Knowledge Management in Thai Aca

Document Sample
Knowledge Management in Thai Aca Powered By Docstoc
					การจัดการความรู้ของสาขาวิชา


       ยืน ภู่วรวรรณ
     yuen@ku.ac.th
  รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
              หัวข้อที่จะบรรยาย
  นิยามสังคมไซเบอร์ สังคมดิจิตอล สังคมฐานความรู้
  การปฏิวัติทางดิจิตอล
  แรงกดดันทาให้การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมฐานความรู้
  พื้นฐานและนิยามความรู้สารสนเทศและการใช้งาน
  เทคโนโลยีเครือข่ายที่มีพัฒนาการเร็วมีแรงกดดันต่อการดาเนินงานในสังคม
  ฐานความรู้
  กระบวนทัศน์และยุทธศาสตร์การใช้ความรู้และการเข้าถึงความรู้ในสังคม
  ฐานความรู้
  ตัวอย่างดาเนินงานในจัดการความรู้ของสาขาวิชา
  อนาคต
คำนิยำมสังคมไซเบอร์
   สังคมดิจิตอล
  สังคมฐำนควำมรู้
          คานิยามเกี่ยวกับสังคมไซเบอร์
    ี่
โลกใหม่ทมีเทคโนโลยีเป็นฐาน
 ไม่มีระยะทาง เวลา และ สถานที่
 การเชื่อมโยงกับ personal security เปลี่ยนไป
 นิรนามจะหายไป แต่ปรากฏในรูปแบบใหม่แบบเสมือนจริง
 โลกแห่งจินตนาการ อยู่หลังจอสี่เหลี่ยม และบนเครือข่าย
 ดาเนินกิจกรรมบนพื้นฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
 ขึ้นกับปัญญาและความรอบรู้มากขึ้น
 เกี่ยวโยงกับคุณธรรมและจริยธรรมแบบใหม่

ทุกคนกาลังเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
   การแบ่งระดับกริดที่รองรับสังคม

       สังคม

       บริการ

     การคานวณ

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมไซเบอร์สเปซ
กำรปฏิวัติทำงดิจิตอล
           การปฏิวัติทางดิจิตอล
 การปฏิวติทางดิจตอลได้เกิดขึ้นแล้ว
     ั    ิ
  การแพร่กระจายการใช้ไอซีทีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
    ในปี  2005 มีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกกว่าพันล้านคน
    มีการจดชื่อโดเมนไปแล้วกว่า   350 ล้าน ชื่อ
    ประเทศไทยมีผู้ใช้กว่า  7 ล้านคน และเพิ่มขึ้นมากทุกปี
  ยังไม่เห็นขีดจากัดการเติบโตของแนวโน้มเทคโนโลยี
    การเติบโตยังเป็นไปตามกฎของมัวร์

  ข้อมูลข่าวสารบนโลกเพิ่มขึ้นและขยายตัวอย่างมากและ
  มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจนยากที่จะคาดคะเนปริมาณ
              การปฏิวัติทางดิจิตอล (2)
 การปฏิวติทางดิจตอล
     ั    ิ
   เป็นตัวขับและเร่งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
     เกิดกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจใหม่                     ่
                           เช่น การว่าจ้างบุคลากรทีมี
     ความรู้
     อุตสาหกรรมไอทีมีสัดส่วนต่อจีดีพีเพิ่มมากขึ้นในทุกประเทศ
     สาหรับไทยมีกว่าสิบเปอร์เซนต์ของจีดีพี
   เป็นพลังทาให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลง
   ทาให้ต้องใช้ความรู้และปัญญามากขึ้น
     การแข่งขันระหว่างประเทศต้องใช้ไอทีมากขึ้น
     เกิดความแปลกแยกทางดิจิตอล Digital   Divide
 ทุกประเทศต้องปรับตัวโดยทันที
จุดรวมของการเชื่อมโยงยังอยู่ที่อเมริกา
อินเทอร์เน็ตทาให้โครงสร้างข้อมูลความรู้เปลี่ยนไป
เป็นแรงกดดันทางวัฒนธรรมและสังคม
             แนวโน้มการใช้ข่าวสาร
             และความรู้ที่น่าสนใจ
  อินเทอร์เน็ตทาให้มีข่าวสารเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว google ทาดัชนีไว้กว่า 10,000
  ล้าน URL page
  ประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นสองเท่าทุกๆ 18 เดือน โดยยังไม่มีแนวโน้มอิ่มตัว
  มีการใช้โทรศัพท์มือถือในประเทศไทยกว่า 25 ล้านเครื่อง และยังขยายตัวได้อีก ทั่ว
  โลกมีใช้กว่า 1000 ล้านเครื่อง
  มูลค่าการค้าบนอินเตอร์เน็ต ในปี 2003
  มีประมาณ $3 trillion
  อินเทอร์เน็ตทาให้เกิด World Knowledge
  และ New Learning Society ก่อให้เกิดสภาพความต้องการแรงงานแบบ
  knowledge worker
  แรงกดดัน
ทำให้กำรเปลี่ยนแปลง
 สู่สังคมควำมรอบรู้
      สังคมใหม่ในระบบออนไลน์

