAY          NAMAHA
11 AUM   PARAM AATMANE      NAMAHA     78 AUM    VIKRAMINE           NAMAHA
12 AUM   MUKTAANAA PARAMAA GATIYE      79 AUM    DHANVINE            NAMAHA
NAMAHA                                 80 AUM    MEDHAAVINE          NAMAHA
13 AUM   AVYAAY            NAMAHA      81 AUM    VIKRAMAAY           NAMAHA
14 AUM   PURUSHAAY         NAMAHA      82 AUM    KRAMAAY             NAMAHA
15 AUM   SAAKSHINE         NAMAHA      83 AUM    ANUTTAMAAY          NAMAHA
16 AUM   KSHETRA GNAAY     NAMAHA      84 AUM    DURAA DHARSHAAY     NAMAHA
17 AUM   AKSHARAAY         NAMAHA      85 AUM    KRUTAGNAAY          NAMAHA
18 AUM   YOGAAY            NAMAHA      86 AUM    KRUTAYE             NAMAHA
19 AUM   YOG VIDAAN NETRE  NAMAHA      87 AUM    AATMA VATE          NAMAHA
20 AUM   PRADHAAN PURUSH ESHVARAAYA    88 AUM    SURESHAAY           NAMAHA
         NAMAHA                        89 AUM    SHARANAAY           NAMAHA
21 AUM   NAARSINH VAPUSHE  NAMAHA      90 AUM    SHARAMANE           NAMAHA
22 AUM   SRI MATE          NAMAHA      91 AUM    VISHVA RETASE       NAMAHA
23 AUM   KESHAVAAY         NAMAHA      92 AUM    PRAJAA BHAVAAY      NAMAHA
24 AUM   PURUSHOTTAMAAY    NAMAHA      93 AUM    AHANE               NAMAHA
25 AUM   SARVA SMEYA       NAMAHA      94 AUM    SAMVAT SARAAY       NAMAHA
26 AUM   SHARVAAY          NAMAHA      95 AUM    VYAALAAY            NAMAHA
27 AUM   SHIVAAY           NAMAHA      96 AUM    PRATYA YAAY         NAMAHA
28 AUM   STHAANAVE         NAMAHA      97 AUM    SARVA DARSHANAAY NAMAHA
29 AUM   BHUTAADAYE        NAMAHA      98 AUM    AJAAY               NAMAHA
30 AUM   NIDHAYE AVAYAAY NAMAHA        99 AUM    SARVA ISHWARAAY     NAMAHA
31 AUM   AVYAAY            NAMAHA      100 AUM   SIDDHAAY            NAMAHA
32 AUM   SAMBHAVAAY        NAMAHA      101 AUM   SIDDHAYE            NAMAHA
33 AUM   BHAAVANAAY        NAMAHA      102 AUM   SARVAADAYE          NAMAHA
34 AUM   BHARTRE           NAMAHA      103 AUM   ACHYUTAAY           NAMAHA
35 AUM   PRABHAVAAY        NAMAHA      104 AUM   VRUSHAA KAPAYE      NAMAHA
36 AUM   PRABHAVE          NAMAHA      105 AUM   AMEYAATMANE         NAMAHA
37 AUM   ISH VARAAY        NAMAHA      106 AUM   SARVA YOG VINIHI SUTAAY NAMAHA
38 AUM   SVYAM BHUVE       NAMAHA      107 AUM   VASAVE              NAMAHA
39 AUM   SHAMBHAVE         NAMAHA      108 AUM   VASU MANASE         NAMAHA
40 AUM   AAD ITYAAY        NAMAHA      109 AUM   SATYAAY             NAMAHA
41 AUM   PUSHKARAAKSHAAY   NAMAHA      110 AUM   SAMAATMANE          NAMAHA
42 AUM   MAHAA SVANAAY     NAMAHA      111 AUM   A-SAM MITAAY        NAMAHA
43 AUM   ANAADI NIDHANAAY  NAMAHA      112 AUM   SAMAAY              NAMAHA
44 AUM   DHAATRE           NAMAHA      113 AUM   AMOGHAAY            NAMAHA****
45 AUM   VIDHAATRE         NAMAHA      114 AUM   PUNDARIKAAKSHAAY NAMAHA
46 AUM   DHAATU RUTTAMAAY NAMAHA       115 AUM   VRUSH KARAMANE      NAMAHA
47 AUM   APRAMEYAAY        NAMAHA      116 AUM   VRUSHAA KRUTAYE     NAMAHA
48 AUM   HRUSHI KESHAAY    NAMAHA      117 AUM   RUDHRAAY            NAMAHA
49 AUM   PADMA NAABHAAY    NAMAHA      118 AUM   BAHU SHIRASHE       NAMAHA
50 AUM   AMAR PRABHAVE     NAMAHA      119 AUM   BABHRAVE            NAMAHA
51 AUM   VISHVA KARMANE    NAMAHA      120 AUM   VISHVA YONAYE       NAMAHA ****
52 AUM   MANAVE            NAMAHA      121 AUM   SHUCHI SRAVASE      NAMAHA
53 AUM   TVASHTRE          NAMAHA      122 AUM   AMRUTAAY            NAMAHA
54 AUM   STHAVISHTHAAY     NAMAHA      123 AUM   SHAASHVATAAY        NAMAHA
55 AUM   STHAVIRAAY        NAMAHA      124 AUM   STHAANAVE           NAMAHA
56 AUM   DHRUVAAY          NAMAHA      125 AUM   VARAA ROHAAY        NAMAHA
57 AUM   AGRAAHYAAY        NAMAHA      126 AUM   MAHAA TAPASE        NAMAHA
58 AUM   SHAASHVATAAY      NAMAHA      127 AUM   SARVA GAAY          NAMAHA
59 AUM   KRUSHNAAY         NAMAHA      128 AUM   SARVA VIDE          NAMAHA
60 AUM   LOHITAAKSHAAY     NAMAHA      129 AUM   BHAANAVE            NAMAHA
61 AUM   PRATARDANAAY      NAMAHA      130 AUM   VISHVAK SENAAY      NAMAHA
62 AUM   PRABHUTAAY        NAMAHA      131 AUM   JANAARDANAAY        NAMAHA
63 AUM   TRI KAKUB DHAAMNE NAMAHA      132 AUM   VEDAAY              NAMAHA
64 AUM   PAVITRAAY         NAMAHA      133 AUM   VED VIDE            NAMAHA****
65 AUM   MANGALAAY         NAMAHA      134 AUM   AVYANGAAY           NAMAHA
66 AUM   PARASMEY          NAMAHA      135 AUM   VEDAANGAAY          NAMAHA
136 AUM   VEDVIDE             NAMAHA****   204 AUM  SIMHAAY            NAMAHA
137 AUM   KAVAYE              NAMAHA       205 AUM  SANDHAATRE         NAMAHA
138 AUM   LOK ADHYAKSHAAY     NAMAHA       206 AUM  SANDHI MATE        NAMAHA
139 AUM   SURA ADHYAKSHAAY NAMAHA          207 AUM  STHIRAAY           NAMAHA
140 AUM   DHARMA ADHYAKSHAAY NAMAHA        208 AUM  AJAAY              NAMAHA
