Model-Ekonomi-Malaysia-2010. Bhg1.Ringkasan eksekutif by jennyfex

VIEWS: 2,125 PAGES: 39

More Info
									                     MODEL EKONOMI BARU UNTUK MALAYSIA
                          BAHAGIAN 1
                        RINGKASAN EKSEKUTIF                             Berpendapatan Tinggi
                                 Kualiti
                                Hidup Rakyat                        Keterangkuman         Kemampanan
        MPEN
  Majlis Penasihat Ekonomi Negara
  Aras 5 & 11, Menara Usahawan        MAJLIS PENASIHAT EKONOMI NEGARA
   Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
  62652 PUTRAJAYA MALAYSIA

   www.neac.gov.my
        MPEN
   MAJLIS PENASIHAT EKONOMI NEGARA  CHAPTRE  Ringkasan Eksekutif         1
MODEL EKONOMI BARU
   U N T U K M A L AY S I A


 Bahagian I: Hala Tuju Dasar
       Strategik
Hakcipta Terpelihara


Semua hak terpelihara. Tiada mana-mana bahagian jua
daripada penerbitan ini boleh diterbitkan semula, disimpan
di dalam bentuk yang boleh diperolehi semula atau disiarkan
dalam sebarang bentuk atau dengan apa jua cara elektronik,
mekanikal, fotokopi, rakaman dan/atau sebaliknya tanpa
mendapat izin daripada:

Setiausaha
Majlis Penasihat Ekonomi Negara
Aras 5 & 11, Menara Usahawan
Persiaran Perdana, Presint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62652 PUTRAJAYA

Tel : 03-8888 6512/8888 6513
Faks : 03-8888 4638/8888 4177
Emel : secretariat.neac@pmo.gov.my
www.neac.gov.my

Terjemahan oleh:

Institut Terjemahan Negara Malaysia
Wisma ITNM
No. 2 Jalan 2/27E, Seksyen 10
Wangsa Maju
53300 Kuala Lumpur

Tel : 03-4149 7210
Faks : 03-4143 2939
www.itnm.com.my

Naskah jualan boleh diperolehi daripada:

Percetakan Nasional Malaysia Berhad
Jalan Chan Sow Lin
50554 Kuala Lumpur

Tel : 03-9236 6888
Faks : 03-9222 4773
Emel : cservice@printnasional.com.my

________________________________

Reka bentuk dan susun atur disediakan oleh:
Percetakan Nasional Malaysia Berhad
Dokumen ini merupakan Ringkasan Eksekutif pertama daripada dua laporan yang disediakan oleh
Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) mengenai Model Ekonomi Baru (MEB). Dokumen
ini merumuskan beberapa isi utama daripada laporan penuh ‘Model Ekonomi Baru untuk
                                               Ringkasan Eksekutif
Malaysia - Bahagian 1: Hala Tuju Dasar Strategik’, yang membentangkan keseluruhan rangka
kerja MEB dalam menggerakkan Malaysia daripada negara berpendapatan sederhana kepada
sebuah negara maju menjelang tahun 2020. Laporan penuh, boleh didapati di laman web
www.neac.gov.my merupakan asas bagi merangka langkah dasar dan plan pelaksanaan dalam
dokumen akhir yang akan menyusul kelak.
                                               3
Ringkasan Eksekutif
           Ringkasan Eksekutif
           5
Ringkasan
Eksekutif


Malaysia telah sampai ke saat penentuan dalam  Dua tonggak yang lain telah pun dilancarkan.
landasan pembangunannya. Wawasan 2020      Tonggak ini ialah konsep 1Malaysia,
tidak mungkin dapat dicapai tanpa transformasi  Rakyat Didahulukan, Pencapaian Diutamakan
ekonomi, sosial dan kerajaan. Untuk       untuk menyatupadukan semua rakyat Malaysia
                                                 Ringkasan Eksekutif
menggerakkan negara ke hadapan, Kerajaan     bagi menghadapi cabaran yang mendatang
telah merumuskan satu rangka kerja yang     dan Program Transformasi Kerajaan (PTK)
mengandungi empat tonggak bagi mendorong     untuk memantapkan perkhidmatan awam
perubahan (Rajah A). Model Ekonomi Baru     dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara
(MEB) yang hendak dicapai melalui Program    (National Key Result Areas, NKRA). Tonggak
Transformasi Ekonomi (PTE) merupakan       terakhir ialah Rancangan Malaysia Kesepuluh
satu tonggak utama yang akan melonjakkan     2011-2015 yang akan diumumkan nanti pada
Malaysia ke arah status negara maju sejajar   tahun ini.
dengan matlamat Wawasan 2020. PTE akan
dipandu oleh lapan Inisiatif Pembaharuan
Strategik (IPS) yang akan menjadi asas bagi   MENGAPAKAH KITA MEMERLUKAN MEB
langkah dasar yang relevan.           DAN APAKAH MATLAMATNYA?

  Rajah A – Empat Tonggak Transformasi     Model pertumbuhan lepas menjanakan tiga
         Negara             dekad pencapaian cemerlang, membolehkan
                         Malaysia menyediakan kemudahan kesihatan
                         dan pendidikan untuk rakyatnya, membasmi
                         sebahagian besar kemiskinan, membina
                         infrastruktur bertaraf dunia dan menjadi
                         pengeksport utama di peringkat global.
                         Rakyat kita lebih kaya dan lebih berpelajaran.
                         Berbanding dengan generasi terdahulu, rakyat
                         kini hidup lebih lama, bergerak lebih jauh dan
                         mudah mendapat akses kepada teknologi
                         moden.


                                                 7
  Namun begitu, kemajuan yang kita capai dalam   Rajah B – Matlamat Model Ekonomi Baru
  separuh abad yang lalu, kini menjadi perlahan
  dan prospek pertumbuhan ekonomi pula
  menjadi lembap. Kita tersekat dalam perangkap
  pendapatan sederhana – kita tidak tergolong
  dalam kalangan ekonomi global berpencapaian
  unggul. Dengan perubahan yang berlaku pada
  persekitaran luar, kebanyakan dasar dan
  strategi yang kita gunakan untuk mencapai
  kedudukan pembangunan yang sedia ada
  pada masa sekarang tidak mampu untuk
  membawa kita ke peringkat seterusnya. Malah
  pertumbuhan ekonomi kita ini dicapai dengan
  menanggung kos alam sekitar yang besar
  dan juga tidak memanfaatkan semua lapisan
  masyarakat. Hakikatnya, Kerajaan mesti
  berdepan dengan realiti ini dan perlu membuat
  keputusan yang sukar.

  Kita memerlukan satu perubahan radikal     Namun begitu, MEB berusaha gigih ke arah
  dengan segera dalam pendekatan kita supaya   mencapai matlamat yang lebih luas, bukan
  pembangunan ekonomi akan terus mampan      sekadar merangsang pertumbuhan dan
  dalam jangka panjang dan dinikmati oleh     menarik pelaburan swasta. MEB mengambil
  setiap rakyat serta membolehkan Malaysia    pendekatan holistik, dengan turut memberikan
  meraih status negara berpendapatan tinggi.   tumpuan kepada aspek pembangunan
  MEB akan menjadi pemangkin untuk        manusia dan menyedari bahawa meskipun
  membebaskan    potensi   pertumbuhan   kita berjaya mengurangkan kemiskinan
  Malaysia. PTE dibentuk untuk mengerakkan    dengan banyaknya, namun peratusan yang
  Malaysia ke hadapan, keluar daripada      besar, iaitu 40% daripada isi rumah Malaysia
  keadaan   lembap   sekarang   supaya   masih memperolehi pendapatan kurang
  dapat menjadi ekonomi berpendapatan       daripada RM1,500 sebulan. Ketaksamaan
  tinggi yang terangkum dan mampan        pendapatan masih perlu ditangani dengan giat.
  (Rajah B). Majlis Penasihat Ekonomi Negara   Langkah diperlukan untuk merapatkan jurang
  (MPEN) yakin bahawa melalui pelaksanaan     perbezaan ekonomi yang meluas di Sabah
  konsisten dasar berani yang merentasi lapan   dan Sarawak serta di kawasan luar bandar di
  IPS, asas menjalankan perniagaan di Malaysia  Semenanjung.
  akan berubah daripada pendekatan lama. Ini
  akan membolehkan sektor swasta cerdas      Laporan ini mengkaji secara kritis persoalan
  dan memberikan sumbangan penuh kepada      ‘Di manakah kedudukan kita?’ dalam konteks
  pertumbuhan.                  ‘Apakah yang sedang berlaku di sekeliling kita?’

8
dan ‘Apakah kelebihan yang ada pada kita?’    Pelabur swasta kini memainkan peranan yang
untuk mengemukakan hujah bagi perubahan     kurang menggalakkan. Sejak krisis kewangan
segera yang diperlukan. MEB mempunyai visi    Asia, pelaburan agregat sebagai peratusan
yang jelas tentang ‘Ke manakah tujuan kita?’   Keluaran Dalam Negeri Kasar (KDNK) terus-
dan mengutarakan keputusan sukar dan       menerus merosot, dengan pelaburan swasta
langkah berani dalam menunjukkan laluan     kekal lembap disebabkan beberapa faktor.
kepada ‘Bagaimanakah caranya untuk kita     Dalam beberapa industri, penyertaan aktif
sampai ke sana?’ Sekarang adalah masa untuk   Kerajaan dan Syarikat Berkaitan Kerajaan
berubah – Itulah yang Malaysia perlukan.     (SBK) telah membantutkan pelaburan swasta.