อะไรๆ ก็ออนไลน์
แม้แต่เกมออนไลน์
สังคมอุดมปัญญา หรือ สังคมอุดมบันเทิง
  ปัญหาเด็กติดเกม ปัญหาสังคมใหม่
เด็กรุ่นใหม่ อนาคตของชาติ
   สังคมอุดมบันเทิง
ใครอยากเป็นแม่ยกดิจิตอล ?
            โครงสร้างการตลาดเปลี่ยนไป
  มีความหลากหลายตามความต้องการ

  เมื่อก่อนรู้จักแต่แฟซ่ำ
  เดี๋ยวนี้ขึ้นต้นด้วยเลข 3 ต้องเลือกใช้
  ผลิตภัณฑ์ให้ถูก
  การตลาดไร้พรมแดน
  ผู้บริโภคมีความฉลาดมากขึ้นเพราะ
  รับรู้ข่าวสาร
เด็กรุ่นใหม่ในสังคมดิจิตอล (อุดมบันเทิง)
   กว่านิสิตจบการศึกษา นิสิตมีอายุ
   ประมาณ 170,000 ชั่วโมง
   ใช้เวลานอน
   ประมาณ 70,000 ชั่วโมง
   นิสิตใช้เวลาดูทีวี
   กว่า 20,000 ชั่วโมง
   ใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือ
   กว่า 10,000 ชั่วโมง
   ใช้เวลาเล่นเกมและอินเทอร์เน็ต
   กว่า 20,000 ชั่วโมง
   ใช้เวลาอ่านหนังสือ
   น้อยกว่า 5,000 ชั่วโมง
        รูปแบบการทางานในสังคมฐานความรู้

  ลดคนกลาง หรือตัวกลาง ลดขั้นตอนลง ลดระยะเวลา
  การดาเนินการตรง และการดาเนินการแบบร่วมมือกัน แลกเปลี่ยนข่าวสารโดยตรง
  ระบบออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากขึ้น
  การทางานแบบร่วมมือกันมากขึ้น
  งานส่วนใหญ่ใช้พื้นฐานทางด้านไอที ดังนั้นจึงต้องมีความรู้ และใช้งานได้
   วางแผนสาหรับยุคสังคมใหม่

 มีความต้องการใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้าง

 กลยุทธ์แนวใหม่
 ให้ความสาคัญในเรื่องการใช้เว็บ

 มีการแข่งขันในระดับโลกบนพื้นฐานการให้บริการ

 มีการพัฒนาต้องมีขึ้นตลอดเวลา
        วางแผนสาหรับยุคสังคมใหม่ (ต่อ)

 ต้องให้ความสาคัญของอินเทอร์เน็ต สาหรับการประยุกต์ระบบโลกาภิวตน์
                               ั

 มีการประยุกต์บนเว็บสาหรับการให้บริการแบบทุกหนแห่ง
 ต้องการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
               แนวโน้มสังคม สิ่งแวดล้อม
                 และแรงกดดัน

