Docstoc

cong van chien dich moi truong

Document Sample
cong van chien dich moi truong Powered By Docstoc
					ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng - tb vµ xh

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy 9 n¨m 2008 th¸ng

Sè:

/ L§TBXH – TCHC

V/v tæ chøc chiÕn dÞch lµm cho thÕ giíi s¹ch h¬n n¨m 2008 trªn ®Þa bµn tØnh Nam §Þnh

KÝnh göi: -

C¸c phßng nghiÖp vô thuéc Së. - C¸c trung t©m sù nghiÖp thuéc Së.

Thùc hiÖn kÕ ho¹ch sè 35/KH-UBND ngµy 10/9/2008 cña UBND tØnh Nam §Þnh vÒ viÖc tæ chøc chiÕn dÞch lµm cho thÕ giíi s¹ch h¬n n¨m 2008 trªn ®Þa bµn tØnh Nam §Þnh víi chñ ®Ò “Hµnh ®éng ngay h«m nay, an toµn cho t-¬ng lai – H·y lµm cho bÇu kh«ng khÝ s¹ch h¬n”. Së Lao ®éng TB-XH yªu cÇu c¸c trung t©m vµ phßng nghiÖp vô thuéc Së triÓn khai ngay mét sè nhiÖm vô sau: 1. Ph¸t ®éng “ChiÕn dÞch lµm cho thÕ giíi s¹ch h¬n” ®Õn tÊt c¶ c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc vµ lao ®éng hîp ®ång thuéc ®¬n vÞ qu¶n lý. C¸n bé c«ng chøc, viªn chøc vµ lao ®éng hîp ®ång tham gia chiÕn dÞch b»ng nh÷ng hµnh ®éng cô thÓ, thiÕt thùc, gãp phÇn c¶i thiÖn m«i tr-êng ë ngay c¬ quan. Tuyªn truyÒn cho ng-êi th©n thùc hiÖn chiÕn dÞch t¹i khu vùc sinh sèng. 2. Tæ chøc vµ triÓn khai ®ång lo¹t c¸c ho¹t ®éng h-ëng øng chiÕn dÞch t¹i c«ng së, t¨ng c-êng trång thªm c©y xanh trong khu«n viªn, tæng vÖ sinh khu vùc v¨n phßng, ®¶m b¶o m«i tr-êng xanh – s¹ch ®Ñp ngay trong ®¬n vÞ m×nh qu¶n lý. 3. C¸c trung t©m vµ phßng nghiÖp vô thuéc Së phèi hîp tæ chøc c¸c ho¹t ®éng h-ëng øng chiÕn dÞch; Lång ghÐp c¸c ho¹t ®éng vÒ b¶o vÖ m«i tr-êng vµo c¸c ch-¬ng tr×nh, ho¹t ®éng cña ®¬n vÞ. C¸c ho¹t ®éng h-ëng øng chiÕn dÞch ®-îc duy tr× trong c¶ th¸ng 9/2008; Thêi gian cao ®iÓm ph¸t ®éng chiÕn dÞch diÔn ra tõ ngµy 19/9 ®Õn ngµy 21/9/2008. Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh yªu cÇu c¸c trung t©m vµ phßng nghiÖp vô thùc hiÖn

nghiªm tóc c¸c néi dung trªn vµ b¸o c¸o vÒ Së (qua phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Tæng hîp) ®Ó tæng hîp b¸o c¸o UBND tØnh. N¬i nhËn:
- Nh- trªn; - L-u VT, TCHC.
GI¸M §èC

NguyÔn V¨n Vinh


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:30
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:2