Nghi dinh 204-2004-NDCP

Document Sample
Nghi dinh 204-2004-NDCP Powered By Docstoc
					NghÞ ®Þnh
cña chÝnh phñ Sè 204/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 VÒ chÕ ®é tiÒn l-¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l-îng vò trang

ChÝnh phñ

C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 17/2003/QH11 ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n-íc n¨m 2004 vµ NghÞ quyÕt sè 19/2003/QH11 ngµy 16 th¸ng 11 n¨m 2003 vÒ nhiÖm vô n¨m 2004 cña Quèc héi kho¸ XI; C¨n cø NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Th-êng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l-¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ n-íc; b¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t; Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr-ëng Bé Néi vô vµ Bé tr-ëng Bé Tµi chÝnh,

NghÞ ®Þnh:
Ch-¬ng I nh÷ng quy ®Þnh chung

§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh vÒ chÕ ®é tiÒn l-¬ng gåm: møc l-¬ng tèi thiÓu chung; c¸c b¶ng l-¬ng; c¸c chÕ ®é phô cÊp l-¬ng; chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng; chÕ ®é tr¶ l-¬ng; nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng; qu¶n lý tiÒn l-¬ng vµ thu nhËp ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc; c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc x·, ph-êng, thÞ trÊn; sÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, c«ng nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc l-îng vò trang (lùc l-îng vò trang gåm qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n). C¬ quan nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc, c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc l-îng vò trang nãi trªn, sau ®©y gäi chung lµ c¬ quan, ®¬n vÞ.

§iÒu 2. §èi t-îng ¸p dông
NghÞ ®Þnh nµy ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi t-îng thuéc lùc l-îng vò trang, bao gåm: 1. C¸c chøc danh l·nh ®¹o cña Nhµ n-íc vµ c¸c chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i

b¶ng l-¬ng chøc vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô ban hµnh kÌm theo NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngµy 30 th¸ng 9 n¨m 2004 cña Uû ban Th-êng vô Quèc héi vÒ viÖc phª chuÈn b¶ng l-¬ng chøc vô, b¶ng phô cÊp chøc vô ®èi víi c¸n bé l·nh ®¹o cña Nhµ n-íc; b¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11). 2. C¸c chøc danh do bÇu cö ®Ó ®¶m nhiÖm chøc vô theo nhiÖm kú thuéc Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng, huyÖn, quËn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh. 3. C«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP). 4. C«ng chøc dù bÞ quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é c«ng chøc dù bÞ (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§-CP). 5. Viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP ngµy 10 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc tuyÓn dông, sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP). 6. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n-íc vµ h-ëng l-¬ng theo b¶ng l-¬ng do Nhµ n-íc quy ®Þnh ®-îc cö ®Õn lµm viÖc t¹i c¸c héi, c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ, c¸c dù ¸n vµ c¸c c¬ quan, tæ chøc quèc tÕ ®Æt t¹i ViÖt Nam. 7. C¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc ë x·, ph-êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x·) quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 2 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, ph-êng, thÞ trÊn (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP) vµ §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt viÖc thi hµnh Ph¸p lÖnh D©n qu©n tù vÖ (sau ®©y viÕt t¾t lµ NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP). 8. Ng-êi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu. 9. SÜ quan, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, c«ng nh©n trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc l-îng vò trang.

§iÒu 3. Nguyªn t¾c xÕp l-¬ng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o, nguyªn t¾c tr¶ l-¬ng vµ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng
1. Nguyªn t¾c xÕp l-¬ng vµ phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®-îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc nµo (sau ®©y viÕt t¾t lµ ng¹ch) hoÆc chøc danh chuyªn m«n, nghiÖp vô nµo thuéc ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t (sau ®©y viÕt t¾t lµ chøc danh) th× xÕp l-¬ng theo ng¹ch hoÆc chøc danh ®ã.

b) C¸n bé gi÷ chøc danh do bÇu cö thuéc diÖn xÕp l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ h-ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o th× xÕp l-¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ h-ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o cña chøc danh bÇu cö hiÖn ®ang ®¶m nhiÖm. c) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) nµo th× xÕp l-¬ng chøc vô hoÆc h-ëng phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o ®ã. NÕu mét ng-êi gi÷ nhiÒu chøc danh l·nh ®¹o kh¸c nhau th× xÕp l-¬ng chøc vô hoÆc h-ëng phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cao nhÊt. NÕu kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c mµ c¬ quan, ®¬n vÞ nµy ®-îc bè trÝ biªn chÕ chuyªn tr¸ch ng-êi ®øng ®Çu th× ®-îc h-ëng thªm phô cÊp kiªm nhiÖm. d) C¸c ®èi t-îng thuéc lùc l-îng vò trang vµ c¬ yÕu quy ®Þnh h-ëng l-¬ng theo b¶ng l-¬ng nµo th× xÕp l-¬ng theo b¶ng l-¬ng ®ã. ®) ChuyÓn xÕp l-¬ng cò sang l-¬ng míi ph¶i g¾n víi viÖc rµ so¸t, s¾p xÕp biªn chÕ cña c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ; rµ so¸t, hoµn thiÖn tiªu chuÈn chøc danh c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; rµ so¸t l¹i viÖc xÕp l-¬ng cò, nh÷ng tr-êng hîp ®· xÕp l-¬ng hoÆc phô cÊp chøc vô ch-a ®óng quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn th× chuyÓn xÕp l¹i l-¬ng vµ phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo ®óng quy ®Þnh. 2. Nguyªn t¾c tr¶ l-¬ng ViÖc tr¶ l-¬ng ph¶i g¾n víi kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ nguån tr¶ l-¬ng (tõ ng©n s¸ch nhµ n-íc cÊp hoÆc hç trî vµ tõ c¸c nguån thu theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt dïng ®Ó tr¶ l-¬ng) cña c¬ quan, ®¬n vÞ. 3. Nguyªn t¾c thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi t-îng thuéc lùc l-îng vò trang khi thay ®æi c«ng viÖc th× ®-îc chuyÓn xÕp l¹i l-¬ng vµ phô cÊp chøc vô (nÕu cã) cho phï hîp víi c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. Tr-êng hîp th«i gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (trõ tr-êng hîp bÞ kû luËt b·i nhiÖm, c¸ch chøc hoÆc kh«ng ®-îc bæ nhiÖm l¹i) ®Ó lµm c«ng viÖc kh¸c hoÆc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c mµ cã møc l-¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô thÊp h¬n th× ®-îc b¶o l-u møc l-¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô cña chøc danh l·nh ®¹o cò trong 6 th¸ng, sau ®ã xÕp l¹i l-¬ng hoÆc phô cÊp chøc vô (nÕu cã) theo c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. b) Theo yªu cÇu nhiÖm vô, c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi t-îng thuéc lùc l-îng vò trang ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o ®-îc lu©n chuyÓn ®Õn gi÷ chøc danh l·nh ®¹o kh¸c cã møc l-¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô thÊp h¬n, th× ®-îc gi÷ møc l-¬ng chøc vô hoÆc phô cÊp chøc vô theo chøc danh l·nh ®¹o cò. Tr-êng hîp c«ng viÖc míi ®-îc lu©n chuyÓn ®Õn quy ®Þnh xÕp l-¬ng theo ng¹ch hoÆc theo chøc danh thÊp h¬n th× ®-îc gi÷ møc l-¬ng cò (kÓ c¶ phô cÊp chøc vô nÕu cã) vµ ®-îc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng theo quy ®Þnh ë ng¹ch hoÆc chøc danh cò. c) C¸c ®èi t-îng ®-îc chuyÓn c«ng t¸c tõ lùc l-îng vò trang, c¬ yÕu vµ c«ng ty nhµ n-íc vµo lµm viÖc trong c¬ quan nhµ n-íc hoÆc ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc th× ®-îc chuyÓn xÕp l¹i ng¹ch, bËc l-¬ng vµ h-ëng phô cÊp chøc vô (nÕu cã)

theo c«ng viÖc míi ®¶m nhiÖm. Tr-êng hîp xÕp l-¬ng theo b¶ng l-¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan, h¹ sÜ quan h-ëng l-¬ng hoÆc theo b¶ng l-¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n, nÕu cã møc l-¬ng cò cao h¬n so víi møc l-¬ng míi ®-îc xÕp th× ®-îc b¶o l-u phÇn chªnh lÖch cao h¬n nµy theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. d) Thùc hiÖn viÖc xÕp l-¬ng, chÕ ®é phô cÊp l-¬ng, n©ng bËc l-¬ng, tr¶ l-¬ng, qu¶n lý tiÒn l-¬ng vµ thu nhËp ph¶i theo ®óng ®èi t-îng, ph¹m vi, nguyªn t¾c, ®iÒu kiÖn, chÕ ®é ®-îc h-ëng vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. ®) Thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng ph¶i g¾n víi c¶i c¸ch hµnh chÝnh; b¶o ®¶m t-¬ng quan gi÷a c¸c ngµnh, nghÒ vµ gi÷a c¸c lo¹i c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; b¶o ®¶m æn ®Þnh chÝnh trÞ x· héi.

Ch-¬ng II Møc l-¬ng tèi thiÓu chung, c¸c b¶ng l-¬ng vµ c¸c chÕ ®é phô cÊp l-¬ng

§iÒu 4. Møc l-¬ng tèi thiÓu chung
Møc l-¬ng tèi thiÓu chung ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c ®èi t-îng thuéc lùc l-îng vò trang ®-îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 203/2004/N§-CP ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ møc l-¬ng tèi thiÓu.

§iÒu

5. C¸c b¶ng l-¬ng; b¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ

quan, chiÕn sÜ nghÜa vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh nµy c¸c b¶ng l-¬ng; b¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô vµ b¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o nh- sau: 1. C¸c b¶ng l-¬ng: a) Quy ®Þnh 7 b¶ng l-¬ng sau: B¶ng 1: B¶ng l-¬ng chuyªn gia cao cÊp. B¶ng 2: B¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc (bao gåm c¶ c¸n bé gi÷ chøc danh do bÇu cö thuéc diÖn xÕp l-¬ng theo ng¹ch, bËc c«ng chøc hµnh chÝnh vµ h-ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ c«ng chøc ë x·, ph-êng, thÞ trÊn). B¶ng 3: B¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc. B¶ng 4: B¶ng l-¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc. B¶ng 5: B¶ng l-¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph-êng, thÞ trÊn.

B¶ng 6: B¶ng l-¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n; sÜ quan, h¹ sÜ quan c«ng an nh©n d©n. B¶ng 7: B¶ng l-¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n. b) Ng-êi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu, tuú theo tõng ®èi t-îng ®-îc xÕp l-¬ng theo b¶ng l-¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n (b¶ng 6) víi møc l-¬ng cao nhÊt b»ng møc l-¬ng cña cÊp bËc qu©n hµm ThiÕu t-íng (trõ sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n vµ sÜ quan c«ng an nh©n d©n ®-îc ®iÒu ®éng, biÖt ph¸i) vµ b¶ng l-¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n (b¶ng 7). c) C«ng nh©n lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc l-îng vò trang vµ tæ chøc c¬ yÕu ¸p dông thang l-¬ng, b¶ng l-¬ng quy ®Þnh trong c¸c c«ng ty nhµ n-íc. 2. B¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n. 3. B¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc; c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n.