141 AUM   KRUT KRUTTAAY       NAMAHA       209 AUM  DURMARSHANAAY      NAMAHA
142 AUM   CHATURAATAMANE      NAMAHA       210 AUM  SHAASHTRE          NAMAHA
143 AUM   CHATUR VYUHAAY      NAMAHA       211 AUM  VISRUTAATMANE      NAMAHA
144 AUM   CHATUR BHUJAAY      NAMAHA       212 AUM  SURAA RIGHNE       NAMAHA
145 AUM   CHATUR DANSHTRAAY NAMAHA         213 AUM  GURUVE             NAMAHA
146 AUM   BHRAAJ VISHNAVE     NAMAHA       214 AUM  GURU UTTAMAAY      NAMAHA
147 AUM   BHOJANAAY           NAMAHA       215 AUM  DHAAMNE            NAMAHA
148 AUM   BHOKTRE             NAMAHA       216 AUM  SATYAAY            NAMAHA
149 AUM   SAHISHNAVE          NAMAHA       217 AUM  SATYA PARAA KRAMAAY NAMAHA
150 AUM   JAGAD AADIJAAY      NAMAHA       218 AUM  NIMISHAAY          NAMAHA
151 AUM   ANAGHAAY            NAMAHA       219 AUM  ANIMISHAAY         NAMAHA
152 AUM   VIJYAAY             NAMAHA       220 AUM  STRAGVINE          NAMAHA
153 AUM   JETRE               NAMAHA       221 AUM  VAACHAS PATAYE     NAMAHA
154 AUM   VISHVA YONAYE       NAMAHA****   222 AUM  UDAARADHAYE        NAMAHA
155 AUM   PUNAR VASAVE        NAMAHA       223 AUM  AGRANYE            NAMAHA
156 AUM   UPA INDRAAYE        NAMAHA       224 AUM  GRAAMANYE          NAMAHA
157 AUM   VAAMANAAY           NAMAHA       AUM SRIMATE NAMAHA
158 AUM   PRAANSHAVE          NAMAHA       225 AUM  NYAAYAAY           NAMAHA
159 AUM   AMOGHAAY            NAMAHA****   226 AUM  NETRE              NAMAHA
160 AUM   SHUCHAYE            NAMAHA       227 AUM  SAMIRNAAY          NAMAHA
161 AUM   URJITAAY            NAMAHA       228 AUM  SAHASTRA MURDHANE NAMAHA
162 AUM   ATI INDRAAY         NAMAHA       229 AUM  VISHVA AATMANE     NAMAHA
163 AUM   SANGRAHAAY          NAMAHA       230 AUM  SAHASTRA AAKSHAAY NAMAHA
164 AUM   SARGAAY             NAMAHA       231 AUM  SAHASTRA PADE      NAMAHA
165 AUM   DHRUTAATMANE        NAMAHA       232 AUM  AAVARTA NAAY       NAMAHA
166 AUM   NIYAMAAY            NAMAHA       233 AUM  NIVRUTT AATAMANE   NAMAHA
167 AUM   YAMAAY              NAMAHA       234 AUM  SAM VRUTTAAY       NAMAHA
168 AUM   VEDHYAAY            NAMAHA       235 AUM  SAM PRAMARDANAAY NAMAHA
169 AUM   VEIDHYAAY           NAMAHA       236 AUM  AHAHA              NAMAHA
170 AUM   SADAA YOGINE        NAMAHA       237 AUM  SAMVART KAAY       NAMAHA
171 AUM   VIRAGHNE            NAMAHA       238 AUM  VAHANAYE           NAMAHA
172 AUM   MAADHAVAAY          NAMAHA       239 AUM  ANILAAY            NAMAHA
173 AUM   MADHAVE             NAMAHA       240 AUM  DHARANI DHARAAY    NAMAHA
174 AUM   ATI INDRIYAAY       NAMAHA       241 AUM  SU PRASAADAAY      NAMAHA
175 AUM   MAHAA MAAYAAY       NAMAHA       242 AUM  PRASANN AATMANE    NAMAHA
176 AUM   MAHOTSAAHAAY        NAMAHA       243 AUM  VISHVA DHRUSHE     NAMAHA
177 AUM   MAHAA BALAAY        NAMAHA       244 AUM  VISHVA BHUJE       NAMAHA
178 AUM   MAHAA BUDDHAYE      NAMAHA       245 AUM  VIBHAVE            NAMAHA
179 AUM   MAHAA VIRAYAAY      NAMAHA       246 AUM  SAT KARTRE         NAMAHA
180 AUM   MAHAA SHAKTAYE      NAMAHA       247 AUM  SAT KRUTAAY        NAMAHA
181 AUM   MAHAA DHYUTAYE      NAMAHA       248 AUM  SAADHAVE           NAMAHA
182 AUM   ANIR DESHYA VAPUSHE NAMAHA       249 AUM  JAHANAVE           NAMAHA
AUM SRI MATE NAMAHA                        250 AUM  NAARAAYANAAY       NAMAHA
183 AUM   AMEYAATAMANE        NAMAHA       251 AUM  NARAAY             NAMAHA
184 AUM   MAHAA DHRI DHRUGE NAMAHA         252 AUM  ASANKHYE YAAY      NAMAHA
185 AUM   MAHESH VAASAAY      NAMAHA       253 AUM  APRAMEY AATMANE    NAMAHA
186 AUM   MAHI BHARTRE        NAMAHA       254 AUM  VISHISHTAAY        NAMAHA
187 AUM   SRI NIVAASAAY       NAMAHA       255 AUM  SHISHTA KRUTE      NAMAHA
188 AUM   SATAAN GATAYE       NAMAHA       256 AUM  SHUCHAYE           NAMAHA
189 AUM   ANIRUDDHAAY         NAMAHA       257 AUM  SIDDHARTHAAY       NAMAHA
190 AUM   SURAA NAANDAAY      NAMAHA       258 AUM  SIDDHA SANKALPAAY NAMAHA
191 AUM   GOVINDAAY           NAMAHA       259 AUM  SIDDHI DAAY        NAMAHA
192 AUM   GOVINDAAM PATAYE NAMAHA          260 AUM  SIDDHI SAADHNAAY   NAMAHA
193 AUM   MARICHAYE           NAMAHA       261 AUM  VRUSHAAHINE        NAMAHA
194 AUM   DAMANAAY            NAMAHA       262 AUM  VRUSHABHAAY        NAMAHA
195 AUM   HANSAAY             NAMAHA       263 AUM  VISHNAVE           NAMAHA
196 AUM   SUPARNAAY           NAMAHA       264 AUM  VRUSH PARVANE      NAMAHA
197 AUM   BHUJ GOTTAMAAY      NAMAHA       265 AUM  VRUSH UDARAAY      NAMAHA
198 AUM   HIRANYA NAABHAAY    NAMAHA       266 AUM  VARDHANAAY         NAMAHA
199 AUM   SUTAPASE            NAMAHA       267 AUM  VARDHA MAANAAY     NAMAHA
200 AUM   PADMA NAABHAAY      NAMAHA       268 AUM  VIVIKTAAY          NAMAHA
