chuong trinh hoi nghi tong ket co quan 2008 by vanphong1

VIEWS: 374 PAGES: 2

									Ch-¬ng tr×nh héi nghÞ Tæng kÕt c¬ quan V¨n phßng Së n¨m 2008
(Ngµy 29
Sè Tt Thêi gian

th¸ng
Néi dung

01

n¨m 2008)
Phô tr¸ch néi dung Ghi chó

- §ãn tiÕp ®¹i biÓu (C§VC tØnh). 1 13h30' – 13h45’ - æn ®Þnh tæ chøc vµ dÉn ch-¬ng tr×nh. - Tuyªn bè lý do giíi thiÖu ®¹i biÓu - BÇu chñ tÞch ®oµn: 2 13h45’ – 14h00’ (dù kiÕn: §/c: Vinh ®¹i diÖn c¬ quan, §/c: Träng ®¹i diÖn C«ng ®oµn, §/c: Viªn , §/c: §ç Hµ : Thký) - Chñ tÞch ®oµn khai m¹c Héi nghÞ B¸o c¸o tæng kÕt c¬ quan n¨m 2007 B¸o c¸o tæng kÕt c«ng ®oµn n¨m 2008 B¸o c¸o c«ng khai tµi chÝnh c¬ quan Dù th¶o söa ®æi néi qui, qui chÕ qu¶n lý, dö dông kinh phÝ vµ tµi s¶n c¬ quan B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ban thanh nh©n d©n n¨m 2008 Tham luËn: - B¸o c¸o tæng kÕt c¬ quan: 9 15h30’16h15’ - B¸o c¸o c«ng ®oµn; - B¸o c¸o tµi chÝnh - B¸o c¸o thanh tra nh©n d©n - Dù th¶o söa ®æi quy

§/c QuyÕt §/c: ChÝnh §/c: ChÝnh - BiÓu quyÕt bÇu chñ tÞch ®oµn. - Chñ tÞch ®oµn cö thký

3 4 5 6

14h00’14h15’ 14h15' – 14h30' 14h30’14h45’ 14h45’15h00’ 15h00’15h15’ 15h15’15h30’

§/c: ChÝnh §/c: Träng §/c: Dung §/c: TuyÓn

7

8

§/c: L-ìng

®Þnh H§HCCQ 10 16h15’16h30’ Ph¸t biÓu ý kiÕn cña C§VC tØnh C«ng bè quyÕt ®Þnh vµ Trao th-ëng 16h45’17h00’ - Danh hiÖu thi ®ua n¨m 2005 - Khen th-ëng thµnh tÝch c«ng t¸c n¨m 2005. - Khen th-ëng ho¹t ®éng c«ng ®oµn KÕt luËn vµ bÕ m¹c 12 17h10’ §/c: Chñ tÞch ®oµn §/c: ChÝnh

11

Ban tæ chøc


								
To top