KEMASUKAN PELAJAR KAUM CINA KE ALIRAN KEJURUTERAAN TEKNIKAL DI by ksw12253

VIEWS: 556 PAGES: 36

									KEMASUKAN PELAJAR KAUM CINA KE ALIRAN KEJURUTERAAN
    TEKNIKAL DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK
         FOONG CHAN YAT
      UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA
                                      PSZ 19:16 (Pind. 1/97)

           UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA

    BORANG PENGESAHAN STATUS TESIS
 JUDUL: KEMASUKAN PELAJAR KAUM CINA KE ALIRAN KEJURUTERAAN
    TEKNIKAL DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK

           SESI PENGAJIAN:    2005/2006

 Saya    FOONG CHAN YAT
        ( HURUF BESAR)

 mengaku membenarkan tesis (PSM/ Sarjana/ Doktor Falsafah)* ini disimpan di Perpustakaan
 Universiti Teknologi Malaysia dengan syarat-syarat kegunaan seperti berikut:

 1.   Tesis adalah hakmilik Universiti Teknologi Malaysia.
 2.   Perpustakaan Universiti Teknologi Malaysia dibenarkan membuat salinan untuk tujuan
    pengajian sahaja.
 3.   Perpustakaan dibenarkan membuat salinan tesis ini sebagai bahan pertukaran antara
    institusi pengajian tinggi.
 4.   ** Sila tandakan ( )

                 (Mengandungi maklumat yang berdarjah keselamatan atau
         SULIT      kepentingan Malaysia seperti yang termaktub di dalam AKTA
                 RAHSIA RASMI 1972)


         TERHAD     (Mengandungi maklumat TERHAD yang telah ditentukan oleh
                 organisasi/badan di mana penyelidikan dijalankan)


         TIDAK TERHAD
                                 Disahkan oleh


   _____________________________        _________________________________
     (TANDATANGAN PENULIS)              (TANDATANGAN PENYELIA)

   Alamat Tetap:
   NO. 46, JALAN BESAR,             TN. HJ. ASNUL DAHAR BIN MINGHAT
   31100 SUNGAI SIPUT (U),                (NAMA PENYELIA)
   PERAK DARUL RIDZUAN.

   Tarikh: 1 APRIL 2006             Tarikh: __________________________


CATATAN:    * Potong yang tidak berkenaan.
        ** Jika tesis ini SULIT atau TERHAD, sila lampirkan surat daripada
          pihak berkuasa/ organisasi berkenaan dengan menyatakan sekali sebab dan
          tempoh tesis ini perlu dikelaskan sebagai SULIT atau TERHAD.
          Tesis dimaksudkan sebagai tesis bagi Ijazah Doktor Falsafah dan Sarjana
          secara penyelidikan, atau disertai bagi pengajian secara kerja kursus dan
          penyelidikan, atau Laporan Projek Sarjana Muda (PSM).
“Saya akui bahawa saya telah membaca karya ini dan pada pandangan saya karya ini
 adalah memadai dari segi skop dan kualiti untuk tujuan penganugerahan ijazah
   Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan (Kejuruteraan Mekanikal)”.
    Tandatangan    : ......................................................................
    Nama Penyelia   : TN. HJ. ASNUL DAHAR BIN MINGHAT
    Tarikh       : 1 APRIL 2006
KEMASUKAN PELAJAR KAUM CINA KE ALIRAN KEJURUTERAAN
     TEKNIKAL DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK
            FOONG CHAN YAT
         Laporan projek ini dikemukakan

      sebagai memenuhi sebahagian daripada syarat

  penganugerahan ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan

           (Kejuruteraan Mekanikal)
            Fakulti Pendidikan
          Universiti Teknologi Malaysia
              APRIL, 2006
                                           ii
“Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan
       yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya”.
         Tandatangan   : …………………........
         Nama Penulis : FOONG CHAN YAT
         Tarikh     : 1 APRIL 2006
                                   iii
         Kepada ibu bapa yang disanjungi


       (FOONG PING CHUA & LAI KIM MOOI)
               serta


Ahli keluarga yang dikasihi yang memberi dorongan ke arah kejayaan
                ini