§iÒu 6. C¸c chÕ ®é phô cÊp l-¬ng
1. Phô cÊp th©m niªn v-ît khung: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t-îng xÕp l-¬ng theo b¶ng 2, b¶ng 3, b¶ng 4 vµ b¶ng 7 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11, ®· xÕp bËc l-¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh. a) Møc phô cÊp nh- sau: a1) C¸c ®èi t-îng xÕp l-¬ng theo c¸c ng¹ch tõ lo¹i A0 ®Õn lo¹i A3 cña b¶ng 2, b¶ng 3, c¸c chøc danh xÕp l-¬ng theo b¶ng 7 vµ c¸c chøc danh xÕp l-¬ng theo b¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t: Sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) ®· xÕp bËc l-¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh th× ®-îc h-ëng phô cÊp th©m niªn v-ît khung b»ng 5% møc l-¬ng cña bËc l-¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®ã; tõ n¨m thø t- trë ®i mçi n¨m ®-îc tÝnh thªm 1%. a2) C¸c ®èi t-îng xÕp l-¬ng theo c¸c ng¹ch lo¹i B, lo¹i C cña b¶ng 2, b¶ng 3 vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô xÕp l-¬ng theo b¶ng 4: Sau 2 n¨m (®ñ 24 th¸ng) ®· xÕp bËc l-¬ng cuèi cïng trong ng¹ch th× ®-îc h-ëng phô cÊp th©m niªn v-ît khung b»ng 5% møc l-¬ng cña bËc l-¬ng cuèi cïng trong ng¹ch ®ã; tõ n¨m thø ba trë ®i mçi n¨m ®-îc tÝnh thªm 1%. b) C¸c ®èi t-îng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a (a1 vµ a2) kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao hµng n¨m hoÆc bÞ kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc hoÆc bÞ b·i nhiÖm th× cø mçi n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc bÞ kû luËt bÞ kÐo dµi thªm thêi gian tÝnh h-ëng phô cÊp th©m niªn v-ît khung 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) so víi thêi gian quy ®Þnh.

c) Phô cÊp th©m niªn v-ît khung ®-îc dïng ®Ó tÝnh ®ãng vµ h-ëng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi. 2. Phô cÊp kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t-îng ®ang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) ë mét c¬ quan, ®¬n vÞ, ®ång thêi ®-îc bÇu cö hoÆc ®-îc bæ nhiÖm kiªm nhiÖm chøc danh l·nh ®¹o ®øng ®Çu c¬ quan, ®¬n vÞ kh¸c mµ c¬ quan, ®¬n vÞ nµy ®-îc bè trÝ biªn chÕ chuyªn tr¸ch ng-êi ®øng ®Çu nh-ng ho¹t ®éng kiªm nhiÖm. Møc phô cÊp b»ng 10% møc l-¬ng hiÖn h-ëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung (nÕu cã). Tr-êng hîp kiªm nhiÖm nhiÒu chøc danh l·nh ®¹o còng chØ h-ëng mét møc phô cÊp. 3. Phô cÊp khu vùc: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t-îng lµm viÖc ë nh÷ng n¬i xa x«i, hÎo l¸nh vµ khÝ hËu xÊu. Phô cÊp gåm 7 møc: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,7 vµ 1,0 so víi møc l-¬ng tèi thiÓu chung. §èi víi h¹ sÜ quan vµ chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc lùc l-îng vò trang, phô cÊp khu vùc ®-îc tÝnh so víi møc phô cÊp qu©n hµm binh nh×. 4. Phô cÊp ®Æc biÖt: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t-îng lµm viÖc ë ®¶o xa ®Êt liÒn vµ vïng biªn giíi cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n. Phô cÊp gåm 3 céng phô cÊp chøc (nÕu cã) hoÆc phô chiÕn sÜ thuéc lùc møc: 30%; 50% vµ 100% møc l-¬ng hiÖn h-ëng vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung cÊp qu©n hµm hiÖn h-ëng ®èi víi h¹ sÜ quan, l-îng vò trang.

5. Phô cÊp thu hót: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®Õn lµm viÖc ë nh÷ng vïng kinh tÕ míi, c¬ së kinh tÕ vµ ®¶o xa ®Êt liÒn cã ®iÒu kiÖn sinh ho¹t ®Æc biÖt khã kh¨n. Phô cÊp gåm 4 møc: 20%; 30%; 50% vµ 70% møc l-¬ng hiÖn h-ëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung (nÕu cã). Thêi gian h-ëng phô cÊp tõ 3 ®Õn 5 n¨m. 6. Phô cÊp l-u ®éng: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm viÖc ë mét sè nghÒ hoÆc c«ng viÖc th-êng xuyªn thay ®æi ®Þa ®iÓm lµm viÖc vµ n¬i ë. Phô cÊp gåm 3 møc: 0,2; 0,4 vµ 0,6 so víi møc l-¬ng tèi thiÓu chung. 7. Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm nh÷ng nghÒ hoÆc c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng ®éc h¹i, nguy hiÓm vµ ®Æc biÖt ®éc h¹i, nguy hiÓm ch-a ®-îc x¸c ®Þnh trong møc l-¬ng. Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,4 so víi møc l-¬ng tèi thiÓu chung.

8. C¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc thï theo nghÒ hoÆc c«ng viÖc: a) Phô cÊp th©m niªn nghÒ: ¸p dông ®èi víi sÜ quan vµ qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n, sÜ quan vµ h¹ sÜ quan h-ëng l-¬ng thuéc c«ng an nh©n d©n, c«ng chøc h¶i quan vµ ng-êi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu. Møc phô cÊp nh- sau: Sau 5 n¨m (®ñ 60 th¸ng) t¹i ngò hoÆc lµm viÖc liªn tôc trong ngµnh h¶i quan, c¬ yÕu th× ®-îc h-ëng phô cÊp th©m niªn nghÒ b»ng 5% møc l-¬ng hiÖn h-ëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung (nÕu cã); tõ n¨m thø s¸u trë ®i mçi n¨m ®-îc tÝnh thªm 1%. b) Phô cÊp -u ®·i theo nghÒ: ¸p dông ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lµm nh÷ng nghÒ hoÆc c«ng viÖc cã ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh th-êng, cã chÝnh s¸ch -u ®·i cña Nhµ n-íc mµ ch-a ®-îc x¸c ®Þnh trong møc l-¬ng. Phô cÊp gåm 10 møc: 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 35%, 40%, 45% vµ 50% møc l-¬ng hiÖn h-ëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung (nÕu cã). c) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ: ¸p dông ®èi víi c¸c chøc danh xÕp l-¬ng theo b¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô vµ b¶ng l-¬ng chøc vô thuéc ngµnh Tßa ¸n, KiÓm s¸t, Thanh tra vµ mét sè chøc danh t- ph¸p. Phô cÊp gåm 5 møc: 10%; 15%; 20%, 25% vµ 30% møc l-¬ng hiÖn h-ëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung (nÕu cã). §èi t-îng ®-îc h-ëng chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ quy ®Þnh t¹i ®iÓm nµy th× kh«ng h-ëng chÕ ®é phô cÊp -u ®·i theo nghÒ quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 8 §iÒu nµy. d) Phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc: d1) Nh÷ng ng-êi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu ®-îc h-ëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc b¶o vÖ c¬ mËt mËt m·. Phô cÊp gåm 3 møc: thiÓu chung. 0,1; 0,2 vµ 0,3 so víi møc l-¬ng tèi

d2) Nh÷ng ng-êi lµm nh÷ng c«ng viÖc ®ßi hái tr¸ch nhiÖm cao hoÆc ®¶m nhiÖm c«ng t¸c qu¶n lý kh«ng thuéc chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) th× ®-îc h-ëng phô cÊp tr¸ch nhiÖm c«ng viÖc. Phô cÊp gåm 4 møc: 0,1; 0,2; 0,3 vµ 0,5 so víi møc l-¬ng tèi thiÓu chung. ®) Phô cÊp phôc vô quèc phßng, an ninh: ¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t-îng kh«ng thuéc diÖn xÕp l-¬ng theo b¶ng 6 vµ b¶ng 7 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc lùc l-îng vò trang vµ c¬ yÕu. Phô cÊp gåm 2 møc: 30% vµ 50% møc l-¬ng hiÖn h-ëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung (nÕu cã).

Ch-¬ng III ChÕ ®é n©ng bËc l-¬ng, ChÕ ®é tr¶ l-¬ng, Qu¶n lý tiÒn l-¬ng vµ thu nhËp

§iÒu 7. ChÕ ®é n©ng bËc l-¬ng
1. Thùc hiÖn n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn trªn c¬ së kÕt qu¶ hoµn thµnh nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh. Thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®Ó xem xÐt n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn quy ®Þnh nh- sau: a) §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp, nÕu ch-a xÕp bËc l-¬ng cuèi cïng cña b¶ng l-¬ng th× sau 5 n¨m (®ñ 60 th¸ng) gi÷ bËc l-¬ng trong b¶ng l-¬ng chuyªn gia cao cÊp ®-îc xÐt n©ng lªn mét bËc l-¬ng. b) §èi víi c¸c ®èi t-îng xÕp l-¬ng theo b¶ng 2, b¶ng 3, b¶ng 4 quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Toµ ¸n, ngµnh KiÓm s¸t quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQ-UBTVQH11, nÕu ch-a xÕp bËc l-¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh th× thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®Ó xÐt n©ng bËc l-¬ng nh- sau: b1) C¸c ®èi t-îng xÕp l-¬ng theo c¸c ng¹ch tõ lo¹i A0 ®Õn lo¹i A3 cña b¶ng 2, b¶ng 3 vµ c¸c chøc danh xÕp l-¬ng theo b¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ngµnh Tßa ¸n, ngµnh KiÓm s¸t: Sau 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) gi÷ bËc l-¬ng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh ®-îc xÐt n©ng lªn mét bËc l-¬ng. b2) C¸c ®èi t-îng xÕp l-¬ng theo c¸c ng¹ch lo¹i B, lo¹i C cña b¶ng 2, b¶ng 3 vµ nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô xÕp l-¬ng theo b¶ng 4: Sau 2 n¨m (®ñ 24 th¸ng) gi÷ bËc l-¬ng trong ng¹ch ®-îc xÐt n©ng lªn mét bËc l-¬ng. c) C¸c ®èi t-îng quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy, nÕu kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao hµng n¨m hoÆc bÞ kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc khiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc hoÆc bÞ b·i nhiÖm th× cø mçi n¨m kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô hoÆc bÞ kû luËt bÞ kÐo dµi thªm thêi gian tÝnh n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn 1 n¨m (®ñ 12 th¸ng) so víi thêi gian quy ®Þnh. 2. Thùc hiÖn n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n nh- sau: a) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô mµ ch-a xÕp bËc l-¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh th× ®-îc xÐt n©ng mét bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng so víi thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. Tû lÖ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®-îc n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n trong mét n¨m kh«ng qu¸ 5% tæng sè c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l-¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ (trõ c¸c tr-êng hîp quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 2 §iÒu nµy). b) C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®· cã th«ng b¸o nghØ h-u theo quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao, ch-a xÕp bËc l-¬ng cuèi cïng trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh

vµ ch-a ®ñ ®iÒu kiÖn thêi gian gi÷ bËc ®Ó ®-îc n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn t¹i thêi ®iÓm cã th«ng b¸o nghØ h-u, th× ®-îc n©ng mét bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng so víi thêi gian quy ®Þnh t¹i ®iÓm a vµ ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu nµy. 3. ViÖc th¨ng, gi¸ng cÊp bËc qu©n hµm vµ n©ng l-¬ng, n©ng phô cÊp qu©n hµm ®èi víi sÜ quan, h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc lùc l-îng vò trang thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh ®èi víi lùc l-îng vò trang.

§iÒu 8. ChÕ ®é tr¶ l-¬ng
1. ChÕ ®é tr¶ l-¬ng g¾n víi kÕt qu¶ thùc hiÖn nhiÖm vô cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc; nguån tr¶ l-¬ng vµ theo quy chÕ tr¶ l-¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ. Thñ tr-ëng c¬ quan, ®¬n vÞ sau khi trao ®æi víi Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn cïng cÊp cã tr¸ch nhiÖm x©y dùng, ban hµnh quy chÕ tr¶ l-¬ng ®Ó thùc hiÖn ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc cña c¬ quan, ®¬n vÞ. Quy chÕ tr¶ l-¬ng ph¶i ®-îc göi c¬ quan qu¶n lý cÊp trªn trùc tiÕp ®Ó qu¶n lý, kiÓm tra vµ thùc hiÖn c«ng khai trong c¬ quan, ®¬n vÞ. ViÖc tr¶ l-¬ng trong lùc l-îng vò trang thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. 2. ChÕ ®é tr¶ l-¬ng lµm viÖc vµo ban ®ªm, lµm thªm giê ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Bé luËt Lao ®éng. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thùc hiÖn chÕ ®é trùc 12giê/24giê hoÆc 24giê/24giê ®-îc thùc hiÖn chÕ ®é tr¶ l-¬ng hoÆc phô cÊp ®Æc thï do ChÝnh phñ, Thñ t-íng ChÝnh phñ quy ®Þnh. 3. ChÕ ®é tr¶ l-¬ng trong nh÷ng ngµy nghØ lµm viÖc ®-îc h-ëng l-¬ng; chÕ ®é t¹m øng tiÒn l-¬ng trong thêi gian bÞ ®×nh chØ c«ng t¸c, bÞ t¹m gi÷, t¹m giam, thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 114/2002/N§-CP ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt vµ h-íng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Bé luËt Lao ®éng vÒ tiÒn l-¬ng. 4. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc trong biªn chÕ tr¶ l-¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c ®èi t-îng h-ëng l-¬ng thuéc lùc l-îng vò trang ®-îc cö ®i c«ng t¸c, lµm viÖc, häc tËp ë n-íc ngoµi tõ 30 ngµy liªn tôc trë lªn h-ëng sinh ho¹t phÝ do Nhµ n-íc ®µi thä hoÆc h-ëng l-¬ng, h-ëng sinh ho¹t phÝ do n-íc ngoµi, tæ chøc quèc tÕ ®µi thä th× trong thêi gian ë n-íc ngoµi ®-îc h-ëng 40% møc l-¬ng hiÖn h-ëng céng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung (nÕu cã). 5. C«ng chøc dù bÞ vµ nh÷ng ng-êi trong thêi gian tËp sù hoÆc thö viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc (kÓ c¶ tËp sù c«ng chøc cÊp x·) vµ trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc ®-îc h-ëng møc l-¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 115/2003/N§-CP, §iÒu 21 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP, §iÒu 18 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP, §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP vµ ®-îc h-ëng chÕ ®é phô cÊp, chÕ ®é tr¶ l-¬ng theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.