DI MANAKAH KEDUDUKAN KITA?            Masih terlalu sukar untuk menjalankan
                         perniagaan di Malaysia. Prosedur birokrasi
Malaysia merupakan ekonomi terbuka dan      yang rumit, lembap dan memakan masa
                                                 Ringkasan Eksekutif
akan kekal demikian walau apa pun yang      memberikan kesan kepada kos pelaburan dan
berlaku. Keterbukaan kepada ekonomi dunia    potensi pulangan pelaburan. Menurut laporan
membolehkan pembangunan ekonomi yang       Global Competitiveness Index tahun 2010,
kukuh dan pendapatan per kapita yang       kedudukan Malaysia telah jatuh ke nombor
bertambah. Walau bagaimanapun, sebagai      24 dari kedudukan nombor 21 sebelumnya.
ekonomi yang kecil dan terbuka, Malaysia     Justeru itu ia menandakan bahawa negara
mudah terkena kejutan luar sebagaimana yang   telah hilang daya penariknya sebagai destinasi
disaksikan ketika berlakunya krisis yang lalu.  pelaburan.
Kenaikan harga komoditi antarabangsa, seperti
bahan api atau makanan telah memberikan     Eksport kita masih teguh tetapi tidak
impak langsung terhadap harga domestik.     menjanakan nilai tambah yang cukup.
Begitu juga, eksport mungkin akan ketinggalan  Ekonomi kita sangat bergantung pada pasaran
dengan membawa kesan negatif terhadap guna    luar, dengan nisbah eksport kepada KDNK
tenaga dan pendapatan negara melainkan kos    sebanyak 1.2 dan nisbah perdagangan
pengeluaran dan produktiviti di Malaysia dapat  kepada KDNK, sebanyak 2.2 pada tahun
                         2008. Struktur eksport Malaysia tertumpu
bersaing dengan negara luar.
                         kebanyakannya pada produk elektrik
                         dan elektronik (E&E) dan pada komoditi
Jentera ekonomi Malaysia sedang bergerak
                         utama, seperti petroleum dan minyak sawit.
perlahan. Sejak krisis kewangan Asia tahun
                         Walau bagaimanapun, dengan kandungan
1997-1998, kedudukan Malaysia sebagai
                         import yang banyak dalam eksport pembuatan,
peneraju ekonomi di rantau ini semakin
                         nilai tambah kepada produk akhir adalah
terhakis. Pertumbuhannya lebih rendah
                         rendah.
daripada pertumbuhan negara lain yang turut
dilanda krisis, sementara pelaburannya pula
                         Pekerjaan berkemahiran rendah merujuk
belum pulih.
                         kepada upah yang rendah. Pekerjaan mahir

                                                 9
   bersinonim dengan upah yang lebih tinggi.    Situasi modal insan di Malaysia kini sampai ke
   Di Malaysia, kewujudan pekerjaan upah tinggi  tahap yang kritikal. Kadar penghijrahan keluar
   masih tidak mencukupi manakala sumbangan    rakyat Malaysia yang mahir meningkat dengan
   pekerja mahir masih merosot merentasi      pantas. Yang juga serius ialah hakikat bahawa
   industri. Kebanyakan kes menunjukkan      bilangan ekspatriat yang bekerja di negara
   bahawa majikan tidak membayar untuk       ini semakin merosot. Pada masa yang sama,
   kemahiran sebaliknya bergantung pada      sistem pendidikan kita tidak menghasilkan
   bekalan pekerja asing tidak mahir yang mudah  kemahiran yang dikehendaki oleh firma.
   diperolehi dan sumber terkurang harga –     Jabatan Perangkaan melaporkan bahawa
   direalisasikan oleh dasar kerajaan – untuk   pada tahun 2007, 80% daripada tenaga kerja
   menjanakan keuntungan daripada pengeluaran   Malaysia mendapat pendidikan hanya setakat
   produk dan perkhidmatan nilai tambah yang    Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Menurut kajian
   rendah. Faktor ini juga sebahagian besarnya   tentang iklim pelaburan Malaysia, kekurangan
   memalapkan pertumbuhan upah.          kemahiran    berserta  rungutan  tentang
                           kurangnya kreativiti dan kemahiran berbahasa
   Produktiviti sedang tumbuh tetapi terlalu    Inggeris, secara konsistennya ianya adalah
   perlahan. Sebelum krisis kewangan Asia,     rintangan utama yang dihadapi oleh firma.
   Malaysia menerajui rantau ini dari segi
   pertumbuhan produktiviti pekerja. Namun     Jurang di antara penduduk kaya dan miskin
   sejak itu, ia hilang kedudukan unggul ini.   semakin lebar. Dalam beberapa dekad yang
   Pertumbuhan    produktiviti yang  lemah  lalu, berlatarkan pertumbuhan ekonomi
   mendedahkan hakikat nyata bahawa Malaysia    yang kukuh dan Dasar Ekonomi Baru (DEB),
   masih kurang dari segi kreativiti dan inovasi  Malaysia dengan ketara berjaya mengurangkan
   – sebagaimana yang ditunjukkan dari segi    paras kemiskinan keseluruhan merentasi
   sumbangan yang lembap oleh jumlah        semua kumpulan etnik. Meskipun pertumbuhan
   produktiviti faktor dan pendidikan terhadap   lebih perlahan selepas krisis kewangan Asia
   pertumbuhan output.               namun insiden kemiskinan terus-menerus
                           menurun kepada 3.6% pada tahun 2007.
   Usaha untuk menginovasi dan mereka cipta    Walau bagaimanapun, ketaksamaan kekal
   tidak memadai. Rekod prestasi yang lemah    menjadi cabaran nyata bagi Malaysia.
   bagi inovasi domestik di Malaysia dicerminkan  Di samping itu, hasil kaji selidik pendapatan
   oleh bilangan penyelidik yang secara      isi rumah menunjukkan bahawa pertumbuhan
   perbandingannya adalah rendah. Perbelanjaan   pendapatan hanya kukuh bagi isi rumah
   Penyelidikan dan Pembangunan (P&P) yang     Malaysia yang tergolong dalam kumpulan 20%
   rendah menyebabkan kurangnya inovasi dalam   teratas manakala isi rumah dalam kumpulan
   sektor perindustrian dan sektor eksport.    40% terendah mengalami pertumbuhan
                           pendapatan purata yang paling perlahan,
   Kita tidak membangunkan bakat dan apa      dengan meraih kurang daripada RM1,500
   yang dimiliki pula pergi meninggalkan kita.   sebulan pada tahun 2008.


10
Malaysia   tersekat  dalam   perangkap     Kelemahan ini menghalang kita untuk keluar
pendapatan sederhana. Malaysia dengan         dari perangkap pendapatan sederhana. Hampir
pantas menaiki tangga untuk mencapai status      semua ekonomi Asia Timur kini bersedia untuk
pendapatan sederhana atas menjelang tahun       mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi
1992 tetapi ekonominya menjadi lembap         dalam dekad ini. Namun begitu, Malaysia
sejak itu (Rajah C). Dari segi sejarah, negara    mengalami risiko penurunan berterusan yang
pendapatan rendah begitu mudah untuk         memungkinkan berlakunya kelembapan yang
beranjak kepada status pendapatan sederhana      memeritkan.
apabila mereka memanfaatkan sumber asli atau
kelebihan kos rendah mereka untuk menarik       Dasar ekonomi berasaskan etnik berkesan
pelaburan. Namun kelebihan kos rendah ini       tetapi pada masa yang sama, isu pelaksanaannya
berlaku buat seketika dan akan berakhir apabila    mencetuskan masalah. DEB mengurangkan
                                                    Ringkasan Eksekutif
pusat kos rendah yang lain mula muncul.        kemiskinan   dan   banyak    menangani
Tanpa bitara (niche) yang baru dan rancangan     ketakseimbangan ekonomi antara etnik. Walau
pembaharuan strategik, banyak negara tidak      bagaimanapun, pelaksanaannya juga semakin
berupaya keluar daripada kategori pendapatan     dan secara tidak langsung meningkatkan
sederhana – suatu fenomena yang diistilahkan     kos menjalankan perniagaan disebabkan
sebagai ‘perangkap pendapatan sederhana’.       merentir (rent-seeking), kuasa naungan
     Rajah C – Pendapatan Negara Kasar (PNK) Per Kapita (1990 - 2008; ribu AS$)
          Sumber: Nationmaster Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Bank Dunia                                                    11
   (patronage) dan proses perolehan kerajaan    APAKAH YANG SEDANG BERLAKU DI
   yang tidak telus. Hal ini mengakibatkan rasuah  SEKELILING KITA?
   menular, justeru perlu ditangani dengan
   serius.                     Kita perlu memahami dan menyedari apa yang
                           berlaku di sekeliling supaya kita dapat bertindak
   Sistem penentuan harga yang dikawal       dengan berkesan. Disebabkan krisis kewangan
   dan subsidi mengakibatkan berlakunya       global, pada masa terdekat ini negara maju
   penyalahuntukan sumber. Penentuan harga     akan mengalami pertumbuhan yang lebih
   bagi barangan dan perkhidmatan keperluan     perlahan dan banyak negara sedang mengkaji
   di Malaysia tidak mencerminkan harga       semula strategi pertumbuhan mereka.
   pasaran. Penentuan harga yang menyimpang
   ini membawa kepada penggunaan yang        Peneraju global yang baru sedang muncul dan
   berlebihan dan pembaziran. Pada masa yang    Malaysia mesti menjadi salah satu daripada
   sama, perbelanjaan kerajaan yang besar ke    mereka. Krisis kewangan global secara kreatif
   atas subsidi – kebanyakannya dibiayai oleh
                           memusnahkan order lama dan membuka pula
   perolehan petroleum – tidak dapat diteruskan.
                           peluang dalam order baru. Era sebelum krisis
   Subsidi bertujuan untuk membantu kumpulan
                           yang menyaksikan penguasaan besar ekonomi
   berpendapatan rendah tetapi manfaatnya
                           G7 sudah berakhir. Jentera pertumbuhan dunia
   juga dinikmati oleh kumpulan lain, termasuk
                           yang baru, seperti ‘BRIC’ (Brazil, Rusia, India
   kumpulan berpendapatan tinggi. Sudah sampai
                           dan China) dan ekonomi baru muncul yang
   masanya untuk kita mengambil pendekatan
                           lain, seperti Indonesia, akan tumbuh dengan
   yang lebih menjurus, bukannya subsidi yang
                           lebih pantas dan menjadi lebih kaya. Suara
   meluas asasnya.
                           mereka semakin kuat dalam G20 dan kini
   Model perniagaan kos rendah yang dapat      bersedia untuk memainkan peranan yang lebih
   dipenuhi melalui pemesongan harga dan dasar   penting dalam pentas dunia.
   menggalakkan sektor swasta memberikan
   tumpuan kepada untung jangka pendek.       Globalisasi mewujudkan persaingan yang
   Sektor swasta tidak melabur dalam produk     sengit untuk mendapatkan bakat dan memaksa
   dan perkhidmatan yang akan mendorong       syarikat dan kerajaan supaya mengakui
   pertumbuhan masa depan. Hal ini dicerminkan   bahawa manusia merupakan aset yang paling
   oleh pelaburan yang rendah dalam P&P,      berharga. Malaysia mesti memelihara dan
   kurangnya minat dalam menginovasi produk     menarik bakat supaya dapat bersaing pada
   dan proses untuk meningkatkan rantaian nilai,  skala serantau dan global. Malaysia mesti
   justeru mempamerkan sikap tidak berminat     dipandang oleh rakyatnya dan oleh orang luar
   yang kuat untuk membina kemahiran dan      sebagai bumi yang memberikan peluang yang
   membayar upah yang lebih tinggi demi       sama untuk memperolehi pendapatan yang
   produktiviti yang lebih baik.          lumayan serta memberikan kehidupan yang
                           bahagia lagi terjamin untuk setiap individu dan
   Kita mesti bertindak sekarang sebelum      keluarga.
   kedudukan kita lebih merosot.12
APAKAH KELEBIHAN YANG ADA PADA           termaju yang lebih berinovatif dan memiliki nilai
KITA?                        tambah yang lebih tinggi.

