bao cao tong ket cong tac nam 2007 phuong huong nhiem vu nam 2008 by vanphong1

VIEWS: 946 PAGES: 16

									ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng TB vµ XH

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè:

BC-L§TBXH

Nam §Þnh, ngµy

th¸ng 12 n¨m 2007
n¨m 2007

B¸o c¸o
KÕt qu¶ c«ng t¸c lao ®éng th-¬ng binh vµ X· héi ph-¬ng h-íng nhiÖm vô n¨m 2008 A. §Æc ®iÓm t×nh h×nh.

1. ThuËn lîi: N¨m 2006 lµ n¨m b¶n lÒ thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m 20062010. D-íi sù l·nh ®¹o cña TØnh uû, H§ND, UBND tØnh, sù chØ ®¹o vÒ chuyªn m«n cña Bé Lao ®éng - Th-¬ng binh vµ X· héi; Së Lao ®éng – Th-¬ng binh vµ X· héi ®· chñ ®éng, s¸ng t¹o, phèi hîp víi c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong tØnh ph¸t huy ®iÒu kiÖn thuËn lîi, kh¾c phôc khã kh¨n ®Ó h-íng dÉn vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi trong ®iÒu kiÖn: - Kinh tÕ tØnh cã b-íc ph¸t triÓn kh¸, ®êi sèng cña nh©n d©n nhÊt lµ nh©n d©n ë khu vùc n«ng th«n ngµy mét æn ®Þnh vµ n©ng cao. - Sù kÞp thêi, thiÕt thùc cña c¸c chÝnh s¸ch x· héi ®ang ph¸t huy hiÖu qu¶ tÝch cùc, gióp cho c¸c ®èi t-îng cã c«ng víi c¸ch m¹ng, ®èi t-îng x· héi æn ®Þnh vµ n©ng cao chÊt l-îng cuéc sèng. Lßng tin cña ®èi t-îng ng-êi cã c«ng, ®èi t-îng x· héi vµ nh©n d©n vµo ®-êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ n-íc ngµy thªm v÷ng ch¾c. - NhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ nh©n d©n vÒ tr¸ch nhiÖm gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò x· héi ®Æc biÖt lµ vÊn ®Ò lao ®éng – viÖc lµm ®· cã b-íc chuyÓn biÕn tÝch cùc gãp phÇn quan träng cho Ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña m×nh. 2. Khã kh¨n: - Lao ®éng thiÕu viÖc lµm cßn nhiÒu, chÊt l-îng lao ®éng thÊp; TÖ n¹n ma tuý vÉn lµ vÊn ®Ò bøc xóc vµ nhøc nhèi. - Khèi l-îng c«ng viÖc cña ngµnh lín, sù phèi hîp gi÷a ngµnh víi ngµnh; cÊp víi ngµnh cßn møc ®é. Tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph-êng cßn h¹n chÕ v× vËy viÖc tæ chøc thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña Ngµnh ë c¬ së cßn ch-a cao. - HÖ thèng v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt ®· ®-îc bæ sung, song nh×n chung cßn thiÕu ®ång bé vµ chång chÐo. 1

B. KÕt qu¶ c«ng t¸c 11 th¸ng, -íc thùc hiÖn nhiÖm vô n¨m 2007. I. Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc.

1. Tham m-u cho TØnh uû- H§ND vµ UBND tØnh ban hµnh c¸c v¨n b¶n chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh tæ chøc thùc hiÖn c«ng t¸c Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi trªn ®Þa bµn tØnh: - Ch-¬ng tr×nh vµ KÕ ho¹ch triÓn khai Ch-¬ng tr×nh Gi¶i quyÕt viÖc lµm-gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2006-2010; - TriÓn khai thùc hiÖn LuËt B¶o hiÓm x· héi trªn toµn tØnh; - Thùc hiÖn c«ng t¸c d¹y nghÒ ng¾n h¹n cho lao ®éng n«ng th«n n¨m 2007 vµ thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông kinh phÝ tõ Dù ¸n “T¨ng c­êng n¨ng lùc ®µo t¹o nghÒ” trªn ®Þa bµn tØnh; - Ch-¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch thùc hiÖn Ch-¬ng tr×nh phßng chèng tÖ n¹n m¹i d©m giai ®o¹n 2006-2010. Quy ®Þnh viÖc cai nghiÖn tù nguyÖn t¹i Trung t©m Ch÷a bÖnh-Gi¸o dôc-Lao ®éng x· héi trªn ®Þa bµn tØnh, QuyÕt ®Þnh viÖc tiÕp nhËn, qu¶n lý, nu«i d-ìng ®èi t-îng t¹i Trung t©m B¶o trî x· héi; - TriÓn khai thùc hiÖn viÖc cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång. - TriÓn khai NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch trî gióp x· héi vµ c¸c v¨n b¶n triÓn khai rµ so¸t hé nghÌo n¨m 2007; - TriÓn khai c¸c ho¹t ®éng míi n¨m 2007 thuéc “ch­¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¶m nghÌo”. - ChØ thÞ vµ KÕ ho¹ch tæ chøc c¸c ho¹t ®éng kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh LiÖt sü trªn ®Þa bµn tØnh nh-: Th¨m tÆng quµ ®èi t-îng chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng, Truy tÆng danh hiÖu Bµ mÑ ViÖt Nam Anh hïng; TiÕp nhËn vµ bµn giao hµi cèt liÖt sü hy sinh tõ Céng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo do Qu©n khu 4 bµn giao cho tØnh; Khëi c«ng x©y dùng §µi t­ëng niÖm LiÖt sü tØnh v.v… xung tham gi¶i Thµnh lËp Ban chØ ®¹o gi¶i quyÕt hå s¬ Thanh niªn phong bÞ th-¬ng cña tØnh cßn tån ®äng. §ång thêi, m-u cho Ban chØ ®¹o x©y dùng quy tr×nh xÐt duyÖt, quyÕt hå s¬ TNXP cßn tån ®äng;

- KÕ ho¹ch tæ chøc vµ triÓn khai thùc hiÖn TuÇn lÔ quèc gia ATVSL§-PCCN trªn ®Þa bµn tØnh; 2. Së ®· trùc tiÕp ban hµnh 89 v¨n b¶n h-íng dÉn, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph-¬ng trong tØnh thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thuéc ngµnh nh-: 2