 ความท้าทายของโลกยุคโลกาภิวัตน์
 การก้าวสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและความรอบรู้
 สามองค์ประกอบหลัก
       การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (การสร้างบุคคลที่มีคุณภาพ)

       การส่งเสริมให้มีนวัตกรรม (การวิจัยและการค้นคว้าหาความรู้ใหม่ เพื่อภูมิปัญญา)

       การลงทุนและส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
       และอุตสาหกรรม (สร้างความยั่งยืน)
  ้
 พืนฐำนและนิยำมควำมรู้
สำรสนเทศและกำรใช้งำนที่มี
 ผลต่อกำรเปลี่ยนแปลงทำง
     สังคม
         สังคมกาลังก้าวสู่สังคมใหม่
           ที่ใช้ภูมิปัญญา
“ทาอย่างไรจึงใช้ทรัพยากร
 ที่ได้มาให้เกิดผลคุ้มค่า
 มีประโยชน์ และยั่งยืน”
  นิยามพื้นฐานทั่วไปที่มีบทบาทและความสาคัญในองค์กร


  ข้อมูล (Data)
  สารสนเทศ (Information)
  ความรู้ (Knowledge)
         พื้นฐานชนิดของความรู้

  Tacit knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบที่ไม่แน่นอน ไม่
  มีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน


  Explicit knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบชัดเจน
  กฎเกณฑ์แน่นอนและชัดเจน
             ธรรมชาติของความรู้

             ง่ายต่อการจัดเก็บในรูปเอกสาร    Explicit
     แจกจ่ายใช้งานง่าย และแบ่งกันใช้งาน     ง่ายต่อการสาเนา
     มีประสิทธิภาพ        20%


 ทาให้มีอานาจเพื่อการ
 แข่งขันได้ดี           80%
                             Tacit
ยากต่อการประติดประต่อ
                        ยากต่อการถูกขโมย
         มีประโยชน์ใน
         การแข่งขันสูง       ยากต่อการถ่านทอด
          ปัญหาการจัดการความรู้ในองค์กร

  การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลสู่องค์กร และระหว่างบุคคลกับบุคคล
  การจัดเก็บความรู้ขององค์กร และการสร้างแผนผังความรู้
  การนาความรู้มาสร้างความสามารถ
  ในการแข่งขันหรือก่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงกับองค์กร และทาองค์กรให้
  เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
  การสร้างความรู้ใหม่ในองค์กร เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมใหม่
         การก้าวเข้าสู่สังคมอุดมปัญญา
             และความรอบรู้
  การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Enterprise)
  การสร้างคุณค่าจากภูมิปัญญาและความรอบรู้
  การเปลี่ยนสินทรัพย์ทางปัญญาให้เป็นทุน
  การจัดการความรอบรู้และภูมิปัญญา
  การเปลี่ยนรูปแบบการทางานเป็นแบบการใช้ความรู้
  เทคโนโลยีเครือข่ำย
   ที่มีพัฒนำกำรเร็ว
มีแรงกดดันต่อกำรดำเนินงำนใน
   สังคมควำมรอบรู้
  การลู่เข้าหากันของเทคโนโลยี


Computers          Biotech
      Bits   Genes


    Neurons   AtomsNetworks          Nanotech
การเปลี่ยนแปลงจากความจริงเสมือน
   สู่ความจริงบนเครือข่าย
      ความท้าทายบนโลกแห่งความเป็นจริง

  Memories      -  จุแค่ไหน
  Batteries     -  เก็บพลังงานไฟฟ้าได้มากขึ้น
  Display      -  ละเอียด และ มีขนาดใหญ่ขึ้น
  User Interface   -  ใช้งานได้ง่ายขึ้น
  Operating System  -  ขีดความสามารถดีขึ้น
  Interconnecting  -  เชื่อมโยงได้กว้างขวาง
  Mobile beyond 3G  -  เครือข่ายที่ติดตามตัว
  IPv6        -  เชื่อมโยงได้มากขึ้น
  Digital divide   -  ความแปลกแตกต่างทางดิจิตอล
ระบบไร้สายกาลังมีบทบาทและเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต และการดาเนินการทาให้เข้าถึง
               ได้ทุกหนแห่ง
                                                                        ทาให้ครอบคลุม
  การสื่อสารในเซล                                                               พื้นที่ได้ทุกหนแห่ง
 และโรมมิงข้ามเซล
      ่                                ั
                                   ปัจจุบนมองเห็นเสาอากาศ
                                       มากมาย