Malaysia berhadapan dengan cabaran yang       Malaysia terletak di tengah-tengah rantau yang
menggentarkan di tengah-tengah perubahan      rancak berkembang. Lokasi Malaysia yang
global yang pesat. Walau bagaimanapun, kita     strategik ini akan berupaya menarik pelaburan
boleh memanfaatkan sebilangan keunikan       untuk mewujudkan hab pengangkutan dan
kekuatan dan kelebihan yang kita miliki dalam    logistik. Anugerah Malaysia yang kaya akan
melaksanakan tindakan dasar penuh tekad       membantu menarik Pelaburan Langsung Asing
untuk bergerak ke hadapan.             (PLA) dan Pelaburan Portfolio Asing (PPA) dari
                          China, India dan Asia Timur kerana negara
Kita tidak miskin dan kita memiliki infrastruktur  ini berusaha mendapatkan kestabilan mata
yang baik. Sebagai sebuah negara, Malaysia
                                                    Ringkasan Eksekutif
                          wang melalui kepelbagaian, akses terhadap
telah berjaya membasmi kemiskinan dengan      sumber asli dan pasaran bitara (niche) yang
banyaknya dan menganjak masuk ke dalam       mengukuhkan ikatan dua hala.
kategori pendapatan sederhana atas pada awal
tahun 1990-an. Pelaburan yang besar telah      Malaysia merupakan model kepelbagaian
menghasilkan pembinaan infrastruktur bertaraf    budaya, etnik dan biologi. Warisan budaya
dunia di Malaysia. Infrastruktur yang baik telah  Malaysia yang kaya dan unik – malah sejarah
menjadikan Malaysia sebagai peneraju dalam     kolonialnya juga merupakan aset untuk
bidang pembuatan E&E dan eksport sumber       menjalinkan hubungan dengan banyak negara,
asli utama yang dapat dimanfaatkan ke arah     terutamanya dengan ekonomi pertumbuhan
lebih aktiviti nilai tambah tinggi. Malaysia juga  tinggi seperti China, India, Asia Barat dan
dibekalkan potensi untuk memajukan lagi       Indonesia. Di samping itu, kepelbagaian
sektor logistiknya.                 rangkaian bahasa di Malaysia membantu untuk
                          menyokong pembangunan pelancongan dan
Kita berjaya mewujudkan asas pembuatan       hubungan industri dalam pasaran yang sama.
bertaraf dunia. Pembuatan merupakan sektor     Biodiversiti kaya yang ada pada Malaysia boleh
yang mengalami pertumbuhan terpantas dalam     dimanfaatkan untuk menjana faedah ekonomi
ekonomi pada masa lalu. Pembuatan yang       daripada pelancongan, rekreasi, penggunaan
tertumpu pada sektor E&E, menarik pelaburan     farmaseutikal dan produk nutrisi.
masuk yang besar daripada firma multinasional.
Sektor E&E menggandakan pertumbuhan         KE MANAKAH TUJUAN KITA?
sektor lain dalam bidang pembekalan,
logistik dan perkhidmatan. Malaysia menjadi     Matlamat  utama  MEB  adalah untuk
pengeksport utama produk pengguna dan        menjadikan Malaysia sebuah negara maju
elektronik perindustrian. Ia kini bersedia untuk  yang berpendapatan tinggi dengan ciri
lompatan teknologi ke arah industri teknologi    keterangkuman  dan  kebolehmampanan


                                                    13
   menjelang tahun 2020 (Rajah D). Pencapaian    dan merangsang kecekapan, lalu menaikkan
   satu-satu  matlamat   tidak seharusnya   kadar pertumbuhan benar kepada purata 6.5%
   menjejaskan yang lain. Dalam usaha gigih untuk  setahun dalam tempoh 2011-2020. Keluaran
   mencapai matlamat tersebut, kita tidak boleh   Negara Kasar (KNK) per kapita akan meningkat
   mengambil jalan pintas dengan berbelanja     kepada kira-kira AS$17,700 menjelang tahun
   lebih atas kekayaan daripada sumber asli     2020. Senario ini mengandaikan bahawa tidak
   yang sememangnya tidak kekal. Kita juga     berlaku satu lagi krisis ekonomi yang besar di
   tidak boleh menyerahkan sepenuhnya kepada    peringkat global yang boleh menggelincirkan
   kuasa pasaran dan mengabaikan keperluan     ekonomi Malaysia keluar dari landasan
   untuk memelihara keharmonian sosial. Setelah   pertumbuhan ini.
   mencapai status negara maju, usaha perlu
   diteruskan untuk mengekalkan kedudukan      Jika sasaran pertumbuhan KDNK hendak
   tersebut meskipun selepas tahun 2020.      dicapai, maka permintaan agregat juga perlu
                           tumbuh pada kadar yang bertenaga. Pelaburan
   Melonjak ke arah status berpendapatan tinggi   akan menjadi pendorong utama pertumbuhan
                           ekonomi melepasi tahun 2020. Sumbangan
   Pelaksanaan penuh dan mampan bagi langkah    daripada pelaburan swasta mesti kembali
   pembaharuan yang disarankan oleh MPEN      kepada paras bermakna seperti yang dicapai
   akan mendorong transformasi Malaysia ke     pada tahun 1997, iaitu mencecah hampir satu
   arah ekonomi berpendapatan tinggi menjelang   per lima daripada KDNK menjelang tahun 2020
   tahun 2020. MPEN menjangka langkah        berbanding dengan kira-kira satu per sepuluh
   pembaharuan yang berani akan menambah-      pada tahun 2010.
   giat pelaburan, mendorong produktiviti buruh


              Rajah D – Model Ekonomi Baru: Matlamat dan Ciri
14
Pertumbuhan mampan juga akan disokong       Komposisi penduduk Malaysia yang berbilang
oleh hemat fiskal. MEB mahukan supaya       bangsa masih merupakan satu ciri unggulnya
defisit fiskal dikurangkan lagi ke paras hampir  dan kepelbagaian etnik ini akan kekal bersama
seimbang menjelang tahun 2020. Defisit fiskal   kita. Namun begitu, tumpuan berlebihan
Kerajaan Persekutuan, iaitu kira-kira 7.4%    pada pengagihan sumber berasaskan etnik,
daripada KDNK, mencecah paras puncak       akan menimbulkan jurang keterpisahan dan
dalam tahun 2009 dan dijangka menurun       pertelingkahan yang semakin buruk.
kepada 5.6% daripada KDNK dalam tahun
2010. Sentimen pasaran akan bertambah baik    Cabaran utama pertumbuhan terangkum ialah
lagi sekiranya defisit fiskal ini dikurangkan   pembentukan langkah berkesan yang mencapai
lagi.                       keseimbangan antara kedudukan istimewa
                         kaum bumiputera dengan kepentingan sah
                         kumpulan yang lain. Justeru, program tindakan
                                                 Ringkasan Eksekutif
Menjanakan manfaat untuk semua rakyat
                         afirmatif yang mesra pasaran yang seiring
Malaysia
                         dengan prinsip keterangkuman akan:
Keterangkuman merupakan matlamat kedua
                         n	  Menyasarkan bantuan kepada isi rumah
dan merupakan komponen utama bagi MEB.
Ini menjadi prasyarat untuk memupuk perasaan      dalam kumpulan 40% terendah – yang
kekitaan. Pertumbuhan yang menyokong          77.2% daripada mereka ialah kaum
golongan miskin akan memastikan bahawa         bumiputera dan ramai yang berada di
tiada kumpulan yang akan dipinggirkan dan       Sabah dan Sarawak
keperluan asas rakyat akan dipenuhi. Keluarga   n	  Memastikan peluang yang saksama dan
akan diberikan peluang dan keupayaan untuk       adil melalui proses yang telus
memburu impian mereka di bandar, pekan      n	  Menyediakan akses kepada sumber
dan kampung yang moden, canggih dan          berasaskan keperluan dan merit bagi
mudahhubung. Mereka akan tinggal, bekerja
                            menambahbaik keupayaan, pendapatan
dan belajar di tempat yang bebas daripada
                            dan kesejahteraan
rasa bimbang terhadap jenayah, penghinaan
                         n	  Mempunyai rangka kerja institusi yang
diskriminasi dan kekurangan keperluan.
Keterangkuman akan membolehkan semua          mantap demi pemantauan yang lebih baik
komuniti   menyumbang    dan  berkongsi     dan pelaksanaan yang berkesan
kekayaan negara. Meskipun kesaksamaan
yang sempurna itu mustahil dicapai, namun     Program tindakan afirmatif yang telus dan
masyarakat yang terangkum akan memastikan     mesra pasaran adalah tertumpu pada
masalah ketaksamaan ini tidak akan menjadi    pembinaan keupayaan dan kemampuan isi
lebih buruk.                   rumah berpendapatan rendah dan perniagaan
                         kecil, bukannya memenuhi syarat dalam
Masyarakat yang berpecah-belah dari segi etnik  mencapai kuota atau sasaran tertentu.
lebih cenderung mencetuskan konflik ganas.    PTE akan mewujudkan mekanisme untuk


