JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN

Document Sample
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR PEPERIKSAAN PERCUBAAN Powered By Docstoc
					SULIT
Perdagangan
Kertas 1
Ogos
2003
1 jam


           JABATAN PENDIDIKAN NEGERI JOHOR

              PEPERIKSAAN PERCUBAAN

             SIJIL PELAJARAN MALAYSIA 2003                PERDAGANGAN

                  Kertas 1

                  Satu jam
    JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU


  1. Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan.

  2. Jawab semua soalan.

  3. Penggunaan kalkulator elektronik biasa dibenarkan.
Portal Pendidikan Utusan 2004               1
1 Apakah yang dimaksudkan dengan keperluan penghargaan/
 A Melengkapkan diri dengan kemahiran dan kecekapan
 B Meningkatkan keyakinan diri dan imej kendiri
 C Menerima penghormatan daripada orang lain
 D Memberi dorongan dan galakan kepada diri

2
       •  Mengecat
       •  Memasang tayar
       •  Memasang enjin
       •  Memasang cermin tingkap

  Pembahagian tugas di atas dilakukan di sebuah kilang kereta di Shah Alam.
  Apakah jenis pengkhususan tersebut?
  A Pengkhususan antarabangsa
  B Pengkhususan mengikut proses
  C Pengkhususan mengikut kawasan
  D Pengkhususan mengikut profesion

3     Setiap firma mengeluarkan hasil keluaran yang
      berbeza antara satu sama lain untuk memenuhi
      keperluan dan kehendak pengguna


  Jenis pengeluaran di atas merujuk kepada
  A pengeluaran langsung
  B pengeluaran ekstraktif
  C pengeluaran tak langsung
  D pengeluaran perkhidmatan

4 Seseorang itu mesti terlibat dalam perdagangan jika ia melibatkan diri dalam
 perniagaan.
 Antara berikut, yang manakah paling tepat menerangkan pernyataan
 tersebut?
 A Kedua-duanya bermotifkan keuntungan
 B Kedua-duanya memerlukan bantuan kerajaan
 C Kedua-duanya memerlukan bantuan perniagaan
 D Kedua-duanya membolehkan barangan diagihkan
Portal Pendidikan Utusan 2004                          2
5         •  Bekalan barang berlebihan di pasaran
          •  Harga barang menjadi tidak stabil
          •  Barang menjadi rosak

  Antara berikut, yang manakah menyebabkan timbulnya masalah-masalah di
  atas?
  A Pengeluar tidak dapat mengagihkan barangan dengan segera
  B Pengeluar tidak menjalankan promosi secara intensif
  C Pengeluar menghasilkan barangan secara berlebihan
  D Pengeluar menghadapi masalah pergudangan

6 Antara berikut, yang manakah merupakan tujuan kerajaan memberi
 pelepasan cukai kepada perniagaan?
 I  Menggalakkan eksport bahan mentah tempatan
 II Menggalakkan penggunaan pekerja tempatan
 III Menggalakkan pelaburan dalam perusahaan tertentu
 IV Menggalakkan penempatan perusahaan di kawasan tertentu
 A I, II dan III
 B I, II dan IV
 C I, III dan IV
 D II, III dan IV

7 Mengapakah peruncit kecil-kecilan lebih suka mendapatkan stoknya daripada
 pemborong bayar dan bawa?
 A Pemborong menawarkan harga yang murah
 B Pemborong menyediakan perkhidmatan serahan
 C Peruncit boleh membeli barang secara kredit
 D Peruncit boleh membeli beraneka jenis dan jenama barang

8         •  Stok dibeli secara pukal oleh ibu pejabat
          •  Stok yang dijual adalah sama dari segi
            kualiti harga, jenama dan pembungkusan

  Pernyataan di atas merujuk kepada
  A Kedai sejaras
  B kedai tunggal
  C kedai koperasi
  D kedai serba ada
Portal Pendidikan Utusan 2004                         3
9 Antara berikut, pasangan manakah menunjukkan perbezaan antara
 pemborong jober para dan pemborong satu barisan?

     Pemborong jober para         Pemborong satu barisan
   A Menjual pelbagai jenis     Menjual satu jenis barang sahaja
    barang
   B Memastikan stok sentiasa    Memastikan stok dibekalkan apabila
    mencukupi            dipesan
   C Menerima keuntungan       Menerima komisen sebagai ganjaran
    sebagai ganjaran daripada    daripada jualan barang
    jualan barang
   D Memastikan aktiviti promosi   Memastikan aktiviti promosi dijalankan
    dijalankan oleh pemborong    oleh peruncit.

