Docstoc

bao cao tong ket cong tac nam 2007 phuong huong nhiem vu nam 2008

Document Sample
bao cao tong ket cong tac nam 2007 phuong huong nhiem vu nam 2008 Powered By Docstoc
					ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng TB vµ XH

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè:

BC-L§TBXH

Nam §Þnh, ngµy

th¸ng 12 n¨m 2007
n¨m 2007

B¸o c¸o
KÕt qu¶ c«ng t¸c lao ®éng th-¬ng binh vµ X· héi ph-¬ng h-íng nhiÖm vô n¨m 2008 A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh.

1. ThuËn lîi: N¨m 2006 lµ n¨m b¶n lÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 20062010. D-íi sù l·nh ®¹o cña TØnh uû, H§ND, UBND tØnh, sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n cña Bé Lao ®éng - Th-¬ng binh vµ X· héi; Së Lao ®éng – Th-¬ng binh vµ X· héi ®· chñ ®éng, s¸ng t¹o, phèi hîp víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong tØnh ph¸t huy ®iÒu kiÖn thuËn lîi, kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó h-íng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi trong ®iÒu kiÖn: - Kinh tÕ tØnh cã b-íc ph¸t triÓn kh¸, ®êi sèng cña nh©n d©n nhÊt lµ nh©n d©n ë khu vùc n«ng th«n ngµy mét æn ®Þnh vµ n©ng cao. - Sù kÞp thêi, thiÕt thùc cña c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®ang ph¸t huy hiÖu qu¶ tÝch cùc, gióp cho c¸c ®èi t-îng cã c«ng víi c¸ch m¹ng, ®èi t-îng x· héi æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l-îng cuéc sèng. Lßng tin cña ®èi t-îng ng-êi cã c«ng, ®èi t-îng x· héi vµ nh©n d©n vµo ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ngµy thªm v÷ng ch¾c. - NhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ nh©n d©n vÒ tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò lao ®éng – viÖc lµm ®· cã b-íc chuyÓn biÕn tÝch cùc gãp phÇn quan träng cho Ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. 2. Khã kh¨n: - Lao ®éng thiÕu viÖc lµm cßn nhiÒu, chÊt l-îng lao ®éng thÊp; TÖ n¹n ma tuý vÉn lµ vÊn ®Ò bøc xóc vµ nhøc nhèi. - Khèi l-îng c«ng viÖc cña ngµnh lín, sù phèi hîp gi÷a ngµnh víi ngµnh; cÊp víi ngµnh cßn møc ®é. Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph-êng cßn h¹n chÕ v× vËy viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña Ngµnh ë c¬ së cßn ch-a cao. - HÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· ®-îc bæ sung, song nh×n chung cßn thiÕu ®ång bé vµ chång chÐo. 1

B. KÕt qu¶ c«ng t¸c 11 th¸ng, -íc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m 2007. I. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc.

1. Tham m-u cho TØnh uû- H§ND vµ UBND tØnh ban hµnh c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi trªn ®Þa bµn tØnh: - Ch-¬ng tr×nh vµ KÕ ho¹ch triÓn khai Ch-¬ng tr×nh Gi¶i quyÕt viÖc lµm-gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2006-2010; - TriÓn khai thùc hiÖn LuËt B¶o hiÓm x· héi trªn toµn tØnh; - Thùc hiÖn c«ng t¸c d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho lao ®éng n«ng th«n n¨m 2007 vµ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông kinh phÝ tõ Dù ¸n “T¨ng c­êng n¨ng lùc ®µo t¹o nghÒ” trªn ®Þa bµn tØnh; - Ch-¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn Ch-¬ng tr×nh phßng chèng tÖ n¹n m¹i d©m giai ®o¹n 2006-2010. Quy ®Þnh viÖc cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh-Gi¸o dôc-Lao ®éng x· héi trªn ®Þa bµn tØnh, QuyÕt ®Þnh viÖc tiÕp nhËn, qu¶n lý, nu«i d-ìng ®èi t-îng t¹i Trung t©m B¶o trî x· héi; - TriÓn khai thùc hiÖn viÖc cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång. - TriÓn khai NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch trî gióp x· héi vµ c¸c v¨n b¶n triÓn khai rµ so¸t hé nghÌo n¨m 2007; - TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng míi n¨m 2007 thuéc “ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¶m nghÌo”. - ChØ thÞ vµ KÕ ho¹ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh LiÖt sü trªn ®Þa bµn tØnh nh-: Th¨m tÆng quµ ®èi t-îng chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng, Truy tÆng danh hiÖu Bµ mÑ ViÖt Nam Anh hïng; TiÕp nhËn vµ bµn giao hµi cèt liÖt sü hy sinh tõ Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo do Qu©n khu 4 bµn giao cho tØnh; Khëi c«ng x©y dùng §µi t­ëng niÖm LiÖt sü tØnh v.v… xung tham gi¶i Thµnh lËp Ban chØ ®¹o gi¶i quyÕt hå s¬ Thanh niªn phong bÞ th-¬ng cña tØnh cßn tån ®äng. §ång thêi, m-u cho Ban chØ ®¹o x©y dùng quy tr×nh xÐt duyÖt, quyÕt hå s¬ TNXP cßn tån ®äng;

- KÕ ho¹ch tæ chøc vµ triÓn khai thùc hiÖn TuÇn lÔ quèc gia ATVSL§-PCCN trªn ®Þa bµn tØnh; 2. Së ®· trùc tiÕp ban hµnh 89 v¨n b¶n h-íng dÉn, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph-¬ng trong tØnh thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thuéc ngµnh nh-: 2