                                                 15
   mengukuhkan keupayaan isi rumah dalam      Pembaharuan sektor awam merupakan
   kumpulan 40% terendah supaya mereka dapat    komponen penting bagi kebolehmampanan
   mengambil kesempatan daripada peluang      fiskal jangka panjang dan menjadi komponen
   yang ada untuk mendapatkan pekerjaan      utama MEB. Pembaharuan perkhidmatan
   yang lebih baik, meningkatkan produktiviti   awam yang berterusan, termasuk peningkatan
   dan menambahkan pendapatan mereka.       kemahiran dan latihan semula kakitangan, akan
   Kumpulan ini akan dibantu dengan program    menjadi kunci kepada peningkatan kecekapan
   untuk membina kemahiran supaya mereka      perkhidmatan awam dan menjadikannya lebih
   dapat menggunakan naluri keusahawanan      fokus pelanggan.
   bagi memulakan dan mengembangkan
   perniagaan. Ini akan menambahbaikkan taraf,   Kebolehmampanan    alam  sekitar akan
   peluang dan prospek kehidupan mereka.      dicapai  dengan   menolak  pendekatan
   Amalan dahulu yang membiakkan aktiviti     tradisional terhadap pertumbuhan ekonomi
   merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan    yang terlampau mengabaikan alam sekitar.
   (patronage) yang tidak sihat serta menular   Sungguhpun telah wujud sedikit keprihatinan
   akan dihentikan.                mengenai alam sekitar, namun dasar lalu
                           tertumpu pada isu penyampaian pertumbuhan
   Penyelesaian yang mampu bertahan lama dari   yang kemudiannya diikuti dengan langkah
   segi ekonomi dan alam sekitar          menangani isu alam sekitar. Pada masa
                           depan, penekanan yang sama mesti diberikan
   Komponen kebolehmampanan dalam MEB       kepada soal perlindungan alam sekitar dan
   bertujuan untuk memastikan bahawa semua     pertumbuhan ekonomi. Pengukuran KDNK
   langkah saranan yang diutarakan di bawah    konvensional bagi pertumbuhan ekonomi tidak
   model baru tersebut mestilah mampan dari segi  mengambil kira kos terhadap masyarakat
   ekonomi dan alam sekitar. Kebergantungan    yang timbul akibat kemerosotan alam sekitar.
   Malaysia pada penggunaan sumber asli sebagai  Perkembangan terbaru konsep ‘KDNK Hijau’
   jentera utama pertumbuhan ternyata tidak    akan memungkinkan pertimbangan wajar
   mampan dalam kedua-dua aspek berkenaan.     diberikan mengenai impak pertumbuhan
   Ini tidaklah bermaksud untuk mencadangkan    terhadap alam sekitar dan pembentukan
   bahawa penggunaan sumber asli tidak harus    langkah yang sesuai bagi menangani masalah
   menjadi komponen utama pengeluaran       alam sekitar.
   negara. Namun, ini bererti bahawa di bawah
   model baru, keputusan pelaburan dan dasar    MEB berusaha mewujudkan pertumbuhan
   hanya akan dibuat setelah mempertimbangkan   mampan yang memenuhi keperluan berterusan
   keseluruhan impak jangka panjang terhadap    penduduk tanpa menjejaskan generasi akan
   masyarakat, ekonomi dan alam sekitar.      datang melalui pengawasan dan pemuliharaan
                           berkesan alam semula jadi dan sumber mudah
   Kebolehmampanan ekonomi akan dipastikan     lupus. Pendekatan baru ini sangat relevan
   melalui pembentukan disiplin fiskal yang    dengan pengurusan air serta sumber minyak
   diperlukan bagi melindungi keseimbangan     dan gas.
   makroekonomi dan kestabilan kewangan.

16
Penerima manfaat    mutlak:  Rakyat  dan   ini pada kemudian hari, menggesa komitmen
perniagaan                     diberikan kepada proses dan mewujudkan visi
                          kebaikan bersama jangka panjang. Disebabkan
MPEN menjangkakan suatu siri manfaat yang     keperluan terhadap ketepatan masa dan
akan sampai kepada semua rakyat jika langkah    urutan tindakan dasar yang betul, PTE akan
dasar MEB dilaksanakan dengan konsisten dan    menyediakan jaring keselamatan yang lebih
sepenuhnya. Walau bagaimanapun, kita mesti     baik dan dana transformasi untuk melindungi
menyedari bahawa penyampaian pelbagai       pelbagai komuniti semasa tempoh peralihan
manfaat ini memerlukan masa. Sementara itu,    sebelum manfaat direalisasikan sepenuhnya.
beberapa segmen penduduk mungkin melihat      Orang ramai perlu lebih memahami bahawa
impak negatif lebih daripada manfaat ataupun    penyelarasan dan perubahan secara teratur
mereka mendapat manfaat yang kurang        diperlukan jika mahu melihat matlamat MEB
berbanding orang lain. Kerajaan mesti berupaya
                                                 Ringkasan Eksekutif
                          tercapai. Manfaat bagi rakyat hasil daripada
menyampaikan kesaksamaan hakiki manfaat      MEB disenaraikan dalam Jadual A.

                 Jadual A – Manfaat untuk rakyat


 Dalam ekonomi            Semua rakyat akan berasa      Pendekatan
 berpendapatan tinggi, rakyat    terangkum berikutan:        mampan akan
 boleh menjangkakan:                           memberi rakyat:

 •	 Pilihan yang lebih banyak    •	 Hidup dan bekerja dalam     •	 Keyakinan
   dan kuasa beli yang lebih     persekitaran yang selamat      terhadap kerajaan
   tinggi             •	 Akses kepada maklumat yang    •	 Persekitaran yang
 •	 Kualiti hidup yang lebih baik   sama rata dan mudah         lebih baik
 •	 Peluang bagi meningkatkan    •	 Saling menghormati dan      •	 Pertumbuhan
   mobiliti              maruah individu           mampan
 •	 Ganjaran bagi inovasi dan    •	 Setiap bahagian di negara    •	 Pengurusan dan
   kreativiti             ini – sama ada negeri, bandar,   pemuliharaan
                    pekan atau kampung – penting    sumber yang
 •	 Keyakinan yang lebih
                                      mantap
   tinggi terhadap kekukuhan    •	 Golongan miskin tidak akan
   ekonomi              dilupakan
Manfaat bagi perniagaan akan diperolehi      pasaran yang lebih cekap bagi memudahkan
daripada kesaksamaan alam sekitar yang       pelaburan dan operasi (Jadual B).
lebih baik, ekosistem yang lebih berkesan dan


                                                 17
                 Jadual B – Manfaat untuk perniagaan

   Persekitaran saksama       Ekosistem berkesan bagi       Pasaran cekap akan
   yang membolehkan         operasi perniagaan akan       memberikan peluang
   pelabur berkembang maju,     melibatkan:             pelaburan dan
   termasuklah:                             pertumbuhan melalui:

   •	 Hak Perniagaan.        •	 Perkhidmatan Awam.        •	 Ketelusan.
    Pengiktirafan hak        Kelulusan lebih pantas       Keyakinan terhadap
    yang sewajarnya dan       merentasi semua peringkat      keterbukaan dan
    tanggungjawab pemilik     •	 Kecekapan Pelesenan.        keadilan tender
    perniagaan yang         Penghapusan pelesenan yang     kerajaan
    sewajarnya            tidak perlu dan beban kawal   •	 Penentuan Harga
   •	 Kedaulatan Undang-        selia yang tidak wajar       Pasaran yang Adil.
    Undang. Keupayaan untuk    •	 Kelompok Dinamik. Manfaat      Dengan kekecualian
    mengurus perniagaan       diperolehi daripada skala      yang minimum,
    dengan jaminan sistem      melalui pengelompokan dan      subsidi dan
    undang-undang yang adil     perangkaian industri        kawalan harga akan
    dan boleh dipercayai                         dimansuhkan
                   •	 Modal Insan. Akses lebih baik
   •	 Kebebasan Pemilikan.       terhadap bakat yang terbaik   •	 Bebas Halangan.
    Bebas untuk memiliki       berdasarkan keupayaan        Liberalisasi bagi
    sepenuhnya perniagaan      membayar              semua sektor
    sendiri dan memilih rakan                     •	 Persaingan Adil.
                   •	 Pendanaan. Akses yang
    niaga                                Keupayaan untuk
                     fleksibel dan pantas terhadap
                     pendanaan PKS di bawah       beroperasi di
   •	 Harta Intelek. Aset intelek
                     peraturan tadbir urus yang     gelangang yang rata
    akan dilindungi
                     kukuh                (level playing field)
   •	 Pengiktirafan Perusahaan                       yang diwujudkan
    Kecil dan Sederhana      •	 Mahkamah yang Cekap.
                                       oleh penggubalan
    (PKS). Peraturan adalah     Penyelesaian pantas bagi
                                       undang-undang
    bersesuaian dan seimbang     pertikaian undang-undang
                                       persaingan
    dengan perniagaan kecil    •	 Dana Transformasi. Akses
                                     •	 Perkongsian
                     adil terhadap bantuan
   •	 Ketelusan Pasaran.                          Awam-Swasta.
                     istimewa semasa tempoh
    Tiadanya merentir (rent-                       Peluang lebih
                     peralihan ekonomi
    seeking) dan kuota,                         banyak untuk
    dengan sokongan kepada    •	 Integrasi Serantau. Pasaran     bekerjasama
    perniagaan bersandarkan     serantau yang berintegrasi dan   dengan sektor
    prinsip pasaran         menyokong perkembangan       awam dan SBK
                     maju supaya menjadi peneraju
                     serantau.


18
Ciri Teras MEB                   mempamerkan fleksibiliti serta dinamisme.
                          Firma swasta, badan bukan kerajaan dan
Bagaimanakah keadaan Malaysia pada tahun      masyarakat sivil akan menaruh hasrat untuk
2020? Pada masa depan MEB akan melahirkan     mencapai standard tadbir urus yang diterima
Malaysia yang terkenal dengan transformasi     pakai di peringkat antarabangsa. MEB akan
kukuh, hasil daripada kepintaran rakyatnya     menyediakan rangka kerja dan persekitaran
yang ditunjukkan oleh kepelbagaiannya yang     untuk melahirkan semangat keusahawanan
harmoni dan tradisi budayanya yang kaya.      bagi memanfaatkan sebaik-baiknya peluang
Ekonominya kelak adalah berpandukan        pertumbuhan daripada pembiayaan yang
pasaran, ditadbir urus dengan rapi, berintegrasi  tersedia. Inovasi dan teknologi terkini akan
serantau, berorientasikan keusahawanan dan     menjanakan produk, perkhidmatan dan proses
inovatif.                     kreatif yang memiliki nilai tambah yang tinggi
                          dalam arena teknikal, sosial dan institusi.
                                                  Ringkasan Eksekutif
Sektor swasta akan menjadi penggerak utama     Kesemuanya ini akan menyumbang kepada
pertumbuhan dalam pelaburan berpandukan      perluasan pasaran melalui integrasi serantau
pasaran dan pengeluaran semakin dikuasai      dalam perdagangan dan perkhidmatan
oleh barangan dan perkhidmatan yang        serta   melalui  pembentukan    rantaian
mempunyai nilai tambah yang tinggi dalam      penawaran dan rangkaian pengeluaran rentas
persekitaran yang bersaingan. Kerajaan       sempadan.
akan menjadi fasilitator yang cekap menerusi
rangka kerja kawal selia yang rapi, seimbang,
fokus pasaran dan membantu pasaran.        MEB – Cara baru ‘menjalankan perniagaan’
Kerajaan akan terus berperanan untuk        di Malaysia
menangani gangguan daripada kegagalan
pasaran yang tidak dapat dielakkan. Institusi   Dalam menggerakkan Malaysia ke arah
kerajaan dengan tadbir urus yang rapi dan     ciri teras MEB, MPEN mendukung suatu
lebih cekap dipertanggungjawabkan terhadap     pendekatan yang baru dan berani untuk
hasil berasaskan pencapaian selaras dengan     merealisasikan potensi pertumbuhan negara.
PTK dan memiliki kakitangan berkelayakan      Pendekatan baru ini digambarkan dengan jelas
tinggi dengan keupayaan melaksanakan        dari sudut perbezaan beberapa elemen dalam
pelbagai tugas dan pada masa yang sama,      pendekatan yang lama (Jadual C).
                                                  19
          Jadual C – Pendekatan terhadap pembangunan ekonomi:
           perbezaan antara pendekatan lama dengan MEB


