1 AUM VISHWASMEY NAMAHA 2 AUM VISHNAVE NAMAHA 3 AUM VASHAT by abstraks

VIEWS: 20 PAGES: 8

									1 AUM  VISHWASMEY     NAMAHA   67 AUM  ISHAANAAY      NAMAHA
2 AUM  VISHNAVE      NAMAHA   68 AUM  PRAANADAAY     NAMAHA
3 AUM  VASHAT KAARAAY   NAMAHA   69 AUM  PRAANAAY      NAMAHA
4 AUM  BHUT BHAVYA BHAVAT PRABHAVE  70 AUM  JYESHTHAAY     NAMAHA
     NAMAHA            71 AUM  SRESHTHAAY     NAMAHA
5 AUM  BHUT KRUTE     NAMAHA   72 AUM  PRAJAA PATAYE    NAMAHA
6 AUM  BHUT BHRUTE    NAMAHA   73 AUM  HIRANYA GARBHAAY  NAMAHA
7 AUM  BHAAVAAY      NAMAHA   74 AUM  BHU GARBHAAY    NAMAHA
8 AUM  BHUT AATMANE    NAMAHA   75 AUM  MAADHAVAAY     NAMAHA
9 AUM  BHUT BHAAVANAAY  NAMAHA   76 AUM  MADHU SUDNAAY    NAMAHA
10 AUM  PUT AATMANE    NAMAHA   77 AUM  ISH VARAAY     NAMAHA
11 AUM  PARAM AATMANE   NAMAHA   78 AUM  VIKRAMINE      NAMAHA
12 AUM  MUKTAANAA PARAMAA GATIYE   79 AUM  DHANVINE      NAMAHA
NAMAHA                 80 AUM  MEDHAAVINE     NAMAHA
13 AUM  AVYAAY      NAMAHA   81 AUM  VIKRAMAAY      NAMAHA
14 AUM  PURUSHAAY     NAMAHA   82 AUM  KRAMAAY       NAMAHA
15 AUM  SAAKSHINE     NAMAHA   83 AUM  ANUTTAMAAY     NAMAHA
16 AUM  KSHETRA GNAAY   NAMAHA   84 AUM  DURAA DHARSHAAY   NAMAHA
17 AUM  AKSHARAAY     NAMAHA   85 AUM  KRUTAGNAAY     NAMAHA
18 AUM  YOGAAY      NAMAHA   86 AUM  KRUTAYE       NAMAHA
19 AUM  YOG VIDAAN NETRE NAMAHA   87 AUM  AATMA VATE     NAMAHA
20 AUM  PRADHAAN PURUSH ESHVARAAYA  88 AUM  SURESHAAY      NAMAHA
     NAMAHA            89 AUM  SHARANAAY      NAMAHA
21 AUM  NAARSINH VAPUSHE NAMAHA   90 AUM  SHARAMANE      NAMAHA
22 AUM  SRI MATE     NAMAHA   91 AUM  VISHVA RETASE    NAMAHA
23 AUM  KESHAVAAY     NAMAHA   92 AUM  PRAJAA BHAVAAY   NAMAHA
24 AUM  PURUSHOTTAMAAY  NAMAHA   93 AUM  AHANE        NAMAHA
25 AUM  SARVA SMEYA    NAMAHA   94 AUM  SAMVAT SARAAY    NAMAHA
26 AUM  SHARVAAY     NAMAHA   95 AUM  VYAALAAY      NAMAHA
27 AUM  SHIVAAY      NAMAHA   96 AUM  PRATYA YAAY     NAMAHA
28 AUM  STHAANAVE     NAMAHA   97 AUM  SARVA DARSHANAAY NAMAHA
29 AUM  BHUTAADAYE    NAMAHA   98 AUM  AJAAY        NAMAHA
30 AUM  NIDHAYE AVAYAAY NAMAHA    99 AUM  SARVA ISHWARAAY   NAMAHA
31 AUM  AVYAAY      NAMAHA   100 AUM  SIDDHAAY      NAMAHA
32 AUM  SAMBHAVAAY    NAMAHA   101 AUM  SIDDHAYE      NAMAHA
33 AUM  BHAAVANAAY    NAMAHA   102 AUM  SARVAADAYE     NAMAHA
34 AUM  BHARTRE      NAMAHA   103 AUM  ACHYUTAAY      NAMAHA
35 AUM  PRABHAVAAY    NAMAHA   104 AUM  VRUSHAA KAPAYE   NAMAHA
36 AUM  PRABHAVE     NAMAHA   105 AUM  AMEYAATMANE     NAMAHA
37 AUM  ISH VARAAY    NAMAHA   106 AUM  SARVA YOG VINIHI SUTAAY NAMAHA
38 AUM  SVYAM BHUVE    NAMAHA   107 AUM  VASAVE       NAMAHA
39 AUM  SHAMBHAVE     NAMAHA   108 AUM  VASU MANASE     NAMAHA
40 AUM  AAD ITYAAY    NAMAHA   109 AUM  SATYAAY       NAMAHA
41 AUM  PUSHKARAAKSHAAY  NAMAHA   110 AUM  SAMAATMANE     NAMAHA
42 AUM  MAHAA SVANAAY   NAMAHA   111 AUM  A-SAM MITAAY    NAMAHA
43 AUM  ANAADI NIDHANAAY NAMAHA   112 AUM  SAMAAY       NAMAHA
44 AUM  DHAATRE      NAMAHA   113 AUM  AMOGHAAY      NAMAHA****
45 AUM  VIDHAATRE     NAMAHA   114 AUM  PUNDARIKAAKSHAAY NAMAHA
46 AUM  DHAATU RUTTAMAAY NAMAHA    115 AUM  VRUSH KARAMANE   NAMAHA
47 AUM  APRAMEYAAY    NAMAHA   116 AUM  VRUSHAA KRUTAYE   NAMAHA
48 AUM  HRUSHI KESHAAY  NAMAHA   117 AUM  RUDHRAAY      NAMAHA
49 AUM  PADMA NAABHAAY  NAMAHA   118 AUM  BAHU SHIRASHE    NAMAHA
50 AUM  AMAR PRABHAVE   NAMAHA   119 AUM  BABHRAVE      NAMAHA
51 AUM  VISHVA KARMANE  NAMAHA   120 AUM  VISHVA YONAYE    NAMAHA ****
52 AUM  MANAVE      NAMAHA   121 AUM  SHUCHI SRAVASE   NAMAHA
53 AUM  TVASHTRE     NAMAHA   122 AUM  AMRUTAAY      NAMAHA
54 AUM  STHAVISHTHAAY   NAMAHA   123 AUM  SHAASHVATAAY    NAMAHA
55 AUM  STHAVIRAAY    NAMAHA   124 AUM  STHAANAVE      NAMAHA
56 AUM  DHRUVAAY     NAMAHA   125 AUM  VARAA ROHAAY    NAMAHA
57 AUM  AGRAAHYAAY    NAMAHA   126 AUM  MAHAA TAPASE    NAMAHA
58 AUM  SHAASHVATAAY   NAMAHA   127 AUM  SARVA GAAY     NAMAHA
59 AUM  KRUSHNAAY     NAMAHA   128 AUM  SARVA VIDE     NAMAHA
60 AUM  LOHITAAKSHAAY   NAMAHA   129 AUM  BHAANAVE      NAMAHA
61 AUM  PRATARDANAAY   NAMAHA   130 AUM  VISHVAK SENAAY   NAMAHA