- H-íng dÉn triÓn khai ch-¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm, thùc hiÖn luËt lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp, xuÊt khÈu lao ®éng; - H-íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n-íc vÒ ®µo t¹o nghÒ trong ®ã tËp trung vµo d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n, t¨ng c-êng n¨ng lùc ®µo t¹o nghÒ cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ trong tØnh; - H-íng dÉn, ®«n ®èc, triÓn khai thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh phßng chèng tÖ n¹n m¹i d©m, cai nghiÖn ma tuý, rµ so¸t hé nghÌo n¨m 2007; C¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng, triÓn khai hÖ thèng chØ tiªu gi¸m s¸t trong vµ d¹y nghÒ cho ng-êi nghÌo trong ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¶m nghÌo. - H-íng dÉn ®«n ®èc triÓn khai xÐt duyÖt hå s¬ thanh niªn xung phong, chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, mai t¸ng phÝ ®èi víi héi viªn Héi cùu chiÕn binh, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn vµ con ®Î cña hä bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc v.v... - H-íng dÉn, ®«n ®èc, triÓn khai c¸c ho¹t ®éng §Òn ¬n ®¸p nghÜa, kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh LiÖt sü (27/7/1947-27/7/2007). 3. C¸c Phßng Néi vô Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi c¸c huyÖn, thµnh phè ®· tham m-u gióp UBND huyÖn ban hµnh trªn 140 v¨n b¶n vµ trùc tiÕp ban hµnh trªn 265 v¨n b¶n h-íng dÉn, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph-¬ng trong tØnh thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thuéc ngµnh nh-: - TriÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ TuÇn lÔ Quèc gia an toµn lao ®éng, tù kiÓm tra viÖc thùc hiÖn luËt lao ®éng trªn ®Þa bµn huyÖn, vèn vay gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng trong huyÖn v.v.. - X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng ®i xuÊt khÈu lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ tuyÓn dông lao ®éng, tuyªn truyÒn nh©n réng c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ b»ng h×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng. - C¸c ho¹t ®éng d¹y nghÒ g¾n víi gi¶i quyÕt viÖc lµm trong ®ã tËp trung vµo d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n, d¹y nghÒ cho ng-êi nghÌo, d¹y nghÒ cho ng-êi khuyÕt tËt vv… -Tæ chøc cã hiÖu qu¶, ý nghÜa c¸c ho¹t ®éng kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh LiÖt sü 27/7/1947-27/7/2007, gi¶i quyÕt hå s¬ thanh niªn xung phong bÞ th-¬ng tån ®äng, cÊp thÎ b¶o hiÓm y tÕ cho c¸c diÖn ®èi t­îng ng­êi cã c«ng v… 3

- CÊp thÎ BHYT cho ng-êi nghÌo, trî cÊp tÕt nguyªn ®¸n cho ®èi t-îng x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, cøu trî x· héi t¹i céng ®ång cho ®èi t-îng x· héi, rµ so¸t hé nghÌo n¨m 2008, rµ so¸t ®èi t-îng cøu trî x· héi t¹i ®Þa ph-¬ng theo NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP. - H-íng dÉn tæ chøc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý t¹i trung t©m vµ céng ®ång v.v…
II. KÕt qu¶ Thùc hiÖn nhiÖm vô.

1. LÜnh vùc Lao ®éng – TiÒn l-¬ng- D¹y nghÒ. a. Gi¶i quyÕt viÖc lµm. HiÖn nay, trªn ®Þa bµn tØnh Nam §Þnh cã kho¶ng 10 ngµn ng-êi b-íc vµo tuæi lao ®éng, hµng v¹n ng-êi ë n«ng th«n cßn thiÕu viÖc lµm vµ ch-a cã viÖc lµm ®Çy ®ñ víi 4,94% lao ®éng thÊt nghiÖp ë khu vùc thµnh thÞ ®ang lµ th¸ch thøc ®èi víi c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cña tØnh. §øng tr-íc thùc tr¹ng trªn, tØnh ®· chñ ®éng chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh triÓn khai cô thÓ ho¸ kÞp thêi c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tØnh. Næi bËt lµ: - Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹o më viÖc lµm t¹i chç cho ng-êi lao ®éng; - §Èy m¹nh c¸c gi¶i ph¸p nh»m hç trî trùc tiÕp cho ng-êi lao ®éng; Víi hai nhãm gi¶i ph¸p trªn, n¨m 2007 tØnh Nam §Þnh ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 37.800 ng-êi, v-ît 0,26% so víi kÕ ho¹ch. Trong ®ã: T¨ng tr-ëng kinh tÕ t¹o viÖc lµm t¹i tØnh. : 27.500 ng-êi. : §i lµm viÖc ë tØnh ngoµi cã viÖc lµm æn ®Þnh 7.800 ng-êi. XuÊt khÈu lao ®éng 2.500 ng-êi. KÕt qu¶ ®iÒu tra chän mÉu vÒ lao ®éng viÖc lµm vµ thÊt nghiÖp n¨m 2007. Tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ lµ 4,56%; Thêi gian sö dông lao ®éng khu vùc n«ng th«n lµ 83%. * §¸nh gi¸: §· cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c cÊp c¸c ngµnh trong tØnh, cña ®éi ngò c¸n bé ngµnh lao ®éng 4 :

th-¬ng binh x· héi ®· kÞp thêi tham m-u cho cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng c¸c khu, côm c«ng nghiÖp, ph¸t triÓn lµng nghÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng hay b»ng c¸c biÖn ph¸p hç trî trùc tiÕp nh- cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng t- vÊn giíi thiÖu viÖc lµm, xuÊt khÈu lao ®éng t¹i ®Þa ph-¬ng v.v.. §i ®Çu trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng th«ng qua xuÊt khÈu lao ®éng cã huyÖn Vô B¶n, qua gi¶i ph¸p cho vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm cã huyÖn Xu©n Tr-êng. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®-îc vÉn cßn mét sè khã kh¨n, tån t¹i trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm ë mét sè huyÖn nh-: Tû lÖ nî qu¸ h¹n vèn vay gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn cao ë huyÖn ý Yªn, NghÜa H-ng; Vèn tån ®äng nhiÒu nh- thµnh phè Nam §Þnh, huyÖn NghÜa H-ng vµ chØ tiªu xuÊt khÈu lao ®éng trong toµn tØnh kh«ng ®¹t chØ tiªu. * ®éng: - ThÞ tr-êng ng-êi lao ®éng quan t©m (thu nhËp cao, ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt) nh- Hµn quèc, NhËt b¶n, yªu cÇu ®iÒu kiÖn tuyÓn dông cao, thêi gian chê xuÊt c¶nh qu¸ l©u. Tû lÖ øng viªn ®-îc chän so víi ng-êi lao ®éng cã nhu cÇu qu¸ thÊp nªn kÕt qu¶ xuÊt c¶nh kh«ng nhiÒu. - Mét sè thÞ tr-êng yªu cÇu ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn tuyÓn dông b×nh th-êng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc chÊp nhËn ®-îc, thu nhËp kh¸, thêi gian chê xuÊt c¶nh kh«ng qu¸ l©u phÇn lín ®Òu lµ thÞ tr-êng míi, kh«ng æn ®Þnh nªn Ýt ng-êi lao ®éng quan t©m. - ThÞ tr-êng thu hót nhiÒu lao ®éng, ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn tuyÓn dông dÔ dµng, thêi gian chê xuÊt c¶nh ng¾n (malaysia) nh-ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng tèt, thu nhËp thÊp, ngµy cµng Ýt ng-êi lao ®éng quan t©m. - Sù hîp t¸c, phèi hîp cña c¸c ®Þa ph-¬ng víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng ch-a thùc sù cã hiÖu qu¶ trong t- vÊn, t¹o nguån vµ cung øng nguån víi c¸c c«ng ty xuÊt khÈu lao ®éng. - NhiÒu doanh nghiÖp khi cã nguån ch-a cã ®¬n hµng, khi cã ®¬n hµng l¹i kh«ng ®ñ nguån. - C¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc ch-a cã gi¶i ph¸p tèt trong qu¶n lý vµ ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ. b. TiÒn l-¬ng doanh nghiÖp: Nguyªn nh©n kh«ng ®¹t chØ tiªu xuÊt khÈu lao

