Copy of Ban tom tat thanh tich de nghi khen thuong 27-7-2007 by vanphong1

VIEWS: 69 PAGES: 374

									UBND tØnh nam §Þnh

Së Lao ®éng-TB&XH B¶n tãm t¾t thµnh tÝch

C¸c ®¬n vÞ, c¸ nh©n tiªu biÓu cã thµnh tÝch xuÊt s¾c ®Ò nghÞ khen th-ëng vµo dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh liÖt sÜ (27/7/1947 - 27/7/2007). H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

1 1.1

HuyÖn Nam Trùc TËp thÓ: +§· x©y dùng ®-îc 2 nhµ t×nh nghÜa cho 2 bµ mÑ VNAH +Xo¸ nhµ tranh tre v¸ch ®Êt cho 02 ®èi t-îng chÝnh s¸ch ®ang h-ëng tuÊt liÖt sÜ c¬ b¶n vµ tuÊt liÖt sÜ nu«i d-ìng +Hµng n¨m phèi hîp víi c¸c cÊp, c¸c ngµnh tæ chøc cho con em c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch ®i th¨m quan häc tËp, nãi chuyÖn chuyªn ®Ò nh»m kh¬i dËy cho c¸c em niÒm tù hµo vÒ gia ®×nh, quª h-¬ng, ®Êt n-íc +§· ®Çu t- trªn 1 tû ®ång ®Ó x©y dùng vµ t«n t¹o l¹i 2 nghÜa trang liÖt sÜ. +Tæ chøc x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa trªn 10.000.000 ®ång +Hµng n¨m nh©n dÞp lÔ, tÕt ®Æc biÖt lµ ngµy 27-7, §¶ng vµ chÝnh quyÒn trÝch Quü ®Õn ¬n ®¸p nghÜa, trÝch ng©n s¸ch hµng chôc triÖu ®ång ®Ó tæ chøc th¨m hái, tÆng quµ c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch. +Hç trî ng©n s¸ch cïng c¸c cÊp, c¸c ngµnh x©y dùng nhµ t×nh nghÜa còng nh- viÖc tu söa nhµ cöa cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch ®Æc biÖt khã kh¨n, mua s¾m trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô cho ®êi sèng sinh ho¹t cña c¸c bµ mÑ VNAH; +Huy ®éng nh©n lùc t¹i chç, gióp c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch æn ®Þnh cuéc sèng. +C«ng t¸c chi tr¶ lu«n ®¶m b¶o ®óng thêi gian, ®óng ®èi t-îng vµ ®ñ tiªu chuÈn

a

UBND X· §ång S¬n

UBND tØnh tÆng B»ng khen

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

b

UBND X· Nam Mü

+§¶ng uû, UBND x· ®· tæ chøc tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n nh©n dÞp ngµy 27/7 hµng n¨m ®ãng gãp x©y dùng "Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa" tõ n¨m 2002 ®Õn hÕt n¨m 2006 ®-îc 61.374.000 ®ång. +Söa ch÷a nghÜa trang LiÖt sÜ 25.000.000 ®ång; hç trî cho 5 gia ®×nh ®èi t-îng chÝnh s¸ch 35.000.000®ång; th¨m hái vµ tÆng quµ trong c¸c dÞp lÔ, tÕt cho c¸c ®æi t-îng chÝnh s¸ch lµ 25.500.000 ®ång. +Hµng n¨m nh©n d©n tù nguyÖn ®ãng gãp duy tr× quü §¥§N tõ 12 ®Õn 13 triÖu ®ång, æn ®Þnh quü ho¹t ®éng phôc vô cho c«ng t¸c ®Òn ¬n ®¸p nghÜa t¹i ®Þa ph-¬ng, kh«ng phô thuéc vµo ng©n s¸ch cña X·. +Th-êng xuyªn tæ chøc cho c¸c ®èi t-îng häc tËp chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc vÒ c«ng t¸c chÝnh s¸ch TBLS-NCC lµm cho c¸c ®èi t-îng tin t-ëng hiÓu râ quan ®iÓm ®-êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng vµ nhµ n-íc +C«ng t¸c chi tr¶ lu«n ®¶m b¶o tèt, ®óng thêi gian, ®óng ®èi t-îng, t¹o niÒm tin ®èi víi c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch trong x·.

UBND tØnh tÆng B»ng khen

1.2

C¸ nh©n: + Th-¬ng binh lo¹i A, h¹ng 1/4 (suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 81%). +Lu«n chÊp hµnh ®-êng lèi chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc, cã ý chÝ tiÕn thñ kh¾c phôc mäi khã kh¨n phÊn ®Êu v-¬n lªn, tù häc hái vµ rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, trªn c¬ së ®ã vËn dông vµo cuéc sèng. + Nu«i l¬n th-¬ng phÈm: mét løa nu«i 40-50 con, thêi gian trong 3 th¸ng; l·i suÊt 300.000®ång/con; mét n¨m l·i suÊt lµ 15 triÖu ®ång +Nu«i gµ c«ng nghiÖp: mçi løa 700-800 con, thêi gian 45-50 ngµy/løa; l·i suÊt 1 løa lµ 8.000.000®ång; lmét n¨m l·i suÊt lµ 24-25 triÖu ®ång. +DÞch vô kinh doanh: b¸n thøc ¨n gia sóc vµ thuèc thó y ®Ó phôc vô nh÷ng ng-êi ch¨n nu«i ë ®Þa ph-¬ng vµ c¸c x· l©n cËn, mét n¨m l·i suÊt tõ 50-60 triÖu ®ång. +Tham gia ®ãng gãp ñng hé ®èi víi c«ng t¸c x· héi, c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång vµ c¸c chÊu nhµ trÎ, mÉu gi¸o, gia ®×nh nghÌo mét n¨m tõ 800.000-1.000.000 ®ång

¤ng: Mai §øc Xy-X· T©n ThÞnh

UBND tØnh tÆng B»ng khen

2

HuyÖn Giao Thuû

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
TËp thÓ: C¸n bé c«ng chøc Phßng Néi vô-L§TB&XH +Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, Phßng ®· tham m-u cho UBND huyÖn chØ ®¹o c¸c c¬ quan, ban, ngµnh, ®oµn thÓ, ®¬n vÞ vµ c¸c x·, thÞ trÊn x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, kÕt qu¶ (cÊp huyÖn 420 triÖu ®ång, cÊp x· 1.270 triÖu ®ång). +§· söa ch÷a vµ x©y dùng míi 45 nhµ t×nh nghÜa, trÞ gi¸ 475 triÖu ®ång; tÆng 2593 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho ®èi t-îng chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng trÞ gi¸ 520 triÖu ®ång +§· khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh §Òn liÖt sü huyÖn chñ yÕu b»ng nguån vèn vËn ®éng ñng hé cña nh©n d©n ®Þa ph-¬ng, 22 x·, thÞ trÊn ®Òu ®· tu söa, n©ng cÊp vµ x©y dùng míi ngi· trang liÖt sÜ khang trang, s¹ch ®Ñp, lµm tèt c«ng t¸c quy tËp mé liÖt sÜ. + N¨m 1998 huyÖn ®-îc UBND tØnh c«ng nhËn 22 x·, thÞ trÊn ®¹t tiªu chuÈn an toµn nhµ ë khi cã thiªn tai, tõ ®ã ®Õn nay duy tr× ®-îc phong trµo nµy. +Toµn huyÖn ®· phong tÆng vµ truy tÆng 67 Bµ mÑ VNAH trong ®ã 12 bµ mÑ VNAH cßn sèng ®Òu ®-îc c¸c c¬ quan ®¬n vÞ nhËn phông d-ìng hÕt ®êi, mèi th¸ng tõ 150.000-200.000®ång. +Th¨m hái, tÆng quµ c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch trong c¸c ngµy lÔ, tÕt chu ®¸o; thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÕ ®é ®iÒu d-ìng theo chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc +§· gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho 1.179 bÖnh binh, 1.299 th-¬ng binh, 1.451 ng-êi h-ëng tuÊt liÖt sÜ, 90 ng-êi h-ëng tuÊt th-¬ng, bÖnh binh; phong tÆng, truy tÆng 67 mÑ VNAH; 1 anh hïng LLVT, 2 ng-êi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng, 2 ng-êi tiÒn khëi nghÜa, 3 ng-êi l·o thµnh c¸ch m¹ng, 1.661 ng-êi lµ ®èi t-îng chÊt ®éc ho¸ häc vµ 13.530 ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn gi¶i phãng d©n téc kh«ng ®Ó x¶y ra vi ph¹m. +Gi¶i quyÕt kÞp thêi chÕ ®é cÊp thÎ BHYT, chi tr¶ trî cÊp hµng th¸ng tËn tay ®èi t-îng, kh«ng cã vi ph¹m. +§-îc Bé Lao ®éng-TB&XH tÆng b»ng khen n¨m 2005 + Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, ®· x©y dùng Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa 27 triÖu ®ång, söa ch÷a 11 nhµ cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng vµ chÝnh s¸ch x· héi trÞ gi¸ 50 triÖu ®ång. UBND tØnh tÆng B»ng khen

2.1 a

b

C¸n bé vµ nh©n d©n X· Hoµnh S¬n

UBND tØnh tÆng B»ng khen

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+TÆng 129 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho Th-¬ng binh, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ trÞ gi¸ 12.900.000®ång. + Quy tËp 5 hµi cèt liÖt sÜ vµo nghÜa trang liÖt sÜ cña ®Þa ph-¬ng ®¶m b¶o trang träng, chu ®¸o, hµng n¨m tu s¶- nghÜa trang liÖt sÜ ®¶m b¶o lu«n s¹ch sÏ, ®Ñp ®Ï. +Hµng n¨m vµo ngµy 27/7 vµ ngµy lÔ, tÕt, §¶ng Uû, Uû ban vµ c¸c ban, ngµnh, ®oµn thÓ thµnh lËp ®oµn ®Õn th¨m, tÆng quµ bµ mÑ VNAH, th-¬ng binh nÆng vµ th©n nh©n liÖt sÜ; thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi chÕ ®é ®iÒu d-ìng theo chÝnh s¸ch cña nhµ n-íc. +N¨m 2006, tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n c¸c xãm, ®éi trong x· h-ëng øng ñng hé 12.271.000 ®ång ®Ó x©y dùng ®Òn liÖt sÜ huyÖn, hoµn thµnh chØ tiªu huyÖn giao cho x·. +Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch TBLS-NCC vµ chÝnh s¸ch x· héi kh«ng ®Ó x¶y ra sai ph¹m. +Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, lµm thñ tôc ®Ò nghÞ cÊp trªn truy tÆng 6 liÖt sÜ, gi¶i quyÕt chÕ ®é cho 9 th-¬ng binh, 15 ng-êi tham gia kh¸ng chiÕn bÞ ®Þch b¾t, tï ®µy, 67 ng-êi h-ëng trî cÊp chÊt ®éc ho¸ häc; ng-êi tham gia ho¹t ®äng c¸ch m¹ng, kh¸ng chiÕn ®-îc th-ëng hu©n, huy ch-¬ng h-ëng trî cÊp lµ 354 ng-êi víi tæng sè tiÒn lµ 373.500.000 ®ång. +§· triÓn khai lµm thñ tôc ®Ò nghÞ h-ëng chÕ ®é chÝnh s¸ch cho 68 ng-êi tham gia thanh niªn xung phong, trong ®ã ®· cã 5 ng-êi ®-îc h-ëng chÕ ®é ng-êi h-ëng chÝnh s¸ch nh- th-¬ng binh. 1.2 C¸ nh©n: ¤ng: Vò V¨n M« -Phã tr-ëng phßng néi vô Lao ®éng+Th-¬ng binh, suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 61%. TB&XH +TÝch cùc häc tËp chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc lÜnh vùc lao ®éng, th-¬ng binh liÖt sÜ, ng-êi cã c«ng vµ x· héi, tÝch luü kinh nghiÖm, tr-ëng thµnh ng-êi c¸n bé c«ng chøc cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái. UBND tØnh tÆng B»ng khen

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+Hoµn thµnh gi¶i quyÕt tån ®äng theo Th«ng t- sè 09/TT-BL§TBXH, gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®óng chÕ ®é, chÝnh x¸c c¸c ®èi t-îng th-¬ng binh liÖt sÜ, ng-êi cã c«ng, c«ng t¸c chi tr¶ ®¶m b¶o ®óng kú, ®ñ sè, tËn tay ®èi t-îng, kh«ng ®Ó x¶y ra sai ph¹m. +Thùc hiÖn tèt 5 ch-¬ng tr×nh ch¨m sãc c¸c gia ®×nh ng-êi cã c«ng, x©y dùng ®-îc 45 nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ 475 triÖu ®ång, tÆng th-¬ng binh nÆng, mÑ VNAH vµ gia ®×nh liÖt sÜ ®Æc biÖt khã kh¨n vÒ nhµ ë; + VËn ®éng x©y dùng 1,69 tû ®ång quü ®Õn ¬n ®¸p nghÜa, trong ®ã cÊp huyÖn 0,42 tû ®ång, cÊp x· 1,27 tû ®ång; tÆng 2.593 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa b×nh qu©n 200.000 ®ång/sæ, æn ®Þnh ®êi sèng th-¬ng, bÖnh binh nÆng ë gia ®×nh, 100% bµ mÑ VNAH cµ con liÖt sÜ må c«i ®-îc c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ nhËn phông d-ìng. + Ph¸t huy cao ®é tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, b¶n th©n liªn tôc phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®-îc giao víi chÊt l-îng cao. Trªn c-¬ng vÞ phã tr-ëng phßng ®· ®iÒu hµnh kiªn quyÕt, vËn dông s¸ng t¹o c¸c ®-êng lèi, chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc vµo c«ng viÖc cô thÓ cña ngµnh L§TBXH, kh«ng ®Ó x¶y ra c¸c vi ph¹m vÒ chÕ ®é chÝnh s¸ch. +Trong nh÷ng n¨m tø 1998-2001, huyÖn Giao Thuû x¶y ra t×nh h×nh an ninh n«ng th«n kh«ng æn ®Þnh, khiÕu kiÖn ®«ng ng-êi kÐo dµi, mét sè chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c bÞ sai ph¹m. Xong riÒn ngµnh L§TBXH theo kÕt luËn thanh tra kh«ng so sai +B¶n th©n lu«n ®oµn kÕt, g-¬ng mÉu chÊp hµnh chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc vµ nghÜa vô c«ng d©n. +Lµ th-¬ng binh 61% søc khoÎ kh«ng tèt, vî bÞ bÖnh ung th- kÐo dµi 8 n¨m nay, nh-ng b¶n th©n ®· tù v-¬n lªn kh¾c phôc mäi khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô ®-îc giao. 3 3.1 a HuyÖn Vô B¶n TËp thÓ: C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn Vô b¶n +100% c¸c bµ mÑ VNAH trªn ®Þa bµn huyÖn cßn sèng (8 mÑ) ngoµi kho¶n trî cÊp cña nhµ n-íc cßn ®-îc c¸c c¬ quan tõ trung -¬ng ®Õn ®Þa ph-¬ng nhËn ®ì ®Çu phông d-ìng suèt ®êi, víi møc kinh phÝ 150.000®ång/th¸ng, ®-îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh x©y dùng vµ tÆng nhµ t×nh nghÜa. UBND tØnh tÆng B»ng khen

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+ Phong trµo x©y dùng nhµ t×nh nghÜa, quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa ®· ®-îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh trong huyÖn ®Æc biÖt quan t©m: toµn huyÖn ®· x©y dùng ®-îc 31 nhµ t×nh nghÜa víi trÞ gi¸ mçi nhµ tõ 17-20 triÖu ®ång ®Ó tÆng cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch, Bµ mÑ VNAH, th-¬ng binh, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ, n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. Ngoµi ra ®· vËn ®éng nh©n d©n ttrî gióp vËt liÖu, tiÒn cÊp cho 500 hé gia ®×nh chÝnh s¸ch n©ng cÊp söa ch÷a vÒ nhµ ë. +Hµng n¨m vµo dÞp kû niÖm ngµy TBLS, huyÖn Uû, H§ND, UBND huyÖn ®· chØ ®¹o c¸c ngµnh, UBND c¸c x·, thÞ trÊn ph¸t ®éng phong trµo x©y dùng vµ ñng hé Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa; ®Õn nay tæng quü cña huyÖn cã 31 triÖu ®ång, quü cÊp x· cã 165 triÖu ®ång. +§Õn nay toµn huyÖn cã 597 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa, sæ cao nhÊt trÞ gi¸ 1 triÖu ®ång, thÊp nhÊt lµ 100 ngµn ®ång; tæng sè tiÒn lµ 105 triÖu ®ång. C¸c dÞp lÔ, tÕt huyÖn ®· tæ chøc c¸c ®oµn ®i th¨m vµ tÆng quµ ®èi t-îng chÝnh s¸ch vµ trÝch ng©n s¸ch hµng tr¨m triÖu ®ång ®Ó mua quµ tÆng ®èi t-îng; quan t©m chØ ®¹o c¸c x·, thÞ trÊn, c¸c ngµnh lµm tèt viÖc tÆng quµ c¸c ®èi t-îng ®¶m b¶o chu ®¸o vµ tr©n träng. +100% hé gia ®×nh chÝnh s¸ch cña huyÖn ®· cã møc sèng ngang b»ng vµ cao h¬n møc sèng trung b×nh khu d©n c-. 100% sè x·, thÞ trÊn ®-îc UBND tØnh c«ng nhËn an toµn vÒ nhµ ë cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch khi cã thiªn tai x¶y ra. + §Õn nay huyÖn cã 1 ®µi t-ëng niÖm liÖt sÜ vµ 18 nghÜa trang liÖt sÜ, nhiÒu nghÜa trang ®-îc x©y dùng míi nh-: NghÜa trang Tam Thanh, nghÜa trang ThÞ TrÊn G«i, nghÜa ttrang Thµnh Lîi... trÞ gi¸ mçi nghÜa trang hµng tû ®ång víi nguån vèn cña nh©n d©n ®ãng gãp vµ hç trî mét phÇn cña nhµ n-íc. +Hµng th¸ng huyÖn chi tr¶ trî cÊp cho 5.420 ®èi t-îng, tæng kinh phÝ chi tr¶ 1 th¸ng lµ 1,8 tû ®ång ®¶m b¶o an toµn ®Õn tËn tay ®èi t-îng. C«ng t¸c chi tr¶ cho ng-êi cã c«ng th-êng xuyªn ®-îc c¶i tiÕn, gi¶m phiÒn hµ, chi tr¶ ®Õn tËn tay ®èi t-îng, tr¸nh ®-îc nh÷ng sai sãt.

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

b

C¸n bé vµ nh©n d©n x· HiÓn Kh¸nh

+Hoµn thiÖn hå s¬ vµ ®Ò nghÞ nhµ n-íc c«ng nhËn 10 liÖt sÜ thêi kú kh¸ng chiÕn UBND tØnh ch«ng Ph¸p, chèng mü; lÔ b¸o tö c¸c liÖt sÜ ®-îc tæ chøc trang träng vµ chu ®¸o theo tÆng B»ng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. khen +C«ng t¸c chi tr¶ chÕ ®é, tiÕp nhËn quµ cña cÊp trªn cÊp cho c¸c ®èi t-îng b¶o ®¶m an toµn, kÞp thêi, ®óng ®èi t-îng. Hµng th¸ng nhËn chi tr¶ tiÒn l-¬ng h-u, trî cÊp, cÊp ph¸t cho 547 ®èi t-îng th-¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ vµ 49 tr-êng hîp ®-îc h-ëng chÕ ®é chÊt ®éc mµu da cam. +§¶ng bé, chÝnh quyÒn vµ nh©n d©n x· th-êng xuyªn quan t©m chu ®¸o, ph©n c«ng héi phôc n÷, ®oµn thanh niªn, héi cùu chiÕn binh ®¶m nhiÖm, c¸n bé y tÕ x· th-êng xuyªn th¨m hái søc khoÎ mÑ VNAH cßn sèng. +Trong nh÷ng n¨m qua, x· ®· ph¸t ®éng nh©n d©n, ®oµn thanh niªn hç trî h¬n 300 ngµy c«ng ñng hé, gióp ®ì c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch, bµ mÑ VNAH. +§¶ng bé vµ nh©n d©n x· ®· x©y dùng tÆng bµ mÑ VNAH NguyÔn ThÞ N¶ c¨n nhµ trÞ gi¸ 25 triÖu ®ång; x©y dùng 2 c¨n nhµ t×nh nghÜa cho mÑ liÖt sÜ trÞ gi¸ 15.000.000 ®ång +Hç trî söa ch÷a nhµ cho th-¬ng binh, th©n nh©n liÖt sÜ trÞ gi¸ 20 triÖu ®ång; n¨m 2000-2002 x©y dùng t-îng ®µi nghÜa trang liÖt sÜ, 2 nhµ bia, 328 phÇn mé c¸c liÖt sÜ, cÇu, ®-êng ra vµo nghÜa trang trÞ gi¸ 350 triÖu ®ång. §èi víi con em th-¬ng, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ ®· ®-îc quan t©m ®óng møc, t¹o ®iÒu kiÖn trong häc tËp nh-: miÔn gi¶m c¸c chÕ ®é ®ãng gãp x©y dùng, häc phÝ, hç trî s¸ch bót ®Ó c¸c ch¸u häc tËp. + Cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch nhËn ruéng gÇn, ruéng tèt, vay vèn -u ®·i; qua kh¶o s¸t cã 950/2.050 hé kh¸, 100% sè hé ®ñ ¨n, kh«ng cã hé ®ãi, sè hé nghÌo gi¶m; nhµ m¸i ngãi, m¸i b»ng ®¹t 100%

3.2

C¸ nh©n:

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

a

¤ng: Lª Xu©n §¸o - X· Minh ThuËn

+ Th-¬ng binh, suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 71% +ChÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cu¶ nhµ n-íc, +B¶n th©n tù v-¬n lªn, v-ît qua th-¬ng tËt cïng gia ®×nh lµm kinh tÕ giái, ch¨n nu«i, m¸y cµy, m¸y s¸t thu nhËp 30 triÖu ®ång/n¨m.