62 AUM  PRABHUTAAY    NAMAHA   131 AUM  JANAARDANAAY    NAMAHA
63 AUM  TRI KAKUB DHAAMNE NAMAHA   132 AUM  VEDAAY       NAMAHA
64 AUM  PAVITRAAY     NAMAHA   133 AUM  VED VIDE      NAMAHA****
65 AUM  MANGALAAY     NAMAHA   134 AUM  AVYANGAAY      NAMAHA
66 AUM  PARASMEY     NAMAHA   135 AUM  VEDAANGAAY     NAMAHA
136 AUM  VEDVIDE       NAMAHA****  204 AUM SIMHAAY      NAMAHA
137 AUM  KAVAYE       NAMAHA    205 AUM SANDHAATRE     NAMAHA
138 AUM  LOK ADHYAKSHAAY   NAMAHA    206 AUM SANDHI MATE    NAMAHA
139 AUM  SURA ADHYAKSHAAY NAMAHA     207 AUM STHIRAAY      NAMAHA
140 AUM  DHARMA ADHYAKSHAAY NAMAHA    208 AUM AJAAY       NAMAHA
141 AUM  KRUT KRUTTAAY    NAMAHA    209 AUM DURMARSHANAAY   NAMAHA
142 AUM  CHATURAATAMANE   NAMAHA    210 AUM SHAASHTRE     NAMAHA
143 AUM  CHATUR VYUHAAY   NAMAHA    211 AUM VISRUTAATMANE   NAMAHA
144 AUM  CHATUR BHUJAAY   NAMAHA    212 AUM SURAA RIGHNE    NAMAHA
145 AUM  CHATUR DANSHTRAAY NAMAHA     213 AUM GURUVE       NAMAHA
146 AUM  BHRAAJ VISHNAVE   NAMAHA    214 AUM GURU UTTAMAAY   NAMAHA
147 AUM  BHOJANAAY      NAMAHA    215 AUM DHAAMNE      NAMAHA
148 AUM  BHOKTRE       NAMAHA    216 AUM SATYAAY      NAMAHA
149 AUM  SAHISHNAVE     NAMAHA    217 AUM SATYA PARAA KRAMAAY NAMAHA
150 AUM  JAGAD AADIJAAY   NAMAHA    218 AUM NIMISHAAY     NAMAHA
151 AUM  ANAGHAAY      NAMAHA    219 AUM ANIMISHAAY     NAMAHA
152 AUM  VIJYAAY       NAMAHA    220 AUM STRAGVINE     NAMAHA
153 AUM  JETRE        NAMAHA    221 AUM VAACHAS PATAYE   NAMAHA
154 AUM  VISHVA YONAYE    NAMAHA****  222 AUM UDAARADHAYE    NAMAHA
155 AUM  PUNAR VASAVE    NAMAHA    223 AUM AGRANYE      NAMAHA
156 AUM  UPA INDRAAYE    NAMAHA    224 AUM GRAAMANYE     NAMAHA
157 AUM  VAAMANAAY      NAMAHA    AUM SRIMATE NAMAHA
158 AUM  PRAANSHAVE     NAMAHA    225 AUM NYAAYAAY      NAMAHA
159 AUM  AMOGHAAY      NAMAHA****  226 AUM NETRE       NAMAHA
160 AUM  SHUCHAYE      NAMAHA    227 AUM SAMIRNAAY     NAMAHA
161 AUM  URJITAAY      NAMAHA    228 AUM SAHASTRA MURDHANE NAMAHA
162 AUM  ATI INDRAAY     NAMAHA    229 AUM VISHVA AATMANE   NAMAHA
163 AUM  SANGRAHAAY     NAMAHA    230 AUM SAHASTRA AAKSHAAY NAMAHA
164 AUM  SARGAAY       NAMAHA    231 AUM SAHASTRA PADE   NAMAHA
165 AUM  DHRUTAATMANE    NAMAHA    232 AUM AAVARTA NAAY    NAMAHA
166 AUM  NIYAMAAY      NAMAHA    233 AUM NIVRUTT AATAMANE  NAMAHA
167 AUM  YAMAAY       NAMAHA    234 AUM SAM VRUTTAAY    NAMAHA
168 AUM  VEDHYAAY      NAMAHA    235 AUM SAM PRAMARDANAAY NAMAHA
169 AUM  VEIDHYAAY      NAMAHA    236 AUM AHAHA       NAMAHA
170 AUM  SADAA YOGINE    NAMAHA    237 AUM SAMVART KAAY    NAMAHA
171 AUM  VIRAGHNE      NAMAHA    238 AUM VAHANAYE      NAMAHA
172 AUM  MAADHAVAAY     NAMAHA    239 AUM ANILAAY      NAMAHA
173 AUM  MADHAVE       NAMAHA    240 AUM DHARANI DHARAAY  NAMAHA
174 AUM  ATI INDRIYAAY    NAMAHA    241 AUM SU PRASAADAAY   NAMAHA
175 AUM  MAHAA MAAYAAY    NAMAHA    242 AUM PRASANN AATMANE  NAMAHA
176 AUM  MAHOTSAAHAAY    NAMAHA    243 AUM VISHVA DHRUSHE   NAMAHA
177 AUM  MAHAA BALAAY    NAMAHA    244 AUM VISHVA BHUJE    NAMAHA
178 AUM  MAHAA BUDDHAYE   NAMAHA    245 AUM VIBHAVE      NAMAHA
179 AUM  MAHAA VIRAYAAY   NAMAHA    246 AUM SAT KARTRE     NAMAHA
180 AUM  MAHAA SHAKTAYE   NAMAHA    247 AUM SAT KRUTAAY    NAMAHA
181 AUM  MAHAA DHYUTAYE   NAMAHA    248 AUM SAADHAVE      NAMAHA
182 AUM  ANIR DESHYA VAPUSHE NAMAHA    249 AUM JAHANAVE      NAMAHA
AUM SRI MATE NAMAHA            250 AUM NAARAAYANAAY    NAMAHA
183 AUM  AMEYAATAMANE    NAMAHA    251 AUM NARAAY       NAMAHA
184 AUM  MAHAA DHRI DHRUGE NAMAHA     252 AUM ASANKHYE YAAY   NAMAHA
185 AUM  MAHESH VAASAAY   NAMAHA    253 AUM APRAMEY AATMANE  NAMAHA
186 AUM  MAHI BHARTRE    NAMAHA    254 AUM VISHISHTAAY    NAMAHA
187 AUM  SRI NIVAASAAY    NAMAHA    255 AUM SHISHTA KRUTE   NAMAHA
188 AUM  SATAAN GATAYE    NAMAHA    256 AUM SHUCHAYE      NAMAHA
189 AUM  ANIRUDDHAAY     NAMAHA    257 AUM SIDDHARTHAAY    NAMAHA
190 AUM  SURAA NAANDAAY   NAMAHA    258 AUM SIDDHA SANKALPAAY NAMAHA
191 AUM  GOVINDAAY      NAMAHA    259 AUM SIDDHI DAAY    NAMAHA
192 AUM  GOVINDAAM PATAYE NAMAHA     260 AUM SIDDHI SAADHNAAY  NAMAHA
