mau bieu nang luong truoc thoi han

Document Sample
mau bieu nang luong truoc thoi han Powered By Docstoc
					Uû ban nh©n d©n tØnh nam ®Þnh Së lao ®éng – tb vµ xh

Danh s¸ch c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc
®Ò nghÞ n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c n¨m 2005

KÌm theo c«ng v¨n sè
S T T Ngµy th¸n g n¨m sinh Tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô ®-îc ®µo t¹o 4 §HKT Th-¬ng nghiÖp

55 /CV-L§TBXH, ngµy 7 th¸ng 12 ®éng – TB vµ XH)
Khen th-ëng
Ng¹ch, Chøc danh hoÆc ng¹ch (m· sè) bËc, hÖ sè l-¬ng tr-íc khi ®-îc n©ng bËc BËc trong ng¹ch hoÆc trong chøc danh hiÖn gi÷ HÖ sè l-¬n g ë bËc hiÖn gi÷ Thêi ®iÓm ®-îc xÕp
HÖ sè chªn h lÖch b¶o l-u (nÕu cã)

n¨m 2005 cña Së Lao
n©ng bËc trong n¨m........
HÖ sè l-¬n g míi ®-îc n©ng bËc Thêi gian tÝnh n©ng bËc lÇn sau TiÒn l-¬ng t¨ng thªm do n©ng bËc (1.000® )

KÕ ho¹ch
Chøc danh hoÆc ng¹ch BËc khi ®-îc n©ng bËc l-¬n g

Hä vµ tªn

H×nh thøc vµ cÊp khen th-ën g

Sè Q§ vµ ngµy th¸n g n¨m

HÖ sã chªnh lÖch

1 1

2 Kh-¬ng V¨n Mü

3 2031947

5 ChiÕ n sü T§ cÊp tØnh

6

7 0100 2

8 5

9 5,7 6

10 92003

11

12
0100 2

13 6

14 6,1 0

15 1122005

16 0,34

17 119.0

Nam §Þnh, ngµy 7 Ng-êi lËp biÓu

th¸ng 12 n¨m 2005

Gi¸m ®èc


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1688
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:2