201 AUM   PRAJAA PATAYE       NAMAHA       269 AUM  SRUTI SAAGRAAY     NAMAHA
202 AUM   AMRUTYAVE           NAMAHA       270 AUM  SUBHUJAAY          NAMAHA
203 AUM   SARVA DASHE         NAMAHA       271 AUM  DURDHARAAY         NAMAHA
272 AUM  VAAGMINE            NAMAHA        336 AUM  BRUHAD BHAANAVE    NAMAHA
273 AUM  MAHENDRAAY          NAMAHA        337 AUM  AADI DEVAAY        NAMAHA
274 AUM  VASUDAAY            NAMAHA        338 AUM  PURAN DARAAY       NAMAHA
AUM VASAVE NAMAHA                          339 AUM  ASHOKAAY           NAMAHA
275 AUM  NEIK RUPAAY         NAMAHA        340 AUM  TAARNAAY           NAMAHA
276 AUM  BRAHAD RUPAAY       NAMAHA        341 AUM  TAARAAY            NAMAHA
277 AUM  SHIPI VISHTAAY      NAMAHA        342 AUM  SHURAAY            NAMAHA
278 AUM  PRAKAASHNAAY        NAMAHA        343 AUM  SHAURAYE           NAMAHA
279 AUM  OJAS TEJO DHYUTI DHARAAY NAMAHA   344 AUM  JAN ESHVARAAY      NAMAHA
280 AUM  PRAKAASH AATMANE NAMAHA           345 AUM  ANU KULAAY         NAMAHA
281 AUM  PRATAAPNAAY         NAMAHA        346 AUM  SHATAA VARTAAY     NAMAHA
282 AUM  RUDDHAAY            NAMAHA        347 AUM  PADMINE            NAMAHA
283 AUM  SPASHTA AKSHARAAY NAMAHA          348 AUM  PADMA NIBHEKSHA NAAY NAMAHA
284 AUM  MANTRAAY            NAMAHA        349 AUM  PADMA NAABHAAY     NAMAHA
285 AUM  CHANDRA ANSHAVE     NAMAHA        350 AUM  ARVINDAAKSHAAY     NAMAHA
286 AUM  BHASKER DHYUTYE     NAMAHA        351 AUM  PADMA GARBHAAY     NAMAHA
287 AUM  AMRUTAAMSH UDBHAVAAY NAMAHA       352 AUM  SHARIR BHRUTE      NAMAHA
288 AUM  BHAANAVE            NAMAHA        353 AUM  MAHAR DDHAYE       NAMAHA
289 AUM  SHASHI BINDAVE      NAMAHA        354 AUM  RUDDHAAY           NAMAHA
290 AUM  SURESHVARAAY        NAMAHA        355 AUM  VRUDH AATMANE      NAMAHA
291 AUM  AUSHADHAAY          NAMAHA        356 AUM  MAHAA KSHAAY       NAMAHA
292 AUM  JAGATAHA            NAMAHA        357 AUM  GARUD DHWAJAAY     NAMAHA
         AUM SETAVE          NAMAHA        358 AUM  ATULAAY            NAMAHA
293 AUM  SATYA DHARMA PARAAKRAMAAY         359 AUM  SHAR BHAAY         NAMAHA
NAMAHA                                     AUM BHIMAAY NAMAHA
294 AUM  BHUT BHAVYA BHAVAN NAATHAAY       360 AUM  SAM YAGNAAY        NAMAHA
NAMAHA                                     361 AUM  HAVISHE            NAMAHA
295 AUM  PAVANAAY            NAMAHA        362 AUM  HAVIR HARAYE       NAMAHA
296 AUM  PAAVNAAY            NAMAHA        363 AUM  SARVA LAKSHAN LAKSHANYAAY
297 AUM  ANALAAY             NAMAHA        NAMAHA
298 AUM  KAAMAGHNE           NAMAHA        364 AUM  LAKSHMI VATE       NAMAHA
299 AUM  KAAM KRUTE          NAMAHA        365 AUM  SAMITIN JYAAY      NAMAHA
300 AUM  KAANTAAY            NAMAHA        366 AUM  VIKSHA RAAY        NAMAHA
301 AUM  KAAMAAY             NAMAHA        367 AUM  ROHITAAY           NAMAHA
302 AUM  KAAM PRADAAY        NAMAHA        368 AUM  MAARGAAY           NAMAHA
303 AUM  PRABHAVE            NAMAHA        369 AUM  HETAVE             NAMAHA
304 AUM  YUGAADI KRUTE       NAMAHA        370 AUM  DAAMODARAAY        NAMAHA
305 AUM  YUGAA VARTAAY       NAMAHA        371 AUM  SAHAAY             NAMAHA
306 AUM  NEIK MAAYAAY        NAMAHA        372 AUM  MAHI DHARAAY       NAMAHA
307 AUM  MAHAA SHANAAY       NAMAHA        373 AUM   MAHAA BHAAGAAY    NAMAHA
308 AUM  ADRASHYAAY          NAMAHA        374 AUM  VEG VATE           NAMAHA
309 AUM  AVYAKTA RUPAAY      NAMAHA        375 AUM  AMIT AASHNAAY      NAMAHA
310 AUM  SAHASTRA JITE       NAMAHA        376 AUM  UDBHAVAAY          NAMAHA
311 AUM  ANANT JITE          NAMAHA        377 AUM  KSHOBHANAAY        NAMAHA
312 AUM  ISHTAAY             NAMAHA        378 AUM  DEVAAY             NAMAHA
313 AUM  A VISHISHTAAY       NAMAHA        379 AUM  SRI GARBHAAY       NAMAHA
314 AUM  SHISHTESHTAAY       NAMAHA        380 AUM  PARMESHVARAAY      NAMAHA
315 AUM  SHIKHANDINE         NAMAHA        381 AUM  KARNAAY            NAMAHA
316 AUM  NAHUSHAAY           NAMAHA        382 AUM  KAARNAAY           NAMAHA
317 AUM  VRUSHAAY            NAMAHA        383 AUM  KARTRE             NAMAHA
318 AUM  KRODHAGHNE          NAMAHA        384 AUM  VIKARTRE           NAMAHA
319 AUM  KRODH KRUT KARTRE NAMAHA          385 AUM  GAHANAAY           NAMAHA
320 AUM  VISHVA BAAHAVE      NAMAHA        386 AUM  GUHAAY             NAMAHA
321 AUM  MAHI DHARAAY        NAMAHA        387 AUM  VYAVASAAYAAY       NAMAHA
322 AUM  ACHYUTAAY           NAMAHA        388 AUM  VYAVASTHAANAAY     NAMAHA
323 AUM  PRATHITAAY          NAMAHA        389 AUM  SANSTHAANAAY       NAMAHA
324 AUM  PRAANAAY            NAMAHA        390 AUM  STHAANDAAY         NAMAHA
325 AUM  PRAAN DAAY          NAMAHA        391 AUM  DHRUVAAY           NAMAHA
326 AUM  VAASVAANUJAAY       NAMAHA        392 AUM  PARARDDHAYE        NAMAHA