193 AUM  MARICHAYE      NAMAHA    261 AUM VRUSHAAHINE    NAMAHA
194 AUM  DAMANAAY      NAMAHA    262 AUM VRUSHABHAAY    NAMAHA
195 AUM  HANSAAY       NAMAHA    263 AUM VISHNAVE      NAMAHA
196 AUM  SUPARNAAY      NAMAHA    264 AUM VRUSH PARVANE   NAMAHA
197 AUM  BHUJ GOTTAMAAY   NAMAHA    265 AUM VRUSH UDARAAY   NAMAHA
198 AUM  HIRANYA NAABHAAY  NAMAHA    266 AUM VARDHANAAY     NAMAHA
199 AUM  SUTAPASE      NAMAHA    267 AUM VARDHA MAANAAY   NAMAHA
200 AUM  PADMA NAABHAAY   NAMAHA    268 AUM VIVIKTAAY     NAMAHA
201 AUM  PRAJAA PATAYE    NAMAHA    269 AUM SRUTI SAAGRAAY   NAMAHA
202 AUM  AMRUTYAVE      NAMAHA    270 AUM SUBHUJAAY     NAMAHA
203 AUM  SARVA DASHE     NAMAHA    271 AUM DURDHARAAY     NAMAHA
272 AUM VAAGMINE      NAMAHA    336 AUM BRUHAD BHAANAVE  NAMAHA
273 AUM MAHENDRAAY     NAMAHA    337 AUM AADI DEVAAY    NAMAHA
274 AUM VASUDAAY      NAMAHA    338 AUM PURAN DARAAY    NAMAHA
AUM VASAVE NAMAHA             339 AUM ASHOKAAY      NAMAHA
275 AUM NEIK RUPAAY     NAMAHA    340 AUM TAARNAAY      NAMAHA
276 AUM BRAHAD RUPAAY    NAMAHA    341 AUM TAARAAY      NAMAHA
277 AUM SHIPI VISHTAAY   NAMAHA    342 AUM SHURAAY      NAMAHA
278 AUM PRAKAASHNAAY    NAMAHA    343 AUM SHAURAYE      NAMAHA
279 AUM OJAS TEJO DHYUTI DHARAAY NAMAHA  344 AUM JAN ESHVARAAY   NAMAHA
280 AUM PRAKAASH AATMANE NAMAHA      345 AUM ANU KULAAY     NAMAHA
281 AUM PRATAAPNAAY     NAMAHA    346 AUM SHATAA VARTAAY   NAMAHA
282 AUM RUDDHAAY      NAMAHA    347 AUM PADMINE      NAMAHA
283 AUM SPASHTA AKSHARAAY NAMAHA     348 AUM PADMA NIBHEKSHA NAAY NAMAHA
284 AUM MANTRAAY      NAMAHA    349 AUM PADMA NAABHAAY   NAMAHA
285 AUM CHANDRA ANSHAVE   NAMAHA    350 AUM ARVINDAAKSHAAY   NAMAHA
286 AUM BHASKER DHYUTYE   NAMAHA    351 AUM PADMA GARBHAAY   NAMAHA
287 AUM AMRUTAAMSH UDBHAVAAY NAMAHA    352 AUM SHARIR BHRUTE   NAMAHA
288 AUM BHAANAVE      NAMAHA    353 AUM MAHAR DDHAYE    NAMAHA
289 AUM SHASHI BINDAVE   NAMAHA    354 AUM RUDDHAAY      NAMAHA
290 AUM SURESHVARAAY    NAMAHA    355 AUM VRUDH AATMANE   NAMAHA
291 AUM AUSHADHAAY     NAMAHA    356 AUM MAHAA KSHAAY    NAMAHA
292 AUM JAGATAHA      NAMAHA    357 AUM GARUD DHWAJAAY   NAMAHA
     AUM SETAVE     NAMAHA    358 AUM ATULAAY      NAMAHA
293 AUM SATYA DHARMA PARAAKRAMAAY     359 AUM SHAR BHAAY     NAMAHA
NAMAHA                   AUM BHIMAAY NAMAHA
294 AUM BHUT BHAVYA BHAVAN NAATHAAY    360 AUM SAM YAGNAAY    NAMAHA
NAMAHA                   361 AUM HAVISHE      NAMAHA
295 AUM PAVANAAY      NAMAHA    362 AUM HAVIR HARAYE    NAMAHA
296 AUM PAAVNAAY      NAMAHA    363 AUM SARVA LAKSHAN LAKSHANYAAY
297 AUM ANALAAY       NAMAHA    NAMAHA
298 AUM KAAMAGHNE      NAMAHA    364 AUM LAKSHMI VATE    NAMAHA
299 AUM KAAM KRUTE     NAMAHA    365 AUM SAMITIN JYAAY   NAMAHA
300 AUM KAANTAAY      NAMAHA    366 AUM VIKSHA RAAY    NAMAHA
301 AUM KAAMAAY       NAMAHA    367 AUM ROHITAAY      NAMAHA
302 AUM KAAM PRADAAY    NAMAHA    368 AUM MAARGAAY      NAMAHA
303 AUM PRABHAVE      NAMAHA    369 AUM HETAVE       NAMAHA
304 AUM YUGAADI KRUTE    NAMAHA    370 AUM DAAMODARAAY    NAMAHA
305 AUM YUGAA VARTAAY    NAMAHA    371 AUM SAHAAY       NAMAHA
306 AUM NEIK MAAYAAY    NAMAHA    372 AUM MAHI DHARAAY    NAMAHA
307 AUM MAHAA SHANAAY    NAMAHA    373 AUM  MAHAA BHAAGAAY  NAMAHA
308 AUM ADRASHYAAY     NAMAHA    374 AUM VEG VATE      NAMAHA
309 AUM AVYAKTA RUPAAY   NAMAHA    375 AUM AMIT AASHNAAY   NAMAHA
310 AUM SAHASTRA JITE    NAMAHA    376 AUM UDBHAVAAY     NAMAHA
311 AUM ANANT JITE     NAMAHA    377 AUM KSHOBHANAAY    NAMAHA
312 AUM ISHTAAY       NAMAHA    378 AUM DEVAAY       NAMAHA
313 AUM A VISHISHTAAY    NAMAHA    379 AUM SRI GARBHAAY    NAMAHA
314 AUM SHISHTESHTAAY    NAMAHA    380 AUM PARMESHVARAAY   NAMAHA
315 AUM SHIKHANDINE     NAMAHA    381 AUM KARNAAY      NAMAHA
316 AUM NAHUSHAAY      NAMAHA    382 AUM KAARNAAY      NAMAHA
317 AUM VRUSHAAY      NAMAHA    383 AUM KARTRE       NAMAHA
318 AUM KRODHAGHNE     NAMAHA    384 AUM VIKARTRE      NAMAHA
319 AUM KRODH KRUT KARTRE NAMAHA     385 AUM GAHANAAY      NAMAHA
320 AUM VISHVA BAAHAVE   NAMAHA    386 AUM GUHAAY       NAMAHA
321 AUM MAHI DHARAAY    NAMAHA    387 AUM VYAVASAAYAAY    NAMAHA