5

N¨m 2007 Ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi ®· b¸m s¸t nhiÖm vô chÝnh trÞ, chØ tiªu, kÕ ho¹ch ®«n ®èc h-íng dÉn thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn ®ång thêi kÞp thêi triÓn khai thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch míi cña §¶ng, Nhµ n-íc ®Õn c¸c doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã chung ta th-êng xuyªn quan t©m ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng cña chñ sö dông lao ®éng ®èi víi ng-êi lao ®éng. Cô thÓ: - Tham m-u gióp UBND tØnh giao tr¸ch nhiÖm cho c¸c së, ngµnh, ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp , uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè vµ liªn ®oµn lao ®éng tØnh triÓn khai thùc hiÖn LuËt B¶o hiÓm x· héi b¾t buéc; - H-íng dÉn c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn tù kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng cña tØnh tham gia gi¶i quyÕt døt ®iÓm tranh chÊp lao ®éng tËp thÓ t¹i c«ng ty TNHH Yuongone Nam §Þnh, qua ®ã ®· æn ®Þnh chÝnh trÞ t¹i c«ng ty trong ngµy bÇu cö Quèc héi kho¸ XII. - Tæng hîp sè l-îng doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31 th¸ng 8 n¨m 2007 lµ 2.113 doanh nghiÖp; - TiÕp nhËn, ®¨ng ký hÖ thèng thang b¶ng l-¬ng, b¶ng l-¬ng cho 47 doanh nghiÖp, duyÖt vµ ®¨ng ký néi quy lao ®éng cho 15 doanh nghiÖp; tiÕp nhËn theo dâi 07 tho¶ -íc lao ®éng tËp thÓ. - Tham gia cïng Ban ®æi míi s¾p xÕp doanh nghiÖp thÈm ®Þnh ®¨ng ký sö dông 116 thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng. - Tæ chøc huÊn luyÖn ATVSL§ trong n«ng nghiÖp theo dù ¸n cña tæ chøc AILLO t¹i x· Nam D-¬ng, Nam Trùc. KÕt qu¶ ®· thùc hiÖn ®-îc 1.325 ng-êi c¶i thiÖn ®-îc t×nh h×nh ATVSL§ trong n«ng nghiÖp. c. D¹y nghÒ: TriÓn khai ®Ò ¸n x· héi ho¸ d¹y nghÒ giai ®o¹n 2006 – 2010 trªn ®Þa bµn tØnh, hÖ thèng c¸c c¬ së d¹y nghÒ ngµy cµng ph¸t triÓn ®a d¹ng phong phó; c¸c c¬ së d¹y nghÒ d©n lËp, c¬ së d¹y nghÒ thuéc c¸c doanh nghiÖp vµ hîp t¸c x· t¨ng kh¸ nhanh. §Õn nay trªn ®Þa bµn tØnh cã 34 c¬ së cã ho¹t ®éng d¹y nghÒ gåm: 11 c¬ së do c¸c ngµnh, ®oµn thÓ trung -¬ng, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ qu¶n lý; 23 c¬ së do tØnh qu¶n lý. Sè c¬ së d¹y nghÒ nµy ®· ®µo t¹o ®µo t¹o nghÒ cho 17.564 lao ®éng v-ît kÕ ho¹ch 47,2%, ®-a tû lÖ 6

lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ lªn 25,35%, t¨ng 1, 85% so víi n¨m 2006 ( 23,50%). Trong ®ã: + 2.100 lao ®éng ®-îc thô h-ëng ch-¬ng tr×nh d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n, 512 lao ®éng ®-îc häc nghÒ nhê thô h-ëng ch-¬ng tr×nh d¹y nghÒ cho lao ®éng thuéc hé nghÌo. + 100 ng-êi tµn tËt ®· ®-îc häc nghÒ b»ng ch-¬ng tr×nh môc tiªu d¹y nghÒ cho ng-êi tµn tËt. * §¸nh gi¸ : KÕt qu¶ d¹y nghÒ n¨m 2007 ®· v-ît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra trong ®ã cã huyÖn NghÜa H-ng lµ huyÖn tiªu biÓu ®i ®Çu trong c«ng t¸c tham m-u cho cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng triÓn khai ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, ®µo t¹o nghÒ trªn ®Þa bµn, hoµn thµnh tèt chØ tiªu kÕ ho¹ch ®-îc giao vÒ sè lao ®éng qua ®µo t¹o, qua ®µo t¹o nghÒ vµ tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ trªn ®Þa bµn. Tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng huyÖn lµm ch-a tèt nh- thµnh phè Nam §Þnh vµ huyÖn Mü Léc. 2. C«ng t¸c Th-¬ng binh liÖt sü - ng-êi cã c«ng. N¨m 2007 lµ n¨m kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh LiÖt sü 27/7/1947-27/7/2007 ®©y lµ ho¹t ®éng ý nghÜa quan träng võa ®Ó ghi nhí c«ng lao nh÷ng ng-êi con -u tó cña d©n téc ®· hy sinh x-¬ng m¸u v× d©n, v× n-íc võa ®Ó biÓu thÞ t×nh c¶m cña toµn §¶ng, toµn d©n ®èi víi c¸c liÖt sü th-¬ng binh vµ ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. Víi nhËn thøc ®ã, toµn §¶ng toµn d©n vµ ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c Th-¬ng binh liÖt sü tØnh Nam §Þnh n¨m qua ®· chñ ®éng tham m-u gióp cÊp uû, chÝnh quyÒn, Ban chØ ®¹o thùc hiÖn Ph¸p lÖnh Ng-êi cã c«ng t¹i ®Þa ph-¬ng tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung thiÕt thùc hiÖu qu¶ gãp phÇn ®Òn ¬n, tri ©n ®Õn th-¬ng bÖnh binh, th©n nh©n liÖt sü vµ nh÷ng ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng trong toµn tØnh. Cô thÓ: - Thùc hiÖn tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn mäi tÇng líp nh©n d©n vÒ ý nghÜa cña ngµy Th-¬ng binh - LiÖt sü (27/7), sù hy sinh, cèng hiÕn cña c¸c liÖt sü vµ gia ®×nh liÖt sü, c¸c th-¬ng, bÖnh binh; sù quan t©m cña c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph-¬ng, nh÷ng thµnh tùu trong c«ng t¸c Th-¬ng binh - LiÖt sü thêi gian qua… - Tæ chøc long träng LÔ tiÕp nhËn vµ bµn giao 17 hµi cèt liÖt sü lµ con em quª h-¬ng Nam §Þnh hy sinh t¹i n-íc Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo do Qu©n khu 4 bµn giao ngµy 02/6/2007 ®¶m b¶o trang nghiªm, chu ®¸o. 7