     (FOONG CHAN CHOONG & FOONG CHAN YEN)
                dan
     rakan seperjuangan yang menyokong selama ini
                                            iv
                 PENGHARGAAN
    Terlebih dahulu penulis ingin merakamkan penghargaan ikhlas dan ribuan terima
kasih kepada pensyarah Pembimbing Projek Sarjana Muda, Tn. Hj. Asnul Dahar bin
Minghat atas bimbingan, dorongan, tunjuk ajar, perbincangan serta nasihat pakar yang
diberikan dalam menjayakan projek ini.    Seterusnya penghargaan ditujukan kepada Bahagian Perancangan dan
Penyelidikan Dasar Pendidikan (EPRD), Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM),
Jabatan Pelajaran Negeri Perak dan Jabatan Pelajaran Negeri Johor atas kebenaran
bertulis yang diberikan bagi menjalankan kajian ini.    Tidak ketinggalan juga penghargaan ditujukan kepada Pengetua Sekolah
Menengah Jenis Kebangsaan Shing Chung, Encik Choong Chee Kong dan Pengetua
Sekolah Menengah Kebangsaan Methodist, Encik Lee Hah, guru-guru tingkatan, guru-
guru dan pelajar-pelajar atas kerjasama yang telah diberikan untuk menyempurnakan
kajian ini.    Akhir sekali, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan apa jua sokongan dan bantuan sama ada secara langsung atau tidak
langsung dalam proses menyiapkan Projek Sarjana Muda ini.
                                          v
                   ABSTRAK
    Kajian deskriptif ini bertujuan untuk meninjau faktor-faktor yang menyebabkan
pelajar kaum Cina kurang memilih Sekolah Menengah Teknik (SMT) untuk melanjutkan
pelajaran mereka. Sampel kajian terdiri daripada kesemua 77 orang pelajar kaum Cina
Tingkatan Empat di dua buah Sekolah Menengah Harian di Pekan Sungai Siput (U) yang
mempunyai kelayakan memohon memasuki SMT dalam aliran kejuruteraan teknikal
berdasarkan pencapaian akademik mereka dalam Penilaian Menengah Rendah (PMR)
tahun 2004. Soal selidik telah dipilih sebagai instrumen kajian ini. Semua data adalah
dianalisis dengan menggunakan perisian Statistical Package for Social Science (SPSS)
version 11.0 for Windows.    Dapatan kajian telah menunjukkan faktor ibu bapa
merupakan faktor utama yang mempengaruhi kemasukan pelajar kaum Cina ke aliran
kejuruteraan teknikal di SMT, diikuti dengan faktor rakan sebaya sebagai faktor kedua
utama. Kajian ini turut mendapati pelajar kaum Cina kurang mendapat pendedahan
dalam aliran kejuruteraan teknikal di SMT.   Beberapa cadangan diberikan untuk
memungkinkan kajian lanjutan.
                                            vi
                   ABSTRACT
    The purpose of this descriptive research is to determine the factors cause a small
number of participation of Chinese students pursuing technical engineering field in SMT.
The selected respondents for this study consisted of 77 Form Four Chinese students
currently studying in Sekolah Menengah Harian, Sungai Siput (U), of which the
respondents’ 2004 PMR results indicate qualification of SMT intake in technical
engineering field. Questionnaire was chose as an instrument in this research. The
analysis of data is using SPSS software version 11.0 for Windows. The findings indicate
that parental factor is the main factor that contributes to the decision of pursuing
technical engineering field in SMT. This is followed by peer factor as the second factor.
In addition, the findings also illustrate that Chinese student lack the exposure towards
study in that field. Some recommendations had been proposed for future researcher.
                                 vii
               KANDUNGAN
BAB  PERKARA                      HALAMAN   JUDUL                        i
   PENGAKUAN                      ii
   DEDIKASI                       iii
   PENGHARGAAN                     iv
   ABSTRAK                       v
   ABSTRACT                       vi
   KANDUNGAN                      vii
   SENARAI JADUAL                    xi
   SENARAI RAJAH                    xii
   SENARAI SIMBOL/ SINGKATAN              xiii
   SENARAI LAMPIRAN                   xiv1   PENDAHULUAN                     1
   1.0  Pengenalan                   1
   1.1  Latar Belakang Masalah             5
   1.2  Pernyataan Masalah               14
   1.3  Objektif Kajian                14
   1.4  Persoalan Kajian                15
   1.5  Kepentingan Kajian               16
      1.5.1  Pelajar-pelajar Kaum Cina Sekolah
          Menengah Rendah            16
      1.5.2  Ibu Bapa                17
      1.5.3  Guru-guru               17
                              viii     1.5.4  Pihak Sekolah            17
     1.5.5  Jabatan Pelajaran Negeri Perak    18
     1.5.6  Kementerian Perpaduan Negara
         dan Pembangunan Masyarakat      18
  1.6  Batasan Kajian                18
  1.7  Definisi Terminologi             19
     1.7.1  Sekolah Menengah Teknik       19
     1.7.2  Aliran Teknikal           19
     1.7.3  Aliran Kejuruteraan Teknikal     20
     1.7.4  Aliran Stenografi          20
2  SOROTAN KAJIAN                   21
  2.0  Pengenalan                  21
  2.1  Kaum Cina serta Pendidikan Teknik dan
     Vokasional                  21
  2.2  Faktor Minat                 23
  2.3  Faktor Ibu Bapa               26
  2.4  Faktor Rakan Sebaya             28
  2.5  Faktor Pendedahan              31
3  METODOLOGI KAJIAN                 34
  3.0  Pengenalan                  34
  3.1  Reka Bentuk Kajian              34
  3.2  Sampel Kajian                35
  3.3  Instrumen Kajian               35
     3.3.1  Kajian Rintis            37
         3.3.1.1 Kebolehpercayaan Item Soal
              Selidik           37
         3.3.1.2 Kesahan Kajian        38
                               ix

  3.4  Prosedur Kajian                39
     3.4.1  Mentadbir Soal Selidik        40
  3.5  Analisis Data                 41
4  ANALISIS DATA                    42
  4.0  Pengenalan                  42
  4.1  Analisis Bahagian A              42
     4.1.1  Jantina                43
     4.1.2  Gred Mata Pelajaran Kemahiran
         Hidup Bersepadu (KHB) Dalam
         Penilaian Menengah Rendah (PMR)
         Tahun 2004              43
     4.1.3  Aliran Pengajian Di Sekolah
         Menengah Atas             44
     4.1.4  Bidang Pekerjaan Ibu Bapa       45
  4.2  Analisis Bahagian B              45
     4.2.1  Persoalan Kajian Pertama       46
     4.2.2  Persoalan Kajian Kedua        49
     4.2.3  Persoalan Kajian Ketiga        52
         4.2.3.1 Purata Skor Peratusan Dalam
              Faktor Rakan Sebaya     55
     4.2.4  Persoalan Kajian Keempat       56
5  RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN
  CADANGAN                      60
  5.0  Pengenalan                  60
  5.1  Rumusan Kajian                61
  5.2  Perbincangan Kajian              62
     5.2.1  Faktor Ibu Bapa            62
     5.2.2  Faktor Rakan Sebaya          66
                              x

   5.2.3  Faktor Minat              69
   5.2.4  Pendedahan Tentang Aliran
       Kejuruteraan Teknikal          71
5.3  Cadangan Kajian                 73
   5.3.1  Pelajar-pelajar Kaum Cina Sekolah
       Menengah Rendah             73
   5.3.2  Ibu Bapa                74
   5.3.3  Guru-guru                74
   5.3.4  Pihak Sekolah              74
   5.3.5  Jabatan Pelajaran Negeri Perak     75
   5.3.6  Kementerian Perpaduan Negara
       dan Pembangunan Masyarakat       75
5.4  Cadangan Kajian Lanjutan            75
BIBLIOGRAFI                      77
Lampiran A - H                  84 - 98
                                     xi
                 SENARAI JADUAL
NO. JADUAL               TAJUK           HALAMAN