322 AUM ACHYUTAAY      NAMAHA    388 AUM VYAVASTHAANAAY   NAMAHA
323 AUM PRATHITAAY     NAMAHA    389 AUM SANSTHAANAAY    NAMAHA
324 AUM PRAANAAY      NAMAHA    390 AUM STHAANDAAY     NAMAHA
325 AUM PRAAN DAAY     NAMAHA    391 AUM DHRUVAAY      NAMAHA
326 AUM VAASVAANUJAAY    NAMAHA    392 AUM PARARDDHAYE    NAMAHA
327 AUM APAAN NIDHAYE    NAMAHA    393 AUM PARMAAY      NAMAHA
328 AUM ADHISHTHAANAAY   NAMAHA    394 AUM SPASHTAAY     NAMAHA
329 AUM APRAMATTAAY     NAMAHA    395 AUM TUSHTAAY      NAMAHA
330 AUM PRATISHTHI TAAY   NAMAHA    396 AUM PUSHTAAY      NAMAHA
331 AUM SKANDAAY      NAMAHA    397 AUM SHBHE KSHANAAY   NAMAHA
332 AUM SKAND DHARAAY    NAMAHA    398 AUM RAAMAAY      NAMAHA
333 AUM DHUR YAAY      NAMAHA    399 AUM VIRAAMAAY     NAMAHA
334 AUM VAR DAAY      NAMAHA    400 AUM VIRJAAY      NAMAHA
335 AUM VAAYU VAAHANAAY   NAMAHA    401 AUM MAARGAAY      NAMAHA
AUM VAASUDEVAAY NAMAHA           402 AUM NEYAAY       NAMAHA
403 AUM  NAYAAY       NAMAHA     470 AUM  NEIK AATMANE    NAMAHA
404 AUM  A NAYAAY      NAMAHA     471 AUM  NEIK KARMA KRUTE  NAMAHA
405 AUM  VIRAAY       NAMAHA     472 AUM  VATSARAAY      NAMAHA
406 AUM  SHAKTI MATAAN SRESHTHAAY NAMAHA  473 AUM  VATSALAAY      NAMAHA
407 AUM  DHARMAAY      NAMAHA     474 AUM  VATSINE       NAMAHA
408 AUM  DHARMA VID UTTAMAAY NAMAHA    475 AUM  RATNA GARBHAAY   NAMAHA
409 AUM  VAIKUNTHAAY    NAMAHA     476 AUM  DHAN ESHVARAAY   NAMAHA
AUM PURUSHAAY NAMAHA            477 AUM  DHARMA GUPE     NAMAHA
AUM PRAANAAY NAMAHA             478 AUM  DHARMA KRUTE    NAMAHA
411 AUM  PRAAN DAAY     NAMAHA     479 AUM  DHARMINE      NAMAHA
412 AUM  PRAN VAAY     NAMAHA     480 AUM  SATE        NAMAHA
413 AUM  PRUTHAVE      NAMAHA     481 AUM  ASATE        NAMAHA
AUM HIRANYA GARBHAAY NAMAHA         482 AUM  KSHARAAY      NAMAHA
414 AUM  SHATRU GHNAAY   NAMAHA     483 AUM  AKSHARAAY      NAMAHA
415 AUM  VYAAPTAAY     NAMAHA     484 AUM  AVIGNAATRE     NAMAHA
416 AUM  VAAYAVE      NAMAHA     485 AUM  SAHASTRA ANSHVE   NAMAHA
417 AUM  ADHOKSHA JAAY   NAMAHA     486 AUM  VIDHAATRE      NAMAHA
418 AUM  RRUTAVE      NAMAHA     487 AUM  KRUT LAKSHANAAY   NAMAHA
419 AUM  SU DARSHANAAY   NAMAHA     488 AUM  GARBHASTI NEMIYE  NAMAHA
420 AUM  KAALAAY      NAMAHA     489 AUM  SATVA STHAAY    NAMAHA
421 AUM  PARMESHTHINE    NAMAHA     490 AUM  SINHAAY       NAMAHA
422 AUM  PARI GRAHAAY    NAMAHA     491 AUM  BHUT MAHESHWARAAY NAMAHA
423 AUM  UGRAAY       NAMAHA     492 AUM  AADI DEVAAY     NAMAHA
424 AUM  SAMVANT SARAAY   NAMAHA     493 AUM  MAHAA DEVAAY    NAMAHA
425 AUM  DAKSHAAY      NAMAHA     494 AUM  DEVE SHAAY     NAMAHA
426 AUM  VISRAAMAAY     NAMAHA     495 AUM  DEV BHRUD GURUVE NAMAHA
427 AUM  VISHVA DAKSHINAAY NAMAHA     496 AUM  UTTARAAY      NAMAHA
428 AUM  VISTAARAAY     NAMAHA     497 AUM  GO PATAYE      NAMAHA
429 AUM  STHAAVAR STHAANAVE NAMAHA     498 AUM  GOPTRE       NAMAHA
430 AUM  PRAAMAANAAY    NAMAHA     499 AUM  GYAN GAMYAAY    NAMAHA
431 AUM  BIJAAYAA VYAYAAY  NAMAHA     500 AUM  PURAATANAAY     NAMAHA
432 AUM  ARTHAAY      NAMAHA     501 AUM  SHARIR BHUT BHRUTE NAMAHA
433 AUM  ANARTHAAY     NAMAHA     502 AUM  BHOKTRE       NAMAHA
434 AUM  MAHAA KOSHAAY   NAMAHA     503 AUM  KAPI INDRAAY    NAMAHA
435 AUM  MAHAA BHOGAAY   NAMAHA     504 AUM  BHURI DAKHINAAY   NAMAHA
436 AUM  MAHAA DHANAAY   NAMAHA     505 AUM  SOMA PAAY      NAMAHA
437 AUM  ANIRVINNAAY    NAMAHA     506 AUM  AMRUT PAAY     NAMAHA
438 AUM  STHA VISHTHAAY   NAMAHA     507 AUM  SOMAAY       NAMAHA
439 AUM  ABHUVE       NAMAHA     508 AUM  PURU JITE      NAMAHA
440 AUM  DHARMA YUPAAY   NAMAHA     509 AUM  PURU SATTA MAAY   NAMAHA
441 AUM  MAHAA MAKHAAY   NAMAHA     510 AUM  VINAYAAY      NAMAHA
442 AUM  NAKSHTRA NEMAYE  NAMAHA     511 AUM  JAYAAY       NAMAHA
443 AUM  NAKSHATRINE    NAMAHA     512 AUM  SATYA SANGHAAY   NAMAHA
444 AUM  KSHAMAAY      NAMAHA     513 AUM  DAASHAAR HAAY    NAMAHA
445 AUM  KSHAAMAAY     NAMAHA     514 AUM  SAATVATAAN PATAYE NAMAHA
446 AUM  SAMIHANAAY     NAMAHA     515 AUM  JIVAAY       NAMAHA
447 AUM  YAGNAAY      NAMAHA     516 AUM  VINAAYITAA SAAKSHINE NAMAHA
