cong van huong dan danh gia chat luong can bo phong tchcth 2007 by vanphong1

VIEWS: 197 PAGES: 2

									Së lao ®éng – TB vµ XH Phßng TC-HC-TH

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Nam §Þnh, ngµy 06 th¸ng 6 2007
KÝnh göi: C¸c ®ång chÝ c¸n bé c«ng chøc

n¨m

Thùc hiÖn chØ ®¹o cña Gi¸m ®èc Së vÒ viÖc ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c¸n bé t¹i C«ng v¨n sè 144/L§TBXH-TCHC ngµy 06/4/2007 cña Së Lao ®éng TBXH vÒ viÖc ®¸nh gi¸ c¸n bé. C«ng t¸c ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c¸n bé ®-îc tiÕn hµnh mçi n¨m 02 lÇn: ®¸nh gi¸ 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ kÕt thóc n¨m kÕ ho¹ch. §Ó thùc hiÖn qui tr×nh ®¸nh gi¸ c¸n bé, ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ thùc hiÖn nh÷ng c«ng viÖc sau: I. ViÕt b¶n tù kiÓm ®iÓm c¸ nh©n theo mÉu sau: (B¶n kiÓm ®iÓm viÕt tay, kh«ng ®¸nh m¸y.) B¶n kiÓm ®iÓm qu¸ tr×nh c«ng t¸c 6 th¸ng ®Çu n¨m 2007 1.Hä vµ tªn: 2.Chøc vô: 3.NhiÖm vô ®-îc giao: 4.Néi dung kiÓm ®iÓm: a) KÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô: Nªu râ møc ®é hoµn thµnh c«ng viÖc vÒ sè l-îng, chÊt l-îng, tiÕn ®é thùc hiÖn c«ng viÖc,... b)VÒ ý thøc tæ chøc kû luËt: : Nªu râ viÖc chÊp hµnh ®-êng lèi chÝnh s¸ch, ph¸p luËt, néi qui, qui chÕ c¬ quan,... c)VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc lèi sèng: Nªu râ viÖc gi÷ g×n ®oµn kÕt néi bé, tinh thÇn phèi hîp trong thùc hiÖn nhiÖm vô, ý thøc phª b×nh vµ tù phª b×nh, ý thøc thùc hµnh tiÕt kiÖm, nh÷ng biÓu hiÖn tiªu cùc vµ chñ nghÜa c¸ nh©n, ý thøc v× tËp thÓ,... d)Tinh thÇn häc tËp n©ng cao chuyªn m«n nghiÖp vô vµ nhËn thøc. e) Nh÷ng khuyÕt ®iÓm vµ tån t¹i: Nªu râ nh÷ng mÆt yÕu cÇn kh¾c phôc söa ch÷a, nh÷ng nguyªn nh©n kh¸ch quan chñ quan cña tån t¹i vµ h-íng phÊn ®Êu.

II.Tù chÊm ®iÓm vµo phiÕu ®¸nh gi¸ c¸n bé: Cã mÉu kÌm theo. §Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ c¸n bé c«ng chøc thuéc phßng thùc hiÖn nghiªm tóc nh÷ng néi dung trªn vµ nép kiÓm ®iÓm, phiÕu ®¸nh gi¸ c¸n bé chËm nhÊt ngµy 11/6/2007. Tr-ëng phßng

L-u V¨n TuyÓn


								
To top