Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Get this document free

Hoi CCb+SLDTBXH

VIEWS: 32 PAGES: 1

									ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng - tb vµ xh

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy th¸ng 10 n¨m 2008

Sè:

/ L§TBXH – TCHC

V/v xây dựng chương trình phối hợp công tác giữa Sở Lao động TB và XH với Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định năm 2008 – 2009.

Kính gửi: Các phòng nghiệp vụ thuộc văn phòng Sở. Thực hiện công văn số 3380/KHPH-VP ngày 22/9/2008 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về chương trình phối hợp công tác giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam năm 2008 – 2009 (phô tô đính kèm). Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu các phòng nghiệp vụ nghiên cứu những nhiệm vụ chuyên môn đang thực hiện có liên quan đến sự phối hợp chỉ đạo của Hội Cựu chiến binh tỉnh như các lĩnh vực công tác: - Về thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng. - Về công tác giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và dạy nghề. - Về công tác xóa đói giảm nghèo. - Về phòng chống tệ nạn xã hội. - Về bảo vệ chăm sóc trẻ em. Từ đó các phòng xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình công việc phối hợp công tác với Hội Cựu chiến binh tỉnh, gửi về phòng Tổ chức – Hành chính Tổng hợp trước ngày 08/10/2008. Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp xây dựng chương trình phối hợp công tác chung của Sở với Hội Cựu chiến binh tỉnh để triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2008 – 2009 có hiệu quả.

N¬i nhËn:
- Nh- trªn; - Ban gi¸m ®èc Së; - L-u VT, TCHC.

KT. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc

Hoàng Đức Trọng


								
To top