                                                              Comm. Tower

                            Comm. Tower
                                                 Comm. Tower


              Comm. Tower                       Comm. Tower
                                                                   Comm. Tower                                   Comm. Tower                     Comm. Tower
                                                                          Comm. Tower
                                                 Comm. Tower
                                                               Comm. Tower
   ขยายพื้นที่ได้ง่าย จากเซล
    เล็กๆ เชื่อมต่อได้ง่าย
                                                         เทคโนโลยีโมบายทาให้การ
                                                        ทางานต่างๆเปลี่ยนแปลงไปจาก
                                                              เดิม
                          บ้านในสังคมแห่งข่าวสารและฐานความรู้
                         การใช้โน้ตบุกในบ้าน                                         บอร์ดแสดงผล
                         เชื่อมต่อไปที่ทางาน                                         Electronic Program guide
                         Email                                                Read & set security system
                         Home Printer access                                         Home Theater control
                         Surf from anywhere                                          Display News headlines
                         Share files

รถยนต์ของครอบครัว
Trip Navigation downloads
Download News/Entertainment                                               บอรดแบนด์
                                   เครือข่ายในบ้าน                  ท่ออินเทอร์เน็ต
                                                PC เซิร์ฟเวอร์หลัก
          Grandma’s
        3 cups flour                                                                     โทรศัพท์ไร้สายในบ้าน
        1 cup grated chocolate
        1 cup sugar
        1 stick butter
        1/2 cup chopped walnuts
        minutes.                           PC(s) ในบ้าน                                    Remote Speech recognition
                 HOME  INDEX
แทบเบร็ดพีซี                                                               Call by name
Family Calendar                                                              Build shopping lists
Recipe Display                                                              Home PBX
Build shopping lists
Voice messaging                                          PC ในห้องเด็ก
Intercom
                                        Grandma’s
                                        Brownies
                                        3 cups flour
                                                  เชื่อมอินเทอร์เน็ต
                                        1 cup grated
                                        chocolate
                                        1 cup sugar
                                                  เชื่อมเครื่องพิมพ์
                                        1 stick butter
                                                  ใช้ไฟล์ร่วมกัน
                                                                                  SOURCE: IEEE
จากโทรศัพท์สู่บอร์ดแบนด์ไอพี
    แถบกว้างเพิ่มขึ้น
 กระบวนทัศน์และ
ยุทธศำสตร์กำรใช้ควำมรู้
และเข้ำถึงควำมรู้ในสังคม
    ควำมรอบรู้
           การทางานที่ต้องใช้ข้อมูลข่าวสาร
              และความรู้มากขึ้น
                             ลูกค้า
            คน                             เครือข่าย
                        พันธมิตร
           กระบวนการ   ซัพพลายเออร์          เว็บ และ อินเทอร์เน็ต
        ผลิตภัณฑ์                     การประยุกต์เฉพาะ
    บริการ
 สินค้า                                  ข้อมูลข่าวสาร                 การจัดการ
                 ความรอบรู้

ระบบ      คน
                โครงสร้างการความร่วมมือจัดการความรู้

      องค์กรต่างๆ           หน่วยงานวิจัย
                                ฐานข้อมูลเสมือนจริง
                                                             ผู้ใช้งาน


                                           คลังข้อมูล
           แกนหน่วยงานผลิตความรู้                      DW           มือถือ
                                                      โน้ตบุก
• ความรู้เพื่อการตัดสินใจ                                        พีซีของผู้ใช้
• คลังข้อมูล ฐานข้อมูล DW                      ขุมความรู้
• ความรู้จากหน่วยราชการต่างๆ
• ระบบฐานความรู้
                                 อิเล็กทรอนิกส์
• การแปลง ข้อมูล สารสนเทศ ความรู้                                 Web
• ความรู้บนเครือข่ายเว็บ
                              .ac.th  .co.th