Gi¸m ®èc Së tÆng giÊy khen

b

+ChÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc, v-ît qua mäi khã kh¨n Gi¸m ®èc Së Bµ: Bïi ThÞ Thuû - X· Minh cïng gia ®×nh, lµng xãm x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ khu d©n c-, ph¸t triÓn kinh tÕ tÆng giÊy T©n VAC giái. khen HuyÖn H¶i HËu TËp thÓ: + Bè trÝ cho c¸c gia ®×nh liÖt sÜ vµ th-¬ng bÖnh binh ë x· ®Òu ®-îc nhËn ruéng Bé Lao ®éngNh©n d©n vµ C¸n bé x· H¶i trång lóa ë gÇn nhµ vµ lo¹i ruéng tèt, hµng n¨m ®Òu ®-îc miÔn gi¶m thuÕ vµ c¸c TB&XH tÆng Xu©n kho¶n ®ãng gãp cho tËp thÓ. B»ng khen +Hµng n¨m ®Òu trÝch quü ®Ó trî cÊp cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cã hoµn c¶nh khã kh¨n hoÆc mua quµ biÕu cho c¸c gia ®×nh liÖt sÜ trong nh÷ng ngµy lÔ, tÕt trÞ gi¸ tõ 2-3 triÖu ®ång. + §Õn nay c¸c ®ång chÝ th-¬ng bÖnh binh vµ gia ®×nh liÖt sÜ kh«ng cã hé nµo n»m trong diÖn hé nghÌo, ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña gia ®×nh liÖt sÜ, th-¬ng bÖnh binh ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn, æn ®Þnh; 100% c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch vµ ng-êi cã c«ng cã giÕng khoan, ®-îc dïng n-íc s¹ch, c¸c gia ®×nh ®èi t-îng kh«ng cã b¨n kho¨n, th¾c m¾c hay ®ßi hái thªm chÕ ®é g× ®èi víi nhµ n-íc.

4. 4.1 a

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+ N¨m 2002, H§ND x· ®· ra nghÞ quyÕt vÒ viÖc huy ®éng lao ®éng trong ®é tuæi ®ãng gãp x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa hµng n¨m lµ 4.000 ®ång/1 lao ®éng; UBND x· ®· tæ chøc thu quü ®ãng gãp cña nh©n d©n víi tæng sè tiÒn thu ®-îc mçi n¨m lµ 12 triÖu ®ång, ®Õn nay ®· nép vµo tµi kho¶n riªng cña x· tai kho b¹c nhµ n-íc lµ 55 triÖu ®ång; cÊp tÆng sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho tÊt c¶ c¸c gia ®×nh liÖt sÜ vµ 50% sè th-¬ng bÖnh binh ë x· víi sè tiÒn 16 triÖu ®ång. +Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa hµng n¨m ®-îc trÝch mua quµ th¨m hái c¸c gia ®×nh liÖt sÜ, th-¬ng bÖnh binh èm ®au ®ét suÊt vµ trî cÊp cho c¸c gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n víi sè tiÒn tõ 4-7 triÖu ®ång; chÝnh quyÒn x· hµng n¨m còng trÝch mua quµ th¨m hái c¸c gia ®×nh liÖt sÜ, th-¬ng bÖnh binh cã tai n¹n rñi ro, tæ chøc lÔ tang long träng cho ®èi t-îng chÝnh s¸ch qua ®êi vµ tæ chøc gÆp mÆt c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch nh©n ngµy 27/7 vµ tÆng quµ víi sè tiÒn tõ 8-10 triÖu ®ång. +Hµng n¨m, ng©n s¸ch ®Þa ph-¬ng ®Òu trÝch ®Ó tu söa th-êng xuyªn nghÜa trang liÖt sÜ víi sè tiÒn 2-3 triÖu ®ång; n¨m 2002 tu söa n©ng cÊp phµn mé chÝ vµ kh¾c bia ®¸, lÒ s©n, mé chÝ ®· ®-îc èp ®¸ liªn doanh víi kinh phÝ 80 triÖu ®ång; quý IV/2006 H§ND x· ®· th«ng qua NghÞ quyÕt giao cho UBND x· lËp dù to¸n x©y dùng, n©ng cÊp ®µi t-ëng niÖm liÖt sÜ, cæng chÝnh cña nghÜa trang liÖt sÜ x· víi sè tiÒn trªn 100 triÖu ®ång, dù kiÕn c«ng tr×nh sÏ hoµn thµnh trong dÞp kû niÖm 60 n¨m +Nh÷ng n¨m qua chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng ®· tiÕp nhËn 9 hµi cèt liÖt sÜ do gia ®×nh quy tËp tõ nghÜa trang ë c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c vÒ quª h-¬ng, hµng n¨m c¸c ngµy lÔ, tÕt, ngµy truyÒn thèng quan ®éi nh©n d©n, §¶ng uû vµ chÝnh quyÒn x· ®Òu tæ chøc viÕng nghÜa trang liÖt sÜ víi nghi thøc träng thÓ. +§¶ng bé nhiÒu n¨m liÒn liªn tôc lµ §¶ng bé trong s¹ch, v÷ng m¹nh, chÝnh quyÒn x· lu«n ®-îc cÊp trªn tÆng th-ëng vµ gi÷ danh hiÖu chÝnh quyÒn v÷ng m¹nh, c¸c ®oµn thÓ: ®oµn thanh niªn, héi phô n÷, héi n«ng d©n, héi cùu chiÕn binh ®Òu lµ nh÷ng ®¬n vÞ kh¸ vµ tiªn tiÕn cña huyÖn. §êi sèng cña nh©n d©n ®-îc æn ®Þnh vµ tõng b-íc ®i lªn v÷ng ch¾c, bé mÆt n«ng th«n ngµy cµng ®æi míi, 98% nh©n d©n cã nhµ x©y lîp ngãi, trong ®ã 100% c¸c gia ®×nh th-¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ cã møc sèng kh¸ trë lªn.

b

Nh©n d©n vµ c¸n bé x· H¶i Toµn

UBND tØnh tÆng B»ng khen

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+ChÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ ®· thùc sù quan t©m ®Õn viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸c dèi t-îng, ph©n c«ng ®¶ng viªn phô tr¸ch c¸c gia ®×nh liÖt sÜ, lÊy héi phô n÷ lµm nßng cèt, 100 gia ®×nh liÖt sÜ ®-îc nhËn kÕt nghÜa, nh÷ng gia ®×nh gÆp khã kh¨n ®-îc ®Þa ph-¬ng quan t©m gióp ®ì vÒ vËt chÊt, c¸c ®èi t-îng khi èm ®au ®-îc §¶ng uû, chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ ®Õn ®éng viªn th¨m hái tÆng quµ mçi n¨m tõ 5-6 triÖu ®ång. +H-ëng øng phong trµo tÆng sæ tiÕt kiÖm, lµm nhµ t×nh nghÜa tõ n¨m 1992 ®Õn nay ®· tÆng cho 21 ®èi t-îng lµ th-¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ trÞ gi¸ mçi sæ tõ 100.000-200.000 ®ång. N¨m 1997 nh©n dÞp kû niÖm 50 n¨m ngµy TBLS, ®Þa ph-¬ng ®· trÝch tõ quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, céng víi sù hç trî c¶u cÊp trªn ®· x©y dùng 1 nhµ t×nh nghÜa cho bµ §ç ThÞ G¸i lµ mÑ VNAH víi tæng trÞ gi¸ lµ 12 triÖu ®ång; ®ång thêi th¸ng 7 hµng n¨m UBND x· giao cho tr¹m y tÕ x· tæ chøc kh¸m vµ ®iÒu trÞ cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch vµ cÊp ph¸t thuéc, mçi ®èi t-îng tõ 5-10 ngµn +Cïng víi x· H¶i An, ®Çu t- kinh phÝ tõ ng©n s¸ch x· vµ huy ®éng ®ãng gãp cña nh©n d©n, sù hç trî cña nhµ n-íc ®· x©y dùng chung mét nghÜa trang liÖt sÜ ®Æt t¹i x· H¶i An trÞ gi¸ 720 triÖu ®ång +C«ng t¸c ®ãn nhËn hµi cèt liÖt sÜ trong nh÷ng n¨m qua ®Þa ph-¬ng ®· tæ chøc chu ®¸o long träng trang nghiªm theo nghi th-c nhµ n-íc, ®· tiÕp nhËn 9 hµi cèt liÖt sÜ vÒ quª yªn nghØ t¹i nghÜa trang quª nhµ. Phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng gi¶i quyÕt døt ®iÓm tån ®äng hy sinh tr-íc, trong vµ sau c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. 4.2 C¸ nh©n: +Th-¬ng binh h¹ng 1/4 +Cè g¾ng lao ®éng s¶n xuÊt, th©m canh, tõ vô lóa ®· s¶n xuÊt thªm mét vô mµu cho hiÖu qu¶ cao. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y gia ®×nh bµ ThiÖp cã trång kho¶ng 1.000 c©y hoa l¸ng, 1 sµo (360 m2) c©y c¶nh vµ trung b×nh mçi n¨m lµ 5 sµo cµ chua. Gi¸m ®èc Së Trong 5 n¨m gÇn ®©y, mçi n¨m trung b×nh thu ho¹ch l·i kho¶ng 20 triÖu ®ång, gãp tÆng giÊy khen phµn lµm cho x· H¶i T©y trë thµnh mét ®iÓn h×nh vÒ tr×nh ®é trång c©y trªn ch©n

a

Bµ: Vò ThÞ ThiÖp-X· H¶i T©y

H×nh thøc khen th-ëng ST T
a

§¬n vÞ, c¸ nh©n
Bµ: Vò ThÞ ThiÖp-X· H¶i T©y

Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc Së c¬ së
tÆng giÊy khen +B¶n th©n vµ chång ®Òu lµ th-¬ng binh h¹ng 1/4 nh-ng ®· v-ît qua khã kh¨n, tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt, ®Õn nay gia ®×nh ®· cã 2 ®øng trong hµng ngò c«ng an nh©n d©n vµ 2 con ®ang ttheo häc ë c¸c tr-êng ®µo t¹o nghÒ. +Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng: TÝch cùc n¾m b¾t c¸c quy ®Þnh cña Gi¸m ®èc Së nhµ n-íc, h-íng dÉn cña phßng néi vô L§TBXH huyÖn, sù chØ ®¹o cña §¶ng uûtÆng giÊy H§ND-UBND x·, tæ chøc gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®óng ph¸p luËt c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch khen cho c¸c ®èi t-îng th-¬ng binh, liÖt sÜ vµ ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. +Lu«n tham m-u cho cÊp Uû ®¶ng, chÝnh quyÒn quan t©m tíi chÕ ®é chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng, gÇn gòi víi ®èi t-îng chÝnh s¸ch, l¾ng nghe ý kiÕn, t©m t-, nguyÖn väng cña ®èi t-îng ®Ó cã kÕ ho¹ch ®Ò xuÊt víi cÊp Uû, chÝnh quyÒn cã h-íng trî +B¶n th©n cïng gia ®×nh lu«n g-¬ng mÉu chÊp hµnh tèt c¸c ®-êng lèi chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n-íc, cã lèi sèng lµnh m¹nh, chan hoµ, gióp ®ì mäi ng-êi, t«n träng ng-êi ®i tr-íc, häc hái nh÷ng kinh nghiÖm cña ®ång ®éi trong c«ng t¸c chuyªn m«n ®-îc mäi ng-êi tin yªu, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch, lu«n lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®-îc giao trong mäi lÜnh vùc.

b

¤ng: TrÇn Xu©n Trung-X· H¶i Hµ

5 5.1

HuyÖn Mü Léc TËp thÓ: +N¨m 2006, ®· chi tr¶ chÕ ®é cho 54 ®èi t-îng ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn gi¶i phãng d©n téc theo nghÞ ®Þnh 47, ®Õn nay ®-a tæng sè ®èi t-îng ®-îc h-ëng chÕ ®é nµy thµnh 566 ng-êi; h-íng dÉn lËp hå s¬ ®Ò nghÞ h-ëng chÕ ®é ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn chÕt tr-íc 01/01/1995 theo nghÞ ®Þnh 59/CP cho 46 ng-êi, ®Õn nay cã 259 ®èi t-îng ®-îc h-ëng chÕ ®é. +Tæ chøc thùc hiÖn h-íng dÉn ®èi t-îng lËp hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp thÎ BHYT cho 187 ®èi t-îng ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn ®· ®-îc h-ëng chÕ ®é -u ®·i 1 lÇn. +Tæ chøc tèt kû niÖm ngµy th-¬ng binh liÖt sÜ hµng n¨m, ch¨m lo ®êi sèng vËt Bé Lao ®éngchÊt, tinh thÇn ®èi víi ng-êi cã c«ng, nhÊt lµ nh÷ng gia ®×nh, ®èi t-îng ng-êi cã c«ng TB&XH tÆng B»ng khen gÆp khã kh¨n, ho¹n n¹n +Thùc hiÖn tèt chÕ ®é ®iÒu d-ìng theo quy ®Þnh ®¶m b¶o ®óng ®èi t-îng.

a

X· Mü ThuËn

H×nh thøc khen th-ëng ST T
a

§¬n vÞ, c¸ nh©n
X· Mü ThuËn

Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò Lao ®éngBé nghÞ cña TB&XHsë c¬ tÆng
B»ng khen +Thùc hiÖn tèt chÕ ®é chi tr¶ ®èi víi ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, ®¶m b¶o ®Çy ®ñ, kÞp thêi ®Õn tËn tay ®èi t-îng; thùc hiÖn tèt viÖc b¸o c¸o t¨ng, gi¶m vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é sau khi tõ trÇn. +N¨m 1999-2000, ®-îc tØnh c«ng nhËn xo¸ nhµ tranh gia ®×nh chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng; n¨m 2003 ®-îc huyÖn c«ng nhËn lµ x· thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch th-¬ng binh liÖt sÜ, ng-êi cã c«ng +N¨m 1990, ®· x©y dùng l¹i nghÜa trang liÖt sÜ ®Ó ghi nhí c«ng ¬n cña nh÷ng ng-êi con quª h-¬ng víi tæng kinh phÝ 297 triÖu ®ång; th¸ng 4 n¨m 2006 §¶ng bé vµ nh©n d©n trong x· ®· tiÕn hµnh më réng, n©ng cÊp nghÜa trang liÖt sÜ theo quy m« hiÖn ®¹i, cã tæng diÖn tÝch lµ 4.000 m2, víi tæng kinh phÝ lµ 1 tû ®ång +Trong c¸c ®ît lµm hå s¬ ®Ó h-ëng chÕ ®é cho c¸c ®èi t-îng ng-êi cã c«ng, x· ®· thùck hiÖn ®óng c¸c chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ n-íc, kh«ng ®Ó trïng sãt vµ tr¸i quy Bé Lao ®éng®Þnh, h-íng dÉn cña nhµ n-íc. TB&XH tÆng +Trong 5 n¨m qua, X· ®· th-êng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, ®· B»ng khen trÝch mét phÇn kinh phÝ tõ ng©n s¸ch x· tÆng cho 10 ®èi t-îng th-¬ng binh, bÖnh binh, bè mÑ liÖt sÜ mçi ®èi t-îng 1 sæ tiÕt kiÖm trÞ gi¸ 200.000 ®ång; ®Õn nay trong quü t×nh nghÜa lóc nµo còng cã sè d- 20.000.000 ®ång + Quan t©m, ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt vµ tinh thÇn ®èi víi ng-êi cã c«ng chu ®¸o +Trong 5 n¨m qua, viÖc chi tr¶ chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi cã c«ng ®¶m b¶o ®óng sè tiÒn, ®óng ®èi t-îng, ®óng thêi gian quy ®Þnh, kh«ng ®Ó x¶y ra sai sãt, nhÇm +Th-¬ng binh, suy gi¶m kh¶ n¨m lao ®éng 81%

b

X· Mü Phóc

5.2

C¸ nh©n:

6

+Gia ®×nh hoµ thuËn, g-¬ng mÉu, nghiªm chÝnh chÊp hµnh mäi chñ tr-¬ng, ®-êng ¤ng: Lª V¨n L·ng-ThÞ TrÊn lèi l·nh ®¹o cña §¶ng, nhµ n-íc vµ c¸c quy ®Þnh cña ®Þa ph-¬ng; tÝch cùc tham gia Mü Léc Héi cùu chiÕn binh cña ThÞ TrÊn. +Cã 2 con ®Òu lµ häc sinh gái, hiÖn c¶ 2 con ®Òu ®ang häc t¹i tr-êng ®¹i häc; gia ®×nh lu«n ®¹t danh hiÖu gia ®×nh v¨n ho¸ Thµnh phè Nam §Þnh

UBND tØnh tÆng giÊy khen

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

6.1 a

TËp thÓ: Phßng néi vô L§TB&XH +Tham m-u chi Thµnh Uû-UBND thµnh phè l·nh ®¹o, chØ ®¹o thùc hiÖn tèt chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc trong c«ng t¸c -u ®·i ng-êi cã c«ng, phong trµo ®Òn ¬n ®¸p +TriÓn khai, tæ chøc thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®óng quy ®Þnh, thùc hiÖn xuÊt s¾c c¸c chÕ ®én, chÝnh s¸ch trong c«ng t¸c -u ®·i ng-êi cã c«ng, ®Òn ¬n ®¸p + Tæ chøc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô trong c«ng t¸c -u ®·i ng-êi cã c«ng: xÐt duyÖt vµ ®Ò nghÞ h-ëng trî cÊp 1 lÇn theo NghÞ ®Þnh 28/CP cho 25 ng-êi ®-îc nhµ n-íc tÆng th-ëng hu©n huy ch-¬ng kh¸ng chiÕn, h-ëng trî cÊp 1 lÇn theo NghÞ ®Þnh 59/CP cho 35 th©n nh©n ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn ®· chÕt tr-íc +Tæ chøc thùc hiÖn tèt phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa: ®· tÆng ®-îc 54 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho th-¬ng bÖnh binh, th©n nh©n liÖt sÜ víi sè tiÒn 13,5 triÖu ®ång; tÆng 26 ¸o lôa cho mÑ, vî liÖt sÜ cao tuæi; trî cÊp, hç trî cho 28 l-ît th-¬ng bÖnh binh , gia ®×nh liÖt sÜ khi cã khã kh¨n víi møc tõ 100.000-300.000 ®ång; hµng n¨m, tæ chøc ph¸t ®éng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®¹t kÕt qu¶ tõ 150% ®Õn trªn 200% chØ tiªu thµnh phè giao (tõ n¨m 2002-2006 thu ®-îc trªn 76 triÖu ®ång) ... +§· ®¹t tiªu chuÈn an toµn vÒ nhµ ë cho gia ®×nh chÝnh s¸ch tõ n¨m 2002. +Th-¬ng binh h¹ng 1/4 Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

b

UBND ph-êng TrÇn H-ng §¹o

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

6.2

C¸ nh©n:

a

b

+Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc; ph¸t triÓn kinh tÕ VAC (nu«i c¸ ¤ng TrÇn Xu©n H¶i - X· Léc thÞt vµ trång c©y c¶nh), th-êng xuyªn t¹o viÖc lµm cho 5 ®Õn 7 lao ®éng t¹i ®Þa An ph-¬ng, b×nh qu©n mçi n¨m gia ®×nh thu ®-îc kho¶ng trªn 200 triÖu ®ång. + Nu«i d¹y, gi¸o dôc 2 con ch¨m ngoan, häc giái phÊn ®Êu trë thµnh ng-êi cã Ých cho x· héi, hiÖn nay 1 con ®ang häc ®¹i häc vµ 1 con ®ang häc PTTH. +Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc; nu«i d¹y 3 con tr-ëng thµnh, cã c«ng viÖc æn ®Þnh, gia ®×nh h¹nh phóc; ph¸t triÓn ch¨n nu«i vµ lµm nghÒ phô mçi Bµ NguyÔn ThÞ Dù n¨m thu nhËp b×nh qu©n 10 triÖu ®ång. Ph-êng Cöa Nam +Thµnh lËp vµ lµ tæ tr-ëng héi t×nh nghÜa nh÷ng gia ®×nh th©n nh©n cña liÖt sÜ ®Ó gióp nhau ph¸t triÓn kinh tÕ.

UBND tØnh tÆng B»ng khen

UBND tØnh tÆng B»ng khen

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

7 7.1 a

HuyÖn Xu©n Tr-êng TËp thÓ: C¸n bé, c«ng chøc phßng néi vô L§TB&XH +H-íng dÉn vµ ®Ò nghÞ tØnh xÐt gi¶i quyÕt cho trªn 14.000 ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng Bé Lao ®éngchiÕn gi¶i phãng d©n téc ®-îc tÆng th-ëng hu©n huy ch-¬ng kh¸ng chiÕn víi sè kinh TB&XH tÆng phÝ trªn 2 tû ®ång. B»ng khen +Gi¶i quyÕt cho trªn 300 th©n nh©n liÖt sÜ ®ñ ®iÒu kiÖn h-ëng chÕ ®é, ®iÒu chØnh trî cÊp cho 823 th-¬ng binh vµ 926 bÖnh binh theo ®óng quy ®Þnh, 182 hå s¬ ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ ®Þch b¾t tï ®µy, 125 tr-êng hîp vî liÖt sÜ t¸i gi¸; trªn 500 tr-êng hîp h-ëng chÕ ®é mai t¸ng phÝ cña ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn tõ +§· rµ so¸t vµ ®Ò nghÞ xÐt duyÖt nh÷ng tr-êng hîp tån ®äng vÒ chÝnh s¸ch ch-a ®-îc xem xÐt gi¶i quyÕt chÕ ®é: 50 tr-êng hîp lµ liÖt sÜ vµ trªn 10 tr-êng hîp lµ th-¬ng binh tån ®äng trong c¸c thêi kú c¸ch m¹ng. + ChØ ®¹o, h-íng dÉn vµ triÓn khai thùc hiÖn tèt c¸c chÝnh s¸ch chÕ ®é -u ®·i ng-êi cã c«ng ®¶m b¶o nhanh gän, chÝnh x¸c, d©n chñ c«ng khai, kh«ng g©y phiÒn hµ vµ thùc hiÖn ®Çy ®ñ ®Õn tËn tay tõng ®èi t-îng. +VËn ®éng ñng hé quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®-îc trªn 1 tû ®ång vµ hµng n¨m vËn ®éng ®-îc thªm trªn 200 triÖu ®ång; tÆng ®-îc gÇn 2.000 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa víi sè tiÒn trªn 300 triÖu ®ång, x©y dùng 39 nhµ t×nh nghÜa tÆng cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cã nhiÒu khã kh¨n; hç trî tu söa nhµ ë cho 395 gia ®×nh chÝnh s¸ch víi kinh phÝ trªn 450 triÖu ®ång. +§¹t 100% sè x· trong huyÖn ®-îc c«ng nhËn ®¶m b¶o an toµn vÒ nhµ ë cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch +Tham m-u cho cÊp uû, chÝnh quyÒn huyÖn tæ chøc vËn ®éng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trong huyÖn ®ãn nhËn tÊt c¶ c¸c bµ mÑ VNAH ch¨m sãc phông d-ìng ®Õ hÕt ®êi víi møc hç trî tõ 100.000-300.000 ®ång/ th¸ng.