         Pendekatan Lama              Pendekatan Baru

     Pertumbuhan terutamanya melalui      Pertumbuhan melalui produktiviti.
     pengumpulan modal. Menumpukan      Menumpukan pada proses inovasi dan
     pada pelaburan dalam pengeluaran    teknologi terkini, disokong oleh pelaburan
   1   dan infrastruktur fizikal dengan  swasta dan bakat pada paras yang sihat,
      gabungan pekerja berkemahiran       untuk menghasilkan barangan
     rendah untuk menghasilkan eksport       dan perkhidmatan bernilai
        bernilai tambah rendah             tambah tinggi

     Penyertaan kerajaan yang dominan     Pertumbuhan berpandukan sektor
     dalam ekonomi. Pelaburan awam     swasta. Menggalakkan persaingan dalam
   2   langsung yang besar (termasuk     dan merentasi sektor untuk memulihkan
     melalui SBK) dalam sektor ekonomi   semula pelaburan swasta dan dinamisme
           yang terpilih               pasaran

     Perancangan strategik terpusat.    Autonomi tempatan dalam pembuatan
     Panduan dan kelulusan daripada    keputusan. Memperkasakan pihak berkuasa
   3   pihak berkuasa persekutuan      tempatan dan negeri untuk membentuk
         untuk keputusan        dan menyokong inisiatif pertumbuhan serta
           ekonomi          menggalakkan persaingan antara kawasan

      Pertumbuhan wilayah yang      Aktiviti ekonomi berasaskan kelompok
      seimbang. Menyebarkan aktiviti    dan koridor. Penumpuan aktiviti ekonomi
   4   ekonomi merentasi negeri untuk    untuk ekonomi ikut bidangan (economies
      meluaskan manfaat daripada      of scale) dan penyediaan perkhidmatan
         pembangunan              sokongan yang lebih baik

      Mengutamakan industri dan      Mengutamakan industri dan firma yang
         firma tertentu.        berkemampuan teknologi. Memberikan
      Memberikan layanan istimewa      insentif untuk menyokong inovasi dan
   5
       dalam bentuk insentif dan      pengambilan risiko bagi membolehkan
         pembiayaan bagi         usahawan membangunkan produk dan
          entiti terpilih        perkhidmatan bernilai tambah tinggi
20
         Pendekatan Lama              Pendekatan Baru

     Kebergantungan eksport pada        Orientasi Asia dan Asia Barat.
     pasaran G-3 (AS, Eropah dan       Membangunkan dan mengintegrasikan
      Jepun). Sebahagian daripada       dengan giat ke dalam rangkaian
 6     rantaian pengeluaran untuk      kewangan dan pengeluaran serantau
      membekalkan barangan dan         untuk mendapatkan manfaat
      komponen pengguna kepada         aliran pelaburan, perdagangan
        pasaran tradisional               dan idea

      Sekatan terhadap pekerja        Memelihara dan menarik golongan
     mahir asing. Wujud kebimbangan      profesional mahir. Menggabungkan
                                                 Ringkasan Eksekutif
 7    sekiranya bakat asing akan      bakat, termasuk tempatan dan asing, yang
       menggantikan pekerja       diperlukan untuk merangsang ekonomi nilai
          tempatan               tambah tinggi dan inovatif


BAGAIMANAKAH CARANYA UNTUK KITA         Kepimpinan mantap dan keazaman politik
SAMPAI KE SANA?
                        Keazaman dan kepimpinan politik mesti
Malaysia memerlukan transformasi segera. Ini  memberikan penekanan kepada penjelasan
akan diberikan oleh MEB melalui lapan IPS    yang koheren tentang visi dan agenda
dan PTE. Pemungkin terpenting MEB ialah     MEB   serta   proses  transformasi.  Ini
keazaman dan kepimpinan politik untuk      memerlukan rancangan MEB dibentangkan
memecahkan kebuntuan hasil rintangan      secara terperinci, termasuk indikator yang
daripada kumpulan berkepentingan dan      memperlihatkan tindakan yang mungkin
menyediakan rakyat untuk menyokong       membawa kesan negatif kepada beberapa
perubahan berbentuk akar umbi dalam       lapisan masyarakat. Tujuannya adalah untuk
hala tuju dasar (Rajah E). Dengan adanya    mencetuskan gelombang sokongan yang
pemungkin ini, suatu ‘tolakan besar’ dalam   tidak dapat disekat yang muncul daripada
tindakan dan inisiatif dasar diperlukan untuk  semua lapisan masyarakat terhadap visi ini.
memulakan proses transformasi. Tolakan     Namun begitu, untuk memulakan proses ini,
ini mestilah mencetuskan momentum yang     kerajaan sedar bahawa keputusan yang sangat
mencukupi untuk mengatasi rintangan yang    sukar perlu dibuat secara serentak. Kepimpinan
boleh membantutkan kemajuan. Apabila      politik mesti jelas mengenai kesan timbal balik
sahaja pembaharuan bermula, maklum balas    apabila sesetengah keputusan yang sukar ini
berterusan adalah perlu bagi menyelaraskan   dibuat.
dasar dan mengekalkan landasannya.


                                                 21
       Rajah E – Model Ekonomi Baru: Pemungkin dan Inisiatif Pembaharuan Strategik
   Sumber: MPEN   Kerajaan   mesti  mengambil   tindakan  membantah. Setiap pihak yang berkenaan akan
   segera apabila menghadapi rintangan dan     cenderung untuk melihat MEB dari perspektif
   mengekalkan    landasannya.   Rintangan  ‘untung’ atau ‘rugi’. Oleh yang demikian, visi
   mungkin datang daripada komuniti perniagaan,  MEB perlu disampaikan dengan jelas supaya
   termasuk industri terlindung, majikan buruh   difahami oleh semua pihak.
   asing, pemegang lesen, penerima faedah
   subsidi dan mereka yang mahir menjalankan
                           MPEN menekankan betapa pentingnya
   perniagaan cara lama. Beberapa segmen
                           Kerajaan menangani situasi politik dengan
   rakyat yang tidak lagi layak mendapat subsidi
                           sewajarnya. Keamanan dan keharmonian di
   dan geran kerajaan mungkin menentang keras
                           Malaysia mesti dipelihara ketika menghadapi
   manakala mereka yang menikmati kerja yang
   terjamin dan gaya hidup yang stabil di bawah  gangguan yang mungkin timbul, buat
   firma terlindung mungkin berasa terancam dan  sementara, daripada pelaksanaan PTE.
22
Mendapatkan sokongan rakyat untuk bersama-    masa penyediaan yang lebih panjang
sama menggerakkan perubahan            untuk diperkenalkan. Walau bagaimanapun,
                         penyediaan ini mesti dimulakan dengan
Mendapat sokongan pihak berkepentingan      segera. Pengenalan dasar secara sedikit
dan orang ramai terhadap MEB akan         demi sedikit dan tidak koheren adalah tidak
melibatkan proses politik. Pucuk pimpinan     konsisten dengan sifat berjalin (cross-cutting)
politik arif dalam hal ini. Walau bagaimanapun,  yang ada pada IPS. Langkah dasar yang
MPEN mencadangkan beberapa langkah        seiring dengan IPS mesti bergerak bersama-
yang amat penting dalam usaha nasional ini    sama untuk merealisasikan pendapatan tinggi
bagi menyediakan dan melaksanakan PTE.      secara terangkum dan mampan.
Walaupun ketika penerangan kepada orang
awam sedang berjalan, kumpulan yang sama ini   Mengukur pencapaian dan melakukan
yang ditugaskan untuk memantau pelaksanaan    penyesuaian ketika pelaksanaan berjalan
                                                  Ringkasan Eksekutif
PTE mesti mengatur proses teknikal yang
rapi untuk mengumpulkan maklumat bagi       Kebanyakan usaha pembaharuan mempunyai
melaporkan kemajuan PTE kepada semua       strategi dan rancangan pelaksanaan tetapi
pihak berkepentingan. Penglibatan dengan     mekanisme maklum balas yang rapi sering
semua pihak berkepentingan adalah mustahak    kali tidak wujud untuk menilai keberkesanan
atas dua sebab: pertama, untuk memupuk      pelaksanaan bagi membolehkan langkah
sokongan melalui komunikasi yang jelas;      penyesuaian dibuat. Selalunya, ketika sesuatu
dan kedua, untuk melihat perapian dan       dasar atau strategi itu sedang dilaksanakan,
penambahbaikan dalam tindakan dasar. Pada     keadaan untuk mencapai objektifnya akan
masa yang sama, pucuk pimpinan politik dan    berubah dan menjadikan dasar yang terdahulu
intelektual mesti terus-menerus berada di     kurang sesuai. Tanpa mekanisme maklum
benteng hadapan dalam proses transformasi     balas yang formal, penyesuaian dasar
ini.                       mungkin menjadi ad hoc dan tidak selaras,
                         lalu mengakibatkan pelaksanaan bercelaru
‘Tolakan besar’ langkah dan inisiatif dasar    dengan kurangnya akauntabiliti dan saluran
secara serentak                  yang terbatas untuk menangani aduan orang
                         ramai. Kesannya, berlakulah kegagalan
Dengan keterlibatan pucuk pimpinan dan      pembaharuan   yang   menjejaskan  pula
rakyat, tolakan besar sekelompok langkah     kebolehpercayaan    dan   menimbulkan
dasar IPS mesti diumumkan secara serentak.    persoalan tentang akauntabiliti institusi
Disebabkan Inisiatif Pembaharuan Strategik    pelaksana.   MEB   mesti  mewujudkan
bersifat berjalin (cross-cutting), maka urutan  mekanisme maklum balas yang rapi untuk
tindakan dasar adalah sangat penting bagi     memantau kemajuannya, kebolehterimaannya
mencapai impak dan hasil. Terdapat tindakan    oleh orang ramai dan keperluan terhadap
dasar yang boleh dilaksanakan dengan segera    penyesuaian dan penyelarasan mengikut
manakala selebihnya mungkin memerlukan      keadaan domestik dan antarabangsa.


