bao cao don tet 2008

Document Sample
bao cao don tet 2008 Powered By Docstoc
					ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy 09 n¨m 2008 th¸ng 02

Sè: L§TBXH

/BC -

B¸o c¸o
T×nh h×nh tæ chøc ®ãn tÕt MËu Tý n¨m 2008 KÝnh göi: Uû ban nh©n d©n tØnh Nam §Þnh. Thùc hiÖn c«ng v¨n sè 05/UBND - VP2 ngµy 24 th¸ng 01 n¨m 2008 cña UBND tØnh Nam §Þnh vÒ viÖc b¸o c¸o t×nh h×nh tæ chøc ®ãn tÕt MËu Tý n¨m 2008, Së Lao ®éng – Th-¬ng binh vµ x· héi b¸o c¸o nh- sau: 1. Thùc hµnh tiÕt kiÖm, chèng xa hoa l·ng phÝ cña c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc c¬ quan vµ c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong dÞp tÕt nguyªn ®¸n MËu Tý n¨m 2008 Qu¸n triÖt tinh thÇn tiÕt kiÖm, chèng l·ng phÝ theo chØ thÞ cña UBND tØnh Nam §Þnh trong viÖc tæ chøc ®ãn tÕt nguyªn ®¸n MËu Tý vµ nh÷ng ngµy lÔ lín trong n¨m 2008. Së Lao ®éng – TB vµ XH ®· tiÕn hµnh qu¸n triÖt tíi toµn thÓ c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi thùc hiÖn tèt c¸c néi dung: - C¸c ®¬n vÞ tæ chøc chóc tÕt c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc t¹i c¬ quan trªn tinh thÇn vui t-¬i, tiÕt kiÖm; kh«ng mang hoa, quµ ®Õn nhµ riªng c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o ®Ó chóc tÕt; c¸n bé, c«ng chøc, viªn chøc dµnh thêi gian nghØ tÕt chñ yÕu cho gia ®×nh vµ th¨m hái hä hµng, ng-êi th©n. - Kh«ng cã ®¬n vÞ hoÆc c¸ nh©n nµo lîi dông lÔ, tÕt ®Ó tæ chøc liªn hoan, ¨n uèng l·ng phÝ; sö dông tiÒn, tµi s¶n cña Nhµ n-íc, cña tËp thÓ hoÆc cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch, tõ c«ng quü, tõ c¸c nguån tµi trî ®Ó th-ëng, biÕu, tÆng cho c¸c tæ chøc hoÆc c¸ nh©n d-íi mäi h×nh thøc kh«ng ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n-íc; Kh«ng sö dông xe c«ng ®Ó phôc vô c¸c ho¹t ®éng c¸ nh©n, ®i ch¬i tèn kÐm trong dÞp lÔ tÕt. 2. C«ng t¸c th¨m hái ®éng viªn c¸c th-¬ng binh, bÖnh binh, th©n nh©n liÖt sü, gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng, c¸c gia ®×nh thuéc diÖn chÝnh s¸ch, Bµ mÑ ViÖt Nam anh hïng, c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch x· héi. Ph¸t huy truyÒn thèng uèng n-íc nhí nguån, víi tinh thÇn biÕt ¬n nh÷ng ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ ®¶m D:\Docstoc\Working\pdf\140d6a3f-0da8-4a38-82f9-442d12632be7.doc 1