327 AUM  APAAN NIDHAYE       NAMAHA        393 AUM  PARMAAY            NAMAHA
328 AUM  ADHISHTHAANAAY      NAMAHA        394 AUM  SPASHTAAY          NAMAHA
329 AUM  APRAMATTAAY         NAMAHA        395 AUM  TUSHTAAY           NAMAHA
330 AUM  PRATISHTHI TAAY     NAMAHA        396 AUM  PUSHTAAY           NAMAHA
331 AUM  SKANDAAY            NAMAHA        397 AUM  SHBHE KSHANAAY     NAMAHA
332 AUM  SKAND DHARAAY       NAMAHA        398 AUM  RAAMAAY            NAMAHA
333 AUM  DHUR YAAY           NAMAHA        399 AUM  VIRAAMAAY          NAMAHA
334 AUM  VAR DAAY            NAMAHA        400 AUM  VIRJAAY            NAMAHA
335 AUM  VAAYU VAAHANAAY     NAMAHA        401 AUM  MAARGAAY           NAMAHA
AUM VAASUDEVAAY NAMAHA                     402 AUM  NEYAAY             NAMAHA
403 AUM   NAYAAY             NAMAHA         470 AUM   NEIK AATMANE        NAMAHA
404 AUM   A NAYAAY           NAMAHA         471 AUM   NEIK KARMA KRUTE    NAMAHA
405 AUM   VIRAAY             NAMAHA         472 AUM   VATSARAAY           NAMAHA
406 AUM   SHAKTI MATAAN SRESHTHAAY NAMAHA   473 AUM   VATSALAAY           NAMAHA
407 AUM   DHARMAAY           NAMAHA         474 AUM   VATSINE             NAMAHA
408 AUM   DHARMA VID UTTAMAAY NAMAHA        475 AUM   RATNA GARBHAAY      NAMAHA
409 AUM   VAIKUNTHAAY        NAMAHA         476 AUM   DHAN ESHVARAAY      NAMAHA
AUM PURUSHAAY NAMAHA                        477 AUM   DHARMA GUPE         NAMAHA
AUM PRAANAAY NAMAHA                         478 AUM   DHARMA KRUTE        NAMAHA
411 AUM   PRAAN DAAY         NAMAHA         479 AUM   DHARMINE            NAMAHA
412 AUM   PRAN VAAY          NAMAHA         480 AUM   SATE                NAMAHA
413 AUM   PRUTHAVE           NAMAHA         481 AUM   ASATE               NAMAHA
AUM HIRANYA GARBHAAY NAMAHA                 482 AUM   KSHARAAY            NAMAHA
414 AUM   SHATRU GHNAAY      NAMAHA         483 AUM   AKSHARAAY           NAMAHA
415 AUM   VYAAPTAAY          NAMAHA         484 AUM   AVIGNAATRE          NAMAHA
416 AUM   VAAYAVE            NAMAHA         485 AUM   SAHASTRA ANSHVE     NAMAHA
417 AUM   ADHOKSHA JAAY      NAMAHA         486 AUM   VIDHAATRE           NAMAHA
418 AUM   RRUTAVE            NAMAHA         487 AUM   KRUT LAKSHANAAY     NAMAHA
419 AUM   SU DARSHANAAY      NAMAHA         488 AUM   GARBHASTI NEMIYE    NAMAHA
420 AUM   KAALAAY            NAMAHA         489 AUM   SATVA STHAAY        NAMAHA
421 AUM   PARMESHTHINE       NAMAHA         490 AUM   SINHAAY             NAMAHA
422 AUM   PARI GRAHAAY       NAMAHA         491 AUM   BHUT MAHESHWARAAY NAMAHA
423 AUM   UGRAAY             NAMAHA         492 AUM   AADI DEVAAY         NAMAHA
424 AUM   SAMVANT SARAAY     NAMAHA         493 AUM   MAHAA DEVAAY        NAMAHA
425 AUM   DAKSHAAY           NAMAHA         494 AUM   DEVE SHAAY          NAMAHA
426 AUM   VISRAAMAAY         NAMAHA         495 AUM   DEV BHRUD GURUVE NAMAHA
427 AUM   VISHVA DAKSHINAAY NAMAHA          496 AUM   UTTARAAY            NAMAHA
428 AUM   VISTAARAAY         NAMAHA         497 AUM   GO PATAYE           NAMAHA
429 AUM   STHAAVAR STHAANAVE NAMAHA         498 AUM   GOPTRE              NAMAHA
430 AUM   PRAAMAANAAY        NAMAHA         499 AUM   GYAN GAMYAAY        NAMAHA
431 AUM   BIJAAYAA VYAYAAY   NAMAHA         500 AUM   PURAATANAAY         NAMAHA
432 AUM   ARTHAAY            NAMAHA         501 AUM   SHARIR BHUT BHRUTE NAMAHA
433 AUM   ANARTHAAY          NAMAHA         502 AUM   BHOKTRE             NAMAHA
434 AUM   MAHAA KOSHAAY      NAMAHA         503 AUM   KAPI INDRAAY        NAMAHA
435 AUM   MAHAA BHOGAAY      NAMAHA         504 AUM   BHURI DAKHINAAY     NAMAHA
436 AUM   MAHAA DHANAAY      NAMAHA         505 AUM   SOMA PAAY           NAMAHA
437 AUM   ANIRVINNAAY        NAMAHA         506 AUM   AMRUT PAAY          NAMAHA
438 AUM   STHA VISHTHAAY     NAMAHA         507 AUM   SOMAAY              NAMAHA
439 AUM   ABHUVE             NAMAHA         508 AUM   PURU JITE           NAMAHA
440 AUM   DHARMA YUPAAY      NAMAHA         509 AUM   PURU SATTA MAAY     NAMAHA
441 AUM   MAHAA MAKHAAY      NAMAHA         510 AUM   VINAYAAY            NAMAHA
442 AUM   NAKSHTRA NEMAYE    NAMAHA         511 AUM   JAYAAY              NAMAHA
443 AUM   NAKSHATRINE        NAMAHA         512 AUM   SATYA SANGHAAY      NAMAHA
444 AUM   KSHAMAAY           NAMAHA         513 AUM   DAASHAAR HAAY       NAMAHA
445 AUM   KSHAAMAAY          NAMAHA         514 AUM   SAATVATAAN PATAYE NAMAHA
446 AUM   SAMIHANAAY         NAMAHA         515 AUM   JIVAAY              NAMAHA
447 AUM   YAGNAAY            NAMAHA         516 AUM   VINAAYITAA SAAKSHINE NAMAHA
448 AUM   IJYAAY             NAMAHA         517 AUM   MUKUNDAAY           NAMAHA
449 AUM   MAHE JYAAY         NAMAHA         518 AUM   AMIT VIKRAMAAY      NAMAHA
450 AUM   KRATAVE            NAMAHA         519 AUM   AMBHO NIDHAYE       NAMAHA