1.1  Bilangan kemasukan pelajar ke Sekolah Menengah Teknik
   Johor Bahru tahun 2004                     10
1.2  Bilangan kemasukan pelajar ke Sekolah Menengah Teknik
   Johor Bahru tahun 2005                     11
1.3  Bilangan kemasukan pelajar ke Sekolah Menengah Teknik
   Kota Tinggi tahun 2004                     12
1.4  Bilangan kemasukan pelajar ke Sekolah Menengah Teknik
   Kota Tinggi tahun 2005                     13
3.1  Bilangan pelajar kaum Cina Tingkatan Empat yang
   mempunyai kelayakan memohon memasuki Sekolah
   Menengah Teknik untuk aliran kejuruteraan teknikal
   tahun 2005                           35
3.2  Skala Likert lima pemeringkatan di Bahagian B soal selidik   36
3.3  Taburan item-item di Bahagian B soal selidik          37
4.1  Taburan responden mengikut jantina               43
4.2  Taburan responden mengikut gred mata pelajaran KHB       43
4.3  Taburan responden mengikut aliran pengajian          44
4.4  Taburan responden mengikut bidang pekerjaan ibu bapa      45
4.5  Skor frekuensi dan peratusan dalam faktor minat        46
4.6  Skor frekuensi dan peratusan dalam faktor ibu bapa       49
4.7  Skor frekuensi dan peratusan dalam faktor rakan sebaya     53
4.8  Purata skor peratusan dalam faktor rakan sebaya        56
4.9  Skor frekuensi dan peratusan dalam faktor pendedahan      57
                                  xii
                SENARAI RAJAH
NO. RAJAH               TAJUK         HALAMAN


1.1  Laluan melanjutkan pelajaran dalam sistem Pendidikan
   Teknik dan Vokasional                  9
                                      xiii
          SENARAI SIMBOL/ SINGKATAN
BPTV   -  Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional
EPRD   -  Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan
JPTek   -  Jabatan Pendidikan Teknikal
KHB    -  Kemahiran Hidup Bersepadu
KPM    -  Kementerian Pelajaran Malaysia
KS    -  Kurang Setuju
MPV    -  Mata Pelajaran Vokasional
PMR    -  Penilaian Menengah Rendah
PSM    -  Projek Sarjana Muda
S     -  Setuju
SBP    -  Sekolah Berasrama Penuh
SKM    -  Sijil Kemahiran Malaysia
SMT    -  Sekolah Menengah Teknik
SPM    -  Sijil Pelajaran Malaysia
SPM (V)  -  Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional)
SPSS   -  Statistical Package For Social Science
SPVM   -  Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia
SS    -  Sangat Setuju
STPM   -  Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia
STS    -  Sangat Tidak Setuju
TS    -  Tidak Setuju
UNESCO  -  United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UTM    -  Universiti Teknologi Malaysia
%     -  Peratus
f     -  frekuensi
                                 xiv
               SENARAI LAMPIRAN
LAMPIRAN               TAJUK        HALAMAN


A  Borang Soal Selidik                   84
B  Surat Pengesahan Isi Kandungan Instrumen Kajian (1)   90
C  Surat Pengesahan Isi Kandungan Instrumen Kajian (2)   91
D  Surat Kebenaran Dari Fakulti Pendidikan, UTM      92
E  Surat Kebenaran Dari Bahagian Perancangan dan
  Penyelidikan Dasar Pendidikan, KPM           93
F  Surat Kebenaran Dari Jabatan Pelajaran Negeri Perak   95
G  “MPV di Semua Sekolah Menengah” Petikan
  Berita Harian, Rabu, 16 Julai 2003           96
H  “PMR 2003 - 50,520 Tempat Disediakan di SMT”
  Petikan Utusan Malaysia, Selasa, 9 Disember 2003    97
                    BAB 1
                 PENDAHULUAN
1.0  Pengenalan    Pendidikan di Malaysia sejak awal kewujudannya telah mengalami berbagai-
bagai reformasi akibat daripada sistem kolonial yang kuat berpegang kepada sistem
pecah-perintah. Sebelum pendidikan formal terlaksana, masyarakat majmuk di Malaya
telah mendidik anak-anak mereka perkara mengenai kehidupan. Masyarakat Melayu
mengajarkan anak-anak mereka berkebun dan menangkap ikan. Keluarga Cina pula
mengajarkan anak-anak mereka berniaga dan melombong. Manakala, anak-anak
masyarakat India dilatih berladang dan menoreh getah. Bertitik tolak daripada
pendidikan bercorak praktikal ini, Pendidikan Teknik dan Vokasional telah berakar umbi
di Malaysia.    Pada tahun 1916, R.O. Windstead yang merupakan Penolong Pengarah
Pendidikan pada masa itu telah memperkenalkan pendidikan bercorak praktikal di
Malaya. Anak-anak Tanah Melayu ini buat pertama kali diajarkan kemahiran
manipulatif seperti melukis, berkebun, memasak dan membuat anyaman melalui
pendidikan formal. Kemudiannya, pada tahun 1918, pendidikan teknikal khas yang
pertama diberikan kepada anak-anak Melayu melalui penubuhan Sekolah Tukang (Trade
Schools) di Kuala Lumpur. Ini diikuti dengan penubuhan Sekolah Tukang di Pulau
Pinang, Ipoh dan Johor Bahru di antara tahun 1926 hingga tahun 1934.
                                            2