6. ChÕ ®é tr¶ l-¬ng ¸p dông tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 ®èi víi c¸n bé chuyªn tr¸ch vµ c«ng chøc cÊp x· lµ ng-êi ®ang h-ëng chÕ ®é h-u trÝ hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng nh- sau: a) C¸n bé chuyªn tr¸ch cÊp x· lµ ng-êi ®ang h-ëng chÕ ®é h-u trÝ hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, ngoµi l-¬ng h-u hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, hµng th¸ng ®-îc h-ëng 90% møc l-¬ng chøc danh hiÖn ®¶m nhiÖm quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ. b) C«ng chøc cÊp x· lµ ng-êi ®ang h-ëng chÕ ®é h-u trÝ hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, ngoµi l-¬ng h-u hoÆc trî cÊp mÊt søc lao ®éng, hµng th¸ng ®-îc h-ëng 90% møc l-¬ng bËc 1 cña ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh cã cïng tr×nh ®é ®µo t¹o quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ kh«ng ph¶i ®ãng b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ.

§iÒu 9. Nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng
1. TiÕt kiÖm 10% chi th-êng xuyªn (trõ tiÒn l-¬ng vµ c¸c kho¶n cã tÝnh chÊt l-¬ng) ®èi víi tõng c¬ quan hµnh chÝnh, tõng ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc c¸c Bé, c¬ quan Trung -¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng. 2. Sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®-îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu (kÓ c¶ c¸c ®¬n vÞ ®· thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu). Riªng c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc ngµnh y tÕ sö dông tèi thiÓu 35%. 3. Sö dông tèi thiÓu 40% sè thu ®-îc ®Ó l¹i theo chÕ ®é cña c¸c c¬ quan hµnh chÝnh cã thu. 4. Ng©n s¸ch ®Þa ph-¬ng sö dông 50% sè t¨ng thu gi÷a dù to¸n n¨m kÕ ho¹ch so víi dù to¸n n¨m tr-íc liÒn kÒ do Thñ t-íng ChÝnh phñ giao vµ 50% sè t¨ng thu gi÷a thùc hiÖn so víi dù to¸n n¨m kÕ ho¹ch do Thñ t-íng ChÝnh phñ giao. 5. Ng©n s¸ch Trung -¬ng bæ sung nguån kinh phÝ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng cho c¸c Bé, c¬ quan Trung -¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng trong tr-êng hîp ®· thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy mµ vÉn cßn thiÕu.

§iÒu 10. Qu¶n lý tiÒn l-¬ng vµ thu nhËp
1. C¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thùc hiÖn viÖc xÕp l-¬ng, chÕ ®é phô cÊp l-¬ng, n©ng bËc l-¬ng, tr¶ l-¬ng, qu¶n lý tiÒn l-¬ng vµ thu nhËp theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ h-íng dÉn cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. §èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh ®-îc kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc thùc hiÖn chÕ ®é h¹ch to¸n vµ tù chñ tµi chÝnh, th× c¨n cø vµo kÕt qu¶ tiÕt kiÖm kinh phÝ hµnh chÝnh vµ møc t¨ng tr-ëng c¸c nguån thu ®-îc quyÒn quyÕt ®Þnh hÖ sè ®iÒu chØnh t¨ng thªm tiÒn l-¬ng so víi møc l-¬ng tèi thiÓu chung vµ t¨ng thªm møc trÝch lËp c¸c quü khen th-ëng, quü phóc lîi ®Ó t¨ng thªm thu

nhËp cho c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ tr¶ l-¬ng cña c¬ quan, ®¬n vÞ theo quy ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 2. Thùc hiÖn ph©n cÊp tr¸ch nhiÖm ®Ó ng-êi ®øng ®Çu c¬ quan nhµ n-íc vµ ng-êi ®øng ®Çu ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc quyÕt ®Þnh viÖc xÕp l-¬ng, n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn, n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc ph¹m vi qu¶n lý theo ph©n cÊp cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. 3. §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp, chuyªn viªn cao cÊp vµ t-¬ng ®-¬ng, thùc hiÖn ph©n cÊp viÖc quyÕt ®Þnh xÕp l-¬ng, n©ng bËc l-¬ng vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung nhsau: a) §èi víi chøc danh chuyªn gia cao cÊp: ViÖc quyÕt ®Þnh xÕp l-¬ng, n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn vµ n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n, thùc hiÖn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh. b) §èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t-¬ng ®-¬ng (lo¹i A3): b1) ViÖc quyÕt ®Þnh xÕp l-¬ng vµo lo¹i A3 khi ®-îc phª chuÈn kÕt qu¶ bÇu cö, khi ®-îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch (hoÆc chøc danh), n©ng ng¹ch, chuyÓn ng¹ch, thùc hiÖn theo ph©n cÊp hiÖn hµnh. b2) ViÖc quyÕt ®Þnh n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh lo¹i A3 do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn tr-ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé tr-ëng, Thñ tr-ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr-ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng trùc tiÕp sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ã ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ Bé Néi vô. b3) ViÖc quyÕt ®Þnh n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n (khi lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô vµ khi cã th«ng b¸o nghØ h-u) trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh lo¹i A3 do Ch¸nh ¸n Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn tr-ëng ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé tr-ëng, Thñ tr-ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr-ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng trùc tiÕp sö dông vµ qu¶n lý c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®ã ra quyÕt ®Þnh thùc hiÖn sau khi cã tho¶ thuËn cña Bé tr-ëng Bé Néi vô vµ cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn vÒ Bé Néi vô.

Ch-¬ng IV §iÒu kho¶n thi hµnh

§iÒu 11. Tr¸ch nhiÖm h-íng dÉn thi hµnh vµ tæ chøc thùc
hiÖn 1. Bé Néi vô chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan:

a) H-íng dÉn chuyÓn xÕp l-¬ng cò sang l-¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ c¸c tr-êng hîp cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. b) H-íng dÉn xÕp l-¬ng, n©ng bËc l-¬ng vµ phô cÊp ®èi víi nh÷ng ng-êi lµm viÖc trong tæ chøc c¬ yÕu h-ëng l-¬ng tõ ng©n s¸ch nhµ n-íc theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. c) H-íng dÉn xÕp l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸c ®èi t-îng gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) thuéc diÖn xÕp l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô vµ h-ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc, b¶o ®¶m l-¬ng míi (gåm l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô, thõa hµnh, phôc vô céng víi phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o) kh«ng thÊp h¬n so víi l-¬ng cò. d) H-íng dÉn chuyÓn xÕp l-¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc khi thay ®æi c«ng viÖc vµ c¸c tr-êng hîp ®-îc chuyÓn c«ng t¸c tõ lùc l-îng vò trang, c¬ yÕu vµ c«ng ty nhµ n-íc vµo lµm viÖc trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc. ®) H-íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) quy ®Þnh t¹i NghÞ quyÕt sè 730/2004/NQUBTVQH11 vµ t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy. e) H-íng dÉn thùc hiÖn c¸c chÕ ®é phô cÊp l-¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy. g) H-íng dÉn chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 7 NghÞ ®Þnh nµy vµ ph©n cÊp thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh xÕp l-¬ng, n©ng bËc l-¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ ng-êi lµm c«ng t¸c c¬ yÕu trong tæ chøc c¬ yÕu quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy. h) KiÓm tra kÕt qu¶ chuyÓn xÕp l-¬ng cò sang l-¬ng míi vµ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph-¬ng. 2. Bé Tµi chÝnh chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng: a) H-íng dÉn thùc hiÖn viÖc tÝnh to¸n, c©n ®èi nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. b) KiÓm tra kÕt qu¶ thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng ®èi víi c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ tù c©n ®èi ®-îc nguån tr¶ l-¬ng; ®ång thêi thÈm ®Þnh vµ tr×nh Thñ t-íng ChÝnh phñ cÊp bæ sung quü l-¬ng ®èi víi c¸c Bé, c¬ quan Trung -¬ng vµ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng cßn thiÕu nguån ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng, b¶o ®¶m tæng quü tiÒn l-¬ng t¨ng thªm kh«ng v-ît qu¸ dù to¸n ng©n s¸ch nhµ n-íc hµng n¨m. c) H-íng dÉn thùc hiÖn kho¸n biªn chÕ vµ kinh phÝ qu¶n lý hµnh chÝnh ®èi víi c¸c c¬ quan hµnh chÝnh vµ tù chñ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy. 3. C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé chÞu tr¸ch nhiÖm:

a) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Tµi chÝnh tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t-íng ChÝnh phñ söa ®æi chÕ ®é qu¶n lý, ph©n phèi vµ sö dông c¸c kho¶n thu, c¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ thuéc thÈm quyÒn. b) Chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh rµ so¸t vµ x©y dùng chÕ ®é phô cÊp -u ®·i theo nghÒ ®èi víi c¸c ®èi t-îng thuéc ph¹m vi qu¶n lý tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t-íng ChÝnh phñ xem xÐt ban hµnh, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy; ®ång thêi rµ so¸t tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t-íng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung hoÆc b·i bá c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp kh¸c (bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp b»ng tiÒn) vµ chÕ ®é tr¶ l-¬ng hoÆc phô cÊp ®Æc thï quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 8 NghÞ ®Þnh nµy. c) TriÓn khai thùc hiÖn c¬ chÕ tµi chÝnh ®èi víi c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã thu thuéc ph¹m vi qu¶n lý. 4. Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao, ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao, Bé T- ph¸p vµ Thanh tra ChÝnh phñ chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi vô, Bé Tµi chÝnh rµ so¸t vµ x©y dùng chÕ ®é phô cÊp tr¸ch nhiÖm theo nghÒ ®èi víi c¸c ®èi t-îng thuéc ph¹m vi qu¶n lý tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t-íng ChÝnh phñ xem xÐt ban hµnh, söa ®æi, bæ sung cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy; ®ång thêi rµ so¸t tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t-íng ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung hoÆc b·i bá c¸c chÕ ®é phô cÊp, trî cÊp kh¸c (bao gåm c¶ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp b»ng tiÒn). 5. Bé Quèc phßng, Bé C«ng vô vµ Bé Tµi chÝnh rµ so¸t vµ thï ®èi víi Qu©n ®éi nh©n d©n phñ, Thñ t-íng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh nµy ®èi víi c¸c ®èi t-îng an chñ tr×, phèi hîp víi Bé Néi x©y dùng c¸c chÕ ®é phô cÊp ®Æc vµ C«ng an nh©n d©n tr×nh ChÝnh ®Þnh vµ h-íng dÉn thùc hiÖn NghÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý.

6. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm triÓn khai c¸c biÖn ph¸p b¶o ®¶m nguån kinh phÝ ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy. 7. Bé tr-ëng, Thñ tr-ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr-ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm tæ chøc thùc hiÖn viÖc chuyÓn xÕp l-¬ng cò sang l-¬ng míi ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc vµ lùc l-îng vò trang trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc ph¹m vi qu¶n lý, tÝnh to¸n x©y dùng quü tiÒn l-¬ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 9 NghÞ ®Þnh nµy vµ b¸o c¸o vÒ liªn Bé Néi vô Tµi chÝnh ®Ó kiÓm tra vµ thÈm ®Þnh.

§iÒu 12. HiÖu lùc thi hµnh
1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o. ChÕ ®é tiÒn l-¬ng quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®-îc tÝnh h-ëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. 2. §èi víi c¸c chÕ ®é phô cÊp -u ®·i vµ båi d-ìng theo nghÒ hoÆc theo c«ng viÖc hiÖn ®ang ¸p dông, c¸c Bé, ngµnh ë Trung -¬ng cã tr¸ch nhiÖm tr×nh ChÝnh phñ, Thñ t-íng ChÝnh phñ ban hµnh chÕ ®é phô cÊp -u ®·i theo nghÒ hoÆc phô cÊp tr¸ch

nhiÖm theo nghÒ cho phï hîp víi quy ®Þnh t¹i ®iÓm b vµ ®iÓm c kho¶n 8 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy vµ ®-îc truy lÜnh theo møc phô cÊp míi kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 10 n¨m 2004. 3. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23 th¸ng 5 n¨m 1993 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l-¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ lùc l-îng vò trang. B·i bá c¸c quy ®Þnh vÒ tiÒn l-¬ng vµ phô cÊp tr¸i víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 4. Quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn (kÓ c¶ phô cÊp th©m niªn v-ît khung) vµ n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n ®èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ t-¬ng ®-¬ng lo¹i A3 t¹i ®iÓm b (b2 vµ b3) kho¶n 3 §iÒu 10 NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ quy ®Þnh vÒ thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh n©ng bËc l-¬ng ®èi víi ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp vµ c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn ngµnh t-¬ng ®-¬ng ng¹ch chuyªn viªn cao cÊp t¹i kho¶n 7 §iÒu 41 NghÞ ®Þnh sè 117/2003/N§-CP vµ kho¶n 8 §iÒu 46 NghÞ ®Þnh sè 116/2003/N§-CP. 5. ChÕ ®é tiÒn l-¬ng ®èi víi c¸n bé X· ®éi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ®-îc tÝnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy vµ ®-îc h-ëng tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005. 6. C¸ch tÝnh h-ëng c¸c chÕ ®é phô cÊp quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 35/2001/N§-CP ngµy 09 th¸ng 7 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ®èi víi nhµ gi¸o, c¸n bé qu¶n lý gi¸o dôc ®ang c«ng t¸c ë tr-êng chuyªn biÖt, ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n, ®-îc tÝnh l¹i theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy. 7. Huû bá hiÖu lùc thi hµnh c¸c quy ®Þnh t¹i c¸c v¨n b¶n sau: a) §iÒu 2, §iÒu 3, c¸c kho¶n 1, 3, 4, 5, 6 vµ 8 §iÒu 4 vµ §iÒu 5 NghÞ ®Þnh sè 03/2003/N§-CP ngµy 15 th¸ng 01 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc ®iÒu chØnh tiÒn l-¬ng, trî cÊp x· héi vµ ®æi míi mét b-íc c¬ chÕ qu¶n lý tiÒn l-¬ng. b) C¸c ®iÓm a, b, c, d vµ ® kho¶n 1, ®iÓm c kho¶n 2 §iÒu 4 vµ §iÒu 6 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, ph-êng, thÞ trÊn. 8. C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp ngoµi c«ng lËp, nÕu thÊy phï hîp th× ®-îc vËn dông c¸c quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.

