cong van huong dan danh gia chat luong can bo phong tchcth 2007

Document Sample
cong van huong dan danh gia chat luong can bo phong tchcth 2007 Powered By Docstoc
					Së lao ®éng – TB vµ XH Phßng TC-HC-TH

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Nam §Þnh, ngµy 06 th¸ng 6 2007
KÝnh göi: C¸c ®ång chÝ c¸n bé c«ng chøc

n¨m

Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc Së vÒ viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c¸n bé t¹i C«ng v¨n sè 144/L§TBXH-TCHC ngµy 06/4/2007 cña Së Lao ®éng TBXH vÒ viÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c¸n bé ®-îc tiÕn hµnh mçi n¨m 02 lÇn: ®¸nh gi¸ 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ kÕt thóc n¨m kÕ ho¹ch. §Ó thùc hiÖn qui tr×nh ®¸nh gi¸ c¸n bé, ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: I. ViÕt b¶n tù kiÓm ®iÓm c¸ nh©n theo mÉu sau: (B¶n kiÓm ®iÓm viÕt tay, kh«ng ®¸nh m¸y.) B¶n kiÓm ®iÓm qu¸ tr×nh c«ng t¸c 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 1.Hä vµ tªn: 2.Chøc vô: 3.NhiÖm vô ®-îc giao: 4.Néi dung kiÓm ®iÓm: a) KÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô: Nªu râ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc,... b)VÒ ý thøc tæ chøc kû luËt: : Nªu râ viÖc chÊp hµnh ®-êng lèi chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, néi qui, qui chÕ c¬ quan,... c)VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng: Nªu râ viÖc gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, tinh thÇn phèi hîp trong thùc hiÖn nhiÖm vô, ý thøc phª b×nh vµ tù phª b×nh, ý thøc thùc hµnh tiÕt kiÖm, nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc vµ chñ nghÜa c¸ nh©n, ý thøc v× tËp thÓ,... d)Tinh thÇn häc tËp n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô vµ nhËn thøc. e) Nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ tån t¹i: Nªu râ nh÷ng mÆt yÕu cÇn kh¾c phôc söa ch÷a, nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan chñ quan cña tån t¹i vµ h-íng phÊn ®Êu.

II.Tù chÊm ®iÓm vµo phiÕu ®¸nh gi¸ c¸n bé: Cã mÉu kÌm theo. §Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ c¸n bé c«ng chøc thuéc phßng thùc hiÖn nghiªm tóc nh÷ng néi dung trªn vµ nép kiÓm ®iÓm, phiÕu ®¸nh gi¸ c¸n bé chËm nhÊt ngµy 11/6/2007. Tr-ëng phßng

L-u V¨n TuyÓn


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:197
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:2