chi phieu danh gia chat luong dang vien 2008 by vanphong1

VIEWS: 745 PAGES: 5

									§¶ng céng s¶n viÖt nam PhiÕu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ®¶ng viªn n¨m 2008 (Theo H-íng dÉn sè 48/HD-§U ngµy 20/11/2008) Hä vµ tªn: .Ph¹m V¨n Chi - Chøc vô ®¶ng: §¶ng viªn Chi bé: Tæ chøc Hµnh chÝnh Tæng hîp - Chøc vô chÝnh quyÒn: L¸i xe:
I. tù ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ®¶ng viªn n¨m 2008.

1- VÒ t- t-ëng chÝnh trÞ:
- TuyÖt ®èi tin t-ëng vµo ®-êng lèi, chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. - ViÕt, nãi vµ lµm ®óng quan ®iÓm, ®-êng lèi, NghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc, kh«ng cã biÓu hiÖn t- t-ëng tr¸i víi ®-êng lèi cña §¶ng. - Tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®óng quan ®iÓm, ®-êng lèi, nghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. 2- VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng: - Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, thùc hiÖn tèt quy ®Þnh vÒ nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®-îc lµm theo. - Gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, thùc hiÖn chÕ ®é tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng. -Thùc hiÖn tèt cuéc v©n ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. 3- VÒ thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao: + Lµ mét §¶ng viªn sinh ho¹t vµ c«ng t¸c t¹i Chi bé Phßng TC-HC-TH víi chøc n¨ng lµ l¸i xe vµ gióp viÖc l·nh ®¹o phßng vÒ theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn néi quy, quy chÕ cña c¸n bé, phèi hîp trong c«ng t¸c an ninh, trËt tù, an toµn c¬ quan. Trong n¨m 2008 víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ®ång chÝ tr-ëng phßng vµ sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c ®ång nghiÖp trong c¬ quan; t«i lu«n chñ ®éng triÓn khai vµ hoµn thµnh mét c¸ch kÞp thêi, cã hiÖu qu¶. 4- VÒ ý thøc tæ chøc kû luËt: - Thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, ý thøc tæ chøc kû luËt, phôc tïng sù ph©n c«ng, ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn cña tæ chøc. - Thùc hiÖn chÕ ®é sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ theo qui ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c néi qui, qui chÕ cña tæ chøc §¶ng, c¬ quan, ®¬n vÞ, ®oµn thÓ. 5. §iÓm céng: kh«ng Tæng céng ®iÓm ®¹t: ®iÓm Nam §Þnh, ngµy 01 th¸ng 12 n¨m 2008 §¶ng viªn tù ®¸nh gi¸

Ph¹m V¨n Chi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

B¶n kiÓm ®iÓm c¸ nh©n
- Hä vµ tªn : Ph¹m V¨n Chi - Chøc vô c«ng ®oµn: §oµn viªn – Chøc vô chÝnh quyÒn : L¸i xe. - Thuéc tæ c«ng ®oµn: Phßng TC-HC-TH – C«ng ®oµn Së Lao ®éng TB vµ XH. C¨n cø tiªu chuÈn ®oµn viªn c«ng ®oµn vµ qu¸ tr×nh tu d-ìng, rÌn luyÖn phÊn ®Êu thùc hiÖn nhiÖm vô cña ®oµn viªn c«ng ®oµn, t«i tù kiÓm ®iÓm n¨m 2008 nh- sau: 1- VÒ -u ®iÓm : * KÕt qu¶ hoµn thµnh nghiÖp vô chuyªn m«n : - Lµ l¸i xe V¨n phßng Së L§-TB-XH phôc vô ban gi¸m ®èc vµ c¬ quan khi cã nhu cÇu. Trong n¨m 2008, ®-îc sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cña l·nh ®¹o phßng, ®ång chÝ, ®ång nghiÖp t«i ®· nç lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt c¸c mÆt c«ng viÖc ®-îc giao: + L¸i xe phôc vô ban gi¸m ®èc, phôc vô tËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan ®i c«ng t¸c an toµn kh«ng ®Ó x¶y ra sù cè.
+ Theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn néi quy, quy chÕ cña c¸n bé, phèi hîp trong c«ng t¸c an ninh, trËt tù, an toµn c¬ quan.

