Du tru kinh phi hoi nghi tong ket co quan 2004 by vanphong1

VIEWS: 1,106 PAGES: 1

									së lao ®éng – tb vµ xh tØnh nam ®Þnh

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Phßng TC-HC-TH

Nam §Þnh, ngµy 21 n¨m 2005

th¸ng 01

Dù trï kinh phÝ
Phôc vô héi nghÞ tæng kÕt c¬ quan n¨m 2004 KÝnh göi:
Ban Gi¸m ®èc Së lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh

Thùc hiÖn ý kiÕn chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc Së; §Ó phôc vô tèt cho Héi nghÞ tæng kÕt c¬ quan V¨n phßng Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh vµo ngµy 26/01/2005. Phßng TC-HC-TH lËp dù trï kinh phÝ nh- sau: I- Thµnh phÇn héi nghÞ: Kh¸ch mêi : L·nh ®¹o C«ng ®oµn viªn chøc tØnh : ng-êi. L·nh ®¹o Së : Toµn thÓ c¸n bé, CCVC vµ L§H§ V¨n phßng Së: ng-êi. Céng : II- Thêi gian: 2005. III- §Þa ®iÓm: Khai m¹c 13h00' 60 ng-êi. ngµy 26 th¸ng 01 n¨m 02 ng-êi. 55 03

Héi tr-êng tÇng 3 - VP Së Lao ®éng TB vµ XH. ( Sè 64- TrÇn Phó - Thµnh phè Nam §Þnh )

IV- Dù trï kinh phÝ: 1 - Mua pin MICRO : 2 Hoa bôc nãi chuyÖn : 60 ng-êi Céng : x 5.000® = 3 - Tuýp héi nghÞ : 4 - N-íc uèng : 300.000, ® 10.000, ® 50.000, ® 250.000, ®

610.000, ®

( B»ng ch÷: S¸u tr¨m m-êi ngµn ®ång ) KÝnh tr×nh Ban Gi¸m ®èc duyÖt ®Ó Phßng TC-HC – TH tæ chøc thùc hiÖn./. Phßng Tæ chøc- hµnh chÝnh- tæng hîp

Vò Kim Danh


								
To top