b¶o cho c¸c ®èi t-îng qu¸ nghÌo, ®èi t-îng cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt khã kh¨n ®-îc ®ãn tÕt vui vÎ. Víi chøc n¨ng cña m×nh Së Lao ®éng – TB vµ XH ®· tham m-u ®Ó c¸c ®ång chÝ Th-êng vô TØnh uû, Th-êng trùc H§ND , UBND tØnh ®i th¨m vµ tÆng quµ cho 06 diÖn ®èi t-îng chÝnh s¸ch t¹i 10 huyÖn, thµnh phè vµ tr×nh ñy ban nh©n d©n tØnh phª duyÖt ph-¬ng ¸n th¨m, tÆng quµ vµ trî cÊp tÕt cho c¸c diÖn ®èi t-îng chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng vµ ®èi t-îng x· héi. Cô thÓ lµ: - Th-êng vô TØnh uû, Th-êng trùc H§ND, UBND tØnh ®i th¨m vµ tÆng quµ cho c¸c diÖn ®èi t-îng (Bµ MÑ ViÖt Nam Anh hïng, Th-¬ng binh hoÆc bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sü, hé qu¸ nghÌo, ®èi t-îng giµ c¶ c« ®¬n vµ ®èi t-îng ng-êi cao tuæi) t¹i 10 huyÖn, thµnh phè; møc quµ trÞ gi¸ 300.000®ång/xuÊt x 75 xuÊt b»ng 22.500.000 ®ång; - Th¨m tÆng quµ 12 tËp thÓ víi møc quµ 1.000.000 ®ång/tËp thÓ t-¬ng ®-¬ng 12.000.000®ång; - Trî cÊp tÕt cho 258 ®èi t-îng x· héi ë c¸c trung t©m thuéc së víi møc tiÒn lµ 100.000 ®ång/ngõi t-¬ng ®-¬ng 25.800.000®ång; - Trî cÊp ®ét xuÊt c¸c ®èi t-îng 44.000.000 ®ång; - Chi phôc 7.453.000 ®ång; vô c¸c ®oµn ®i th¨m tÆng quµ tÕt:

3 . Phôc vô Phã chñ tÞch n-íc ®i th¨m tÆng quµ: - Th¨m tÆng quµ 08 tËp thÓ víi møc quµ 1 triÖu ®ång/tËp thÓ b»ng 8 triÖu ®ång - Th¨m tÆng quµ 06 c¸ nh©n t¹i hai huyÖn Xu©n Tr-êng vµ Mü Léc møc quµ 100.000®ång/c¸ nh©n t-¬ng ®-¬ng 600.000 ®ång; 4. C¸c huyÖn, thµnh phè th¨m, tÆng quµ vµ trî cÊp tÕt; a) Th¨m tÆng quµ: UBND c¸c huþªn, thµnh phè ®· chñ ®éng ®i th¨m vµ tÆng quµ 75 Bµ mÑ ViÖt Nam Anh hïng cßn sèng; 550 Th-¬ng binh, bÖnh binh mÊt søclao ®éng tõ 81% trë lªn; 400 th©n nh©n 02 liÖt sü; 540 ®èi t-îng ®ang h-ëng tuÊt nu«i d-ìng vµ 107 gia ®×nh ®èi t-îng nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc trong chiÕn tranh ®ang h-ëng trî cÊp møc I víi møc quµ 150.000®ång/xuÊt t-¬ng ®-¬ng 250.800.000 ®ång; b) Trî cÊp tÕt: - Trî cÊp tÕt cho 15.000 ®èi t-îng x· häi qui ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP víi møc 100.000 ®ång/xuÊt t-¬ng ®-¬ng 1.500 triÖu ®ång; D:\Docstoc\Working\pdf\140d6a3f-0da8-4a38-82f9-442d12632be7.doc 2

- Trî cÊp tÕt cho 4.500 hé qu¸ nghÌo víi møc trî cÊp 200.000 ®ång/xuÊt t-¬ng ®-¬ng 900 triÖu ®ång; 5. T¹i V¨n phßng Së vµ 04 ®¬n vÞ sù nghiÖp trùc thuéc ®· thùc hiÖn chÕ ®é trùc TÕt 24h/24h trong ngµy .Trong qu¸ tr×nh trùc chÊp hµnh tèt mäi quy ®Þnh cña Nhµ n-íc, cña TØnh vµ cña c¬ quan. Toµn bé c¬ quan V¨n phßng Së vµ 04 ®¬n vÞ sù nghiÖp ®Òu ®¶m b¶o an toµn c¶ vÒ tµi s¶n còng nh- tÝnh m¹ng, søc khoÎ cña c¸c ®èi t-îng x· héi; Qua ®ã gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh chÝnh trÞ vµ trËt tù an toµn x· héi chung cña c¶ tØnh. Së Lao ®éng – Th-¬ng binh vµ x· héi b¸o c¸o UBND tØnh ®Ó tæng hîp b¸o c¸o ChÝnh Phñ./. N¬i nhËn:
- Nh- trªn; L-u TCHC. VT, ( ®Ó b/c) KT. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc

