; HD nang luong thuong xuyen_ nang luong truoc thoi han nam 2008
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

HD nang luong thuong xuyen_ nang luong truoc thoi han nam 2008

VIEWS: 126 PAGES: 5

  • pg 1
									ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy th¸ng n¨m 2008 10

Sè:

/L§TBXH-TCHC

H-íng dÉn
TriÓn khai thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn; n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n vµ chÕ ®é phô cÊp th©m niªn v-ît khung n¨m 2008 ®èi víi CBVC Ngµnh Lao ®éng – TB vµ XH

Thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 204/2004/N§-CP ngµy 24 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ chÕ ®é tiÒn l-¬ng ®èi víi CBCCVC; Th«ng tu sè 03/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2005 vµ Th«ng t- sè 04/2005/TT-BNV ngµy 05 th¸ng 11 n¨m 2005 cña Bé Néi vô h-íng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é n¨ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn; n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n vµ chÕ ®é phô cÊp th©m niªn v-ît khung ®èi víi CBCC-VC. C¨n cø c«ng v¨n sè 675/CV-SNV ngµy 7 th¸ng 11 n¨m 2005 h-íng dÉn mét sè ®iÓm vÒ thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng ®èi víi CBCC-VC; C«ng v¨n sè 104/SNV-TCCBTL ngµy 04/3/2008 cña Së Néi vô tØnh Nam §Þnh vÒ viÖc ph©n bæ chØ tiªu n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n n¨m 2008. Së Lao ®éng – TB vµ XH h-íng dÉn cô thÓ viÖc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn; n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n vµ chÕ ®é phô cÊp th¨m niªn v-ît khung hµng n¨m ®èi víi CB-VC Ngµnh Lao ®éng – TB vµ XH nh- sau: 1- VÒ viÖc n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn: a) §iÒu kiÖn vÒ thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch: - Viªn chøc A1, sau ®ñ 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) gi÷ bËc l-¬ng trong ng¹ch ®-îc xÐt n©ng 1 bËc l-¬ng. Tr-êng hîp c¸n bé viªn chøc nghØ lµm viÖc do èm ®au, viÖc riªng céng dån b»ng hoÆc h¬n 6 th¸ng trong suèt thêi gian gi÷ bËc th× bÞ kÕo dµi thêi gian xÐt n©ng bËc thªm 12 th¸ng so víi thêi gian quy ®Þnh. - Viªn chøc lo¹i B, lo¹i C; 1

- Viªn chøc trong nhãm ng¹ch nh©n viªn thöa hµnh, phôc vô sau 2 n¨m (®ñ 24 th¸ng) gi÷ bËc l-¬ng trong ng¹ch ®-îc xÐt n©ng 1 bËc l-¬ng. Tr-êng hîp CBVC nghØ lµm viÖc do èm ®au, viÖc riªng céng dån b»ng hoÆc h¬n 4 th¸ng trong suèt thêi gian gi÷ bËc th× bÞ kÐo dµi thêi gian xÐt n©ng bËc thªm 12 th¸ng so víi thêi gian quy ®Þnh. b) §iÒu kiÖn tiªu chuÈn: - CBVC cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch vµ qua kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chÊt l-îng CBCC hµng n¨m ®¹t ®ñ 2 tiªu chuÈn sau ®©y trong suèt thêi gian gi÷ bËc cò th× ®-îc xÐt n©ng 1 bËc l-¬ng: Mét lµ: Hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao hµng n¨m (Theo ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i CBCC hµng n¨m cña Gi¸m ®èc Së). Hai lµ: Kh«ng vi ph¹m kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc: KhiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc. - CBVC trong thêi gian gi÷ bËc cña ng¹ch mµ cã quyÕt ®Þnh hoÆc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cña Gi¸m ®èc Së lµ hoµn thµnh nhiÖm vô ë møc thÊp hoÆc bÞ kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc: KhiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc th× bÞ kÐo dµi thªm 12 th¸ng thêi gian tÝnh n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn so víi thêi gian quy ®Þnh (NÕu trong 1 n¨m c«ng t¸c võa kh«ng hoµn thµnh nhiÖm vô, võa bÞ kû luËt th× thêi gian n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn còng chØ bÞ kÐo dµi thªm 12 th¸ng so víi thêi gian quy ®Þnh.) 2- N©ng l-¬ng tr-íc thêi h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c: ViÖc n©ng l-¬ng tr-íc thêi h¹n ®èi víi CBCC-VC lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c ®-îc tiÕn hµnh cïng víi kú n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn hµng n¨m cña CBVC. a) ChØ tiªu n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp n¨m 2008: Thùc hiÖn theo C«ng v¨n sè 228/L§TBXH-TCHC ngµy 22/4/2008 cña Së Lao ®éng TB vµ XH chØ tiªu n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n ®-îc ph©n bæ cho c¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp nhsau: - Trung t©m D¹y nghÒ cho TrÎ khuyÕt tËt: ng-êi; - Trung t©m Ch÷a bÖnh GD – L§XH : - Trung t©m B¶o trî x· héi: 01