- Tæ chøc vµ phôc vô §oµn ®¹i biÓu ®¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ cña tØnh, c¸c huyÖn, thµnh phè ®i viÕng nghÜa trang liÖt sü Tr-êng S¬n, nghÜa trang liÖt sü ®-êng 9 tØnh Qu¶ng TrÞ ®¹t kÕt qu¶ tèt. - Tham m-u tæ chøc LÔ t©m linh, x©y dùng kÕ ho¹ch chuÈn bÞ c¸c ph-¬ng tiÖn vËt chÊt, kinh phÝ, ®Þa ®iÓm thùc hiÖn LÔ khëi c«ng x©y dùng §µi t-ëng niÖm liÖt cña tØnh theo ®óng thêi gian, ®¶m b¶o trang träng, nghÜa. vµ ®Ó sü ý

- Cïng víi L·nh ®¹o tØnh ®i th¾p h-¬ng cho c¸c liÖt sü t¹i NghÜa trang liÖt sü thµnh phè, nghÜa trang liÖt sü c¸c ®Þa ph-¬ng thÓ hiÖn sù quan t©m, t«n kÝnh ®èi víi c¸c liÖt sü ®· hy sinh v× nÒn ®éc lËp, tù do cña Tæ quèc trong dÞp kû niÖm 27/7/2007. - XÐt duyÖt ph©n bæ kinh phÝ Trung -¬ng hç trî ®Ó x©y dùng, tu söa mé, nghÜa trang liÖt sü cho 18 c«ng tr×nh cña tØnh vµ c¸c ®Þa ph-¬ng. - Tham m-u cho TØnh uû, UBND tØnh tæ chøc trao tÆng 619.630 bé chuyªn chÐn pha trµ, chÊt liÖu Sø H¶i D-¬ng cho c¸c gia ®×nh ®èi t-îng chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng cña tØnh nh©n dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh - LiÖt sü. Tæng gi¸ trÞ quµ tÆng nµy lµ: 6.066.177.700 ®ång (S¸u tû, kh«ng tr¨m s¸u m-¬i s¸u triÖu, mét tr¨m b¶y m-¬i b¶y ngµn, b¶y tr¨m ®ång). - XÐt duyÖt, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho 66.138 ®èi t-îng ng-êi cã c«ng ®-îc h-ëng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc. - §«n ®èc, chØ ®¹o, h-íng dÉn c¸c cÊp, c¸c ngµnh vËn ®éng nh©n d©n lµm tèt 05 Phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa v-ît chØ tiªu ®Ò ra nh-: X©y míi 47/21 nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ 948 triÖu ®ång ®¹t 224% kÕ ho¹ch; Söa ch÷a 101/100 nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ 635 triÖu ®ång ®¹t 101% so víi kÕ ho¹ch; VËn ®éng ®ãng gãp Quü §Òn ¬n ®¸p nghÜa ®-îc 3.070 triÖu ®ång/2250 triÖu ®ång ®¹t tû lÖ 136% so víi kÕ ho¹ch. - ThÈm ®Þnh, xÐt duyÖt 850 hå s¬ thanh niªn xung phong cho 08 huyÖn, thµnh phè, (Trùc Ninh, H¶i HËu, Thµnh phè Nam §Þnh, Nam Trùc, NghÜa H-ng, Xu©n Tr-êng, Giao Thuû, Vô B¶n) ®Õn nay ®· ®-a ra Ban chØ ®¹o thùc hiÖn ph¸p lÖnh -u ®·i ng-êi cã c«ng tØnh xÐt duyÖt. KÕt qu¶: 113 hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn, 354 hå s¬ ph¶i kiÓm tra x¸c minh l¹i, 383 hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn. Cã ®-îc kÕt qu¶ nµy lµ do ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc trong toµn ngµnh víi tinh thÇn tËn tuþ phôc vô ®· chñ 8