10  Antara berikut, yang manakah menyebabkan peranan pemborong
   disingkirkan?
   I  Penubuhan kedai runcit
   II Penubuhan kedai sejaras
   III Kemunculan jualan langsung
   IV Kemunculan peruncit besar-besar
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV

11  Maklumat di bawah berkaitan dengan urus niaga yang dilakukan oleh Puan
   Hasiah.

    Harga mesin basuh         :  RM2 200
    Wang pendahuluan          :  RM 200
    Tarikh belian           :  6 September 2002
    Tarikh bayaran           :  20 September 2002
    Syarat pembayaran         :  10% 5 hari
                       5% 15 hari
                       2 % 30 hari

   Hitungkan jumlah yang perlu dibayar oleh Puan Hasiah.
   A RM1 800
   B RM1 900
   C RM1 960
   D RM2 000
Portal Pendidikan Utusan 2004                          4
Soalan 12 memerlukan pilihan jawapan seperti berikut:

     Pilihan          Pernyataan 1        Pernyataan II
       A             Betul           Betul
       B             Betul           Salah
       C             Salah           Salah
       D             Salah            Betul

12  I  Dalam teknik pemasaran hasil pertanian, promosi dijalankan secara
     bergabung antara pengeluar.
   II  Dalam teknik pemasaran keluaran perindustrian, pengiklanan secara
     intensif dan bersaing diperlukan.

13
        •  Dokumen ini dihantar oleh syarikat perkapalan kepada pihak
          lembaga pelabuhan yang menerima barang-barang untuk
          dihantar
        •  Dokumen ini juga dihantar untuk memintanya memuatkan
          barang-barang ke dalam kapal

   Dokumen yang diterangkan di atas ialah
   A Pemberitahuan Panggil Datang
   B Waran Limbungan
   C Nota Perkapalan
   D Resit Nakhoda

14  Antara berikut, urus niaga yang manakah merupakan eksport tak nyata
   Malaysia?
   I  Syarikat Speed membeli komponen komputer dari Jepun
   II Encik Karim membuat pelaburan di Switzerland
   III Pelajar Malaysia melanjutkan pelajaran ke Korea Selatan
   IV Mercy menghantar sekumpulan doktor ke Iraq
   A I dan II
   B I dan III
   C II dan IV
   D III dan IV
Portal Pendidikan Utusan 2004                          5
15
            Koperasi Sameba Bhd.
         Modal     : RM150 000
         Lebihan    : RM47 000
         Rizab     : RM 8 000
         Jumlah belian tahunan
         ahli     : RM390 000

   Pernyataan di atas berkaitan dengan Koperasi Sameba Bhd. pada tahun
   2002.
   Berapakah rebat atas langganan koperasi tersebut?
   A RM0.02 dalam seringgit
   B RM0.10 dalam seringgit
   C RM0.12 dalam seringgit
   D RM0.38 dalam seringgit

16  Mengapakah milikan tunggal mudah ditubuhkan?
   A Diurus oleh pemilik
   B Modal yang besar
   C Saiz perniagaan yang kecil
   D Peraturan dan dokumentasi yang sedikit

17
       •  Mengumpulkan modal daripada ahli-ahlinya menerusi
         penjualan syer
       •  Menjalankan perkhidmatan yang terhad sahaja
       •  Melindungi kepentingan dan kebajikan ahlinya


   Antara berikut, bank manakah yang mempunyai ciri-ciri di atas?
   A Bank Simpanan Nasional
   B Bank Rakyat Malaysia Berhad
   C Bank Bumiputera-Commerce Berhad
   D Bank Pembangunan Malaysia Berhad

18        Tuan Hj Baharom, kontraktor binaan di Mersing.
         Beliau menghadapi masalah aliran tunai untuk
         membayar gaji pekerjanya seramai 10 orang.


