Docstoc

tom tat de tai sang kien de nghi chien sy thi dua - DOC

Document Sample
tom tat de tai sang kien de nghi chien sy thi dua - DOC Powered By Docstoc
					ubnd tØnh nam ®Þnh Së lao ®éng – tb vµ xh Sè TT 01

B¶ng tãm t¾t thµnh tÝch
§Ò nghÞ suy t«n chiÕn sü thi ®ua
Thµnh tÝch tãm t¾t Ghi chó

§¬n vÞ §Æng Ngäc Dinh §ç Hoµ Trung

Gióp Ban chØ ®¹o thÈm ®Þnh xÐt duyÖt hå tØnh x©y dùng qui tr×nh tæ chøc xÐt duyÖt xung phong vµ c¸c tiªu chÝ kiÓm tra , c¸ch r·i trong toµn tØnh ®em l¹i hiÖu qña kinh tÕ Kh«ng b¸o c¸o

s¬ thanh niªn xung phong cña gi¶i quyÕt hå s¬ thanh niªn thøc sö lý, ®-îc ¸p dông réng cao, hiÖu qu¶ chÝnh trÞ lín.

02

Nam §Þnh, ngµy

th¸ng 12 n¨m 2007

Së lao ®éng – th-¬ng binh vµ x· héi tØnh nam ®Þnh

D:\Docstoc\Working\pdf\7780d78c-6787-4a9e-b8f7-134d351ad581.doc

1


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1765
posted:12/26/2008
language:Malay
pages:1