Thi dua khen thuong cua Trung Trung hoc Chu van an by vanphong1

VIEWS: 1,598 PAGES: 4

									Sở Giáo dục - Đào tạo Yên Bái Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trường THPT Chu Văn An Độc lập – Tự do – Hạnh phúc (Dự thảo) ------------------------------------Văn Yên, ngày 15 tháng 10 năm 2007 tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua năm học 2007 - 2008 Căn cứ Luật Thi đua - Khen thưởng và Nghị định số 121/ 2005/ NĐ - CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua - Khen thưởng. Căn cứ hướng dẫn số 56/ HD-BTĐKTTW ngày 12/ 01/ 2006 của Ban Thi đua - Khen thưởng TW ban hành và hướng dẫn thi hành Nghị định 121/ 2005/ NĐ - CP. Căn cứ công văn 261/ SGD-ĐT - TĐKT ngày 18/ 5/ 2006 của Sở GD - DDT Yên Bái hướng dẫn và tổ chức thực hiện phát động thi đua, Hướng dẫn số 64/ HD - TĐKT của UBND huyện Văn Yên ngày 17/ 01/ 2007 hướng dẫn thực hiện tổ chức công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện Văn Yên. Căn cứ Quyết định Ban hành điều lệ trường THCS, trường THPT và trường PT có nhiều cấp học của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ngày 02 tháng 4 năm 2007. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của Nhà trường THPT năm học 2007 - 2008. Trường THPT Chu Văn An xây dựng tiêu chuẩn xét danh hiệu thi đua tập thể và cá nhân năm học 2007 - 2008 như sau: A. danh hiệu thi đua Cá nhân: I. Hoàn thành nhiệm vụ: Được xét cho những cá nhân đạt đủ các tiêu chuẩn sau: - Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua. Có đạo đức lối sống lành mạnh. + Không bị xử lý do vi phạm pháp luật, luật an toàn giao thông dưới mọi hình thức. + Không tham gia hoặc chứa chấp đánh bạc dưới mọi hình thức. + Quan hệ đúng mực với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh học sinh. + Tích cực xây dựng khối đoàn kết trong Nhà trường. + Cá nhân là GVCN phải quyết toán đầy đủ các khoản thu của học sinh với Nhà trường - Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ. + Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, Nghị quyết... Không nghỉ quá 50% thời gian học (trừ trường hợp có những lý do thật đặc biệt được xác minh đúng). + Có đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo quy định. 100% hồ sơ chuyên môn xếp loại TB trở lên trong đó 70% trở lên xếp loại Khá trở lên. + Không gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá và tính điểm. + 100% giờ dạy được đánh giá từ TB trở lên. + Trong năm học: Nghỉ có lí do chính đáng không quá 40 ngày ( Không xét những trường hợp nghỉ chế độ thai sản ở cả 2 học kì )

