Docstoc

ubnd tØnh nam

Document Sample
ubnd tØnh nam Powered By Docstoc
					ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng TB vµ XH

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

Sè: L§TBXH

BC -

Nam §Þnh, ngµy

th¸ng 6 n¨m 2008

B¸o c¸o
®¸nh gi¸ gi÷a kú kÕ ho¹ch hµnh ®éng v× sù tiÕn bé phô n÷ ngµnh L§TBXH giai ®o¹n 2006-20010

Nam §Þnh lµ tØnh phÝa nam §ång b»ng B¾c bé, cã diÖn tÝch tù nhiÖm kho¶ng 1.671km2 víi sè d©n gÇn 2 triÖu ng-êi, trong ®ã lùc l-îng lao ®éng n÷ chiÕm 52%. TØnh cã 9 huyÖn, 01 thµnh phè vµ 229 x·, ph-êng, thÞ trÊn. Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 1903/ L§TBXH – TCCB ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2008 cña Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc b¸o c¸o ®¸nh gi¸ gi÷a kú kÕ ho¹ch hµnh ®éng VSTBPN ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh X· héi giai ®o¹n 2006 – 2010. Së Lao ®éng Th-¬ng binh X· héi tØnh Nam §Þnh b¸o c¸o cô thÓ nh- sau : Thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµnh ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ ViÖt Nam giai ®o¹n 2006-2010 ngµy 08/9/2006 cña Uû ban Quèc gia v× sù tiÕn bé cña phô n÷ ViÖt Nam, C«ng v¨n sè 06/CV-VSTBPN ngµy 29/11/2006 cña Ban V× sù tiÕn bé tØnh Nam §Þnh, Ngµnh Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh ®· kÞp thêi tham m-u cho TØnh uû, H§ND, UBND tØnh chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong tØnh thùc hiÖn ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ trong lÜnh vùc lao ®éng viÖc lµm. I/ T×nh h×nh thùc hiÖn c¸c chØ tiªu VSTBPN: 1. Thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ trong lÜnh vùc lao ®éng viÖc lµm. Trong giai ®o¹n 2006-2010 vµ nh÷ng th¸ng ®Çu n¨m 2008 ®éi ngò c¸n bé ngµnh Lao ®éng TB vµ XH d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé së phèi hîp víi c¸c tæ chøc quÇn chóng t¹i ®Þa ph-¬ng thùc hiÖn tèt chøc n¨ng tham m-u gióp cÊp uû, chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng cïng toµn d©n thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch hµnh ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ tØnh Nam §Þnh giai ®o¹n 2006-2010 cô thÓ nh- sau : - Phèi hîp víi Ban v× sù tiÕn bé phô n÷, Së KÕ ho¹ch ®Çu t- tiÕn hµnh giao chØ tiªu lao ®éng, d¹y nghÒ vµ t¹o viÖc lµm míi cho lao ®éng n÷ ë c¸c lÜnh vùc, triÓn khai 1

