danh gia chat luong dang bo 2007

Document Sample
danh gia chat luong dang bo 2007 Powered By Docstoc
					Uû khèi d©n chÝnh ®¶ng tØnh nam ®Þnh ®¶ng bé së lao ®éng tbxh

®¶ng céng s¶n viÖt nam Nam §Þnh, ngµy 31 th¸ng 12 2007 n¨m

PhiÕu ®¸nh gi¸ chÊt l-îng ®¶ng bé n¨m 2007
( Theo h-íng dÉn sè 01/HD-TC§U ngµy 07/11/2006 ) Néi dung ®¸nh gi¸ §iÓm §¶ng bé tù ®¸nh gi¸ 1-KÕt qu¶ l·nh ®¹o thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn m«n: -L·nh ®¹o thùc hiÖn tèt nhiÖm vô chuyªn m«n -L·nh ®¹o x©y dùng vµ thùc hiÖn tèt qui chÕ d©n chñ c¬ së -C¬ quan kh«ng cã tham nhòng l·ng phÝ,… -X©y dùng c¬ quan trËt tù an toµn,… 2- L·nh ®¹o c«ng t¸c chÝnh trÞ tt-ëng: -Nghiªn cøu qu¸n triÖt c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng,… -Kh«ng cã c¸n bé ®¶ng viªn vi ph¹m nãi, viÕt vµ lµm tr¸i ®-êng lèi, nghÞ quyÕt,… -N¾m t×nh h×nh t- t-ëng ®¶ng viªn quÇn chóng,… -Tæ chøc nghe th«ng tin thêi sù,… 3- L·nh ®¹o x©y dùng c¬ quan ®oµn thÓ v÷ng m¹nh: -C¬ quan ®¬n vÞ ®-îc c«ng nhËn v÷ng m¹nh cã nÕp sèng v¨n ho¸ -KÞp thêi gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o,… -C¸c ®oµn thÓ v÷ng m¹nh -Bæ sung söa ®æi qui chÕ c¬ quan cho phï hîp 4- Thùc hiÖn nhiÖm vô x©y dùng tæ chøc §¶ng: -Cã ®¨ng ký x©y dùng §¶ng bé trong s¹ch v÷ng m¹nh,… -Thùc hiÖn nÒ nÕp sinh ho¹t cÊp uû chi bé,… -Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý ®¶ng viªn,… -X©y dùng qui ho¹ch c¸n bé,… -Tæ chøc kiÓm tra, gi¸m s¸t tæ chøc ®¶ng vµ ®¶ng viªn chÊp hµnh ®iÒu lÖ ®¶ng,… -Thùc hiÖn c«ng t¸c b¶o vÖ chÝnh trÞ 34 19 5 5 5 §iÓm §¶ng uû thÈm ®Þnh Ghi chó

14 5 4 3 2

19 6 3 5 5

30 4 3 3 3 5 3 3 3 3

néi bé -T¹o nguån kÕt n¹p ®¶ng viªn. -X©y dùng cÊp uû ®ñ n¨ng lùc phÈm chÊt,… -Thùc hiÖn chÕ ®é b¸o c¸o, tµi chÝnh,… Tæng céng

97

Tù xÕp lo¹i: Tæ chøc c¬ së ®¶ng trong s¹ch v÷ng m¹nh xuÊt s¾c
TM.ban chÊp hµnh bÝ th-

NguyÔn V¨n Vinh


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:63
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:2