    Pada masa itu, sekolah ini menyediakan kursus tiga tahun untuk latihan mekanik,
elektrik dan ketukangan kayu. Tujuan utama pendidikan ini diberikan adalah untuk
membantu anak-anak Melayu menjadi mekanik. Sekolah Tukang ini kemudian bertukar
nama kepada Sekolah Pertukangan Teknik Rendah dan seterusnya kepada Sekolah
Menengah Pertukangan. Syarat kemasukannya pula ditingkatkan kepada persekolahan
menengah rendah.    Pada tahun 1938, pendidikan mirip vokasional telah bertapak di Malaya. Namun,
pendidikan ini tidak dapat terlaksana kerana ketiadaan teknologi di Malaya pada masa
tersebut. Polisi Pendidikan Baru kemudiannya dibentuk pada tahun 1946 untuk
melaksanakan Laporan 1938 (yang gagal kerana Perang Dunia Kedua) dengan membina
struktur dan polisi baru.    Pada tahun 1956, Penyata Razak telah membuat penyatuan sukatan pelajaran di
Sekolah Venakular (Plural Schools) di seluruh Malaya dan Bahasa Melayu telah
dijadikan Bahasa Kebangsaan. Selepas negara mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos
1957, pendidikan terus mengalami reformasi. Pada tahun 1960, Laporan Rahman Talib
dihasilkan dengan tujuan mengkaji semula Laporan Razak. Hasil cadangan Laporan
Rahman Talib, Pendidikan Vokasional diperkenalkan sebagai pendidikan formal di
negara kita.    Sekolah Menengah Pertukangan perlahan-lahan dimansuhkan menjelang tahun
1967 dan nama institusi ditukar kepada Sekolah Menengah Vokasional. Kursus sebelum
ini selama tiga tahun telah dikurangkan menjadi dua tahun. Kurikulum Pendidikan
Vokasional turut dikaji dari semasa ke semasa dengan dua per tiga daripada
kurikulumnya diperuntukkan bagi kursus vokasional dan satu per tiga daripadanya bagi
pendidikan am.    Pada tahun 1969, Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) telah
diimplementasi dalam sistem pendidikan negara. Seterusnya, pada tahun 1987, Sijil
Pelajaran Vokasional Malaysia (SPVM) ditukar namanya kepada Sijil Pelajaran Malaysia
(Vokasional) atau SPM (V). Perkembangan ini secara langsung telah membawa kepada
                                              3

penyelarasan sistem pensijilan di seluruh negara. Pada tahun yang sama, Peperiksaan
Sekolah Menengah SPM dimulakan di seluruh Malaysia (www.moe.gov.my, 15.8.2005).    Pada tahun 1979 pula, Laporan Jawatankuasa Kabinet telah memperakukan
Sekolah Menengah Vokasional yang ada untuk disemak dan digubah semula supaya
lebih bersesuaian dengan permintaan tenaga pekerja sejajar dengan perkembangan
perindustrian yang pesat. Hasrat kerajaan untuk menjadi negara maju terserlah apabila
enam puluh sembilan buah Sekolah Menengah Vokasional di seluruh negara dinaik taraf
kepada Sekolah Menengah Teknik pada tahun 1997. Pertukaran status sekolah ini telah
memperlihatkan “aliran kejuruteraan teknikal” diperkenalkan dalam sistem Pendidikan
Teknik dan Vokasional di samping aliran vokasional dan aliran kemahiran yang sedia
ada. Aliran kejuruteraan teknikal yang telah diperkenalkan terdiri daripada tiga jurusan
yang berikut:    1.    Pengajian Kejuruteraan Jentera (atau Mekanikal)
    2.    Pengajian Kejuruteraan Awam
    3.    Pengajian Kejuruteraan Elektrik    Pada tahun 1995, Kementerian Pelajaran Malaysia telah distruktur semula dan
Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV) dipertingkatkan kepada Jabatan
Pendidikan Teknikal (JPTek) bagi menghadapi cabaran Wawasan 2020
(www.moe.gov.my, 15.8.2005). Semua sembilan unit yang asal disusun semula dan
dirangkumkan ke dalam lima buah bahagian. Pada tahun 2000 pula, JPTek mewujudkan
satu lagi bahagian baru selaras dengan penubuhan Kolej-kolej Komuniti. Berikutan
perpindahan beberapa Bahagian ke Kementerian Pengajian Tinggi, JPTek kini hanya
terdiri daripada empat Bahagian sahaja, iaitu:    1.    Bahagian Pengurusan Pendidikan Teknikal & Vokasional
    2.    Bahagian Kurikulum Teknikal & Vokasional
    3.    Bahagian Perancangan & Penyelidikan Teknikal & Vokasional
    4.    Bahagian Latihan & Kemajuan Staf
                                            4

    Sejak penubuhannya, Jabatan Pendidikan Teknikal, Kementerian Pelajaran
Malaysia telah memainkan peranan penting dalam mengkonsepsi dasar dan arah tuju
perkembangan pendidikan teknikal dan vokasional, menentukan pelaksanaan dan
penyelarasan institusi pendidikan teknikal dan vokasional serta merancang, menggubal
dan menilai keberkesanan pendidikan teknikal dan vokasional. Selain itu, JPTek telah
menggariskan matlamat dan misi Pendidikan Teknik dan Vokasional untuk:    1.   Memberi peluang kepada pelajar yang mempunyai kecenderungan dalam
       pendidikan sains dan teknologi memperluaskan kebolehan mereka
       menjadi tenaga kerja yang berteknologi tinggi dan warganegara yang
       produktif.    2.   Menawarkan program teknologi yang lebih rigorous bagi membolehkan
       pelajar berpotensi menjadi separa profesional dalam pelbagai bidang
       teknikal dan kejuruteraan. Melalui cara ini, negara akan dapat melahirkan
       tenaga kerja yang berpengetahuan tinggi, berketrampilan dan
       mengamalkan nilai murni.    Seiringan dengan matlamat ini, Pendidikan Teknik dan Vokasional telah
berkembang pesat dan kini menjurus kepada tiga aliran yang berlainan, iaitu aliran
teknikal, aliran vokasional dan aliran stenografi (www.schools.sains.com.my, 15.8.2005).
Bagi aliran teknikal, sebanyak tujuh kursus telah ditawarkan untuk calon-calon SPM
manakala untuk aliran vokasional pula, sebanyak enam belas kursus ditawarkan.    Berikutan enam puluh sembilan buah Sekolah Menengah Vokasional di seluruh
negara telah dinaik taraf kepada Sekolah Menengah Teknik pada tahun 1997, terdapat
sejumlah tujuh puluh empat buah Sekolah Menengah Teknik di seluruh Semenanjung
Malaysia (www.moe.gov.my, 20.8.2005). Pada masa ini, jumlah keseluruhan Sekolah
Menengah Teknik di Malaysia mencecah lapan puluh sembilan buah (Rajmah, 2003).
                                           5