c«ng t¸c lång ghÐp giíi trong c¸c ch-¬ng tr×nh gi¶i quyÕt viÖc lµm, gi¶m nghÌo, xuÊt khÈu lao ®éng v.v… - Phèi hîp víi Héi liªn hiÖp phô n÷ tØnh, Héi n«ng d©n, Liªn ®oµn lao ®éng tØnh vµ TØnh ®oµn ®Çu t- ph¸t triÓn m¹ng l-íi trung t©m d¹y nghÒ, giíi thiÖu viÖc lµm cho phô n÷. TËp trung chØ ®¹o ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng vÒ d¹y nghÒ, truyÒn nghÒ theo h-íng x· héi ho¸ c«ng t¸c d¹y nghÒ, t¹o ®iÒu kiÖn cho lao ®éng n÷ ®-îc häc nghÒ phï hîp gióp ng-êi lao ®éng tù t¹o viÖc lµm cho b¶n th©n vµ x· héi gãp phÇn t¨ng thu nhËp v-ît lªn tho¸t nghÌo. - Phèi hîp víi Liªn ®oµn lao ®éng tØnh tiÕn hµnh kiÓm tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng, xö lý nghiªm c¸c hµnh vi vi ph¹m quyÒn lîi ®èi víi ng-êi lao ®éng trong qu¸ tr×nh sö dông lao ®éng g¾n víi viÖc kÞp thêi xö lý nghiªm c¸c hµnh vi vi ph¹m ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, quyÒn lîi B¶o hiÓm x· héi, an toµn lao ®éng, vÖ sinh lao ®éng v.v… - Phèi hîp víi Së N«ng nghiÖp, ph¸t triÓn n«ng th«n t¹o ®iÒu kiÖn cho lao ®éng trong chuyÓn ®æi c¬ cÊu n«ng nghiÖp theo h-íng chuyÓn dÞch sang h-íng c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. §a d¹ng ho¸ c¸c ho¹t ®éng n«ng nghiÖp vµ phi n«ng nghiÖp . - Phèi hîp víi ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi, c¸c quü trî vèn t¹o ®iÒu kiÖn cho ng-êi lao ®éng n÷ tham gia vay vèn mét c¸ch thuËn lîi trong ch-¬ng tr×nh tÝn dông. - Phèi hîp víi c¸c tæ chøc héi, ®oµn thÓ tæ chøc c¸c ho¹t ®éng båi d-ìng kiÕn thøc khoa häc kü thuËt, kinh nghiÖm s¶n xuÊt cho ng-êi lao ®éng. Cô thÓ: a) Trong lÜnh vùc Lao ®éng viÖc lµm d¹y nghÒ: - Kho¶ng 80.000 lao ®éng ®ang lµm viÖc trong c¸c c¬ quan, tæ chøc, sù nghiÖp vµ doanh nghiÖp Nhµ n-íc, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®-îc ®iÒu chØnh tiÒn l-¬ng tèi thiÓu t¨ng 20%. - HÖ thèng c¸c Trung t©m giíi thiÖu viÖc cïng víi Trung t©m giíi thiÖu viÖc lµm cña Héi Liªn hiÖp Phô n÷ lµm ®· t- vÊn nghÒ, t- vÊn viÖc lµm cho hµng ngµn lao ®éng n÷ gióp hµng tr¨m lao ®éng t×m ®-îc viÖc lµm. - §«n ®èc, h-íng dÉn c¸c doanh nghiÖp, c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh trªn ®Þa bµn thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c quy ®Þnh cña ph¸p luËt ®èi víi lao ®éng n÷ nh- lµ chÕ ®é thai s¶n ®èi víi ng-êi lao ®éng, ký kÕt hîp ®ång lao ®éng, x©y

2

dùng néi qui lao ®éng vµ ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho ng-êi lao ®éng. - Trªn ®Þa bµn tØnh viÖc thùc hiÖn chÕ ®é tiÒn l-¬ng; tiÒn th-ëng theo Ph¸p luËt lao ®éng ®-îc c¸c doanh nghiÖp chÊp hµnh t-¬ng ®èi tèt, thu nhËp cña ng-êi lao ®éng ®-îc b¶o ®¶m. Møc l-¬ng trung b×nh trong khèi c¸c c«ng ty nhµ n-íc lµ 1,3 triÖu ®ång/ng-êi/th¸ng, trong c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi lµ 1 triÖu ®ång, c¸c doanh nghiÖp kh¸c lµ 800 ngµn ®ång. TÊt c¶ c¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®Òu cã chÕ ®é th-ëng thÝch hîp víi møc thÊp nhÊt tõ 400 ngµn ®ång trë lªn. - X©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch t¹o ®iÒu kiÖn cho phô n÷ ®-îc thu h-ëng c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ n-íc vÒ ho¹t ®éng d¹y nghÒ nh- D¹y nghÒ cho ng-êi nghÌo, D¹y nghÒ cho lao ®éng N«ng th«n vµ c¸c ho¹t ®éng d¹y nghÒ, tuyÒn nghÒ cho ng-êi lao ®éng nhÊt lµ lao ®éng n÷ t¹i ®Þa ph-¬ng nhd¹y nghÒ thªu ren, may c«ng nghiÖp, m©y tre ®an, ®an cãt, ®Ýnh h¹t c-êm, trång nÊm v.v.. mçi n¨m cho trªn 15.000 phô n÷ tham gia. - C¸c tæ chøc ®oµn thÓ tæ chøc d¹y nghÒ, n©ng cao tay nghÒ cho 600 phô n÷ lµm nghÒ vµ chñ doanh nghiÖp ; Tæ chøc héi th¶o, tËp huÊn vÒ khëi sù doanh nghiÖp, Marketting, kÕ ho¹ch s¶n xuÊt kinh doanh, kü n¨ng tr¶o ®æi th«ng tin trong qu¶n lý vµ d¹y tin häc cho 760 l-ît n÷ chñ doanh nghiÖp. Trong hai n¨m 2006, 2007 ®· tæ chøc tËp huÊn cho 566.082 l-ît phô n÷ vÒ chuyÓn ®æi c¬ cÊu mïa vô, c©y trång vËt nu«i cã gi¸ trÞ kinh tÕ cao, kü thuËt ch¨m sãc lóa vµ hoa mµu, phßng chèng dÞch bÖnh cho gia sóc, gia cÇm v.v… Víi c¸c ho¹t ®éng cô thÓ nªu trªn mçi n¨m gi¶i quyÕt viÖc lµm míi cho hµng chôc ngµn lao ®éng trong ®ã n÷ chiÕm kho¶ng 51% ®¹t chØ tiªu lao ®éng n÷ trong tæng sè lao ®éng ®-îc ®µo t¹o viÖc lµm míi. Cô thÓ: + Trong hai n¨m 2006, 2007 t¹o viÖc lµm cho 75.116 ng-êi (trong ®ã n÷ lµ 38.309 ng-êi b»ng 50,9%). + Dù kiÕn thùc hiÖn n¨m 2008 t¹o viÖc lµm cho 19.635 ng-êi trong ®ã cã kho¶ng 19.635 lao ®éng n÷ vµ c¸c n¨m 2009-2010 cho 82.000 lao ®éng trong ®ã n÷ lµ 41.820 lao ®éng n÷ ®¹t 51% so víi tæng sè lao ®éng ®-îc t¹o viÖc lµm. + Tû lÖ thÊt nghiÖp cña lao ®éng ë khu vùc thµnh thÞ lµ 4,56% v-ît chØ tiªu kÕ ho¹ch ®Ò ra. + T¨ng tû lÖ lao ®éng nãi chung vµ tû lÖ lao ®éng n÷ ®-îc ®µo t¹o nghÒ lµ 25,35%. 3