                                                  23
   Inisiatif Pembaharuan Strategik (IPS)         bertujuan untuk menokok nambah nilai dengan
                              memantapkan dan meningkatkan usaha dasar
   MPEN percaya bahawa adalah sangat           yang sedang berjalan.
   penting untuk mendapatkan sokongan
   pihak berkepentingan terhadap rancangan        IPS 1: Menyuburkan kembali sektor swasta
   pelaksanaan yang terperinci bagi setiap Inisiatif
   Pembaharuan Strategik (IPS). Pada masa         Sektor swasta perlu bangkit dan menyandang
   ini, MPEN hanya mengemukakan parameter         profil yang lebih tinggi dalam transformasi
   secara umum di bawah setiap IPS dan akan        negara. Sepanjang sejarah yang tercatat,
   diperhalusi pada masa akan datang setelah       ekonomi mengalami pertumbuhan jangka
   perbincangan dan pengaturan dilakukan         panjang yang terjamin berterusan melalui
   bersama semua pihak berkepentingan.          inisiatif keusahawanan sektor swasta, didorong
                              oleh insentif ekonomi yang menggalakkan
   Kami mengenal pasti lapan IPS yang penting       individu mengambil pandangan jauh dan
   bagi mencapai MEB (Rajah E). MPEN           mengelak daripada sikap suka mengambil
   menyedari sepenuhnya bahawa banyak           kesempatan jangka pendek. Sesetengah
   daripada langkah dasar yang menyokong IPS       langkah dasar yang mungkin yang berkaitan
   adalah sama ada sedang dirancang ataupun        dengan penyuburan semula sektor swasta ini
   telah dimulakan oleh kerajaan. Saranan MPEN      dipaparkan dalam Jadual D.


                  Jadual D – Mencerdaskan sektor swasta


     Matlamat Dasar                 Langkah Dasar yang Mungkin

   Menyasarkan produk       n	  Menjajarkan insentif bagi memupuk pelaburan dalam aktiviti
   dan perkhidmatan nilai       nilai tambah tinggi yang menjanakan kesan limpahan
   tambah yang tinggi
                   n	  Menyesuaikan insentif untuk memenuhi keperluan setiap
                     firma
                   n	  Memudahkan Pelaburan Langsung Asing (PLA) dan Pelaburan
                     Langsung Domestik (PLD) dalam industri/sektor yang pesat
                     berkembang

   Menghapuskan          n	Menghapuskan    herotan dalam peraturan dan pelesenan,
   halangan dan kos          termasuk penggantian sistem Approved Permit (AP) dengan
   untuk menjalankan          senarai import yang negatif
   perniagaan
                   n	Memperkenalkan    proses pelesenan ‘Satu Tingkap’ melalui
                     portal e-Kerajaan supaya merangkumi kerajaan tempatan dan
                     negeri

24
   Matlamat Dasar              Langkah Dasar yang Mungkin

 Membentuk ekosistem     n	 Mengurangkan   penyertaan langsung Kerajaan dalam ekonomi
 bagi keusahawanan
               n	 Mengeluarkan  SBK dari industri yang mana sektor swasta
 dan inovasi
                 beroperasi dengan berkesan
               n	 Pelancaran   jalur lebar seluruh ekonomi
               n	 Memastikan  SBK beroperasi atas dasar komersial semata-
                 mata, bebas daripada campur tangan kerajaan

 Menggalakkan        n	 Melaksanakan  proses yang cekap dan telus bagi perolehan
 kecekapan melalui        kerajaan pada semua peringkat
 persaingan sihat
               n	 Meratakan  gelanggang (level playing field) bagi sektor swasta
                                                  Ringkasan Eksekutif
                 melalui aturan standard yang telus
               n	 Menyokong persekitaran persaingan yang lebih kukuh dengan
                 undang-undang persaingan

 Merangsang         n	 Menyokong  PKS dalam bidang yang inovatif dan yang maju
 pertumbuhan PKS         teknologinya
               n	 Memudahkan    akses yang tepat masa terhadap pendanaan
                 bagi aktiviti perniagaan

 Melahirkan   peneraju   n	 Menggalakkan    perkongsian SBK dengan syarikat sektor
 serantau            swasta
               n	 Membentuk   jaringan serantau yang agresif – ASEAN, China,
                 India, Asia Barat
               n	 Menambahbaikkan    manfaat Perjanjian Dagang Bebas (FTA)


IPS 2: Membangunkan tenaga kerja berkualiti     mendapat kerja yang layak dengannya; kerja
dan mengurangkan kebergantungan pada        ini pula mesti segera menarik pekerja yang
pekerja asing                    layak, termasuk mereka yang dari luar negara.
                          Dalam masa yang sama, asas bakat Malaysia
Pasaran buruh mesti berfungsi dengan lancar:    mesti ditingkatkan. Sistem pendidikan yang
pekerjaan dan pekerja mesti dipadankan       berkualiti yang memupuk pekerja yang mahir,
dengan cekap untuk meningkatkan produktiviti    bersifat ingin tahu dan inovatif untuk terus-
dan dengan itu meningkatkan upah untuk       menerus mendorong produktiviti ke hadapan
semua. Penyesuaian pasaran buruh mestilah      merupakan asas pertumbuhan ekonomi yang
lancar: pekerja yang layak perlu segera       mampan. Pendapatan tinggi datang daripada

                                                  25
   insan mahir yang menggunakan bakat mereka     menghapuskan halangan yang menghindarkan
   untuk menghadapi cabaran ekonomi dengan      rakyatnya yang berkebolehan daripada
   cemerlang. Malaysia tidak boleh terlepas     mendapatkan kemahiran dan pada masa yang
   peluang untuk menggerakkan sumbernya yang     sama, menarik insan berbakat ini supaya terus
   amat berharga ini. Oleh itu, Malaysia mesti    berkhidmat dalam negara (Jadual E).


        Jadual E – Merangsang tenaga kerja untuk mencungkil kebolehan mereka


     Matlamat Dasar              Langkah Dasar yang Mungkin

   Meningkatkan bakat    n	  Mengkaji semula sistem pendidikan – merubah pendekatan
   tempatan           pendidikan daripada ‘pembelajaran melalui hafalan’ kepada
                  ‘pemikiran kreatif dan kritis’
                n	  Meningkatkan penekanan pada pengenalan semula kolej latihan
                  teknik dan vokasional
                n	  Mengenal pasti dan memupuk      bakat  melalui  proses
                  berorientasikan permintaan
                n	  Meningkatkan autonomi dan akauntabiliti institusi pendidikan
                n	  Menggalakkan usaha sama P&P antara institusi pengajian tinggi
                  dengan industri
                n	  Meningkatkan kecekapan berbahasa Inggeris
                n	  Menyampaikan pendidikan berkualiti tinggi dan dalam jangkauan
                  semua tempat

   Memperbaharui      n	  Meningkatkan kemahiran tenaga buruh Malaysia yang berada
   kemahiran tenaga       dalam kumpulan terendah melalui pendidikan dan latihan
   buruh sedia ada        berterusan
                n	  Menyediakan jaring keselamatan pekerja untuk pekerja yang
                  hilang pekerjaan
                n	  Industri bekerjasama dengan kerajaan untuk menggalakkan
                  ‘Latihan Kerja Berterusan’ (LKB)
                n	  Memformalkan pensijilan kemahiran dan standard kualiti
                  antarabangsa
                n	  Memastikan paras upah sepadan dengan tahap kemahiran
26
  Matlamat Dasar              Langkah Dasar yang Mungkin

 Mengekalkan dan     n	  Mengkaji semula program sedia ada bagi menarik rakyat Malaysia
 mengakses bakat        berkemahiran tinggi di luar negara supaya kembali
 global
             n	  Menawarkan taraf pemastautin tetap kepada bekas rakyat
                Malaysia dan keluarga mereka
             n	  Memusatkan pengawasan pekerja asing dan ekspatriat untuk
                membolehkan amalan yang koheren
             n	  Membolehkan membentuk kelompok kritikal golongan profesional
                mahir melalui permit kerja dan prosedur imigresen yang lebih
                ringkas
                                                  Ringkasan Eksekutif
             n	  Meliberalisasikan  perkhidmatan    profesional    melalui
                pengiktirafan bersama

 Menghapuskan       n	  Melindungi pekerja, bukannya pekerjaan, melalui jaring
 herotan pasaran        keselamatan yang lebih kukuh sekaligus menggalakkan fleksibiliti
 buruh yang          pasaran buruh
 mengekang
             n	  Menyemak rangka kerja undang-undang dan institusi bagi
 pertumbuhan upah
                memudahkan pengambilan dan pemecatan pekerja
             n	  Menaikkan bayaran   melalui  laba  produktiviti,  bukannya
                pengawalan upah

 Mengurangkan       n	  Menguatkuasakan standard buruh yang sama bagi pekerja
 kebergantungan pada      tempatan dan asing
 buruh asing
             n	  Menggunakan sistem levi untuk mencapai sasaran bagi pekerja
                asing tidak mahir sejajar dengan keperluan sektor
IPS 3: Mewujudkan ekonomi domestik yang      hilang objektif asalnya. PTE akan membantu
berdaya saing                   individu dan firma untuk mengurangkan
                         impak daripada langkah berani ini dengan
Banyak herotan akan dilenyapkan dan ekonomi    menyediakan jaring keselamatan sosial
akan mengalami suasana kebersaingan yang     yang lebih baik dan dana transformasi khas
lebih sengit dengan terhapusnya subsidi,     (Jadual F).
kawalan harga dan aneka insentif yang telah                                                  27
          Jadual F – Pasaran yang rancak dan pilihan yang lebih banyak


   Matlamat Dasar             Langkah Dasar yang Mungkin

   Menambahbaikkan    n	  Mengukuhkan persekitaran persaingan dengan memperkenalkan
   kecekapan ekonomi      undang-undang perdagangan adil
   melalui persaingan
              n	  Menambahbaikkan undang-undang persaingan bagi melindungi
                 kepentingan firma domestik sebelum meliberalisasikan sektor
                 kepada firma asing
              n	  Menubuhkan Suruhanjaya Peluang Sama Rata untuk men-
                 gurangkan amalan diskriminasi dan tidak adil
              n	  Mengkaji semula halangan kemasukan yang ada dalam sektor
                 barangan dan perkhidmatan
              n	  Menerapkan amalan baik dan standard antarabangsa bagi industri
                 tempatan supaya tinggi daya saingnya