§iÒu 13. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh
C¸c Bé tr-ëng, Thñ tr-ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr-ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

B¶ng 1
B¶ng l-¬ng chuyªn gia cao cÊp

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12 /2004 cña ChÝnh phñ) §¬n 1.000®ång BËc 1 8.80 2,552.0 BËc 2 9.40 2,726.0 BËc 3 10.00 2,900.0 vÞ tÝnh:

HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng 01/10/2004 Ghi chó:

thùc

hiÖn

¸p dông ®èi víi c¸c ®èi t-îng kh«ng gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, hµnh chÝnh, kinh tÕ, khoa häc - kü thuËt, gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸ - nghÖ thuËt.

B¶ng 2
B¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT 1 a Nhãm ng¹ch C«ng chøc lo¹i A3 Nhãm 1 (A3.1) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nhãm 2 (A3.2) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 C«ng chøc lo¹i A2 Nhãm 1 (A2.1) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nhãm 2 (A2.2) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc 10 BËc 11 BËc 12

6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 1,798 1,902. 2,006. 2,111 2,215 2,320 .0 4 8 .2 .6 .0 5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55 1,667 1,771. 1,876. 1,980 2,085 2,189 .5 9 3 .7 .1 .5

b

2 a

4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 1,276 1,374. 1,473. 1,571 1,670 1,769 1,867 1,966 .0 6 2 .8 .4 .0 .6 .2 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 1,160 1,258. 1,357. 1,455 1,554 1,653 1,751 1,850

b

3

4

5

6 a

b

c

hiÖn 01/10/2004 C«ng chøc lo¹i A1 HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 C«ng chøc lo¹i A0 HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 C«ng chøc lo¹i B HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 C«ng chøc lo¹i C Nhãm 1 (C1) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nhãm 2 (C2) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nhãm 3 (C3) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn cc01/10/2004 Ghi chó:

.0

6

2

.8

.4

.0

.6

.2

2.34 2.67 678.6 774.3 2.10 2.41 609.0 698.9 1.86 2.06 539.4 597.4

3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 870.0 965.7 1,061 1,157 1,252 1,348 1,444 .4 .1 .8 .5 .2 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89 788.8 878.7 968.6 1,058 1,148 1,238 1,328 1,418 .5 .4 .3 .2 .1 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 655.4 713.4 771.4 829.4 887.4 945.4 1,003 1,061 1,119. 1,177. .4 .4 4 4

1.65 1.83 478.5 530.7 1.50 1.68 435.0 487.2 1.35 1.53 391.5 443.7

2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63 582.9 635.1 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000. 1,052. 5 7 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 539.4 591.6 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009. 2 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 3.15 495.9 548.1 600.3 652.5 704.7 756.9 809.1 861.3 913.5 3.33 965.7

1. Trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc cã sö dông c¸c chøc danh c¸n bé, c«ng chøc theo ngµnh chuyªn m«n cã tªn ng¹ch thuéc ®èi t-îng ¸p dông b¶ng 3 th× xÕp l-¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ®ã theo ng¹ch t-¬ng øng quy ®Þnh t¹i b¶ng 3. ViÖc tr¶ l-¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña c¬ quan nhµ n-íc mµ c¸n bé, c«ng chøc ®ã ®ang lµm viÖc. 2. Khi chuyÓn xÕp l-¬ng cò sang ng¹ch, bËc l-¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l-¬ng cò cao h¬n bËc l-¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch th× nh÷ng bËc l-¬ng cò cao h¬n nµy ®-îc quy ®æi thµnh % phô cÊp th©m niªn v-ît khung so víi møc l-¬ng cña bËc l-¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch. 3. HÖ sè l-¬ng cña c¸c ng¹ch c«ng chøc lo¹i C (gåm C1, C2 vµ C3) ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh th-êng. 4. C¸n bé, c«ng chøc cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch vµ cßn ng¹ch trªn trong cïng ngµnh chuyªn m«n, th× c¨n cø vµo thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch (kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l-¬ng hiÖn h-ëng) ®Ó ®-îc xem xÐt cö ®i thi n©ng ng¹ch nh- sau: - §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i B vµ lo¹i C: Kh«ng quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch. - §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i A0 vµ lo¹i A1: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 9 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc trong c¸c ng¹ch kh¸c t-¬ng ®-¬ng). - §èi víi c¸n bé, c«ng chøc lo¹i A2: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 6 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc trong c¸c ng¹ch kh¸c t-¬ng ®-¬ng). 5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã bæ sung vÒ chøc danh c¸n bé, c«ng chøc (ng¹ch) quy ®Þnh t¹i ®èi t-îng ¸p dông b¶ng 2, th× c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch c«ng chøc vµ h-íng dÉn viÖc xÕp l-¬ng phï hîp víi ng¹ch c«ng chøc ®ã.

§èi t-îng ¸p dông b¶ng 2

1- C«ng chøc lo¹i A3: - Nhãm 1 (A3.1): Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 Ng¹ch c«ng chøc Chuyªn viªn cao cÊp Thanh tra viªn cao cÊp KiÓm so¸t viªn cao cÊp thuÕ KiÓm to¸n viªn cao cÊp KiÓm so¸t viªn cao cÊp ng©n hµng KiÓm tra viªn cao cÊp h¶i quan ThÈm kÕ viªn cao cÊp KiÓm so¸t viªn cao cÊp thÞ tr-êng

- Nhãm 2 (A3.2): Sè TT Ng¹ch c«ng chøc 1 KÕ to¸n viªn cao cÊp 2 KiÓm dÞch viªn cao cÊp ®éng - thùc vËt

2- C«ng chøc lo¹i A2: - Nhãm 1 (A2.1): Sè TT Ng¹ch c«ng chøc Chuyªn viªn chÝnh ChÊp hµnh viªn tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng Thanh tra viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn chÝnh thuÕ KiÓm to¸n viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn chÝnh ng©n hµng KiÓm tra viªn chÝnh h¶i quan ThÈm kÕ viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn chÝnh thÞ tr-êng

- Nhãm 2 (A2.2): Sè TT 1 2 3 Ng¹ch c«ng chøc KÕ to¸n viªn chÝnh KiÓm dÞch viªn chÝnh ®éng - thùc vËt KiÓm so¸t viªn chÝnh ®ª ®iÒu (*)

3-

C«ng chøc lo¹i A1: Ng¹ch c«ng chøc Chuyªn viªn ChÊp hµnh viªn quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh C«ng chøng viªn Thanh tra viªn KÕ to¸n viªn KiÓm so¸t viªn thuÕ KiÓm to¸n viªn KiÓm so¸t viªn ng©n hµng KiÓm tra viªn h¶i quan KiÓm dÞch viªn ®éng- thùc vËt KiÓm l©m viªn chÝnh KiÓm so¸t viªn ®ª ®iÒu (*) ThÈm kÕ viªn KiÓm so¸t viªn thÞ tr-êng

Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

4- C«ng chøc lo¹i Ao: ¸p dông ®èi víi c¸c ng¹ch c«ng chøc yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o cao ®¼ng (hoÆc cö nh©n cao ®¼ng), c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch c«ng chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch vµ h-íng dÉn xÕp l-¬ng cho phï hîp (c«ng chøc lo¹i A0 khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®-îc thi n©ng ng¹ch lªn c«ng chøc lo¹i A2 nhãm 2 trong cïng ngµnh chuyªn m«n). 5- C«ng chøc lo¹i B: Sè TT 1 2 3 4 Ng¹ch c«ng chøc C¸n sù KÕ to¸n viªn trung cÊp KiÓm thu viªn thuÕ Thñ kho tiÒn, vµng b¹c, ®¸ quý (ng©n hµng)
(*)

5 KiÓm tra viªn trung cÊp h¶i quan 6 Kü thuËt viªn kiÓm dÞch ®éng - thùc vËt 7 KiÓm l©m viªn 8 KiÓm so¸t viªn trung cÊp ®ª ®iÒu (*) 9 Kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm b¶o qu¶n 10 KiÓm so¸t viªn trung cÊp thÞ tr-êng 6- C«ng chøc lo¹i C: Nhãm 1 (C1): STT Ng¹ch c«ng chøc 1 Thñ quü kho b¹c, ng©n hµng 2 KiÓm ng©n viªn 3 Nh©n viªn h¶i quan 4 KiÓm l©m viªn s¬ cÊp 5 Thñ kho b¶o qu¶n nhãm I 6 Thñ kho b¶o qu¶n nhãm II 7 B¶o vÖ, tuÇn tra canh g¸c - Nhãm 2 (C2): Sè TT 1 2 Ng¹ch c«ng chøc Thñ quü c¬ quan, ®¬n vÞ Nh©n viªn thuÕ

- Nhãm 3 (C3): Ng¹ch kÕ to¸n viªn s¬ cÊp Ghi chó: C¸c ng¹ch ®¸nh dÊu (*) lµ cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i c«ng chøc.

B¶ng 3
B¶ng l-¬ng chuyªn m«n, nghiÖp vô ®èi víi c¸n bé, viªn chøc trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ n-íc

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) §¬n vÞ tÝnh: 1000 ®ång STT 1 a Nhãm ng¹ch Viªn chøc lo¹i A3 Nhãm 1 (A3.1) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc 01/10/2004 Nhãm 2 (A3.2) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc 01/10/2004 Viªn chøc lo¹i A2 Nhãm 1 (A2.1) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc 01/10/2004 Nhãm 2 (A2.2) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc 01/10/2004 Viªn chøc lo¹i A1 HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc 01/10/2004 Viªn chøc lo¹i A0 BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc 10 BËc 11 BËc 12

6.20 6.56 6.92 7.28 7.64 8.00 hiÖn 1,798 1,902 2,006 2,111 2,215 2,320 .0 .4 .8 .2 .6 .0 5.75 6.11 6.47 6.83 7.19 7.55 hiÖn 1,667 1,771 1,876 1,980 2,085 2,189 .5 .9 .3 .7 .1 .5

b

2 a

4.40 4.74 5.08 5.42 5.76 6.10 6.44 6.78 hiÖn 1,276 1,374 1,473 1,571 1,670 1,769 1,867 1,966 .0 .6 .2 .8 .4 .0 .6 .2 4.00 4.34 4.68 5.02 5.36 5.70 6.04 6.38 hiÖn 1,160 1,258 1,357 1,455 1,554 1,653 1,751 1,850 .0 .6 .2 .8 .4 .0 .6 .2 2.34 2.67 3.00 3.33 3.66 3.99 4.32 4.65 4.98 hiÖn 678.6 774.3 870.0 965.7 1,061 1,157 1,252 1,348 1,444. .4 .1 .8 .5 2

b

3

4

5

6 a

b

c

HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Viªn chøc lo¹i B HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Viªn chøc lo¹i C Nhãm 1 (C1) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nhãm 2: Nh©n viªn nhµ x¸c (C2) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nhãm 3: Y c«ng (C3) HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Ghi chó:

2.10 2.41 2.72 3.03 3.34 3.65 3.96 4.27 4.58 4.89 609.0 698.9 788.8 878.7 968.6 1,058 1,148 1,238 1,328. 1,418 .5 .4 .3 2 .1 1.86 2.06 2.26 2.46 2.66 2.86 3.06 3.26 3.46 3.66 3.86 4.06 539.4 597.4 655.4 713.4 771.4 829.4 887.4 945.4 1,003. 1,061 1,119. 1,177. 4 .4 4 4

1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 3.45 3.63 478.5 530.7 582.9 635.1 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 1,000. 1,052. 5 7 2.00 2.18 2.36 2.54 2.72 2.90 3.08 3.26 3.44 3.62 3.80 3.98 580.0 632.2 684.4 736.6 788.8 841.0 893.2 945.4 997.6 1,049 1,102. 1,154. .8 0 2 1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 3.30 3.48 435.0 487.2 539.4 591.6 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 957.0 1,009. 2

1. Trong c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cã sö dông c¸c chøc danh c¸n bé, viªn chøc theo ngµnh chuyªn m«n cã tªn ng¹ch thuéc ®èi t-îng ¸p dông b¶ng 2 th× xÕp l-¬ng ®èi víi c¸n bé, viªn chøc ®ã theo ng¹ch t-¬ng øng quy ®Þnh t¹i b¶ng 2. ViÖc tr¶ l-¬ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ®¬n vÞ sù nghiÖp mµ c¸n bé, viªn chøc ®ã ®ang lµm viÖc. 2. Khi chuyÓn xÕp l-¬ng cò sang ng¹ch, bËc l-¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l-¬ng cò cao h¬n bËc l-¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch th× nh÷ng bËc l-¬ng cò cao h¬n nµy ®-îc quy ®æi thµnh % phô cÊp th©m niªn v-ît khung so víi møc l-¬ng cña bËc l-¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch. 3. HÖ sè l-¬ng cña c¸c ng¹ch viªn chøc lo¹i C (gåm C1, C2 vµ C3) ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh th-êng.

