Docstoc

CV-Hdan nang bac luong dvoi CBCCVC

Document Sample
CV-Hdan nang bac luong dvoi CBCCVC Powered By Docstoc
					UBND tØnh Nam §Þnh Së Lao ®éng – Th-¬ng Binh vµ X· héi

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

Sè:…./SL§TBXH-TCHCTH
V/v n©ng bËc l-¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc

Nam §Þnh, ngµy….th¸ng…n¨m 2007

KÝnh göi: C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp thuéc Së. C¨n cø vµo Th«ng t- sè 03/2005/TT-BNV ngµy 05/01/2005 vµ Th«ng tsè 04/2005/TT-BNV ngµy 05/01/2005 cña Bé Néi vô vÒ thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng vµ thùc hiÖn chÕ chÕ ®é phô cÊp th©m niªn v-ît khung ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc, Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi h-íng dÉn cô thÓ vÒ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc (CBCCVC) t¹i c¸c Trung t©m trùc thuéc Së nh- sau: 1. VÒ n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn hµng n¨m. ViÖc n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn hµng n¨m ®-îc tiÕn hµnh lµm 2 kú trong n¨m:  Kú 6 th¸ng ®Çu n¨m ®èi víi nh÷ng CBCCVC ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn n©ng bËc tõ th¸ng 01 ®Õn th¸ng 06 cña n¨m;  Kú 6 th¸ng cuèi n¨m ®èi víi nh÷ng CBCCVC ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn n©ng bËc tõ th¸ng 07 ®Õn th¸ng 12 cña n¨m;  Tr-êng hîp, ®¬n vÞ cã sè l-îng CBCCVC ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn thÊp th× cã thÓ thùc hiÖn n©ng bËc l-¬ng 1 kú vµo cuèi n¨m. §iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn ®-îc n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn hµng n¨m thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i môc II cña Th«ng t- sè 03/2005/TT-BNV ngµy 05/01/2005 cña Bé Néi vô vÒ h-íng dÉn chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn vµ n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n vµ ®iÓm 2 môc I Th«ng t- sè 83/2005/TT-BNV ngµy 10/8/2005 cña Bé Néi vô vÒ söa ®æi, bæ sung chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng vµ c¸c chÕ ®é phô cÊp l-¬ng ®èi víi CBCCVC. Gi¸m ®èc Trung t©m c¨n cø vµo ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn lËp danh s¸ch nh÷ng CBCCVC ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn (theo mÉu sè 01 ®Ýnh kÌm C«ng v¨n nµy) trao ®æi, thèng nhÊt víi cÊp uû, Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn cïng cÊp vµ th«ng b¸o c«ng

khai danh s¸ch nh÷ng CBCCVC ®-îc n©ng bËc l-¬ng t¹i Trung t©m vµ CBCCVC ®ñ ®iÒu kiÖn thêi gian n©ng bËc l-¬ng nh-ng kh«ng ®-îc n©ng bËc (cã gi¶i thÝch lý do). ChËm nhÊt vµo ngµy 20 th¸ng 4 ®èi víi kú n©ng bËc l-¬ng 6 th¸ng ®Çu n¨m vµ ngµy 20 th¸ng 10 ®èi víi kú n©ng bËc l-¬ng 6 th¸ng cuèi n¨m, Gi¸m ®èc Trung t©m ph¶i göi hå s¬ ®Ò nghÞ n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn hµng n¨m vÒ Së (qua phßng TCHCTH). Hå s¬ ®Ò nghÞ gåm:  Tê tr×nh ®Ò nghÞ n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn hµng n¨m;  Danh s¸ch nh÷ng CBCCVC ®-îc n©ng bËc l-¬ng;  Biªn b¶n häp thèng nhÊt víi cÊp uû, Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn;  QuyÕt ®Þnh c«ng nhËn hÕt tËp sù (®èi víi CCVC ®-îc n©ng bËc l-¬ng lÇn ®Çu tiªn);  QuyÕt ®Þnh bæ nhiÖm vµo ng¹ch c«ng chøc (nÕu lµ c«ng chøc dù bÞ). Néi dung cña Biªn b¶n thèng nhÊt víi cÊp uû, Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau:  Tæng sè CBCCVC cã mÆt cã mÆt ®Õn thêi ®iÓm xÐt n©ng bËc l-¬ng;  Tæng sè CBCCVC ®-îc n©ng bËc l-¬ng;  Sè CBCCVC ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian n©ng bËc l-¬ng nh-ng kh«ng ®-îc n©ng bËc l-¬ng (cã nªu lý do hoÆc c¸c gi¶i tr×nh kh¸c). §èi víi c¸c CBCCVC ®-îc thuyªn chuyÓn c«ng t¸c sang khèi §¶ng, ®oµn thÓ, ®i tØnh ngoµi hoÆc cã th«ng b¸o nghØ h-u nÕu ®Õn thêi ®iÓm ®-îc ®-îc chuyÓn c«ng t¸c hoÆc cã th«ng b¸o nghØ h-u mµ ®ñ ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn n©ng bËc l-¬ng ®óng thêi h¹n th× Gi¸m ®èc Trung t©m còng ph¶i göi hå s¬ ®Ò nghÞ n©ng bËc l-¬ng cho nh÷ng ®èi t-îng nµy vÒ Së ®Ó lµm thñ tôc n©ng bËc. 2. N©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n. 2.1. N©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c. ViÖc n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n ®èi víi CBCCVC lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c ®-îc tiÕn hµnh cïng víi c¸c kú n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn hµng n¨m. §iÒu kiÖn, tiªu chuÈn, tû lÖ CBCCVC ®-îc n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 môc III Th«ng t- sè 03/2005/TT-BNV ngµy 05/01/2005 vµ ®iÓm 3 ®iÒu 4 môc I