®éng nghiªn cøu, t×m hiÓu chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, kÞp thêi h-íng dÉn cho ®èi t-îng thiÕt lËp hå s¬ nhanh chãng, chÝnh x¸c. Nh×n chung c¸c huyÖn, thµnh phè ®Òu thùc hiÖn rÊt tèt c¸c hoat ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, tri ©n nh÷ng ng-êi cã c«ng nh-ng trong ®ã tiªu biÓu nhÊt lµ huyÖn H¶i HËu. §©y lµ ®Þa ph-¬ng thùc hiÖn tèt c¶ vÒ c«ng t¸c nghiÖp vô, c«ng t¸c phong trµo vµ lµ ®Þa ph-¬ng dÉn ®Çu vÒ gi¶i quyÕt ®¬n th- khiÕu n¹i kÞp thêi, ®óng thÈm quyÒn ngay tõ c¬ së. KÕt qu¶ n¨m 2007 H¶i HËu ®· gi¶i quyÕt cho 15.569 hå s¬, x©y míi 09 nhµ, söa ch÷a 15 nhµ v-ît kÕ ho¹ch 300% kÕ ho¹ch v.v… 3. B¶o trî x· héi vµ phßng chèng tÖ n¹n x· héi. a. C«ng t¸c gi¶m nghÌo. TriÓn khai vµ thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch trong Ch-¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2006-2010, Ngµnh Lao ®éng - TB vµ XH ®· phèi hîp kh¸ chÆt chÏ víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc héi, ®oµn thÓ vµ toµn d©n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng-êi nghÌo v-¬n lªn tho¸t nghÌo. + Cho 22.684 l-ît hé gia ®×nh thuéc diÖn nghÌo ®-îc vay vèn -u ®·i ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi sè tiÒn 143,7 tû ®ång; + CÊp 149482 thÎ BHYT miÔn phÝ kh¸m ch÷a bÖnh vµ ch¨m sãc søc khoÎ khi ®au èm ë c¸c c¬ së y tÕ cho ng-êi nghÌo; + Hç trî 659 em häc sinh thuéc diÖn con hé nghÌo ®-îc h-ëng -u ®·i trong gi¸o dôc phæ th«ng c¬ së, cÊp 5000 giÊy chøng nhËn häc sinh sinh viªn con hé nghÌo ®-îc h-ëng trî cÊp trong gi¸o dôc. + VËn ®éng c¸c tÇng líp d©n c- ñng hé quü v× ng-êi nghÌo trong n¨m 2007 x©y míi 34 nhµ ®¹i ®oµn kÕt, söa ch÷a 408 nhµ víi kinh phÝ 917,48 triÖu ®ång. + TriÓn khai d¹y nghÒ miÔn phÝ cho 512 ng-êi nghÌo. + Tæ chøc 827 líp tËp huÊn vÒ trång trät vµ ch¨n nu«i cho 16.540 l-ît ng-êi nghÌo tham gia qua ®ã gióp ng-êi nghÌo s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ t¨ng thu nhËp ®Ó v-¬n lªn tho¸t nghÌo. + Tæ chøc tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc cho 4.170 c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¶m nghÌo ë c¸c cÊp ®Æc biÖt lµ c¸c tr-ëng th«n, xãm, tæ d©n phè; + Phèi hîp víi §µi ph¸t thanh truyÒn h×nh, B¸o Nam §Þnh vµ §µi ph¸t thanh 03 huyÖn NghÜa H-ng, Trùc Ninh, Nam Trùc tuyªn truyÒn c¸c chÝnh s¸ch hç trî ng-êi nghÌo, c¸c m« h×nh v-ît khã v-¬n lªn tho¸t nghÌo; In 26 ngh×n cuèn tµi liÖu vÒ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi nghÌo ®Ó ph¸t cho hé gia ®×nh nghÌo.

9

+ TriÓn khai hÖ thèng chØ tiªu gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ tíi c¸c së, ban ngµnh, c¸c huyÖn, thµnh phè trong toµn tØnh. KÕt qu¶, tû lÖ hé nghÌo toµn tØnh gi¶m ®-îc 1,88% (tõ 11,08% n¨m 2006 xuèng cßn 9,2% n¨m 2007) v-ît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. C¸c huyÖn, thµnh phè ®· cã sù quan t©m l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, s©u s¸t cña chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng, sù tham m-u tÝch cùc cña ban chØ ®¹o gi¶i quyÕt viÖc lµm gi¶m nghÌo ®· thu hót ®-îc ®«ng ®¶o cña c¸c tÇng líp d©n c- trong viÖc thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p gi¶m nghÌo nh- thµnh phè Nam §Þnh, H¶i HËu, Xu©n Tr-êng. Tuy nhiªn vÉn cßn ®Þa ph-¬ng thùc hiÖn ch-a tèt c«ng t¸c gi¶m nghÌo nh-: NghÜa H-ng, Mü Léc, ý Yªn, Vô B¶n, Giao Thuû kh«ng ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch gi¶m nghÌo trong ®ã ®iÓn h×nh lµ huyÖn Mü Léc tØ lÖ t¸i nghÌo cao h¬n tû lÖ gi¶m nghÌo 0,58%, ý Yªn tØ lÖ t¸i nghÌo coa h¬n tØ lÖ gi¶m nghÌo 0,2%. b. C«ng t¸c b¶o trî x· héi. N¨m 2007 NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP vµ Th«ng t09/2007/TT-BL§TBXH ®-îc ChÝnh phñ vµ Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi ban hµnh. Ngay sau khi v¨n b¶n ®-îc ban hµnh tØnh ®· tæ chøc tËp huÊn, h-íng dÉn viÖc triÓn khai ®ång bé trong toµn tØnh. - §· x©y dùng møc trî cÊp hµng th¸ng cho ®èi t-îng h-ëng chÝnh s¸ch B¶o trî x· héi vµ møc trî cÊp nu«i d-ìng cho ®èi t-îng t¹i c¸c trung t©m thuéc Së. - Gióp UBND d©n tØnh trî cÊp TÕt nguyªn ®¸n cho 3.642 hé nghÌo vµ 14.944 ®èi t-îng x· héi khã kh¨n, ®¶m b¶o mäi ng-êi d©n trong tØnh ®ñ ®iÒu kiÖn ®ãn tÕt. - Trî cÊp th-êng xuyªn t¹i céng ®ång cho 15.122 ®èi t-îng x· héi. - Phèi hîp víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ tiÕn hµnh ®o, l¾p ch©n gi¶ miÔn phÝ cho ®èi t-îng tµn tËt trªn ®Þa bµn tØnh; Phèi hîp víi Trung t©m D¹y nghÒ huyÖn NghÜa H-ng thùc hiÖn d¹y nghÒ cho 60 trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. c. C«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng tÖ n¹n x· héi. * C«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng m¹i d©m: - C«ng t¸c phßng, chèng tÖ n¹n m¹i d©m trªn ®Þa tØnh Nam §Þnh ®-îc th-êng xuyªn duy tr×, tuy nhiªn tÖ n¹n nµy vÉn cßn diÔn biÕn phøc t¹p mµ träng ®iÓm lµ ë c¸c ®Þa bµn gi¸p ranh liªn huyÖn, liªn tØnh. - Trong n¨m tØnh ®· th-êng xuyªn duy tr× c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, tuyªn truyÒn vÒ t¸c h¹i cña tÖ n¹n m¹i d©m nh-: X©y dùng míi côm pano tuyªn truyÒn t¹i khu vùc trung t©m huyÖn Vô B¶n, Trùc Ninh, H¶i HËu, In h¬n 20.000 tê r¬i vÒ phßng chèng m¹i d©m, tæ chøc tËp huÊn cho c¸n bé 10