b) Trong c«ng t¸c B¶o trî x· héi vµ gi¶m nghÌo: Trªn ®Þa bµn tØnh Nam §Þnh trong hai n¨m 2006, 2007 vµ s¸u th¸ng ®Çu n¨m 20008 ®· triÓn khai ®ång bé c¸c gi¶i ph¸p b¶o trî x· héi vµ gi¶m nghÌo trong ®ã gióp phô n÷ nghÌo tho¸t nghÌo ®-îc ®éi ngò c¸n bé ngµnh Lao ®éng TB vµ XH quan t©m. - Së Lao ®éng TB vµ XH ®· h-íng dÉn c¸c huyÖn, thµnh phè thùc hiÖn chÕ ®é trî cÊp cho c¸c ®èi t-îng nãi chung vµ ®èi t-îng lµ phô n÷ theo NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP. §Õn 31/5/2008 toµn tØnh ®· ®iÒu chØnh trî cÊp cho 14.776 ®èi t-îng, ra quyÕt ®Þnh tr¶ trî cÊp cho 15.683 ®èi t-îng tõ 85 tuæi trë lªn vµ kho¶ng 3.754 ®èi t-îng thuéc c¸c diÖn kh¸c. - TriÓn khai thùc hiÖn ®ång bé c¸c chÝnh s¸ch hç trî hé nghÌo gãp phÇn gi¶m tû lÖ hé nghÌo tõ 11,08% n¨m 2006 xuèng cßn 9,2% n¨m 2007 trong ®ã cã trªn 50% hé nghÌo v-¬n lªn tho¸t nghÌo do phô n÷ lµm chñ hé. - Cho 29.831 hé nghÌo ®-îc vay vèn -u ®·i víi sè vèn cho vay lµ 200,8 tû ®ång trong ®ã cã 90% sè hé nghÌo do phô n÷ lµm chñ hé cã nhu cÇu vµ cã ®ñ ®iÒu kiÖn ®-îc vay vèn tõ ch-¬ng tr×nh quèc gia vÒ gi¶m nghÌo ®¹t tû lÖ trªn 50% lµ phô n÷ trong tæng sè hé ®-îc vay vèn tõ Ng©n hµng chÝnh s¸ch x· héi. - Hç trî tÝn dông cho 20.988 häc sinh sinh viªn vay vèn víi sè vèn lµ 106.1 tû ®ång (trong ®ã n¨m 2007 cho 18.006 l-ît häc sinh, sinh viªn ®-îc vay vèn víi sè vèn cho vay lµ 74,6 tû ®ång, quÝ I n¨m 2008 cho 2.982 l-ît häc sinh sinh viªn ®-îc vay vèn víi sè vèn cho vay lµ 31,5 tû ®ång). - CÊp thÎ b¶o hiÓm y tÕ cho 100% ng-êi nghÌo. N¨m 2007 cÊp 149.482 thÎ BHYT mÖnh gi¸ 80.000 ®ång víi tæng kinh phÝ lµ 11.958 triÖu ®ång ; N¨m 2008 cÊp 134.400 thÎ BHYT víi tæng kinh phÝ lµ 17.472 triÖu ®ång. + MiÔn gi¶m häc phÝ vµ c¸c kho¶n ®ãng gãp vÒ gi¸o dôc cho h¬n 10.000 l-ît häc sinh, sinh viªn con hé nghÌo ; v.v… 2. KÕt qu¶ thùc hiÖn kÕ ho¹ch hµnh ®éng v× sù tiÕn bé phô n÷ ngµnh Lao ®éng TB vµ X· héi giai ®o¹n 2006-2010. HiÖn nay Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh cã 107 c¸n bé c«ng chøc vµ lao ®éng hîp ®ång trong ®ã cã 56 c¸n bé n÷. §-îc sù quan t©m cña §¶ng bé së vµ c¸c tæ chøc c«ng ®oµn, ®oµn thanh niªn ®éi ngò c¸n bé Së Lao ®éng TB vµ XH nhÊt lµ c¸n bé n÷ ®· ®-îc t¹o mäi ®iÒu kiÖn n©ng 4