cña Th«ng t- sè 83/2005/TT-BNV ngµy 10/8/2005 cña Bé Néi vô. Gi¸m ®èc Trung t©m cã tr¸ch nhiÖm: Trao ®æi víi cÊp uû, Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn cïng cÊp, thèng nhÊt quy ®Þnh tiªu chuÈn, cÊp ®é vÒ lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c trong thùc hiÖn nhiÖm vô vµ thêi gian n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n t-¬ng øng víi cÊp ®é thµnh tÝch tõ thÊp ®Õn cao; C«ng khai B¶n quy ®Þnh t¹i Trung t©m vµ göi vÒ Së (qua phßng TCHCTH) ®Ó qu¶n lý vµ kiÓm tra; Tæ chøc b×nh chän d©n chñ nh÷ng CBCCVC ®-îc n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c; 2.2. N©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®· cã th«ng b¸o nghØ h-u. 3.
N¬i nhËn:
 Nh- trªn;

ChÕ ®é phô cÊp th©m niªn v-ît khung. Gi¸m ®èc

 L-u

VT-TCHC.

Së Lao ®éng TB vµ xh Trung t©m……(2)……….

MÉu sè 01

Danh s¸ch c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ®Ò nghÞ n©ng bËc l­¬ng th­êng xuyªn……(1)……… (KÌm theo Tê tr×nh sè……/TTr-TT…(2’).. ngµy ….th¸ng …n¨m 2007 cña Trung t©m …(2)…)
Ng¹ch, bËc, hÖ sè l-¬ng tr-íc khi ®-îc n©ng bËc BËc tron g HÖ HÖ Chøc ng¹c sè sè danh h Thêi chªn l-¬n hoÆc hoÆc ®iÓm h g ë ng¹ch tron ®-îc b¶o bËc (m· g xÕp l-u hiÖn sè) chøc (nÕu gi÷ danh cã) hiÖn gi÷ 5 6 7 8 9 KÕt qu¶ n©ng bËc trong n¨m…… TiÒn l-¬ng t¨ng thªm do n©ng bËc (1000® ) 15

ST T

Hä vµ tªn

Ngµy, th¸ng, n¨m sinh

Tr×n h ®é chuy ªn m«n nghi Öp vô ®-îc ®µo t¹o 4

Chøc danh hoÆc ng¹ch

HÖ BËc sè khi l-¬n ®-îc g n©ng míi bËc ®-îc l-¬n n©ng g bËc 11 12

Thêi gian tÝnh n©ng bËc lÇn sau

HÖ sè chªnh lÖch b¶o l-u (nÕu cã)

1 1 2 3 4 5 Céng

2

3

10

13

14

…………….., ngµy …th¸ng…. n¨m 2007 Gi¸m ®èc (ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: (1): Ghi 6 th¸ng ®Çu n¨m hoÆc 6 th¸ng cuèi n¨m cña n¨m xÐt n©ng bËc l-¬ng; (2): Ghi tªn ®¬n vÞ; (2’): Ký hiÖu viÕt t¾t tªn cña ®¬n vÞ; Cét


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:54
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:5