* VÒ ý thøc tæ chøc kû luËt : + B¶n th©n vµ gia ®×nh chÊp tèt chñ tr-¬ng cña §¶ng , chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. + Thùc hiÖn tèt c¸c néi quy, quy chÕ cña c¬ quan, tÝch cùc tham gia c¸c phong trµo chung cña c¬ quan. * VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng : + T«i lu«n g×n gi÷ ®¹o ®øc t¸c phong cña ng-êi ®oµn viªn c«ng ®oµn, thùc hiÖn lèi sèng gi¶n dÞ, lµnh m¹nh, ®oµn kÕt, gÇn gòi víi mäi ng-êi. * VÒ tham gia sinh ho¹t ®oµn thÓ c¬ quan: + TÝch cùc tham gia c¸c ho¹t ®éng do Ban chÊp hµnh c«ng ®oµn c¬ quan, c«ng ®oµn phßng tæ chøc. + Tham gia nhiÖt t×nh c¸c ho¹t ®éng quü tõ thiÖn vµ ®ãng ®oµn phÝ ®Çy ®ñ. * VÒ häc tËp n©ng cao nghiÖp vô chuyªn m«n: + Th-êng xuyªn nghiªn cøu häc tËp ®Ó n©ng cao tr×nh ®é, 2- VÒ nh-îc ®iÓm: + §«i khi ch-a m¹nh d¹n trong c«ng t¸c ®Êu tranh phª b×nh vµ tù phª b×nh. Víi nh÷ng -u ®iÓm ®¹t ®-îc trong n¨m 2008 b¶n th©n t«i tù nhËn thÊy m×nh ®¹t danh hiÖu: §oµn viªn c«ng ®oµn xuÊt s¾c.

Ng-êi tù kiÓm ®iÓm

Ph¹m V¨n Chi Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

B¶n kiÓm ®iÓm c¸ nh©n
vµ XH Hä vµ tªn : Ph¹m V¨n Chi Chøc vô: L¸i xe. §¬n vÞ c«ng t¸c: Phßng TC-HC-TH –Së Lao ®éng TB tØnh Nam §Þnh

C¨n cø tiªu chuÈn néi dung ®¸nh gi¸ quy ®Þnh t¹i H-íng dÉn ®¸nh gi¸ c¸n bé c«ng chøc n¨m 2008. T«i xin kiÓm ®iÓm kÕt qu¶ qu¸ tr×nh tu d-ìng, rÌn luyÖn phÊn ®Êu thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m 2008 nh- sau: 1. VÒ nhËn thøc: - TÝch cùc nghiªn cøu, t×m hiÓu vµ thùc hiÖn nghiªm tóc chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc, néi quy, quy chÕ c¬ quan; 2. VÒ phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc, lèi sèng: - TuyÖt ®èi chÊp hµnh chñ tr-¬ng ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc, néi quy quy chÕ cña c¬ quan. Kh«ng vi ph¹m khuyÕt ®iÓm, kh«ng bÞ kû luËt. - Sèng trung thùc, cã ý thøc tæ chøc kû luËt, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm trong c«ng t¸c, tinh thÇn tù phª b×nh vµ phª b×nh; - Cã ý thøc vun ®¾p, x©y dùng mèi quan hÖ ®oµn kÕt th©n ¸i, hîp t¸c trong quan hÖ c«ng t¸c ë ®¬n vÞ vµ víi c¸c c¬ quan cã liªn quan, 3. KÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao: - Lµ l¸i xe phôc vô ban gi¸m ®èc vµ c¬ quan khi cã nhu cÇu. Trong n¨m 2008, ®-îc sù quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn cña l·nh ®¹o phßng, ®ång chÝ, ®ång nghiÖp t«i ®· nç lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt c¸c mÆt c«ng viÖc ®-îc giao: + L¸i xe phôc vô ban gi¸m ®èc, phôc vô tËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc c¬ quan ®i c«ng t¸c an toµn kh«ng ®Ó x¶y ra sù cè.
+ Theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn néi quy, quy chÕ cña c¸n bé, phèi hîp trong c«ng t¸c an ninh, trËt tù, an toµn c¬ quan.

4. Tinh thÇn phèi hîp c«ng t¸c:

Chñ ®éng phèi hîp víi ®ång nghiÖp cïng phßng cïng c¬ quan còng nh- chñ ®éng phèi hîp víi c¸c ®¬n vÞ tæ chøc, c¸ nh©n cã liªn quan. 5. Tinh thÇn häc tËp: - Tham gia c¸c buæi häc tËp, qu¸n triÖt nghÞ quyÕt ®Èy ®ñ. - TÝch cùc häc tËp, tù nghiªn cøu ®Ó ¸p dông vµo chuyªn m«n nghiÖp vô. 6. §Ò xuÊt s¸ng t¹o: Kh«ng cã Víi nh÷ng kÕt qu¶ vµ nh÷ng tån t¹i trong thùc hiÖn nhiÖm vô, kÕt qu¶ tu d-ìng, rÌn luyÖn ý thøc kû luËt, phÈm chÊt ®¹o ®øc trong n¨m 2008 b¶n th©n t«i tù nhËn thÊy m×nh ®¹t møc Hoµn thµnh nhiÖm vô.
Ng-êi tù kiÓm ®iÓm

Ph¹m V¨n Chi


								
To top