    Kepentingan peranan yang dimainkan oleh Pendidikan Teknik dan Vokasional
dalam sistem pendidikan Malaysia semakin menyerlah apabila Mata Pelajaran Teknikal
turut ditawarkan di lima belas buah Sekolah Berasrama Penuh (SBP), tujuh buah Sekolah
Menengah Agama, dua puluh empat buah Sekolah Premier dan 230 buah Sekolah
Menengah Harian yang dipilih (www.geocities.com, 20.8.2005).    Manakala, Mata Pelajaran Vokasional (MPV) juga diperkenalkan ke semua 1,738
buah sekolah menengah di seluruh negara mulai tahun 2004 selaras dengan permintaan
negara yang memerlukan pekerja mahir untuk memenuhi sektor pembuatan dan
perkilangan. (Manzaidi, 2003).    Menyedari hakikat ini, arah tuju Pendidikan Teknik dan Vokasional pada masa
depan perlu selaras dengan arus pembangunan yang pesat di Malaysia. Untuk
merealisasikan aspirasi negara menjadi sebuah negara maju seiring dengan mandat
Wawasan 2020, Pendidikan Teknik dan Vokasional perlu memainkan perwatakannya
mengembangkan potensi pelajar yang celik teknologi dan seterusnya melahirkan generasi
tenaga pekerja yang produktif, berketrampilan dan berteknologi tinggi
(www.moe.gov.my, 20.8.2005).
1.1  Latar Belakang Masalah    Kementerian Pelajaran Malaysia menerusi Jabatan Pendidikan Teknikal telah
menawarkan sebanyak 50,520 tempat kepada pelajar lepasan Penilaian Menengah
Rendah (PMR) tahun 2003 untuk memasuki tingkatan empat di Sekolah Menengah
Teknik (SMT) di seluruh negara pada tahun 2004 (Rajmah, 2003). Jumlah itu
melibatkan pertambahan 1,890 tempat berbanding tahun sebelumnya berikutan
pembukaan tiga Sekolah Menengah Teknik baru, iaitu di Jengka, Pahang, di Pendang,
Kedah dan di Pontian, Johor. Dengan pertambahan itu, jumlah keseluruhan SMT setakat
ini ialah lapan puluh sembilan buah.
                                            6

     Menurut Timbalan Pengarah Bahagian Pengurusan Pendidikan Teknik dan
Vokasional, Abdul Aziz Mastam, daripada jumlah itu, sebanyak 36,340 tempat
disediakan untuk aliran teknikal, 14,180 tempat untuk aliran vokasional dan 1,320 tempat
untuk aliran kemahiran (Rajmah, 2003).     Sebanyak dua puluh daripada lapan puluh sembilan buah Sekolah Menengah
Teknik di seluruh Malaysia menawarkan hanya aliran teknikal manakala selebihnya
menawarkan ketiga-tiga aliran teknikal, aliran vokasional dan aliran kemahiran (Rajmah,
2003).     Pendidikan Teknik atau pendidikan aliran teknikal ialah kursus lepasan Penilaian
Menengah Rendah (PMR) selama dua tahun di Sekolah Menengah Teknik. Calon-
calonnya akan menduduki Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) setelah tamat
kursus ini (www.moe.gov.my, 3.8.2005). Aliran teknikal kini telah menawarkan tujuh
jurusan, antaranya termasuk Pengajian Kejuruteraan Jentera, Pengajian Kejuruteraan
Awam, Pengajian Kejuruteraan Elektrik, Pertanian, Perdagangan, Ekonomi Rumah
Tangga (Pengurusan Makanan) dan Ekonomi Rumah Tangga (Pengajian Pakaian)
(Rajmah, 2003). Menurut Moktar (1999), tiga jurusan yang bercorak kejuruteraan
(Pengajian Kejuruteraan Jentera, Pengajian Kejuruteraan Awam dan Pengajian
Kejuruteraan Elektrik) pula boleh digolongkan dalam kumpulan yang lebih kecil sebagai
aliran kejuruteraan teknikal.     Pendidikan Vokasional atau pendidikan aliran vokasional pula menyediakan
pelajar untuk menduduki Peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia (Vokasional) atau SPM(V)
setelah tamat kursusnya. Bagi aliran vokasional, sebanyak enam belas kursus
ditawarkan, iaitu elektrik, elektronik, amalan bengkel mesin, kimpalan dan fabrikasi
logam, automatif, binaan bangunan, penyejukan dan penyamanan udara, katering, rekaan
fesyen dan membuat pakaian, seni kecantikan, asuhan kanak-kanak, bakeri dan
konfeksioneri, pengurusan perniagaan, holtikultur hiasan, kejenteraan ladang dan
pengurusan ladang (www.moe.gov.my, 20.8.2005).
                                             7