héi phô n÷ c¸c cÊp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kiÕn thøc phßng chèng tÖ n¹n m¹i d©m, tuyªn truyÒn ph¸p lÖnh phßng, chèng m¹i d©m, g­¬ng ®iÓn h×nh vÒ phßng chèng m¹i d©m v.v…. - Phèi hîp víi chÝnh quyÒn, c«ng an, ®éi kiÓm tra liªn ngµnh 178 cña tØnh ®· kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phßng chèng mËi d©m tÞa mét sè c¬ së kinh doanh dÞch vô dÏ bÞ lîi dông ®Ó ho¹t ®éng m¹i d©m trªn ®Þa bµn, ph¸t hiÖn 04 c¬ së cã vi ph¹m kh«ng ®¨ng ký qu¶n lý ®èi víi kh¸ch ®Õn l-u tró. C¸c ®¬n vÞ ®Þa ph-¬ng ®· tiÕn hµnh thanh tra, sö lý 28 c¬ së vi ph¹m, ph¹t c¶nh c¸o 05 c¬ së, ph¹t tiÒn 11 c¬ së, ph¸t hiÖn, ng¨n ch¹n 2.154 tµi liÖu cã néi dung xÊu; tÞch thu 3.906 ®Üa phim cã néi dung kh«ng lµnh m¹nh, 03 nb¨ng r«n, 01 ®Çu CPU, 1.500 s¸ch c¸c lo¹i. - C«ng an tØnh ®· phèi hîp víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh b¾t, xö lý 8 vô m¹i d©m, 59 ®èi t-îng ho¹t ®éng m¹i d©m gåm 08 chñ chøa, 30 gi¸i b¸n d©m, 20 kh¸ch mua d©m vµ 01 m«i giíi m¹i d©m. §· lËp hå s¬ ®Ò nghÞ truy tè 08 vô víi 09 ®èi t-îng, xö lý hµnh chÝnh 50 ®èi t-îng mua b¸n d©m. * C«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý: - Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt vµ kinh phÝ ®Çu tcho c«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý cßn h¹n chÕ, song c¸c ®Þa ph-¬ng ®· phèi hîp víi ngµnh chØ ®¹o, tæ chøc cai nghiÖn cho 796 ®èi t-îng trong ®ã: Cai nghiÖn t¹i trung t©m 490 ®èi t-îng (cã 89 ®èi t-îng cai c-ìng chÕ ; 301 ®èi t-îng cai tù nguyÖn t¹i trung t©m) 406 ®èi t-îng ®-îc cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång. §¸nh gi¸: C«ng t¸c cai nghiÖn ®· ®-îc duy tr× th-êng xuyªn vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn xuèng 229 x· ph-êng, thÞ trÊn trong tØnh. ë mét sã ®Þa ph-¬ng c«ng t¸c cai nghiÖn ®· nhËn ®-îc sù quan t©m chØ ®¹o, cña cÊp uû ®¶ng chÝnh quyÒn, sù phèi kÕt hîp cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong viÖc triÓn khai tæ chøc cai nghiÖn nh- thµnh phè Nam §Þnh, huyÖn Giao Thñy, Xu©n Tr-êng. Tuy nhiªn c«ng t¸c cai nghiÖn tù nguyÖn, cai t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång n¨m 2007 ®· kh«ng ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch. * Nguyªn nh©n kh«ng ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ cai nghiÖn. - Ch-a n¾m ch¾c vµ ph©n lo¹i ®-îc sè l-îng tõng diÖn ®èi t-îng m¾c nghiÖn trªn ®Þa bµn (Gia ®×nh, th«n xãm .. dÊu). - C¬ së vËt chÊt cho cai nghiÖn b¾t buéc cßn qu¸ nhá bÐ, ch-a ®ñ ®iÒu kiÖn cho viÖc lao ®éng trÞ liÖu.

11

- C«ng t¸c cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång ®· ®-îc c¸c huyÖn, thµnh phè triÓn khai nh-ng cßn mang tÝnh phong trµo, ch-a bè trÝ ®ñ lùc l-îng vµ kinh phÝ. NhiÒu x·, ph-êng ch-a thÊy râ vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¬ së trong viÖc tæ chøc cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång nãi chung vµ qu¶n lý ng-êi nghiÖn t¹i céng ®ång nãi riªng. - Lùc l-îng c¸n bé lµm c«ng t¸c cai nghiÖn tõ tØnh ®Õn huyÖn, thµnh phè qu¸ máng; - C«ng t¸c kiÓm tra, ®«n ®èc gi¸m s¸t, s¬ tæng kÕt vµ nh©n ®iÓn h×nh cßn yÕu. - Ng-êi nghiÖn vµ gia ®×nh ng-êi dÊu, tõ chèi hîp t¸c víi chÝnh quyÒn cai nghiÖn, ng-êi d©n coi ®©y lµ bÖnh ®Õn t©m lý bi quan ch¸n n¶n thiÕu ý nghiÖn. nghiÖn t×m c¸ch che trong viÖc tæ chøc kh«ng ch÷a ®-îc dÉn chÝ, quyÕt t©m cai

- Mét sè c¬ së §¶ng, ChÝnh quyÒn, §oµn thÓ ch-a chØ ®¹o quyÕt liÖt, thùc hiÖn ®ång bé, coi d©y lµ nhiÖm vô cña C«ng an, Ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi; Y tÕ. 4. C«ng t¸c ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña ngµnh. - §¶m b¶o thùc hiÖn tèt viÖc tiÕp, gi¶i ®¸p chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ®èi t-îng. +Thô lý 04 ®¬n khiÕu n¹i, 03 ®¬n tè c¸o ®· gi¶i quyÕt 03 ®¬n khiÕu n¹i 03 ®¬n tè c¸o cßn 01 ®¬n khiÕu n¹i ®ang ®ang gi¶i quyÕt. + Gi¶i ®¸p vÒ chÝnh s¸ch cho 36/36 l-ît c«ng d©n ®Õn hái vµ ®Ò nghÞ. - TriÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c tù kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch -u ®·i ng-êi cã c«ng t¹i 229/229 x· ph-êng thÞ trÊn ®¹t 100% kÕ ho¹ch, tù kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch lao ®éng t¹i 120/120 doanh nghiÖp ®¹t 100% kÕ ho¹ch. Thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng t¹i 20/20 doanh nghiÖp ®¹t 100% kÕ ho¹ch; - LËp dù to¸n, cÊp ph¸t kÞp thêi nguån kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp -u ®·i ng-êi cã c«ng -íc ®¹t 430 tû ®ång b»ng 99,8% kÕ ho¹ch n¨m, trong ®ã: Chi trî cÊp hµng th¸ng 360 tû ®ång, trî cÊp 1 lÇn vµ c¸c lo¹i trî cÊp kh¸c 70 tû ®ång. - TriÓn khai kÕ ho¹ch tÆng quµ ®èi t-îng chÝnh s¸ch nh©n kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh LiÖt sü víi tæng trÞ gi¸ trªn 6 tû ®ång vµ khëi c«ng ®µi t-ëng niÖm liÖt sü cña tØnh. 12

iV. Ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Së:

N¨m 2007 ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c ®Çu t- x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ tõng b-íc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, ®éi ngò c¸n bé t¹i c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Së. §ã chÝnh lµ nh÷ng tiÒn ®Ò thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao. 1- Trung t©m Giíi thiÖu viÖc lµm: Trong n¨m Trung t©m ®· ®-îc t¨ng c-êng, hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ lµm viÖc vµ n¨ng lùc tr×nh ®é nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé thuéc trung t©m nh-: KÕt qu¶ n¨m 2007, trung t©m ®· t- vÊn vÒ viÖc lµm cho 2.753 ng-êi lao ®éng (®¹t 110% kÕ ho¹ch n¨m), giíi thiÖu viÖc lµm cho 692 lao ®éng (®¹t 173% kÕ ho¹ch n¨m), d¹y nghÒ cho 501 lao ®éng (®¹t 125%), phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng lµm thñ tôc ®-a 215 lao ®éng ®i lµm viÖc ë n-íc ngoµi ®¹t 315% kÕ ho¹ch n¨m. 2- Trung t©m D¹y nghÒ cho trÎ khuyÕt tËt §· gi¸o dôc d¹y ch÷ d¹y nghÒ, phôc håi chøc n¨ng cho 117 ch¸u (trong ®ã cã 92 ch¸u ®ang theo häc tõ n¨m 2006, 23 ch¸u ®· ra tr-êng vµ 25 ch¸u míi tuyÓn sinh trong n¨m 2007). §Ó ®¶m b¶o d¹y ch÷, d¹y nghÒ vµ phôc håi chøc n¨ng cho trÎ, Trung t©m ®· t¨ng c-êng c¬ së vËt chÊt vÒ n¬i häc, n¬i ë cña ®èi t-îng vµ n¬i lµm viÖc cña c¸n bé viªn chøc ®¬n vÞ. Tæ chøc d¹y ng«n ng÷, phôc håi chøc n¨ng cho c¸c ch¸u vµ d¹y nghÒ may, nghÒ méc d©n dông cho c¸c ch¸u. Trong n¨m, tËp thÓ c¸n bé, viªn chøc trung t©m ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn, kh¾c phôc khã kh¨n nu«i d-ìng, ch¨m sãc ®Ó c¸c ch¸u cã søc khoÎ tèt nhÊt ®¶m b¶o häc ch÷, häc nghÒ vµ phôc håi chøc n¨ng. Víi kh¶ n¨ng vµ t©m huyÕt cña m×nh ®éi ngò c¸n bé viªn chøc trung t©m ®· t¹o ®-îc bÇu kh«ng khÝ vui t-¬i phÊn khëi, xo¸ ®i mÆc c¶m trong tËt nguyÒn gióp c¸c em hoµ nhËp cuéc sèng céng ®ång. KÕt thóc n¨m häc 2006 cã 100% sè häc sinh ra tr-êng ®· ®-îc trung t©m tæ ch-c t- vÊn, giíi thiÖu viÖc lµm vµ ®-îc chñ sö dông lao ®éng ®¸nh gi¸ tèt. . 3- Trung t©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc Lao ®éng X· héi §· ®iÒu trÞ, cai nghiÖn tù nguyÖn cho 100 ®èi t-îng, cai nghiÖn c-ìng chÕ 89 ®èi t-îng. C«ng t¸c tiÕp nhËn vµ ®iÒu trÞ ®-îc thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh, ®óng ph¸c ®å cña Bé Y tÕ vµ Bé Lao ®éng TB vµ XH. Víi ®¹o ®øc, l-¬ng t©m vµ tr¸ch nhiÖm cña ng-êi c¸n bé- viªn chøc lµm c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu trÞ cho ng-êi nghiÖn ma tuý ®· ®¶m b¶o chu ®¸o, tËn t©m gióp ®èi t-îng 13

nhanh chãng c¾t c¬n, gi¶m bít ®au ®ín yªn t©m ®iÒu trÞ. Tuy nhiªn, c«ng t¸c theo dâi, qu¶n lý bÖnh nh©n sau cai (khi bÖnh nh©n vÒ víi céng ®ång) ch-a cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu v× vËy tû lÖ t¸i nghiÖn cßn kh¸ cao. ViÖc tæ chøc lao ®éng cho ®èi t-îng sau c¾t c¬n nghiÖn míi chØ lµm ®-îc nh÷ng viÖc nhá, thêi gian ng¾n. V× Trung t©m ch-a cã mÆt b»ng, ®Þa ®iÓm phôc vô lao ®éng trÞ liÖu cho ®èi t-îng sau cai. 4Trung t©m B¶o trî x· héi. Tæ chøc, nu«i d-ìng, qu¶n lý th-êng xuyªn t¹i trung t©m 41 ®èi t-îng x· héi, 34 ®èi t-îng t©m thÇn ph©n liÖt ®¶m b¶o chu ®¸o, an toµn. 100% ®èi t-îng x· héi nu«i d-ìng t¹i Trung t©m ®· ®-îc ch¨m lo vÒ y tÕ - søc khoÎ, ¨n uèng - sinh ho¹t, ®-îc trang bÞ, cÊp ph¸t quÇn ¸o, thuèc men vµ ®å dïng vÖ sinh c¸ nh©n v.v… Cuéc sèng æn ®Þnh, ®èi t-îng kh«ng cã ý ®Þnh bá trèn ra lang thang ngoµi x· héi mµ cßn tõng b-íc x©y dùng ®-îc ý thøc chÊp hµnh kû luËt, thãi quen lao ®éng t¹o ra nguån l-¬ng thùc, thùc phÈm gãp phÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña chÝnh ®èi t-îng t¹i Trung t©m.
C. §¸nh gi¸.