4. C¸n bé, viªn chøc cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch vµ cßn ng¹ch trªn trong cïng ngµnh chuyªn m«n, th× c¨n cø vµo thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch (kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l-¬ng hiÖn h-ëng) ®Ó ®-îc xem xÐt cö ®i thi n©ng ng¹ch nh- sau: - §èi víi c¸n bé, viªn chøc lo¹i B vµ lo¹i C: Kh«ng quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch. - §èi víi c¸n bé, viªn chøc lo¹i A0 vµ lo¹i A1: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 9 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc trong c¸c ng¹ch kh¸c t-¬ng ®-¬ng). - §èi víi c¸n bé, viªn chøc lo¹i A2: Thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch lµ 6 n¨m (bao gåm c¶ thêi gian lµm viÖc trong c¸c ng¹ch kh¸c t-¬ng ®-¬ng). 5. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã bæ sung vÒ chøc danh c¸n bé, viªn chøc (ng¹ch) quy ®Þnh t¹i ®èi t-îng ¸p dông b¶ng 3, th× c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch viªn chøc vµ h-íng dÉn viÖc xÕp l-¬ng phï hîp víi ng¹ch viªn chøc ®ã.

§èi t-îng ¸p dông b¶ng 3

1- Viªn chøc lo¹i A3: - Nhãm 1 (A3.1): Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ng¹ch viªn chøc KiÕn tróc s- cao cÊp Nghiªn cøu viªn cao cÊp Kü s- cao cÊp §Þnh chuÈn viªn cao cÊp Gi¸m ®Þnh viªn cao cÊp Dù b¸o viªn cao cÊp Gi¸o s-- Gi¶ng viªn cao cÊp B¸c sÜ cao cÊp D-îc sÜ cao cÊp Biªn tËp – Biªn kÞch - Biªn dÞch viªn cao cÊp Phãng viªn- B×nh luËn viªn cao cÊp §¹o diÔn cao cÊp DiÔn viªn h¹ng I Häa sÜ cao cÊp HuÊn luyÖn viªn cao cÊp

- Nhãm 2 (A3.2): STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ng¹ch viªn chøc L-u tr÷ viªn cao cÊp ChÈn ®o¸n viªn cao cÊp bÖnh ®éng vËt Dù b¸o viªn cao cÊp b¶o vÖ thùc vËt Gi¸m ®Þnh viªn cao cÊp thuèc b¶o vÖ thùc vËt -thó y KiÓm nghiÖm viªn cao cÊp gièng c©y trång Ph¸t thanh viªn cao cÊp Quay phim viªn cao cÊp (*) B¶o tµng viªn cao cÊp Th- viÖn viªn cao cÊp Ph-¬ng ph¸p viªn cao cÊp (*) ¢m thanh viªn cao cÊp (*) Th- môc viªn cao cÊp (*)

2- Viªn chøc lo¹i A2: - Nhãm 1 (A2.1): STT 1 2 3 4 5 6 7 Ng¹ch viªn chøc KiÕn tróc s- chÝnh Nghiªn cøu viªn chÝnh Kü s- chÝnh §Þnh chuÈn viªn chÝnh Gi¸m ®Þnh viªn chÝnh Dù b¸o viªn chÝnh Phã gi¸o s-- Gi¶ng viªn chÝnh

8 9 10 11 12 13 14

B¸c sÜ chÝnh D-îc sÜ chÝnh Biªn tËp- Biªn kÞch- Biªn dÞch viªn chÝnh Phãng viªn- B×nh luËn viªn chÝnh §¹o diÔn chÝnh Ho¹ sÜ chÝnh HuÊn luyÖn viªn chÝnh

- Nhãm 2 (A2.2): Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Ng¹ch viªn chøc L-u tr÷ viªn chÝnh ChÈn ®o¸n viªn chÝnh bÖnh ®éng vËt Dù b¸o viªn chÝnh b¶o vÖ thùc vËt Gi¸m ®Þnh viªn chÝnh thuèc b¶o vÖ thùc vËtthó y KiÓm nghiÖm viªn chÝnh gièng c©y trång Gi¸o viªn trung häc cao cÊp Ph¸t thanh viªn chÝnh Quay phim viªn chÝnh (*) Dùng phim viªn cao cÊp DiÔn viªn h¹ng II B¶o tµng viªn chÝnh Th- viÖn viªn chÝnh Ph-¬ng ph¸p viªn chÝnh (*) ¢m thanh viªn chÝnh (*) Th- môc viªn chÝnh (*)

3- Viªn chøc lo¹i A1: Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 Ng¹ch viªn chøc L-u tr÷ viªn ChÈn ®o¸n viªn bÖnh ®éng vËt Dù b¸o viªn b¶o vÖ thùc vËt Gi¸m ®Þnh viªn thuèc b¶o vÖ thùc vËt-thó y KiÓm nghiÖm viªn gièng c©y trång KiÕn tróc sNghiªn cøu viªn Kü s§Þnh chuÈn viªn Gi¸m ®Þnh viªn Dù b¸o viªn Quan tr¾c viªn chÝnh Gi¶ng viªn Gi¸o viªn trung häc (1) B¸c sÜ (2) Y t¸ cao cÊp N÷ hé sinh cao cÊp Kü thuËt viªn cao cÊp y D-îc sÜ Biªn tËp- Biªn kÞch- Biªn dÞch viªn Phãng viªn- B×nh luËn viªn

22 23 24 25 26 2 28 29 30 31 32 33

Quay phim viªn (*) Dùng phim viªn chÝnh §¹o diÔn Häa sÜ B¶o tµng viªn Th- viÖn viªn Ph-¬ng ph¸p viªn (*) H-íng dÉn viªn chÝnh Tuyªn truyÒn viªn chÝnh HuÊn luyÖn viªn ¢m thanh viªn (*) Th- môc viªn (*)

4- Viªn chøc lo¹i Ao: Sè TT 1 2 Ng¹ch viªn chøc Gi¸o viªn trung häc c¬ së (cÊp 2) Ph¸t thanh viªn (*)
(*)

C¸c ng¹ch viªn chøc sù nghiÖp kh¸c yªu cÇu tr×nh ®é ®µo t¹o cao ®¼ng (hoÆc cö nh©n cao ®¼ng), c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé qu¶n lý ng¹ch viªn chøc chuyªn ngµnh ®Ò nghÞ Bé Néi vô ban hµnh chøc danh, tiªu chuÈn nghiÖp vô cña ng¹ch vµ h-íng dÉn xÕp l-¬ng cho phï hîp (viªn chøc lo¹i A0 khi cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®-îc thi n©ng ng¹ch lªn viªn chøc lo¹i A2 nhãm 2 trong cïng ngµnh chuyªn m«n).

5- Viªn chøc lo¹i B: Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Ng¹ch viªn chøc L-u tr÷ viªn trung cÊp Kü thuËt viªn l-u tr÷ Kü thuËt viªn chÈn ®o¸n bÖnh ®éng vËt Kü thuËt viªn dù b¸o b¶o vÖ thùc vËt Kü thuËt viªn gi¸m ®Þnh thuèc b¶o vÖ thùc vËt – thó y Kü thuËt viªn kiÓm nghiÖm gièng c©y trång Kü thuËt viªn Quan tr¾c viªn Gi¸o viªn tiÓu häc Gi¸o viªn mÇm non (3) Y sÜ Y t¸ chÝnh N÷ hé sinh chÝnh Kü thuËt viªn chÝnh y D-îc sÜ trung cÊp Kü thuËt viªn chÝnh d-îc Dùng phim viªn DiÔn viªn h¹ng III Ho¹ sü trung cÊp

20 21 22 23 24

Kü thuËt viªn b¶o tån, b¶o tµng Th- viÖn viªn trung cÊp H-íng dÉn viªn (ngµnh v¨n ho¸ - th«ng tin) Tuyªn truyÒn viªn H-íng dÉn viªn (ngµnh thÓ dôc thÓ thao)

6- Viªn chøc lo¹i C: - Nhãm 1 (C1): Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 Ng¹ch viªn chøc Quan tr¾c viªn s¬ cÊp Y t¸ N÷ hé sinh Kü thuËt viªn y Hé lý D-îc t¸ Kü thuËt viªn d-îc

- Nhãm 2 (C2): Ng¹ch nh©n viªn nhµ x¸c - Nhãm 3 (C3): Ng¹ch Y c«ng __________________ Ghi chó: C¸c ng¹ch ®¸nh dÊu (*) lµ cã thay ®æi vÒ ph©n lo¹i viªn chøc. (1) Gi¸o viªn trung häc c¬ së xÕp l-¬ng theo ng¹ch viªn chøc lo¹i A0. (2) §èi víi ng¹ch b¸c sÜ: Tr-êng hîp häc néi tró khi nghiÖp ®-îc tuyÓn dông vµo ng¹ch b¸c sÜ th× trong thêi gian viÖc ®-îc h-ëng l-¬ng thö viÖc tÝnh trªn c¬ së møc l-¬ng bËc 2 ng¹ch b¸c sÜ; hÕt thêi gian thö viÖc ®-îc bæ nhiÖm vµo ng¹ch sÜ th× ®-îc xÕp l-¬ng vµo bËc 2 cña ng¹ch b¸c sÜ, thêi gian n©ng bËc l-¬ng lÇn sau ®-îc tÝnh kÓ tõ ngµy ®-îc bæ nhiÖm ng¹ch b¸c sÜ. L-¬ng y xÕp l-¬ng nht¹o. tèt thö cña b¸c xÐt vµo

y, b¸c sÜ cã cïng yªu cÇu tr×nh ®é ®µo

(3) Gi¸o viªn mÇm non ch-a ®¹t chuÈn th× xÕp l-¬ng theo ng¹ch viªn chøc lo¹i C nhãm 1.

B¶ng 4
B¶ng l-¬ng nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ n-íc

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT Nhãm ng¹ch nh©n viªn 1 L¸i xe c¬ quan Kü thuËt viªn ®¸nh m¸y HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nh©n viªn kü thuËt HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nh©n viªn ®¸nh m¸y Nh©n viªn b¶o vÖ HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nh©n viªn v¨n thHÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc 10 BËc 11 BËc 12

2.05 2.23 2.41 2.59 2.77 2.95 3.13 3.31 3.49 3.67 3.85 4.03 594. 646.7 698. 751. 803.3 855.5 907.7 959.9 1,012 1,064. 1,116. 1,168. 5 9 1 .1 3 5 7 1.65 1.83 2.01 2.19 2.37 2.55 2.73 2.91 3.09 3.27 478. 530.7 582. 635. 687.3 739.5 791.7 843.9 896.1 948.3 5 9 1 3.45 3.63 1,000. 1,052. 5 7

2

3

1.50 1.68 1.86 2.04 2.22 2.40 2.58 2.76 2.94 3.12 435. 487.2 539. 591. 643.8 696.0 748.2 800.4 852.6 904.8 0 4 6 1.35 1.53 1.71 1.89 2.07 2.25 2.43 2.61 2.79 2.97 391. 443.7 495. 548. 600.3 652.5 704.7 756.9 809.1 861.3

3.30 957.0

3.48 1,009. 2 3.33 965.7

4

3.15 913.5

5

01/10/2004 5 Nh©n viªn phôc vô 1.00 1.18 HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 290. 342.2 01/10/2004 0 Ghi chó:

9

1 2.80 812.0 2.98 864.2

1.36 1.54 1.72 1.90 2.08 2.26 2.44 2.62 394. 446. 498.8 551.0 603.2 655.4 707.6 759.8 4 6

1. Khi chuyÓn xÕp l-¬ng cò sang ng¹ch, bËc l-¬ng míi, nÕu ®· xÕp bËc l-¬ng cò cao h¬n bËc l-¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch th× nh÷ng bËc l-¬ng cò cao h¬n nµy ®-îc quy ®æi thµnh % phô cÊp th©m niªn v-ît khung so víi møc l-¬ng cña bËc l-¬ng míi cuèi cïng trong ng¹ch. 2. HÖ sè l-¬ng cña c¸c ng¹ch nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc vµ c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc quy ®Þnh t¹i b¶ng l-¬ng nµy ®· tÝnh yÕu tè ®iÒu kiÖn lao ®éng cao h¬n b×nh th-êng. 3. C«ng chøc cÊp x· ®ang c«ng t¸c ch-a tèt nghiÖp ®µo t¹o chuyªn m«n theo quy ®Þnh th× ®-îc h-ëng hÖ sè l-¬ng b»ng 1,18. 4. Theo ph©n lo¹i c«ng chøc, viªn chøc: - Nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô thuéc biªn chÕ cña c¸c c¬ quan nhµ n-íc lµ c«ng chøc ng¹ch nh©n viªn vµ t-¬ng ®-¬ng. - Nh©n viªn thõa hµnh, phôc vô thuéc biªn chÕ cña c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc lµ viªn chøc ng¹ch nh©n viªn. 5. Nh©n viªn theo c¸c ng¹ch quy ®Þnh t¹i b¶ng l-¬ng nµy cã ®ñ tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, vÞ trÝ c«ng t¸c phï hîp víi ng¹ch, th× ®-îc xem xÐt ®Ó cö ®i thi n©ng ng¹ch trªn liÒn kÒ hoÆc thi n©ng ng¹ch lªn c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc lo¹i A0 vµ lo¹i A1 mµ kh«ng quy ®Þnh thêi gian tèi thiÓu lµm viÖc trong ng¹ch vµ kh«ng quy ®Þnh theo hÖ sè l-¬ng hiÖn h-ëng.