- H-íng dÉn triÓn khai ch-¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm, thùc hiÖn luËt lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp, xuÊt khÈu lao ®éng; - H-íng dÉn triÓn khai thùc hiÖn qu¶n lý nhµ n-íc vÒ ®µo t¹o nghÒ trong ®ã tËp trung vµo d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n, t¨ng c-êng n¨ng lùc ®µo t¹o nghÒ cho c¸c c¬ së d¹y nghÒ trong tØnh; - H-íng dÉn, ®«n ®èc, triÓn khai thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh phßng chèng tÖ n¹n m¹i d©m, cai nghiÖn ma tuý, rµ so¸t hé nghÌo n¨m 2007; C¸c ho¹t ®éng truyÒn th«ng, triÓn khai hÖ thèng chØ tiªu gi¸m s¸t trong vµ d¹y nghÒ cho ng-êi nghÌo trong ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia gi¶m nghÌo. - H-íng dÉn ®«n ®èc triÓn khai xÐt duyÖt hå s¬ thanh niªn xung phong, chÕ ®é b¶o hiÓm y tÕ, mai t¸ng phÝ ®èi víi héi viªn Héi cùu chiÕn binh, chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn vµ con ®Î cña hä bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc v.v... - H-íng dÉn, ®«n ®èc, triÓn khai c¸c ho¹t ®éng §Òn ¬n ®¸p nghÜa, kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh LiÖt sü (27/7/1947-27/7/2007). 3. C¸c Phßng Néi vô Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi c¸c huyÖn, thµnh phè ®· tham m-u gióp UBND huyÖn ban hµnh trªn 140 v¨n b¶n vµ trùc tiÕp ban hµnh trªn 265 v¨n b¶n h-íng dÉn, chØ ®¹o c¸c ®¬n vÞ, ®Þa ph-¬ng trong tØnh thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c thuéc ngµnh nh-: - TriÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ TuÇn lÔ Quèc gia an toµn lao ®éng, tù kiÓm tra viÖc thùc hiÖn luËt lao ®éng trªn ®Þa bµn huyÖn, vèn vay gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng trong huyÖn v.v.. - X©y dùng c¸c kÕ ho¹ch khuyÕn khÝch ng-êi lao ®éng ®i xuÊt khÈu lao ®éng, t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ tuyÓn dông lao ®éng, tuyªn truyÒn nh©n réng c¸c m« h×nh ph¸t triÓn kinh tÕ b»ng h×nh thøc xuÊt khÈu lao ®éng. - C¸c ho¹t ®éng d¹y nghÒ g¾n víi gi¶i quyÕt viÖc lµm trong ®ã tËp trung vµo d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n, d¹y nghÒ cho ng-êi nghÌo, d¹y nghÒ cho ng-êi khuyÕt tËt vv… -Tæ chøc cã hiÖu qu¶, ý nghÜa c¸c ho¹t ®éng kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh LiÖt sü 27/7/1947-27/7/2007, gi¶i quyÕt hå s¬ thanh niªn xung phong bÞ th-¬ng tån ®äng, cÊp thÎ b¶o hiÓm y tÕ cho c¸c diÖn ®èi t­îng ng­êi cã c«ng v… 3

- CÊp thÎ BHYT cho ng-êi nghÌo, trî cÊp tÕt nguyªn ®¸n cho ®èi t-îng x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, cøu trî x· héi t¹i céng ®ång cho ®èi t-îng x· héi, rµ so¸t hé nghÌo n¨m 2008, rµ so¸t ®èi t-îng cøu trî x· héi t¹i ®Þa ph-¬ng theo NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP. - H-íng dÉn tæ chøc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng cai nghiÖn ma tuý t¹i trung t©m vµ céng ®ång v.v…
II. KÕt qu¶ Thùc hiÖn nhiÖm vô.

1. LÜnh vùc Lao ®éng – TiÒn l-¬ng- D¹y nghÒ. a. Gi¶i quyÕt viÖc lµm. HiÖn nay, trªn ®Þa bµn tØnh Nam §Þnh cã kho¶ng 10 ngµn ng-êi b-íc vµo tuæi lao ®éng, hµng v¹n ng-êi ë n«ng th«n cßn thiÕu viÖc lµm vµ ch-a cã viÖc lµm ®Çy ®ñ víi 4,94% lao ®éng thÊt nghiÖp ë khu vùc thµnh thÞ ®ang lµ th¸ch thøc ®èi víi c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cña tØnh. §øng tr-íc thùc tr¹ng trªn, tØnh ®· chñ ®éng chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh triÓn khai cô thÓ ho¸ kÞp thêi c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch vÒ khuyÕn khÝch ph¸t triÓn kinh tÕ nhiÒu thµnh phÇn cña §¶ng vµ Nhµ n-íc vµo ®iÒu kiÖn cô thÓ cña tØnh. Næi bËt lµ: - Ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi t¹o më viÖc lµm t¹i chç cho ng-êi lao ®éng; - §Èy m¹nh c¸c gi¶i ph¸p nh»m hç trî trùc tiÕp cho ng-êi lao ®éng; Víi hai nhãm gi¶i ph¸p trªn, n¨m 2007 tØnh Nam §Þnh ®· gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 37.800 ng-êi, v-ît 0,26% so víi kÕ ho¹ch. Trong ®ã: T¨ng tr-ëng kinh tÕ t¹o viÖc lµm t¹i tØnh. : 27.500 ng-êi. : §i lµm viÖc ë tØnh ngoµi cã viÖc lµm æn ®Þnh 7.800 ng-êi. XuÊt khÈu lao ®éng 2.500 ng-êi. KÕt qu¶ ®iÒu tra chän mÉu vÒ lao ®éng viÖc lµm vµ thÊt nghiÖp n¨m 2007. Tû lÖ thÊt nghiÖp ë thµnh thÞ lµ 4,56%; Thêi gian sö dông lao ®éng khu vùc n«ng th«n lµ 83%. * §¸nh gi¸: §· cã sù phèi kÕt hîp chÆt chÏ cña c¸c cÊp c¸c ngµnh trong tØnh, cña ®éi ngò c¸n bé ngµnh lao ®éng 4 :

th-¬ng binh x· héi ®· kÞp thêi tham m-u cho cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng ph¸t triÓn s¶n xuÊt, më réng c¸c khu, côm c«ng nghiÖp, ph¸t triÓn lµng nghÒ gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng hay b»ng c¸c biÖn ph¸p hç trî trùc tiÕp nh- cho vay gi¶i quyÕt viÖc lµm, ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng t- vÊn giíi thiÖu viÖc lµm, xuÊt khÈu lao ®éng t¹i ®Þa ph-¬ng v.v.. §i ®Çu trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm cho ng-êi lao ®éng th«ng qua xuÊt khÈu lao ®éng cã huyÖn Vô B¶n, qua gi¶i ph¸p cho vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm cã huyÖn Xu©n Tr-êng. Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng thµnh tÝch ®¹t ®-îc vÉn cßn mét sè khã kh¨n, tån t¹i trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt viÖc lµm ë mét sè huyÖn nh-: Tû lÖ nî qu¸ h¹n vèn vay gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn cao ë huyÖn ý Yªn, NghÜa H-ng; Vèn tån ®äng nhiÒu nh- thµnh phè Nam §Þnh, huyÖn NghÜa H-ng vµ chØ tiªu xuÊt khÈu lao ®éng trong toµn tØnh kh«ng ®¹t chØ tiªu. * ®éng: - ThÞ tr-êng ng-êi lao ®éng quan t©m (thu nhËp cao, ®iÒu kiÖn lµm viÖc tèt) nh- Hµn quèc, NhËt b¶n, yªu cÇu ®iÒu kiÖn tuyÓn dông cao, thêi gian chê xuÊt c¶nh qu¸ l©u. Tû lÖ øng viªn ®-îc chän so víi ng-êi lao ®éng cã nhu cÇu qu¸ thÊp nªn kÕt qu¶ xuÊt c¶nh kh«ng nhiÒu. - Mét sè thÞ tr-êng yªu cÇu ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn tuyÓn dông b×nh th-êng, ®iÒu kiÖn lµm viÖc chÊp nhËn ®-îc, thu nhËp kh¸, thêi gian chê xuÊt c¶nh kh«ng qu¸ l©u phÇn lín ®Òu lµ thÞ tr-êng míi, kh«ng æn ®Þnh nªn Ýt ng-êi lao ®éng quan t©m. - ThÞ tr-êng thu hót nhiÒu lao ®éng, ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn tuyÓn dông dÔ dµng, thêi gian chê xuÊt c¶nh ng¾n (malaysia) nh-ng ®iÒu kiÖn lµm viÖc kh«ng tèt, thu nhËp thÊp, ngµy cµng Ýt ng-êi lao ®éng quan t©m. - Sù hîp t¸c, phèi hîp cña c¸c ®Þa ph-¬ng víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng ch-a thùc sù cã hiÖu qu¶ trong t- vÊn, t¹o nguån vµ cung øng nguån víi c¸c c«ng ty xuÊt khÈu lao ®éng. - NhiÒu doanh nghiÖp khi cã nguån ch-a cã ®¬n hµng, khi cã ®¬n hµng l¹i kh«ng ®ñ nguån. - C¬ quan qu¶n lý nhµ n-íc ch-a cã gi¶i ph¸p tèt trong qu¶n lý vµ ®iÒu phèi ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ. b. TiÒn l-¬ng doanh nghiÖp: Nguyªn nh©n kh«ng ®¹t chØ tiªu xuÊt khÈu lao

