Kiem diem cap uy 2008 by vanphong1

VIEWS: 1,172 PAGES: 4

									§¶ng bé së Lao ®éng-Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh

§¶ng Céng s¶n ViÖt Nam

B¶n kiÓm ®iÓm c¸ nh©n Hä vµ tªn: Ph¹m §øc ChÝnh Sinh ngµy 28-8-1961 Ngµy vµo §¶ng: 3-4-1987 . Ngµy ®-îc c«ng nhËn §¶ng viªn chÝnh thøc: 3-4-1988 Chøc tr¸ch nhiÖm vô ®-îc giao n¨m 2008: - Uû viªn Ban chÊp hµnh §¶ng bé së Lao ®éngTh-¬ng binh vµ X· héi. - Phã Gi¸m ®èc së.
I- ¦u ®iÓm:

1. VÒ t- t-ëng chÝnh trÞ: - Suèt trong n¨m c«ng t¸c lu«n nãi vµ lµm theo ®óng quan ®iÓm, ®-êng lèi, NghÞ quyÕt, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. Hoµn toµn kh«ng cã t- t-ëng vµ bÊt cø hµnh vi g× biÓu hiÖn tr¸I víi ®-êng lèi cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. - Th-êng xuyªn tuyªn truyÒn, vËn ®éng gia ®×nh vµ quÇn chóng thùc hiÖn ®óng ®-êng lèi, chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña Nhµ n-íc. - Tù gi¸c, tÝch cùc häc tËp n©ng cao kiÕn thøc lý luËn chÝnh trÞ vµ n¨ng lùc thùc hµnh c«ng viÖc. 2. VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng: - Thùc hiÖn nghiªm quy ®Þnh sè 19/Q§-TW ngµy 3/1/2002 vµ QuyÕt ®Þnh sè 92/Q§-TC ngµy 20/2/2004 cña Bé ChÝnh trÞ vÒ nh÷ng ®iÒu §¶ng viªn kh«ng ®-îc lµm. Thùc hµnh tiÕt kiÖm. Sö dông ®óng møc, kh«ng phÝ ph¹n tµi s¶n cña ®¬n vÞ. Kh«ng ph« ch-¬ng, hoang phÝ, kh«ng lµm viÖc g× tèn kÐm, hao tæn v« Ých tiÒn cña cña c¬ quan. - Ch¨m lo x©y dùng sù ®oµn kÕt, thèng nhÊt trong ®¬n vÞ; ThËn träng, ®óng mùc, kh«ng cã biÓu hiÖn xÊu trong hµnh ®éng, ph¸t ng«n lµm tæn h¹i ®Õn sù ®oµn kÕt néi bé c¬ quan. Trung thùc víi §¶ng. T«n träng nguyªn t¾c phª b×nh vµ tù phª b×nh. 1

- Thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh theo quy chÕ d©n chñ ë c¬ quan, quan hÖ, gÇn gòi víi nh©n d©n, ®-îc quÇn chóng nh©n d©n tÝn nhiÖm. - Thùc hiÖn t«t cuéc vËn ®éng häc tËp vµ lµm theo tÊm g-¬ng ®¹o ®øc Hå ChÝ Minh. 3. Thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao: - N¨m 2008, b¶n th©n ®· cã nhiÒu cã g¾ng trong thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao. B¶n th©n ®· nhËn thøc râ ch-a cã nhiÒu kinh nghiÖm, tõ ®ã ®· tËp trung thêi gian nghiªn cøu, tËp hîp, hÖ thèng c¸c tµi liÖu chuyªn m«n, häc hái kinh nghiÖm, tiÕp thu ý kiÕn gãp ý cña ®ång nghiÖp, ®ång chÝ, tõng b-íc n©ng cao n¨ng lùc thùc hµnh c«ng viÖc ®Ó ®¸p øng yªu cÇu nhiªmh vô.®-îc giao. KÕt qu¶ c«ng t¸c n¨m 20008, trªn lÜnh vùc c«ng t¸c cña ngµnh ®-îc Gi¸m ®èc giao gióp viÖc, c¸c phßng chuyªn m«n c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc së ®Òu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô, c¸c phßng chuyªn m«n cÊp huyÖn ®a sè ®Òu ®¶m b¶o chØ tiªu kÕ ho¹ch vµ yªu cÇu néi dung nhiÖm vô. Chi bé ®-îc ph©n c«ng theo dâi thùc hiÖn tèt vai trß l·nh ®¹o ®¬n vÞ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao. - Trong viÖc gi÷ mâi liªn hÖ víi cÊp uû c¬ së vµ thùc hiÖn nghÜa vô c«ng d©n n¬i c- tró, lu«n thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh sè 76/Q§-TW ngµy 15/6/2000 cña Bé ChÝnh trÞ. - Trong c«ng t¸c x©y dùng §¶ng, chÝnh quyÒn vµ ®oµn thÓ: Trong n¨m qua, lu«n cã ý thøc vµ tÝch cùc tham gia x©y dùng tæ chøc §¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ c¬ quan v÷ng m¹nh. 4. VÒ tæ chøc kû luËt: - B¶n th©n ®· tù x¸c ®Þnh râ nhiÖm vô, quyÒn h¹n vµ mèi quan hÖ cña m×nh víi ®ång chÝ, ®ång nghiÖp trong tæ chøc; Trong sinh ho¹t chÝnh trÞ còng nh- thùc hiÖn nhiÖm vô chuyªn mon, thùc hiÖn ®óng nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Tu©n theo, kh«ng chÇn trõ do dù khi ®-îc cÊp trªn giao nhiÖm vô; - Thùc hiÖn ®óng chÕ ®é sinh ho¹t §¶ng vµ ®ãng §¶ng phÝ theo quy ®Þnh. - Thùc hiÖn ®óng quy chÕ lµm viÖc cña BCH. G-¬ng mÉu thùc hiÖn vµ ®éng viªn ®ång chÝ, ®ång nghiÖp thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh c«ng t¸c cña c¬ quan. 5. S¸ng kiÕn, c¶i tiÕn trong c«ng t¸c: 2