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+Hç trî vÒ vËt chÊt vµ t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cã n¬i ¨n ë ®Ó æn ®Þnh cuéc sèng: -u tiªn bè trÝ mÆt b»ng, mÆt ®-êng cho th-¬ng binh ®Ó x©y dùng nhµ ë, cho c¸c gia ®×nh th-¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ tù chän ruéng tèt gÇn nhµ ®Ó s¶n xuÊt, -u tiªn miÔn gi¶m thuÕ n«ng nghiÖp, ®Êt ë ®èi víi gia ®×nh chÝnh s¸ch ... +X©y dùng 14 ng«i nhµ t×nh nghÜa, trÞ gi¸ mçi nhµ tõ 10-17 triÖu ®ång ®Ó tÆng cho th-¬ng binh, con liÖt sÜ, gia ®×nh liÖt sÜ khã kh¨n; hç trî cho th-¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ mçi n¨m tõ 5-10 triÖu ®ång; tÆng ®-îc 75 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa. +Thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi cã c«ng: tËp trung rµ so¸t lËp hå s¬ ®Ò nghÞ x¸c nhËn truy tÆng 4 liÖt sÜ, ®Ò nghÞ nhµ n-íc truy tÆng, phong tÆng 7 bµ mÑ VNAH, tËp trung hå s¬ gi¶i quyÕt cho 1.207 ng-êi H§KC h-ëng trî cÊp 1 lÇn +Chi tr¶ l-¬ng h-u vµ trî cÊp cho c¸c ®èi t-îng ng-êi cã c«ng døt ®iÓm trong ngµy, kh«ng bÞ nhÇm lÉn, mÊt m¸t, ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é nhµ n-íc quy ®Þnh 7.2 a C¸ nh©n: +Tõ n¨m 1995, ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i VAC (nu«i l¬n thÞt, l¬n con gièng, ngan, Bµ TrÇn ThÞ Thª -X· Xu©n gµ, c¸…) trong gÇn 11 n¨m doanh thu ngãt 500 triÖu ®ång. §Õn nay chØ nu«i ngan Hång gièng vµ trång nÊm r¹, mçi th¸ng cho thu nhËp trªn 1 triÖu ®ång. +Gia ®×nh h¹nh phóc, con ch¸u ch¨m ngoan, häc giái, nhµ cöa khang trang s¹ch ®Ñp, gia ®×nh ®-îc c«ng nhËn lµ gia ®×nh hiÕu häc, gia ®×nh v¨n ho¸. Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen UBND tØnh tÆng B»ng khen UBND tØnh tÆng B»ng khen

b

Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Xu©n Ninh

b

¤ng NguyÔn ViÕt HiÒn-X· Xu©n B¾c

+Th-¬ng binh h¹ng 2/4

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+Sau gÇn 15 n¨m lµm kinh tÕ lµ mét th-¬ng inh víi hai bµn tay tr¾ng vµ môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, cÇn cï tÝch cùc lao ®éng, häc hái ®Õn nay cã vèn kinh doanh cè ®Þnh trªn 2 tû ®ång, sè vèn l-u ®éng lµ 1 tû ®ång, 3 ng«i nhµ 2 tÇng kiªn cè vµ 1 x-ëng chÕ biÕn gç víi ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ. +Th-êng xuyªn chÊp hµnh chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n-íc, quy ®Þnh cña ®Þa ph-¬ng, ®oµn kÕt xãm lµng, ®éng viªn gia ®×nh chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n-íc. +Lu«n quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì nh÷ng ng-êi cã hoµn c¶nh khã kh¨n, nh÷ng ®ång ®éi, bè trÝ viÖc lµm æn ®Þnh cho 11 lao ®éng víi møc l-¬ng tõ 900.0001.300.000 ®ång/th¸ng. 8 8.1 HuyÖn ý Yªn TËp thÓ: +Hµng n¨m UBND x· ®Òu trÝch ng©n s¸ch tõ 5-7 triÖu ®ång mua quµ th¨m hái c¸c Bé Lao ®éngNh©n d©n vµ c¸n bé x· Yªn gia ®×nh chÝnh s¸ch nh©n ngµy lÔ, tÕt; n¨m 2006, UBND x· ®· hç trî ®èi t-îng ng-êi TB&XH tÆng §ång ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc cã hoµn c¶nh khã kh¨n 1 triÖu B»ng khen ®ång ®Ó söa ch÷a nhµ ë. +Th©n nh©n liÖt sÜ vµ ng-êi cã c«ng tõ trÇn, UBND x· ®Òu cã h-¬ng hoa th¨m viÕng vµ vµ trÝch ng©n s¸ch 100.000 ®ång ®Ó hç trî th©n nh©n tæ chøc tang lÔ. +Trong 2 n¨m 2005-2006 h-íng dÉn cho 267 ®èi t-îng lËp hå s¬ h-ëng trî cÊp 1 lÇn theo NghÞ ®Þnh 59 cña ChÝnh phñ; ®Õn nay ®· cã 267 th©n nh©n ng-êi ®-îc tÆng th-ëng hu©n huy ch-¬ng kh¸ng chiÕn ®· ®-îc nhËn trî cÊp 1 lÇn ®¶m b¶o ®óng ®èi t-îng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c, 120 ng-êi ®· ®-îc h-ëng chÕ ®é trî cÊp thê cóng liÖt sÜ theo nghÞ ®Þnh 28/CP cña ChÝnh phñ. +Tuyªn truyÒn phæ biÕn réng r·i c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc vÒ chÕ ®é ®èi víi ng-êi cã c«ng ®Ó c¸c ®èi t-îng biÕt vµ thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh, thùc hiÖn chi tr¶ trî cÊp ®èi víi ng-êi cã c«ng ®Õn tËn tay, bít ®-îc sù ®i l¹i cña ®èi t-îng.

a

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+TÊt c¶ mäi thñ tôc hå s¬ ®Ò nghÞ cña c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch ®Òu ®-îc tr¶ lêi vµ gi¶i quyÕt kÞp thêi theo ®óng thÈm quyÒn. +Trong 2 n¨m qua, UBND x· ®· ®Çu t- ng©n s¸ch tu bæ, söa ch÷a, x©y dùng quan c¶nh khu«n viªn nghÜa trang liÖt sÜ trÞ gi¸ gÇn 100 triÖu ®ång + Mçi n¨m ®éng viªn nh©n d©n ®ãng gãp x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®-îc trªn 10 triÖu ®ång, tham gia vµ thùc hiÖn tèt phong trµo tõ thiÖn, x· h«Þ. +Trong n¨m qua, ThÞ TrÊn ®· lËp hå s¬ gi¶i quyÕt chÕ ®é cho 8 ®èi t-îng ®-îc Bé Lao ®éngh-ëng chÕ ®é th-¬ng binh, 1 ®èi t-îng c«ng nhËn liÖt sÜ, 175 ®èi t-îng lµ ng-êi H§KC TB&XH tÆng h-ëng trî cÊp 1 lÇn. B»ng khen +Vµo c¸c ngµy lÔ, tÕt, ngµy 27/7, §¶ng, chÝnh quyÒn cïng c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tæ chøc ®Õn th¨m vµ tÆng quµ cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch víi tæng kinh phÝ lµ 12.087.000 ®ång; tÆng 10 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa trÞ gi¸ 1.000.000 ®ång; trÝch quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa cña ®Þa ph-¬ng cïng quü cña huyÖn tu söa nhµ cho 1 ®èi t-îng lµ n¹n nh©n chÊt ®éc ho¸ häc lµ 15.500.000 ®ång; vËn ®éng nh©n d©n tham gia ®ãng gãp quü ®Õn ¬n ®¸p nghÜa ®-îc 11.865.000 ®ång +§Çu t-, x©y dùng n©ng cÊp vµ c¶i t¹o nghÜa trang … víi tæng sè tiÒn lµ 2.026.000.000 ®ång. +Thùc hiÖn chi tr¶ trî cÊp -u ®·i ng-êi cã c«ng kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ thùc hiÖn tèt viÖc thanh quyÕt to¸n theo quuy ®Þnh. 8.2 C¸ nh©n: UBND tØnh tÆng B»ng khen

b

Nh©n d©n vµ c¸n bé ThÞ TrÊn L©m

a

¤ng: TrÇn Quang Long-X· Yªn Ninh

+Th-¬ng binh h¹ng 2/4;

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+Lµ chñ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®å gç cao cÊp, vèn kinh doanh gÇn 700 triÖu ®ång, th-êng xuyªn thu hót 15 lao ®éng vµo lµm viÖc æn ®Þnh víi thu nhËp b×nh qu©n cho 1 lao ®éng lµ 1.200.000 ®ång/th¸ng, doanh thu trong 2 n¨m 2005-2006 ®¹t trªn 1 tû ®ång; tæ chøc truyÒn nghÒ cho nhiÒu ng-êi nhÊt lµ ®èi víi häc sinh kh«ng cã ®iÒu kiÖn häc tiÕp, con em th-¬ng bÖnh binh. +Nu«i 5 con kh«n lín, c¸c ch¸u ®Òu ®-îc häc hÕt PTTH, trong ®ã 2 ch¸u ®ang häc §¹i häc; gia ®×nh lu«n chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña §¶ng vµ nhµ n-íc, ®-îc c«ng nhËn lµ gia ®×nh v¨n ho¸ + Th-êng xuyªn tham gia viÖc tõ thiÖn vµ ®ãng gãp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng t¹i ®Þa ph-¬ng. UBND tØnh tÆng B»ng khen

b

¤ng: NguyÔn Ngäc UyÓn-X· +Lµ bÖnh binh loaÞ 2 Yªn ChÝnh

+ D-a trªn c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc, ®· chñ ®éng tham m-u, ®Ò xuÊt víi §¶ng uû, UBND x· ttæ chøc l·nh ®¹o, chØ ®¹o thùc hiÖn ®¶m b¶o d©n chñ, , c«ng khai, khÈn tr-¬n, thËn träng. Hµng chôc n¨m nay trªn ®Þa bµn x· ch-a cã mét ý kiÕn th¾c m¾c vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch + chñ ®éng tham m-u víi l·nh ®¹o x· quan t©m thùc hiÖn tèt c¸c mÆt c«ng t¸c ®Õn ¬n ®¸p nghÜa: tuyªn truyÒn vËn ®éng x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, th¨m hái, tÆng quµ ®èi t-îng chÝnh s¸ch khi èm ®au, trong 7 n¨m qua ®· tæ chøc ®-a trªn 40 hµi cèt liÖt sÜ tõ c¸c chiÕn tr-êng vÒ nghÜa trang liÖt sÜ quª nhµ +Thùc hiÖn chi tr¶ trî cÊp -u ®·i ng-êi cã c«ng nhanh chãng, thuËn tiÖn, ®Õn tËn tay ®èi t-îng; thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n theo ®óng quy ®Þnh 9 HuyÖn NghÜa H-ng

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

9.1

TËp thÓ: +Tham m-u víi UBND huyÖn s¾p xÕp, bè trÝ c«ng t¸c, t¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi Bé Lao ®éngnhÊt cho c¸c ®ång chÝ gi¸o viªn lµ th-¬ng binh, con th-¬ng binh, con liÖt sÜ, vî liÖt sÜ TB&XH tÆng yªn t©m c«ng t¸c tèt. B»ng khen +Ph¸t ®éng, h-ëng øng nhiÒu phong trµo t×nh nghÜa: "®i t×m ®Þa chØ ®á", "¸o lôa tÆng bµ" hµng chôc bµ mÑ liÖt sÜ ®· ®-îc c¸c ch¸u häc sinh tÆng ¸o lôa, nhiÒu bµ mÑ VNAH ®· ®-îc c¸c ch¸u th¨m hái vµ tÆng quµ; chØ ®¹o vµ cïng c¸c nhµ tr-êng tæ chøc th¨m hái, tÆng quµ c¸c th-¬ng binh, th©n nh©n liÖt sÜ tiªu biÓu ®ang c«ng t¸c trong ngµnh hoÆc ®· nghØ h-u. +NhiÒu c¸n bé, gi¸o viªn lµ con liÖt sÜ ®· phÊn ®Êu tèt, ®¹t ®-îc kÕt qu¶ cao, phßng ®· trÝch quü ®Õn ¬n ®¸p nghÜa cña c¬ quan th-ëng cho nh÷ng tËp thÓ, c¸ nh©n tiªu biÓu hµng n¨m lªn tíi 10 triÖu ®ång. +Trùc tiÕp th¨m non, ch¨m sãc, phông d-ìng 01 mÑ VNAH; khi mÑ VNAH qua ®êi, phßng ®· cïng c«ng ®oµn gi¸o dôc, UBND x· NghÜa ThÞnh tæ chøc ®¸m tang chu ®¸o thÓ hiÖn t×nh c¶m, tr¸ch nhiÖm cña ngµnh ®èi víi mÑ VNAH. +Hµng n¨m, c¸n bé gi¸o viªn toµn ngµnh ®ãng gãp x©y dùng quü ®Õn ¬n ®¸p nghÜa do UBND huyÖn ph¸t ®éng, sè tiÒn thu ®-îc gÇn 30 triÖu ®ång/n¨m (b»ng 2/3 tæng sè kinh phÝ quü cña toµn huyÖn) +§· x©y dùng vµ tu söa ®-îc 5 c¨n nhµ t×nh nghÜa cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång.

a

C¸n bé, c«ng chøc phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

b

C¸n bé vµ nh©n d©n x· NghÜa Th¸i

+KÞp thêi h-íng dÉn c¸c ®èi t-îng h-ëng chÕ ®é -u ®·i ng-êi cã c«ng khai b¸o, lËp hå s¬ gi¶i quyÕt chÕ ®é theo chÝnh s¸ch nhµ n-íc ban hµnh ®¶m b¶o ®óng ®èi t-îng kh«ng trïng sãt, nh÷ng tr-êng hîp ®ñ ®iÒu kiÖn c¬ b¶n ®· ®-îc gi¶i quyÕt.

UBND tØnh tÆng B»ng khen

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+LËp hå s¬ kÞp thêi ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt ng-êi cã c«ng trong kh¸ng chiÕn chÕt tr-íc ngµy 01/01/1995 vÒ tr-íc theo NghÞ ®Þnh 59/CP cña ChÝnh phñ, ®Õn nay ®· gi¶i quyÕt ®-îc 200 hå s¬. +Trong nh÷ng n¨m qua, kh«ng cã t×nh tr¹ng ®¬n th- khiÕu kiÖn cña c¸c ®èi t-îng vµ th©n nh©n trong viÖc thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch -u ®·i ng-êi cã c«ng, chÝnh s¸ch x· héi. + §Õn nay 100% sè ®èi t-îng chÝnh s¸ch trong x· ®-îc tÆngk sæ t×nh nghÜa, mçi sæ trÞ gi¸ 200.000 ®ång. Tæng sè tiÒn tÆng sæ t×nh nghÜa lµ 60.600.000 ®ång. +§· lµm míi, söa ch÷a 5 ng«i nhµ t×nh nghÜa tõ quü c¸c cÊp, trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång, gãp phÇn ®¶m b¶o cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cã nhµ ë an toµn khi thiªn tai x¶y ra. Hµng n¨m trÝch ng©n s¸ch trªn 20 triÖu ®ång ®Ó tu söa nghÜa trang liÖt sÜ, tÆng quµ ®èi t-îng chÝnh s¸ch. +100% ®èi t-îng chÝnh s¸ch ®-îc cÊp thÓ BHYT, kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ t¹i tr¹m Y tÕ x·; 65% hé chÝnh s¸ch cã ®êi sèng kh¸, giµu, 35% cã ®êi sèng trung b×nh; 100% gia ®×nh chÝnh s¸ch cã nhµ kiªn cè vµ nhµ cÊp 4, kh«ng cã hé gia ®×nh chÝnh s¸ch nhµ tranh v¸ch ®Êt. 9.2 C¸ nh©n: Bé Lao ®éng+Th-¬ng binh h¹ng 2/4; chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn vËt TB&XH tÆng liÖu x©y l¾p NghÜa H-ng. B»ng khen

a

¤ng Vò §×nh Huyªn-X· NghÜa §ång

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

+Cã nhiÒu s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt trong lao ®éng s¶n xuÊt: C¶i tiÕn m¸y t¹o h×nh g¹ch tuynel tõ 4.000-4.500 viªn/giê lªn 10.000-12.000 viªn/ giê ®¶m b¶o ®é nÐn, tËn dông s¶n xuÊt c«ng suÊt m¸y. C¶i tiÕn thiÕt bÞ, ®Çu t- x©y dùng, më réng hÖ thèng lß nung, hÇm sÊy gi¶m nguyªn liÖu than tiªu thô tõ 156 kg/1.000 viªn xuèng cßn 110kg/1.000 viªn, c¶i tiÕn hÖ thèng ®iÖn tõ 47 KW xuèng cßn 27 KW cho 1.000 viªn g¹ch s¶n phÈm mµ tuæi thä cña thiÐt bÞ vÉn ®¶m b¶o h¬n, tõ nghiªn cøu thö nghiÖm ®· t×m ra gi¶i ph¸p xö lý khÝ th¶i gãp phÇn lµm gi¶m « nhiÔm m«i tr-êng ... +Gi¶i quyÕt vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m lao ®éng lµ c¸n bé xuÊt ngò, bé ®éi chuyÓn ngµnh, con em gia ®×nh th-¬ng binh liÖt sÜ, con em gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ lao ®éng ®Þa ph-¬ng chiÕm 90 %. +VËn ®éng tËp thÓ CBCNV tham gia ñng hé c¸c quü v× ng-êi nghÌo, n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam, ñng hé c¸c gia ®×nh th­¬ng binh liÖt sÜ…; +Phông d-ìng bµ mÑ VNAH: NguyÔn ThÞ KhÐt tõ n¨m 2000 ®Õn nay, tham gia x©y dùng ®Òn thê liÖt sÜ huyÖn NghÜa H-ng hµng chôc triÖu ®ång. +B¶n th©n lµ gi¸o viªn tiÓu häc, ®¶m ®-¬ng c-¬ng vÞ cña mét ng-êi vî thay chång Gi¸m ®èc Së Bµ: Vò ThÞ M©y -X· NghÜa b n«i c¸c con kh«n lín: 1 con g¸i ®Çu lµ gi¸o viªn tiÓu häc, 2 con trai lµ kü s- ®Òu ®· tÆng giÊy Lîi x©y dùng gia ®×nh vµ cã c«ng viÖc æn ®Þnh, 2/3 con lµ §¶ng viªn §¶ng c«ng s¶n khen +Gia ®×nh lu«n ®i ®Çu trong mäi phong trµo ñng hé: Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, n¹n nh©n chiÕn tranh…, tham gia tÝch cù tæ hoµ gi¶i, gi÷ g×n h¹nh phóc cho mäi ng-êi vµ sù b×nh yªn cña th«n xãm. +X©y dùng kinh tÕ gia ®×nh kh¸ gi¶, nhµ cöa khang trang æn ®Þnh, ®ñ tiÖn nghi sinh ho¹t. 10 HuyÖn Trùc Ninh 10.1 TËp thÓ:

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

a

+Tæ chøc h-íng dÉn cho c¸n bé th-¬ng binh x· héi c¸c x·, thÞ trÊn më sæ theo dâi Bé Lao ®éngC¸n bé, c«ng chøc Phßng chÆt chÏ c¸c ®èi t-îng h-ëng chÕ ®é ®óng quy ®Þnh kh«ng ®Ó trïng sãt vµ c¾t gi¶m TB&XH tÆng Néi vô-L§TB&XH kÞp thêi c¸c ®èi t-îng tõ trÇn, c¸c chÊu hÕt tuæi ®-îc h-ëng chÕ ®é. B»ng khen +Qu¶n lý chi tr¶ trî cÊp hµng th¸ng cho 4.230 ng-êi víi kinh phÝ chi tr¶ trªn 2 tû ®ång ®¶m b¶o an toµn tuyÖt ®èi, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, kh«ng cã khiÕu n¹i tè c¸o; thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n ®óng quy ®Þnh. +Trong nh÷ng n¨m qua ®· ®Ò nghÞ nhµ n-íc c«ng nhËn cÊp b»ng tæ quèc ghi c«ng cho 54 liÖt sÜ, trong ®ã 51 liÖt sÜ chèng ph¸p vµ 3 liÖt sÜ chèng mü; +LËp hå s¬ ®Ò nghÞ nhµ n-íc xÐt duyÖt cÊp trªn 1.000 xuÊt thê cóng liÖt sÜ, gi¶i quyÕt cho 207 ng-êi ®-îc h-ëng chÕ ®é tuÊt c¸c lo¹i. +§Ò nghÞ cÊp trªn xÐt duyÖt chÕ dé cho 52 ng-êi bÞ ®Þch b¾t, tï ®µy trong thêi kú chèng ph¸p, thùc hiÖn chÕ ®é -u ®·i häc sinh lµ con ®èi t-îng chÝnh s¸ch mçi n¨m trªn 1.500 ch¸u ®-îc h-ëng; xÐt duyÖt cÊp chÕ ®é cho 14.990 ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn ®-îc tÆng th-ëng hu©n huy ch-¬ng chèng Ph¸p, chèng Mü víi sè tiÒn lµ 18.800 triÖu ®ång ®¶m b¶o an toµn, ®Çy ®ñ ®óng chÝnh s¸ch. +XÐt duyÖt vµ cÊp thÎ BHYT cho 3.642 ng-êi lµ ®èi t-îng chÝnh s¸ch vµ 605 ng-êi bÞ nhiÔm chÊt ®éc da cam, 4.426 ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn +TÆng 435 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa vµ ®Çu t- x©y dùng 25 nhµ t×nh nghÜa, söa ch÷a, n©ng cÊp 275 nhµ trÞ gi¸ trªn 600 triÖu ®ång vµ hµng chôc ngµn ngµy c«ng gióp ®ì c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cã khã kh¨n vÒ nhµ ë. +C¸c bµ mÑ VNAH ®Òu ®-cî c¸c c¬ quan ban, ngµnh nhËn phông d-ìng ®Õn cuèi ®êi, mçi th¸ng tõ 100.000-150.000 ®ång. +X©y dùng míi 7 nghÜa trang liÖt sÜ, 14 nhµ bia; tu söa, n©ng cÊp 9 nghÜa trang; x©y dùng míi 12 ®Òn liÖt sÜ cña huuyÖn víi tæng kinh phÝ lµ 15 tû ®ång, trong ®ã nh©n d©n ®ãng gãp lµ 10 tû ®ång.