451 AUM   SATRAAY            NAMAHA         520 AUM   ANANTA AATMANE      NAMAHA
452 AUM   SATAAN GATAYE      NAMAHA         521 AUM   MAHO DADHI SHAYAAY NAMAHA
453 AUM   SARVA DARSHINE     NAMAHA         522 AUM   ANTA KAAY           NAMAHA
454 AUM   VIMUKT AATMANE     NAMAHA         523 AUM   AJAAY               NAMAHA
455 AUM   SARVA GNAAY        NAMAHA         524 AUM   MAHAAR HAAY         NAMAHA
456 AUM   GNAANAAYA UTTAMAAY NAMAHA         525 AUM   SVAABHAA VYAAY      NAMAHA
457 AUM   SU VRATAAY         NAMAHA         526 AUM   JITAA MITRAAY       NAMAHA
458 AUM   SU MUKHAAY         NAMAHA         527 AUM   PRAMODANAAY         NAMAHA
459 AUM   SUKSHAMAAY         NAMAHA         528 AUM   AANANDAAY           NAMAHA
460 AUM   SU GHOSHAAY        NAMAHA         529 AUM   NANDANAAY           NAMAHA
461 AUM   SUKH DAAY          NAMAHA         530 AUM   NANDAAY             NAMAHA
462 AUM   SU HYADAYE         NAMAHA         531 AUM   SATYA DHARMANE      NAMAHA
463 AUM   MANO HARAAY        NAMAHA         532 AUM   TRI VIKRAMAAY       NAMAHA
464 AUM   JIT KRODHAAY       NAMAHA         533 AUM   MAHARSHIAYE KAPIL AACHAARYAAY
465 AUM   VIR BAAHAVE        NAMAHA         NAMAHA
466 AUM   VIDAAR NAAY        NAMAHA         534 AUM   KRUTGNAAY           NAMAHA
467 AUM   SVAAP NAAY         NAMAHA         535 AUM   MEDINI PATAYE       NAMAHA
468 AUM   SVA VASHAAY        NAMAHA         536 AUM   TRI PADAAY          NAMAHA
469 AUM   VYAAPINE           NAMAHA         537 AUM   TRI DASHA ADHYA KSHAAY NAMAHA
538 AUM   MAHAA SHRUNGAAY     NAMAHA    606 AUM  SRI MATAAN VARAAY NAMAHA
539 AUM   KRUTAANT KRUTE      NAMAHA    607 AUM  SRI DAAY           NAMAHA
540 AUM   MAHAA VARAAHAAY     NAMAHA    608 AUM  SRI SHAAY          NAMAHA
541 AUM   GOVINDAAY           NAMAHA    609 AUM  SRI NIVAASAAY      NAMAHA
542 AUM   SUSHENAAY           NAMAHA    610 AUM  SRI NIDHAYE        NAMAHA
543 AUM   KANAKAAN GADINE     NAMAHA    611 AUM  SRI VIBHAAVANAAY   NAMAHA
544 AUM   GUHYAAY             NAMAHA    612 AUM  SRI DHARAAY        NAMAHA
545 AUM   GABHIRAAY           NAMAHA    613 AUM  SRI KARAAY         NAMAHA
546 AUM   GAHANAAY            NAMAHA    614 AUM  SREYASE            NAMAHA
547 AUM   GUPTAAY             NAMAHA    615 AUM  SRI MATE           NAMAHA
548 AUM   CHAKRA GADAA DHARAAY NAMAHA   616 AUM  LOK TRAYA AASRAYAAYNAMAHA
549 AUM   VEDHASE             NAMAHA    617 AUM  SVA AKSHAAY        NAMAHA
550 AUM   SVAAN GAAY          NAMAHA    618 AUM  SVA ANGAAY         NAMAHA
551 AUM   AJITAAY             NAMAHA    619 AUM  SHATAA NANDAAY     NAMAHA
552 AUM   KRUSHNAAY           NAMAHA    620 AUM  NANDAYE            NAMAHA
553 AUM   DYADHAAY            NAMAHA    621 AUM  JYOTIR GANESVARAAY NAMAHA
554 AUM   SANKARSHA NAAY      NAMAHA    622 AUM  VIJITAATMANE       NAMAHA
555 AUM   ACHYUTAAY           NAMAHA    623 AUM  VIDHEYAATMANE      NAMAHA
556 AUM   VARUNAAY            NAMAHA    624 AUM  SATKIRTAYE         NAMAHA
557 AUM   VAARUNAAY           NAMAHA    625 AUM  CHHINNA SANSHAYAAY NAMAHA
558 AUM   VRUKSHAAY           NAMAHA    626 AUM  UDIRNAAY           NAMAHA
559 AUM   PUSHKAR AAKSHAAY NAMAHA       627 AUM  SARVATA SCHA CHAKSHUSHE NAMAHA
560 AUM   MAHAA MANASE        NAMAHA    628 AUM  ANISHAAY           NAMAHA
561 AUM   BHAGAVATE           NAMAHA    629 AUM  SHAASHVAT STHIRAAY NAMAHA
562 AUM   BHAGA GHNE          NAMAHA    630 AUM  BHUSHAYAAY         NAMAHA
563 AUM   AANANDINE           NAMAHA    631 AUM  BHUSHANAAY         NAMAHA
564 AUM   VANA MAALINE        NAMAHA    632 AUM  BHUTAYE            NAMAHA
565 AUM   HAL A AAYUDHAAY     NAMAHA    633 AUM  VISHOKAAY          NAMAHA
566 AUM   AADITYAAY           NAMAHA    634 AUM  SHOK NAASH NAAY    NAMAHA
567 AUM   JYOTIR AADITYAAY    NAMAHA    635 AUM  ARCHISH MATE       NAMAHA
568 AUM   SAHISHANAVE         NAMAHA    636 AUM  ARCHITAAY          NAMAHA
569 AUM   GATI SATTAMAAY      NAMAHA    637 AUM  KUMBHAAY           NAMAHA
570 AUM   SUDHANAVANE         NAMAHA    638 AUM  VISHUDDHA AATMANE NAMAHA
571 AUM   KHANDA PARASHVE     NAMAHA    639 AUM  VISHODH NAAY       NAMAHA
572 AUM   DAARUNAAY           NAMAHA    640 AUM  ANIRUDHAAY         NAMAHA
573 AUM   DRAVIN PRADAAY      NAMAHA    641 AUM  APRATI RATHAAY     NAMAHA
574 AUM   DIVA SPRUSHE        NAMAHA    642 AUM  PRADYUMNAAY        NAMAHA
575 AUM   SARVADGA VYAASAAY NAMAHA      643 AUM  AMIT VIKRAMAAY     NAMAHA
576 AUM   VAACHASA PATAYE     NAMAHA    644 AUM  KAAL NEMI NIGHANE  NAMAHA
577 AUM   AYO NIJAAY          NAMAHA    645 AUM  VIRAAY             NAMAHA
578 AUM   TRI SAAMANE         NAMAHA    646 AUM  SHAURAYE           NAMAHA
579 AUM   SAAM GAAAY          NAMAHA    647 AUM  SHUR JANESH VARAAY NAMAHA
580 AUM   SAAMANE             NAMAHA    648 AUM  TRI LOK AATMANE    NAMAHA