   Apakah jenis pembiayaan bank yang sesuai dipohon oleh beliau?
   A Pinjaman
   B Overdraf
   C Kad kredit
   D Kredit berdokumen
Portal Pendidikan Utusan 2004                       6
19  Berikut merupakan unsur-unsur yang terdapat di dalam insurans
   konvensional kecuali
   A faedah
   B perjudian
   C ketidakpastian
   D pembahagian keuntungan

20  Ganti rugi dalam insurans biasanya diberi dalam bentuk berikut:
   I  Memberi polisi insurans secara percuma
   II Membaik pulih kenderaan yang rosak
   III Membina semula sebahagian bangunan yang musnah
   IV Mengganti barang yang hilang dengan wang tunai
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV

21
          Adalah dimaklumkan melalui radio bahawa
          pendaftaran calon bagi peperiksaan SPM akan
          ditutup pada 22 Mei 2003

   Pernyataan di atas, merujuk kepada
   A iklan kolektif
   B iklan memujuk
   C iklan bertanding
   D iklan penerangan

22
   Antara berikut, media pengiklanan yang manakah sesuai bagi mengiklan
   keluaran di atas?
   A Peragaan tingkap
   B Kenderaan awam
   C Van serahan
   D Sampel
Portal Pendidikan Utusan 2004                        7
23
   Gambarajah di atas merujuk kepada lesen pembawa.
   Antara berikut, lori manakah yang mematuhi pelesenan tersebut?
   A Lori persendirian yang mengangkut muatan 1 000 kg.
   B Lori persendirian yang mengangkut muatan 2 500 kg.
   C Lori sewa yang mengangkut muatan 1 000 kg.
   D Lori sewa yang mengangkut muatan 2 500 kg.

24
                PERNIAGAAN EMAS AYU
   Gambar rajah di atas merujuk kepada Perniagaan Emas Ayu.
   Apakah kelebihan yang diharapkan oleh perniagaan tersebut daripada
   perkhidmatan kurier?
   A Barang sampai ke destinasi dengan cepat
   B Barang sampai ke destinasi dengan selamat
   C Perkhidmatan yang berisiko rendah
   D Perkhidmatan terdapat di bandar-bandar besar

25  Antara jenis-jenis perniagaan berikut, yang manakah berkemungkinan
   menggunakan kad jawapan perniagaan?
   A Gedung aneka jabatan
   B Kedai sejaras
   C Pesanan mel
   D Pasar raya
Portal Pendidikan Utusan 2004                       8
26        •  Perkhidmatan telefaks
         •  Perkhidmatan teleks


   Antara berikut, yang manakah merupakan persamaan kedua-dua
   perkhidmatan komunikasi di atas?
   I  Menghantar maklumat secara lisan dengan cepat
   II Mengirim dan menerima maklumat sepanjang hari tanpa pengawasan
   III Kedua-dua perkhidmatan disediakan oleh Telekom Malaysia
   IV Mengirim mesej bercetak di dalam dan di luar negeri
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV

27  Bagaimanakah pergudangan dapat mengelakkan barang daripada
   mengalami kerosakan dan pembaziran?
   A Membolehkan barang-barang diawet, didingin bekukan, dibungkus dan
    distor dengan sempurna
   B Menyediakan ruang dan memastikan penerusan proses pengeluaran
    dalam kilang
   C Mengawal pengeluaran barang berdasarkan penawaran dan permintaan
    pasaran
   D Mengawasi barang keluar dan masuk oleh pihak kastam

28  Di antara berikut, pemilik gudang yang manakah harus menandatangani
   suatu perjanjian dengan pihak kastam?
   A Gudang kerajaan
   B Gudang peruncit
   C Gudang berlesen
   D Gudang pengilang

29
        Encik Imran sentiasa membuat pembayaran kepada
        pemiutang syarikat mengikut tarikh dan syarat yang telah
        dipersetujui.

   Berdasarkan kenyataan di atas, apakah nilai-nilai keusahawanan yang
   dimiliki oleh Encik Imran?
   A Menepati janji
   B Mengambil risiko
   C Bertanggungjawab
   D Berpandangan jauh
Portal Pendidikan Utusan 2004                       9
30
                Borang B

   Borang B merujuk kepada
   A Borang Perakuan Pendaftaran
   B Borang Pendaftaran Penutupan Perniagaan
   C Borang Pendaftaran Penubuhan Perniagaan
   D Borang Pendaftaran Perubahan Perniagaan