   Membina        n	  Menyusun semula dana modal mula (seed capital) dan modal usaha
   keusahawanan        niaga (venture capital) bagi menyokong usahawan yang sedang
                 meningkat
              n	  Memudahkan undang-undang kebankrapan yang berhubung
                 dengan syarikat dan individu bagi merangsang keusahawanan
                 yang bertenaga
              n	  Memberikan sokongan kewangan dan teknikal kepada PKS dan
                 perniagaan mikro supaya mereka dapat menganjak naik pada
                 rantaian nilai

   Menghapuskan      n	  Menghentikan secara berperingkat kawalan harga dan subsidi yang
   herotan           memesongkan pasaran bagi barangan dan perkhidmatan
   pasaran yang
              n	  Menggunakan tabungan kerajaan bagi jaring keselamatan sosial
   mengakibatkan
                 yang lebih luas untuk isi rumah dalam kumpulan 40% terendah
   penyalahuntukan
                 sebelum subsidi dihapuskan
   sumber
              n	  Menubuhkan Dana Transformasi bagi membantu firma yang
                 mengalami kesukaran semasa tempoh pembaharuan
28
IPS 4: Mengukuhkan sektor awam            pendekatan ‘menyeluruh kerajaan’ (whole-
                           of-government approach) bagi memudahkan
Institusi awam mesti disusun semula. Institusi    operasi sektor swasta. Pengurusan fiskal mesti
awam tidak harus menduplikasikan fungsi yang     dikukuhkan supaya merangkumi ketelusan
dijalankan dengan baik oleh sektor swasta.      yang lebih tinggi dan untuk memberikan
Sebaliknya, ia seharusnya berusaha memikul      insentif yang betul. Asas hasil kerajaan mesti
tugas yang tidak dapat dilaksanakan oleh sektor    dipelbagaikan dan perbelanjaan diperkemas
swasta. Penyampaian perkhidmatan kerajaan       untuk merangsang penggunaan hasil yang
mesti cekap dan berkesan, menggunakan         lebih baik (Jadual G).           Jadual G – Kerajaan yang cekap dan fokus pelanggan
                                                    Ringkasan Eksekutif
  Matlamat Dasar               Langkah Dasar yang Mungkin

 Menambahbaikkan     n	Menggunakan      pendekatan ‘menyeluruh kerajaan’ (whole-
 proses pembuatan       of-government    approach) untuk memberikan perkhidmatan
 keputusan          berintegrasi
             n	Memperkasakan   entiti negeri dan tempatan untuk menjalankan
               tugas mereka di peringkat setempat
             n	Menggalakkan input dan autoriti tempatan yang lebih besar dalam
               pembangunan ekonomi untuk menyokong perbezaan dan keperluan
               wilayah
             n	Membangunkan    proses untuk pelaksanaan, pemantauan dan
               penilaian yang berkesan bagi langkah dasar
             n	Memperkasakan Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
               supaya menjadi agensi sehenti (one stop center) yang berkesan
               untuk memudahkan pelaburan asing
             n	Menyusun   semula Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) supaya
               menjadi lebih berkesan dalam mendorong perbaikan produktiviti dan
               kecekapan

 Menambahbaikkan     n	Merubah  kerajaan menjadi cekap, mengamalkan perundingan dan
 penyampaian         fokus penyampaian
 perkhidmatan
             n	Meningkatkan  kemahiran kakitangan bagi membolehkan mereka
               melaksanakan pelbagai tugas
             n	Memodenkan   pengurusan sumber manusia untuk menyesuaikan
               kelayakan dengan pekerjaan

                                                    29
    Matlamat Dasar              Langkah Dasar yang Mungkin

   Mengurangkan      n	Tidak  bertolak ansur terhadap rasuah
   ‘kos geseran’      n	Menangani   struktur tadbir urus yang lemah
               n	Menggubal   kod amalan baik
               n	Melaksanakan  proses yang terbuka, cekap dan telus bagi perolehan
                 kerajaan pada semua peringkat

   Menyediakan       n	Memikul   peranan sokongan bagi jaring keselamatan untuk
   jaring keselamatan     menstabilkan dan membetulkan tempoh dan kejadian kegagalan
   bagi memudahkan       pasaran
   peralihan berjalan
               n	Menggunakan   tabungan kerajaan bagi jaring keselamatan sosial
   lancar
                 yang lebih luas untuk isi rumah dalam kumpulan 40% terendah
                 sebelum subsidi dihapuskan
               n	Menubuhkan   Dana Transformasi bagi membantu firma yang
                 mengalami kesukaran semasa tempoh pembaharuan

   Mengukuhkan       n	Meluaskan   asas   cukai,  contohnya    Cukai  Barangan  dan
   pengurusan         Perkhidmatan
   kewangan awam      n	Menurunkan   kadar cukai pendapatan perseorangan dan syarikat
               n	Menerapkan   kriteria terpiawai bagi penerimaan hasil negeri
               n	Menggunakan   bajet berasaskan pencapaian
               n	Melaksanakan   bajet jangka sederhana yang berasaskan program
               n	Menerapkan   piawaian antarabangsa untuk ketelusan fiskal
               n	Menggunakan   teknologi untuk pungutan duti dan cukai yang cekap

   IPS 5: Tindakan afirmatif yang telus dan mesra   Tindakan afirmatif akan mengambil kira semua
   pasaran                      kumpulan etnik dengan adil dan sama rata
                            selagi mereka tergolong dalam kumpulan 40%
   Komponen utama keterangkuman adalah        isi rumah berpendapatan rendah. Program
   untuk memupuk peluang ekonomi yang         tindakan afirmatif akan didasarkan pada kriteria
   sama dan adil. Institusi dan program tindakan   mesra pasaran dan berasaskan pasaran
   afirmatif sedia ada akan diteruskan dalam     sambil mengambil kira keperluan dan merit
   MEB tetapi, selaras dengan pandangan pihak     pemohonnya. Suruhanjaya Peluang Sama
   berkepentingan yang utama, akan disusun      Rata akan ditubuhkan untuk memastikan
   semula untuk menghapuskan ciri merentir (rent-   keadilan dan menangani diskriminasi tidak
   seeking) dan pemesongan pasaran yang telah     wajar apabila berlakunya penyalahgunaan oleh
   menjejaskan keberkesanan program tersebut.     kumpulan yang dominan (Jadual H).


30
           Jadual H – Keluar daripada pendapatan rendah


  Matlamat Dasar             Langkah Dasar yang Mungkin

Mengurangkan       n	Meneruskan  program sokongan untuk kumpulan tidak bernasib
ketaksamaan         baik
pendapatan
             n	Memberikan  tumpuan pada isi rumah dan pemilik perniagaan
               yang berada dalam kumpulan 40% terendah
             n	Mengalihkan  tumpuan kepada kemiskinan relatif
             n	Meneruskan   pertumbuhan   sebagai  cara  mengurangkan
               kemiskinan
                                               Ringkasan Eksekutif
             n	‘KeanjalanPertumbuhan bagi Kemiskinan’– ketaksamaan boleh
               mengurangkan impak pertumbuhan terhadap kemiskinan

Mewujudkan tindakan    n	Menggunakan  prosedur dan kriteria yang telus
afirmatif mesra
             n	Menggunakan tindakan afirmatif sebagai cara untuk merangsang
pasaran
               pembinaan keupayaan dan kemampuan
             n	Menghentikan secara berperingkat pendekatan yang mewujudkan

               merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan (patronage)

Merapatkan jurang     n	Mengumpilkan  skala dengan pembangunan kelompok ekonomi
perbezaan wilayah      yang berkesan sebagai cara mengurangkan ketaksamaan
               wilayah, terutamanya di Sabah and Sarawak
             n	Meningkatkan    langkah bagi menaikkan paras pendapatan
               melalui akses yang lebih baik dan penyediaan perkhidmatan
               sosial berkualiti dalam pendidikan dan kesihatan, terutamanya
               di Sabah and Sarawak

Menggalakkan       n	Menggalakkan persaingan yang lebih hebat dalam ekonomi
pemberian ganjaran      dengan menghapuskan perlindungan yang keterlaluan dan
berdasarkan         mempercepatkan liberalisasi sektor
pencapaian        n	Merangka   semula tindakan afirmatif supaya mengambil kira
               merit dan keperluan
             n	Menghentikan secara berperingkat pendekatan yang mewujudkan

               merentir (rent-seeking) dan kuasa naungan (patronage)
                                               31
     Matlamat Dasar             Langkah Dasar yang Mungkin

   Merangsang akses     n	Menekankan   peluang yang sama dan adil untuk bidang
   yang sama dan adil      pekerjaan, kesihatan dan pendidikan serta akses terhadap
   terhadap peluang       peluang perniagaan
                n	Menggunakan   tabungan kerajaan bagi jaring keselamatan sosial
                  yang lebih luas untuk isi rumah dalam kumpulan 40% terendah
                  sebelum subsidi dihapuskan
                n	Menubuhkan  Dana Transformasi bagi membantu firma yang
                  mengalami kesukaran semasa tempoh pembaharuan
                n	Menubuhkan Suruhanjaya Peluang Sama Rata untuk menangani
                  diskriminasi dan layanan tidak adil


   IPS 6: Membina infrastruktur berasaskan     dengan kemajuan teknologi yang ketara dan
   pengetahuan                   dorongan keusahawanan. Penggunaan proses
                           yang selaras dengan amalan baik dan standard
   Transformasi  ekonomi  dalam  sektor    antarabangsa akan menambahbaikkan peluang
   perindustrian, pertanian dan perkhidmatan    bagi firma Malaysia untuk berjaya dalam arena
   merupakan proses yang memerlukan inovasi     pasaran global (Jadual I).
   berterusan dan pertumbuhan produktiviti


          Jadual I – Menginovasi hari ini untuk hari esok yang cemerlang


     Matlamat Dasar             Langkah Dasar yang Mungkin

   Membentuk ekosistem    n	  Memudahkan masuk dan keluar firma dan pekerja berkemahiran
   bagi keusahawanan       tinggi
                n	  Menyusun semula dana modal mula (seed capital) dan modal
                   usaha niaga (venture capital) bagi menyokong usahawan yang
                   sedang meningkat
                n	  Memudahkan undang-undang kebankrapan yang berhubung
                   dengan syarikat dan individu bagi merangsang keusahawanan
                   yang bertenaga
                n	  Memanfaatkan kepakaran berasaskan Web dan rangkaian
                   industri32
  Matlamat Dasar            Langkah Dasar yang Mungkin

