Docstoc

Chuong trinh hoi nghi tong ket nganh 2006

Document Sample
Chuong trinh hoi nghi tong ket nganh 2006 Powered By Docstoc
					Ch-¬ng Tr×nh héi nghÞ Tæng kÕt Ngµnh Lao ®éng TB vµ XH n¨m 2006. Ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2007
Sè TT Néi dung ch-¬ng tr×nh Phô tr¸ch Ghi chó

1 2 3

- æn ®Þnh tæ chøc: - Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i biÓu: - Khai m¹c Héi nghÞ

§/c Träng §/c Tæng §iÒu hµnh héi nghÞ: §/c Träng

B¸o c¸o c«ng t¸c Lao ®éng TBXH n¨m 2006 vµ ph-¬ng h-íng nhiÖm vô n¨m 2007 §/c Vinh Tham luËn: - “Sù phèi kÕt hîp gi÷a cÊp vµ ngµnh trong chØ ®ao thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c Lao ®éng TBXH trªn ®Þa bµn” Tham luËn - Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô Lao ®éng ViÖc lµm vµ d¹y nghÒ

- HuyÖn ý Yªn - Phßng Néi vô L§TBXH huyÖn Giao Thñy

4

5

6

7

Ph¸t biÓu cña L·nh ®¹o Bé, L·nh ®¹o tØnh Tham luËn - Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô CS TBLS – NCC vµ chÝnh s¸ch x· héi cho ®èi t-îng x· héi Tham luËn - TiÕp nhËn, qu¶n lý vµ ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®èi t-îng cai nghiÖn - Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2007 - Ký giao -íc thi ®ua C«ng bè c¸c QuyÕt ®Þnh khen th-ëng vµ trao th-ëng

Phßng Néi vô L§TBXH thµnh phè Nam §Þnh Trung t©m Ch÷a bÖnh gi¸o dôc L§XH §/c Mü Trao B»ng khen cña TØnh vµ cña Bé

8

§/c Vinh

9

BÕ m¹c Héi nghÞ

§/c Tæng

Ban tæ chøc

Ch-¬ng Tr×nh héi nghÞ Tæng kÕt Ngµnh Lao ®éng TB vµ XH n¨m 2006. Ngµy 16 th¸ng 01 n¨m 2007
Sè TT Néi dung ch-¬ng tr×nh Phô tr¸ch Ghi chó

1 2 3

- æn ®Þnh tæ chøc: - Tuyªn bè lý do, giíi thiÖu ®¹i biÓu: - Khai m¹c Héi nghÞ

§/c Träng §/c Tæng

B¸o c¸o c«ng t¸c Lao ®éng TBXH n¨m 2006 vµ ph-¬ng h-íng nhiÖm vô n¨m 2007 §/c Vinh Tham luËn: - “Sù phèi kÕt hîp gi÷a cÊp vµ ngµnh trong chØ ®ao thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c Lao ®éng TBXH trªn ®Þa bµn” Tham luËn - Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô Lao ®éng ViÖc lµm vµ d¹y nghÒ Tham luËn - Tæ chøc thùc hiÖn nhiÖm vô CS TBLS – NCC vµ chÝnh s¸ch x· héi cho ®èi t-îng x· héi Tham luËn - TiÕp nhËn, qu¶n lý vµ ch÷a bÖnh, gi¸o dôc ®èi t-îng cai nghiÖn Ph¸t biÓu cña L·nh ®¹o Bé, L·nh ®¹o tØnh

- HuyÖn ý Yªn - Phßng Néi vô L§TBXH huyÖn Giao Thñy Phßng Néi vô L§TBXH thµnh phè Nam §Þnh Trung t©m Ch÷a bÖnh gi¸o dôc L§XH

§iÒu hµnh héi nghÞ: §/c Träng

4

5 7

- Giao chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2007 - Ký giao -íc thi ®ua §/c Mü C«ng bè c¸c QuyÕt ®Þnh khen th-ëng vµ trao th-ëng Trao B»ng khen cña TØnh vµ cña Bé

8

§/c Vinh

9

BÕ m¹c Héi nghÞ

§/c Tæng

Ban tæ chøc


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:76
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:4