    Aliran kemahiran atau aliran stenografi ini berlainan dengan kedua-dua aliran di
atas dari segi syarat kemasukannya. Aliran ini terbuka kepada pemohon yang lulus
dalam peperiksaan SPM atau SPM(V) dan lulus Bahasa Inggeris. Selain itu, umur
pemohon hendaklah tidak melebihi dua puluh satu tahun pada tarikh kemasukan
(www.schools.sains.com.my, 15.8.2005). Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) akan
dianugerahkan kepada pelajar yang lulus dalam kursusnya.    Sementara itu, aliran teknik dan vokasional menggariskan syarat bahawa
pemohonnya mestilah warganegara Malaysia yang sihat tubuh badan serta tidak
menghidapi penyakit (www.moe.gov.my, 3.8.2005). Pemohon-pemohon juga perlu
memenuhi syarat-syarat berikut bagi melayakkan diri untuk diterima masuk ke sekolah
ini:    1.   Untuk pemohon dari Sekolah Bantuan Penuh Kerajaan, pemohon mesti
       berada di Tingkatan Tiga dan mengambil Penilaian Menengah Rendah
       (PMR) serta memenuhi syarat memasuki Tingkatan Empat tahun
       berikutnya.    2.   Untuk pemohon dari Sekolah Bukan Bantuan Penuh Kerajaan, pemohon
       mesti berada di Tingkatan Tiga, mengambil Penilaian Menengah Rendah
       (PMR), layak memohon memasuki Tingkatan Empat di Sekolah
       Menengah Bantuan Penuh Kerajaan serta tidak tertahan di mana-mana
       tingkatan atau darjah terdahulu.    Suhaimy (1991) dalam kajiannya mendapati masih terdapat tanggapan negatif
yang mengatakan bahawa Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional adalah untuk
pelajar yang lemah dan peluang untuk mendapatkan pekerjaan serta melanjutkan
pelajaran adalah sukar. Tanggapan yang bias ini harus dibetulkan secepat mungkin.
                                          8

    Dari aspek kelayakan akademik, pencapaian dalam PMR menjadi faktor
pertimbangan semasa proses pemilihan pelajar ke Sekolah Menengah Teknik
(www.moe.gov.my, 20.8.2005). Bagi aliran teknikal, pemohon mestilah mendapat
pencapaian minimum dalam semua mata pelajaran berikut:    1.   Peringkat B dalam Bahasa Melayu
    2.   Peringkat B dalam Sains dan Peringkat C dalam Matematik atau Peringkat
        B dalam Matematik dan Peringkat C dalam Sains
    3.   Peringkat C dalam Kemahiran Hidup    Maka, hanya pelajar yang mempunyai pencapaian akademik baik dan pencapaian
akademik sederhana baik layak memohon meneruskan pelajaran dalam aliran teknikal di
Sekolah Menengah Teknik.    Dari segi peluang melanjutkan pelajaran pula, Pendidikan Teknik dan Vokasional
ini mempunyai peluang yang sangat cerah. Laluan untuk melanjutkan pelajaran
ditunjukkan dalam rajah seperti berikut:
                                                            9

                           Dunia Pekerjaan


   Pasca Ijazah

              Ijazah
                                                    Kelayakan
                      Diploma
                                                    Vokasional


   Institusi Pengajian Tinggi Awam/         Diploma

   Institusi Pengajian Tinggi Swasta        Politeknik


                                    Sijil
                                   Politeknik

    Matrikulasi
                  STPM
                              Politeknik


                  Tingkatan Enam
                                   Sijil Kolej
                                   Komuniti
                                                  Institusi Latihan
                                                   Teknikal dan
                                  Kolej Komuniti           Vokasional              Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)              Sijil Kemahiran M’sia (SKM) dll.


           Teknikal               Vokasional                Kemahiran

             Sekolah Menengah Teknik/ Sekolah Menengah Vokasional (Tingkatan 4 dan 5)


                    Sekolah Menengah Rendah (Tingkatan 1 hingga 3)
                      Mengambil Penilaian Menengah Rendah (PMR)                   (Sumber: www.beliathai.org.my)

  Rajah 1.1 : Laluan melanjutkan pelajaran dalam sistem Pendidikan Teknik
           dan Vokasional    Ekoran kualiti dan peluang melanjutkan pelajaran diragui, tanggapan negatif
terhadap Pendidikan Teknik dan Vokasional berlanjutan dan menular kepada seluruh
masyarakat Cina. Chan (1995) dalam kajiannya telah mendapati bahawa hanya 33.6
peratus daripada ibu bapa masyarakat Cina sudi menghantar anak-anak mereka ke
Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional manakala 66.4 peratus tidak ingin membuat
demikian. Sikap masyarakat Cina ini secara langsung telah membawa impak kepada
populasi pelajar Sekolah Menengah Teknik. Bilangan kemasukan pelajar kaum Cina ke
                                          10

Sekolah Menengah Teknik adalah terlalu sedikit sehingga tidak dapat mencerminkan
identiti negara kita yang terdiri daripada masyarakat majmuk.    Realiti sebenar di dua buah Sekolah Menengah Teknik di negeri Johor dewasa ini
adalah cukup jelas untuk memperlihatkan fenomena ini. Bilangan kemasukan pelajar
mengikut jantina dan kaum ke Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru dan Sekolah
Menengah Teknik Kota Tinggi bagi tahun 2004 dan tahun 2005 untuk aliran kejuruteraan
teknikal ditunjukkan dalam jadual-jadual seperti berikut:  Jadual 1.1 : Bilangan kemasukan pelajar ke Sekolah Menengah Teknik Johor
        Bahru tahun 2004

  Kelas         Lelaki           Perempuan      Jumlah
        Melayu   Cina   India  Melayu    Cina  India  Semua
 Pengajian
Kejuruteraan    11     0    0     27     0   0    38
 Awam 1
 Pengajian
Kejuruteraan    8     0    2     29     0   0    39
 Awam 2
 Pengajian
Kejuruteraan    33     0    0     5     0   0    38
Mekanikal 1
 Pengajian
Kejuruteraan    32     0    1     6     0   0    39
Mekanikal 2
 Pengajian
Kejuruteraan    28     0    0     9     0   0    37
 Elektrik 1
 Pengajian
Kejuruteraan    23     0    1     13     0   0    37
 Elektrik 2
 Pengajian
Kejuruteraan    29     0    0     8     0   0    37
 Elektrik 3

 Jumlah     164     0    4     97     0   0    265        (Sumber: Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor)
                                        11