448 AUM  IJYAAY       NAMAHA     517 AUM  MUKUNDAAY      NAMAHA
449 AUM  MAHE JYAAY     NAMAHA     518 AUM  AMIT VIKRAMAAY   NAMAHA
450 AUM  KRATAVE      NAMAHA     519 AUM  AMBHO NIDHAYE    NAMAHA
451 AUM  SATRAAY      NAMAHA     520 AUM  ANANTA AATMANE   NAMAHA
452 AUM  SATAAN GATAYE   NAMAHA     521 AUM  MAHO DADHI SHAYAAY NAMAHA
453 AUM  SARVA DARSHINE   NAMAHA     522 AUM  ANTA KAAY      NAMAHA
454 AUM  VIMUKT AATMANE   NAMAHA     523 AUM  AJAAY        NAMAHA
455 AUM  SARVA GNAAY    NAMAHA     524 AUM  MAHAAR HAAY     NAMAHA
456 AUM  GNAANAAYA UTTAMAAY NAMAHA     525 AUM  SVAABHAA VYAAY   NAMAHA
457 AUM  SU VRATAAY     NAMAHA     526 AUM  JITAA MITRAAY    NAMAHA
458 AUM  SU MUKHAAY     NAMAHA     527 AUM  PRAMODANAAY     NAMAHA
459 AUM  SUKSHAMAAY     NAMAHA     528 AUM  AANANDAAY      NAMAHA
460 AUM  SU GHOSHAAY    NAMAHA     529 AUM  NANDANAAY      NAMAHA
461 AUM  SUKH DAAY     NAMAHA     530 AUM  NANDAAY       NAMAHA
462 AUM  SU HYADAYE     NAMAHA     531 AUM  SATYA DHARMANE   NAMAHA
463 AUM  MANO HARAAY    NAMAHA     532 AUM  TRI VIKRAMAAY    NAMAHA
464 AUM  JIT KRODHAAY    NAMAHA     533 AUM  MAHARSHIAYE KAPIL AACHAARYAAY
465 AUM  VIR BAAHAVE    NAMAHA     NAMAHA
466 AUM  VIDAAR NAAY    NAMAHA     534 AUM  KRUTGNAAY      NAMAHA
467 AUM  SVAAP NAAY     NAMAHA     535 AUM  MEDINI PATAYE    NAMAHA
468 AUM  SVA VASHAAY    NAMAHA     536 AUM  TRI PADAAY     NAMAHA
469 AUM  VYAAPINE      NAMAHA     537 AUM  TRI DASHA ADHYA KSHAAY NAMAHA
538 AUM  MAHAA SHRUNGAAY   NAMAHA  606 AUM SRI MATAAN VARAAY NAMAHA
539 AUM  KRUTAANT KRUTE   NAMAHA  607 AUM SRI DAAY      NAMAHA
540 AUM  MAHAA VARAAHAAY   NAMAHA  608 AUM SRI SHAAY     NAMAHA
541 AUM  GOVINDAAY      NAMAHA  609 AUM SRI NIVAASAAY   NAMAHA
542 AUM  SUSHENAAY      NAMAHA  610 AUM SRI NIDHAYE    NAMAHA
543 AUM  KANAKAAN GADINE   NAMAHA  611 AUM SRI VIBHAAVANAAY  NAMAHA
544 AUM  GUHYAAY       NAMAHA  612 AUM SRI DHARAAY    NAMAHA
545 AUM  GABHIRAAY      NAMAHA  613 AUM SRI KARAAY     NAMAHA
546 AUM  GAHANAAY      NAMAHA  614 AUM SREYASE      NAMAHA
547 AUM  GUPTAAY       NAMAHA  615 AUM SRI MATE      NAMAHA
548 AUM  CHAKRA GADAA DHARAAY NAMAHA  616 AUM LOK TRAYA AASRAYAAYNAMAHA
549 AUM  VEDHASE       NAMAHA  617 AUM SVA AKSHAAY    NAMAHA
550 AUM  SVAAN GAAY     NAMAHA  618 AUM SVA ANGAAY     NAMAHA
551 AUM  AJITAAY       NAMAHA  619 AUM SHATAA NANDAAY   NAMAHA
552 AUM  KRUSHNAAY      NAMAHA  620 AUM NANDAYE      NAMAHA
553 AUM  DYADHAAY      NAMAHA  621 AUM JYOTIR GANESVARAAY NAMAHA
554 AUM  SANKARSHA NAAY   NAMAHA  622 AUM VIJITAATMANE    NAMAHA
555 AUM  ACHYUTAAY      NAMAHA  623 AUM VIDHEYAATMANE   NAMAHA
556 AUM  VARUNAAY      NAMAHA  624 AUM SATKIRTAYE     NAMAHA
557 AUM  VAARUNAAY      NAMAHA  625 AUM CHHINNA SANSHAYAAY NAMAHA
558 AUM  VRUKSHAAY      NAMAHA  626 AUM UDIRNAAY      NAMAHA
559 AUM  PUSHKAR AAKSHAAY NAMAHA    627 AUM SARVATA SCHA CHAKSHUSHE NAMAHA
560 AUM  MAHAA MANASE    NAMAHA  628 AUM ANISHAAY      NAMAHA
561 AUM  BHAGAVATE      NAMAHA  629 AUM SHAASHVAT STHIRAAY NAMAHA
562 AUM  BHAGA GHNE     NAMAHA  630 AUM BHUSHAYAAY     NAMAHA
563 AUM  AANANDINE      NAMAHA  631 AUM BHUSHANAAY     NAMAHA
564 AUM  VANA MAALINE    NAMAHA  632 AUM BHUTAYE      NAMAHA
565 AUM  HAL A AAYUDHAAY   NAMAHA  633 AUM VISHOKAAY     NAMAHA
566 AUM  AADITYAAY      NAMAHA  634 AUM SHOK NAASH NAAY  NAMAHA
567 AUM  JYOTIR AADITYAAY  NAMAHA  635 AUM ARCHISH MATE    NAMAHA
568 AUM  SAHISHANAVE     NAMAHA  636 AUM ARCHITAAY     NAMAHA
569 AUM  GATI SATTAMAAY   NAMAHA  637 AUM KUMBHAAY      NAMAHA
570 AUM  SUDHANAVANE     NAMAHA  638 AUM VISHUDDHA AATMANE NAMAHA
571 AUM  KHANDA PARASHVE   NAMAHA  639 AUM VISHODH NAAY    NAMAHA
572 AUM  DAARUNAAY      NAMAHA  640 AUM ANIRUDHAAY     NAMAHA
573 AUM  DRAVIN PRADAAY   NAMAHA  641 AUM APRATI RATHAAY   NAMAHA
574 AUM  DIVA SPRUSHE    NAMAHA  642 AUM PRADYUMNAAY    NAMAHA
575 AUM  SARVADGA VYAASAAY NAMAHA   643 AUM AMIT VIKRAMAAY   NAMAHA
576 AUM  VAACHASA PATAYE   NAMAHA  644 AUM KAAL NEMI NIGHANE NAMAHA
577 AUM  AYO NIJAAY     NAMAHA  645 AUM VIRAAY       NAMAHA
578 AUM  TRI SAAMANE     NAMAHA  646 AUM SHAURAYE      NAMAHA
