cong van gioi thieu dong chi Trong tham gia hoi dong giam dinh y khoa by vanphong1

VIEWS: 93 PAGES: 1

									ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng - tb vµ xh

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy th¸ng n¨m 2008 12

Sè:

/ L§TBXH – TCHC

V/v giíi thiÖu c¸n bé tham gia Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa

KÝnh göi: Nam §Þnh.

Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa tØnh

Thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc vÒ c«ng t¸c Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi trªn ®Þa bµn tØnh cña Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh t¹i QuyÕt ®Þnh 22/2008/Q§-UBND ngµy 29/10/2008 cña Uû ban nh©n d©n tØnh Nam §Þnh. Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tr©n träng giíi thiÖu ®ång chÝ phã gi¸m ®èc Së phô tr¸ch lÜnh vùc Th-¬ng binh LiÖt sü vµ Ng-êi cã c«ng tham gia Héi ®ång gi¸m ®Þnh y khoa vÒ th-¬ng tËt vµ kh¶ n¨ng lao ®éng cho ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. Cô thÓ: Hä vµ tªn: Hoµng §øc Träng;

Chøc vô: Phã gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH. Së Lao ®éng-Th-¬ng binh vµ X· héi tr©n träng giíi thiÖu./. N¬i nhËn:
- Nh- trªn; - L-u VT, TCHCTH. Gi¸m ®èc

NguyÔn V¨n Vinh


								
To top