581 AUM   NIRVAANAAY          NAMAHA    649 AUM  TRI LOKESHAAY      NAMAHA
582 AUM   BHESHAJAAY          NAMAHA    AUM KESHAVAAY NAMAHA
583 AUM   BHISHAJE            NAMAHA    650 AUM  KESHIGHNAE         NAMAHA
584 AUM   SANYAAS KRUTE       NAMAHA    651 AUM  HARAYE             NAMAHA
585 AUM   SHAMAAY             NAMAHA    652 AUM  KAAM DEVAAY        NAMAHA
586 AUM   SHAANTAAY           NAMAHA    653 AUM  KAAM PAALAAY       NAMAHA
587 AUM   NISHTHA SHAANTI PARAAYANAAY   654 AUM  KAAMINE            NAMAHA
NAMAHA                                  655 AUM  KAANTAAY           NAMAHA
588 AUM   SHUBHA ANGAAY        NAMAHA   656 AUM  KRUTAA GAMAAY      NAMAHA
589 AUM   SHAANTI DAATAAY      NAMAHA   657 AUM  ANIR DESHYA VAPUSHE NAMAHA
590 AUM   SRASHATRE            NAMAHA   658 AUM  VISHNAVE           NAMAHA
591 AUM   KUMUDAAY             NAMAHA   659 AUM  VIRAAY             NAMAHA
592 AUM   KUVALESHAYAAY        NAMAHA   660 AUM  ANANTAAY           NAMAHA
593 AUM   GOHITAAY             NAMAHA   661 AUM  DHANAN JAYAAY      NAMAHA
594 AUM   GOPATAYE             NAMAHA   662 AUM  BHRAMAN YAAY       NAMAHA
595 AUM   GOPTRE               NAMAHA   663 AUM  BHRAM KRUTE        NAMAHA
596 AUM   VRUSHABH AAKSHAAY    NAMAHA   AUM BRAAHMANE NAMAHA
597 AUM   VRUSH PRIYAAY        NAMAHA   664 AUM  BHRAMANE           NAMAHA
598 AUM   ANI VARTINE          NAMAHA   665 AUM  BHRAM VIVARDHA NAAY NAMAHA
599 AUM   NIVRUT AATMANE       NAMAHA   666 AUM  BHRAM VIDE         NAMAHA
600 AUM   SANKSHEPTRE          NAMAHA   667 AUM  BHRAAMANAAY        NAMAHA
601 AUM   KSHEM KRUTE          NAMAHA   668 AUM  BHRAMINE           NAMAHA
602 AUM   SHIVAAY              NAMAHA   669 AUM  BHRAM GNAAY        NAMAHA
603 AUM   SRI VATSA VAKSHASE   NAMAHA   670 AUM  BHRAAMAN PRIYAAY   NAMAHA
604 AUM   SRI VAASAAY          NAMAHA   671 AUM  MAHAA KRAMAAY      NAMAHA
605 AUM   SRI PATAYE           NAMAHA   672 AUM  MAHAA KARAMANE     NAMAHA
673 AUM   MAHAA TEJASE       NAMAHA   742 AUM   VISH MAAY          NAMAHA
674 AUM   MAHO RAGAAY        NAMAHA   743 AUM   SHUN YAAY          NAMAHA
675 AUM   MAHAA KRATAVE      NAMAHA   744 AUM   DHRUTAA SHISHE     NAMAHA
676 AUM   MAHAA YAJAVANE     NAMAHA   745 AUM   ACHALAAY           NAMAHA
677 AUM   MAHAA YAGNAAY      NAMAHA   746 AUM   CHALAAY            NAMAHA
678 AUM   MAHAA HAVISHE      NAMAHA   747 AUM   AMAANINE           NAMAHA
679 AUM   STAVA YAAY         NAMAHA   748 AUM   MAAN DAAY          NAMAHA
680 AUM   STAVA PRIYAAY      NAMAHA   749 AUM   MAAN YAAY          NAMAHA
681 AUM   STOTRAAY           NAMAHA   750 AUM   LOK SWAMINE        NAMAHA
682 AUM   STUTAYE            NAMAHA   751 AUM   TRI LOK DHRUGE     NAMAHA
683 AUM   STOTRE             NAMAHA   752 AUM   SU MEDHASE         NAMAHA
684 AUM   RANA PRIYAAY       NAMAHA   753 AUM   MEGH JAAY          NAMAHA
685 AUM   PURNAAY            NAMAHA   754 AUM   DHANYAAY           NAMAHA
686 AUM   PUR YITRE          NAMAHA   755 AUM   SATYA MEDHASE      NAMAHA
687 AUM   PUNYAAY            NAMAHA   756 AUM   DHARAA DHARAAY     NAMAHA
688 AUM   PUNYA KIRTAYE      NAMAHA   757 AUM   TEJO VRUSHAAY      NAMAHA
689 AUM   ANAA MAYAAY        NAMAHA   758 AUM   DHYUTIR DHARAAY    NAMAHA
690 AUM   MANO JAVAAY        NAMAHA   759 AUM   SARVA SHASHTRA BHRUTAAM VARAAY
691 AUM   TIRTHA KARAAY      NAMAHA   NAMAHA
692 AUM   VASU RETASE        NAMAHA   760 AUM   PRAGRAHAAY         NAMAHA
693 AUM   VASU PRADAAY       NAMAHA   761 AUM   NIGRAHAAY          NAMAHA
694 AUM   VASU DEVAAY        NAMAHA   762 AUM   VYAGRAAY           NAMAHA
695 AUM   VAASU DEVAAY       NAMAHA   763 AUM   NEIK SHRUNGAAY     NAMAHA
696 AUM   VASAVE             NAMAHA   764 AUM   GADAA GRAJAAY      NAMAHA
697 AUM   VASU MANASE        NAMAHA   765 AUM   CHATUR MURTAYE     NAMAHA
698 AUM   HAVISHE            NAMAHA   766 AUM   CHATUR BAAHAVE     NAMAHA
699 AUM   SAD GATAYE         NAMAHA   767 AUM   CHATUR VYUHAAY     NAMAHA
700 AUM   SAT KRUTYE         NAMAHA   768 AUM   CHATUR GATAYE      NAMAHA
701 AUM   SATTAAYE           NAMAHA   769 AUM   CHATUR AATAMANE    NAMAHA
702 AUM   SAD BHUTAYE        NAMAHA   770 AUM   CHATUR BHAAVAAY    NAMAHA
703 AUM   SATYA PARAAY NAAY NAMAHA    771 AUM   CHATUR VED VIDE    NAMAHA
704 AUM   SHUR SENAAY        NAMAHA   772 AUM   EK PADE            NAMAHA
705 AUM   YADU SRESHTHAAY    NAMAHA   773 AUM   SAMAA VARTAAY      NAMAHA
706 AUM   SANNI VAASAAY      NAMAHA   774 AUM   NIVRUT AATAMANE    NAMAHA
707 AUM   SUYAA MUNAAY       NAMAHA   775 AUM   DUR JAYAAY         NAMAHA
708 AUM   BHUTAA VAASAAY     NAMAHA   776 AUM   DURATI KRAMAAY     NAMAHA
709 AUM   VAASU DEVAAY       NAMAHA   777 AUM   DURLABHAAY         NAMAHA
710 AUM   SUVAASU NILAYAAY   NAMAHA   778 AUM   DUR GAMAAY         NAMAHA
711 AUM   ANALAAY            NAMAHA   779 AUM   DURGAAY            NAMAHA