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+§Õn nay UBND x· vµ c¸c cÊp víi c¸c nguån vèn ñng hé ®· x©y dùng ®-îc 16 ng«i nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ 73.600.000 ®ång; xo¸ nhµ tranh dét n¸t ë ®Þa ph-¬ng, ®Õn nay kh«ng cßn gia ®×nh chÝnh s¸ch nµo thuéc diÖn hé nghÌo, c¸c gia ®×nh ®· cã cuéc sèng æn ®Þnh tõ trung b×nh kh¸ trë lªn. + Th-êng xuyªn tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n ®ãng gãp quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, sau 5 n¨m x©y dùng quü x· ®· cã 110.000.000 ®ång; tu söa nghÜa trang liÖt sÜ, lµm míi 2 nhµ bia, l¾p ®Æt ghÕ ®¸ khu vùc nghÜa trang trÞ gi¸ 60.000.000 ®ång, hç trî x©y mé liÖt sÜ 10.000.000 ®ång, mua quµ th¨m hái gia ®×nh chÝnh s¸ch 55 triÖu ®ång. +LËp hå s¬ ®Ò nghÞ c«ng nhËn gia ®×nh c¬ së kh¸ng chiÕn lµ 25 gia ®×nh, hoµn thiÖn vµ chi tr¶ xong 137 ng-êi cã th©n nh©n thê cóng liÖt sÜ; chi tr¶ 1 lÇn cho ®èi t-îng h-ëng hu©n huy ch-¬ng kh¸ng chiÕn lµ 936 ng-êi +Thùc hiÖn chi tr¶ trî cÊp -u ®·i ng-êi cã c«ng kÞp thêi, ®Çy ®ñ ®Õn tËn tay ®èi t-îng, kh«ng ®Ó nhÇm lÉn thiÕu hôt x¶y ra, thùc hiÖn tèt viÖc thanh quyÕt to¸n theo quy ®Þnh.

b

Nh©n d©n vµ c¸n bé x· ph-¬ng §Þnh

UBND tØnh tÆng B»ng khen

10.2

C¸ nh©n: ¤ng: Mai V¨n Miªn - Gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn x©y l¾p Trùc Ninh Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

+Th-¬ng binh 2/4 +Tõ n¨m 1985-1999, tËp hîp ®-îc 7 ®ång chÝ qu©n nh©n t¹i ngò (2 ®ång chÝ lµ th-¬ng binh, 1 bÖnh binh, 4 phôc viªn) thµnh lËp HTX x©y l¾p huyÖn Nam Ninh vµ gi÷ chøc vô chñ nhiÖm HTX thu hót 52 lao ®éng vµo lµm viÖc; tõ n¨m 1999-8/2000, thµnh lËp c«ng ty TNHH gi÷ chøc vô gi¸m ®èc c«ng ty víi vçn ph¸p ®Þnh ®-îc c«ng nhËn lµ 1,2 tû ®ång; tõ 9/2000 ®Õn nay thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn, gi÷a chøc vô Chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®èc c«ng ty, vèn ph¸p ®Þnh ®-îc c«ng nhËn lµ 7,3 tû ®ång

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

+Lo ®ñ viÖc lµm cho c«ng nh©n lao ®éng víi møc l-¬ng b×nh qu©n 1.200.000 ®ång/th¸ng, ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho 54 ®ång chÝ lµ c¸n bé chñ chèt; thu hót lao ®éng thêi vô vµo lµm viÖc hµng n¨m tõ 100-150 ng-êi, s¶n l-îng hµng n¨m ®¹t trªn 20 tû ®ång +§¶m b¶o quyÒn lîi, chÕ ®é chÝnh s¸ch vµ ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn ®èi víi ng-êi lao ®éng, thùc hiÖn tèt nghÜa vô ®èi víi nhµ n-íc +Tham gia nhiÒu viÖc lµm t×nh nghÜa: hç trî quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, quyc hÊt ®éc da cam, ...

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

H×nh thøc khen th-ëng ST T §¬n vÞ, c¸ nh©n Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

UBND tØnh tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH
UBND tØnh tÆng B»ng

UBND tØnh tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH
UBND tØnh tÆng

UBND tØnh tÆng

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

UBND tØnh tÆng B»ng

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

UBND tØnh tÆng B»ng

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH
UBND tØnh tÆng B»ng

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH
Ch-a cã Gi¸m ®èc b¸o c¸o Së tÆng thµnh tÝch giÊy khen c¸ nh©n

(vî liÖt sÜ)Gi¸m ®èc Ch-a cã Së tÆng B/C thµnh giÊy khen tÝch c¸ nh©n

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

UBND tØnh tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

UBND tØnh tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó UBND Lao tØnh ®éng tÆng TB&XH B»ng
khen

Gi¸m ®èc Së tÆng giÊy khen

con liÖt sÜ

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn Bé Lao cña Së Ghi chó ®éngTB&XH Lao tÆng ®éng B»ng TB&XH
khen

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

UBND tØnh tÆng giÊy khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH
UBND tØnh tÆng B»ng

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

UBND tØnh tÆng B»ng khen UBND tØnh tÆng B»ng khen

Vî liÖt sÜ

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

BL§TBXH tÆng b»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

UBND tØnh tÆng B»ng

UBND tØnh tÆng B»ng

Vî liÖt sÜ

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH
Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

UBND tØnh tÆng B»ng

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

Gi¸m ®èc Së tÆng giÊy khen Vî liÖt sÜ

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH
Bé Lao ®éngTB&XH tÆng B»ng khen

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH
UBND tØnh tÆng B»ng

Bé Lao ®éngTB&XH tÆng

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

høc khen ëng
Dù kiÕn cña Së Ghi chó Lao ®éng TB&XH

Tæng hîp chung sè b»ng khen, giÊy khen ®Ò nghÞ c¸c cÊp khen th-ëng 60 n¨m ngµy TBLS (ch-a tæng hîp l¹i)

CÊp khen th-ëng STT 1 H×nh thøc vµ ®èi t-îng khen B»ng khen -C¬ së ®Ò nghÞ: +TËp thÓ +C¸ nh©n -Dù kiÕn cña Së L§TB&XH +TËp thÓ: +C¸ nh©n: 2 GiÊy khen: -C¬ së ®Ò nghÞ +TËp thÓ: +C¸ nh©n: -Dù kiÕn cña Së L§TB&XH +TËp thÓ: +C¸ nh©n: 1 1 13 10 3 14 9 5 17 10 7 17 11 6 Bé Lao ®éng-TB&XH UBND tØnh

gµy TBLS (ch-a tæng hîp l¹i)

n th-ëng Gi¸m ®èc Së lao ®éngTB&XH

5

5 5

5

UBND tØnh nam §Þnh

Së Lao ®éng-TB&XH B¶n tãm t¾t thµnh tÝch cña c¸c tËp thÓ ®Ò nghÞ khen th-ëng nh©n dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh liÖt sÜ (27/7/1947 - 27/7/2007).

H×nh thøc khen th B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
HuyÖn Nam Trùc +Trong 5 n¨m qua, huyÖn Nam Trùc ®· tæ chøc tiÓn khai lËp hå s¬ ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt chÕ ®é trî cÊp mét lÇn cho 5.000 ng-êi H§KCGPDT cã Hu©n, huy ch-¬ng; ®Ò nghÞ x¸c nhËn liÖt sü cho 60 tr-êng hîp, 200 tr-êng hîp h-ëng chÕ ®é th-¬ng binh vµ ng-êi h-ëng chÝnh s¸ch nh- th-¬ng binh; tuÊt, mai t¸ng phÝ cho trªn 1.000 tr-êng hîp; phong vµ truy tÆng 26 bµ mÑ VNAH...; x©y dùng trªn 30 ng«i nhµ t×nh nghÜa... +N¨m 2002, c¸c x·, thÞ trÊn ®Òu ®¹t tiªu chuÈn n©ng cao møc sãng ng-êi cã c«ng vµ an toµn vÒ nhµ ë khi thiªn tai x¶y ra, c¸c bµ mÑ VNAH ®Òu ®-îc phông d-ìng suèt ®êi; kÕt qñ vËn ®éng x©y dùng quü §¥§N ®¹t kh¸ cao, b×nh qu©n mçi n¨m ®ãng gãp ®-îc 150 triÖu ®ång, trong ®ã quü cÊp huyÖn tõ 50-60 triÖu ®ång; b UBND X· §ång S¬n +§· x©y dùng ®-îc 2 nhµ t×nh nghÜa cho 2 bµ mÑ VNAH +Xo¸ nhµ tranh tre v¸ch ®Êt cho 02 ®èi t-îng chÝnh s¸ch ®ang h-ëng tuÊt liÖt sÜ c¬ b¶n vµ tuÊt liÖt sÜ nu«i d-ìng +§· ®Çu t- trªn 1 tû ®ång ®Ó x©y dùng vµ t«n t¹o l¹i 2 nghÜa trang liÖt sÜ. +Tæ chøc x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa trªn 10.000.000 ®ång +Hµng n¨m nh©n dÞp lÔ, tÕt ®Æc biÖt lµ ngµy 27-7, §¶ng vµ chÝnh quyÒn trÝch Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, trÝch ng©n s¸ch hµng chôc triÖu ®ång ®Ó tæ chøc th¨m hái, tÆng quµ c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch. UBND tØnh X

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

1

C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn a

UBND tØnh

X

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+Hç trî ng©n s¸ch cïng c¸c cÊp, c¸c ngµnh x©y dùng nhµ t×nh nghÜa còng nhviÖc tu söa nhµ cöa cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch ®Æc biÖt khã kh¨n, mua s¾m trang thiÕt bÞ cÇn thiÕt phôc vô cho ®êi sèng sinh ho¹t cña c¸c bµ mÑ VNAH; +C«ng t¸c chi tr¶ lu«n ®¶m b¶o ®óng thêi gian, ®óng ®èi t-îng vµ ®ñ tiªu chuÈn +§¶ng uû, UBND x· ®· tæ chøc tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n nh©n dÞp ngµy 27/7 hµng n¨m ®ãng gãp x©y dùng "Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa" tõ n¨m 2002 ®Õn hÕt n¨m 2006 ®-îc 61.374.000 ®ång. c UBND X· Nam Mü +Söa ch÷a nghÜa trang LiÖt sÜ 25.000.000 ®ång; hç trî cho 5 gia ®×nh ®èi t-îng chÝnh s¸ch 35.000.000®ång; th¨m hái vµ tÆng quµ trong c¸c dÞp lÔ, tÕt cho c¸c ®æi t-îng chÝnh s¸ch lµ 25.500.000 ®ång. +Hµng n¨m nh©n d©n tù nguyÖn ®ãng gãp duy tr× quü §¥§N tõ 12 ®Õn 13 triÖu ®ång, æn ®Þnh quü ho¹t ®éng phôc vô cho c«ng t¸c ®Òn ¬n ®¸p nghÜa t¹i ®Þa ph-¬ng, kh«ng phô thuéc vµo ng©n s¸ch cña X·. +C«ng t¸c chi tr¶ lu«n ®¶m b¶o tèt, ®óng thêi gian, ®óng ®èi t-îng, t¹o niÒm tin ®èi víi c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch trong x·. 2 HuyÖn Giao Thuû +Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, UBND huyÖn ®· chØ ®¹o c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ vµ c¸c x·, thÞ trÊn thùc hiÖn tèt 5 ch-êng tr×nh ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, kÕt qu¶ x©y dùng quü §¥§N (cÊp huyÖn 420 triÖu ®ång, x· 1.270 triÖu ®ång), söa ch÷a vµ x©y dùng míi 45 nhjµ t×nh nghÜa, tÆng 2.593 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho ®èi t-îng chÝnh s¸ch NCC; ®¹t tiªu chuÈn an toµn nhµ ë khi cã thiÖn tai g©y ra. +§· chØ ®¹o c¸c cÊp, ngµnh trong huyÖn thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch TBLS-NCC kh«ng ®Ó x¶y ra vi ph¹m. UBND tØnh UBND tØnh X

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

X

a

UBND huyÖn

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, Phßng ®· tham m-u cho UBND huyÖn chØ ®¹o c¸c c¬ C¸n bé c«ng chøc Phßng quan, ban, ngµnh, ®oµn thÓ, ®¬n vÞ vµ c¸c x·, thÞ trÊn x©y dùng quü ®Òn ¬n Néi vô-L§TB&XH ®¸p nghÜa, kÕt qu¶ (cÊp huyÖn 420 triÖu ®ång, cÊp x· 1.270 triÖu ®ång). +§· söa ch÷a vµ x©y dùng míi 45 nhµ t×nh nghÜa, trÞ gi¸ 475 triÖu ®ång; tÆng 2593 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho ®èi t-îng chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng trÞ gi¸ 520 triÖu ®ång +§· khëi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh §Òn liÖt sü huyÖn chñ yÕu b»ng nguån vèn vËn ®éng ñng hé cña nh©n d©n ®Þa ph-¬ng, 22 x·, thÞ trÊn ®Òu ®· tu söa, n©ng cÊp vµ x©y dùng míi ngi· trang liÖt sÜ khang trang, s¹ch ®Ñp, lµm tèt c«ng t¸c quy tËp mé liÖt sÜ. + N¨m 1998 huyÖn ®-îc UBND tØnh c«ng nhËn 22 x·, thÞ trÊn ®¹t tiªu chuÈn an toµn nhµ ë khi cã thiªn tai, tõ ®ã ®Õn nay duy tr× ®-îc phong trµo nµy. +Toµn huyÖn ®· phong tÆng vµ truy tÆng 67 Bµ mÑ VNAH trong ®ã 12 bµ mÑ VNAH cßn sèng ®Òu ®-îc c¸c c¬ quan ®¬n vÞ nhËn phông d-ìng hÕt ®êi, mèi th¸ng tõ 150.000-200.000®ång. +§· gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch cho 1.179 bÖnh binh, 1.299 th-¬ng binh, 1.451 ng-êi h-ëng tuÊt liÖt sÜ, 90 ng-êi h-ëng tuÊt th-¬ng, bÖnh binh; phong tÆng, truy tÆng 67 mÑ VNAH; 1 anh hïng LLVT, 2 ng-êi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng, 2 ng-êi tiÒn khëi nghÜa, 3 ng-êi l·o thµnh c¸ch m¹ng, 1.661 ng-êi lµ ®èi t-îng chÊt ®éc ho¸ häc vµ 13.530 ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn gi¶i phãng d©n téc kh«ng ®Ó x¶y ra vi ph¹m. + Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, ®· x©y dùng Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa 27 triÖu ®ång, söa ch÷a 11 nhµ cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng vµ chÝnh s¸ch x· héi trÞ gi¸ 50 triÖu ®ång. C¸n bé vµ nh©n d©n X· Hoµnh S¬n +TÆng 129 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho Th-¬ng binh, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ trÞ gi¸ 12.900.000®ång. UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

b

X

c

UBND tØnh

X

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+ Quy tËp 5 hµi cèt liÖt sÜ vµo nghÜa trang liÖt sÜ cña ®Þa ph-¬ng ®¶m b¶o trang träng, chu ®¸o, hµng n¨m tu söa nghÜa trang liÖt sÜ ®¶m b¶o lu«n s¹ch sÏ, ®Ñp ®Ï. +N¨m 2006, tuyªn truyÒn, vËn ®éng nh©n d©n c¸c xãm, ®éi trong x· h-ëng øng ñng hé 12.271.000 ®ång ®Ó x©y dùng ®Òn liÖt sÜ huyÖn, hoµn thµnh chØ tiªu huyÖn giao cho x·. +Thùc hiÖn ®Çy ®ñ, kÞp thêi, chÝnh x¸c c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch TBLS-NCC vµ chÝnh s¸ch x· héi kh«ng ®Ó x¶y ra sai ph¹m. +Tõ n¨m 1997 ®Õn nay, lµm thñ tôc ®Ò nghÞ cÊp trªn truy tÆng 6 liÖt sÜ, gi¶i quyÕt chÕ ®é cho 9 th-¬ng binh, 15 ng-êi tham gia kh¸ng chiÕn bÞ ®Þch b¾t, tï ®µy, 67 ng-êi h-ëng trî cÊp chÊt ®éc ho¸ häc; ng-êi tham gia ho¹t ®äng c¸ch m¹ng, kh¸ng chiÕn ®-îc th-ëng hu©n, huy ch-¬ng h-ëng trî cÊp lµ 354 ng-êi víi tæng sè tiÒn lµ 373.500.000 ®ång. +§· triÓn khai lµm thñ tôc ®Ò nghÞ h-ëng chÕ ®é chÝnh s¸ch cho 68 ng-êi tham gia thanh niªn xung phong, trong ®ã ®· cã 5 ng-êi ®-îc h-ëng chÕ ®é ng-êi h-ëng chÝnh s¸ch nh- th-¬ng binh. 3 a HuyÖn Vô B¶n C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn Vô b¶n +100% c¸c bµ mÑ VNAH trªn ®Þa bµn huyÖn cßn sèng (8 mÑ) ngoµi kho¶n trî cÊp cña nhµ n-íc cßn ®-îc c¸c c¬ quan tõ trung -¬ng ®Õn ®Þa ph-¬ng nhËn ®ì ®Çu phông d-ìng suèt ®êi, víi møc kinh phÝ 150.000®ång/th¸ng, ®-îc c¸c cÊp, c¸c ngµnh x©y dùng vµ tÆng nhµ t×nh nghÜa. + Toµn huyÖn ®· x©y dùng ®-îc 31 nhµ t×nh nghÜa víi trÞ gi¸ mçi nhµ tõ 17-20 triÖu ®ång ®Ó tÆng cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch, Bµ mÑ VNAH, th-¬ng binh, bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ, n¹n nh©n chÊt ®éc da cam. Ngoµi ra ®· vËn ®éng nh©n d©n ttrî gióp vËt liÖu, tiÒn cÊp cho 500 hé gia ®×nh chÝnh s¸ch n©ng cÊp söa ch÷a vÒ nhµ ë. UBND tØnh X

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+Hµng n¨m vµo dÞp kû niÖm ngµy TBLS, huyÖn Uû, H§ND, UBND huyÖn ®· chØ ®¹o c¸c ngµnh, UBND c¸c x·, thÞ trÊn ph¸t ®éng phong trµo x©y dùng vµ ñng hé Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa; ®Õn nay tæng quü cña huyÖn cã 31 triÖu ®ång, quü cÊp x· cã 165 triÖu ®ång. +100% hé gia ®×nh chÝnh s¸ch cña huyÖn ®· cã møc sèng ngang b»ng vµ cao h¬n møc sèng trung b×nh khu d©n c-. 100% sè x·, thÞ trÊn ®-îc UBND tØnh c«ng nhËn an toµn vÒ nhµ ë cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch khi cã thiªn tai x¶y ra. +Hµng th¸ng huyÖn chi tr¶ trî cÊp cho 5.420 ®èi t-îng, tæng kinh phÝ chi tr¶ 1 th¸ng lµ 1,8 tû ®ång ®¶m b¶o an toµn ®Õn tËn tay ®èi t-îng. C«ng t¸c chi tr¶ cho ng-êi cã c«ng th-êng xuyªn ®-îc c¶i tiÕn, gi¶m phiÒn hµ, chi tr¶ ®Õn tËn tay ®èi t-îng, tr¸nh ®-îc nh÷ng sai sãt. +C«ng t¸c chi tr¶ chÕ ®é, tiÕp nhËn quµ cña cÊp trªn cÊp cho c¸c ®èi t-îng b¶o ®¶m an toµn, kÞp thêi, ®óng ®èi t-îng. Hµng th¸ng nhËn chi tr¶ tiÒn l-¬ng h-u, trî UBND cÊp, cÊp ph¸t cho 547 ®èi t-îng th-¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ vµ 49 tr-êng tØnh hîp ®-îc h-ëng chÕ ®é chÊt ®éc mµu da cam. +Trong nh÷ng n¨m qua, x· ®· ph¸t ®éng nh©n d©n, ®oµn thanh niªn hç trî h¬n 300 ngµy c«ng ñng hé, gióp ®ì c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch, bµ mÑ VNAH. +§¶ng bé vµ nh©n d©n x· ®· x©y dùng tÆng bµ mÑ VNAH NguyÔn ThÞ N¶ c¨n nhµ trÞ gi¸ 25 triÖu ®ång; x©y dùng 2 c¨n nhµ t×nh nghÜa cho mÑ liÖt sÜ trÞ gi¸ 15.000.000 ®ång +Hç trî söa ch÷a nhµ cho th-¬ng binh, th©n nh©n liÖt sÜ trÞ gi¸ 20 triÖu ®ång; n¨m 2000-2002 x©y dùng t-îng ®µi nghÜa trang liÖt sÜ, 2 nhµ bia, 328 phÇn mé c¸c liÖt sÜ, cÇu, ®-êng ra vµo nghÜa trang trÞ gi¸ 350 triÖu ®ång.

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

b

C¸n bé vµ nh©n d©n x· HiÓn Kh¸nh

X

4.

