bao cao so KHĐT by vanphong1

VIEWS: 24 PAGES: 1

									ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng TB vµ XH Số: 790 / LĐTBXH – TCHCTH
V/v tham gia ý kiến vào dự thảo báo cáo đánh giá tình hình PTKTXH năm 2008, phương hướng nhiệm vụ năm 2009 của tỉnh.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nam §Þnh, ngµy 31 th¸ng 10 n¨m 2008

Kính gửi: Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Nam Định.

Thực hiện Công văn số 905/SKHĐT-TH ngày 28/10/2008 của Sở Kế hoạch – Đầu tư về việc tham gia vào báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2008, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 của tỉnh. Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham gia đóng góp ý kiến vào bản dự thảo báo cáo như sau: Trang 6 Tham gia: - Lao động xã hội: Tổng số lao động được giải quyết việc làm mới ước đạt 31.000 người, đạt 80,5% kế hoạch. Trong đó đã đưa được 2.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài. Xác nhận, xét duyệt, giải quyết chế độ cho 53.440 lượt người có công và con của người có công được hưởng chế độ chính sách. Thẩm định xong 1.106 hồ sơ thanh niên xung phong còn tồn đọng. Trong đó có 546 hồ sơ đủ điều kiện đã được hưởng chế độ; Số còn lại tiếp tục xem xét và kết thúc việc giải quyết vào 30/11/2008. Tỉnh trích 404 triệu đồng từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh để xây mới 13 nhà tình nghĩa và sửa chữa 15 nhà tặng gia đình chính sách người có công. Thực hiện chi trả trợ cấp cho người có công và giải quyết chính sách thuộc đối tượng xã hội kịp thời và đầy đủ . Trang 9 tham gia : 11. Giải quyết việc làm mới cho 31.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 39% so với lực lượng lao động trên địa bàn tỉnh.

Nơi nhận:
- Như trên; - Ban giám đốc; - Các phòng nghiệp vụ Sở; - Lưu VT, TCHCTH.

KT. GIÁM ĐỐC
§èC

PHã GI¸M

Hoµng §øc Träng


								
To top