Docstoc

phieu danh gia chat luong dang vien - tuyen 2007

Document Sample
phieu danh gia chat luong dang vien - tuyen 2007 Powered By Docstoc
					§¶ng céng s¶n viÖt nam PhiÕu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ®¶ng viªn n¨m 2008 (Theo H-íng dÉn sè 48/HD-§U ngµy 20/11/2008) Hä vµ tªn: .Ph¹m V¨n Chi Chøc vô ®¶ng: §¶ng viªn Chøc vô chÝnh quyÒn: L¸i xe: Chi bé: Tæ chøc Hµnh chÝnh Tæng hîp
I.KiÓm ®iÓm c«ng t¸c ®¶ng viªn n¨m 2008

1- VÒ t- t-ëng chÝnh trÞ: + TuyÖt ®èi tin t-ëng vµo ®-êng lèi, chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. + TÝch cùc tham gia häc tËp, nghiªn cøu ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña c¸c cÊp uû §¶ng vµ chÝnh s¸ch Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. + ChÊp hµnh tèt sù l·nh ®¹o cña Chi bé, §¶ng bé c¬ quan, s½n sµng nhËn nhiÖm vô khi tæ chøc ph©n c«ng. 2- VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng: + Lu«n g×n gi÷ ®¹o ®øc t¸c phong cña ng-êi c¸n bé ®¶ng viªn, thùc hiÖn lèi sèng gi¶n dÞ , lµnh m¹nh, gÇn gòi víi mäi ng-êi. + Lu«n gi÷ g×n sù ®oµn kÕt trong chi bé, c¬ quan. + Trong sinh ho¹t ®êi th-êng lu«n chÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. Th-êng xuyªn cã mèi liªn hÖ víi chi bé §¶ng ë ®Þa ph-¬ng n¬i c- tró, tham gia sinh ho¹t tæ d©n phè. 3- VÒ thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao: - Lµ mét §¶ng viªn sinh ho¹t vµ c«ng t¸c t¹i Chi bé Phßng TC-HC-TH víi chøc n¨ng lµ l¸i xe vµ gióp viÖc l·nh ®¹o phßng vÒ theo dâi, ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn néi quy, quy chÕ cña c¸n bé, phèi hîp trong c«ng t¸c an ninh, trËt tù, an toµn c¬ quan. Trong n¨m 2008 víi sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ®ång chÝ tr-ëng phßng vµ sù phèi kÕt hîp gi÷a c¸c ®ång nghiÖp trong c¬ quan; t«i lu«n chñ ®éng triÓn khai vµ hoµn thµnh mét c¸ch kÞp thêi, cã hiÖu qu¶. 4- VÒ ý thøc tæ chøc kû luËt:

II.§iÓm tù ®¸nh gi¸ (Theo biÓu ®Ýnh kÌm): III.Tù nhËn lo¹i ®¶ng viªn: (Theo qui ®Þnh)

Nam §Þnh, ngµy th¸ng n¨m 2007 §¶ng viªn tù ®¸nh gi¸

H-íng dÉn ®¶ng viªn chÊm ®iÓm theo biÓu ®iÓm ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ®¶ng viªn:

Néi dung ®¸nh gi¸ 1- VÒ t- t-ëng chÝnh trÞ: - ViÕt, nãi vµ lµm ®óng quan ®iÓm, ®-êng lèi, NghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc, kh«ng cã biÓu hiÖn t- t-ëng tr¸i víi ®-êng lèi cña §¶ng. - Tuyªn truyÒn vËn ®éng gia ®×nh vµ nh©n d©n thùc hiÖn ®óng quan ®iÓm, ®-êng lèi, nghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. - Tù gi¸c häc tËp ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao kiÕn thøc vÒ lý luËn vµ chuyªn m«n nghiÖp vô. 2- VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng: - Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ, thùc hiÖn tèt Quy ®Þnh sè 19/Q§-TW ngµy 03/01/2002 vµ QuyÕt ®Þnh sè 92/Q§-TC ngµy 20/02/2004 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ nh÷ng ®iÒu ®¶ng viªn kh«ng ®-îc lµm theo. - Gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, thùc hiÖn chÕ ®é tù phª b×nh vµ phª b×nh, trung thùc víi §¶ng. - Thùc hiÖn quy chÕ d©n chñ c¬ së, liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n, t«n träng ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, ®-îc nh©n d©n tÝn nhiÖm. -Thùc hiÖn tèt cuéc v©n ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh.

Khung ®iÓm (tèi ®a) 20 10

§¶ng viªn tù ®¸nh gi¸

Ghi chó

5

5 20

5

5

5 5

Néi dung ®¸nh gi¸ 3- VÒ thùc hiÖn nhÞªm vô ®-îc giao: - Hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao. - Thùc hiÖn viÖc th-êng xuyªn gi÷ mèi liªn hÖ víi chi uû, ®¶ng uû c¬ së vµ g-¬ng mÉu thùc hiÖn nghÜa vô c«ng d©n n¬i c- tró theo Quy ®Þnh sè 76/Q§-TW ngµy 15/6/2000 cña Bé ChÝnh trÞ. - Tham gia x©y dùng tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ ë c¬ quan, ®¬n vÞ; tham gia thùc hiÖn c«ng t¸c ph¸t triÓn ®¶ng viªn. 4- VÒ tæ chøc kû luËt: - Thùc hiÖn nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ, ý thøc tæ chøc kû luËt, phôc tïng sù ph©n c«ng, ®iÒu ®éng, lu©n chuyÓn cña tæ chøc. - Thùc hiÖn chÕ ®é sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng ®¶ng phÝ theo qui ®Þnh. - Thùc hiÖn c¸c néi qui, qui chÕ cña tæ chøc §¶ng, c¬ quan, ®¬n vÞ, ®oµn thÓ. 5- §iÓm céng: - §¶ng viªn tiªu biÓu trong phÊn ®Êu, rÌn luyÖn phÈm chÊt chÝnh trÞ, ®¹o ®øc lèi sèng, chÊp hµnh tæ chøc kû luËt vµ hoµn thµnh tèt chøc tr¸ch nhiÖm vô ®-îc giao ®-îc chi bé suy t«n. - §¶ng viªn cã s¸ng kiÕn trong lao ®éng, c«ng t¸c, häc tËp, nghiªn cøu ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn c«ng nhËn vµ ®-a vµo ¸p dông trong thùc tiÔn.

Khung ®iÓm (tèi ®a) 30 20

§¶ng viªn tù ®¸nh gi¸

Ghi chó

5

5 15 5 4 6 15 10

5

§¶ng viªn tù xÕp lo¹i c¨n cø vµo ®iÓm tù chÊm nh- sau: - §¶ng viªn ®ñ t- c¸ch hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®¹t 70 ®iÓm trë lªn. - §¶ng viªn ®ñ t- c¸ch hoµn thµnh nhiÖm vô ®¹t 50 ®iÓm trë lªn (nh-ng cã h¹n chÕ tõng mÆt) - §¶ng viªn vi ph¹m t- c¸ch ®¹t d-íi 50 ®iÓm. §Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ thùc hiÖn nghiªm tóc nh÷ng néi dung trªn vµ nép kiÓm ®iÓm, phiÕu ®¸nh gi¸ ®¶ng viªn chËm nhÊt ngµy 28/11/2007.

tm. Chi bé BÝ th-

L-u V¨n TuyÓn


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:429
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:4