- Trong n¨m ®· giµnh thêi gian ngoµi giê, thùc hiÖn: + ThiÕt kÕ phÇn mÒm qu¶n lý ®èi t-îng h-ëng trî cÊp x· héi theo NghÞ ®Þnh 67, ch¹y thö nghiÖm t¹i 2 phßng L§TBXH huyÖn Mü Léc vµ Trùc Ninh. + T¹o cæng th«ng tin ®iÖn tö vµ thiÕt kÕ phÇn mÒm trang Website cña së, t¹o nÒn c«ng nghÖ ban ®Çu cho ¸p dông tiªu chuÈn ISOO . - KÕt qu¶ thö nghiÖm kh¶ quan, cã kh¶ n¨ng ¸p dông vµo thùc tiÔn.
II- Nh÷ng tån t¹i, yÕu kÐm:

1. VÒ phÈm chÊt ®¹o ®øc, lèi sèng: Trong thùc hiÖn nguyªn t¾c phª b×nh vµ tù phª b×nh: Ch-a thùc sù m¹nh d¹n trong phª b×nh. NÆng vÒ vËn ®éng, thuyÕt phôc h¬n trùc tiÕp gãp ý th¼ng cho ®ång chÝ, ®ång nghiÖp. 2. Thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao: - MÆc dï ®· cè g¾ng, tÝch cùc nh-ng trong sö lý v¨n b¶n chØ ®¹o, ®iÒu hµnh, phßng chuyªn m«n tham m-u ®Ò nghÞ, mét sè viÖc cßn ®Ó chËm, ¶nh h-ëng ®Õn tiÕn ®é triÓn khai thùc hiÖn. - ViÖc xÕp lÞch lµm viÖc cßn h¹n chÕ. Tham viÖc, cã lóc ch-a l-îng ho¸ chuÈn ®-îc thêi gian, dÉn ®Õn dån viÖc, nhiÒu khi ph¶i lµm gÊp. - C«ng t¸c tuyªn gi¸o: ViÖc n¾m b¾t vµ ph¶n ¸nh dluËn vÒ §¶ng uû khèi cã th¸ng ch-a kÞp thêi.
IV. ®¸nh gi¸, xÕp lo¹i n¨m 2008:

- Tù ®¸nh gi¸, chÊm ®iÓm: + VÒ t- t-ëng chÝnh trÞ: 19 ®iÓm + VÒ phÈm chÊt, ®¹o ®øc lèi s«ng: 19 ®iÓm + VÒ thùc hiÖn nhiÖm vô ®-îc giao: 20 ®iÓm + VÒ tæ chøc kû luËt: 15 ®iÓm + §iÓm céng: 5 ®iÓm Tæng sè ®iÓm: 78 ®iÓm - Tù xÕp lo¹i: §¶ng viªn §ñ t- c¸ch, nhiÖm vô. hoµn thµnh tèt 3

Nam §Þnh, ngµy 02 th¸ng 12 n¨m 2008
Ng-êi kiÓm ®iÓm

Ph¹m §øc ChÝnh

4


								
To top