B¶ng 5
B¶ng l-¬ng c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph-êng, thÞ trÊn

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) §¬n STT 1 Chøc danh l·nh ®¹o BÝ th- ®¶ng uû HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Phã BÝ th- ®¶ng uû Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Th-êng trùc ®¶ng uû Chñ tÞch Uû ban MÆt trËn tæ quèc ViÖt Nam Phã Chñ tÞch Héi ®ång nh©n d©n Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Tr-ëng c¸c ®oµn thÓ Uû viªn Uû ban nh©n d©n HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 vÞ BËc 1 2.35 681.5 tÝnh: BËc 2 2.85 826.5

g

2

2.15 623.5

2.65 768.5

3

1.95 565.5

2.45 710.5

4

1.75 507.5

2.25 652.5

Ghi chó: 1. C¸c ®oµn thÓ ë cÊp x· bao gåm: §oµn Thanh niªn, Héi Phô n÷, Héi N«ng d©n, Héi Cùu chiÕn binh. 2. Nh÷ng ng-êi tèt nghiÖp tõ trung cÊp trë lªn ®-îc bÇu gi÷ chøc danh c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph-êng, thÞ trÊn, nÕu xÕp l-¬ng theo ®óng chøc danh chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm mµ thÊp h¬n so víi møc l-¬ng bËc 1 cña c«ng chøc cã cïng tr×nh ®é ®µo t¹o, th× vÉn thùc hiÖn xÕp l-¬ng theo chøc danh chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm vµ ®-îc h-ëng hÖ sè chªnh lÖch gi÷a hÖ sè l-¬ng bËc 1 cña c«ng chøc cã cïng tr×nh ®é ®µo t¹o so víi hÖ sè l-¬ng chøc vô. Khi ®-îc xÕp lªn bËc 2 cña chøc danh chuyªn tr¸ch hiÖn ®¶m nhiÖm (tõ nhiÖm kú thø 2 trë lªn) th× gi¶m t-¬ng øng hÖ sè chªnh lÖch. Khi th«i gi÷ chøc danh chuyªn tr¸ch ë x·, ph-êng, thÞ trÊn, nÕu ®-îc tuyÓn dông vµo lµm c«ng chøc trong c¬ quan nhµ n-íc (tõ Trung -¬ng ®Õn x·, ph-êng, thÞ trÊn) vµ viªn chøc trong ®¬n vÞ sù nghiÖp cña

Nhµ n-íc th× thêi gian gi÷ chøc danh chuyªn tr¸ch ë x·, ph-êng, thÞ trÊn ®-îc tÝnh ®Ó xÕp bËc l-¬ng chuyªn m«n theo chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn. 3. C«ng chøc ë x·, ph-êng, thÞ trÊn ®-îc bÇu gi÷ chøc danh chuyªn tr¸ch ë x·, ph-êng, thÞ trÊn th× thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm e kho¶n 1 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh sè 121/2003/N§-CP ngµy 21 th¸ng 10 n¨m 2003 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc ë x·, ph-êng, thÞ trÊn. 4. ChÕ ®é tiÒn l-¬ng ®èi víi c¸n bé X· ®éi quy ®Þnh t¹i §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ngµy 02/11/2004 cña ChÝnh phñ ®-îc tÝnh l¹i møc l-¬ng míi ®Ó h-ëng kÓ tõ ngµy 01 th¸ng 01 n¨m 2005 theo møc l-¬ng míi cña c¸n bé chuyªn tr¸ch ë x·, ph-êng, thÞ trÊn quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy (Riªng hÖ sè l-¬ng 1,46 cña x· ®éi phã quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 22 NghÞ ®Þnh sè 184/2004/N§-CP ®-îc chuyÓn xÕp sang hÖ sè l-¬ng míi lµ 1,86).

B¶ng 6
B¶ng l-¬ng cÊp bËc qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n; sÜ quan, h¹ sÜ quan c«ng an nh©n d©n

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) 1. B¶ng l-¬ng cÊp bËc qu©n hµm §¬n 1.000®ång Sè TT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 CÊp bËc qu©n hµm §¹i t-íng Th-îng t-íng Trung t-íng ThiÕu t-íng §¹i t¸ Th-îng t¸ Trung t¸ ThiÕu t¸ §¹i uý Th-îng uý Trung uý ThiÕu uý Th-îng sÜ Trung sÜ H¹ sÜ HÖ sè l-¬ng 10.40 9.80 9.20 8.60 8.00 7.30 6.60 6.00 5.40 5.00 4.60 4.20 3.80 3.50 3.20 Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 3,016.0 2,842.0 2,668.0 2,494.0 2,320.0 2,117.0 1,914.0 1,740.0 1,566.0 1,450.0 1,334.0 1,218.0 1,102.0 1,015.0 928.0 vÞ tÝnh:

2. B¶ng n©ng l-¬ng qu©n hµm sÜ quan qu©n ®éi nh©n d©n vµ sÜ quan c«ng an nh©n d©n §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång STT CÊp bËc qu©n hµm §¹i t¸ HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng 01/10/2004 Th-îng t¸ HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng N©ng l-¬ng lÇn 1 N©ng l-¬ng lÇn 2

1

thùc

hiÖn

8.40 2,436.0 7.70 2,233.0

8.60 2,494.0 8.10 2,349.0

2

thùc

hiÖn

3

4

5

6

01/10/2004 Trung t¸ HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng 01/10/2004 ThiÕu t¸ HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng 01/10/2004 §¹i uý HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng 01/10/2004 Th-îng uý HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng 01/10/2004

thùc

hiÖn

7.00 2,030.0 6.40 1,856.0 5.80 1,682.0 5.35 1,551.5

7.40 2,146.0 6.80 1,972.0 6.20 1,798.0 5.70 1,653.0

thùc

hiÖn

thùc

hiÖn

thùc

hiÖn

Ghi chó: CÊp bËc qu©n hµm tõ ThiÕu t-íng trë lªn kh«ng thùc hiÖn n©ng l-¬ng lÇn 1 vµ lÇn 2

B¶ng 7
B¶ng l-¬ng qu©n nh©n chuyªn nghiÖp thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ chuyªn m«n kü thuËt thuéc c«ng an nh©n d©n

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT 1 a Chøc danh Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp cao cÊp Nhãm 1 HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nhãm 2 HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp trung cÊp Nhãm 1 HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nhãm 2 HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn BËc 1 BËc 2 BËc 3 BËc 4 BËc 5 BËc 6 BËc 7 BËc 8 BËc 9 BËc 10 BËc 11 BËc 12

3.85 4.20 4.55 4.90 5.25 5.60 5.95 6.30 6.65 7.00 7.35 7.70 1,116 1,218 1,319. 1,421 1,522. 1,624 1,725 1,827 1,928 2,030 2,131 2,233 .5 .0 5 .0 5 .0 .5 .0 .5 .0 .5 .0 3.65 4.00 4.35 4.70 5.05 5.40 5.75 6.10 6.45 6.80 7.15 7.50 1,058 1,160 1,261. 1,363 1,464. 1,566 1,667 1,769 1,870 1,972 2,073 2,175 .5 .0 5 .0 5 .0 .5 .0 .5 .0 .5 .0

b

2 a

3.50 3.80 4.10 4.40 4.70 5.00 5.30 5.60 5.90 6.20 1,015 1,102 1,189. 1,276 1,363. 1,450 1,537 1,624 1,711 1,798 .0 .0 0 .0 0 .0 .0 .0 .0 .0 3.20 3.50 3.80 4.10 4.40 4.70 5.00 5.30 5.60 5.90 928.0 1,015 1,102. 1,189 1,276. 1,363 1,450 1,537 1,624 1,711

b

3 a

b

01/10/2004 Qu©n nh©n chuyªn nghiÖp s¬ cÊp Nhãm 1 HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004 Nhãm 2 HÖ sè l-¬ng Møc l-¬ng thùc hiÖn 01/10/2004

.0

0

.0

0

.0

.0

.0

.0

.0

3.20 3.45 3.70 3.95 4.20 4.45 4.70 4.95 5.20 5.45 928.0 1,000 1,073. 1,145 1,218. 1,290 1,363 1,435 1,508 1,580 .5 0 .5 0 .5 .0 .5 .0 .5 2.95 3.20 3.45 3.70 3.95 4.20 4.45 4.70 4.95 5.20 855.5 928.0 1,000. 1,073 1,145. 1,218 1,290 1,363 1,435 1,508 5 .0 5 .0 .5 .0 .5 .0

v¨n phßng quèc héi

c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam

B¶ng phô cÊp qu©n hµm h¹ sÜ quan, chiÕn sÜ nghÜa vô thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) §¬n 1.000®ång STT 1 2 3 4 5 CÊp bËc qu©n hµm Th-îng sÜ Trung sÜ H¹ sÜ Binh nhÊt Binh nh× HÖ sè 0.70 0.60 0.50 0.45 0.40 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 203.0 174.0 145.0 130.5 116.0 vÞ tÝnh:

v¨n phßng quèc héi

c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA

B¶ng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) trong c¸c c¬ quan nhµ n-íc, ®¬n vÞ sù nghiÖp cña nhµ n-íc; c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n

(Ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 14/12/2004 cña ChÝnh phñ) I. phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc gi÷ chøc danh l·nh ®¹o (bÇu cö, bæ nhiÖm) c¬ quan Nhµ n-íc vµ ®¬n vÞ sù nghiÖp cña Nhµ n-íc: XÕp l-¬ng theo c¸c ng¹ch c«ng chøc hµnh chÝnh hoÆc c¸c ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn ngµnh. 1. Bé, c¬ quan ngang Bé §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè Chøc danh l·nh ®¹o TT 1 Thø tr-ëng, Phã thñ tr-ëng c¬ quan ngang Bé 2 Vô tr-ëng vµ t-¬ng ®-¬ng, Ch¸nh v¨n phßng Bé, c¬ quan ngang Bé 3 Phã vô tr-ëng vµ t-¬ng ®-¬ng, Phã ch¸nh v¨n phßng Bé, c¬ quan ngang Bé 4 Tr-ëng phßng thuéc Vô vµ c¸c tæ chøc t-¬ng ®-¬ng 5 Phã tr-ëng phßng thuéc Vô vµ c¸c tæ chøc t-¬ng ®-¬ng HÖ sè 1.30 1.00 0.80 0.60 0.40 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 377.0 290.0 232.0 174.0 116.0

43

2. C¬ quan thuéc ChÝnh phñ §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång Sè Chøc danh l·nh ®¹o TT 1 Thñ tr-ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 2 Phã thñ tr-ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 3 Tr-ëng ban (hoÆc Vô tr-ëng) vµ t-¬ng ®-¬ng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 4 Phã tr-ëng ban (hoÆc Phã Vô tr-ëng) vµ t-¬ng ®-¬ng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 5 Tr-ëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong c¬ quan thuéc ChÝnh phñ 6 Phã Tr-ëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong c¬ quan thuéc ChÝnh phñ HÖ sè 1.30 1.10 0.90 0.70 0.50 0.40 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 377.0 319.0 261.0 203.0 145.0 116.0

Ghi chó: ViÖn Khoa häc thuéc ChÝnh phñ ¸p dông phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o quy ®Þnh ®èi víi c¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc ngµnh nghiªn cøu khoa häc. 3. Tæng côc vµ c¸c tæ chøc t-¬ng ®-¬ng thuéc Bé, c¬ quan ngang Bé (gäi chung lµ Tæng côc thuéc Bé) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè Chøc danh l·nh ®¹o TT 1 Tæng côc tr-ëng thuéc Bé 2 Phã tæng côc tr-ëng thuéc Bé HÖ sè 1.25 1.05 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 362.5 304.5

44

3 4 5 6

Tr-ëng ban (hoÆc Vô tr-ëng) vµ t-¬ng ®-¬ng thuéc Tæng côc thuéc Bé Phã tr-ëng ban (hoÆc Phã Vô tr-ëng) vµ t-¬ng ®-¬ng thuéc Tæng côc thuéc Bé Tr-ëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong Tæng côc thuéc Bé Phã tr-ëng phßng thuéc Ban (hoÆc thuéc Vô) trong Tæng côc thuéc Bé

0.90 0.70 0.50 0.40

261.0 203.0 145.0 116.0

4. Côc vµ c¸c tæ chøc t-¬ng ®-¬ng thuéc Bé, c¬ quan ngang Bé (gäi chung lµ Côc thuéc Bé) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè TT Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè H¹ng I H¹ng II H¹ng III HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 290.0 232.0 174.0 116.0

Møc phô cÊp HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn thùc hiÖn 01/10/2004 01/10/2004 362.5 304.5 261.0 203.0 1.10 0.90 0.60 0.40 319.0 261.0 174.0 116.0

1 2 3 4

5

Côc tr-ëng thuéc Bé Phã côc tr-ëng thuéc Bé Tr-ëng ban (hoÆc Tr-ëng phßng) vµ t-¬ng ®-¬ng thuéc Côc thuéc Bé Phã tr-ëng ban (hoÆc Phã tr-ëng phßng) vµ t-¬ng ®-¬ng thuéc Côc thuéc Bé Tr-ëng phßng thuéc Ban trong Côc thuéc Bé (nÕu cã)

1.25 1.05 0.90 0.70

1.00 0.80 0.60 0.40

0.50

145.0

0.30

87.0

45

6

Phã tr-ëng phßng thuéc Ban trong Côc thuéc Bé (nÕu cã)

0.40

116.0

0.20

58.0

Ghi chó:

H¹ng I: ¸p

dông ®èi víi Côc xÕp lo¹i 1 (cò). dông ®èi víi Côc t-¬ng ®-¬ng cÊp Vô thuéc Bé.