HuyÖn H¶i HËu

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+ChØ ®¹o phßng Néi vô-Lao ®éng TB&XH huyÖn phèi hîp cïng c¸c ngµnh cã liªn quan, c¸c x·, thÞ trÊn vËn ®éng x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®¶m b¶o 100% Nh©n d©n vµ c¸n bé c«ng chøc, viªn chøc, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, gi¸o viªn tham gia, quü cÊp huyÖn mçi huyÖn n¨m trªn 100 triÖu ®ång, hç trî cho th©n nh©n ®i th¨m viÕng, ®-a hµi cèt liÖt sÜ vÒ quª nhµ tõ 300.000-500.000®ång/hé; +Hç trî, t«n t¹o nhµ ë cho 650 gia ®×nh ng-êi cã c«ng. Trong 5 n¨m qua, huyÖn ®· x©y dùng míi 45 nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ 1,2 tû ®ång. +20 bµ mÑ VNAH cßn sèng ®Òu ®-îc c¸c c¬ quan nhËn phông d-ìng víi møc trî cÊp 150.000-200.000 ®ång/th¸ng. +Thùc hiÖn ®Çy ®ñ chu ®¸o c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch -u ®·i cña nhµ n-íc ®èi víi C¸n bé, c«ng chøc phßng ng-êi cã c«ng trong viÖc tiÕp nhËn, xÐt duyÖt hå s¬ ®¶m b¶o c«ng khai, d©n Néi vô-Lao ®éngTB&XH chñ, minh b¹ch, ®óng ®èi t-îng, ®óng chÕ ®é, gi¶i quyÕt c¬ b¶n diÖn tån ®äng trong c¸c cuéc kh¸ng chiÕn. + Chñ ®éng phèi hîp cïng c¸c ngµnh cã liªn quan, c¸c x·, thÞ trÊn vËn ®éng x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®¶m b¶o 100% c«ng chøc, viªn chøc, c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ, gi¸o viªn tham gia, quü cÊp huyÖn mçi n¨m trªn 100 triÖu ®ång, hç trî cho th©n nh©n ®i th¨m viÕng, ®-a hµi cèt liÖt sÜ vÒ quª nhµ tõ 300.000500.000®ång/hé + Tham m-u víi UBND huyÖn hç trî, t«n t¹o nhµ ë cho 650 gia ®×nh ng-êi cã c«ng. Trong 5 n¨m qua, huyÖn ®· x©y dùng míi 45 nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ 1,2 tû + §Õn nay c¸c ®ång chÝ th-¬ng bÖnh binh vµ gia ®×nh liÖt sÜ kh«ng cã hé nµo n»m trong diÖn hé nghÌo, ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cña gia ®×nh liÖt sÜ, Nh©n d©n vµ C¸n bé x· th-¬ng bÖnh binh ngµy cµng ®-îc c¶i thiÖn, æn ®Þnh; 100% c¸c gia ®×nh chÝnh H¶i Xu©n s¸ch vµ ng-êi cã c«ng cã giÕng khoan, ®-îc dïng n-íc s¹ch, c¸c gia ®×nh ®èi t-îng kh«ng cã b¨n kho¨n, th¾c m¾c hay ®ßi hái thªm chÕ ®é g× ®èi víi nhµ n-íc.

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

a

Bé Lao ®«ngTB&XH

b

Bé Lao ®«ngTB&XH

c

Bé Lao ®éngTB&XH

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+ N¨m 2002, H§ND x· ®· ra nghÞ quyÕt vÒ viÖc huy ®éng lao ®éng trong ®é tuæi ®ãng gãp x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa hµng n¨m lµ 4.000 ®ång/1 lao ®éng; UBND x· ®· tæ chøc thu quü ®ãng gãp cña nh©n d©n víi tæng sè tiÒn thu ®-îc mçi n¨m lµ 12 triÖu ®ång, ®Õn nay ®· nép vµo tµi kho¶n riªng cña x· tai kho b¹c nhµ n-íc lµ 55 triÖu ®ång; cÊp tÆng sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho tÊt c¶ c¸c gia ®×nh liÖt sÜ vµ 50% sè th-¬ng bÖnh binh ë x· víi sè tiÒn 16 triÖu ®ång. +Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa hµng n¨m ®-îc trÝch mua quµ th¨m hái c¸c gia ®×nh liÖt sÜ, th-¬ng bÖnh binh èm ®au ®ét suÊt vµ trî cÊp cho c¸c gia ®×nh cã hoµn c¶nh khã kh¨n víi sè tiÒn tõ 4-7 triÖu ®ång; chÝnh quyÒn x· hµng n¨m còng trÝch mua quµ th¨m hái c¸c gia ®×nh liÖt sÜ, th-¬ng bÖnh binh cã tai n¹n rñi ro, tæ chøc lÔ tang long träng cho ®èi t-îng chÝnh s¸ch qua ®êi vµ tæ chøc gÆp mÆt c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch nh©n ngµy 27/7 vµ tÆng quµ víi sè tiÒn tõ 8-10 triÖu ®ång. +Hµng n¨m, ng©n s¸ch ®Þa ph-¬ng ®Òu trÝch ®Ó tu söa th-êng xuyªn nghÜa trang liÖt sÜ víi sè tiÒn 2-3 triÖu ®ång; n¨m 2002 tu söa n©ng cÊp phµn mé chÝ vµ kh¾c bia ®¸, lÒ s©n, mé chÝ ®· ®-îc èp ®¸ liªn doanh víi kinh phÝ 80 triÖu ®ång; quý IV/2006 H§ND x· ®· th«ng qua NghÞ quyÕt giao cho UBND x· lËp dù to¸n x©y dùng, n©ng cÊp ®µi t-ëng niÖm liÖt sÜ, cæng chÝnh cña nghÜa trang liÖt sÜ x· víi sè tiÒn trªn 100 triÖu ®ång, dù kiÕn c«ng tr×nh sÏ hoµn thµnh trong dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy TBLS. +Nh÷ng n¨m qua chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng ®· tiÕp nhËn 9 hµi cèt liÖt sÜ do gia ®×nh quy tËp tõ nghÜa trang ë c¸c ®Þa ph-¬ng kh¸c vÒ quª h-¬ng, hµng n¨m c¸c ngµy lÔ, tÕt, ngµy truyÒn thèng quan ®éi nh©n d©n, §¶ng uû vµ chÝnh quyÒn x· ®Òu tæ chøc viÕng nghÜa trang liÖt sÜ víi nghi thøc träng thÓ. +§¶ng bé nhiÒu n¨m liÒn liªn tôc lµ §¶ng bé trong s¹ch, v÷ng m¹nh, chÝnh quyÒn x· lu«n ®-îc cÊp trªn tÆng th-ëng vµ gi÷ danh hiÖu chÝnh quyÒn v÷ng m¹nh, 98% nh©n d©n cã nhµ x©y lîp ngãi, trong ®ã 100% c¸c gia ®×nh th-¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ cã møc sèng kh¸ trë lªn.

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+ChÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ ®· thùc sù quan t©m ®Õn viÖc ch¨m lo ®êi sèng vËt chÊt tinh thÇn cho c¸c dèi t-îng, ph©n c«ng ®¶ng viªn phô tr¸ch c¸c gia ®×nh liÖt sÜ, lÊy héi phô n÷ lµm nßng cèt, 100 gia ®×nh liÖt sÜ ®-îc nhËn kÕt nghÜa, nh÷ng gia ®×nh gÆp khã kh¨n ®-îc ®Þa ph-¬ng quan t©m gióp ®ì vÒ vËt chÊt, c¸c ®èi t-îng khi èm ®au ®-îc §¶ng uû, chÝnh quyÒn vµ c¸c ®oµn thÓ ®Õn ®éng viªn th¨m hái tÆng quµ mçi n¨m tõ 5-6 triÖu ®ång. +H-ëng øng phong trµo tÆng sæ tiÕt kiÖm, lµm nhµ t×nh nghÜa tõ n¨m 1992 ®Õn nay ®· tÆng cho 21 ®èi t-îng lµ th-¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ trÞ gi¸ mçi sæ tõ 100.000-200.000 ®ång. N¨m 1997 nh©n dÞp kû niÖm 50 n¨m ngµy TBLS, ®Þa ph-¬ng ®· trÝch tõ quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, céng víi sù hç trî cña cÊp trªn ®· x©y dùng 1 nhµ t×nh nghÜa cho bµ §ç ThÞ G¸i lµ mÑ VNAH víi tæng trÞ gi¸ lµ 12 triÖu ®ång; ®ång thêi th¸ng 7 hµng n¨m UBND x· giao cho tr¹m y tÕ x· tæ chøc kh¸m vµ ®iÒu trÞ cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch vµ cÊp ph¸t thuéc, mçi ®èi t-îng tõ 5-10 ngµn ®ång. +Cïng víi x· H¶i An, ®Çu t- kinh phÝ tõ ng©n s¸ch x· vµ huy ®éng ®ãng gãp cña nh©n d©n, sù hç trî cña nhµ n-íc ®· x©y dùng chung mét nghÜa trang liÖt sÜ ®Æt t¹i x· H¶i An trÞ gi¸ 720 triÖu ®ång +C«ng t¸c ®ãn nhËn hµi cèt liÖt sÜ trong nh÷ng n¨m qua ®Þa ph-¬ng ®· tæ chøc chu ®¸o long träng trang nghiªm theo nghi th-c nhµ n-íc, ®· tiÕp nhËn 9 hµi cèt liÖt sÜ vÒ quª yªn nghØ t¹i nghÜa trang quª nhµ. Phèi hîp víi c¸c ngµnh chøc n¨ng gi¶i quyÕt døt ®iÓm tån ®äng hy sinh tr-íc, trong vµ sau c¸c cuéc kh¸ng chiÕn.

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

d

Nh©n d©n vµ c¸n bé x· H¶i Toµn

UBND tØnh

X

5

HuyÖn Mü Léc

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
Trong nh÷ng n¨m qua, c«ng t¸c Th-¬ng binh liÖt sü vµ phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa cña huyÖn ®· thu ®-îc nhiÒu thµnh tÝch ®Êng khÝch lÖ, gãp phÇn tÝch cùc vµ t¹o ®µ cho sù ph¸t triÓn chung vÒ kinh tÕ-x· héi. HÇu hÕt c¸c diÖn ®èi t-îng chÝnh s¸ch TBLS-NCC ®Òu ®-îc gi¶i quyÕt chÕ ®é kÞp thêi, ®óng chÝnh s¸ch, kh«ng cã ®èi t-îng tån ®äng: ®· gi¶i quyÕt chÕ ®é cho 1.902 l-ît ®èi t-îng, x©y míi vµ n©ng cÊp ®-îc 15 nhµ t×nh nghÜa cho gia ®×nh chÝnh s¸ch, thu ñng hé quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa toµn huyÖn lµ 269.160.000 ®ång. +Tæ chøc thùc hiÖn h-íng dÉn ®èi t-îng lËp hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp thÎ BHYT cho 187 ®èi t-îng ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn ®· ®-îc h-ëng chÕ ®é -u ®·i 1 lÇn. +N¨m 1999-2000, ®-îc tØnh c«ng nhËn xo¸ nhµ tranh gia ®×nh chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng; n¨m 2003 ®-îc huyÖn c«ng nhËn lµ x· thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch th-¬ng binh liÖt sÜ, ng-êi cã c«ng +N¨m 1990, ®· x©y dùng l¹i nghÜa trang liÖt sÜ ®Ó ghi nhí c«ng ¬n cña nh÷ng ng-êi con quª h-¬ng víi tæng kinh phÝ 297 triÖu ®ång; th¸ng 4 n¨m 2006 §¶ng bé vµ nh©n d©n trong x· ®· tiÕn hµnh më réng, n©ng cÊp nghÜa trang liÖt sÜ theo quy m« hiÖn ®¹i, cã tæng diÖn tÝch lµ 4.000 m2, víi tæng kinh phÝ lµ 1 tû ®ång +Trong 5 n¨m qua, X· ®· th-êng xuyªn quan t©m ®Õn viÖc ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, ®· trÝch mét phÇn kinh phÝ tõ ng©n s¸ch x· tÆng cho 10 ®èi t-îng th-¬ng binh, bÖnh binh, bè mÑ liÖt sÜ mçi ®èi t-îng 1 sæ tiÕt kiÖm trÞ gi¸ 200.000 ®ång; ®Õn nay trong quü t×nh nghÜa lóc nµo còng cã sè d- 20.000.000 ®ång +Trong 5 n¨m qua, viÖc chi tr¶ chÕ ®é chÝnh s¸ch cho ng-êi cã c«ng ®¶m b¶o ®óng sè tiÒn, ®óng ®èi t-îng, ®óng thêi gian quy ®Þnh, kh«ng ®Ó x¶y ra sai sãt, nhÇm lÉn.

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

a

Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn

UBND tØnh

X

b

X· Mü ThuËn

Bé Lao ®éng-

c

X· Mü Phóc

Bé Lao ®éngTB&XH

6

Thµnh phè Nam §Þnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+Trong 5 n¨m qua, Thµnh uû, UBND thµnh phè rÊt quan t©m, chó träng x©y dùng vµ cñng cè phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa b»ng c¸c h×nh thøc, biÖn ph¸p s©u C¸n bé vµ nh©n d©n réng, thiÕt thùc; kÕt qu¶: tæng thu quü §¥§N cÊp ph-êng, x· lµ 670 triÖu ®ång, thµnh phè cÊp thµnh phè 234 triÖu ®ång; toµn thµnh phè ®· x©y dùng ®-îc 82 nhµ t×nh nghÜa, hç trî tu söa 193 nhµ cho gia ®×nh chÝnh s¸ch, tÆng 368 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa...., ®¶m b¶o 100% gia ®×nh chÝnh schs trªn ®Þa bµn thµnh phè +§· hoµn thµnh mét b-íc ch-¬ng tr×nh thiÕt lËp hå s¬, b¸o tin mé liÖt sý víi 560 th«ng tin, d÷ liÖu lµm c¬ së cho c«ng t¸c qu¶n lý thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch vÒ +Trong 5 n¨m thµnh phè ®· lµm thñ tôc ®Ò nghÞ c«ng nhËn 16 tr-êng hîp lµ th-¬ng binh, 59 ng-êi h-ëng chÝnh s¸ch nh- th-¬ng binh…, thµnh lËp c©u l¹c bé th-¬ng binh nÆng nh- mét tæ chøc x· héi nghÒ nghiÖp quy tô 117 th-¬ng binh nÆng ®Ó tuyªn truyÒn vËn ®éng th-¬ng bÖnh binh ®oµn kÕt, æn ®Þnh ®êi sèng gia ®×nh vµ chÊp hµnh tèt ph¸p luËt cña nhµ n-íc. +Tham m-u chi Thµnh Uû-UBND thµnh phè l·nh ®¹o, chØ ®¹o thùc hiÖn tèt chøc Phßng néi vô L§TB&XH n¨ng qu¶n lý nhµ n-íc trong c«ng t¸c -u ®·i ng-êi cã c«ng, phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa + Tæ chøc thùc hiÖn vµ hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô trong c«ng t¸c -u ®·i ng-êi cã c«ng: xÐt duyÖt vµ ®Ò nghÞ h-ëng trî cÊp 1 lÇn theo NghÞ ®Þnh 28/CP cho 25 ng-êi ®-îc nhµ n-íc tÆng th-ëng hu©n huy ch-¬ng kh¸ng chiÕn, h-ëng trî cÊp 1 lÇn theo NghÞ ®Þnh 59/CP cho 35 th©n nh©n ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn ®· chÕt tr-íc ngµy 01/01/1995, XÐt duyÖt ®Ò nghÞ c«ng nhËn cho 11 ng-êi lµ th-¬ng binh, 01 liÖt sÜ, 01 ng-êi cã c«ng nu«i d-ìng liÖt sÜ... +Tæ chøc thùc hiÖn tèt phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa: ®· tÆng ®-îc 54 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho th-¬ng bÖnh binh, th©n nh©n liÖt sÜ víi sè tiÒn 13,5 triÖu UBND ph-êng TrÇn H-ng ®ång; tÆng 26 ¸o lôa cho mÑ, vî liÖt sÜ cao tuæi; trî cÊp, hç trî cho 28 l-ît th-¬ng §¹o bÖnh binh , gia ®×nh liÖt sÜ khi cã khã kh¨n víi møc tõ 100.000-300.000 ®ång; +§· ®¹t tiªu chuÈn an toµn vÒ nhµ ë cho gia ®×nh chÝnh s¸ch tõ n¨m 2002.

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

a

UBND tØnh

X

b

Bé Lao ®éngTB&XH

X

c

Bé Lao ®éngTB&XH

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
HuyÖn Xu©n Tr-êng +H-íng dÉn vµ ®Ò nghÞ tØnh xÐt gi¶i quyÕt cho trªn 14.000 ng-êi ho¹t ®éng C¸n bé, c«ng chøc phßng kh¸ng chiÕn gi¶i phãng d©n téc ®-îc tÆng th-ëng hu©n huy ch-¬ng kh¸ng chiÕn néi vô L§TB&XH víi sè kinh phÝ trªn 2 tû ®ång. +VËn ®éng ñng hé quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®-îc trªn 1 tû ®ång vµ hµng n¨m vËn ®éng ®-îc thªm trªn 200 triÖu ®ång; tÆng ®-îc gÇn 2.000 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa víi sè tiÒn trªn 300 triÖu ®ång, x©y dùng 39 nhµ t×nh nghÜa tÆng cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cã nhiÒu khã kh¨n; hç trî tu söa nhµ ë cho 395 gia ®×nh chÝnh s¸ch víi kinh phÝ trªn 450 triÖu ®ång. +§¹t 100% sè x· trong huyÖn ®-îc c«ng nhËn ®¶m b¶o an toµn vÒ nhµ ë cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch +Tham m-u cho cÊp uû, chÝnh quyÒn huyÖn tæ chøc vËn ®éng c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ trong huyÖn ®ãn nhËn tÊt c¶ c¸c bµ mÑ VNAH ch¨m sãc phông d-ìng ®Õ hÕt ®êi víi møc hç trî tõ 100.000-300.000 ®ång/ th¸ng. +X©y dùng 14 ng«i nhµ t×nh nghÜa, trÞ gi¸ mçi nhµ tõ 10-17 triÖu ®ång ®Ó tÆng cho th-¬ng binh, con liÖt sÜ, gia ®×nh liÖt sÜ khã kh¨n; hç trî cho th-¬ng bÖnh binh, gia ®×nh liÖt sÜ mçi n¨m tõ 5-10 triÖu ®ång; tÆng ®-îc 75 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa. +Thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi cã c«ng: tËp trung rµ so¸t lËp hå s¬ ®Ò nghÞ x¸c nhËn truy tÆng 4 liÖt sÜ, ®Ò nghÞ nhµ n-íc truy tÆng, phong tÆng 7 bµ mÑ VNAH, tËp trung hå s¬ gi¶i quyÕt cho 1.207 ng-êi H§KC h-ëng trî cÊp 1 lÇn … +Chi tr¶ l-¬ng h-u vµ trî cÊp cho c¸c ®èi t-îng ng-êi cã c«ng døt ®iÓm trong ngµy, kh«ng bÞ nhÇm lÉn, mÊt m¸t, ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é nhµ n-íc quy ®Þnh Bé Lao ®éngTB&XH

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

7 a

b

Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Xu©n Ninh

UBND tØnh

X

8

HuyÖn ý Yªn

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
TËp thÓ c¸n bé, c«ng +ChØ ®¹o vµ hç trî x©y dùng nhµ t×nh nghÜa cho ®èi t-îng chÝnh s¸ch, ®Õn nay chøc Phßng néi vô 32/32 x·, thÞ trÊn ®-îc UBND tØnh c«ng nhËn lµ x·, thÞ trÊn ®¹t tiªu chuÈn n©ng L§TB&XH cao møc sèng vµ an toµn nhµ ë cho hé chÝnh s¸ch. +Lµm tèt c«ng t¸c tuyªn truyÒn, vËn ®éng x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, tõ n¨m 2000 ®Õn nay quü t×nh nghÜa cña huyÖn ®iÒu hµnh lµ 242.000.000 ®ång, c¸c x· ®iÒu hµnh lµ 1.661.000.000 ®ång; b×nh qu©n mçi n¨m quü t×nh nghÜa cña huyÖn qu¶n lý lµ 33.000.000®ång, cña x· lµ 7.000.000 ®ång/x·/n¨m. + §¶m b¶o cho 15 mÑ VNAH cßn sèng ®Òu ®-îc c¸c c¬ quan nhËn phông d-ìng suèt ®êi víi møc phông d-ìng tõ 100.000-200.000®ång/ng-êi/th¸ng. +Thùc hiÖn tèt chÕ ®é, chÝnh s¸ch ®èi víi TBLS vµ ng-êi cã c«ng. +Hµng n¨m UBND x· ®Òu trÝch ng©n s¸ch tõ 5-7 triÖu ®ång mua quµ th¨m hái Nh©n d©n vµ c¸n bé x· c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch nh©n ngµy lÔ, tÕt; n¨m 2006, UBND x· ®· hç trî ®èi t-îng Yªn §ång ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc cã hoµn c¶nh khã kh¨n 1 triÖu ®ång ®Ó söa ch÷a nhµ ë. +Th©n nh©n liÖt sÜ vµ ng-êi cã c«ng tõ trÇn, UBND x· ®Òu cã h-¬ng hoa th¨m viÕng vµ vµ trÝch ng©n s¸ch 100.000 ®ång ®Ó hç trî th©n nh©n tæ chøc tang lÔ. +Trong 2 n¨m 2005-2006 h-íng dÉn cho 267 ®èi t-îng lËp hå s¬ h-ëng trî cÊp 1 lÇn theo NghÞ ®Þnh 59 cña ChÝnh phñ; ®Õn nay ®· cã 267 th©n nh©n ng-êi ®-îc tÆng th-ëng hu©n huy ch-¬ng kh¸ng chiÕn ®· ®-îc nhËn trî cÊp 1 lÇn ®¶m b¶o ®óng ®èi t-îng, kÞp thêi vµ chÝnh x¸c, 120 ng-êi ®· ®-îc h-ëng chÕ ®é trî cÊp thê cóng liÖt sÜ theo nghÞ ®Þnh 28/CP cña ChÝnh phñ. +Trong 2 n¨m qua, UBND x· ®· ®Çu t- ng©n s¸ch tu bæ, söa ch÷a, x©y dùng quan c¶nh khu«n viªn nghÜa trang liÖt sÜ trÞ gi¸ gÇn 100 triÖu ®ång + Mçi n¨m ®éng viªn nh©n d©n ®ãng gãp x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®-îc trªn 10 triÖu ®ång, tham gia vµ thùc hiÖn tèt phong trµo tõ thiÖn, x· h«Þ. Bé Lao ®éngTB&XH