D:\Docstoc\Working\pdf\140d6a3f-0da8-4a38-82f9-442d12632be7.doc

3

Tæng hîp t×nh h×nh th¨m, tÆng quµ tÕt cho c¸c diÖn ®èi t-îng ng-êi cã c«ng, ®èi t-îng x· héi cña c¸c huyÖn, thµnh phè
I. HuyÖn H¶i HËu:

- Trî cÊp khã kh¨n cho 2.000 hé thuéc diÖn NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP víi møc 100.000 ®ång/hé b»ng 200 triÖu ®ång: - Th¨m hái tÆng quµ lµ tiÒn mÆt vµ c©n ®-êng, hép s÷a cho 8.750 gia ®×nh ®èi t-îng ng-êi cã c«ng, ®èi t-îng x· héi b»ng 300 triÖu ®ång; - Th¨m hái, trî cÊp cho 713 ®èi t-îng n¹n nh©n chÊt ®éc hãa häc trong chiÕn tranh t-¬ng ®-¬ng 71,3 triÖu ®ång; - C¸c x·, thÞ trÊn trªn ®Þa bµn huyÖn th¨m tÆng quµ b»ng hiÖn vËt cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch, ®èi t-îng x· héi -íc tÝnh trÞ gi¸ 200 triÖu ®ång; Tæng céng huyÖn H¶i HËu th¨m hái, trî cÊp tÕt cho c¸c ®èi t-îng trªn ®Þa bµn huyÖn víi tæng trÞ gi¸ trªn 771,3 triÖu ®ång.
II. HuyÖn NghÜa H-ng:

- Trî cÊp khã kh¨n cho 1.504 hé gia ®×nh thuéc diÖn NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP víi møc 100.000 ®ång/hé b»ng 150,4 triÖu ®ång: - Trî cÊp khã kh¨n cho 12 hé qóa nghÌo víi møc 200.000 ®ång/hé b»ng 25 triÖu ®ång: - Th¨m hái tÆng quµ cho 15 ®èi t-îng vµ hé gia ®×nh ng-êi cã c«ng, ®èi t-îng x· héi víi møc 300.000 ®ång / xuÊt t-¬ng ®-¬ng 4,5 triÖu ®ång; Tæng céng huyÖn NghÜa H-ng th¨m hái, trî cÊp tÕt cho ®èi t-îng trªn ®Þa bµn huyÖn víi tæng trÞ gi¸ trªn 179.9 triÖu ®ång.
iv. huyÖn vô b¶n:

- Trî cÊp khã kh¨n cho 1.371 hé gia ®×nh thuéc diÖn NghÞ ®Þnh 67/2007/N§-CP víi møc 100.000 ®ång/hé b»ng 137,1 triÖu ®ång: - Trî cÊp khã kh¨n cho 198 hé qóa nghÌo víi møc 200.000 ®ång/hé b»ng 39,6 triÖu ®ång: - Th¨m hái tÆng quµ cho 165 ®èi t-îng vµ hé gia ®×nh ng-êi cã c«ng, ®èi t-îng x· héi víi møc 150.000 ®ång / xuÊt t-¬ng ®-¬ng 24,75 triÖu ®ång;
D:\Docstoc\Working\pdf\140d6a3f-0da8-4a38-82f9-442d12632be7.doc

4

- ChuyÓn quµ Chñ tÞch

D:\Docstoc\Working\pdf\140d6a3f-0da8-4a38-82f9-442d12632be7.doc

5


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:25
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:5