Merangsang       n	  Menambahbaikkan akses terhadap kemahiran khusus
persekitaran bagi
            n	  Memastikan perlindungan hak harta intelek
inovasi
            n	  Memberikan insentif kepada firma supaya menggunakan
              teknologi dan menganjak naik pada rantaian nilai
            n	  Menguatkuasakan pematuhan ketat terhadap piawaian dan
              tanda aras global
            n	  Memupuk hubungan P&P antara institusi pengajian tinggi
              dengan sektor swasta
            n	  Melancarkan segera kesalinghubungan jalur lebar yang pantas
                                             Ringkasan Eksekutif
              di seluruh negara
            n	  Mengkaji semula dan menggabungkan semua pendanaan P&P
              kerajaan yang ada sekarang
            n	  Menjajarkan P&P dengan objektif pertumbuhan negara,
              terutamanya dalam bidang inovatif dan teknologi tinggi
            n	  Akses terbuka terhadap pendanaan bagi persaingan antara
              penyelidik
            n	  Memastikan perolehan awam menyokong inovasi tempatan
            n	  Mewujudkan Petunjuk Prestasi Utama (KPI) untuk universiti
              berdasarkan pengkomersialan

Menubuhkan institusi  n	  Menubuhkan penjana penyelidikan teknologi dan pusat
pemungkin yang lebih    kecemerlangan yang bergerak atas asas komersial, contohnya
kukuh            model gugusan Taiwan ITRI
            n	  Menggerakkan Model Inovasi Negara yang diumumkan oleh
              kerajaan pada tahun 2007
            n	  Mengimbangkan pendekatan inovasi dorongan teknologi
              dengan dasar berpandukan pasaran, seperti perolehan global
              melalui pengantara teknologi
                                             33
   IPS 7: Meningkatkan sumber pertumbuhan      bidangan mesti diberikan tumpuan melalui
                           koridor pertumbuhan untuk menyuburkan
   Malaysia  mesti  memanfaatkan   lokasi   pengembangan    berpotensi ke  dalam
   strategiknya dan kelebihan berbandingnya     pasaran baru, seperti output pertanian
   yang datang daripada anugerah sumber aslinya   hiliran, ekopelancongan, penjanaan tenaga
   untuk mewujudkan platform pengeluaran yang    alternatif dan pengurangan perubahan iklim
   mendorong pertumbuhan nilai tambah yang
                           (Jadual J).
   tinggi dengan kesan limpahan. Ekonomi ikut

               Jadual J – Mencari bahagian terbaik ekonomi


    Matlamat Dasar             Langkah Dasar yang Mungkin

   Mewujudkan      n	Mengenal pasti subsektor E&E untuk membina kedalaman dan
   nilai daripada      memupuk industri bitara (niche) yang baru dan untuk menguasai
   penggerak        bahagian yang lebih besar sebagai hab pengedaran apabila
   pertama dan       berkembangnya perdagangan serantau
   kelebihan
   berbanding yang    n	Memberikan  tumpuan kepada industri hiliran berkaitan minyak sawit
   lain           untuk membangunkan teknologi dan inovasi asli atau mendapatkan
                teknologi bagi memenuhi permintaan pasaran yang baru
              n	Menggalakkan inovasi teknologi huluan untuk menghasilkan tandan
                buah baru yang mengeluarkan hasil yang lebih tinggi
              n	Menguasai  bahagian lebih besar dalam pasaran pendidikan,
                pelancongan perubatan dan ekopelancongan melalui perkongsian
                domestik dan serantau
              n	Menggalakkan  produk dan perkhidmatan yang mengurangkan
                perubahan iklim, contohnya bahan kitar semula
              n	Menggalakkan  produk dan perkhidmatan berasaskan syariah,
                contohnya kewangan dan farmaseutikal

   Mewujudkan      n	Mengintegrasikan  perkhidmatan pendidikan dengan pembangunan
   integrasi yang      perindustrian, sebagai contoh pusat kecemerlangan kejuruteraan
   lebih besar       dalam kelompok E&E
   antara produk
              n	Memberikan keutamaan lanjut kepada industri logistik, memanfaatkan
                kemajuan jalan raya, pelabuhan dan infrastruktur ICT di Malaysia
                yang sudah tersedia
              n	Menambahbaikkan  perkhidmatan pelancongan yang tekal dengan
                memastikan perkhidmatan berkualiti pada sepanjang rantaian nilai
                (contohnya, seperti peningkatan kualiti perkhidmatan teksi yang
                buruk dan menambahbaikkan keselamatan diri untuk pelancong)


34
 Matlamat Dasar             Langkah Dasar yang Mungkin

Mewujudkan     n	Menguasai bahagian lebih besar sebagai hab pengedaran apabila
pasaran baru     berkembangnya perdagangan serantau
          n	Menambahbaikkan  perkhidmatan maritim dan pelabuhan, dengan
           memanfaatkan teknologi
          n	Beralih kepada penjanaan tenaga alternatif serta produk dan
           perkhidmatan yang menjimatkan tenaga
          n	Mengembangkan  industri berorientasikan perkhidmatan ke pasaran
           serantau berdasarkan biodiversiti yang sedia wujud di Malaysia

Membina skala   n	Menggalakkan  pembangunan berasaskan koridor di sekitar pusat
industri dan     tumpuan yang sesak ruangnya dan daerah pedalaman yang
                                               Ringkasan Eksekutif
rangkaian       berhampiran, terutamanya untuk elektronik
pengeluaran bagi
pengkhususan    n	Menggalakkan    persaingan antara tempat
           I     kelompok memanfaatkan integrasi, skala dan
          n	n d u s t r i
           kesalinghubungan
          n	Mengeksploitasi ekonomi ikut bidangan melalui rangkaian pengeluaran
           manakala rantaian penawaran memanfaatkan lokasi - ‘Kepantasan
           ke pasaran’
          n	Mewujudkan  kehadiran global melalui pengambilalihan antarabangsa
           ke atas syarikat dalam bidang yang sama.

Memanfaatkan    n	Menerapkan sistem inovasi terbuka untuk mendapatkan teknologi
potensi inovasi    dan mengembangkan rangkaian
          n	Menyokong    transformasi pantas PKS yang memiliki potensi ke arah
           inovasi
          n	Membangunkan  industri yang menyokong pembangunan mampan,
           seperti penggunaan tumbuhan dan herba tradisional untuk
           penggunaan moden

Mengintegrasikan  n	Membangunkan  platform perdagangan komoditi dan produk bagi
industri sektor    pengeluar domestik untuk meraih manfaat daripada inovasi dan
benar dengan     pengembangan kewangan
perkhidmatan
kewangan      n	Menawarkan  Malaysia sebagai hab serantau bagi pasaran hadapan
           dan juga pasaran semerta bagi komoditi
          n	Membangunkan   produk kewangan berasaskan syariah untuk
           menyokong pengeluaran domestik dan pengurusan risiko bagi harga
           dan pengeluaran                                               35
   IPS 8: Memastikan     kebolehmampanan    lupus dengan cekap. Kebolehmampanan
   pertumbuhan                   kewangan awam melalui disiplin fiskal yang
                           ketat, yang mewajibkan pembaziran dan
   Memulihara sumber asli kita dan melindungi    kos lebihan dikurangkan, merupakan mercu
   kepentingan generasi masa depan mesti      tanda untuk memelihara keseimbangan
   dimudahkan dengan melaksanakan dasar
                           makroekonomi dan kestabilan kewangan
   penentuan harga, kawal selia dan dasar
                           (Jadual K).
   strategik untuk mengurus sumber mudah


            Jadual K – Masa depan cerah. Masa depan ialah Malaysia


     Matlamat Dasar             Langkah Dasar yang Mungkin

   Memulihara sumber     n	Menggunakan  penentuan harga, rangka kawal selia dan dasar
   asli             strategik yang sesuai untuk mengurus sumber mudah lupus
                  dengan mampan
                 n	Menggalakkan  semua sektor supaya menerima pakai ‘teknologi
                  hijau’ dalam pengeluaran dan proses
                 n	Membangunkan  dasar tenaga yang komprehensif

   Memanfaatkan        n	Meningkatkan  tumpuan pada pengeluaran dan perkhidmatan
   kelebihan berbanding     nilai tambah tinggi hiliran
   bagi produk dan
   perkhidmatan nilai     n	Membangunkan  dasar tenaga yang komprehensif
   tambah yang tinggi

   Memenuhi komitmen     n	Mengurangkan   carbon footprint sejajar dengan komitmen
   antarabangsa         kerajaan
                 n	Menguatkuasakan piawaian udara dan air bersih dalam
                  menggunakan sumber asli, iaitu pengurangan pencemaran

   Memudahkan         n	Membangunkan   keupayaan perbankan untuk menilai kelulusan
   pemberian pinjaman      kredit bagi pelaburan hijau yang menggunakan kriteria berasaskan
   dan pembiayaan bank     bukan cagaran
   bagi ‘pelaburan hijau’
                 n	Melonggarkan  kemasukan pakar asing yang mengkhusus dalam
                  analisis kewangan yang berkaitan dengan daya maju projek
                  teknologi hijau
                 n	Menyokong pelaburan teknologi hijau dengan memberikan
                  penekanan lebih kepada dana modal usaha niaga (venture
                  capital)36
   Matlamat Dasar               Langkah Dasar yang Mungkin

 Memastikan kewangan     n	Menggunakan  penentuan harga, rangka kawal selia dan dasar
 awam yang kukuh        strategik yang sesuai untuk mengurus sumber mudah lupus
                dengan mampan
               n	Mengurangkan  pembaziran dan menghindarkan kos lebihan
                melalui pengawalan perbelanjaan yang lebih baik
               n	Mewujudkan  proses perolehan kerajaan yang terbuka, cekap dan
                telus
               n	Menerapkan  amalan baik antarabangsa dalam ketelusan fiskal
                                                  Ringkasan Eksekutif
SEKARANG MASA UNTUK BERUBAH –
ITULAH YANG MALAYSIA PERLUKAN

Perbincangan di atas menggariskan unsur-      Sesungguhnya, usaha MPEN ini belum
unsur utama MEB yang disarankan. IPS        sempurna. Langkah seterusnya adalah
membentangkan perubahan utama yang         untuk MPEN membantu merumuskan dasar
diperlukan untuk menggerakkan Malaysia ke      terperinci bersama pihak berkepentingan dalam
arah menjadi negara maju. Namun begitu,       menyokong IPS yang disarankan. Butiran
ini bukan tanda tamatnya perjalanan kita,      langkah dasar akan dibentangkan dalam
sebaliknya tanda bermulanya perjalanan kita.    laporan Model Ekonomi Baru untuk Malaysia
Walau bagaimanapun, jalan di hadapan adalah     Bahagian ke-2 yang akan dikemukakan kepada
jelas tetapi Malaysia akan tersesat sekiranya    Kerajaan pada hujung tahun ini.
tindakan segera tidak diambil.
                                                  37

								
To top