             มหาวิทยาลัยต่างๆ           ฐานข้อมูล
                                Terabyte
                                Data Center
     การเข้าถึงบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์
  การบริการลูกค้าจะถึงตัวมากขึ้น และเรียกใช้บริการได้ทุกที่
           เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
                                  องค์กรผู้ใช้บริการ          ผู้ใช้บริการเข้าถึงปลายทางได้ โดยไม่ต้องการ
                ตัวแทน ดังนั้นร้านค้าที่อยู่บริเวณกลางทางจะ
                หายไป
         แนวโน้มเข้าสู่สังคมความรอบรู้

 การเจริญเติบโตที่รวดเร็วของเทคโนโลยี
 แรงขับดันจากเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 สังคมดิจิตอล และ ความแปลกแยกทางดิจิตอล ทาให้เกิดความกังวลในเรื่องความ
  แตกต่างทางด้านการใช้ข่าวสาร
 การทางานร่วมกัน เพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน
  (รูปแบบการทางานในทุกองค์กร)
 การเติบโตของเว็บและการใช้ประโยชน์จากเว็บบริการ ให้การทางานแบบเป็นแบบ
  เสมือนจริง
              โลกสารสนเทศ และความรู้

  เมื่อ สารสนเทศ ต่างจาก ความรู้
  ดังนั้น การจัดการสารสนเทศ จึงต่างจาก
  การจัดการความรู้ ด้วย
  การจัดการสารสนเทศ
  การจัดการความรู้
  เมื่อ การนิยามความรู้ของแต่ละคนแต่ละองค์กรแตกต่างกัน ดังนั้น ความหมาย
  ของการจัดการความรู้ก็แตกต่างกันด้วย
               ทาไมต้องมีการจัดการความรู้

  สารสนเทศล้น มีสารสนเทศมากที่จะสร้างเป็นความรู้
  องค์ความรู้มีมากมาย เกิดใหม่ และสะสม
  เพื่อประสิทธิภาพขององค์กร
  เพื่อการแข่งขันที่รุนแรงและความอยู่รอด
  ความรู้คือทรัพย์ (Knowledge is asset)
   • มีวิชาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสน
   • ความรู้เป็นแหล่งกาเนิดของนวัตกรรม
   • นโยบายเปลี่ยนสินทรัพย์ให้เป็นทุนของรัฐบาล
สารสนเทศล้น
สารสนเทศและความรู้ยุคใหม่
               สังคมความรอบรู้

จากหลายช่วงศตวรรษที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นว่า ทรัพยากรทางสมอง
(brain power) มีบทบาทสาคัญยิ่งกว่าพลังงานเครื่องจักร ในยุค
ปัจจุบันจึงให้ความสาคัญสู่การสร้างระบบสังคมความรอบรู้  โลกยุคใหม่ต้อง
  ไดนามิก ปรับเปลี่ยนได้
  ทางานร่วมกัน
  เรียนรู้ร่วมกัน
  รวดเร็ว
  ยืดหยุ่นได้
     ลักษณะสาคัญของสังคมความรอบรู้

 การผลิตและการบริการแบบร่วมกันเป็นกลไกคู่สร้างการเจริญเติบโต
 การสร้างความแข็งแกร่งด้วยภูมิปัญญา
 ทุนที่สาคัญอยู่ที่ความรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 ทรัพยากรบุคคลและทุนปัญญาเป็นสิ่งสาคัญในยุคการแข่งขัน
         สังคมความรู้เกี่ยวโยงกับสามเสาหลัก

  บทบาทความรู้ที่ได้จากรายการย่อย เช่น ระบบสารสนเทศ ที่ทาให้รู้ว่าขายได้เท่าไหร่
  ขายอะไร ซื้ออะไร วัตถุดิบเป็นอย่างไร
  ขณะเดียวกัน ความรู้ก็เป็นสินทรัพย์ ที่แปลค่าเป็นทุน เป็นมูลค่าเพิ่มได้
  การจัดการความรู้ให้เกิดประโยชน์กับทุกคน
  สร้างนวัตกรรมใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่
          ทาไมองค์กรต้องให้ความสาคัญในการใช้
            ไอซีทีเพื่อก้าวสู่สังคมความรอบรู้