5

N¨m 2007 Ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi ®· b¸m s¸t nhiÖm vô chÝnh trÞ, chØ tiªu, kÕ ho¹ch ®«n ®èc h-íng dÉn thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn ®ång thêi kÞp thêi triÓn khai thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch míi cña §¶ng, Nhµ n-íc ®Õn c¸c doanh nghiÖp. Bªn c¹nh ®ã chung ta th-êng xuyªn quan t©m ®Õn c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng cña chñ sö dông lao ®éng ®èi víi ng-êi lao ®éng. Cô thÓ: - Tham m-u gióp UBND tØnh giao tr¸ch nhiÖm cho c¸c së, ngµnh, ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp , uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè vµ liªn ®oµn lao ®éng tØnh triÓn khai thùc hiÖn LuËt B¶o hiÓm x· héi b¾t buéc; - H-íng dÉn c¸c doanh nghiÖp trªn ®Þa bµn tù kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng trong doanh nghiÖp. - Phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng cña tØnh tham gia gi¶i quyÕt døt ®iÓm tranh chÊp lao ®éng tËp thÓ t¹i c«ng ty TNHH Yuongone Nam §Þnh, qua ®ã ®· æn ®Þnh chÝnh trÞ t¹i c«ng ty trong ngµy bÇu cö Quèc héi kho¸ XII. - Tæng hîp sè l-îng doanh nghiÖp ®ang ho¹t ®éng trªn ®Þa bµn tØnh tÝnh ®Õn thêi ®iÓm 31 th¸ng 8 n¨m 2007 lµ 2.113 doanh nghiÖp; - TiÕp nhËn, ®¨ng ký hÖ thèng thang b¶ng l-¬ng, b¶ng l-¬ng cho 47 doanh nghiÖp, duyÖt vµ ®¨ng ký néi quy lao ®éng cho 15 doanh nghiÖp; tiÕp nhËn theo dâi 07 tho¶ -íc lao ®éng tËp thÓ. - Tham gia cïng Ban ®æi míi s¾p xÕp doanh nghiÖp thÈm ®Þnh ®¨ng ký sö dông 116 thiÕt bÞ cã yªu cÇu nghiªm ngÆt vÒ an toµn, vÖ sinh lao ®éng. - Tæ chøc huÊn luyÖn ATVSL§ trong n«ng nghiÖp theo dù ¸n cña tæ chøc AILLO t¹i x· Nam D-¬ng, Nam Trùc. KÕt qu¶ ®· thùc hiÖn ®-îc 1.325 ng-êi c¶i thiÖn ®-îc t×nh h×nh ATVSL§ trong n«ng nghiÖp. c. D¹y nghÒ: TriÓn khai ®Ò ¸n x· héi ho¸ d¹y nghÒ giai ®o¹n 2006 – 2010 trªn ®Þa bµn tØnh, hÖ thèng c¸c c¬ së d¹y nghÒ ngµy cµng ph¸t triÓn ®a d¹ng phong phó; c¸c c¬ së d¹y nghÒ d©n lËp, c¬ së d¹y nghÒ thuéc c¸c doanh nghiÖp vµ hîp t¸c x· t¨ng kh¸ nhanh. §Õn nay trªn ®Þa bµn tØnh cã 34 c¬ së cã ho¹t ®éng d¹y nghÒ gåm: 11 c¬ së do c¸c ngµnh, ®oµn thÓ trung -¬ng, c¸c tËp ®oµn kinh tÕ qu¶n lý; 23 c¬ së do tØnh qu¶n lý. Sè c¬ së d¹y nghÒ nµy ®· ®µo t¹o ®µo t¹o nghÒ cho 17.564 lao ®éng v-ît kÕ ho¹ch 47,2%, ®-a tû lÖ 6

lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ lªn 25,35%, t¨ng 1, 85% so víi n¨m 2006 ( 23,50%). Trong ®ã: + 2.100 lao ®éng ®-îc thô h-ëng ch-¬ng tr×nh d¹y nghÒ cho lao ®éng n«ng th«n, 512 lao ®éng ®-îc häc nghÒ nhê thô h-ëng ch-¬ng tr×nh d¹y nghÒ cho lao ®éng thuéc hé nghÌo. + 100 ng-êi tµn tËt ®· ®-îc häc nghÒ b»ng ch-¬ng tr×nh môc tiªu d¹y nghÒ cho ng-êi tµn tËt. * §¸nh gi¸ : KÕt qu¶ d¹y nghÒ n¨m 2007 ®· v-ît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra trong ®ã cã huyÖn NghÜa H-ng lµ huyÖn tiªu biÓu ®i ®Çu trong c«ng t¸c tham m-u cho cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng triÓn khai ®ång bé c¸c biÖn ph¸p qu¶n lý, ®µo t¹o nghÒ trªn ®Þa bµn, hoµn thµnh tèt chØ tiªu kÕ ho¹ch ®-îc giao vÒ sè lao ®éng qua ®µo t¹o, qua ®µo t¹o nghÒ vµ tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ trªn ®Þa bµn. Tuy nhiªn vÉn cßn nh÷ng huyÖn lµm ch-a tèt nh- thµnh phè Nam §Þnh vµ huyÖn Mü Léc. 2. C«ng t¸c Th-¬ng binh liÖt sü - ng-êi cã c«ng. N¨m 2007 lµ n¨m kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh LiÖt sü 27/7/1947-27/7/2007 ®©y lµ ho¹t ®éng ý nghÜa quan träng võa ®Ó ghi nhí c«ng lao nh÷ng ng-êi con -u tó cña d©n téc ®· hy sinh x-¬ng m¸u v× d©n, v× n-íc võa ®Ó biÓu thÞ t×nh c¶m cña toµn §¶ng, toµn d©n ®èi víi c¸c liÖt sü th-¬ng binh vµ ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. Víi nhËn thøc ®ã, toµn §¶ng toµn d©n vµ ®Æc biÖt lµ ®éi ngò c¸n bé lµm c«ng t¸c Th-¬ng binh liÖt sü tØnh Nam §Þnh n¨m qua ®· chñ ®éng tham m-u gióp cÊp uû, chÝnh quyÒn, Ban chØ ®¹o thùc hiÖn Ph¸p lÖnh Ng-êi cã c«ng t¹i ®Þa ph-¬ng tæ chøc thùc hiÖn c¸c néi dung thiÕt thùc hiÖu qu¶ gãp phÇn ®Òn ¬n, tri ©n ®Õn th-¬ng bÖnh binh, th©n nh©n liÖt sü vµ nh÷ng ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng trong toµn tØnh. Cô thÓ: - Thùc hiÖn tuyªn truyÒn s©u réng ®Õn mäi tÇng líp nh©n d©n vÒ ý nghÜa cña ngµy Th-¬ng binh - LiÖt sü (27/7), sù hy sinh, cèng hiÕn cña c¸c liÖt sü vµ gia ®×nh liÖt sü, c¸c th-¬ng, bÖnh binh; sù quan t©m cña c¸c cÊp uû ®¶ng, chÝnh quyÒn c¸c ®Þa ph-¬ng, nh÷ng thµnh tùu trong c«ng t¸c Th-¬ng binh - LiÖt sü thêi gian qua… - Tæ chøc long träng LÔ tiÕp nhËn vµ bµn giao 17 hµi cèt liÖt sü lµ con em quª h-¬ng Nam §Þnh hy sinh t¹i n-íc Céng hoµ D©n chñ Nh©n d©n Lµo do Qu©n khu 4 bµn giao ngµy 02/6/2007 ®¶m b¶o trang nghiªm, chu ®¸o. 7

- Tæ chøc vµ phôc vô §oµn ®¹i biÓu ®¶ng, chÝnh quyÒn, ®oµn thÓ cña tØnh, c¸c huyÖn, thµnh phè ®i viÕng nghÜa trang liÖt sü Tr-êng S¬n, nghÜa trang liÖt sü ®-êng 9 tØnh Qu¶ng TrÞ ®¹t kÕt qu¶ tèt. - Tham m-u tæ chøc LÔ t©m linh, x©y dùng kÕ ho¹ch chuÈn bÞ c¸c ph-¬ng tiÖn vËt chÊt, kinh phÝ, ®Þa ®iÓm thùc hiÖn LÔ khëi c«ng x©y dùng §µi t-ëng niÖm liÖt cña tØnh theo ®óng thêi gian, ®¶m b¶o trang träng, nghÜa. vµ ®Ó sü ý

- Cïng víi L·nh ®¹o tØnh ®i th¾p h-¬ng cho c¸c liÖt sü t¹i NghÜa trang liÖt sü thµnh phè, nghÜa trang liÖt sü c¸c ®Þa ph-¬ng thÓ hiÖn sù quan t©m, t«n kÝnh ®èi víi c¸c liÖt sü ®· hy sinh v× nÒn ®éc lËp, tù do cña Tæ quèc trong dÞp kû niÖm 27/7/2007. - XÐt duyÖt ph©n bæ kinh phÝ Trung -¬ng hç trî ®Ó x©y dùng, tu söa mé, nghÜa trang liÖt sü cho 18 c«ng tr×nh cña tØnh vµ c¸c ®Þa ph-¬ng. - Tham m-u cho TØnh uû, UBND tØnh tæ chøc trao tÆng 619.630 bé chuyªn chÐn pha trµ, chÊt liÖu Sø H¶i D-¬ng cho c¸c gia ®×nh ®èi t-îng chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng cña tØnh nh©n dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh - LiÖt sü. Tæng gi¸ trÞ quµ tÆng nµy lµ: 6.066.177.700 ®ång (S¸u tû, kh«ng tr¨m s¸u m-¬i s¸u triÖu, mét tr¨m b¶y m-¬i b¶y ngµn, b¶y tr¨m ®ång). - XÐt duyÖt, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho 66.138 ®èi t-îng ng-êi cã c«ng ®-îc h-ëng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc. - §«n ®èc, chØ ®¹o, h-íng dÉn c¸c cÊp, c¸c ngµnh vËn ®éng nh©n d©n lµm tèt 05 Phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa v-ît chØ tiªu ®Ò ra nh-: X©y míi 47/21 nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ 948 triÖu ®ång ®¹t 224% kÕ ho¹ch; Söa ch÷a 101/100 nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ 635 triÖu ®ång ®¹t 101% so víi kÕ ho¹ch; VËn ®éng ®ãng gãp Quü §Òn ¬n ®¸p nghÜa ®-îc 3.070 triÖu ®ång/2250 triÖu ®ång ®¹t tû lÖ 136% so víi kÕ ho¹ch. - ThÈm ®Þnh, xÐt duyÖt 850 hå s¬ thanh niªn xung phong cho 08 huyÖn, thµnh phè, (Trùc Ninh, H¶i HËu, Thµnh phè Nam §Þnh, Nam Trùc, NghÜa H-ng, Xu©n Tr-êng, Giao Thuû, Vô B¶n) ®Õn nay ®· ®-a ra Ban chØ ®¹o thùc hiÖn ph¸p lÖnh -u ®·i ng-êi cã c«ng tØnh xÐt duyÖt. KÕt qu¶: 113 hå s¬ ®ñ ®iÒu kiÖn, 354 hå s¬ ph¶i kiÓm tra x¸c minh l¹i, 383 hå s¬ kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn. Cã ®-îc kÕt qu¶ nµy lµ do ®éi ngò c¸n bé c«ng chøc trong toµn ngµnh víi tinh thÇn tËn tuþ phôc vô ®· chñ 8