 Jadual 1.2 : Bilangan kemasukan pelajar ke Sekolah Menengah Teknik Johor
        Bahru tahun 2005

  Kelas       Lelaki          Perempuan       Jumlah
        Melayu Cina    India  Melayu Cina  India    Semua
 Pengajian
Kejuruteraan   12    0    0    19    0    0    31
 Awam 1
 Pengajian
Kejuruteraan   11    0    0    14    0    0    25
 Awam 2
 Pengajian
Kejuruteraan   18    0    0    6    0    0    24
Mekanikal 1
 Pengajian
Kejuruteraan   17    0    0    4    0    0    21
Mekanikal 2
 Pengajian
Kejuruteraan   13    1    0    8    0    0    22
 Elektrik 1
 Pengajian
Kejuruteraan   7    0    0    18    0    0    25
 Elektrik 2

 Jumlah     78    1    0    69    0    0    148        (Sumber: Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru, Johor)
                                        12

Jadual 1.3 : Bilangan kemasukan pelajar ke Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi
      tahun 2004

  Kelas       Lelaki          Perempuan       Jumlah
        Melayu Cina    India  Melayu Cina  India    Semua
 Pengajian
Kejuruteraan   19    0    0    20    0    0    39
 Awam 1
 Pengajian
Kejuruteraan   19    0    0    19    0    0    38
 Awam 2
 Pengajian
Kejuruteraan   32    0    0    4    0    0    36
Mekanikal 1
 Pengajian
Kejuruteraan   38    0    0    0    0    0    38
Mekanikal 2
 Pengajian
Kejuruteraan   20    0    0    21    0    0    41
 Elektrik 1
 Pengajian
Kejuruteraan   18    0    0    23    0    0    41
 Elektrik 2

 Jumlah     146    0    0    87    0    0    233        (Sumber: Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi, Johor)
                                             13

Jadual 1.4 : Bilangan kemasukan pelajar ke Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi
       tahun 2005

  Kelas        Lelaki           Perempuan          Jumlah
        Melayu Cina     India  Melayu Cina  India       Semua
 Pengajian
Kejuruteraan    14     0    0     23     0     0     37
 Awam 1
 Pengajian
Kejuruteraan    26     0    0     12     0     0     38
 Awam 2
 Pengajian
Kejuruteraan    25     1    0     7     0     0     33
Mekanikal 1
 Pengajian
Kejuruteraan    26     0    0     5     0     1     32
Mekanikal 2
 Pengajian
Kejuruteraan    11     0    0     22     0     0     33
 Elektrik 1
 Pengajian
Kejuruteraan    20     0    0     14     0     0     34
 Elektrik 2

 Jumlah     122     1    0     83     0     1     207        (Sumber: Sekolah Menengah Teknik Kota Tinggi, Johor)    Daripada jumlah penduduk di Malaysia pada Banci Tahun 2000, kira-kira 21,890
ribu atau 94.1 peratus ialah warganegara Malaysia. Daripada jumlah ini, kaum
Bumiputera terdiri daripada 65.1 peratus, Cina terdiri daripada 26.0 peratus dan India
terdiri daripada 7.7 peratus (www.statistics.gov.my, 20.8.2005). Perangkaan telah
menunjukkan bahawa kaum Cina merupakan kaum kedua terbesar di Malaysia selepas
kaum Bumiputera. Akan tetapi, anak-anak kaum Cina yang memasuki Sekolah
Menengah Teknik untuk melanjutkan pelajaran mereka adalah sangat sedikit dan
fenomena ini telah membentuk satu perbezaan nisbah yang begitu drastik dengan
populasi sebenar kaum Cina.
                                          14

    “Jika kita serius untuk berdaya saing dan jika kita benar-benar mahu
    keamanan serta masyarakat yang stabil, kita bukan saja mesti berusaha
    untuk meningkatkan kualiti penyampaian pendidikan di sekolah, tetapi
    juga meningkatkan tahap integrasi nasional.    Tahap integrasi dan
    kefahaman sesama kaum masa kini menjadi satu kebimbangan. Sekolah
    kini menjadi lebih mono-kaum…”
                           (Berita Harian, 28.4.2004)    Kata-kata hikmat Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi pada
Sidang Kemuncak Pendidikan Malaysia tahun 2004 wajar diambil prihatin agar sama-
sama berikhtiar mencari jalan penyelesaian.
1.2  Pernyataan Masalah    Pola bilangan pelajar memasuki Sekolah Menengah Teknik mengikut kaum
menunjukkan Sekolah Menengah Teknik kurang mendapat sambutan daripada pelajar
kaum Cina. Dengan ini, penyelidik ingin meninjau faktor-faktor yang menyebabkan
pelajar kaum Cina di dua buah Sekolah Menengah Harian di Pekan Sungai Siput (U)
kurang memilih Sekolah Menengah Teknik untuk melanjutkan pelajaran mereka.
1.3  Objektif Kajian    Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk meninjau faktor-faktor yang
menyebabkan pelajar kaum Cina kurang memilih Sekolah Menengah Teknik untuk
melanjutkan pelajaran mereka. Objektif kajian ini adalah untuk:
                                           15

1.3.1 Meninjau faktor minat pelajar kaum Cina untuk melanjutkan pelajaran dalam
    aliran kejuruteraan teknikal di Sekolah Menengah Teknik.1.3.2 Meninjau sama ada faktor ibu bapa menyebabkan pelajar kaum Cina kurang
    memilih aliran kejuruteraan teknikal di Sekolah Menengah Teknik untuk
    melanjutkan pelajaran mereka.1.3.3 Meninjau sama ada faktor rakan sebaya menyebabkan pelajar kaum Cina kurang
    memilih aliran kejuruteraan teknikal di Sekolah Menengah Teknik untuk
    melanjutkan pelajaran mereka.1.3.4 Meninjau pendedahan pelajar kaum Cina tentang perihal melanjutkan pelajaran
    dalam aliran kejuruteraan teknikal di Sekolah Menengah Teknik.
1.4  Persoalan Kajian    Empat persoalan kajian yang dikemukakan oleh penyelidik adalah seperti yang
berikut:
1.4.1 Apakah faktor minat mempengaruhi pelajar kaum Cina untuk melanjutkan
    pelajaran dalam aliran kejuruteraan teknikal di Sekolah Menengah Teknik?1.4.2 Apakah faktor ibu bapa menyebabkan pelajar kaum Cina kurang memilih aliran
    kejuruteraan teknikal di Sekolah Menengah Teknik untuk melanjutkan pelajaran
    mereka?
                                            16