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

a

b

Bé Lao ®éngTB&XH

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+Vµo c¸c ngµy lÔ, tÕt, ngµy 27/7, §¶ng, chÝnh quyÒn cïng c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ tæ chøc ®Õn th¨m vµ tÆng quµ cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch víi tæng kinh Bé Lao Nh©n d©n vµ c¸n bé ThÞ phÝ lµ 12.087.000 ®ång; tÆng 10 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa trÞ gi¸ 1.000.000 ®éngTrÊn L©m ®ång; trÝch quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa cña ®Þa ph-¬ng cïng quü cña huyÖn tu söa TB&XH nhµ cho 1 ®èi t-îng lµ n¹n nh©n chÊt ®éc ho¸ häc lµ 15.500.000 ®ång; vËn ®éng nh©n d©n tham gia ®ãng gãp quü ®Õn ¬n ®¸p nghÜa ®-îc 11.865.000 ®ång +§Çu t-, x©y dùng n©ng cÊp vµ c¶i t¹o nghÜa trang … víi tæng sè tiÒn lµ 2.026.000.000 ®ång. HuyÖn NghÜa H-ng +UBND huyÖn ®· quan t©m, chØ ®¹o thùc hiÖn tèt Ph¸p lÖnh -u ®aÜ ng-êi cã Nh©n d©n vµ c¸n bé c«ng vµ c¸c v¨n b¶n h-íng dÉn thùc hiÖn cña nhµ n-íc; quan t©m ®µo t¹o, bå d-ìng huyÖn ®éi ngò c¸n bé ngµnh lao ®éng TBXH cã ®ñ n¨ng lùc hoµn thµnh nhiÖm vô ®-îc +UBND huyÖn, Ban chØ ®¹o thùc hiÖn Ph¸p lÖnh ¦§NCC huyÖn vµ Ban qu¶n lý Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa huyÖn ®· th-êng xuyªn chØ ®¹o c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ cã liªn quan trªn ®Þa bµn duy tr× phong trµo x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa víi nhiÒu h×nh thøc phong phó, hµng n¨m quü cÊp huyÖn ®¹t tèi thiÓu 40 triÖu Thñ t-íng ®ång, Quü cÊp X·, thÞ trÊn ®¹t tèi thiÓu 5 triÖu ®ång. §Õn nay 100% ®èi t-îng lµ ChÝnh th-¬ng binh, gia ®×nh liÖt sü ë c¸c x·, thÞ trÊn ®-îc tÆng sæ tiÕt kiÖm t×nh phñ nghÜa ®¹t gÇn 2000 sæ, trÞ gi¸ mçi sæ ®¹t 200.000 ®ång; x©y dùng ®-îc 45 nhµ t×nh nghÜa, trÞ gi¸ gÇn 900 triÖu ®ång, söa ch÷a 35 nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ gÇn 150 triÖu ®ång. N¨m 2003, UBND tØnh ®· cÊp b»ng c«ng nhËn n©ng cao ®êi sèng ®èi t-îng chÝnh s¸ch vµ ®¶m b¶o an toµn nhµ ë khi thiªn tai b·o lôt x¶y ra. +§¶m b¶o 2/2 bµ mÑ VNAH cßn sèng ®Òu ®-îc c¸c c¬ quan nhËn phông d-ìng suèt ®êi víi møc 200.000®ång/th¸ng.

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

c

9 a

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
+C«ng t¸c gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch -u ®·i ng-êi cã c«ng trong nhiÒu n¨m nay TËp thÓ c¸n bé c«ng chøc ®Òu ®-îc Phßng tiÕp nhËn gi¶ quyÕt kÞp thêi, gióp ®èi t-îng sím ®-îc thô h-íng Phßng néi vô Lao ®éng- chÕ ®é trî cÊp theo quy ®Þnh, kh«ng ®Ó hå s¬ tån ®äng t¹i phßng. TÝnh ®Õn TB&XH th¸ng 11/2006, Phßng ®· gi¶i quyÕt cho trªn 10 ngµn ng-êi H§KC h-ëng trî cÊp mét lÇn, 3.091 lµ th©n nh©n ng-êi H§KC chÕt tr-íc n¨m 1995... +Gi¶i quyÕt tèt viÖc x¸c nhËn ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng trong 3 thêi kú theo Th«ng t- sè 09/2001/TT-BL§TBXH, ®Õn nay kh«ng cßn tr-êng hîp nµo cã trong danh s¸ch tån ®äng mµ kh«ng ®-îc xem xÐt gi¶i quyÕt. +Tham m-u gióp UBND huyÖn thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, x©y dùng vµ söa ch÷a nhµ t×nh nghÜa… ( quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa cÊp huyÖn vµ x· hµng n¨m ®¹t 175.000.000 ®ång; x©y dùng ®-îc 45 nhµ t×nh nghÜa vµ söa ch÷a 35 ng«i nhµ cho c¸c gia ®×nh liÖt sü, th-¬ng binh...). +Ph¸t ®éng, h-ëng øng nhiÒu phong trµo t×nh nghÜa: "®i t×m ®Þa chØ ®á", "¸o lôa tÆng bµ" hµng chôc bµ mÑ liÖt sÜ ®· ®-îc c¸c ch¸u häc sinh tÆng ¸o lôa, C¸n bé, c«ng chøc phßng nhiÒu bµ mÑ VNAH ®· ®-îc c¸c ch¸u th¨m hái vµ tÆng quµ; chØ ®¹o vµ cïng c¸c gi¸o dôc vµ ®µo t¹o nhµ tr-êng tæ chøc th¨m hái, tÆng quµ c¸c th-¬ng binh, th©n nh©n liÖt sÜ tiªu biÓu ®ang c«ng t¸c trong ngµnh hoÆc ®· nghØ h-u. +Trùc tiÕp th¨m non, ch¨m sãc, phông d-ìng 01 mÑ VNAH; khi mÑ VNAH qua ®êi, phßng ®· cïng c«ng ®oµn gi¸o dôc, UBND x· NghÜa ThÞnh tæ chøc ®¸m tang chu ®¸o thÓ hiÖn t×nh c¶m, tr¸ch nhiÖm cña ngµnh ®èi víi mÑ VNAH. +Hµng n¨m, c¸n bé gi¸o viªn toµn ngµnh ®ãng gãp x©y dùng quü ®Õn ¬n ®¸p nghÜa do UBND huyÖn ph¸t ®éng, sè tiÒn thu ®-îc gÇn 30 triÖu ®ång/n¨m (b»ng 2/3 tæng sè kinh phÝ quü cña toµn huyÖn) +§· x©y dùng vµ tu söa ®-îc 5 c¨n nhµ t×nh nghÜa cho c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång.

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

b

Bé Lao ®éngTB&XH

c

Bé Lao ®éngTB&XH

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
C¸n bé vµ nh©n d©n x· NghÜa Th¸i +LËp hå s¬ kÞp thêi ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt ng-êi cã c«ng trong kh¸ng chiÕn chÕt tr-íc ngµy 01/01/1995 theo NghÞ ®Þnh 59/CP cña ChÝnh phñ, ®Õn nay ®· gi¶i quyÕt ®-îc 200 hå s¬. + §Õn nay 100% sè ®èi t-îng chÝnh s¸ch trong x· ®-îc tÆngk sæ t×nh nghÜa, mçi sæ trÞ gi¸ 200.000 ®ång. Tæng sè tiÒn tÆng sæ t×nh nghÜa lµ 60.600.000 ®ång. +§· lµm míi, söa ch÷a 5 ng«i nhµ t×nh nghÜa tõ quü c¸c cÊp, trÞ gi¸ 30 triÖu ®ång, gãp phÇn ®¶m b¶o cho c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cã nhµ ë an toµn khi thiªn tai x¶y ra. Hµng n¨m trÝch ng©n s¸ch trªn 20 triÖu ®ång ®Ó tu söa nghÜa trang liÖt sÜ, tÆng quµ ®èi t-îng chÝnh s¸ch. +100% ®èi t-îng chÝnh s¸ch ®-îc cÊp thÓ BHYT, kh¸m ch÷a bÖnh miÔn phÝ t¹i tr¹m Y tÕ x·; 65% hé chÝnh s¸ch cã ®êi sèng kh¸, giµu, 35% cã ®êi sèng trung b×nh; 100% gia ®×nh chÝnh s¸ch cã nhµ kiªn cè vµ nhµ cÊp 4, kh«ng cã hé gia ®×nh chÝnh s¸ch nhµ tranh v¸ch ®Êt. +Huy ®éng c¸c nguån vèn, quü hç trî söa ch÷a, n©ng cÊp 275 nhµ, x©y míi 25 nhµ ë cho gia ®×nh chÝnh s¸ch, tæng gi¸ trÞ trªn 600 triÖu ®ång vµ hµng chôc ngµn ngµy c«ng lao ®éng; huyÖn ®-îc c«ng nhËn hoµn thµnh viÖc n©ng cao møc sèng vµ an toµn vÒ nhµ ë cho ®èi t-îng gia ®×nh chÝnh s¸ch, ng-êi cã c«ng; tÆng 435 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa, x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, mçi n¨m bæ sung quü cÊp huyÖn 60-100 triÖu ®ång, cÊp x· tõ 180-200 triÖu ®ång; Phong vµ truy tÆng 132 bµ mÑ VNAH, trong ®ã 5 mÑ cßn sèng ®Òu ®-îc c¸c c¬ quan, ban, ngµnh nhËn phông d-ìng +Trong 5 n¨m qua huyÖn ®· lËp hå s¬ ®Ò nghÞ nhµ n-íc c«ng nhËn 54 lÞªt sü, chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp cho 14.990 ng-êi H§KC, nhËn vµ tæ chøc chi tr¶ trî cÊp hµng th¸ng cho h¬n 4.000 ®èi t-îng chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng… ®¶m b¶o d©n chñ, kÞp thêi, ®óng chÕ ®é nhµ n-íc quy ®Þnh. UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

d

X

10

HuyÖn Trùc Ninh

a

Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn Trùc Ninh

Bé Lao ®éngTB&XH

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së
C¸n bé, c«ng chøc Phßng +Trong nh÷ng n¨m qua ®· ®Ò nghÞ nhµ n-íc c«ng nhËn cÊp b»ng tæ quèc ghi Néi vô-L§TB&XH c«ng cho 54 liÖt sÜ, trong ®ã 51 liÖt sÜ chèng ph¸p vµ 3 liÖt sÜ chèng mü; +LËp hå s¬ ®Ò nghÞ nhµ n-íc xÐt duyÖt cÊp trªn 1.000 xuÊt thê cóng liÖt sÜ, gi¶i quyÕt cho 207 ng-êi ®-îc h-ëng chÕ ®é tuÊt c¸c lo¹i. +TÆng 435 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa vµ ®Çu t- x©y dùng 25 nhµ t×nh nghÜa, söa ch÷a, n©ng cÊp 275 nhµ trÞ gi¸ trªn 600 triÖu ®ång vµ hµng chôc ngµn ngµy c«ng gióp ®ì c¸c gia ®×nh chÝnh s¸ch cã khã kh¨n vÒ nhµ ë. +C¸c bµ mÑ VNAH ®Òu ®-cî c¸c c¬ quan ban, ngµnh nhËn phông d-ìng ®Õn cuèi ®êi, mçi th¸ng tõ 100.000-150.000 ®ång. +X©y dùng míi 7 nghÜa trang liÖt sÜ, 14 nhµ bia; tu söa, n©ng cÊp 9 nghÜa trang; x©y dùng míi 12 ®Òn liÖt sÜ cña huuyÖn víi tæng kinh phÝ lµ 15 tû ®ång, trong ®ã nh©n d©n ®ãng gãp lµ 10 tû ®ång. + Th-êng xuyªn tuyªn truyÒn vËn ®éng nh©n d©n ®ãng gãp quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, sau 5 n¨m x©y dùng quü x· ®· cã 110.000.000 ®ång; tu söa nghÜa trang liÖt sÜ, lµm míi 2 nhµ bia, l¾p ®Æt ghÕ ®¸ khu vùc nghÜa trang trÞ gi¸ 60.000.000 ®ång, hç trî x©y mé liÖt sÜ 10.000.000 ®ång, mua quµ th¨m hái gia ®×nh chÝnh s¸ch 55 triÖu ®ång. +LËp hå s¬ ®Ò nghÞ c«ng nhËn gia ®×nh c¬ së kh¸ng chiÕn lµ 25 gia ®×nh, hoµn thiÖn vµ chi tr¶ xong 137 ng-êi cã th©n nh©n thê cóng liÖt sÜ; chi tr¶ 1 lÇn cho ®èi t-îng h-ëng hu©n huy ch-¬ng kh¸ng chiÕn lµ 936 ng-êi Bé Lao ®éngTB&XH

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

b

c

Nh©n d©n vµ c¸n bé x· ph-¬ng §Þnh

UBND tØnh

X

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

H×nh thøc khen th ST T B»ng khen §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

X

X

X

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

X

X

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

X

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

X

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

X

X

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

X

X

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

X

X

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

X

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

X

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

khen th-ëng
GiÊy khen

hen

kiÕn cña T§KT Së
Bé L§TBXH

UBND tØnh nam §Þnh

Së Lao ®éng-TB&XH Tæng hîp Danh s¸ch tËp thÓ ®Ò nghÞ khen th-ëng nh©n dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh liÖt sÜ (27/7/1947 - 27/7/2007).

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

1 C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn 2 UBND X· §ång S¬n 3 UBND X· Nam Mü 4 Uû ban nh©n d©n huyÖn 5 C¸n bé c«ng chøc Phßng Néi vô-L§TB&XH 6 C¸n bé vµ nh©n d©n X· Hoµnh S¬n 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn Vô b¶n C¸n bé vµ nh©n d©n x· HiÓn Kh¸nh C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn C¸n bé, c«ng chøc phßng néi vô L§TB&XH Nh©n d©n vµ C¸n bé x· H¶i Xu©n Nh©n d©n vµ c¸n bé x· H¶i Toµn Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn X· Mü ThuËn X· Mü Phóc C¸n bé vµ nh©n d©n thµnh phè Phßng néi vô L§TB&XH HuyÖn Vô B¶n HuyÖn Giao Thuû HuyÖn Nam Trùc

X X X X X X X X X X X X X HuyÖn Mü Léc X Thµnh phè Nam §Þnh X X X

X X X X X X X X

HuyÖn H¶i HËu

X X

X X

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ
Thµnh phè Nam §Þnh

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

18 UBND ph-êng TrÇn H-ng §¹o 19 C¸n bé, c«ng chøc phßng néi vô L§TB&XH 20 21 22 23 Nh©n d©n vµ c¸n bé x· Xu©n Ninh TËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc phßng Néi vôL§TB&XH vµ c¸n bé x· Yªn §ång Nh©n d©n Nh©n d©n vµ c¸n bé ThÞ TrÊn L©m HuyÖn Xu©n Tr-êng X HuyÖn ý Yªn B»ng khen Thñ t-íng HuyÖn NghÜa H-ng X HuyÖn Trùc Ninh X 15

X X X X X X

24 Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn 25 26 27 28 29 30 TËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc phßng Néi vôL§TB&XH C¸n bé, c«ng chøc phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o C¸n bé vµ nh©n d©n x· NghÜa Th¸i Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn C¸n bé, c«ng chøc Phßng Néi vô-L§TB&XH Nh©n d©n vµ c¸n bé x· ph-¬ng §Þnh Céng

X X X X X 15 X 15

Ghi chó: c¬ së ®Ò nghÞ b»ng khen cña UBND tØnh lµ

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

STT

TËp thÓ

§¬n vÞ

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen
§Ò nghÞ cña c¬ së
UBND tØnh Bé L§TBXH UBND tØnh

Dù kiÕn cña H§T

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

X X X

X X

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

X X X X X X X X X X 15

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

h-ëng

iÕn cña H§T§KT Së
Bé L§TBXH

UBND tØnh nam §Þnh

Së Lao ®éng-TB&XH Tæng hîp Danh s¸ch c¸ nh©n ®Ò nghÞ khen th-ëng nh©n dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh liÖt sÜ (27/7/1947 - 27/7/2007).

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH X X

UBND tØnh

Bé L§TBXH X

1 2 3 4 5 6 7

¤ng: §Æng Xu©n LÞch ¤ng: Ph¹m ThÞ Quyªn ¤ng: Mai §øc Xy ¤ng: Vò V¨n M« ¤ng: NguyÔn Huy Thanh ¤ng: Ph¹m Huy CËn ¤ng: Ph¹m ThÞ Minh

Phã tr-ëng phßng Néi vôL§TB&XH huyÖn Nam Trùc KÕ to¸n phßng Néi vô-L§TB&XH huyÖn Nam Trùc X· T©n ThÞnh -huyÖn Nam Trùc -Phã tr-ëng phßng néi vô Lao ®éng-TB&XH huyÖn Giao Thuû Chuyªn viªn phßng Néi vôL§TB&XH huyÖn Giao Thuû Phã tr-ëng phßng Néi vôL§TB&XH huyÖn Vô B¶n C¸n bé phßng Néi vô-L§TB&XH huyÖn Vô B¶n X X

X X X X X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

8

¤ng: Lª Xu©n §¸o

X· Minh ThuËn-Vô B¶n

9

Bµ: Bïi ThÞ Thuû

X· Minh T©n-Vô B¶n

10

¤ng: Ph¹m M¹nh Hµ

Phã tr-ëng phßng Néi vôL§TB&XH huyÖn H¶i HËu Chuyªn viªn phßng Néi vôL§TB&XH huyÖn H¶i HËu X· H¶i T©y-H¶i HËu X· H¶i Hµ-H¶i HËu Phã tr-ëng phßng Néi vôL§TB&XH huyÖn Mü Léc C¸n bé TBLS-NCC, phßng Néi vôL§TB&XH huyÖn Mü Léc

X

X

11

¤ng: Ph¹m M¹nh §oµn

X

X

12 13 14 15

Bµ: Vò ThÞ ThiÖp ¤ng: TrÇn Xu©n Trung ¤ng: Lª Anh TuÊn ¤ng: Ph¹m Träng Gi¸o

X

X X

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

¤ng: Lª V¨n L·ng ¤ng: Hoµng V¨n ThuÇn Bµ: TrÇn Thuý H»ng ¤ng TrÇn Xu©n H¶i Bµ NguyÔn ThÞ Dù Bµ TrÇn ThÞ Thª ¤ng NguyÔn ViÕt HiÒn ¤ng: Ph¹m V¨n MÉn Bµ: Ph¹m ThÞ Ph-¬ng ¤ng: TrÇn Quang Long ¤ng: NguyÔn Ngäc UyÓn ¤ng: TrÇn Minh §¹o

ThÞ TrÊn Mü Léc-Mü Léc Tr-ëng phßng Néi vô-L§TB&XH thµnh phè Nam §Þnh C¸n bé phßng Néi vô-L§TB&XH thµnh phè Nam §Þnh X· Léc An-TP. Nam §Þnh Ph-êng Cöa Nam- TP. Nam X· Xu©n Hång-Xu©n Tr-êng X· Xu©n B¾c-Xu©n Tr-êng Tr-ëng phßng Néi vô-L§TB&XH huyÖn ý Yªn Chuyªn viªn phßng néi vôL§TB&XH huyÖn ý Yªn X· Yªn Ninh-ý Yªn X· Yªn ChÝnh -ý Yªn BÝ th- huyÖn Uû, nguyªn lµ l·nh ®¹o Phßng Néi vô L§TB&XH huyÖn NghÜa H-ng Phã tr-ëng phßng Néi vô L§TB&XH huyÖn NghÜa h-ng X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X

28

¤ng: Ph¹m V¨n Quyªn

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

29 30 31 32 33 34

¤ng: TrÇn V¨n B×nh ¤ng: Vò §×nh Huyªn Bµ: Vò ThÞ M©y ¤ng: §ång V¨n M¹nh ¤ng: NguyÔn §¹i §»ng ¤ng: Mai V¨n Miªn Céng

Chuyªn viªn phßng Néi vôL§TB&XH huyÖn NghÜa H-ng X· NghÜa §ång-NghÜa H-ng X· NghÜa Lîi -NghÜa H-ng Tr-ëng phßng Néi vô-L§TB&XH huyÖn Trùc Ninh Chuyªn viªn phßng Néi vôL§TB&XH huyÖn Trùc Ninh Gi¸m ®èc c«ng ty cæ phÇn x©y l¾p Trùc Ninh-huyÖn Trùc Ninh 8

X X X

X X X 11 15

X

X 14

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen STT C¸ nh©n §¬n vÞ
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

UBND tØnh

Bé L§TBXH

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

C¬ s¬ ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

C¬ s¬ ch-a ®Ò nghÞ h×nh thøc khen

X

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

X

C¬ s¬ ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen (ch-a cã b¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n) Vî liÖt sÜ- c¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen (ch-a cã b¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n)

X

ch-a thèng nhÊt h×nh thøc ®Ò nghÞ khen gi÷a phßng vµ huyÖn

C¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

X

Con liÖt sÜ-C¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

C¬ s¬ ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

C¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen cña UBND tØnh

C¬ s¬ ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

Vî liÖt sÜ Vî liÖt sÜ

C¬ s¬ ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

C¬ së ®Ò nghÞ tÆng hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng III

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

C¬ s¬ ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

X

Vî liÖt sÜ- C¬ së ®Ò nghÞ gi¸m ®èc Së tÆng giÊy khen

C¬ s¬ ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

5

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

Ghi chó

UBND tØnh nam §Þnh

Së Lao ®éng-TB&XH B¶n tãm t¾t thµnh tÝch cña c¸c c¸ nh©n ®Ò nghÞ khen th-ëng nh©n dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh liÖt sÜ (27/7/1947 - 27/7/2007).