579 AUM  SAAM GAAAY     NAMAHA  647 AUM SHUR JANESH VARAAY NAMAHA
580 AUM  SAAMANE       NAMAHA  648 AUM TRI LOK AATMANE  NAMAHA
581 AUM  NIRVAANAAY     NAMAHA  649 AUM TRI LOKESHAAY   NAMAHA
582 AUM  BHESHAJAAY     NAMAHA  AUM KESHAVAAY NAMAHA
583 AUM  BHISHAJE      NAMAHA  650 AUM KESHIGHNAE     NAMAHA
584 AUM  SANYAAS KRUTE    NAMAHA  651 AUM HARAYE       NAMAHA
585 AUM  SHAMAAY       NAMAHA  652 AUM KAAM DEVAAY    NAMAHA
586 AUM  SHAANTAAY      NAMAHA  653 AUM KAAM PAALAAY    NAMAHA
587 AUM  NISHTHA SHAANTI PARAAYANAAY  654 AUM KAAMINE      NAMAHA
NAMAHA                 655 AUM KAANTAAY      NAMAHA
588 AUM  SHUBHA ANGAAY    NAMAHA  656 AUM KRUTAA GAMAAY   NAMAHA
589 AUM  SHAANTI DAATAAY   NAMAHA  657 AUM ANIR DESHYA VAPUSHE NAMAHA
590 AUM  SRASHATRE      NAMAHA  658 AUM VISHNAVE      NAMAHA
591 AUM  KUMUDAAY       NAMAHA  659 AUM VIRAAY       NAMAHA
592 AUM  KUVALESHAYAAY    NAMAHA  660 AUM ANANTAAY      NAMAHA
593 AUM  GOHITAAY       NAMAHA  661 AUM DHANAN JAYAAY   NAMAHA
594 AUM  GOPATAYE       NAMAHA  662 AUM BHRAMAN YAAY    NAMAHA
595 AUM  GOPTRE        NAMAHA  663 AUM BHRAM KRUTE    NAMAHA
596 AUM  VRUSHABH AAKSHAAY  NAMAHA  AUM BRAAHMANE NAMAHA
597 AUM  VRUSH PRIYAAY    NAMAHA  664 AUM BHRAMANE      NAMAHA
598 AUM  ANI VARTINE     NAMAHA  665 AUM BHRAM VIVARDHA NAAY NAMAHA
599 AUM  NIVRUT AATMANE    NAMAHA  666 AUM BHRAM VIDE     NAMAHA
600 AUM  SANKSHEPTRE     NAMAHA  667 AUM BHRAAMANAAY    NAMAHA
601 AUM  KSHEM KRUTE     NAMAHA  668 AUM BHRAMINE      NAMAHA
602 AUM  SHIVAAY       NAMAHA  669 AUM BHRAM GNAAY    NAMAHA
603 AUM  SRI VATSA VAKSHASE  NAMAHA  670 AUM BHRAAMAN PRIYAAY  NAMAHA
604 AUM  SRI VAASAAY     NAMAHA  671 AUM MAHAA KRAMAAY   NAMAHA
605 AUM  SRI PATAYE      NAMAHA  672 AUM MAHAA KARAMANE   NAMAHA
673 AUM  MAHAA TEJASE    NAMAHA  742 AUM  VISH MAAY     NAMAHA
674 AUM  MAHO RAGAAY    NAMAHA  743 AUM  SHUN YAAY     NAMAHA
675 AUM  MAHAA KRATAVE   NAMAHA  744 AUM  DHRUTAA SHISHE   NAMAHA
676 AUM  MAHAA YAJAVANE   NAMAHA  745 AUM  ACHALAAY      NAMAHA
677 AUM  MAHAA YAGNAAY   NAMAHA  746 AUM  CHALAAY      NAMAHA
678 AUM  MAHAA HAVISHE   NAMAHA  747 AUM  AMAANINE      NAMAHA
679 AUM  STAVA YAAY     NAMAHA  748 AUM  MAAN DAAY     NAMAHA
680 AUM  STAVA PRIYAAY   NAMAHA  749 AUM  MAAN YAAY     NAMAHA
681 AUM  STOTRAAY      NAMAHA  750 AUM  LOK SWAMINE    NAMAHA
682 AUM  STUTAYE      NAMAHA  751 AUM  TRI LOK DHRUGE   NAMAHA
683 AUM  STOTRE       NAMAHA  752 AUM  SU MEDHASE     NAMAHA
684 AUM  RANA PRIYAAY    NAMAHA  753 AUM  MEGH JAAY     NAMAHA
685 AUM  PURNAAY      NAMAHA  754 AUM  DHANYAAY      NAMAHA
686 AUM  PUR YITRE     NAMAHA  755 AUM  SATYA MEDHASE   NAMAHA
687 AUM  PUNYAAY      NAMAHA  756 AUM  DHARAA DHARAAY   NAMAHA
688 AUM  PUNYA KIRTAYE   NAMAHA  757 AUM  TEJO VRUSHAAY   NAMAHA
689 AUM  ANAA MAYAAY    NAMAHA  758 AUM  DHYUTIR DHARAAY  NAMAHA
690 AUM  MANO JAVAAY    NAMAHA  759 AUM  SARVA SHASHTRA BHRUTAAM VARAAY
691 AUM  TIRTHA KARAAY   NAMAHA  NAMAHA
692 AUM  VASU RETASE    NAMAHA  760 AUM  PRAGRAHAAY     NAMAHA
693 AUM  VASU PRADAAY    NAMAHA  761 AUM  NIGRAHAAY     NAMAHA
694 AUM  VASU DEVAAY    NAMAHA  762 AUM  VYAGRAAY      NAMAHA
695 AUM  VAASU DEVAAY    NAMAHA  763 AUM  NEIK SHRUNGAAY   NAMAHA
696 AUM  VASAVE       NAMAHA  764 AUM  GADAA GRAJAAY   NAMAHA
697 AUM  VASU MANASE    NAMAHA  765 AUM  CHATUR MURTAYE   NAMAHA
698 AUM  HAVISHE      NAMAHA  766 AUM  CHATUR BAAHAVE   NAMAHA
699 AUM  SAD GATAYE     NAMAHA  767 AUM  CHATUR VYUHAAY   NAMAHA
700 AUM  SAT KRUTYE     NAMAHA  768 AUM  CHATUR GATAYE   NAMAHA
701 AUM  SATTAAYE      NAMAHA  769 AUM  CHATUR AATAMANE  NAMAHA
702 AUM  SAD BHUTAYE    NAMAHA  770 AUM  CHATUR BHAAVAAY  NAMAHA
703 AUM  SATYA PARAAY NAAY NAMAHA  771 AUM  CHATUR VED VIDE  NAMAHA
704 AUM  SHUR SENAAY    NAMAHA  772 AUM  EK PADE      NAMAHA
705 AUM  YADU SRESHTHAAY  NAMAHA  773 AUM  SAMAA VARTAAY   NAMAHA
706 AUM  SANNI VAASAAY   NAMAHA  774 AUM  NIVRUT AATAMANE  NAMAHA
707 AUM  SUYAA MUNAAY    NAMAHA  775 AUM  DUR JAYAAY     NAMAHA
708 AUM  BHUTAA VAASAAY   NAMAHA  776 AUM  DURATI KRAMAAY   NAMAHA
709 AUM  VAASU DEVAAY    NAMAHA  777 AUM  DURLABHAAY     NAMAHA