Không để trống quá 3 tiết ( trừ trường hợp có những lý do thật đặc biệt được xác minh đúng ). Lên lớp, vào họp muộn từ 20 phút trở lên không quá 3 lần Lên lớp, vào họp muộn dưới 20 phút không quá 5 lần. II. Danh hiệu lao động tiên tiến: Được xét cho những cá nhân hoàn thành nhiệm vụ và đạt đủ các tiêu chuẩn sau: - Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có tinh thần tự lực tự cường đoàn kết tương trợ, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Có đạo đức lối sống lành mạnh. + Không bị xử lý do vi phạm pháp luật, luật an toàn giao thông dưới mọi hình thức. + Không tham gia hoặc chứa chấp đánh bạc dưới mọi hình thức. + Không sử dụng, tàng trữ, vận chuyển văn hoá phẩm đồi trụy; Khai thác, sử dụng mạng Internet theo đúng luật định. + Quan hệ đúng mực với đồng nghiệp, học sinh và phụ huynh học sinh. + Tích cực xây dựng khối đoàn kết trong Nhà trường. + Tham gia đầy đủ các hoạt động xã hội, ủng hộ từ thiện do các cấp, ban ngành phát động. + Cá nhân là GVCN phải quyết toán đầy đủ các khoản thu đúng theo thời gian quy định của Nhà trường - Tích cực học tập chính trị, văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ. + Tham gia đầy đủ các buổi học tập chính trị, Nghị quyết... Không nghỉ quá 35% thời gian học (trừ trường hợp có những lý do thật đặc biệt được xác minh đúng). + Có đầy đủ hồ sơ chuyên môn theo quy định. 100% hồ sơ chuyên môn xếp loại Khá trở lên trong đó 70% trở lên xếp loại Tốt . + 100% giờ dạy được đánh giá từ Khá trở lên. + Dạy đúng theo PPCT, tiến hành kiểm tra, chấm điểm , tính điểm, vào điểm (sổ điểm và học bạ), ghi, kí sổ đầu bài, đúng quy định và thời gian theo kế hoạch của Nhà trường. ( Những trường hợp vi phạm chuyên môn Hội đồng TĐKT sẽ xét tuỳ theo mức độ vi phạm). + Trong năm học: Không nghỉ quá 5 ngày Không để trống tiết (trừ trường hợp có những lý do thật đặc biệt được xác minh đúng). Lên lớp, vào họp muộn từ 20 phút trở lên không quá 1 lần Lên lớp, vào họp muộn từ 10 phút đến dưới 20 phút không quá 2 lần. Lên lớp, vào họp muộn dưới 10 phút không quá 3 lần. III. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Đối tượng đề nghị xét danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở" là cá nhân cán bộ quản lý hoặc giáo viên giỏi cấp trường đạt đủ các tiêu chuẩn sau: - Đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến". - Trong năm học: + Không nghỉ quá 5 ngày + Không để trống tiết (trừ trường hợp có những lý do thật đặc biệt được xác minh đúng). + Không lên lớp, vào họp muộn từ 20 phút trở lên. + Lên lớp, vào họp muộn từ 10 phút đến dưới 20 phút không quá 1 lần.

+ Lên lớp, vào họp muộn dưới 10 phút không quá 2 lần. IV. danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: Đối tượng được đề nghị danh hiệu : "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh": - Những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu trong số những cá nhân có 3 lần liên tục đạt danh hiệu: " Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở", thành tích có phạm vi ảnh hưởng đối với Ngành và toàn tỉnh ( thành tích 3 năm), có đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kĩ thuật được áp dụng rộng rãi trong toàn Ngành hoặc tỉnh và được cấp Ngành, huyện, thị xã, thành phố trở lên công nhận. - Cá nhân đã được tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh", ít nhất 3 năm mới được xem xét, đề nghị xét tặng lần tiếp theo. V. Giáo viên chủ nhiệm giỏi: Được xét cho những cá nhân làm công tác GVCN đạt đủ các tiêu chuẩn sau: - Phải đạt danh hiệu thi đua từ Lao động tiên tiến trở lên. - Nhiệt tình, có trách nhiệm trong công tác CN, được ít nhất 80% học sinh lớp chủ nhiệm tín nhiệm ( Thông qua phiếu tín nhiệm giáo viên định kì). - Tìm hiểu và nắm vững học sinh trong lớp về mọi mặt để có biện pháp tổ chức giáo dục sát đối tượng, nhằm thúc đẩy sự phát triển của cả lớp: + Trong năm học phải đến được ít nhất 1/ 2 số gia đình học sinh của lớp để hiểu rõ hoàn cảnh của học sinh (Đặc biệt là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh cá biệt). + Thường xuyên quan tâm đến những học sinh ở các xã về trọ học: Trong năm học phải đi thăm chỗ trọ của học sinh ít nhất 1 lượt; Khi học sinh chuyển chỗ trọ phải đến thăm được chỗ trọ mới của học sinh. + Có những biện pháp giáo dục tập thể lớp tiến bộ được sự công nhận của Nhà trường ( Đặc biệt là sự tiến bộ của những học sinh cá biệt). - Phối hợp với các giáo viên bộ môn, Đoàn TN và các tổ chức xã hội có liên quan trong hoạt động giảng dạy và giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm. Phải thể hiện rõ vai trò là người chỉ đạo, cố vấn trong tất cả các hoạt động của tập thể lớp được ít nhất 2/3 học sinh lớp chủ nhiệm công nhận (Thông qua phiếu tín nhiệm giáo viên định kì). B. danh hiệu thi đua tập thể I. danh hiệu tập thể lao động tiên tiến: - Là những tập thể tiêu biểu được lựa chọn trong số các tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt đủ các tiêu chuẩn sau: + Hoàn thành tốt nhiệm vụ và kế hoạch được giao. Tổ chức tốt các hoạt động giáo dục, bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém theo đúng quy định của Ngành, của Nhà trường. Có biện pháp, giải pháp để cải tiến nội dung, phương pháp giảng dạy, không còn hiện trạng Thầy đọc, Trò chép trong giờ lên lớp; phát huy khả năng chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức mới. Thực hiện đúng, đủ, nghiêm túc kế hoạch tuyển sinh đầu cấp; kế hoạch phát triển giáo dục, đảm bảo phát triển số lượng vững chắc; gắn hoạt động của nhà trường với thực tiễn và các mục tiêu kinh tế xã hội của địa phương. Trong tập thể không có biểu hiện gian lận, tiêu cực trong kiểm tra, đánh giá cho điểm, xếp loại học sinh, không có tiêu cực trong thi tuyển sinh, thi tốt nghiệp THPT. Được Sở GD&ĐT hoặc Nhà trường kiểm tra, đánh giá xếp loại Khá trở lên về chuyên môn, chất lượng giảng dạy, giáo dục toàn diện và hiệu quả đào tạo.

+ Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hệu quả. + 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 50% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. + Nội bộ đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. II. danh hiệu tập thể lao động xuất sắc: Đối tượng đề nghị xét danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" là những tập thể lao động tiên tiến đạt đủ các tiêu chuẩn sau: - Sáng tạo, vượt khó hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước, Ngành, Nhà trường. - Có phong trào thi đua thường xuyên, thiết thực, có hệu quả. - 100% cá nhân hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 70% cá nhân trong tập thể đạt danh hiệu "Lao động tiên tiến" - Có cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và không có cá nhân bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên. - Nội bộ đoàn kết, gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. c. đăng kí danh hiệu thi đua - hình thức khen thưởng: Các tập thể, cá nhân phải đăng kí các danh hiệu thi đua trong Hội nghị CNVC đầu năm học (Nếu không đăng kí sẽ không được xét hoặc đề nghị xét). Hình thức khen thưởng: I. Danh hiệu thi đua đối với cá nhân: 1. Danh hiệu Lao động tiên tiến: Giám đốc sở Giáo dục & Đào tạo uỷ quyền cho Hội đồng TĐKT Nhà trường xét khen thưởng với mức 200.000đ. 2. Danh hiệu GVCN giỏi: Hội đồng TĐKT Nhà trường xét khen thưởng với mức 100.000đ 3.Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: Sở GD%ĐT Yên Bái cấp giấy chứng nhận và thưởng với mức 300.000đ. 4. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: UBND tỉnh công nhận và thưởng với mức 1.000.000đ. II. Danh hiệu thi đua đối với tập thể: 1. Tập thể Lao động tiên tiến: Sở Giáo dục & Đào tạo ra quyết định công nhận với mức 500.000đ. 2. Tập thể Lao động xuất sắc: UBND Tỉnh YênBái ra quyết định công nhận và thưởng với mức 1.000.000đ.

đăng kí thi đua:

Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường họp xét thi đua cho tập thể - cá nhân sau khi kết thúc học kỳ và cuối năm học căn cứ vào biên bản họp xét thi đua của các tổ chuyên môn. Thi đua thường xuyên trong tháng và thi đua theo đợt sẽ được xét trao thưởng cuối tháng và sau mỗi đợt phát động phong trào thi đua.
Ban Giám Hiệu BCH Công Đoàn
Lượt xem: 244 Tác giả: BCH Công đoàn


								
To top