®éng nghiªn cøu, t×m hiÓu chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc, kÞp thêi h-íng dÉn cho ®èi t-îng thiÕt lËp hå s¬ nhanh chãng, chÝnh x¸c. Nh×n chung c¸c huyÖn, thµnh phè ®Òu thùc hiÖn rÊt tèt c¸c hoat ®éng ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, tri ©n nh÷ng ng-êi cã c«ng nh-ng trong ®ã tiªu biÓu nhÊt lµ huyÖn H¶i HËu. §©y lµ ®Þa ph-¬ng thùc hiÖn tèt c¶ vÒ c«ng t¸c nghiÖp vô, c«ng t¸c phong trµo vµ lµ ®Þa ph-¬ng dÉn ®Çu vÒ gi¶i quyÕt ®¬n th- khiÕu n¹i kÞp thêi, ®óng thÈm quyÒn ngay tõ c¬ së. KÕt qu¶ n¨m 2007 H¶i HËu ®· gi¶i quyÕt cho 15.569 hå s¬, x©y míi 09 nhµ, söa ch÷a 15 nhµ v-ît kÕ ho¹ch 300% kÕ ho¹ch v.v… 3. B¶o trî x· héi vµ phßng chèng tÖ n¹n x· héi. a. C«ng t¸c gi¶m nghÌo. TriÓn khai vµ thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh vµ kÕ ho¹ch trong Ch-¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm vµ gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2006-2010, Ngµnh Lao ®éng - TB vµ XH ®· phèi hîp kh¸ chÆt chÏ víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc héi, ®oµn thÓ vµ toµn d©n t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ng-êi nghÌo v-¬n lªn tho¸t nghÌo. + Cho 22.684 l-ît hé gia ®×nh thuéc diÖn nghÌo ®-îc vay vèn -u ®·i ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt víi sè tiÒn 143,7 tû ®ång; + CÊp 149482 thÎ BHYT miÔn phÝ kh¸m ch÷a bÖnh vµ ch¨m sãc søc khoÎ khi ®au èm ë c¸c c¬ së y tÕ cho ng-êi nghÌo; + Hç trî 659 em häc sinh thuéc diÖn con hé nghÌo ®-îc h-ëng -u ®·i trong gi¸o dôc phæ th«ng c¬ së, cÊp 5000 giÊy chøng nhËn häc sinh sinh viªn con hé nghÌo ®-îc h-ëng trî cÊp trong gi¸o dôc. + VËn ®éng c¸c tÇng líp d©n c- ñng hé quü v× ng-êi nghÌo trong n¨m 2007 x©y míi 34 nhµ ®¹i ®oµn kÕt, söa ch÷a 408 nhµ víi kinh phÝ 917,48 triÖu ®ång. + TriÓn khai d¹y nghÒ miÔn phÝ cho 512 ng-êi nghÌo. + Tæ chøc 827 líp tËp huÊn vÒ trång trät vµ ch¨n nu«i cho 16.540 l-ît ng-êi nghÌo tham gia qua ®ã gióp ng-êi nghÌo s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ t¨ng thu nhËp ®Ó v-¬n lªn tho¸t nghÌo. + Tæ chøc tËp huÊn n©ng cao n¨ng lùc cho 4.170 c¸n bé lµm c«ng t¸c gi¶m nghÌo ë c¸c cÊp ®Æc biÖt lµ c¸c tr-ëng th«n, xãm, tæ d©n phè; + Phèi hîp víi §µi ph¸t thanh truyÒn h×nh, B¸o Nam §Þnh vµ §µi ph¸t thanh 03 huyÖn NghÜa H-ng, Trùc Ninh, Nam Trùc tuyªn truyÒn c¸c chÝnh s¸ch hç trî ng-êi nghÌo, c¸c m« h×nh v-ît khã v-¬n lªn tho¸t nghÌo; In 26 ngh×n cuèn tµi liÖu vÒ c¸c chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi nghÌo ®Ó ph¸t cho hé gia ®×nh nghÌo.

9

+ TriÓn khai hÖ thèng chØ tiªu gi¸m s¸t ®¸nh gi¸ tíi c¸c së, ban ngµnh, c¸c huyÖn, thµnh phè trong toµn tØnh. KÕt qu¶, tû lÖ hé nghÌo toµn tØnh gi¶m ®-îc 1,88% (tõ 11,08% n¨m 2006 xuèng cßn 9,2% n¨m 2007) v-ît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. C¸c huyÖn, thµnh phè ®· cã sù quan t©m l·nh ®¹o cña c¸c cÊp uû §¶ng, s©u s¸t cña chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng, sù tham m-u tÝch cùc cña ban chØ ®¹o gi¶i quyÕt viÖc lµm gi¶m nghÌo ®· thu hót ®-îc ®«ng ®¶o cña c¸c tÇng líp d©n c- trong viÖc thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p gi¶m nghÌo nh- thµnh phè Nam §Þnh, H¶i HËu, Xu©n Tr-êng. Tuy nhiªn vÉn cßn ®Þa ph-¬ng thùc hiÖn ch-a tèt c«ng t¸c gi¶m nghÌo nh-: NghÜa H-ng, Mü Léc, ý Yªn, Vô B¶n, Giao Thuû kh«ng ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch gi¶m nghÌo trong ®ã ®iÓn h×nh lµ huyÖn Mü Léc tØ lÖ t¸i nghÌo cao h¬n tû lÖ gi¶m nghÌo 0,58%, ý Yªn tØ lÖ t¸i nghÌo coa h¬n tØ lÖ gi¶m nghÌo 0,2%. b. C«ng t¸c b¶o trî x· héi. N¨m 2007 NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP vµ Th«ng t09/2007/TT-BL§TBXH ®-îc ChÝnh phñ vµ Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi ban hµnh. Ngay sau khi v¨n b¶n ®-îc ban hµnh tØnh ®· tæ chøc tËp huÊn, h-íng dÉn viÖc triÓn khai ®ång bé trong toµn tØnh. - §· x©y dùng møc trî cÊp hµng th¸ng cho ®èi t-îng h-ëng chÝnh s¸ch B¶o trî x· héi vµ møc trî cÊp nu«i d-ìng cho ®èi t-îng t¹i c¸c trung t©m thuéc Së. - Gióp UBND d©n tØnh trî cÊp TÕt nguyªn ®¸n cho 3.642 hé nghÌo vµ 14.944 ®èi t-îng x· héi khã kh¨n, ®¶m b¶o mäi ng-êi d©n trong tØnh ®ñ ®iÒu kiÖn ®ãn tÕt. - Trî cÊp th-êng xuyªn t¹i céng ®ång cho 15.122 ®èi t-îng x· héi. - Phèi hîp víi c¸c tæ chøc phi chÝnh phñ tiÕn hµnh ®o, l¾p ch©n gi¶ miÔn phÝ cho ®èi t-îng tµn tËt trªn ®Þa bµn tØnh; Phèi hîp víi Trung t©m D¹y nghÒ huyÖn NghÜa H-ng thùc hiÖn d¹y nghÒ cho 60 trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n. c. C«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng tÖ n¹n x· héi. * C«ng t¸c ®Êu tranh phßng chèng m¹i d©m: - C«ng t¸c phßng, chèng tÖ n¹n m¹i d©m trªn ®Þa tØnh Nam §Þnh ®-îc th-êng xuyªn duy tr×, tuy nhiªn tÖ n¹n nµy vÉn cßn diÔn biÕn phøc t¹p mµ träng ®iÓm lµ ë c¸c ®Þa bµn gi¸p ranh liªn huyÖn, liªn tØnh. - Trong n¨m tØnh ®· th-êng xuyªn duy tr× c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc, tuyªn truyÒn vÒ t¸c h¹i cña tÖ n¹n m¹i d©m nh-: X©y dùng míi côm pano tuyªn truyÒn t¹i khu vùc trung t©m huyÖn Vô B¶n, Trùc Ninh, H¶i HËu, In h¬n 20.000 tê r¬i vÒ phßng chèng m¹i d©m, tæ chøc tËp huÊn cho c¸n bé 10