710 AUM  SUVAASU NILAYAAY  NAMAHA  778 AUM  DUR GAMAAY     NAMAHA
711 AUM  ANALAAY      NAMAHA  779 AUM  DURGAAY      NAMAHA
712 AUM  DARPAGHANE     NAMAHA  780 AUM  DURAA VAASAAY   NAMAHA
713 AUM  DARPA DAAY     NAMAHA  781 AUM  DURAA RIGHANE   NAMAHA
714 AUM  DAPTAAY      NAMAHA  782 AUM  SHUBH AANGAAY   NAMAHA
715 AUM  DUR DHARAAY    NAMAHA  783 AUM  LOK SAARANGAAY   NAMAHA
716 AUM  APARAA JITAAY   NAMAHA  784 AUM  SU TANTAVE     NAMAHA
717 AUM  VISHVA MURTAYE   NAMAHA  785 AUM  TANTU VARDHANAAY NAMAHA
718 AUM  MAHAA MURTAYE   NAMAHA  786 AUM  INDRA KARAMANE   NAMAHA
719 AUM  DIPTA MURTAYE   NAMAHA  787 AUM  MAHAA KARAMANE   NAMAHA
720 AUM  AMURTI MATE    NAMAHA  788 AUM  KRUT KARAMANE   NAMAHA
721 AUM  ANEK MURTAYE    NAMAHA  789 AUM  KRUTAA GAMAAY   NAMAHA
722 AUM  AVYAKTAAY     NAMAHA  790 AUM  UDABHAVAAY     NAMAHA
723 AUM  SHAT MURTAYE    NAMAHA  791 AUM  SUNDARAAY     NAMAHA
724 AUM  SHATAANANAAY    NAMAHA  792 AUM  SUNDAAY      NAMAHA
725 AUM  EKAAY       NAMAHA  793 AUM  RATNA NAABHAAY   NAMAHA
726 AUM  NEIKAAY      NAMAHA  794 AUM  SU LOCAHANAAY   NAMAHA
727 AUM  SAVAAY       NAMAHA  795 AUM  ARKAAY       NAMAHA
728 AUM  KAAY        NAMAHA  796 AUM  VAAJASANAAY    NAMAHA
729 AUM  KASAMEI      NAMAHA  797 AUM  SHRUNGINE     NAMAHA
730 AUM  YASAMEI      NAMAHA  798 AUM  JAYANTAAY     NAMAHA
731 AUM  TASAMEI      NAMAHA  799 AUM  SARVA VIJJAYINE  NAMAHA
732 AUM  PADAAYAANUTTAMAAY NAMAHA  800 AUM  SUVARNA BINDAVE  NAMAHA
733 AUM  LOK BANDHAVE    NAMAHA  801 AUM  AKSHO BHYAAY    NAMAHA
734 AUM  LOK NAATHAAY    NAMAHA  802 AUM  SARVA VAAGISHWAR ESHWARAAY
735 AUM  MAADHAVAAY     NAMAHA  NAMAHA
736 AUM  BHAKTA VATSALAAY  NAMAHA  803 AUM  MAHAA HYADAYAAY  NAMAHA
737 AUM  SUVARNA VARNAAY  NAMAHA  804 AUM  MAHAA GARTAAY   NAMAHA
738 AUM  HEMAANGAAY     NAMAHA  805 AUM  MAHAA BHUTAAY   NAMAHA
739 AUM  VARAANGAAY     NAMAHA  806 AUM  MAHAA NIDHAYE   NAMAHA
740 AUM  CHANDA NAAN GADINE NAMAHA  807 AUM  KUMUDAAY     NAMAHA
741 AUM  VIRAGHANE     NAMAHA  808 AUM  KUNDARAAY     NAMAHA
809 AUM  KUNDAAY      NAMAHA  876 AUM  VIHAAY SAGATAYE  NAMAHA
810 AUM  PARJANAYAAY    NAMAHA  877 AUM  JYOTISHE      NAMAHA
811 AUM  PAAVANAAY     NAMAHA  878 AUM  SU RUCHAYE     NAMAHA
812 AUM  ANILAAY      NAMAHA  879 AUM  HUT BHUJE     NAMAHA*****
813 AUM  AMRUTAANSHAAY   NAMAHA  880 AUM  VIBHAVE      NAMAHA
814 AUM  AMRUT VAPUSHE   NAMAHA  881 AUM  RAVAYE       NAMAHA
815 AUM  SARVA GNAAY    NAMAHA  882 AUM  VIROCHANAAY    NAMAHA
816 AUM  SARVATO MUKHAAY  NAMAHA  883 AUM  SURYAAY      NAMAHA
817 AUM  SULABHAAY     NAMAHA  884 AUM  SAVITRE      NAMAHA
818 AUM  SU VRATAAY     NAMAHA  885 AUM  RAVI LOCHANAAY   NAMAHA
819 AUM  SIDDHAAY      NAMAHA  886 AUM  ANANTAAY      NAMAHA
820 AUM  SHATRU JITE    NAMAHA  887 AUM  HUT BHUJE     NAMAHA****
821 AUM  SHATRU TAAPNAAY  NAMAHA  888 AUM  BHOKTRE      NAMAHA
822 AUM  NYAGRO DHAAY    NAMAHA  889 AUM  SUKH DAAY     NAMAHA
823 AUM  UDAMBARAAY     NAMAHA  890 AUM  NEIK JAAY     NAMAHA
824 AUM  ASWAT THAAY    NAMAHA  891 AUM  AGRAJAAY      NAMAHA
825 AUM  CHAANU RANDHRA NISHUDANAAY  892 AUM  ANIR VINNAAY    NAMAHA
NAMAHA                 893 AUM  SADAA MARSHINE   NAMAHA
826 AUM  SAHASTRA ARCHISHE NAMAHA   894 AUM  LOK ADHISHTHAANAAY NAMAHA
827 AUM  SAPTA JIHAVAAY  NAMAHA   895 AUM  ADABHUTAAY     NAMAHA
828 AUM  SAPTEI DHASE   NAMAHA   896 AUM  SANAAN       NAMAHA
829 AUM  SAPTA VAAHANAAY  NAMAHA   897 AUM  SANAATAN TAMAAY  NAMAHA
830 AUM  AMURTAYE     NAMAHA   898 AUM  KAPILAAY      NAMAHA
831 AUM  ANAGHAAY     NAMAHA   899 AUM  KAPAYE       NAMAHA
832 AUM  ACHINTAYAAY    NAMAHA   900 AUM  APYAAY       NAMAHA
833 AUM  BHAYA KRUTE    NAMAHA   901 AUM  SWASTI DAAY    NAMAHA
834 AUM  BHAYA NAASH NAAY NAMAHA   902 AUM  SWASTI KRUTE    NAMAHA
835 AUM  ANAVE       NAMAHA   903 AUM  SWASTINE      NAMAHA
836 AUM  BRUHATE      NAMAHA   904 AUM  SWASTI BHUJE    NAMAHA
837 AUM  KRUSHAAY     NAMAHA   905 AUM  SWASTI DAKSHINAAY NAMAHA
838 AUM  STHULAAY     NAMAHA   906 AUM  A ROUDHRAAY    NAMAHA
839 AUM  GUN BHRUTE    NAMAHA   907 AUM  KUNDALINE     NAMAHA
840 AUM  NIR GUNAAY    NAMAHA   908 AUM  CHAKRINE      NAMAHA
841 AUM  MAHATE      NAMAHA   909 AUM  VIKRAMINE     NAMAHA