01 ng-êi; 01 ng-êi; 2

- Trung t©m Ch÷a bÖnh GD-L§XH Xu©n Tr-êng: 01 ng-êi. b) §iÒu kiÖn, tiªu chuÈn xÐt n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n: + §iÒu kiÖn vÒ thêi gian: CBCC-VC lËp thµnh tÝch xuÊt quyÒn quyÕt ®Þnh c«ng nhËn b»ng nhiÖm vô nÕu ch-a xÕp bËc l-¬ng cßn thiÕu tõ 01 ®Õn 12 th¸ng th-êng xuyªn th× xÐt n©ng 1 bËc víi thêi gian quy ®Þnh. s¾c ®· ®-îc cÊp cã thÈm v¨n b¶n trong thùc hiÖn cuèi cïng trong ng¹ch vµ ®Ó ®-îc n©ng bËc l-¬ng l-¬ng tr-íc thêi h¹n so

+ §iÒu kiÖn vÒ tiªu chuÈn: Nh÷ng CBVC hµng n¨m ®-îc cÊp cã thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh khen th-ëng; + §-îc Nhµ n-íc, Thñ t-íng ChÝnh phñ khen thêi gian ®-îc n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n tèi ®a lµ 12 th¸ng. + §-îc UBND tØnh, Bé khen, thêi gian ®-îc n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n tèi ®a kh«ng qu¸ 9 th¸ng. + §-îc Gi¸m ®èc Së khen; thêi gian n©ng bËc l-¬ng tr-íc thêi h¹n tèi ®a lµ 6 th¸ng. 3- ChÕ ®é phô cÊp th©m niªn v-ît khung ®èi víi CBVC: + ViÖc thùc hiÖn chÕ ®é phô cÊp th©m niªn v-ît khung ®èi víi CBVC hµng n¨m ®-îc thùc hiÖn cïng víi kú n©ng l-¬ng th-êng xuyªn hµng n¨m cña CBVC. + VÒ thêi gian: - 3 n¨m (®ñ 36 th¸ng) ®èi víi diÖn bËc cuèi cïng trong ng¹ch; c«ng chøc A1 xÕp

- 2 n¨m (®ñ 24 th¸ng) ®èi víi diÖn c«ng chøc, viªn chøc lo¹i B,C vµ nhãm nh©n viªn thõa hµnh phôc vô, ®¹t ®iÒu kiÖn vÒ tiªu chuÈn h-ëng phô cÊp th©m niªn v-ît khung b»ng 5% møc l-¬ng cña bËc l-¬ng cuèi cïng trong ng¹ch. Tõ n¨m tiÕp theo trë ®i mçi n¨m ®-îc h-ëng phô cÊp th©m niªn v-ît khung ®-îc tÝnh h-ëng thªm 1%. + VÒ tiªu chuÈn: - CBVC cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian gi÷ bËc trong ng¹ch vµ qua kÕt qu¶ ®¸nh gi¸ chÊt l-îng c¸n bé viªn chøc hµng n¨m ®¹t ®ñ 2 tiªu chuÈn sau ®©y th× ®-îc xÐt h-ëng phô cÊp th©m niªn v-ît khung:

3

Mét lµ: Hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc giao hµng n¨m (Theo ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i CBCC hµng n¨m cña Gi¸m ®èc Së). Hai lµ: Kh«ng vi ph¹m kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc: KhiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc. - CBVC trong thêi gian gi÷ bËc cña ng¹ch mµ cã quyÕt ®Þnh hoÆc th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cña Gi¸m ®èc Së lµ hoµn thµnh nhiÖm vô ë møc thÊp hoÆc bÞ kû luËt mét trong c¸c h×nh thøc: KhiÓn tr¸ch, c¶nh c¸o, c¸ch chøc kh«ng ®-a vµo diÖn xÐt h-ëng chÕ ®é phô cÊp th©m niªn v-ît khung hµng n¨m. 4- Tæ chøc thùc hiÖn: - C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp tæ chøc qu¸n triÖt v¨n b¶n h-íng dÉn nµy tíi toµn thÓ c¸n bé viªn chøc ®Ó CBVC cã c¨n cø tù ®èi chiÕu tiªu chuÈn c¸ nh©n m×nh víi chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn; N©ng bËc l-¬ng tr-íc niªn h¹n vµ phô cÊp th©m niªn v-ît khung. - LËp danh s¸ch CBVC ®ñ ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn c¸c diÖn n©ng bËc l-¬ng trao ®æi thèng nhÊt víi cÊp uû, Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn cïng cÊp vµ th«ng b¸o c«ng khai danh s¸ch CBVC ®-îc n©ng bËc l-¬ng trong c¬ quan 10 ngµy tr-íc khi göi vÒ Së. - Hå s¬ ®Ò nghÞ n©ng bËc l-¬ng gåm: Tê tr×nh, danh s¸ch ®Ò nghÞ (theo mÉu), b¶n ph« t« quyÕt ®Þnh n©ng l-¬ng gÇn nhÊt. Tê tr×nh ®Ò nghÞ ghi râ. * §èi víi diÖn n©ng l-¬ng th-êng xuyªn: + Tæng sè CBVC cã mÆt ®Õn thêi ®iÓm xem xÐt n©ng bËc. + Sè CBVC ®-îc n©ng bËc + Sè CBVC ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ thêi gian n©ng bËc nh-ng kh«ng ®-îc n©ng bËc l-¬ng (lý do) * §èi víi diÖn n©ng bËc l-¬ng sím tr-íc niªn h¹n:

+ Tæng sè CBVC thuéc biªn chÕ tr¶ l-¬ng cña ®¬n vÞ. + Sè CBVC ®-îc n©ng l-¬ng sím tr-íc niªn h¹n. + ChØ tiªu ®-îc n©ng l-¬ng sím tr-íc niªn h¹n do lËp thµnh tÝch xuÊt s¾c (ghi râ thµnh tÝch xuÊt s¾c vµ kÌm theo quyÕt ®Þnh c«ng nhËn khen th-ëng cña tõng c¸ nh©n). * §èi víi diÖn h-ëng phô cÊp th©m niªn v-ît khung: 4

C¨n cø ®iÒu kiÖn tiªu chuÈn ®¬n vÞ l©p danh s¸ch CBCC-VC thuéc diÖn h-ëng phô cÊp th©m niªn v-ît khung trong ®¬n vÞ ®Ò nghÞ xÐt duyÖt. Hå s¬ göi vÒ Së (Qua phßng TC-HC-TH) tr-íc ngµy 10 th¸ng 12 n¨m 2007. Trªn ®©y lµ h-íng dÉn lµm c¨n cø ®Ó tæ chøc thùc hiÖn chÕ ®é n©ng bËc l-¬ng th-êng xuyªn, n©ng bËc l-¬ng sím tr-íc thêi h¹n, chÕ ®é phô cÊp th©m niªn v-ît khung n¨m 2008 ®èi víi CBVC Ngµnh Lao ®éng – Th-¬ng binh vµ x· héi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã g× v-íng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¶nh vÒ Së qua phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh – Tæng hîp ®Ó b¸o c¸o Ban Gi¸m ®èc Së xem xÐt gi¶i quyÕt. N¬i nhËn: - L·nh ®¹o Së (®Ó chØ ®¹o); - C¸c ®¬n vÞ sù nghiÖp (®Ó thùc hiÖn); - L-u VT, TCHC. Gi¸m ®èc

NguyÔn V¨n Vinh

5


								
To top
;