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

1

HuyÖn Nam Trùc +Lu«n chñ ®éng tham m-u vµ trùc tiÕp gi¶i quyÕt tèt chÕ ®é, chÝnh s¸ch th-¬ng binh liÖt sÜ - ng-êi cã c«ng: trùc tiÕp h-íng dÉn, lËp thñ tôc hå s¬ ®Ò nghÞ nhµ n-íc phong vµ truy tÆng 26 bµ mÑ VNAH; lµm thñ tôc cho 300 th-¬ng binh ®ñ ®iÒu kiÖn ®i phóc quyÕt th-¬ng tËt, gi¶i quyÕt cho h¬n 300 th-¬ng binh vµo h¹ng ®ñ ®iÒu kiÖn h-ëng chÕ ®é, trªn 80 ®èi t-îng h-ëng chÕ ®é tï ®µy, lËp hå s¬ ®Ò nghÞ c«ng nhËn liÖt sÜ cho gÇn 100 ®èi t-îng; chØ ®¹o c¸n bé chuyªn m«n gi¶i quyÕt chÕ ®é thê cóng liÖt sÜ cho h¬n 600 gia ®×nh, h¬n 4.000 ng-êi h-ëng chÕ ®é ng-êi ho¹t ®äng kh¸ng chiÕn; . +Tham m-u víi huyÖn Uû, UBND huyÖn chØ ®¹o ph¸t ®éng phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, x©y dùng quü §¥§N, ®Õn nay trªn ®Þa bµn huyÖn kh«ng cßn ®èi t-îng chÝnh s¸ch nµo ph¶i sèng trong nhµ tranh tre nøa l¸, 100% c¸c x· ®Òu ®¹t tiªu chuÈn nang cao møc sèng vµ an toµn vÒ chç ë khi thiÖn tai x¶y ra

¤ng: §Æng Xu©n LÞch - Phã tr-ëng phßng Néi vôL§TB&XH a

Bé Lao ®éngTB&XH

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

Bµ: Ph¹m ThÞ Quyªn - KÕ to¸n phßng Néi vôL§TB&XH b

+Chñ ®éng tham m-u vµ trùc tiÕp thùc hiÖn tèt c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi cã c«ng: qu¶n lý vµ chi tr¶ trî cÊp hµng th¸ng cho h¬n 5.000 ®èi t-îngchÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng, b×nh qu©n mçi th¸ng chi tr¶ trªn 2 tû ®ång, gÇn 30 tû ®ång/n¨m, chi tr¶ trî cÊp mét lÇn cho hµng ngµn l-ît ng-êi ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. +TÝch cùc ®«n ®èc c¸c x·, thÞ trÊn, c¸c c¬ quan ®oµn thÓ ®ãng gãp x©y dùng quü §¥§N ®ång thêi tham m-u víi l·nh ®¹o phßng qu¶n lý vµ sö dông Quü theo ®óng quy ®Þnh. + Th-¬ng binh lo¹i A, h¹ng 1/4 (suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 81%). +Lu«n chÊp hµnh ®-êng lèi chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc, cã ý chÝ tiÕn thñ kh¾c phôc mäi khã kh¨n phÊn ®Êu v-¬n lªn, tù häc hái vµ rÌn luyÖn ®Ó n©ng cao tr×nh ®é khoa häc kü thuËt, trªn c¬ së ®ã vËn dông vµo cuéc sèng. + Nu«i l¬n th-¬ng phÈm: mét løa nu«i 40-50 con, thêi gian trong 3 th¸ng; l·i suÊt 300.000®ång/con; mét n¨m l·i suÊt lµ 15 triÖu ®ång +Nu«i gµ c«ng nghiÖp: mçi løa 700-800 con, thêi gian 45-50 ngµy/løa; l·i suÊt 1 løa lµ 8.000.000®ång; l mét n¨m l·i suÊt lµ 24-25 triÖu ®ång. +DÞch vô kinh doanh: b¸n thøc ¨n gia sóc vµ thuèc thó y ®Ó phôc vô nh÷ng ng-êi ch¨n nu«i ë ®Þa ph-¬ng vµ c¸c x· l©n cËn, mét n¨m l·i suÊt tõ 50-60 triÖu ®ång. +Tham gia ®ãng gãp ñng hé ®èi víi c«ng t¸c x· héi, c¸c ch¸u thiÕu niªn nhi ®ång vµ c¸c chÊu nhµ trÎ, mÉu gi¸o, gia ®×nh nghÌo mét n¨m tõ 800.0001.000.000 ®ång

X

c

¤ng: Mai §øc Xy-X·

UBND tØnh

X

2

HuyÖn Giao Thuû

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

a

¤ng: Vò V¨n M« Phã tr-ëng phßng néi vô Lao ®éngTB&XH

+Th-¬ng binh, suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 61%.

UBND tØnh

X

+TÝch cùc häc tËp chuyªn m«n, nghiÖp vô thuéc lÜnh vùc lao ®éng, th-¬ng binh liÖt sÜ, ng-êi cã c«ng vµ x· héi, tÝch luü kinh nghiÖm, tr-ëng thµnh ng-êi c¸n bé c«ng chøc cã tr×nh ®é chuyªn m«n giái. +Thùc hiÖn tèt 5 ch-¬ng tr×nh ch¨m sãc c¸c gia ®×nh ng-êi cã c«ng, x©y dùng ®-îc 45 nhµ t×nh nghÜa trÞ gi¸ 475 triÖu ®ång, tÆng th-¬ng binh nÆng, mÑ VNAH vµ gia ®×nh liÖt sÜ ®Æc biÖt khã kh¨n vÒ nhµ ë; + VËn ®éng x©y dùng 1,69 tû ®ång quü ®Õn ¬n ®¸p nghÜa, trong ®ã cÊp huyÖn 0,42 tû ®ång, cÊp x· 1,27 tû ®ång, tÆng 2.593 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa b×nh qu©n 200.000 ®ång/sæ, æn ®Þnh ®êi sèng th-¬ng, bÖnh binh nÆng ë gia ®×nh, 100% bµ mÑ VNAH cµ con liÖt sÜ må c«i ®-îc c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ nhËn phông d-ìng. +Trong nh÷ng n¨m tø 1998-2001, huyÖn Giao Thuû x¶y ra t×nh h×nh an ninh n«ng th«n kh«ng æn ®Þnh, khiÕu kiÖn ®«ng ng-êi kÐo dµi, mét sè chÕ ®é chÝnh s¸ch kh¸c bÞ sai ph¹m. Xong riªng ngµnh L§TBXH theo kÕt luËn thanh tra kh«ng so sai ph¹m. +B¶n th©n lu«n ®oµn kÕt, g-¬ng mÉu chÊp hµnh chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc vµ nghÜa vô c«ng d©n. +Lµ th-¬ng binh 61% søc khoÎ kh«ng tèt, vî bÞ bÖnh ung th- kÐo dµi 8 n¨m nay, nh-ng b¶n th©n ®· tù v-¬n lªn kh¾c phôc mäi khã kh¨n ®Ó hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô ®-îc giao.

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

b

¤ng: NguyÔn Huy Thanh-Chuyªn viªn phßng néi vô L§TBXH

+§· tham m-u ph¸t ®éng s©u réng phong trµo toµn d©n ñng hé quü ®Õn ¬n ®¸p nghÜa, ch¨m lo ®êi sèng gia ®×nh liÖt sü, x©y dùng nhµ t×nh nghÜa vµ söa ch÷a nhµ ë cho ®èi t-îng chÝnh s¸ch. +Gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch -u ®·i ng-êi cã c«ng ®¶m b¶o nhanh gän, kÞp thêi, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch nhµ n-íc quy ®Þnh: gi¶i quyÕt chÕ ®é theo Th«ng t- 18 vµ NghÞ ®Þnh 59/CP cho 3.800 ng-êi, gi¶i quyÕt tuÊt vµ mai t¸ng phÝ cho 520 ng-êi, xÐt duyÖt vµo h¹ng th-¬ng binh vµ ng-êi h-ëng chÕ ®é nh- th-¬ng binh lµ 250 ng-êi ...

3

HuyÖn Vô B¶n ¤ng: Lª Xu©n §¸o X· Minh ThuËn

a

+ Th-¬ng binh, suy gi¶m kh¶ n¨ng lao ®éng 71%

+ChÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cu¶ nhµ n-íc, +B¶n th©n tù v-¬n lªn, v-ît qua th-¬ng tËt cïng gia ®×nh lµm kinh tÕ giái, ch¨n nu«i, m¸y cµy, m¸y s¸t thu nhËp 30 triÖu ®ång/n¨m. ChÊp hµnh tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc, v-ît qua mäi Bµ: Bïi ThÞ Thuû khã kh¨n cïng gia ®×nh, lµng xãm x©y dùng nÕp sèng v¨n ho¸ khu d©n c-, X· Minh T©n ph¸t triÓn kinh tÕ VAC giái.

b

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

c

+Tham m-u gióp huyÖn Uû, UBND huyÖn thùc hiÖn chÝnh s¸ch TBLSNCC ®¶m b¶o chÆt chÏ, d©n chñ, c«ng khai vµ gi¶i quyÕt ®óng ®èi t-îng, ¤ng: Ph¹m Huy CËn hoµn thµnh c¸c chØ tiªu ®Ò ra: rµ so¸t vµ gi¶i quyÕt c¬ b¶n 8 ®ît phong vµ - Phã tr-ëng phßng truy tÆng189 bµ mÑ VNAH ( hiÖn cßn 8 mÑ cßn sèng ®-îc c¸c ®¬n vÞ néi vô L§TBXH nhËn phông d-ìng møc 150.000 ®ång/th¸ng); ®Ò nghÞ gi¶i quyÕt cho 11 ®èi t-îng h-ëng trî cÊp ng-êi phôc vô th-¬ng binh cã tû lÖ th-¬ng tËt 81% trë lªn, 180 bÖnh binh cã bÖnh lý ®Æc biÖt (liÖt, côt chi, thÇn kinh...) ... +§· phèi hîp vµ chØ ®¹o bé phËn chuyªn m«n cña phßng gi¶i quyÕt c¬ b¶n hå s¬ thê cóng liÖt sü, 13.255 hå s¬ ng-êi H§KCGPDT... Bµ: Ph¹m ThÞ Minh: +Tham m-u cho l·nh ®¹o phßng b¸o c¸o Th-êng trùc UBND huyÖn kiÖn C¸n bé phßng néi vô toµn ban chØ ®¹o thùc hiÖn ph¸p lÖnh -u ®·i ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng ë L§TB&XH cÊp huyÖn, x· kÞp thêi. +Nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n nhµ n-íc, tham m-u víi UBND huyÖn x©y dùng kÕ ho¹ch vµ quy tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch, tuyªn truyÒn, h-íng dÉn vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n ®èi víi UBND c¸c x·, thÞ trÊn. +Tham m-u víi l·nh ®¹o phßng tæ chøc viÖc gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch -u ®·i ng-êi cã c«ng vµ qu¶n lý tèt ®èi t-îng ng-êi cã c«ng trªn ®Þa bµn, tù tu d-ìng, rÌn luyÖn lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c mäi nhiÖm vô ®-îc giao.

Bé Lao ®éngTB&XH

X

d

4.

HuyÖn H¶i HËu

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

a

Nªu cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cïng c¸c ®ång chÝ cÊp uû, l·nh ®¹o c¬ quan x©y dùng kÕ ho¹ch, chñ ®éng tham m-u cho UBND huyÖn chØ ®¹o, t¹o ®iÒu kiÖn phèi hîp cïng c¸c ngµnh, ®oµn thÓ vµ c¸c x·, thÞ trÊn triÓn khai ¤ng: Ph¹m M¹nh Hµ- thùc hiÖn tèt c«ng t¸c Lao ®éng-TB&XH: ®¶m b¶o chÕ ®é ng-êi cã c«ng Phã tr-ëng phßng lu«n kÞp thêi, chÝnh x¸c, t¨ng c-êng kiÓm tra, tù kiÓm tra h¹n chÕ nh÷ng Néi vô -L§TB&XH thiÕu sãt trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn chÕ ®é chÝnh s¸ch, chñ ®éng so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n h-íng dÉn cïng víi c¸c bé phËn chuyªn viªnátong c¬ quan ®oµn kÕt phèi hîp thùc hiÖn suÊt s¾c c¸c nhiÖm vô, chØ tiªu c«ng t¸c Lao ®éngTB&XH hµng n¨m do Së Lao ®éngTBXH giao ... TÝch cùc, chñ ®éng tham m-u cho c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o c¬ quan triÓn khai thùc hiÖn vµ hoµn thµnh tèt c«ng t¸c chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng: trùc tiÕp tham gia kiÓm tra, h-íng dÉn, tiÕp nhËn, qu¶n lý hå s¬ vµ tr×nh duyÖt 18.286 ®èi t-îng ng-¬ig H§KCGPDT, 7.450 ®èi t-îng ng-êi H§KC chÕt tr-íc 01/01/1995, 713 ®èi t-îng ng-êi H§KC bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc, 304 ®èi t-îng ng-êi cã c«ng gióp ®¬c c¸ch m¹ng...®¶m b¶o cho ®èi t-îng thô h-ëng chÕ ®é kÞp thêi, chÝnh x¸c.

Bé Lao ®éngTB&XH

X

b

¤ng: Ph¹m M¹nh §oµn-chuyªn viªn phßng Néi vô L§TB&XH

Bé Lao ®éngTB&XH

X

c

+Th-¬ng binh h¹ng 1/4 +Cè g¾ng lao ®éng s¶n xuÊt, th©m canh, tõ vô lóa ®· s¶n xuÊt thªm mét vô mµu cho hiÖu qu¶ cao. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y gia ®×nh bµ ThiÖp cã trång kho¶ng 1.000 c©y hoa l¸ng, 1 sµo (360 m2) c©y c¶nh vµ trung b×nh Bµ: Vò ThÞ ThiÖp- mçi n¨m lµ 5 sµo cµ chua. Trong 5 n¨m gÇn ®©y, mçi n¨m trung b×nh thu X· H¶i T©y ho¹ch l·i kho¶ng 20 triÖu ®ång, gãp phµn lµm cho x· H¶i T©y trë thµnh mét ®iÓn h×nh vÒ tr×nh ®é trång c©y trªn ch©n hai lóa.

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T
c

§¬n vÞ
Bµ: Vò ThÞ ThiÖpX· H¶i T©y

Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së

Dù kiÕn cña H§T§KT Së
X UBND tØnh
Bé L§TBXH

d

¤ng: TrÇn Xu©n Trung-X· H¶i Hµ

+B¶n th©n vµ chång ®Òu lµ th-¬ng binh h¹ng 1/4 nh-ng ®· v-ît qua khã kh¨n, tÝch cùc lao ®éng s¶n xuÊt, ®Õn nay gia ®×nh ®· cã 2 ®øng trong hµng ngò c«ng an nh©n d©n vµ 2 con ®ang ttheo häc ë c¸c tr-êng ®µo t¹o +Thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®-îc ph©n c«ng: TÝch cùc n¾m b¾t c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc, h-íng dÉn cña phßng néi vô L§TBXH huyÖn, sù chØ ®¹o cña §¶ng uû-H§ND-UBND x·, tæ chøc gi¶i quyÕt kÞp thêi, ®óng ph¸p luËt c¸c chÕ ®é, chÝnh s¸ch cho c¸c ®èi t-îng th-¬ng binh, liÖt sÜ vµ ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. +Lu«n tham m-u cho cÊp Uû ®¶ng, chÝnh quyÒn quan t©m tíi chÕ ®é chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng, gÇn gòi víi ®èi t-îng chÝnh s¸ch, l¾ng nghe ý kiÕn, t©m t-, nguyÖn väng cña ®èi t-îng ®Ó cã kÕ ho¹ch ®Ò xuÊt víi cÊp Uû, chÝnh quyÒn cã h-íng trî gióp; +B¶n th©n cïng gia ®×nh lu«n g-¬ng mÉu chÊp hµnh tèt c¸c ®-êng lèi chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n-íc, cã lèi sèng lµnh m¹nh, chan hoµ, gióp ®ì mäi ng-êi, t«n träng ng-êi ®i tr-íc, häc hái nh÷ng kinh nghiÖm cña ®ång ®éi trong c«ng t¸c chuyªn m«n ®-îc mäi ng-êi tin yªu, b¶o vÖ quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña c¸c ®èi t-îng chÝnh s¸ch, lu«n lu«n hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®-îc giao trong mäi lÜnh vùc.

5

HuyÖn Mü Léc Nç lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao, kh«ng vi ph¹m khuyÕt ®iÓm, cïng víi tËp thÓ c¸n bé, c«ng chøc cña phßng vµ c¸n bé lao ®éng ¤ng: Lª Anh TuÊn - TBXH c¸c x·, thÞ trÊn thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng, Ph¸p luËt cña nhµ Phã tr-ëng phßng n-íc ®èi víi ng-êi cã c«ng: Trong 5 n¨m tæng sè ®èi t-îng ng-êi cã c«ng ®-îc Néi vô -L§TB&XH gi¶i quyÕt lµ 1.902 l-ît ng-êi, thu ñng hé quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®-îc 269.160.000 ®ång, x©y míi vµ n©ng cÊp 15 nhµ t×nh nghÜa, ®¶m b¶o chÝnh x¸c, ®óng chÝnh s¸ch chÕ ®é.

a

Bé Lao ®éngTB&XH

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

b

¤ng: Ph¹m Träng Gi¸o - C¸n bé TBLSNCC, phßng Néi vô L§TB&XH ¤ng: Lª V¨n L·ngThÞ TrÊn Mü Léc

+Nç lùc phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt nhiÖm vô ®-îc giao, cïng tËp thÓ c¸n bé c«ng chøc cña phßng vµ c¸c x·, thÞ trÊn thùc hiÖn ®-îc c¬ b¶n chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ®èi t-îng ng-êi cã c«ng, kh«ng ®Ó tån ®äng vµ x¶y ra sai sãt: qua 5 n¨m, gi¶i quyÕt chÕ ®é cho ®èi t-îng ng-êi cã c«ng lµ 1.902 l-ît ng-êi thu ñng hé quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®-îc 269.160.000 ®ång, x©y míi vµ n©ng cÊp 15 nhµ t×nh nghÜa, ®¶m b¶o chÝnh x¸c, ®óng chÝnh s¸ch +Th-¬ng binh, suy gi¶m kh¶ n¨m lao ®éng 81% +Gia ®×nh hoµ thuËn, g-¬ng mÉu, nghiªm chÝnh chÊp hµnh mäi chñ tr-¬ng, ®-êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng, nhµ n-íc vµ c¸c quy ®Þnh cña ®Þa ph-¬ng; tÝch cùc tham gia Héi cùu chiÕn binh cña ThÞ TrÊn. +Cã 2 con ®Òu lµ häc sinh gái, hiÖn c¶ 2 con ®Òu ®ang häc t¹i tr-êng ®¹i häc; gia ®×nh lu«n ®¹t danh hiÖu gia ®×nh v¨n ho¸ UBND tØnh

X

c

X

6

a

Thµnh phè Nam §Þnh ¤ng: Hoµng V¨n ThuÇn - Tr-ëng phßng Néi vôL§TB&XH thµnh

+Lu«n ph¸t huy tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ý thøc tæ chøc kû luËt, ®oµn kÕt, quy tô, ®éng viªn c¸n bé c¬ quan hoµn thµnh tèt nhiÖm vô theo ®óng chØ ®¹o, h-íng dÉn cña cÊp cã thÈm quyÒn. +VËn ®éng ñng hé vµ lµm tèt c«ng t¸c ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, kÕt qu¶ trong 5 n¨m tæng thu quü cÊp x·, ph-êng lµ 670 triÖu ®ång, cÊp huyÖn lµ 630 triÖu ®ång; x©y dùng 82 nhµ t×nh nghÜa, hç trî, söa ch÷a 193 nhµ, tÆng 368 sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho cho ®èi t-îng chÝnh s¸ch. Gèp phÇn ®¶m b¶o 100% gia ®×nh chÝnh s¸ch trªn ®Þa bµn thµnh phè kh«ng cßn nhµ dét

Bé Lao ®éngTB&XH

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

b

+Thùc hiÖn tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch ®èi víi ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng: trong 5 n¨m qua lµm thñ tôc ®Ò nghÞ c«ng nhËn 16 th-¬ng binh, 59 tr-êng hîp h-ëng chÝnh s¸ch nh- th-¬ng binh, gi¶i quyÕt tuÊt cho 30 ng-êi lµ th©n nh©n th-¬ng binh chÕt, duyÖt 7.500 hå s¬ ng-êi H§KC cã hu©n huy ch-¬ng h-ëng trî cÊp mét lÇn víi kinh phÝ 7,6 tû ®ång; duyÖt 2.780 ng-êi lµ th©n nh©n ng-êi H§KC chÕt tr-íc 01/01/1995 víi kinh phÝ chi tr¶ 2,8 tû ®ång, duyÖt trî cÊp mét lÇn cho 62 ng-êi H§KC bÞ ®Þch b¾t, tï ®µy víi kinh phÝ 56 triÖu ®ång…®¶m b¶o chÝnh x¸c, ®óng quy ®Þnh. +Tham m-u cho l·nh ®¹o phßng b¸o c¸o UBND thµnh phè kiÖn toµn, cñng Bµ: TrÇn Thuý cè Ban qu¶n lý quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, ban hµnh kÕ ho¹ch h-íng dÉn c¸c H»ng - c¸n bé c¬ quan, ®¬n vÞ thuéc thµnh phè x©y dùng quü cÊp thµnh phè; h-íng dÉn, phßng Néi vô Lao giao chØ tiªu ph©n bæ vËn ®éng cho c¸c x·, ph-êng. KÕt qu¶ qua 5 n¨m, ®éng-TB&XH thµnh Quü thµnh phè thu ®-îc 234 triÖu ®ång, Quü cÊp x·, ph-êng thu ®-îc 670 phè triÖu ®ång, x©y dùng 82 nhµ t×nh nghÜa, tu söa 193 nhµ cho ®èi t-îng +N¨m 2003, vËn ®éngc«ng ty th-¬ng m¹i du lÞch Nam C-êng hç trî c¶i t¹o nhµ cho 02 gia ®×nh chÝnh s¸ch, tÆng quµ, sæ tiÕt kiÖm t×nh nghÜa cho 20 ng-êi cã c«ng trÞ gi¸ 50 triÖu ®ång. +Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c chi tr¶ chÕ ®é trî cÊp ®èi víi ng-êi cã c«ng trªn ®Þa bµn: hµng th¸ng lµm thñ tôc rót tiÒn trî cÊp, phô cÊp, trî cÊp -u ®·i ng-êi cã c«ng, tiÒn trî cÊp mét lÇn vµ trî cÊp -u ®·i kh¸c víi sè tiÒn trung b×nh hµng th¸ng lµ 3,2 tû ®ång; trùc tiÕp chi tr¶ trî cÊp, phô cÊp hµng th¸ng cho 261 th-¬ng binh víi sè tiÒn 150 triÖu ®ång hoµn thµnh xong trong 4 ngµy ®¶m b¶o an toµn, ®óng, ®ñ, kÞp thêi ®Õn tËn tay ®èi t-îng. ¤ng: TrÇn Xu©n H¶i +Th-¬ng binh h¹ng 1/4 - X· Léc An UBND tØnh