  ระบบสังคมเก่า                        ระบบสังคมความรอบรู้
                                      เน้นการใช้ความรู้
        เน้นประสิทธิภาพ


                       คน
 ระบบสังคมความรอบรู้                         ระบบสังคมความรอบรู้
   (เน้นลูกค้า)                          (ประสิทธิภาพ ความเร็ว )
                 ผลิตภัณฑ์    กระบวนการระบบสังคมเก่า                         ระบบสังคมใหม่
(เน้นสินค้าหรือบริการ)                    (ความคล่องตัว ตื่นตัว ว่องไว)
               อินเทอร์เน็ต
          ทาให้เกิดระบบสังคมความรอบรู้

                           ขีดความสามารถเชิง
                           ความรอบรู้
เน้นเข้าหาลูกค้า                   การเข้าถึงเนื้อหา
                 คน         สาระความรู้
           ผลิตภัณฑ์    กระบวนการ


                    ความว่องไว รวดเร็ว
                    ไดนามิกส์ และสร้างกิจกรรม
                    ร่วมกัน
        องค์กรกับสังคมความรู้เพื่อการแข่งขัน

  การแข่งขันขององค์กรขึ้นอยู่กับการสร้างสินค้าและบริการให้มีความ
  แตกต่าง และสั่งสมให้เกิดทุนปัญญาที่มีคุณค่าซึ่งทาให้คู่แข่งยากที่จะ
  แข่งขันได้ ในระบบสังคมใหม่ อานาจการแข่งขันอยู่ที่ภูมิปัญญามิได้อยู่ที่
  การเงิน หรือรูปแบบดังอดีต
            อานาจการแข่งขันที่ยั่งยืน

  ตัวแปรทุกตัวสามารถเอาออกจากสมการของการแข่งขันได้ ยกเว้นความรู้
  และภูมิปัญญาเป็นตัวแปรที่สาคัญเพื่อการแข่งขันที่ยั่งยืน
  องค์กรทุกองค์กรต้องตระหนักว่าสินทรัพย์หลักความรู้ ที่จะแปรเปลี่ยนมา
  เป็นสินค้าและบริการที่มีอานาจเพื่อการแข่งขัน
ตัวอย่ำงกำรประยุกต์กำร
      ้
จัดกำรรอบรูในมหำวิทยำลัย
   มิติของความรู้ในมหาวิทยาลัย

  Tacit knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบที่ไม่แน่นอน ไม่มี
        ั
  กฎเกณฑ์ที่ชดเจน
  Explicit knowledge ความรู้ที่มีรูปแบบชัดเจน กฎเกณฑ์
  แน่นอนและชัดเจน
  ความรู้ส่วนบุคคล (Personal knowledge)
  ความรู้คู่องค์กร (Organizational knowledge)
   การแบ่งชนิดของความรู้ออกเป็นสี่ชนิด
  ความรู้ที่อยู่ในคน know what ,know how , know
  why, know who, care why ขึ้นกับพื้นฐานการศึกษา ความ
  เชื่อ ทัศนคติ
  ความรู้ด้านเทคโนโลยี กระบวนการดาเนินงาน อุปกรณ์ไอซีที ที่ใช้ในการ
  ทางานภายใน
  ความรู้ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย
  ความรู้ที่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัย
  ความรู้ในมหาวิทยาลัยสาคัญแค่ไหน
  ความรู้ฝังตัวอยู่ในการทางาน,นิสิต,อาจารย์,กระบวนการ , การบริหารจึง
  อยู่กับมหาวิทยาลัยได้
  การเรียกใช้ความรู้จากแหล่งความรู้สามารถเรียกเข้าหาได้ทั้งจากภายในและ
  ภายนอกองค์กร
  สารพัดประโยชน์จากการใช้ความรู้ การถ่ายทอดความรู้ทาได้หลากหลาย
  รูปแบบ formally, training, หรือแบบ informally, โดย
  วางวิธีการสร้างกิจกรรมทางสังคม
  มีความจาเป็นที่จะก้าวสู่การแข่งขันในระดับสากล!
                            รูปแบบการใช้ KM
                              ในมหาวิทยาลัย