héi phô n÷ c¸c cÊp, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ kiÕn thøc phßng chèng tÖ n¹n m¹i d©m, tuyªn truyÒn ph¸p lÖnh phßng, chèng m¹i d©m, g­¬ng ®iÓn h×nh vÒ phßng chèng m¹i d©m v.v…. - Phèi hîp víi chÝnh quyÒn, c«ng an, ®éi kiÓm tra liªn ngµnh 178 cña tØnh ®· kiÓm tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh ph¸p luËt vÒ phßng chèng mËi d©m tÞa mét sè c¬ së kinh doanh dÞch vô dÏ bÞ lîi dông ®Ó ho¹t ®éng m¹i d©m trªn ®Þa bµn, ph¸t hiÖn 04 c¬ së cã vi ph¹m kh«ng ®¨ng ký qu¶n lý ®èi víi kh¸ch ®Õn l-u tró. C¸c ®¬n vÞ ®Þa ph-¬ng ®· tiÕn hµnh thanh tra, sö lý 28 c¬ së vi ph¹m, ph¹t c¶nh c¸o 05 c¬ së, ph¹t tiÒn 11 c¬ së, ph¸t hiÖn, ng¨n ch¹n 2.154 tµi liÖu cã néi dung xÊu; tÞch thu 3.906 ®Üa phim cã néi dung kh«ng lµnh m¹nh, 03 nb¨ng r«n, 01 ®Çu CPU, 1.500 s¸ch c¸c lo¹i. - C«ng an tØnh ®· phèi hîp víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh b¾t, xö lý 8 vô m¹i d©m, 59 ®èi t-îng ho¹t ®éng m¹i d©m gåm 08 chñ chøa, 30 gi¸i b¸n d©m, 20 kh¸ch mua d©m vµ 01 m«i giíi m¹i d©m. §· lËp hå s¬ ®Ò nghÞ truy tè 08 vô víi 09 ®èi t-îng, xö lý hµnh chÝnh 50 ®èi t-îng mua b¸n d©m. * C«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý: - Trong ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt vµ kinh phÝ ®Çu tcho c«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý cßn h¹n chÕ, song c¸c ®Þa ph-¬ng ®· phèi hîp víi ngµnh chØ ®¹o, tæ chøc cai nghiÖn cho 796 ®èi t-îng trong ®ã: Cai nghiÖn t¹i trung t©m 490 ®èi t-îng (cã 89 ®èi t-îng cai c-ìng chÕ ; 301 ®èi t-îng cai tù nguyÖn t¹i trung t©m) 406 ®èi t-îng ®-îc cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång. §¸nh gi¸: C«ng t¸c cai nghiÖn ®· ®-îc duy tr× th-êng xuyªn vµ tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn xuèng 229 x· ph-êng, thÞ trÊn trong tØnh. ë mét sã ®Þa ph-¬ng c«ng t¸c cai nghiÖn ®· nhËn ®-îc sù quan t©m chØ ®¹o, cña cÊp uû ®¶ng chÝnh quyÒn, sù phèi kÕt hîp cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp trong viÖc triÓn khai tæ chøc cai nghiÖn nh- thµnh phè Nam §Þnh, huyÖn Giao Thñy, Xu©n Tr-êng. Tuy nhiªn c«ng t¸c cai nghiÖn tù nguyÖn, cai t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång n¨m 2007 ®· kh«ng ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch. * Nguyªn nh©n kh«ng ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ cai nghiÖn. - Ch-a n¾m ch¾c vµ ph©n lo¹i ®-îc sè l-îng tõng diÖn ®èi t-îng m¾c nghiÖn trªn ®Þa bµn (Gia ®×nh, th«n xãm .. dÊu). - C¬ së vËt chÊt cho cai nghiÖn b¾t buéc cßn qu¸ nhá bÐ, ch-a ®ñ ®iÒu kiÖn cho viÖc lao ®éng trÞ liÖu.

11

- C«ng t¸c cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång ®· ®-îc c¸c huyÖn, thµnh phè triÓn khai nh-ng cßn mang tÝnh phong trµo, ch-a bè trÝ ®ñ lùc l-îng vµ kinh phÝ. NhiÒu x·, ph-êng ch-a thÊy râ vai trß vµ tr¸ch nhiÖm cña chÝnh quyÒn c¬ së trong viÖc tæ chøc cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång nãi chung vµ qu¶n lý ng-êi nghiÖn t¹i céng ®ång nãi riªng. - Lùc l-îng c¸n bé lµm c«ng t¸c cai nghiÖn tõ tØnh ®Õn huyÖn, thµnh phè qu¸ máng; - C«ng t¸c kiÓm tra, ®«n ®èc gi¸m s¸t, s¬ tæng kÕt vµ nh©n ®iÓn h×nh cßn yÕu. - Ng-êi nghiÖn vµ gia ®×nh ng-êi dÊu, tõ chèi hîp t¸c víi chÝnh quyÒn cai nghiÖn, ng-êi d©n coi ®©y lµ bÖnh ®Õn t©m lý bi quan ch¸n n¶n thiÕu ý nghiÖn. nghiÖn t×m c¸ch che trong viÖc tæ chøc kh«ng ch÷a ®-îc dÉn chÝ, quyÕt t©m cai

- Mét sè c¬ së §¶ng, ChÝnh quyÒn, §oµn thÓ ch-a chØ ®¹o quyÕt liÖt, thùc hiÖn ®ång bé, coi d©y lµ nhiÖm vô cña C«ng an, Ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi; Y tÕ. 4. C«ng t¸c ®¶m b¶o cho ho¹t ®éng cña ngµnh. - §¶m b¶o thùc hiÖn tèt viÖc tiÕp, gi¶i ®¸p chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ®èi t-îng. +Thô lý 04 ®¬n khiÕu n¹i, 03 ®¬n tè c¸o ®· gi¶i quyÕt 03 ®¬n khiÕu n¹i 03 ®¬n tè c¸o cßn 01 ®¬n khiÕu n¹i ®ang ®ang gi¶i quyÕt. + Gi¶i ®¸p vÒ chÝnh s¸ch cho 36/36 l-ît c«ng d©n ®Õn hái vµ ®Ò nghÞ. - TriÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c tù kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch -u ®·i ng-êi cã c«ng t¹i 229/229 x· ph-êng thÞ trÊn ®¹t 100% kÕ ho¹ch, tù kiÓm tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch lao ®éng t¹i 120/120 doanh nghiÖp ®¹t 100% kÕ ho¹ch. Thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ lao ®éng t¹i 20/20 doanh nghiÖp ®¹t 100% kÕ ho¹ch; - LËp dù to¸n, cÊp ph¸t kÞp thêi nguån kinh phÝ chi tr¶ trî cÊp -u ®·i ng-êi cã c«ng -íc ®¹t 430 tû ®ång b»ng 99,8% kÕ ho¹ch n¨m, trong ®ã: Chi trî cÊp hµng th¸ng 360 tû ®ång, trî cÊp 1 lÇn vµ c¸c lo¹i trî cÊp kh¸c 70 tû ®ång. - TriÓn khai kÕ ho¹ch tÆng quµ ®èi t-îng chÝnh s¸ch nh©n kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh LiÖt sü víi tæng trÞ gi¸ trªn 6 tû ®ång vµ khëi c«ng ®µi t-ëng niÖm liÖt sü cña tØnh. 12

iV. Ho¹t ®éng cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Së:

