phieu danh gia de tai 2007

Document Sample
phieu danh gia de tai 2007 Powered By Docstoc
					së lao ®éng - tb vµ xh héi ®ång s¸ng kiÕn

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

PhiÕu ®¸nh gi¸ s¸ng kiÕn S¸ng kiÕn: ......................................................... ......................................................... ...... ......................................................... ......................................................... .......................T¸c gi¶: ......................................................... ......................................................... ......... §¹t: Kh«ng ®¹t:

së lao ®éng - tb vµ xh héi ®ång s¸ng kiÕn

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

PhiÕu ®¸nh gi¸ s¸ng kiÕn

S¸ng kiÕn: ......................................................... ......................................................... ...... ......................................................... ......................................................... .......................T¸c gi¶: ......................................................... ......................................................... ......... §¹t: Kh«ng ®¹t:


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:69
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:2