712 AUM   DARPAGHANE         NAMAHA   780 AUM   DURAA VAASAAY      NAMAHA
713 AUM   DARPA DAAY         NAMAHA   781 AUM   DURAA RIGHANE      NAMAHA
714 AUM   DAPTAAY            NAMAHA   782 AUM   SHUBH AANGAAY      NAMAHA
715 AUM   DUR DHARAAY        NAMAHA   783 AUM   LOK SAARANGAAY     NAMAHA
716 AUM   APARAA JITAAY      NAMAHA   784 AUM   SU TANTAVE         NAMAHA
717 AUM   VISHVA MURTAYE     NAMAHA   785 AUM   TANTU VARDHANAAY NAMAHA
718 AUM   MAHAA MURTAYE      NAMAHA   786 AUM   INDRA KARAMANE     NAMAHA
719 AUM   DIPTA MURTAYE      NAMAHA   787 AUM   MAHAA KARAMANE     NAMAHA
720 AUM   AMURTI MATE        NAMAHA   788 AUM   KRUT KARAMANE      NAMAHA
721 AUM   ANEK MURTAYE       NAMAHA   789 AUM   KRUTAA GAMAAY      NAMAHA
722 AUM   AVYAKTAAY          NAMAHA   790 AUM   UDABHAVAAY         NAMAHA
723 AUM   SHAT MURTAYE       NAMAHA   791 AUM   SUNDARAAY          NAMAHA
724 AUM   SHATAANANAAY       NAMAHA   792 AUM   SUNDAAY            NAMAHA
725 AUM   EKAAY              NAMAHA   793 AUM   RATNA NAABHAAY     NAMAHA
726 AUM   NEIKAAY            NAMAHA   794 AUM   SU LOCAHANAAY      NAMAHA
727 AUM   SAVAAY             NAMAHA   795 AUM   ARKAAY             NAMAHA
728 AUM   KAAY               NAMAHA   796 AUM   VAAJASANAAY        NAMAHA
729 AUM   KASAMEI            NAMAHA   797 AUM   SHRUNGINE          NAMAHA
730 AUM   YASAMEI            NAMAHA   798 AUM   JAYANTAAY          NAMAHA
731 AUM   TASAMEI            NAMAHA   799 AUM   SARVA VIJJAYINE    NAMAHA
732 AUM   PADAAYAANUTTAMAAY NAMAHA    800 AUM   SUVARNA BINDAVE    NAMAHA
733 AUM   LOK BANDHAVE       NAMAHA   801 AUM   AKSHO BHYAAY       NAMAHA
734 AUM   LOK NAATHAAY       NAMAHA   802 AUM   SARVA VAAGISHWAR ESHWARAAY
735 AUM   MAADHAVAAY         NAMAHA   NAMAHA
736 AUM   BHAKTA VATSALAAY   NAMAHA   803 AUM   MAHAA HYADAYAAY   NAMAHA
737 AUM   SUVARNA VARNAAY    NAMAHA   804 AUM   MAHAA GARTAAY     NAMAHA
738 AUM   HEMAANGAAY         NAMAHA   805 AUM   MAHAA BHUTAAY     NAMAHA
739 AUM   VARAANGAAY         NAMAHA   806 AUM   MAHAA NIDHAYE     NAMAHA
740 AUM   CHANDA NAAN GADINE NAMAHA   807 AUM   KUMUDAAY          NAMAHA
741 AUM   VIRAGHANE          NAMAHA   808 AUM   KUNDARAAY         NAMAHA
809 AUM   KUNDAAY            NAMAHA    876 AUM   VIHAAY SAGATAYE    NAMAHA
810 AUM   PARJANAYAAY        NAMAHA    877 AUM   JYOTISHE           NAMAHA
811 AUM   PAAVANAAY          NAMAHA    878 AUM   SU RUCHAYE         NAMAHA
812 AUM   ANILAAY            NAMAHA    879 AUM   HUT BHUJE          NAMAHA*****
813 AUM   AMRUTAANSHAAY      NAMAHA    880 AUM   VIBHAVE            NAMAHA
814 AUM   AMRUT VAPUSHE      NAMAHA    881 AUM   RAVAYE             NAMAHA
815 AUM   SARVA GNAAY        NAMAHA    882 AUM   VIROCHANAAY        NAMAHA
816 AUM   SARVATO MUKHAAY    NAMAHA    883 AUM   SURYAAY            NAMAHA
817 AUM   SULABHAAY          NAMAHA    884 AUM   SAVITRE            NAMAHA
818 AUM   SU VRATAAY         NAMAHA    885 AUM   RAVI LOCHANAAY     NAMAHA
819 AUM   SIDDHAAY           NAMAHA    886 AUM   ANANTAAY           NAMAHA
820 AUM   SHATRU JITE        NAMAHA    887 AUM   HUT BHUJE          NAMAHA****
821 AUM   SHATRU TAAPNAAY    NAMAHA    888 AUM   BHOKTRE            NAMAHA
822 AUM   NYAGRO DHAAY       NAMAHA    889 AUM   SUKH DAAY          NAMAHA
823 AUM   UDAMBARAAY         NAMAHA    890 AUM   NEIK JAAY          NAMAHA
824 AUM   ASWAT THAAY        NAMAHA    891 AUM   AGRAJAAY           NAMAHA
825 AUM   CHAANU RANDHRA NISHUDANAAY   892 AUM   ANIR VINNAAY       NAMAHA
NAMAHA                                 893 AUM   SADAA MARSHINE     NAMAHA
826 AUM   SAHASTRA ARCHISHE NAMAHA     894 AUM   LOK ADHISHTHAANAAY NAMAHA
827 AUM   SAPTA JIHAVAAY    NAMAHA     895 AUM   ADABHUTAAY         NAMAHA
828 AUM   SAPTEI DHASE      NAMAHA     896 AUM   SANAAN             NAMAHA
829 AUM   SAPTA VAAHANAAY   NAMAHA     897 AUM   SANAATAN TAMAAY    NAMAHA
830 AUM   AMURTAYE          NAMAHA     898 AUM   KAPILAAY           NAMAHA
831 AUM   ANAGHAAY          NAMAHA     899 AUM   KAPAYE             NAMAHA
832 AUM   ACHINTAYAAY       NAMAHA     900 AUM   APYAAY             NAMAHA
833 AUM   BHAYA KRUTE       NAMAHA     901 AUM   SWASTI DAAY        NAMAHA
834 AUM   BHAYA NAASH NAAY  NAMAHA     902 AUM   SWASTI KRUTE       NAMAHA
835 AUM   ANAVE             NAMAHA     903 AUM   SWASTINE           NAMAHA
836 AUM   BRUHATE           NAMAHA     904 AUM   SWASTI BHUJE       NAMAHA
837 AUM   KRUSHAAY          NAMAHA     905 AUM   SWASTI DAKSHINAAY NAMAHA
838 AUM   STHULAAY          NAMAHA     906 AUM   A ROUDHRAAY        NAMAHA
839 AUM   GUN BHRUTE        NAMAHA     907 AUM   KUNDALINE          NAMAHA
840 AUM   NIR GUNAAY        NAMAHA     908 AUM   CHAKRINE           NAMAHA
841 AUM   MAHATE            NAMAHA     909 AUM   VIKRAMINE          NAMAHA
842 AUM   ADHRUTAAY         NAMAHA     910 AUM   URJIT SHAASHNAAY   NAMAHA