31  Berikut ialah butir-butir yang dipetik daripada buku-buku akaun Perniagaan
   Gemilang pada 31 Disember 2002.

                                (RM)
   Stok Januari 2002             1 650
   Jualan                   25 000
   Belian                   13 650
   Insurans kedai                200
   Diskaun jualan                350
   Air, elektrik, telefon            215
   Diskaun belian                300
   Komisen diterima               150
   Stok 31 Disember 2002            5 250

   Hitungkan untung bersih bagi Perniagaan Gemilang.
   A RM13 735
   B RM14 635
   C RM14 735
   D RM14 950

32
       X                     Mengurus kewangan

                  PENIAGA


                              Mengawal risiko
     Memimpin dan                   perniagaan
    mengurus kakitangan


   Dalam gambarajah di atas, X ialah
   A mengurus stok
   B mengurus pelaburan
   C mengurus maklumat
   D mengurus pelanggan


Portal Pendidikan Utusan 2004                           10
33  Antara berikut, pasangan manakah menunjukkan perbezaan antara syer
   biasa dan syer keutamaan?
          Syer Biasa           Syer Keutamaan
   A Pemegang syer adalah pemilik Pemegang syer adalah pemiutang
     syarikat            syarikat
   B Dividen syer adalah bersifat   Dividen adalah tidak kumulatif kecuali
     kumulatif           dinyatakan sebaliknya
   C Pemegang syer biasa       Pemegang syer keutamaan
     menanggung risiko kerugian   menghadapi risiko kerugian yang
     yang tinggi          kurang.
   D Kadar dividennya adalah tetap Kadar dividen bergantung kepada
                    keuntungan syarikat

34  Encik Ramlan mempunyai milikan syarikat dalam Syarikat Ram Era
   Sdn.Bhd.

   2 000 syer keutamaan 6%, RM2 sesyer
   5 000 syer biasa RM1 sesyer
   RM6 000 debentur 6%

   Syarikat mengisytiharkan 10% dividen ke atas syer biasa. Hitungkan jumlah
   pendapatan Encik Ramlan daripada pelaburannya.
   A RM 240
   B RM 500
   C RM 740
   D RM 1 100

35  Apakah sumbangan industri desa terhadap perkembangan ekonomi
   negara?
   A Meningkatkan pengimportan barang pengguna
   B Memperluaskan penggunaan sumber tempatan
   C Menggalakkan persaingan antara jenis industri
   D Membantu proses pengeluaran barang ringan

36  Mengapakah industri desa mendapat pulangan yang sedikit sedikit sahaja?
   A Pasaran yang terhad
   B Kadar cukai yang tinggi
   C Manipulasi harga orang tengah
   D Barang-barang kurang berkualiti
Portal Pendidikan Utusan 2004                          11
37  Antara agensi kerajaan berikut, yang manakah memberi bantuan
   pengeluaran kepada industri desa?
   I  Majlis Amanah Rakyat (MARA)
   II Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia (PKKM)
   III Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian (MARDI)
   IV Lembaga Pemasaran Pertanian dan Persekutuan (FAMA)
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV

38  Mengapakah pengguna perlu dilindungi?
   A Pengeluar tidak tahu hak pengguna
   B Pengeluar mengutamakan keuntungan
   C Pengeluar memerlukan sokongan pengguna
   D Pengeluar lebih berkuasa daripada pengguna

39  Encik Prakash, pemilik Kedai Runcit Jaya di Taman Melati. Beliau telah
   membeli gula dalam kuantiti yang banyak setelah mendengar berita
   bahawa kerajaan akan menaikkan harga gula mulai minggu hadapan.
   Beliau menghadkan perjualan gula setakat 2 kg kepada pengguna.

   Perbuatan Encik Prakash telah menyalahi …………
   A Akta Perihal Dagangan 1972
   B Akta Kawalan Bekalan 1973
   C Akta Kawalan Harga 1946
   D Akta Kontrak 1974

40  Etika Amalan perniagaan menggariskan tanggungjawab penjual terhadap
   pelanggan seperti berikut:
   I  Menjual barang yang bermutu
   II Mengadakan promosi yang jujur
   III Menyediakan kemudahan perubatan
   IV Melakukan timbangan dan sukatan yang tepat
   A I, II dan III
   B I, II dan IV
   C I, III dan IV
   D II, III dan IV


                KERTAS SOALAN TAMAT
Portal Pendidikan Utusan 2004                         12