 Learning     Research      Community      Culture
                     Service     Preservation


 KM Practice  KM for center of EX
                   KM for eService   KU-KM+IKB
KULN, KUKITS  Knowledge Center


        KM (e-Studetn, e-Teacher, e-Personal)


          IT Tools and Infrastructure
        (KUWIN, Max@Learn, NontriNet, etc.)
         ระดับการสร้างเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐาน
            ทางด้านไอซีทีสาหรับการจัดการความรู้


  เครือข่ายนนทรี (NontriNet)
  KUWiN- Kasetsart University Wireless
  Network
  M@Xlearn เป็นระบบ LMS-Learning Management
  System
         ระดับชั้นการจัดการบุคลากรเพื่อKM  e-Student
  e-Personal
  e-Teacher
                   ั
              ระดับปฏิบติการเพื่อใช้องค์ความรู้

  โครงการ KULN-Kasetsart University Learning
  Network
  KITS-Kasetsart IT Square
  โครงการการเรียนรู้ผ่านค่ายวิชาการ KU-Camp
  การจัดการความรู้เฉพาะ (KM for center of Excellence
  and Knowledge Center)
  การจัดการความรู้เพื่อการบริการ (KM for eService)
  การจัดการความรู้ผ่านทางพิพิธภัณฑ์องค์ความรู้และธนาคารองค์ความรู้อัจฉริยะ
  (KU-KM+IKB)
การทาให้มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

 1.  ความต้องการในเรื่องฝึกอบรมพื้นฐาน
 2.  การดาเนินการให้เข้าถึงแก่นของการเรียนรู้เพื่อสร้างองค์กรแห่งการ
    เรียนรู้
 3.  ดาเนินการก้าวสู่ KM
                               KM
                 ทาให้องค์กร
                  เรียนรู้
      การฝึกอบรม
                                             โมเดลการจัดการความรู้
ระดับการ      ความรอบรู้
                           การสร้างสม             การพัฒนาระบบ         การสร้างความสัมพันธ์
ประยุกต์ใช้งาน    ปัญญา
                           ประสบการณ์              การประยุกต์         และการให้บริการ
         เพื่อการแข่งขัน
การเชื่อมโยง                          สถานีความรอบรู้
ผู้ใช้                           (Knowledge Portal)

การบริการ
ความรอบรู้           การให้บริการการค้นหา                        การให้บริการการทางานร่วมกัน

การจัดคาสาคัญ
และดัชนี                               แผนผังความรอบรู้

การจัดการ
เนื้อหา                          การจัดเก็บความรู้ ที่เก็บ การจัดการที่เก็บ

โครงสร้าง
พื้นฐาน                   ระบบเซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูล เครือข่ายแคมปัส อินเทอร์เน็ต

ข้อมูลข่าวสาร
                  เวิร์ด   ดิจิตอล                อีเมล์
ความรอบรู้                             ฐานข้อมูล               เว็บ    บุคลากร
                  โปรเซส    ไลบรารี                FTP
       การพัฒนาสร้างพื้นฐาน
เครือข่ายนนทรี       เครือข่ายวิทยาเขตบางเขน
                         แผนผังของ e-student
                e - Student


                 Certification

                 ได้

   advance         Test - qualification       basic               Computer Literacy
                                  - ผลิต web TV
                                  - บริการคอมพิวเตอร์
                                  - สัมมนา/แสดงผลงาน
                                  - อบรมคอมพิวเตอร์
- เพื่อนสอนเพื่อน  วิธีการ              สาหรับ    - ผลิตงาน
- เรียนรู้ร่วมกัน        Learning Center