H¹ng II: ¸p H¹ng III: ¸p

dông ®èi víi Côc xÕp lo¹i 2 (cò).

- Chi côc thuéc Côc thuéc Bé vµ c¸c tæ chøc t-¬ng ®-¬ng: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh.

46

5. Côc vµ c¸c tæ chøc t-¬ng ®-¬ng thuéc c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Côc thuéc Tæng côc thuéc Bé (gäi chung lµ Côc thuéc Tæng côc) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè Chøc danh TT 1 Côc tr-ëng thuéc Tæng côc 2 Phã côc tr-ëng thuéc Tæng 3 Tr-ëng ban (hoÆc Tr-ëng Tæng côc 4 Phã tr-ëng ban (hoÆc Phã thuéc Tæng côc l·nh ®¹o HÖ sè 0.90 0.70 0.50 0.30 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 261.0 203.0 145.0 87.0

côc phßng) thuéc Côc thuéc tr-ëng phßng) thuéc Côc

Ghi chó: Chi côc thuéc Côc thuéc Tæng côc vµ c¸c tæ chøc t-¬ng ®-¬ng: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh. 6. Ban qu¶n lý khu c«ng nghiÖp. §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè TT Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè 1 2 3 4 Tr-ëng ban Phã tr-ëng ban Tr-ëng phßng vµ t-¬ng ®-¬ng Phã tr-ëng phßng vµ t-¬ng ®-¬ng 1.10 0.90 0.60 0.40 H¹ng I Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 319.0 261.0 174.0 116.0 HÖ sè 1.00 0.80 0.60 0.40 H¹ng II Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 290.0 232.0 174.0 116.0

47

48

7. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, §« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh Thµnh phè vµ thµnh phè trùc Hµ Néi, Thµnh phè Hå ChÝ thuéc Trung -¬ng cßn Minh l¹i HÖ sè Møc phô cÊp HÖ sè Møc phô cÊp thùc thùc hiÖn hiÖn 01/10/2004 01/10/2004 Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 1.25 362.5 Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n 1.20 348.0 1.05 304.5 Ch¸nh v¨n phßng Uû ban nh©n d©n, Gi¸m ®èc Së 1.00 290.0 0.90 261.0 vµ t-¬ng ®-¬ng Phã ch¸nh v¨n phßng Uû ban nh©n d©n, Phã Gi¸m 0.80 232.0 0.70 203.0 ®èc Së vµ t-¬ng ®-¬ng Tr-ëng phßng Së vµ t-¬ng ®-¬ng 0.60 174.0 0.50 145.0 Phã tr-ëng phßng Së vµ t-¬ng ®-¬ng 0.40 116.0 0.30 87.0 Ghi chó: 1) Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hµ Néi vµ Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n thµnh phè Hå ChÝ Minh xÕp møc l-¬ng chøc vô b»ng møc l-¬ng chøc vô cña Bé tr-ëng: bËc 1 cã hÖ sè l-¬ng b»ng 9,7; bËc 2 cã hÖ sè l-¬ng b»ng 10,3. 2) V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc Së Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng vµ c¸c chi nh¸nh cña V¨n phßng: Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tháa thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh. Chøc danh l·nh ®¹o

1 2 3 4 5 6

49

50

8. Chi côc vµ c¸c tæ chøc t-¬ng ®-¬ng thuéc Së (gäi chung lµ chi côc thuéc Së) §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè TT Chøc danh l·nh ®¹o Së thuéc ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, Së thuéc ®« thÞ lo¹i I, c¸c Thµnh phè Hµ Néi tØnh vµ thµnh phè vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh trùc thuéc Trung -¬ng cßn l¹i HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn HÖ sè Møc phô cÊp thùc 01/10/2004 hiÖn 01/10/2004 0.80 232.0 0.70 203.0 0.60 174.0 0.50 145.0 0.40 116.0 0.30 87.0 0.25 72.5 0.20 58.0

1 2 3 4

Chi côc tr-ëng thuéc Së Phã chi côc tr-ëng thuéc Së Tr-ëng phßng chi côc vµ t-¬ng ®-¬ng Phã tr-ëng phßng chi côc vµ t-¬ng ®-¬ng

9. Uû ban nh©n d©n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè TT Chøc danh l·nh ®¹o Thµnh phè thuéc tØnh HuyÖn, thÞ x· vµ lµ ®« thÞ lo¹i III, c¸c quËn cßn l¹i quËn thuéc Hµ Néi, quËn thuéc TP Hå ChÝ Minh HÖ sè Møc phô cÊp HÖ sè Møc phô cÊp HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn thùc thùc hiÖn 01/10/2004 hiÖn 01/10/2004 01/10/2004 0.90 261.0 0.80 232.0 0.70 203.0 0.70 203.0 0.65 188.5 0.60 174.0 Thµnh phè thuéc tØnh lµ ®« thÞ lo¹i II

1 2

Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n Phã Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n

51

3 4

Ch¸nh v¨n phßng, Tr-ëng phßng c¬ 0.50 quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n Phã ch¸nh v¨n phßng, Phã tr-ëng 0.30 phßng c¬ quan chuyªn m«n thuéc Uû ban nh©n d©n

145.0 87.0

0.40 0.25

116.0 72.5

0.30 0.20

87.0 58.0

Ghi chó: V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt thuéc phßng Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng, Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tháa thuËn cña liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh 10. C¬ quan thi hµnh ¸n 10.1. C¬ quan thi hµnh ¸n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè TT §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, Thµnh phè §« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh vµ thµnh Hµ Néi phè vµ Thµnh phè Hå ChÝ Minh trùc thuéc Trung -¬ng cßn l¹i HÖ sè Møc phô cÊp thùc HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn hiÖn 01/10/2004 01/10/2004 Thñ tr-ëng c¬ quan thi hµnh 0.90 261.0 0.80 232.0 ¸n Phã thñ tr-ëng c¬ quan thi 0.70 203.0 0.60 174.0 hµnh ¸n 10.2. C¬ quan thi hµnh ¸n quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè TT Chøc danh l·nh ®¹o Thµnh phè thuéc tØnh Thµnh phè thuéc tØnh lµ ®« thÞ lo¹i III, quËn HuyÖn, thÞ x· vµ c¸c quËn cßn l¹i Chøc danh l·nh ®¹o

1 2

52

lµ ®« thÞ lo¹i II HÖ sè 1 2 Thñ tr-ëng c¬ quan thi hµnh 0.50 ¸n Phã thñ tr-ëng c¬ quan thi 0.40 hµnh ¸n Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 145.0 116.0

thuéc Hµ Néi vµ quËn thuéc Thµnh phè Hå ChÝ Minh HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 0.45 0.35 130.5 101.5

HÖ sè 0.40 0.30

Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 116.0 87.0

53

11. 11.1.

Thanh tra Thanh tra thuéc Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, tæng côc, côc §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Côc h¹ng II, h¹ng III thuéc Bé vµ Côc thuéc Tæng côc HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 B»ng phô cÊp cña Tr-ëng ban (hoÆc tr-ëng phßng) thuéc Côc B»ng phô cÊp cña Phã tr-ëng ban (hoÆc phã tr-ëng phßng) thuéc Côc

Sè Chøc danh l·nh ®¹o Bé, c¬ quan ngang Bé TT HÖ sè 290 .0 2 3 4 Ch¸nh thanh tra Phã tra ch¸nh thanh 1.00 0.80 0.60 0.40 232.0 174.0 116.0 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004

C¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Tæng côc vµ Côc h¹ng I thuéc Bé HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 0.90 0.70 0.50 0.40 261.0 203.0 145.0 116.0

Tr-ëng phßng Phã tr-ëng phßng

11.2. Thanh tra tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè TT Chøc danh l·nh ®¹o §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, Thµnh phè §« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh vµ thµnh Hµ Néi, phè Thµnh phè Hå ChÝ Minh trùc thuéc Trung -¬ng cßn l¹i HÖ sè Møc phô cÊp thùc HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn hiÖn 01/10/2004 01/10/2004 1.00 290.0 0.90 261.0

1

Ch¸nh thanh tra

54

2 3 4

Phã ch¸nh thanh tra Tr-ëng phßng vµ t-¬ng ®-¬ng Phã tr-ëng phßng vµ t-¬ng ®-¬ng

0.80 0.60 0.40

232.0 174.0 116.0

0.70 0.50 0.30

203.0 145.0 87.0

55

11.3. Së)

Thanh tra Së, ngµnh thuéc tØnh, thµnh phè thuéc Trung -¬ng (gäi chung lµ Thanh tra §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång

Sè TT

Chøc danh l·nh ®¹o

1 2

Ch¸nh thanh tra Phã ch¸nh thanh tra

Së thuéc ®« thÞ lo¹i ®Æc biÖt, Së thuéc ®« thÞ lo¹i I, c¸c tØnh Thµnh phè Hµ Néi vµ Thµnh phè vµ thµnh phè Hå ChÝ Minh trùc thuéc Trung -¬ng cßn l¹i HÖ sè Møc phô cÊp thùc HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn hiÖn 01/10/2004 01/10/2004 0.60 174.0 0.50 145.0 0.40 116.0 0.30 87.0

11.4. Thanh tra quËn, huyÖn, thÞ x·, thµnh phè thuéc tØnh §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè TT Chøc danh l·nh ®¹o Thµnh phè thuéc tØnh lµ ®« thÞ lo¹i II HÖ sè 1 2 Ch¸nh thanh tra Phã ch¸nh thanh tra 0.50 0.40 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 145.0 116.0 Thµnh phè thuéc tØnh lµ ®« thÞ lo¹i III, quËn thuéc Hµ Néi vµ quËn thuéc Thµnh phè Hå ChÝ Minh HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 0.40 0.30 116.0 87.0 HuyÖn, thÞ x· vµ c¸c quËn cßn l¹i

HÖ sè 0.30 0.20

Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 87.0 58.0

12. Côc thuéc Tæng côc H¶i quan §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång

56

Chøc danh l·nh ®¹o

HÖ sè

C¸c chøc danh l·nh ®¹o tõ Côc tr-ëng trë Tõ 0,15 ®Õn xuèng thuéc Tæng côc H¶i quan 1,0

Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 Tõ 43,5 ®Õn 290,0

Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Bé Néi vô

13. Côc thuéc Tæng côc ThuÕ vµ kho b¹c Nhµ n-íc cÊp tØnh trë xuèng thuéc Kho b¹c Nhµ n-íc §¬n vÞ tÝnh: 1.000 ®ång Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô C¸c chøc danh l·nh ®¹o tõ Côc tr-ëng trë Tõ 0,15 ®Õn Tõ 43,5 ®Õn thÓ sau khi cã tho¶ xuèng thuéc Tæng 1,0 290,0 thuËn cña Bé Néi vô côc ThuÕ vµ Gi¸m ®èc kho b¹c Nhµ n-íc cÊp tØnh trë xuèng thuéc Kho b¹c Nhµ n-íc 14. Chi côc thuéc Côc Dù tr÷ quèc gia §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 Tõ 43,5 ®Õn 290,0 Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Bé Néi vô Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè

C¸c chøc danh l·nh ®¹o tõ Chi côc tr-ëng trë Tõ 0,15 ®Õn xuèng thuéc 1,0 Côc dù tr÷ quèc gia