842 AUM  ADHRUTAAY     NAMAHA   910 AUM  URJIT SHAASHNAAY  NAMAHA
843 AUM  SWA DHRUTAAY   NAMAHA   911 AUM  SHABDAATI GAAY   NAMAHA
844 AUM  SWAASYAAY     NAMAHA   912 AUM  SHABDA SAHAAY   NAMAHA
845 AUM  PRAAG VANSHAAY  NAMAHA   913 AUM  SHISHIRAAY     NAMAHA
846 AUM  VANSHA VARDHANAAY NAMAHA   914 AUM  SHARWARI KARAAY  NAMAHA
847 AUM  BHAAR BHRUTE   NAMAHA   915 AUM  A KRURAAY     NAMAHA
848 AUM  KATHITAAY     NAMAHA   916 AUM  PESHLAAY      NAMAHA
849 AUM  YOGINE      NAMAHA   917 AUM  DAKSHAAY      NAMAHA
850 AUM  YOGISHAAY     NAMAHA   918 AUM  DAKSHINAAY     NAMAHA
851 AUM  SARWA KAAM DAAY  NAMAHA   919 AUM  KSHAMINAAN VARAAY NAMAHA
852 AUM  AASRAMAAY     NAMAHA   920 AUM  VIDVATTA MAAY   NAMAHA
853 AUM  SRAMANAAY     NAMAHA   921 AUM  VIT BHAYAAY    NAMAHA
854 AUM  KSHAAMAAY     NAMAHA   922 AUM  PUNYA SRAVAN KIRTANAAY NAMAHA
855 AUM  SUPARNAAY     NAMAHA   923 AUM  UTTAARNAAY     NAMAHA
856 AUM  VAAYU VAAHANAAY  NAMAHA   924 AUM  DUSH KRUTIGHNE   NAMAHA
857 AUM  DHANUR DHARAAY  NAMAHA   925 AUM  PUNYAAY      NAMAHA
858 AUM  DHANUR VEDAAY   NAMAHA   926 AUM  DUH SWAPNA NAASHNAAY NAMAHA
859 AUM  DANDAAY      NAMAHA   927 AUM  VIRAGHNE      NAMAHA
860 AUM  DAMA YITRE    NAMAHA   928 AUM  RAKSHANAAY     NAMAHA
861 AUM  DAMAAY      NAMAHA   929 AUM  SANTAAY      NAMAHA
862 AUM  APARAA JITAAY   NAMAHA   930 AUM  JIVANAAY      NAMAHA
863 AUM  SARWA SAHAAY   NAMAHA   931 AUM  PARYA VASTHITAAY  NAMAHA
864 AUM  NIYANTRE     NAMAHA   932 AUM  ANANT RUPAAY    NAMAHA
865 AUM  NIYAMAAY     NAMAHA   933 AUM  ANATA SRIYE    NAMAHA
866 AUM  YAMAAY      NAMAHA   934 AUM  JIT MANYAVE    NAMAHA
867 AUM  SATTWA VATE    NAMAHA   935 AUM  BHAYAAP HAAY    NAMAHA
868 AUM  SAATTVI KAAY   NAMAHA   936 AUM  CHATUR STRAAY   NAMAHA
869 AUM  SATYAAY      NAMAHA   937 AUM  GABHIR AATMANE   NAMAHA
870 AUM  SATYA DHARMA PARAAY NAAY   938 AUM  VIDISHAAY     NAMAHA
     NAMAHA            939 AUM  VYAA DISHAAY    NAMAHA
871 AUM  ABHI PRAAYAAY   NAMAHA   940 AUM  DISHAAY      NAMAHA
872 AUM  PRIYAAR HAAY   NAMAHA   941 AUM  ANAADYE      NAMAHA
873 AUM  ARHAAY      NAMAHA   942 AUM  BHUVE       NAMAHA
874 AUM  PRIYA KRUTE    NAMAHA   943 AUM  BHUVO LAKSMAYE   NAMAHA
875 AUM  PRITI VARDHANAAY NAMAHA   944 AUM  SUVIRAAY      NAMAHA
945 AUM  RUCHIRAANGADAAY  NAMAHA
946 AUM  JANANAAY      NAMAHA
947 AUM  JANMA JANMAADAYE NAMAHA
948 AUM  BHIMAAY      NAMAHA
949 AUM  BHIM PARAA KRAMAAY NAMAHA
950 AUM  AADHAAR NILAYAAY  NAMAHA
951 AUM  DHAATRE      NAMAHA
952 AUM  PUSHPA HAASAAY   NAMAHA
953 AUM  PRAJAA GARAAY   NAMAHA
954 AUM  URDHWA GAAY    NAMAHA
955 AUM  SATYA PATHAA CHAARAAY NAMAHA
956 AUM  PRAAN DAAY     NAMAHA
957 AUM  PRANVAAY      NAMAHA
958 AUM  PANAAY       NAMAHA
959 AUM  PRAMAANAAY     NAMAHA
960 AUM  PRAAN NILYAAY   NAMAHA
961 AUM  PRAAN BHRUTE    NAMAHA
962 AUM  PRAAN JIVANAAY   NAMAHA
963 AUM  TATTVAAY      NAMAHA
964 AUM  TATTVA VIDE    NAMAHA
965 AUM  EKAATMANE     NAMAHA
966 AUM  JANMA MRUTYU JARAATI GAAY
      NAMAHA
967 AUM  BHUR BHUVAHA SWASTA RAVE
NAMAHA
968 AUM  TAARAAY      NAMAHA
969 AUM  SAVITRE      NAMAHA
970 AUM  PRA PITAA MAHAAY  NAMAHA
971 AUM  YAGNAAY      NAMAHA
972 AUM  YAGNA PATAYE    NAMAHA
973 AUM  YAJVANE      NAMAHA
974 AUM  YAGNA AANGAAY   NAMAHA
975 AUM  YAGNA VAAHANAAY  NAMAHA
976 AUM  YAGNA BHRUTE    NAMAHA
977 AUM  YAGNA KRUTE    NAMAHA
978 AUM  YAGNINE      NAMAHA
979 AUM  YAGNA BHUJE    NAMAHA
980 AUM  YAGNA SAADHANAAY NAMAHA
981 AUM  YAGNAANT KRUTE   NAMAHA
982 AUM  YAGNA GUHYAAY   NAMAHA
983 AUM  ANNAAY       NAMAHA
984 AUM  ANNA DAAY     NAMAHA
985 AUM  AATMA YONAYE    NAMAHA
986 AUM  SWAYAM JAATAAY   NAMAHA
987 AUM  VAIKHAANAAY    NAMAHA
988 AUM  SAAM GAAY NAAY   NAMAHA
989 AUM  DEVAKI NANDANAAY  NAMAHA
990 AUM  SRASHTRE      NAMAHA
991 AUM  KSHITISHAAY    NAMAHA
992 AUM  PAAP NAASH NAAY  NAMAHA
993 AUM  SHANKH BHRUTE   NAMAHA
994 AUM  NANDA KINE     NAMAHA
995 AUM  CHAKRINE      NAMAHA
996 AUM  SHAARDANG DHANVANE NAMAHA
997 AUM  GADAA DHARAAY   NAMAHA
998 AUM  RATHAANG PAANIYE  NAMAHA
999 AUM  AKSHO BHYAAY    NAMAHA
1000 AUM  SARVA PRAHARANA AAYUDHYAAY
      NAMAHA

								
To top