N¨m 2007 ®· chó träng ®Õn c«ng t¸c ®Çu t- x©y dùng c¬ së vËt chÊt vµ tõng b-íc hoµn thiÖn c¬ cÊu tæ chøc, ®éi ngò c¸n bé t¹i c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc Së. §ã chÝnh lµ nh÷ng tiÒn ®Ò thuËn lîi cho c¸c ®¬n vÞ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao. 1- Trung t©m Giíi thiÖu viÖc lµm: Trong n¨m Trung t©m ®· ®-îc t¨ng c-êng, hiÖn ®¹i ho¸ c¬ së vËt chÊt trang thiÕt bÞ lµm viÖc vµ n¨ng lùc tr×nh ®é nghiÖp vô cña ®éi ngò c¸n bé thuéc trung t©m nh-: KÕt qu¶ n¨m 2007, trung t©m ®· t- vÊn vÒ viÖc lµm cho 2.753 ng-êi lao ®éng (®¹t 110% kÕ ho¹ch n¨m), giíi thiÖu viÖc lµm cho 692 lao ®éng (®¹t 173% kÕ ho¹ch n¨m), d¹y nghÒ cho 501 lao ®éng (®¹t 125%), phèi hîp víi c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng lµm thñ tôc ®-a 215 lao ®éng ®i lµm viÖc ë n-íc ngoµi ®¹t 315% kÕ ho¹ch n¨m. 2- Trung t©m D¹y nghÒ cho trÎ khuyÕt tËt §· gi¸o dôc d¹y ch÷ d¹y nghÒ, phôc håi chøc n¨ng cho 117 ch¸u (trong ®ã cã 92 ch¸u ®ang theo häc tõ n¨m 2006, 23 ch¸u ®· ra tr-êng vµ 25 ch¸u míi tuyÓn sinh trong n¨m 2007). §Ó ®¶m b¶o d¹y ch÷, d¹y nghÒ vµ phôc håi chøc n¨ng cho trÎ, Trung t©m ®· t¨ng c-êng c¬ së vËt chÊt vÒ n¬i häc, n¬i ë cña ®èi t-îng vµ n¬i lµm viÖc cña c¸n bé viªn chøc ®¬n vÞ. Tæ chøc d¹y ng«n ng÷, phôc håi chøc n¨ng cho c¸c ch¸u vµ d¹y nghÒ may, nghÒ méc d©n dông cho c¸c ch¸u. Trong n¨m, tËp thÓ c¸n bé, viªn chøc trung t©m ®· t¹o mäi ®iÒu kiÖn, kh¾c phôc khã kh¨n nu«i d-ìng, ch¨m sãc ®Ó c¸c ch¸u cã søc khoÎ tèt nhÊt ®¶m b¶o häc ch÷, häc nghÒ vµ phôc håi chøc n¨ng. Víi kh¶ n¨ng vµ t©m huyÕt cña m×nh ®éi ngò c¸n bé viªn chøc trung t©m ®· t¹o ®-îc bÇu kh«ng khÝ vui t-¬i phÊn khëi, xo¸ ®i mÆc c¶m trong tËt nguyÒn gióp c¸c em hoµ nhËp cuéc sèng céng ®ång. KÕt thóc n¨m häc 2006 cã 100% sè häc sinh ra tr-êng ®· ®-îc trung t©m tæ ch-c t- vÊn, giíi thiÖu viÖc lµm vµ ®-îc chñ sö dông lao ®éng ®¸nh gi¸ tèt. . 3- Trung t©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc Lao ®éng X· héi §· ®iÒu trÞ, cai nghiÖn tù nguyÖn cho 100 ®èi t-îng, cai nghiÖn c-ìng chÕ 89 ®èi t-îng. C«ng t¸c tiÕp nhËn vµ ®iÒu trÞ ®-îc thùc hiÖn theo ®óng quy tr×nh, ®óng ph¸c ®å cña Bé Y tÕ vµ Bé Lao ®éng TB vµ XH. Víi ®¹o ®øc, l-¬ng t©m vµ tr¸ch nhiÖm cña ng-êi c¸n bé- viªn chøc lµm c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu trÞ cho ng-êi nghiÖn ma tuý ®· ®¶m b¶o chu ®¸o, tËn t©m gióp ®èi t-îng 13

nhanh chãng c¾t c¬n, gi¶m bít ®au ®ín yªn t©m ®iÒu trÞ. Tuy nhiªn, c«ng t¸c theo dâi, qu¶n lý bÖnh nh©n sau cai (khi bÖnh nh©n vÒ víi céng ®ång) ch-a cã gi¶i ph¸p h÷u hiÖu v× vËy tû lÖ t¸i nghiÖn cßn kh¸ cao. ViÖc tæ chøc lao ®éng cho ®èi t-îng sau c¾t c¬n nghiÖn míi chØ lµm ®-îc nh÷ng viÖc nhá, thêi gian ng¾n. V× Trung t©m ch-a cã mÆt b»ng, ®Þa ®iÓm phôc vô lao ®éng trÞ liÖu cho ®èi t-îng sau cai. 4Trung t©m B¶o trî x· héi. Tæ chøc, nu«i d-ìng, qu¶n lý th-êng xuyªn t¹i trung t©m 41 ®èi t-îng x· héi, 34 ®èi t-îng t©m thÇn ph©n liÖt ®¶m b¶o chu ®¸o, an toµn. 100% ®èi t-îng x· héi nu«i d-ìng t¹i Trung t©m ®· ®-îc ch¨m lo vÒ y tÕ - søc khoÎ, ¨n uèng - sinh ho¹t, ®-îc trang bÞ, cÊp ph¸t quÇn ¸o, thuèc men vµ ®å dïng vÖ sinh c¸ nh©n v.v… Cuéc sèng æn ®Þnh, ®èi t-îng kh«ng cã ý ®Þnh bá trèn ra lang thang ngoµi x· héi mµ cßn tõng b-íc x©y dùng ®-îc ý thøc chÊp hµnh kû luËt, thãi quen lao ®éng t¹o ra nguån l-¬ng thùc, thùc phÈm gãp phÇn c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn sinh ho¹t cña chÝnh ®èi t-îng t¹i Trung t©m.
C. §¸nh gi¸.