X

c

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

d

7

a

+Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc; ph¸t triÓn kinh tÕ VAC (nu«i c¸ thÞt vµ trång c©y c¶nh), th-êng xuyªn t¹o viÖc lµm cho 5 ®Õn 7 lao ®éng t¹i ®Þa ph-¬ng, b×nh qu©n mçi n¨m gia ®×nh thu ®-îc kho¶ng trªn 200 triÖu ®ång. + Nu«i d¹y, gi¸o dôc 2 con ch¨m ngoan, häc giái phÊn ®Êu trë thµnh ng-êi cã Ých cho x· héi, hiÖn nay 1 con ®ang häc ®¹i häc vµ 1 con ®ang häc +Thùc hiÖn tèt chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ nhµ n-íc; nu«i d¹y 3 con tr-ëng thµnh, cã c«ng viÖc æn ®Þnh, gia ®×nh h¹nh phóc; ph¸t triÓn ch¨n nu«i vµ Bµ NguyÔn ThÞ Dù lµm nghÒ phô mçi n¨m thu nhËp b×nh qu©n 10 triÖu ®ång. Ph-êng Cöa Nam +Thµnh lËp vµ lµ tæ tr-ëng héi t×nh nghÜa nh÷ng gia ®×nh th©n nh©n cña liÖt sÜ ®Ó gióp nhau ph¸t triÓn kinh tÕ. HuyÖn Xu©n Tr-êng +Tõ n¨m 1995, ph¸t triÓn kinh tÕ trang tr¹i VAC (nu«i l¬n thÞt, l¬n con Bµ TrÇn ThÞ Thª - gièng, ngan, gµ, c¸…) trong gÇn 11 n¨m doanh thu ngãt 500 triÖu ®ång. X· Xu©n Hång §Õn nay chØ nu«i ngan gièng vµ trång nÊm r¹, mçi th¸ng cho thu nhËp trªn 1 triÖu ®ång. +Gia ®×nh h¹nh phóc, con ch¸u ch¨m ngoan, häc giái, nhµ cöa khang trang s¹ch ®Ñp, gia ®×nh ®-îc c«ng nhËn lµ gia ®×nh hiÕu häc, gia ®×nh v¨n ¤ng NguyÔn ViÕt +Th-¬ng binh h¹ng 2/4 HiÒn-X· Xu©n B¾c +Sau gÇn 15 n¨m lµm kinh tÕ lµ mét th-¬ng binh víi hai bµn tay tr¾ng vµ môc tiªu xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo, cÇn cï tÝch cùc lao ®éng, häc hái ®Õn nay cã vèn kinh doanh cè ®Þnh trªn 2 tû ®ång, sè vèn l-u ®éng lµ 1 tû ®ång, 3 ng«i nhµ 2 tÇng kiªn cè vµ 1 x-ëng chÕ biÕn gç víi ®Çy ®ñ trang thiÕt bÞ.

UBND tØnh

X

UBND tØnh

X

b

Bé Lao ®éngTB&XH

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

+Th-êng xuyªn chÊp hµnh chñ tr-¬ng, chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n-íc, quy ®Þnh cña ®Þa ph-¬ng, ®oµn kÕt xãm lµng, ®éng viªn gia ®×nh chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña nhµ n-íc. +Lu«n quan t©m t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì nh÷ng ng-êi cã hoµn c¶nh khã kh¨n, nh÷ng ®ång ®éi, bè trÝ viÖc lµm æn ®Þnh cho 11 lao ®éng víi møc l-¬ng tõ 900.000-1.300.000 ®ång/th¸ng. 8 a HuyÖn ý Yªn ¤ng: TrÇn Quang Long-X· Yªn Ninh +Th-¬ng binh h¹ng 2/4; +Lµ chñ c¬ së s¶n xuÊt kinh doanh ®å gç cao cÊp, vèn kinh doanh gÇn 700 triÖu ®ång, th-êng xuyªn thu hót 15 lao ®éng vµo lµm viÖc æn ®Þnh víi thu nhËp b×nh qu©n cho 1 lao ®éng lµ 1.200.000 ®ång/th¸ng, doanh thu trong 2 n¨m 2005-2006 ®¹t trªn 1 tû ®ång; tæ chøc truyÒn nghÒ cho nhiÒu ng-êi nhÊt lµ ®èi víi häc sinh kh«ng cã ®iÒu kiÖn häc tiÕp, con em +Nu«i 5 con kh«n lín, c¸c ch¸u ®Òu ®-îc häc hÕt PTTH, trong ®ã 2 ch¸u ®ang häc §¹i häc; gia ®×nh lu«n chÊp hµnh ®Çy ®ñ c¸c quy ®Þnh cña §¶ng vµ nhµ n-íc, ®-îc c«ng nhËn lµ gia ®×nh v¨n ho¸ + Th-êng xuyªn tham gia viÖc tõ thiÖn vµ ®ãng gãp x©y dùng c¸c c«ng tr×nh c«ng céng t¹i ®Þa ph-¬ng. b ¤ng: NguyÔn Ngäc +Lµ bÖnh binh loaÞ 2 UyÓn-X· Yªn ChÝnh UBND tØnh X UBND tØnh X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

+ D-a trªn c¸c quy ®Þnh cña nhµ n-íc, ®· chñ ®éng tham m-u, ®Ò xuÊt víi §¶ng uû, UBND x· ttæ chøc l·nh ®¹o, chØ ®¹o thùc hiÖn ®¶m b¶o d©n chñ, , c«ng khai, khÈn tr-¬n, thËn träng. Hµng chôc n¨m nay trªn ®Þa bµn x· ch-a cã mét ý kiÕn th¾c m¾c vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch + chñ ®éng tham m-u víi l·nh ®¹o x· quan t©m thùc hiÖn tèt c¸c mÆt c«ng t¸c ®Õn ¬n ®¸p nghÜa: tuyªn truyÒn vËn ®éng x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, th¨m hái, tÆng quµ ®èi t-îng chÝnh s¸ch khi èm ®au, trong 7 n¨m qua ®· tæ chøc ®-a trªn 40 hµi cèt liÖt sÜ tõ c¸c chiÕn tr-êng vÒ nghÜa trang liÖt sÜ quª nhµ +Thùc hiÖn chi tr¶ trî cÊp -u ®·i ng-êi cã c«ng nhanh chãng, thuËn tiÖn, ®Õn tËn tay ®èi t-îng; thùc hiÖn thanh quyÕt to¸n theo ®óng quy ®Þnh +N¾m v÷ng chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, ph¸p luËt cña nhµ n-íc, phèi ¤ng: Ph¹m V¨n MÉnhîp cïng c¸n bé trong c¬ quan thÈm ®Þnh, xÐt duyÖt gi¶i quyÕt quyÒn lîi Tr-ëng phßng Néi cho 198 liÖt sÜ tån ®äng tõ thêi kh¸ng chiÕn chèng ph¸p vµ hµng tr¨m Vô L§TB&XH th-¬ng binh ®-îc vµo h¹ng, ®-îc nh©n d©n trong huyÖn tin t-ëng. +Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt víi huyÖn Uû, UBND huyÖn c¶i tiÕn ph-¬ng ph¸p, n¾m ch¾c tõng lo¹i ®èi t-îng chÝnh s¸ch, cã h×nh thøc chi tr¶ kÞp thêi, ®ñ sè l-îng ®Õn tËn tay ®èi t-îng theo ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc. Bµ: Ph¹m ThÞ Ph-¬ng-Chuyªn viªn phong néi vô L§TBXH +Qu¶n lý, theo dâi mét l-îng lín ®èi t-îng chÝnh s¸ch: 5618 hå s¬ liÖt sü, 4601 th-¬ng bÖnh binh, 191 bµ mÑc VNAH (18 mÑ cßng sèng), 4985 hå s¬ ng-êi bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc, 20 ngµn hå s¬ ng-êi H§KCGPDT... ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c;

c

Bé Lao ®éngTB&XH

X

d

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

+Nghiªn cøu vµ ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o phßng c¶i tiÕn ph-¬ng ph¸p chi tr¶ trî cÊp -u ®·i hîp lý, khoa häc, ®¶m b¶o sè tiÒn trî cÊp hµng th¸ng ®Òu ®-îc chi tr¶ kÞp thêi, ®ñ sè l-îng, ®Õn tËn tay ®èi t-îng. +Lu«n häc hái n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô, thanh quyÕt to¸n râ rµng, ®Çy ®ñ kÞp thêi víi nhµ n-íc, ph¸t hiÖn ®-îc nh÷ng sai sãt, c¾t gi¶m chËm cña c¸n bé chi tr¶ cÊp x· vµ kÞp thêi tham m-u víi c¸n bé phßng cã biÖn ph¸p thu håi vÒ ng©n s¸ch nhµ n-íc +N¨m 2006 ®· ®-îc UBND tØnh tÆng B»ng khen 9 HuyÖn NghÜa H-ng ¤ng: TrÇn Minh §¹o Th-¬ng binh h¹ng 2/4, cã nhiÒu n¨m lµm Tr-ëng phßng, Phã tr-ëng phßng BÝ th- huyÖn Uû, tæ chøc x· héi (Néi vô Lao ®éng-TB&XH) cã nhiÒu thµnh tÝch xuÊt s¾c nguyªn lµ l·nh ®¹o trong thùc hiÖn vµ chØ ®¹o c«ng t¸c Lao ®éng-Th-¬ng binh vµ x· héi, c«ng Phßng Néi vô t¸c ®Òn ¬n ®¸p nghÜa cña huyÖn. L§TB&XH +Th-¬ng binh h¹ng 3/4, th-êng xuyªn chØ ®¹o c¸n bé chÝnh s¸ch cña ¤ng: Ph¹m V¨n phßng, phèi hîp víi UBND c¸c x·, thÞ trÊn cïng phÊn ®Êu hoµn thµnh tèt Quyªn-Phã tr-ëng c«ng t¸c chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng theo kÕ ho¹ch hµng n¨m. ChØ ®¹o gi¶i phßng Néi vô Lao quyÕt tèt chÕ ®é chÝnh s¸ch -u ®·i ng-êi cã c«ng: x¸c lËp hå s¬ c¸c lo¹i ®éng-TB&XH ®¶m b¶o ®óng ®èi t-îng, nhanh gon, kÞp thêi, chÕ ®é trî cÊp TBLS-NCC ®¶m b¶o gi¶i quyÕt ®Çy ®ñ, ®óng chÝnh s¸ch ph¸p luËt. +N¨m 2004-2005 cïng t¹p thÓ l·nh ®¹o phßng tham m-u cho huyÖn Uû, UBND huyÖn tham gia tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh qu¶n lý dù ¸n vËn ®éng nh©n d©n ®ãng gãp 3 tû ®ång ®Ó x©y dùng ®Òn liÖt sü trung t©m huyÖn.

a

b

UBND tØnh

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

c

+Tham gia tÝch cùc vµo phong trµo tuyªn truyÒn, vËn ®éng x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa ®¹t vµ v-ît møc chØ tiªu tØnh giao. +Phèi hîp víi c¸c nhµ tr-êng, UBND c¸c x·, thÞ trÊn vµ gia ®×nh ®èi t-îng gi¶i quyÕt chÕ ®é cho trªn 7.000 hå s¬ häc sinh, sinh viªn víi kinh phÝ ®· ¤ng: TrÇn V¨n B×nhchi tr¶ nhiÒu tû ®ång, ®¶m b¶o ®óng quy ®Þnh cña nhµ n-íc, kh«ng ®Ó Chuyªn viªn Phßng x¶y ra khiÕu n¹i; phèi hîp víi thanh tra huyÖn, UBND c¸c x·, thÞ trÊn tiÕp Néi vô L§TB&XH nhËn gi¶i quyÕt trªn 300 l-ît ng-êi ®Õn ®Ò nghÞ trùc tiÕp vµ qua ®¬n, th®Ò nghÞ gi¶i quyÕt chÕ ®é, chÝnh s¸ch +Chñ ®éng nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n quy ®Þnh cña nhµ n-íc, trong nh÷ng n¨m qua ®· ®Ò nghÞ xÐt duyÖt vµ ra quyÕt ®Þnh cho trªn 1.600 ®èi t-îng ng-êi H§KC bÞ nhiÔm chÊt ®éc ho¸ häc vµ con ®Î cña hä ®-îc h-ëng trî cÊp th-êng xuyªn.

X

d

¤ng Vò §×nh Huyªn- +Th-¬ng binh h¹ng 2/4; chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, gi¸m ®èc c«ng ty cæ X· NghÜa §ång phÇn vËt liÖu x©y l¾p NghÜa H-ng. +Cã nhiÒu s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt trong lao ®éng s¶n xuÊt: C¶i tiÕn m¸y t¹o h×nh g¹ch tuynel tõ 4.000-4.500 viªn/giê lªn 10.000-12.000 viªn/ giê ®¶m b¶o ®é nÐn, tËn dông s¶n xuÊt c«ng suÊt m¸y. C¶i tiÕn thiÕt bÞ, ®Çu t- x©y dùng, më réng hÖ thèng lß nung, hÇm sÊy gi¶m nguyªn liÖu than tiªu thô tõ 156 kg/1.000 viªn xuèng cßn 110kg/1.000 viªn, c¶i tiÕn hÖ thèng ®iÖn tõ 47 KW xuèng cßn 27 KW cho 1.000 viªn g¹ch s¶n phÈm mµ tuæi thä cña thiÐt bÞ vÉn ®¶m b¶o h¬n, tõ nghiªn cøu thö nghiÖm ®· t×m ra gi¶i ph¸p xö lý khÝ th¶i gãp phÇn lµm gi¶m « nhiÔm m«i tr-êng ...

Bé Lao ®éngTB&XH

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

+Gi¶i quyÕt vµ t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho hµng tr¨m lao ®éng lµ c¸n bé xuÊt ngò, bé ®éi chuyÓn ngµnh, con em gia ®×nh th-¬ng binh liÖt sÜ, con em gia ®×nh cã c«ng víi c¸ch m¹ng vµ lao ®éng ®Þa ph-¬ng chiÕm 90 %. +VËn ®éng tËp thÓ CBCNV tham gia ñng hé c¸c quü v× ng-êi nghÌo, n¹n nh©n chÊt ®éc mµu da cam, ñng hé c¸c gia ®×nh th­¬ng binh liÖt sÜ…; +Phông d-ìng bµ mÑ VNAH: NguyÔn ThÞ KhÐt tõ n¨m 2000 ®Õn nay, tham gia x©y dùng ®Òn thê liÖt sÜ huyÖn NghÜa H-ng hµng chôc triÖu +B¶n th©n lµ gi¸o viªn tiÓu häc, ®¶m ®-¬ng c-¬ng vÞ cña mét ng-êi vî thay Bµ: Vò ThÞ M©y -X· chång n«i c¸c con kh«n lín: 1 con g¸i ®Çu lµ gi¸o viªn tiÓu häc, 2 con trai lµ ® NghÜa Lîi kü s- ®Òu ®· x©y dùng gia ®×nh vµ cã c«ng viÖc æn ®Þnh, 2/3 con lµ §¶ng viªn §¶ng c«ng s¶n ViÖt Nam. +Gia ®×nh lu«n ®i ®Çu trong mäi phong trµo ñng hé: Quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, n¹n nh©n chiÕn tranh…, tham gia tÝch cù tæ hoµ gi¶i, gi÷ g×n h¹nh phóc cho mäi ng-êi vµ sù b×nh yªn cña th«n xãm. +X©y dùng kinh tÕ gia ®×nh kh¸ gi¶, nhµ cöa khang trang æn ®Þnh, ®ñ tiÖn nghi sinh ho¹t. 10 HuyÖn Trùc Ninh ¤ng: §ång V¨n M¹nh - +Tæ chøc triÓn khai thùc hiÖnNghÞ ®Þnh sè 147/N§-CP cña ChÝnh phñ a Tr-ëng phßng Néi vô-quy ®Þnh møc trî cÊp, phô cÊp -u ®·i ng-êi cã c«ng ®¶m b¶o ®óng chÕ ®é L§TB&XH quy ®Þnh. +XÐt duyÖt ®èi t-îng ng-êi cã c«ng: 135 ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn; 35 ng-êi lµ th-¬ng binh, h-ëng chÝnh s¸ch nh- th-¬ng binh; thê cóng liÖt lü 61 ng­êi, trî cÊp tuÊt vµ mai t¸ng phÝ 290 ng­êi…

Bé Lao ®éngTB&XH

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

+TriÓn khai ph¸t ®éng toµn d©n ñng hé x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, ®Õn nay quü cña huyÖn ®· tiÕp nhËn ®-îc 70 triÖu ®ång, quü c¸c x·, thÞ trÊn tiÕp nhËn ®-îc 250 triÖu ®ång. Tæ chøc chi tr¶ trî cÊp -u ®·i ng-êi cã c«ng ®¶m b¶o an toµn, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, thanh quyÕt to¸n kÞp thêi, ®óng quy ®Þnh. b ¤ng: NguyÔn §¹i §»ng - Chuyªn viªn +Phèi hîp víi c¸c ®ång chÝ c¸n bé trong c¬ quan triÓn khai, lµm tèt c¸c phßng Néi vô phong trµo th-¬ng binh liÖt sü, chÝnh s¸ch -u ®·i ng-êi cã c«ng. L§TB&XH +Tham m-u vµ gióp l·nh ®¹o phßng xÐt duyÖt ®èi t-îng ng-êi cã c«ng: 35 ng-êi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn; 35 ng-êi lµ th-¬ng binh, h-ëng chÝnh s¸ch nhth-¬ng binh; thê cóng liÖt lü 61 ng-êi, trî cÊp tuÊt vµ mai t¸ng phÝ 290 + Tham m-u vµ gióp l·nh ®¹o Phßng triÓn khai ph¸t ®éng toµn d©n ñng hé x©y dùng quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, ®Õn nay quü cña huyÖn ®· tiÕp nhËn ®-îc 70 triÖu ®ång, quü c¸c x·, thÞ trÊn tiÕp nhËn ®-îc 250 triÖu ®ång; tæ chøc thùc hiÖn chi tr¶ trî cÊp -u ®·i ng-êi cã c«ng ®¶m b¶o an toµn, ®óng chÕ ®é chÝnh s¸ch, thanh quyÕt to¸n kÞp thêi, ®óng quy ®Þnh. ¤ng: Mai V¨n Miªn Gi¸m ®èc c«ng ty +Th-¬ng binh 2/4 cæ phÇn x©y l¾p Trùc Ninh X

c

Bé Lao ®éngTB&XH

X

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

+Tõ n¨m 1985-1999, tËp hîp ®-îc 7 ®ång chÝ qu©n nh©n t¹i ngò (2 ®ång chÝ lµ th-¬ng binh, 1 bÖnh binh, 4 phôc viªn) thµnh lËp HTX x©y l¾p huyÖn Nam Ninh vµ gi÷ chøc vô chñ nhiÖm HTX thu hót 52 lao ®éng vµo lµm viÖc; tõ n¨m 1999-8/2000, thµnh lËp c«ng ty TNHH gi÷ chøc vô gi¸m ®èc c«ng ty víi vçn ph¸p ®Þnh ®-îc c«ng nhËn lµ 1,2 tû ®ång; tõ 9/2000 ®Õn nay thµnh lËp c«ng ty cæ phÇn, gi÷a chøc vô Chñ tÞch H§QT kiªm gi¸m ®èc c«ng ty, vèn ph¸p ®Þnh ®-îc c«ng nhËn lµ 7,3 tû ®ång +Lo ®ñ viÖc lµm cho c«ng nh©n lao ®éng víi møc l-¬ng b×nh qu©n 1.200.000 ®ång/th¸ng, ®ãng b¶o hiÓm x· héi cho 54 ®ång chÝ lµ c¸n bé chñ chèt; thu hót lao ®éng thêi vô vµo lµm viÖc hµng n¨m tõ 100-150 ng-êi, s¶n l-îng hµng n¨m ®¹t trªn 20 tû ®ång +Tham gia nhiÒu viÖc lµm t×nh nghÜa: hç trî quü ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, quü chÊt ®éc da cam, ...

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

H×nh thøc khen th-ëng B»ng khen ST T §¬n vÞ Thµnh tÝch tãm t¾t
§Ò nghÞ cña c¬ së Dù kiÕn cña H§T§KT Së
UBND tØnh Bé L§TBXH

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së
C¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së
Ch-a cã tê tr×nh ®Ò nghÞ h×nh thøc khen th-ëng

X

X

C¬ s¬ ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen (ch-a cã b¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n)

X

Vî liÖt sÜ- c¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen (ch-a cã b¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n)

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

X

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

Xem l¹i h×nh thøc ®Ò nghÞ khen th-ëng (ch-a thèng nhÊt gi÷a Phßng néi vô L§TBXH vµ UBND huyÖn)

C¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

X

Con liÖt sÜC¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

C¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊt khen cña Gi¸m ®èc Së

C¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen cña UBND tØnh

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

c¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

Vî liÖt sÜ

Vî liÖt sÜ

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

C¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

C¬ së ®Ò nghÞ tÆng Hu©n ch-¬ng lao ®éng h¹ng III (ch-a cã B/C thµnh tÝch c¸ nh©n)

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

C¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

X

Vî liÖt sÜ- C¬ së ®Ò nghÞ gi¸m ®èc Së tÆng giÊy khen

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

C¬ së ®Ò nghÞ tÆng giÊy khen cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së

h-ëng
GiÊy khen Ghi chó cña Gi¸m ®èc Së


								
To top