QuyetdinhthanhlapchicucPhòng chông tệ nạn xã hội by vanphong1

VIEWS: 455 PAGES: 3

									ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Số: /QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Nam Định, ngày tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17/8/2006 của Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, tổ chức sự nghiệp nhà nước; Căn cứ Thông tư liên tịch số 10/2008/TTLT-BLĐTBXH-BNV ngày 10/7/2008 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp xã về lao động, người có công và xã hội; Xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 77/TTr-LĐTBXH ngày 19/6/2008 và của Sở Nội vụ tại Tờ trình số /TTrSNV ngày / /2008 về việc thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Thành lập Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định. - Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là cơ quan thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy (sau đây gọi chung là phòng, chống tệ nạn xã hội) trên địa bàn tỉnh Nam Định. - Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. - Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 1. Giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội dự thảo, trình Ủy ban nhân dân tỉnh: - Chương trình, quy hoạch, kế hoạch dài hạn và hàng năm; dự án, đề án về phòng chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma tuý. - Các quyết định, chỉ thị trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2. Giúp Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng các chương trình, kế hoạch, giải pháp, dự án và đề án: - Phòng chống tệ nạn mại dâm. - Cai nghiện phục hồi và quản lý người sau cai nghiện ma túy tại các cơ sở tập trung và cộng đồng. - Hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài trở về. 3. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các chương trình, kế hoạch, giải pháp, dự án, đề án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt về phòng, chống tệ nạn mại dâm; cai nghiện phục hồi; tiếp nhận, hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về. 4. Thực hiện nhiệm vụ thường trực về lĩnh vực phòng, chống tệ nạn mại dâm của Ban chỉ đạo phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 5. Chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra các cơ sở chữa bệnh, giáo dục lao động xã hội trên địa bàn tỉnh. Thực hiện các chương trình, kế hoạch và giải pháp chữa trị, cai nghiện cho người nghiện ma túy và phục hồi nhân phẩm cho người bán dâm. 6. Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện các quy định của nhà nước về phòng, chống tệ nạn mại dâm, cai nghiện ma túy, tái hòa nhập cộng đồng cho phụ nữ, trẻ em là nạn nhân bị buôn bán ra nước ngoài trở về. - Hướng dẫn kiểm tra các địa phương xây dựng và duy trì xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn ma túy, mại dâm. 7. Phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội của tỉnh thông tin, tuyên truyền giáo dục pháp luật về phòng, chống tệ nạn xã hội và vận động đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội. 8. Giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định của pháp luật và theo phân công của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 9. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng hệ thống thông tin lưu trữ phục vụ cho công tác chuyên môn, nghiêp vụ được giao. 10. Thực hiện công tác thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về việc thực hiện nhiệm vụ theo quy định với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh và Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội thuộc Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. 11. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, công chức, tài chính, tài sản của Chi cục được Giám đốc Sở giao theo quy định của pháp luật và phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. 12. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao. Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội 1. Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội gồm Chi cục trưởng và không quá 2 Phó chi cục trưởng. 2

- Chi cục trưởng là người đứng đầu đơn vị, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục. - Phó chi cục trưởng giúp Chi cục trưởng chỉ đạo một số mặt công tác do Chi cục trưởng phân công, chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được giao. 2. Phòng chuyên môn, nghiệp vụ: - Phòng Hành chính - Tổng hợp. - Phòng Phòng, chống tệ nạn mại dâm. - Phòng Phòng, chống tệ nạn ma túy. Phòng có trưởng phòng và phó trưởng phòng. 3. Biên chế của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội gồm biên chế quản lý hành chính nhà nước và biên chế làm các công việc theo quy định của Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Biên chế của Chi cục do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giao trong tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Sở được Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo kế hoạch hàng năm. Điều 4. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm: - Sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế cán bộ, viên chức của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội. - Bổ nhiệm hoặc trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội theo quy định về phân công, phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh. - Quy đinh chức năng, nhiệm vụ cụ thể cho các phòng thuộc Chi cục. Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chi cục trưởng Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (để báo cáo); - Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; - Như Điều 5; - Lưu: VP1, VP8.

Trần Minh Oanh

3


								
To top