N¨m 2007, Ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi hoµn thµnh c¬ b¶n c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®-îc giao trong ®ã næi bËt lµ: - Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 37.800 ng-êi lao ®éng v-ît 0,26% kÕ ho¹ch; - D¹y nghÒ cho 17.564 ng-êi lao ®éng v-ît kÕ ho¹ch 47,2% ®-a tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ lªn 25,35% t¨ng 1,85% so víi n¨m 2006. - Gi¶m tû lÖ hé nghÌo trong toµn tØnh tõ 11,08% n¨m 2006 xuèng cßn 9,2% gi¶m 1,88% kÕ ho¹ch; - Trî cÊp th-êng xuyªn t¹i céng ®ång cho 15.122 ®èi t-îng x· héi ®¶m b¶o 100% ®èi t-îng x· héi t¹i céng ®ång ®-îc h-ëng trî cÊp vµ c¸c h×nh thøc ch¨m sãc søc khoÎ. - XÐt duyÖt, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho 15.122 ®èi t-îng ng-êi cã c«ng ®-îc thô h-ëng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc. - Chi tr¶ trî cÊp -u ®·i ®óng, ®ñ, kÞp thêi cho 100% ®èi t-îng ng-êi cã c«ng trªn ®Þa bµn. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè khã kh¨n ch-a ®-îc gi¶i quyÕt nh-: - C«ng t¸c qu¶n lý, cho vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn ph¸t sinh dù ¸n vµ vèn tån ®äng nhiÒu: 14

- Trong c«ng t¸c Gi¶i quyÕt viÖc lµm ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh-ng xuÊt khÈu lao ®éng ch-a ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. - Trong c«ng t¸c gi¶m nghÌo vÉn cßn mét sè huyÖn ch-a ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ gi¶m nghÌo; - Cng t¸c cai nghiÖn ma tuý tù nguyÖn, cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång ch-a ®¹t chØ tiªu, kÕ ho¹ch ®Ò ra.
D. nhiÖm vô träng t©m n¨m 2008.

- TriÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ Ch-¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm – gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2006-2010. N¨m 2008, gi¶i quyÕt viÖc lµm míi cho 38.500 ng-êi, trong ®ã gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç cho 28.500 ng-êi, lao ®éng ®i lµm viÖc ë tØnh ngoµi ®¹t 6600 ng-êi vµ xuÊt khÈu lao ®éng cho 3400 ng-êi. - TriÓn khai sµn giao dÞch lao ®éng viÖc lµm theo kÕ ho¹ch. - §µo t¹o nghÒ cho 17.877 lao ®éng trong ®ã tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ lµ 250 ng-êi, Trung cÊp nghÒ lµ 2.780 ng-êi, S¬ cÊp nghÒ lµ 14.387 ng-êi. N©ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ tõ 25,35% lªn 27,0%. - LËp kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn viÖc b¸o tin mé liÖt sü, rµ so¸t l¹i ®èi t-îng ng-êi nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc ®· ®-îc gi¶i quyÕt trî cÊp theo QuyÕt ®Þnh 120/2004/Q§-TTg ngµy 05/7/2004 cña Thñ t-íng chÝnh phñ. - TriÓn khai viÖc cÊp l¹i B»ng Tæ quèc ghi c«ng cho liÖt sü; vµ tËp trung xÐt duyÖt mét sè diÖn hå s¬ TNXP bÞ th-¬ng tån ®äng, ng-êi nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc; - Thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p hç trî ng-êi nghÌo, hé nghÌo v-¬n lªn tho¸t nghÌo, gi¶m tû lÖ hé nghÌo xuèng cßn 7,7%, gi¶m 1,5% so víi n¨m 2007. - Thùc theo NghÞ ng-êi tµn ngoµi trë hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng b¶o trî, cøu trî x· héi ®Þnh 67/2007/N§-CP vµ c¸c ho¹t ®éng trî gióp tËt, hç trî phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n-íc vÒ.

- N©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c cai nghiÖn trong ®ã ®Èy m¹nh c«ng t¸c cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång, sím ®-a 02 trung t©m ch÷a bÖnh gi¸o dôc (Xu©n Tr-êng, Thµnh phè Nam §Þnh) vµo ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn cai nghiÖn cho ®èi t-îng b¾t buéc, phßng chèng tÖ n¹n m¹i d©m. - Tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh kiÓm tra, tiÕp d©n, gi¶i quyÕt ®¬n th- khiÕu n¹i tè c¸o. Thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt lao ®éng t¹i 20 doanh nghiÖp, 15

Thanh tra viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh cña Ph¸p luËt d¹y nghÒ t¹i 10 c¬ së d¹y nghÒ. - §«n ®èc, theo dâi tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh §µi t-ëng niÖm LiÖt sü tØnh theo kÕ ho¹ch;
D. C¸c gi¶i ph¸p.

- Tranh thñ sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña TØnh Uû, Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n tØnh víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh b»ng viÖc ban hµnh c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt lång ghÐp vµo c¸c ch-¬ng tr×nh kh¸c ®Ó tØnh chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña ngµnh lao ®éng th-¬ng binh x· héi ë c¸c ®Þa ph-¬ng. - Tranh thñ c¸c nguån lùc vµ sù quan t©m chØ ®¹o cña Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi ®èi víi c¸c c«ng t¸c cña ngµnh t¹i tØnh. - Chñ ®éng g¾n kÕt vµ t¹o lËp míi quan hÖ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c Së, Ngµnh vµ c¸c huyÖn, thµnh phè ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c nhiÖm vô cña ngµnh. - TËp trung l·nh ®¹o, thùc hiÖn c«ng t¸c träng ®iÓm, thùc hiÖn nhanh gän, døt ®iÓm. Bè trÝ c¸n bé hîp lý ®ñ sè l-îng, chÊt l-îng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô. - Tæ tr×nh nhtham m-u ho¹t ®éng chøc s¬ kÕt, rót kinh nghiÖm mét sè c¸c ch-¬ng cai nghiÖn ma tuý, xuÊt khÈu lao ®éng... tõ ®ã cho tØnh chØ ®¹o c¸c ®Þa ph-¬ng ®Èy m¹nh c¸c nµy h¬n n÷a trong thêi gian tíi.

Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh trong n¨m 2007, ph-¬ng h-íng nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2008 vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n c«ng t¸c Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi trong nh÷ng n¨m tiÕp theo./.
[

N¬i nhËn:
- UBND tØnh; - H§ND tØnh; - Bé L§TBXH; - C¸c së, ban ngµnh; - C¸c Phßng NVL§TBXH c¸c huyÖn, thµnh phè; - L-u VT-TCHC.

Kt. Gi¸m ®èc

Phã gi¸m ®èc

16


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:946
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:16