843 AUM   SWA DHRUTAAY      NAMAHA     911 AUM   SHABDAATI GAAY     NAMAHA
844 AUM   SWAASYAAY         NAMAHA     912 AUM   SHABDA SAHAAY      NAMAHA
845 AUM   PRAAG VANSHAAY    NAMAHA     913 AUM   SHISHIRAAY         NAMAHA
846 AUM   VANSHA VARDHANAAY NAMAHA     914 AUM   SHARWARI KARAAY    NAMAHA
847 AUM   BHAAR BHRUTE      NAMAHA     915 AUM   A KRURAAY          NAMAHA
848 AUM   KATHITAAY         NAMAHA     916 AUM   PESHLAAY           NAMAHA
849 AUM   YOGINE            NAMAHA     917 AUM   DAKSHAAY           NAMAHA
850 AUM   YOGISHAAY         NAMAHA     918 AUM   DAKSHINAAY         NAMAHA
851 AUM   SARWA KAAM DAAY   NAMAHA     919 AUM   KSHAMINAAN VARAAY NAMAHA
852 AUM   AASRAMAAY         NAMAHA     920 AUM   VIDVATTA MAAY      NAMAHA
853 AUM   SRAMANAAY         NAMAHA     921 AUM   VIT BHAYAAY        NAMAHA
854 AUM   KSHAAMAAY         NAMAHA     922 AUM   PUNYA SRAVAN KIRTANAAY NAMAHA
855 AUM   SUPARNAAY         NAMAHA     923 AUM   UTTAARNAAY         NAMAHA
856 AUM   VAAYU VAAHANAAY   NAMAHA     924 AUM   DUSH KRUTIGHNE     NAMAHA
857 AUM   DHANUR DHARAAY    NAMAHA     925 AUM   PUNYAAY            NAMAHA
858 AUM   DHANUR VEDAAY     NAMAHA     926 AUM   DUH SWAPNA NAASHNAAY NAMAHA
859 AUM   DANDAAY           NAMAHA     927 AUM   VIRAGHNE           NAMAHA
860 AUM   DAMA YITRE        NAMAHA     928 AUM   RAKSHANAAY         NAMAHA
861 AUM   DAMAAY            NAMAHA     929 AUM   SANTAAY            NAMAHA
862 AUM   APARAA JITAAY     NAMAHA     930 AUM   JIVANAAY           NAMAHA
863 AUM   SARWA SAHAAY      NAMAHA     931 AUM   PARYA VASTHITAAY   NAMAHA
864 AUM   NIYANTRE          NAMAHA     932 AUM   ANANT RUPAAY       NAMAHA
865 AUM   NIYAMAAY          NAMAHA     933 AUM   ANATA SRIYE        NAMAHA
866 AUM   YAMAAY            NAMAHA     934 AUM   JIT MANYAVE        NAMAHA
867 AUM   SATTWA VATE       NAMAHA     935 AUM   BHAYAAP HAAY       NAMAHA
868 AUM   SAATTVI KAAY      NAMAHA     936 AUM   CHATUR STRAAY      NAMAHA
869 AUM   SATYAAY           NAMAHA     937 AUM   GABHIR AATMANE     NAMAHA
870 AUM   SATYA DHARMA PARAAY NAAY     938 AUM   VIDISHAAY          NAMAHA
          NAMAHA                       939 AUM   VYAA DISHAAY       NAMAHA
871 AUM   ABHI PRAAYAAY     NAMAHA     940 AUM   DISHAAY            NAMAHA
872 AUM   PRIYAAR HAAY      NAMAHA     941 AUM   ANAADYE            NAMAHA
873 AUM   ARHAAY            NAMAHA     942 AUM   BHUVE              NAMAHA
874 AUM   PRIYA KRUTE       NAMAHA     943 AUM   BHUVO LAKSMAYE     NAMAHA
875 AUM   PRITI VARDHANAAY  NAMAHA     944 AUM   SUVIRAAY           NAMAHA
945 AUM    RUCHIRAANGADAAY    NAMAHA
946 AUM    JANANAAY           NAMAHA
947 AUM    JANMA JANMAADAYE NAMAHA
948 AUM    BHIMAAY            NAMAHA
949 AUM    BHIM PARAA KRAMAAY NAMAHA
950 AUM    AADHAAR NILAYAAY   NAMAHA
951 AUM    DHAATRE            NAMAHA
952 AUM    PUSHPA HAASAAY     NAMAHA
953 AUM    PRAJAA GARAAY      NAMAHA
954 AUM    URDHWA GAAY        NAMAHA
955 AUM    SATYA PATHAA CHAARAAY NAMAHA
956 AUM    PRAAN DAAY         NAMAHA
957 AUM    PRANVAAY           NAMAHA
958 AUM    PANAAY             NAMAHA
959 AUM    PRAMAANAAY         NAMAHA
960 AUM    PRAAN NILYAAY      NAMAHA
961 AUM    PRAAN BHRUTE       NAMAHA
962 AUM    PRAAN JIVANAAY     NAMAHA
963 AUM    TATTVAAY           NAMAHA
964 AUM    TATTVA VIDE        NAMAHA
965 AUM    EKAATMANE          NAMAHA
966 AUM    JANMA MRUTYU JARAATI GAAY
           NAMAHA
967 AUM    BHUR BHUVAHA SWASTA RAVE
NAMAHA
968 AUM    TAARAAY            NAMAHA
969 AUM    SAVITRE            NAMAHA
970 AUM    PRA PITAA MAHAAY   NAMAHA
971 AUM    YAGNAAY            NAMAHA
972 AUM    YAGNA PATAYE       NAMAHA
973 AUM    YAJVANE            NAMAHA
974 AUM    YAGNA AANGAAY      NAMAHA
975 AUM    YAGNA VAAHANAAY    NAMAHA
976 AUM    YAGNA BHRUTE       NAMAHA
977 AUM    YAGNA KRUTE        NAMAHA
978 AUM    YAGNINE            NAMAHA
979 AUM    YAGNA BHUJE        NAMAHA
980 AUM    YAGNA SAADHANAAY NAMAHA
981 AUM    YAGNAANT KRUTE     NAMAHA
982 AUM    YAGNA GUHYAAY      NAMAHA
983 AUM    ANNAAY             NAMAHA
984 AUM    ANNA DAAY          NAMAHA
985 AUM    AATMA YONAYE       NAMAHA
986 AUM    SWAYAM JAATAAY     NAMAHA
987 AUM    VAIKHAANAAY        NAMAHA
988 AUM    SAAM GAAY NAAY     NAMAHA
989 AUM    DEVAKI NANDANAAY   NAMAHA
990 AUM    SRASHTRE           NAMAHA
991 AUM    KSHITISHAAY        NAMAHA
992 AUM    PAAP NAASH NAAY    NAMAHA
993 AUM    SHANKH BHRUTE      NAMAHA
994 AUM    NANDA KINE         NAMAHA
995 AUM    CHAKRINE           NAMAHA
996 AUM    SHAARDANG DHANVANE NAMAHA
997 AUM    GADAA DHARAAY      NAMAHA
998 AUM    RATHAANG PAANIYE   NAMAHA
999 AUM    AKSHO BHYAAY       NAMAHA
1000 AUM   SARVA PRAHARANA AAYUDHYAAY
           NAMAHA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags: VATSA
Stats:
views:20
posted:4/1/2010
language:Czech
pages:8