bao cao tuan 26 by vanphong1

VIEWS: 1,081 PAGES: 2

									UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ LAO ĐỘNG - TB VÀ XH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Định, ngày tháng 6 năm 2008

Số:

/BC - LĐTBXH

BÁO CÁO
Kết quả công tác tuần thứ 26 chương trình công tác tuần tiếp theo.
1- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước:
Ban hành 06 văn bản đôn đốc, hướng dẫn các huyện , thành phố, các doanh nghiệp, các cơ sở trên địa bàn tỉnh thực hiện nhiệm vụ của ngành như: + Trình UBND tỉnh phê duyệt 02 hồ sơ dự án vốn vay giải quyết việc làm với tổng số vốn vay 210 triệu đồng, thu hút 17 lao động vào làm việc. + Tờ trình về việc tổ chức Hội nghị Báo cáo thực trạng các cơ sở đào tạo nghề, phương hướng phát triển năm 2009-2010 và các năm tiếp theo; Trình UBND tỉnh về việc thành lập trường trung cấp nghề Giao thông vận tải. + Trình UBND tỉnh trích quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho đối tượng người có công. 2- Kết quả công tác trong tuần: - Thẩm định, đăng ký 01 thang bảng lương, 01 thỏa ước lao động tập thể, 02 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Tiếp nhận hồ sơ và duyệt cấp phép lao động cho 08 lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. - Phối hợp với Ban quản lý các khu công nghiệp kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động tại 23 đơn vị của khu công nghiệp Hòa Xá và khu công nghiệp Mỹ Trung. - Đôn đốc các cơ sở dạy nghề thực hiện việc dạy nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn năm 2008; đôn đốc trường trung cấp nghề số 20 đăng ký hoạt động dạy nghề. - Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Hội nghị chuyên đề với các cơ sở dạy nghề thuộc tỉnh quản lý về thực trạng dạy nghề và phương hướng phát triển năm 2009-2010. - Xây dựng báo cáo thực trạng 13 cơ sở dạy nghề thuộc tỉnh quản lý và đề ra phương hướng phát triển đến năm 2009-2010. - Thẩm định, xét duyệt, giải quyết cho 600 người có công được hưởng các quyền lợi theo qui định. - Tổ chức đón đoàn người có công được đi điều dưỡng tập trung đợt II tại khu nghỉ dưỡng người có công Sầm Sơn, Thanh Hóa và thanh lý hợp đồng nghỉ dưỡng, hợp đồng phương tiện đưa đón đối tượng điều dưỡng. - Xây dựng Đề án thành lập chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội; - Phối hợp với Hội nông dân tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ở huyện Giao Thủy. - Đôn đốc 10 huyện, thành phố lựa chọn trẻ em sứt môi, hở hàm ếch, trẻ em trong diện cấp học bổng, trẻ em bị mắc bệnh tim bẩm sinh tham gia chương trình phẫu thuật miễn phí, đôn đốc hội người mù tỉnh triển khai các hoạt động thực hiện dự án xây dựng nhà dạy chữ cho người mù. Đôn đốc 10 huyện, thành phố báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động vì trẻ em. - Làm việc với 30 gia đình và trẻ em do 03 tổ chức của Cộng hòa pháp hỗ trợ kinh phí học tiếng pháp. - Tổ chức tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền.

1

- Triển khai đề cương thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động năm 2008 tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. - Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật dạy nghề tại Trường Đại học sư phạm kỹ thuật. - Xây dựng dự thảo quy trình cấp, phát kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công. - Phối hợp với Trung tâm kiểm định chất lượng công trình xây dựng giám sát tiến độ thi công công trình Đài tưởng niệm Liệt sỹ tỉnh. - Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác lao động Thương binh xã hội cấp huyện, cấp xã. 3 - Chương trình công tác tuần sau: - Trả lời cơ quan cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Nam Định về việc giải quyết chế độ đối với 30 lao động tại xí nghiệp dâu tằm tơ Nam Định. - Tổng hợp nhanh và báo cáo đánh giá tình hình áp dụng mức lương tối thiệu trong doanh nghiệp báo cáo Bộ Lao động TB và XH. - Tiếp nhận và trình Ban giám đốc duyệt danh mục trang thiết bị tại kế hoạch mua sắm trang thiết bị dạy nghề của các cơ sở dạy nghề. - Hướng dẫn xét chọn đối tượng để hỗ trợ xây dựng sửa chữa nhà tình nghĩa. - Thông báo hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa các công trình ghi công liệt sỹ các địa phương. - Tổng hợp xây dựng báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện Pháp lệnh PCMD, sơ kết 02 năm thực hiện Quyết định số 52/QĐ-TTg về chương trình phối hợp liên ngành PCMD. - Hướng dẫn huyện Trực Ninh, huyện Nghĩa Hưng xây dựng thiết kế và dự toán kinh phí 02 chương trình nước sạch cho nhà trẻ, mẫu giáo. - Khám phân loại trẻ em khuyết tật, gặp gỡ trao đổi với phụ huynh học sinh tham gia lớp học tiếng pháp miễn phí con gia đình thương binh và hộ nghèo. - Rà soát các mẫu biểu báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm 2008 xây dựng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch năm 2009. - Tiếp tục chuẩn bị các điều kiện tổ chức tập huấn cho cán bộ làm công tác lao động Thương binh xã hội cấp huyện, cấp xã./.
Nơi nhận
- VP2- VP7 - UBND tỉnh; (Để báo cáo) - VP tỉnh ủy; (Để báo cáo) - Lãnh đạo Sở (Để chỉ đạo) - Phòng nghiệp vụ VP Sở. - Lưu VT, TCHC .

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Đức Trọng

2


								
To top