hop dong lam viec khong xac dinh thoi han bui hong hanh 2008

Document Sample
hop dong lam viec khong xac dinh thoi han bui hong hanh 2008 Powered By Docstoc
					UBND TØNH NAM §ÞNH Së LAO §éNG - TB Vµ XH

CéNG HOµ X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Nam §Þnh, ngµy th¸ng n¨m 2008

Sè:

/ 2008

HîP §åNG LµM VIÖC
C¨n cø NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10/10/2003 cña ChÝnh phñ vÒ tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 88/2008/Q§-UBND ngµy 11/01/2008 cña UBND tØnh Nam §Þnh vÒ viÖc ban hµnh qui ®Þnh ph©n c«ng, ph©n cÊp qu¶n lý tæ chøc bé m¸yc¸n bé, c«ng chøc- lao ®éng; C¨n cø Th«ng b¸o sè 117/TB-SNV ngµy 26/02/2008 cña Së Néi vô vÒ danh s¸ch tróng tuyÓn viªn chøc ph©n c«ng c«ng t¸c t¹i ®¬n vÞ thuéc Së Lao ®éng TB vµ XH. C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 226 /Q§-L§TBXH ngµy 15/12/2008 cña Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc bæ nhiÖm viªn chøc vµo ng¹ch c¸n sù:
Chóng t«i, mét bªn lµ ¤ng/Bµ : NguyÔn V¨n Vinh Chøc vô : Gi¸m ®èc Së §¹i diÖn cho Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam§Þnh §Þa chØ: Sè 64 TrÇn Phó -TP Nam §Þnh tØnh Nam §Þnh; §iÖn tho¹i: 03503846953 Vµ mét bªn lµ ¤ng/Bµ : Bïi Hång H¹nh Sinh ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 1972 t¹i Quang Trung – Vô B¶n – Nam §Þnh NghÒ nghiÖp : Trung cÊp Hµnh chÝnh §Þa chØ th-êng tró t¹i: 77D - ¤ 19 – Ph-êng H¹ Long – Tp Nam §Þnh - tØnh Nam §Þnh Sè CMTND: 161967837 CÊp ngµy 30 th¸ng 01 n¨m 2007 t¹i Nam §Þnh

Tháa thuËn ký kÕt Hîp ®ång lµm viÖc vµ cam kÕt lµm ®óng nh÷ng ®iÒu kho¶n sau ®©y:

§iÒu 1. Thêi h¹n vµ nhiÖm vô hîp ®ång
- Lo¹i Hîp ®ång lµm viÖc (2) Hîp ®ång lµm viÖc kh«ng cã thêi h¹n. - §Þa ®iÓm lµm viÖc(3): Trung t©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc Lao ®éng X· héi – Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi. - Chøc danh chuyªn m«n: C¸n sù - NhiÖm vô (4) do Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc Lao ®éng X· héi tØnh Nam §Þnh ph©n c«ng.

§iÒu 2. ChÕ ®é lµm viÖc
- Thêi giê lµm viÖc (5): Theo bè trÝ cña Gi¸m ®èc Trung t©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc Lao ®éng X· héi vµ ®¶m b¶o quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu
tuyÓn dông

3. NghÜa vô vµ quyÒn lîi cña ng-êi ®-îc

1. NghÜa vô: - Hoµn thµnh nhiÖm vô ®· cam kÕt trong Hîp ®ång lµm viÖc. - ChÊp hµnh néi quy, quy chÕ cña ®¬n vÞ, kû luËt lµm viÖc, vµ c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 6, 7, 8, 15, 16, 17, 18,19, vµ §iÒu 20 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - ChÊp hµnh viÖc xö lý kû luËt vµ båi th-êng thiÖt h¹i theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - ChÊp hµnh viÖc ®iÒu ®éng khi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã nhu cÇu. 2. QuyÒn lîi: - §-îc h-ëng c¸c quyÒn lîi quy ®Þnh t¹i §iÒu 9, 10, 11, 12, 13 vµ §iÒu 14 cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - Ph-¬ng tiÖn ®i l¹i lµm viÖc (6): c¸ nh©n tù lo. - Ng¹ch ®-îc bæ nhiÖm (m· sè) (7): HÖ sè l-¬ng: 1,86 01004 , BËc: 1

- Phô cÊp (nÕu cã) gåm (8) c¸c kho¶n theo quy ®Þnh, ®-îc tr¶ 01 lÇn vµo c¸c ngµy cuèi th¸ng. - Thêi gian tÝnh n©ng bËc l-¬ng: 01/10/2008. - Kho¶n tr¶ ngoµi l-¬ng theo quy ®Þnh hiÖn hµnh. - §-îc trang bÞ b¶o hé khi lµm viÖc (nÕu cã). - Sè ngµy nghØ hµng n¨m ®-îc h-ëng l-¬ng (nghØ lÔ, phÐp, viÖc riªng) theo quy ®Þnh. - §-îc tham gia B¶o hiÖm x· héi vµ B¶o hiÓm y tÕ. - §-îc h-ëng c¸c phóc lîi kh¸c theo quy ®Þnh. - §-îc c¸c kho¶n th-ëng, n©ng bËc l-¬ng, thi n©ng ng¹ch, ®µo t¹o, båi d-ìng chuyªn m«n nghiÖp vô, thùc hiÖn nhiÖm vô hîp t¸c khoa häc, c«ng nghÖ víi c¸c ®¬n vÞ trong hoÆc ngoµi n-íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt - §-îc h-ëng c¸c chÕ ®é th«i viÖc, trî cÊp th«i viÖc, båi th-êng theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - Cã quyÒn ®Ò xuÊt, khiÕu n¹i, thay ®æi, ®Ò nghÞ chÊm døt Hîp ®ång lµm viÖc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.

§iÒu

4. NghÜa vô vµ quyÒn h¹n cña Ng-êi ®øng

®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp 1. NghÜa vô: - B¶o ®¶m viÖc lµm vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng ®iÒu ®· cam kÕt trong Hîp ®ång lµm viÖc - Thanh to¸n ®Çy ®ñ, ®óng thêi h¹n c¸c chÕ ®é vµ quyÒn lîi cña ng-êi ®-îc tuyÓn dông ®· cam kÕt trong Hîp ®ång lµm viÖc. 2. QuyÒn h¹n: - §iÒu hµnh ng-êi ®-îc tuyÓn dông hoµn thµnh c«ng viÖc theo hîp ®ång. (Bè trÝ, ®iÒu ®éng, t¹m ®×nh chØ c«ng t¸c...) - §Ò nghÞ Gi¸m ®èc Së chÊm døt Hîp ®ång lµm viÖc, kû luËt ng-êi ®-îc tuyÓn dông theo quy ®Þnh cña Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc.

§iÒu 5. §iÒu kho¶n thi hµnh
- Nh÷ng vÊn ®Ò vÒ c¸n bé, c«ng chøc kh«ng ghi trong hîp ®ång lµm viÖc nµy thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p lÖnh C¸n bé, c«ng chøc. - Hîp ®ång nµy lµm thµnh 04 b¶n cã gi¸ trÞ ngang nhau, mçi bªn gi÷ 03 b¶n , ng-êi ký hîp ®ång gi÷ 01 b¶n vµ cã hiÖu lùc tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2008 Hîp ®ång nµy lµm t¹i Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh, ngµy15 th¸ng 12 n¨m 2008 Ng-êi ®-îc tuyÓn dông
Gi¸m ®èc

NguyÔn V¨n Vinh


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:242
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:4