1.4.3 Apakah faktor rakan sebaya menyebabkan pelajar kaum Cina kurang memilih
    aliran kejuruteraan teknikal di Sekolah Menengah Teknik untuk melanjutkan
    pelajaran mereka?1.4.4 Apakah pelajar kaum Cina mendapat pendedahan yang secukupnya tentang
    perihal melanjutkan pelajaran dalam aliran kejuruteraan teknikal di Sekolah
    Menengah Teknik?
1.5  Kepentingan Kajian    Kajian ini perlu dilakukan kerana kajian ini dapat memberi kepentingan dan
sumbangan kepada pihak-pihak yang berikut:
1.5.1 Pelajar-pelajar Kaum Cina Sekolah Menengah Rendah    Pelajar-pelajar ini mula mendapat idea pembentukan awal kerjaya mereka semasa
mereka belajar di Tingkatan Satu, Dua dan Tiga. Kajian ini memberi kesedaran kepada
pelajar-pelajar tentang minat dan hala tuju mereka pada masa akan datang. Mereka
berpeluang merancang matlamat dan aliran yang ingin diceburi di Tingkatan Empat
nanti. Pelajar-pelajar kaum Cina ini dapat mengenal pasti satu lagi pilihan alternatif yang
ada untuk melanjutkan pelajaran, iaitu ke Sekolah Menengah Teknik.
                                           17

1.5.2 Ibu Bapa    Melalui kajian ini, ibu bapa pelajar kaum Cina akan lebih mengenali Sekolah
Menengah Teknik, khususnya bagi aspek syarat kemasukan ke Sekolah Menengah
Teknik. Secara tidak langsung, ibu bapa kaum Cina dapat membentuk tanggapan yang
lebih positif tentang Sekolah Menengah Teknik dan lebih banyak ibu bapa akan sudi
menghantar anak-anak mereka ke sekolah ini.
1.5.3 Guru-guru    Guru-guru di sekolah mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pelajar-
pelajarnya. Menurut Moktar (1999), guru perlu sentiasa memperkaya diri dengan
pelbagai maklumat kerjaya yang diperlukan oleh pelajar. Kajian ini dapat menyedarkan
guru-guru tentang peranan yang dimainkan oleh mereka dalam aspek-aspek seperti
perkembangan minat pelajar, pemberian bimbingan untuk melanjutkan pelajaran dan
pembentukan awal kerjaya pelajar-pelajar.
1.5.4 Pihak Sekolah    Hasil kajian ini turut memberi idea dan rujukan kepada pihak sekolah supaya
lebih mengenali minat pelajar terhadap pendidikan yang diberikan kepada mereka.
Sekiranya pelajar-pelajar sangat berminat dalam melanjutkan pelajaran di Sekolah
Menengah Teknik, pihak sekolah haruslah mengambil tindakan dengan kadar cepat,
terutamanya dalam prosedur dan pendaftaran ke Sekolah Menengah Teknik. Pihak
sekolah perlu mengatur langkah bijak mengembangkan bakat dan minat pelajar kaum
Cina terhadap Pendidikan Teknik dan Vokasional.
                                           18

1.5.5 Jabatan Pelajaran Negeri Perak    Hasil kajian ini dapat memberitahu pihak Jabatan Pelajaran Negeri Perak bahawa
satu fenomena ganjil telah berlaku di Sekolah Menengah Teknik, iaitu hampir seratus
peratus pelajar Sekolah Menengah Teknik terdiri daripada kaum Melayu.
Kesinambungannya, dapatan kajian dapat dijadikan bahan rujukan dalam usaha
menggalakkan lebih banyak pelajar kaum Cina memasuki Sekolah Menengah Teknik.
1.5.6 Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat    Malaysia merupakan sebuah negara yang berbilang kaum. Semenjak negara kita
mencapai kemerdekaan, pelbagai usaha telah dilakukan untuk mewujudkan perpaduan
negara. Antaranya termasuklah usaha mewujudkan Sekolah Kebangsaan untuk
kemasukan semua kaum dan usaha menjadikan Bahasa Malaysia sebagai bahasa
pengantar di sekolah untuk mengeratkan hubungan rakyat yang berbilang kaum. Usaha
murni ini wajar diteruskan di Sekolah Menengah Teknik dalam membentuk populasi
sekolah yang berbilang bangsa dan budaya. Justeru itu, kajian ini memang perlu
dilakukan agar dapat membantu dalam menggalakkan lebih banyak pelajar kaum Cina
memasuki Sekolah Menengah Teknik.
1.6  Batasan Kajian    Kajian yang dijalankan oleh penyelidik adalah terhad kepada pelajar-pelajar kaum
Cina dari dua buah Sekolah Menengah Harian di Pekan Sungai Siput (U), Perak Darul
Ridzuan. Sekolah-sekolah yang dimaksudkan ialah Sekolah Menengah Jenis
Kebangsaan Shing Chung, Sungai Siput (U) dan Sekolah Menengah Kebangsaan
Methodist, Sungai Siput (U). Kajian ini juga terbatas kepada faktor-faktor yang
menyebabkan pelajar-pelajar kaum Cina kurang memilih Sekolah Menengah Teknik
                                              19

untuk aliran kejuruteraan teknikal sahaja, iaitu jurusan Pengajian Kejuruteraan Jentera,
Pengajian Kejuruteraan Awam dan Pengajian Kejuruteraan Elektrik.

								
To top