                 ใช้                 กิจกรรม
                                  - เสริมทักษะ
                                  - ทางานจากชันเรียน
                                         ้
    สถานที่     มี             มี      - สร้างสรรค์งาน
                Student              - เรียนจากสื่อมัลติมีเดีย
                                  - ศึกษาค้นคว้า
การอบรมหลักสูตร e-Personal
แผนผังการพัฒนาบุคลากรในกระบวนการจัดการความรู้
ตัวอย่างการสร้างสังคมการเรียนรู้ร่วมกัน
Tacit to Tacit knowledge transfer
 นิสิตใช้บริการที่
IT Square
  รูปแบบการประยุกต์
ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้
ตัวอย่าง e-Learning
เพื่อองค์กรแห่งการเรียนรู้

               Explicit to Tacit
               Knowledge transfer
               Explicit to Explicit
               Knowledge transfer
                   ผัง e-University Model
                     e-Board                  โรงเรียนต้นแบบ
                                             ICT

            e-Faculty            e-Government

                                          OC
                                       Operation Center        e-Meeting
e-Publication


          e-Service                         e-MIS               บัญชีสามมิติ
 e-Agre
                      e-University


                                                     e-Office
  Information               e-Technology
    Online               (Infrastructure)            e-Student


                                  KUWIN              e-Portal
   e-Library
             e-Academic    Cluster Computing


                                  e-Edutainment       e-Moral
   e-Learning
                 การเรียนการสอน   e-Teacher
         e-Courseware
                   ทางไกล                   e-Training
                       e-Advisor    e-Assessment


      e-Research      Knowledge base      Learning Environment         Standardization
บริการฐานความรู้แบบดิจิตอล
ระบบสานักงานอัตโนมัติ
  ในระบบอินทราเน็ต
                    รูปแบบการทางานของ e-meeting


                            Wireless
                                   โน้ตบุก
                                   เชื่อมโยง
                                   เครือข่าย
                                   ไร้สาย

เรียกดูวาระและรายงาน            ห้องประชุม


              เครือข่าย

                            ฐานข้อมูล
                            เก็บเอกสาร

     คณะต่างๆ
   ส่งเอกสารเข้าประชุม
ปี 2544
 ปี 2548      เปรียบเทียบปริมาณการใช้ข้อมูลข่าวสารผ่านเกทเวย์หลัก
             ในปี 2544 และ ปี 2548
                      ปัญหาและข้อเสนอแนะ :
                 กรณีศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• การถ่ายทอดความรู้ระหว่างบุคคลกับมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องสาคัญ
• การจัดเก็บความรู้ของมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบแบบแผน
• การนาความรู้ของมหาวิทยาลัยมาสร้างความสามารถในการแข่งขันหรือก่อให้เกิด
 ประโยชน์อย่างแท้จริง
• การสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมจากความรู้ที่ได้จากการวิจัยและ
 พัฒนา
อนำคตของสังคมควำม
   รอบรู้
                การเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ไซเบอร์
                 และองค์กรอิเล็กทรอนิกส์


            ้
         แบบดังเดิม          ก้าวตามเทคโนโลยี       อุดมคติในอนาคต

        รวมศูนย์             กระจาย           ทางานร่วมกันในไซเบอร์
      (Centralized)          (Distributed)          (Collaborative)

เน้นขนาดองค์กร          เน้นคุณค่าในองค์กร        พุ่งจุดสนใจในแก่นขององค์กร
อานาจอยู่ที่ตาแหน่งงาน      อานาจอยู่ที่สารสนเทศ       อานาจอยู่ที่ปัญญา
การรวมในแนวดิ่ง         การรวมขยายแนวราบ         การรวมแบบไซเบอร์
คาดคะเน             ยืดหยุ่น ตอบสนอง         เชิงรุก
การวางแผนระยะยาว         การวางแผนกระชับและสันลง
                           ้      วางแผนแบบปรับได้
จัดการ/แรงงาน          รูปแบบการทางาน          เน้นภูมิปัญญาของคน
 คำถำม

 ข้อเสนอแนะ

 ควำมคิดเห็น

 คำติชม เสียงบ่น

 รอยยิ้มเล็กๆ

 และอื่น ๆ