Docstoc

Ke hoach khai truong trung tam Xuan Truong 1

Document Sample
Ke hoach khai truong trung tam Xuan Truong 1 Powered By Docstoc
					ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy n¨m 2008 th¸ng

Sè:

/KH L§TBXH

KÕ ho¹ch
Khai tr-¬ng Trung t©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc Lao ®éng x· héi Xu©n Tr-êng Ngµy 14 th¸ng 12 n¨m 2007 Uû ban nh©n d©n tØnh Nam §Þnh ban hµnh QyÕt ®Þnh sè 3100/Q§-UBND vÒ viÖc thµnh lËp Trung t©m Ch÷a bÖnh - Gi¸o dôc - Lao ®éng x· héi Xu©n Tr-êng thuéc Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ x· héi tØnh Nam §Þnh. §Ó tæ chøc ®-a Trung t©m vµo ho¹t ®éng, Së Lao ®éng TB vµ XH x©y dùng kÕ ho¹ch khai tr-¬ng Trung t©m nh- sau: 1. Môc ®Ých yªu cÇu: - Tuyªn truyÒn n©ng cao nhËn thøc cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh, c¸c tæ chøc ®oµn vµ quÇn chóng nh©n d©n vÒ bÖnh nghiÖn ma tuý, c¬ chÕ g©y nghiÖn vµ c«ng t¸c cai nghiÖn phôc håi cho ng-êi nghiÖn ma tuý, tõ ®ã tÝch cùc tham gia c«ng t¸c cai nghiÖn, phôc håi cho ng-êi nghiÖn ma tuý vµ gióp ®ì ng-êi nghiÖn sau cai; §ång thêi ®éng viªn ®éi ngò c¸n bé, viªn chøc trùc tiÕp lµm c«ng t¸c cai nghiÖn phôc håi t¹i c¸c c¬ së cai nghiÖn tËp trung kh¾c phôc khã kh¨n, tÝch cùc c«ng t¸c, ph¸t huy tèi ®a hiÖu qu¶ sö dông c«ng tr×nh cho c«ng t¸c cai nghiÖn, phôc håi vµ qu¶n lý ng-êi nghiÖn ma tuý. - §¶m b¶o yªu cÇu hiÖu qu¶, thiÕt thùc vµ tiÕt kiÖm. 2. Thêi gian, ®Þa ®iÓm: - Thêi gian: Dù kiÕn tõ ngµy 05 ®Õn 10 th¸ng 12 n¨m 2008. - §Þa ®iÓm: Trung t©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc L§XH Xu©n Tr-êng. 3. Thµnh phÇn: - L·nh ®¹o côc PCTNXH – Bé Lao ®éng TB vµ XH. - L·nh ®¹o tØnh; - Mét sè Së, ngµnh liªn quan. - L·nh ®¹o UBND vµ l·nh ®¹o Phßng L§TBXH c¸c huyÖn, thµnh phè. - Mét sè ban, ngµnh, ®oµn thÓ thuéc huyÖn Xu©n Tr-êng; - L·nh ®¹o ThÞ trÊn Xu©n Tr-êng. 4. Ch-¬ng tr×nh, Néi dung:

4.1. C«ng bè quyÕt ®Þnh thµnh lËp Trung t©m CB GD L§XH Xu©n Tr-êng; 4.2. L·nh ®¹o giao nhiÖm vô, ®éng viªn tËp thÓ c¸n bé Trung t©m thùc hiÖn tèt nhiÖm vô 4.3. Thay mÆt Trung t©m tiÕp nhËn nhiÖm vô høa quyÕt t©m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c cai nghiÖn phôc håi t¹i trung t©m. 4.4. Tuyªn truyÒn, nªu cao vai trß phèi hîp gi÷a c¸c lùc l-îng, c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong c«ng t¸c ®Êu tranh ®Èy lïi tÖ n¹n ma tuý. 5. Kinh phÝ ®¶m b¶o: Kinh phÝ: Tõ nguån kinh phÝ ®¶m b¶o x· héi giao cho Trung t©m Ch÷a bÖnh Gi¸o dôc Lao ®éng X· héi Xu©n Trêng n¨m 2008. 6. Tæ chøc thùc hiÖn: 6.1. Phßng B¶o trî Phßng chèng tÖ n¹n x· héi: ChuÈn bÞ c¸c v¨n b¶n, b¸o c¸o, néi dung, ch-¬ng tr×nh khai tr-¬ng b¸o c¸o Gi¸m ®èc Së (tr-íc ngµy 01/12/2008). 6.2. Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Tæng hîp Së. Gióp gi¸m ®èc Së tr×nh UBND tØnh ph-¬ng ¸n khai tr-¬ng, mêi ®¹i biÓu, phèi hîp víi Trung t©m chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn phôc vô khai tr-¬ng. 6.3. Trung t©m Ch÷a bÖnh GD L§XH Xu©n Tr-êng lËp ph-¬ng ¸n c«ng t¸c chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vÒ c«ng t¸c ®¶m b¶o phôc vô khai tr-¬ng b¸o c¸o Gi¸m ®èc Së. (tr-íc ngµy 05/12/2008). 6.4. Phßng KHTC. Gióp Gi¸m ®èc Së tr×nh UBND tØnh ph-¬ng ¸n kinh phÝ khai tr-¬ng. Phèi hîp víi Trung t©m Ch÷a bÖnh GD L§XH Xu©n Tr-êng chuÈn bÞ c¸c ®iÒu kiÖn vµ kinh phÝ phôc vô khai tr-¬ng b¸o c¸o Gi¸m ®èc Së (tr-íc ngµy 01/12/2008). Trªn ®©y lµ kÕ ho¹ch khai tr-¬ng Trung t©m CB GD L§XH Xu©n Tr-êng. C¨n cø nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng, Së Lao ®éng TB vµ XH yªu cÇu c¸c ®¬n vÞ khÈn tr-¬ng triÓn khai thùc hiÖn. N¬i nhËn:
- TT CB GD L§XH Xu©n Tr-êng; - Phßng TCHC, KHTC, BTPCTNXH; - L-u VT, TCHCTH. Gi¸m ®èc

NguyÔn V¨n Vinh


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:23
posted:12/26/2008
language:
pages:2