cao chÊt l-îng ®êi sèng vÊt chÊt vµ tinh thÇn , t¹o mäi ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn c¸c quyÒn c¬ b¶n vµ ph¸t huy vai trß cña phô n÷ trong mäi lÜnh vùc cña ®êi sèng chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸ x· héi nh- : - Thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ trong c«ng viÖc nh- : + TuyÓn dông c«ng chøc viªn chøc lµ n÷ vµo lµm viÖc t¹i c¬ quan vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ quyÒn lîi ®èi víi c¸n bé c«ng chøc theo quy ®Þnh cña ph¸p lu©t hiÖn hµnh nh- n©ng l-¬ng, n©ng ng¹ch, ®Ò b¹t bæ nhiÖm. HiÖn nay cã 06 c¸n bé n÷ lµ c¸n bé l·nh ®¹o cÊp tr-ëng phã phßng vµ t-¬ng ®-¬ng trong ®ã cã 01 ®ång chÝ ®-îc quy ho¹ch nguån phã gi¸m ®èc Së. + T¹o ®iÒu kiÖn cho n÷ c«ng chøc, viªn chøc ®-îc häc tËp vµ nghiªn cøu khoa häc ®Ó øng dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt phôc vô cho ho¹t ®éng chuyªn m«n nh- tin häc, m¸y mãc trang thiÕt bÞ v¨n phßng v.v… - Thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ trong gi¸o dôc ®µo t¹o n©ng cao tr×nh ®é nh- häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, häc tËp n©ng cao kiÕn thøc vÒ chÝnh trÞ, qu¶n lý nhµ n-íc vµ c¸c ch-¬ng tr×nh häc tËp båi d-ìng kiÕn thøc tin häc, ngo¹i ng÷. Bªn c¹nh ®ã ngµnh cßn tæ chøc c¸c líp tËp huÊn n©ng cao kü n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc nhc¸c buæi th¶o luËn chuyªn ®Ò vÒ c¸c lÜnh vùc cña ngµnh, thi t×m hiÓu vÒ tin häc, kü n¨ng so¹n th¶o v¨n b¶n. §Õn nay 100% phô n÷ thuéc Së ®-îc häc tËp, nghiªn cøu c¸c chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc; cã 41% ®¹t tr×nh ®é cao ®¼ng, ®¹i häc ; 49% ®¹t tr×nh ®é trung cÊp. 80% tr×nh ®é tin häc v¨n phßng trë lªn ; 50% tr×nh ®é ngo¹i ng÷ A trë lªn. - Thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng cña phô n÷ trong lÜnh vùc ch¨m sãc søc khoÎ cã 100% phô n÷ ®-îc thô h-ëng chÝnh s¸ch b¶o hiÓm y tÕ vµ ch¨m sãc søc khoÎ, 100% n÷ c¸n bé c«ng chøc ®-îc thùc hiÖn chÕ ®é thai s¶n vµ c¸c ho¹t ®éng ch¨m sãc søc khoÎ kh¸c. 3. §¸nh gi¸ t×nh h×nh thùc hiÖn c«ng t¸c v× sù tiÕn bé cña phô n÷ t¹i Së Lao®éng TB vµ X· héi. - Trong nh÷ng n¨m qua ®-îc sù quan t©m chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn cña §¶ng bé, Ban gi¸m ®èc vµ c¸c tæ chøc C«ng ®oµn, §oµn thanh niªn, Héi phô n÷ ho¹t ®éng v× sù tiÕn bé cña phô n÷ ®· cã chÊt l-îng h

5

6


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:10
posted:12/26/2008
language:
pages:6