N¨m 2007, Ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi hoµn thµnh c¬ b¶n c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch ®-îc giao trong ®ã næi bËt lµ: - Gi¶i quyÕt viÖc lµm cho 37.800 ng-êi lao ®éng v-ît 0,26% kÕ ho¹ch; - D¹y nghÒ cho 17.564 ng-êi lao ®éng v-ît kÕ ho¹ch 47,2% ®-a tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ lªn 25,35% t¨ng 1,85% so víi n¨m 2006. - Gi¶m tû lÖ hé nghÌo trong toµn tØnh tõ 11,08% n¨m 2006 xuèng cßn 9,2% gi¶m 1,88% kÕ ho¹ch; - Trî cÊp th-êng xuyªn t¹i céng ®ång cho 15.122 ®èi t-îng x· héi ®¶m b¶o 100% ®èi t-îng x· héi t¹i céng ®ång ®-îc h-ëng trî cÊp vµ c¸c h×nh thøc ch¨m sãc søc khoÎ. - XÐt duyÖt, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho 15.122 ®èi t-îng ng-êi cã c«ng ®-îc thô h-ëng chÕ ®é chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc. - Chi tr¶ trî cÊp -u ®·i ®óng, ®ñ, kÞp thêi cho 100% ®èi t-îng ng-êi cã c«ng trªn ®Þa bµn. Tuy nhiªn vÉn cßn mét sè khã kh¨n ch-a ®-îc gi¶i quyÕt nh-: - C«ng t¸c qu¶n lý, cho vay vèn gi¶i quyÕt viÖc lµm cßn ph¸t sinh dù ¸n vµ vèn tån ®äng nhiÒu: 14

- Trong c«ng t¸c Gi¶i quyÕt viÖc lµm ®· cã nhiÒu cè g¾ng nh-ng xuÊt khÈu lao ®éng ch-a ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. - Trong c«ng t¸c gi¶m nghÌo vÉn cßn mét sè huyÖn ch-a ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch vÒ gi¶m nghÌo; - Cng t¸c cai nghiÖn ma tuý tù nguyÖn, cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång ch-a ®¹t chØ tiªu, kÕ ho¹ch ®Ò ra.
D. nhiÖm vô träng t©m n¨m 2008.

- TriÓn khai thùc hiÖn cã hiÖu qu¶ Ch-¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm – gi¶m nghÌo giai ®o¹n 2006-2010. N¨m 2008, gi¶i quyÕt viÖc lµm míi cho 38.500 ng-êi, trong ®ã gi¶i quyÕt viÖc lµm t¹i chç cho 28.500 ng-êi, lao ®éng ®i lµm viÖc ë tØnh ngoµi ®¹t 6600 ng-êi vµ xuÊt khÈu lao ®éng cho 3400 ng-êi. - TriÓn khai sµn giao dÞch lao ®éng viÖc lµm theo kÕ ho¹ch. - §µo t¹o nghÒ cho 17.877 lao ®éng trong ®ã tr×nh ®é cao ®¼ng nghÒ lµ 250 ng-êi, Trung cÊp nghÒ lµ 2.780 ng-êi, S¬ cÊp nghÒ lµ 14.387 ng-êi. N©ng tû lÖ lao ®éng qua ®µo t¹o nghÒ tõ 25,35% lªn 27,0%. - LËp kÕ ho¹ch triÓn khai thùc hiÖn viÖc b¸o tin mé liÖt sü, rµ so¸t l¹i ®èi t-îng ng-êi nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc ®· ®-îc gi¶i quyÕt trî cÊp theo QuyÕt ®Þnh 120/2004/Q§-TTg ngµy 05/7/2004 cña Thñ t-íng chÝnh phñ. - TriÓn khai viÖc cÊp l¹i B»ng Tæ quèc ghi c«ng cho liÖt sü; vµ tËp trung xÐt duyÖt mét sè diÖn hå s¬ TNXP bÞ th-¬ng tån ®äng, ng-êi nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc; - Thùc hiÖn ®ång bé c¸c biÖn ph¸p hç trî ng-êi nghÌo, hé nghÌo v-¬n lªn tho¸t nghÌo, gi¶m tû lÖ hé nghÌo xuèng cßn 7,7%, gi¶m 1,5% so víi n¨m 2007. - Thùc theo NghÞ ng-êi tµn ngoµi trë hiÖn tèt c¸c ho¹t ®éng b¶o trî, cøu trî x· héi ®Þnh 67/2007/N§-CP vµ c¸c ho¹t ®éng trî gióp tËt, hç trî phô n÷, trÎ em bÞ bu«n b¸n tõ n-íc vÒ.

- N©ng cao chÊt l-îng c«ng t¸c cai nghiÖn trong ®ã ®Èy m¹nh c«ng t¸c cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång, sím ®-a 02 trung t©m ch÷a bÖnh gi¸o dôc (Xu©n Tr-êng, Thµnh phè Nam §Þnh) vµo ho¹t ®éng ®Ó thùc hiÖn cai nghiÖn cho ®èi t-îng b¾t buéc, phßng chèng tÖ n¹n m¹i d©m. - Tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh kiÓm tra, tiÕp d©n, gi¶i quyÕt ®¬n th- khiÕu n¹i tè c¸o. Thanh tra viÖc chÊp hµnh c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt lao ®éng t¹i 20 doanh nghiÖp, 15

Thanh tra viÖc chÊp hµnh quy ®Þnh cña Ph¸p luËt d¹y nghÒ t¹i 10 c¬ së d¹y nghÒ. - §«n ®èc, theo dâi tiÕn ®é thi c«ng c«ng tr×nh §µi t-ëng niÖm LiÖt sü tØnh theo kÕ ho¹ch;
D. C¸c gi¶i ph¸p.

- Tranh thñ sù l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña TØnh Uû, Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban nh©n d©n tØnh víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh b»ng viÖc ban hµnh c¸c chØ thÞ, nghÞ quyÕt lång ghÐp vµo c¸c ch-¬ng tr×nh kh¸c ®Ó tØnh chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô cña ngµnh lao ®éng th-¬ng binh x· héi ë c¸c ®Þa ph-¬ng. - Tranh thñ c¸c nguån lùc vµ sù quan t©m chØ ®¹o cña Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi ®èi víi c¸c c«ng t¸c cña ngµnh t¹i tØnh. - Chñ ®éng g¾n kÕt vµ t¹o lËp míi quan hÖ phèi hîp chÆt chÏ víi c¸c Së, Ngµnh vµ c¸c huyÖn, thµnh phè ®Ó thùc hiÖn th¾ng lîi c¸c nhiÖm vô cña ngµnh. - TËp trung l·nh ®¹o, thùc hiÖn c«ng t¸c träng ®iÓm, thùc hiÖn nhanh gän, døt ®iÓm. Bè trÝ c¸n bé hîp lý ®ñ sè l-îng, chÊt l-îng ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô. - Tæ tr×nh nhtham m-u ho¹t ®éng chøc s¬ kÕt, rót kinh nghiÖm mét sè c¸c ch-¬ng cai nghiÖn ma tuý, xuÊt khÈu lao ®éng... tõ ®ã cho tØnh chØ ®¹o c¸c ®Þa ph-¬ng ®Èy m¹nh c¸c nµy h¬n n÷a trong thêi gian tíi.

Trªn ®©y lµ kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô c«ng t¸c Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh trong n¨m 2007, ph-¬ng h-íng nhiÖm vô c«ng t¸c n¨m 2008 vµ nh÷ng gi¶i ph¸p ®Ó thùc hiÖn tèt h¬n c«ng t¸c Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi trong nh÷ng n¨m tiÕp theo./.
[

N¬i nhËn:
- UBND tØnh; - H§ND tØnh; - Bé L§TBXH; - C¸c së, ban ngµnh; - C¸c Phßng NVL§TBXH c¸c huyÖn, thµnh phè; - L-u VT-TCHC.

Kt. Gi¸m ®èc

Phã gi¸m ®èc

16


								
To top