57

15. C¬ quan b¶o vÖ nguån lîi thuû s¶n; c¬ quan qu¶n lý chÊt l-îng, an toµn vÖ sinh vµ thó y thuû s¶n §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 Tõ 43,5 ®Õn 203,0 Bé Thuû s¶n quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh

C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c c¬ quan Tõ 0,15 ®Õn b¶o vÖ nguån 0,7 lîi thuû s¶n; c¬ quan qu¶n lý chÊt l-îng, an toµn vÖ sinh vµ thó y thuû s¶n

58

16. KiÓm l©m §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Chøc danh l·nh ®¹o C¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc ngµnh ë ®Þa ph-¬ng KiÓm l©m HÖ sè Tõ 0,15 ®Õn 0,8 Møc phô cÊp thùc Bé N«ng nghiÖp vµ Ph¸t hiÖn 01/10/2004 triÓn n«ng th«n quy Tõ 43,5 ®Õn 232,0 ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh

17. KhÝ t-îng thuû v¨n §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè Chøc danh l·nh TT 1 C¸c chøc danh l·nh ®¹o Trung v¨n Quèc gia 2 C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong §µi khÝ t-îng thñy v¨n 3 C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong Tr¹m khÝ t-îng thuû v¨n 18. Nghiªn cøu khoa häc 18.1. ViÖn nghiªn cøu khoa häc thuéc ChÝnh phñ (ViÖn Khoa häc Quèc gia): §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT 1 Chøc danh l·nh ®¹o Chñ tÞch ViÖn HÖ sè 1.40 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 406.0 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 t©m KhÝ t-îng thuû Tõ 0,2 ®Õn Tõ 58,0 ®Õn 1,25 362,5 c¸c tæ chøc thuéc Tõ 0,2 ®Õn Tõ 58,0 ®Õn 1,0 290,0 c¸c tæ chøc thuéc Tõ 0,15 ®Õn Tõ 43,5 ®Õn 0,6 174,0 ®¹o HÖ sè Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr-êng quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh

59

2 3 4 5 6

Phã Chñ tÞch ViÖn Tr-ëng ban vµ t-¬ng ®-¬ng Phã tr-ëng ban vµ t-¬ng ®-¬ng Tr-ëng phßng vµ t-¬ng ®-¬ng Phã tr-ëng phßng vµ t-¬ng ®-¬ng 18.2. C¸c viÖn nghiªn cøu khoa häc cßn l¹i:

1.15 1.00 0.80 0.60 0.40

333.5 290.0 232.0 174.0 116.0

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Chøc danh l·nh ®¹o C¸c chøc danh l·nh ®¹otrong nghiªn cøu khoa häc 19. Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o 19.1. §¹i häc Quèc gia §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT 1 2 3 4 5 Chøc danh l·nh ®¹o Gi¸m ®èc Phã Gi¸m ®èc Tr-ëng ban vµ t-¬ng ®-¬ng Phã tr-ëng ban vµ t-¬ng ®-¬ng Tr-ëng phßng vµ t-¬ng ®-¬ng HÖ sè 1.30 1.10 0.90 0.70 0.50 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 377.0 319.0 261.0 203.0 145.0 c¸c HÖ sè Bé Khoa häc vµ C«ng nghÖ quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé ViÖn Tõ 0,2 ®Õn 1,0 Néi vô - Tµi chÝnh

60

6

Phã tr-ëng phßng vµ t-¬ng ®-¬ng 19.2. C¸c tr-êng kh¸c

0.40

116.0

§¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT 1 C¬ së ®µo t¹o §¹i häc vïng vµ tr-êng §¹i häc träng ®iÓm Tr-êng §¹i häc cßn l¹i Tr-êng Cao ®¼ng Tr-êng Trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹y nghÒ Tr-êng phæ th«ng Tr-êng mÇm non Chøc danh l·nh ®¹o C¸c chøc danh l·nh ®¹o thuéc §¹i häc vïng vµ tr-êng §¹i häc träng ®iÓm C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tr-êng §¹i häc cßn l¹i C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tr-êng Cao ®¼ng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tr-êng Trung häc chuyªn nghiÖp vµ d¹ynghÒ C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tr-êng phæ th«ng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tr-êng mÇm non HÖ sè Tõ 0,15 ®Õn 1,1 Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 0,15 ®Õn 0,9 Tõ 0,15 ®Õn 0,8 Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 0,15 ®Õn 0,5 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 Tõ 43,5 ®Õn 319,0 Tõ 43,5 ®Õn 290,0 Tõ 43,5 ®Õn 261,0 Tõ 43,5 ®Õn 232,0 Tõ 43,5 ®Õn 203,0 Tõ 43,5 ®Õn 145,0 Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh

2

3 4

5 7

20. Y tÕ

61

20.1. HÖ ®iÒu trÞ §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT 1 2 3 C¬ së kh¸m ch÷a bÖnh ViÖn Trung t©m y tÕ Chøc danh l·nh ®¹o C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong bÖnh viÖn C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong Trung t©m y tÕ HÖ sè Tõ 0,15 ®Õn 1,1 Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 0,15 ®Õn 0,5 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 Tõ 43,5 ®Õn 319,0 Tõ 43,5 ®Õn 203,0 Tõ 43,5 ®Õn 145,0

Tr¹m chuyªn khoa, C¸c chøc danh l·nh ®¹o ®éi y tÕ l-u ®éng tr¹m chuyªn khoa, ®éi l-u ®éng y tÕ, tr¹m y tÕ

Bé Y tÕ quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh

62

20.2. HÖ dù phßng §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT C¸c ViÖn vµ Trung t©m 1 2 3 ViÖn Trung t©m §éi Y tÕ dù phßng Chøc danh l·nh ®¹o C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c ViÖn C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c Trung t©m C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c §éi HÖ sè Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 0,15 ®Õn 0,7 Tõ 0,15 ®Õn 0,5 Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 Tõ 43,5 ®Õn 290,0 Tõ 43,5 ®Õn 203,0 Tõ 43,5 ®Õn 145,0

Bé Y tÕ quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh

21. V¨n ho¸ - Th«ng tin §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè TT 1 2 3 4 C¸c tæ chøc ngµnh v¨n ho¸ Th- viÖn B¶o tµng Nhµ h¸t Trung t©m th«ng tin v¨n Chøc danh l·nh ®¹o C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong th- viÖn C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong b¶o tµng C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong nhµ h¸t ho¸- C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong trung t©m v¨n hãa – th«ng tin Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Tõ 0,15 ®Õn 0,8 Tõ 0,15 ®Õn 0,7

Bé V¨n ho¸ Th«ng tin quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Bé Néi vô - Tµi chÝnh

63

5

§oµn nghÖ thuËt

C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong ®oµn nghÖ thuËt

Tõ 0,15 ®Õn 0,6

64

22. B¸o, ®µi thuéc Bé, ngµnh, ®Þa ph-¬ng §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Chøc danh l·nh ®¹o C¸c chøc danh l·nh ®¹o cña c¸c b¸o, ®µi thuéc Bé, ngµnh, ®Þa ph-¬ng 23. ThÓ dôc thÓ thao §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Møc phô cÊp Uû ban ThÓ dôc thùc hiÖn ThÓ thao quy 01/10/2004 ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ Trung t©m thÓ thao vµ C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong Tõ 0,15 ®Õn Tõ 43,5 ®Õn thuËn cña Liªn c¸c c©u l¹c bé thÓ dôc c¸c Trung t©m thÓ thao vµ c©u 0,90 290,0 Bé Néi vô - Tµi thÓ thao l¹c bé thÓ dôc thÓ thao chÝnh 24. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n-íc ®-îc cö sang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o chuyªn tr¸ch Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ 24.1. Héi vµ tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung -¬ng: §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång STT Chøc danh l·nh ®¹o H¹ng I H¹ng II C¸c trung t©m Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè HÖ sè Tõ 0,15 ®Õn 1,0 Møc phô cÊp thùc hiÖn Bé V¨n ho¸ -Th«ng tin 01/10/2004 quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña Liªn Tõ 43,5 ®Õn 290,0 Bé Néi vô - Tµi chÝnh

65

HÖ sè 1 2 3 4 5 6 Chñ tÞch Phã Chñ tÞch Tr-ëng ban vµ t-¬ng ®-¬ng Phã tr-ëng ban vµ t-¬ng ®-¬ng Tr-ëng phßng (thuéc ban) vµ t-¬ng ®-¬ng Phã tr-ëng phßng Ghi chó: 1.30 1.10 0.90 0.70 0.50 0.40

Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 377,0 319,0 261,0 203,0 145,0 116,0

HÖ sè 1.10 0.90 0.60 0.40

Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 319.0 261.0 174.0 116.0

1. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n-íc ®-îc cö sang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o chuyªn tr¸ch Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ th× xÕp l-¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n ®ang h-ëng vµ h-ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o. Tr-êng hîp Chñ tÞch Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung -¬ng ®· ®-îc xÕp l-¬ng theo chøc danh Bé tr-ëng vµ t-¬ng ®-¬ng trë lªn th× kh«ng h-ëng phô cÊp chøc vô. 2. Tr-êng hîp theo §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña tæ chøc mµ cã c¸c chøc danh l·nh ®¹o kh¸c ch-a nªu ë b¶ng trªn, th× Héi hoÆc tæ chøc phi ChÝnh phñ tho¶ thuËn víi Bé Néi vô ®Ó ¸p dông møc phô cÊp chøc vô cho phï hîp. 3. C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tæ chøc trùc thuéc Héi vµ trùc thuéc c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë Trung -¬ng (gäi lµ Ban, phßng vµ t-¬ng ®-¬ng) ®-îc h-ëng phô cÊp chøc vô khi ®-îc Bé Néi vô tho¶ thuËn thµnh lËp. 24.2. Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng

66

§¬n 1.000®ång STT Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè 1 2 3 4 Chñ tÞch Phã Chñ tÞch Tr-ëng ban vµ t-¬ng ®-¬ng Phã tr-ëng ban vµ t-¬ng ®-¬ng 1.00 0.80 0.60 0.40 H¹ng I Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 290,0 232,0 174,0 116,0 HÖ sè 0.90 0.70 0.50 0.30

vÞ

tÝnh:

H¹ng II Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004 261,0 203,0 145,.0 87,0

Ghi chó: 1. C¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc thuéc biªn chÕ nhµ n-íc ®-îc cö sang gi÷ chøc danh l·nh ®¹o chuyªn tr¸ch Héi vµ c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ th× xÕp l-¬ng theo ng¹ch c«ng chøc, viªn chøc chuyªn m«n ®ang h-ëng vµ h-ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o. 2. C¸c chøc danh l·nh ®¹o trong c¸c tæ chøc trùc thuéc Héi vµ trùc thuéc c¸c tæ chøc phi ChÝnh phñ ë tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung -¬ng (gäi lµ Ban, phßng vµ t-¬ng ®-¬ng) ®-îc h-ëng phô cÊp chøc vô khi ®-îc Uû ban nh©n d©n tØnh thµnh lËp. 3. Tr-êng hîp theo §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña tæ chøc mµ cã c¸c chøc danh l·nh ®¹o kh¸c ch-a nªu ë b¶ng trªn, th× Héi hoÆc tæ chøc phi ChÝnh phñ tho¶ thuËn víi Së Néi vô ®Ó tr×nh Uû ban nh©n d©n tØnh quyÕt ®Þnh møc phô cÊp chøc vô cho phï hîp.

67

II. phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n §¬n vÞ tÝnh: 1.000®ång Sè TT Chøc danh l·nh ®¹o HÖ sè Møc phô cÊp thùc hiÖn 01/10/2004

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Bé tr-ëng Tæng tham m-u tr-ëng T- lÖnh qu©n khu T- lÖnh qu©n ®oµn Phã t- lÖnh qu©n ®oµn S- ®oµn tr-ëng L÷ ®oµn tr-ëng Trung ®oµn tr-ëng Phã trung ®oµn tr-ëng TiÓu ®oµn tr-ëng Phã tiÓu ®oµn tr-ëng §¹i ®éi tr-ëng Phã ®¹i ®éi tr-ëng Trung ®éi tr-ëng

Tuú bè trÝ nh©n sù ®Ó xÕp l-¬ng vµ phô cÊp cho phï hîp. Tr-êng hîp xÕp l-¬ng theo cÊp hµm sÜ quan th× h-ëng phô cÊp chøc vô l·nh ®¹o b»ng 1,50. 1.40 406.0 1.20 348.0 1.10 319.0 1.00 290.0 0.90 261.0 0.80 232.0 0.70 203.0 0.60 174.0 0.50 145.0 0.40 116.0 0.30 87.0 0.25 72.5 0.20 58.0

Ghi chó: C¸c chøc danh l·nh ®¹o kh¸c thuéc qu©n ®éi nh©n d©n vµ c«ng an nh©n d©n ®-îc x¸c ®Þnh theo nguyªn t¾c t-¬ng ®-¬ng, Bé Quèc phßng vµ Bé C«ng an quy ®Þnh cô thÓ sau khi cã tho¶ thuËn cña liªn Bé Néi vô - Bé Tµi chÝnh.

68


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1047
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:68