Docstoc

bien ban khen thuong 27-7-2007

Document Sample
bien ban khen thuong 27-7-2007 Powered By Docstoc
					ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy th¸ng 5 n¨m 2007

Biªn b¶n
V/v khen th-ëng nh©n dÞp Kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh liÖt sü (27/7/1947-27/7/2007)
* Thêi gian häp: * §Þa ®iÓm: Ngµy 09 th¸ng 5 n¨m 2006 T¹i V¨n phßng Së ( 64 TrÇn Phó – Nam §Þnh )

* Thµnh phÇn héi ®ång gåm cã: - ¤ng Tèng V¨n Tæng ®ång - ¤ng NguyÔn V¨n Vinh - Phã BÝ th- §¶ng uû - Phã Gi¸m ®èc - Uû viªn - ¤ng Hoµng §øc Träng - Phã Gi¸m ®èc Së - ¤ng: L-u V¨n TuyÓn - Uû viªn - BÝ th- §¶ng uû - Gi¸m ®èc Së - Chñ tÞch Héi

- Tr-ëng phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh – Tæng hîp - Uû viªn - Th-êng trùc – Th- ký Héi ®ång

* Néi dung ch-¬ng tr×nh: 1/ ¤ng Tèng V¨n Tæng: - Tuyªn bè lý do. - Nªu râ môc ®Ých, yªu cÇu cña viÖc b×nh xÐt khen th-ëng thµnh tÝch trong c«ng t¸c thùc hiÖn chÝnh s¸ch ng-êi cã c«ng vµ phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. 2/ ¤ng L-u V¨n TuyÓn: - Tr×nh bµy vÒ ®èi t-îng, tiªu chuÈn xÐt khen th-ëng: + LuËt Thi ®ua khen th-ëng cña n-íc céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam.; + NghÞ ®Þnh 121/2005/N§-CP ngµy 30/9/2005 cña ChÝnh phñ; + KÕ ho¹ch kû niÖm 60 n¨m ngµy th-¬ng binh liÖt sü – ng-êi cã c«ng 27/7/1947-27/7/2007 cña UBND tØnh Nam §Þnh + C«ng v¨n sè 989/BL§TBXH-VP ngµy 27/3/2007 cña Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi vÒ viÖc khen th-ëng nh©n dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy th-¬ng binh liÖt sü ; - §Ò nghÞ h×nh thøc khen th-ëng cho tõng c¸ nh©n, tËp thÓ theo ®Ò xuÊt cña UBND c¸c huyÖn thµnh phè:

D:\Docstoc\Working\pdf\04fc0880-bd49-4e97-8f90-c9da668dbb2a.doc

1

3/ C¸c thµnh viªn trong Héi ®ång cïng ®-a ra nh÷ng nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ vÒ -u, khuyÕt ®iÓm cña tõng c¸ nh©n, tËp thÓ.

4/ ¤ng Tèng V¨n Tæng – Chñ tÞch Héi ®ång kÕt luËn: 4.1/ §Ò nghÞ Héi ®ång Thi ®ua khen th-ëng Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tr×nh ChÝnh phñ tÆng B»ng khen cña Thñ t-íng ChÝnh phñ ®èi víi: a) TËp thÓ: C¸n bé c«ng chøc Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh. b) C¸ nh©n: 1- ¤ng: Tèng V¨n Tæng – BÝ th- §¶ng uû – Gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh. 2- ¤ng: TrÇn Minh §¹o – BÝ th- §¶ng uû huyÖn NghÜa H-ng tØnh Nam §Þnh. 4.2/ §Ò nghÞ c¸c h×nh thøc khen th-ëng ®èi víi c¸c c¸ nh©n vµ tËp thÓ sau: a) §Ò nghÞ Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi xÐt tÆng b»ng khen ®èi víi tËp thÓ vµ c¸ nh©n (Cã danh s¸ch kÌm theo) b) §Ò nghÞ UBND tØnh xÐt tÆng b»ng khen ®èi víi c¸ nh©n vµ tËp thÓ: (cã danh s¸ch kÌm theo) c) §Ò nghÞ Gi¸m ®èc Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh tÆng B»ng khen ®èi víi c¸ nh©n, tËp thÓ sau: (cã danh s¸ch kÌm theo) 4.3/ §Ò nghÞ Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh tr×nh Bé Lao ®éng TB vµ XH cö 02 c¸ nh©n vµ 01 tËp thÓ ®i dù “Héi nghÞ tæng kÕt phong trµo ®Òn

¬n ®¸p nghÜa vµ biÓu d­¬ng TB gia ®×nh CS tiªu biÓu” (cã danh s¸ch kÌm theo)
BiÓu quyÕt: 100% thµnh viªn dù héi nghÞ nhÊt trÝ kÕt luËn trªn./.
Th- ký Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh Chñ tÞch héi ®ång THKT

L-u V¨n TuyÓn Tæng

Tèng V¨n

D:\Docstoc\Working\pdf\04fc0880-bd49-4e97-8f90-c9da668dbb2a.doc

2

Danh s¸ch C¸ nh©n, tËp thÓ (KÌm theo Biªn b¶n b×nh xÐt tËp thÓ c¸ nh©n tiªu biÓu trong c«ng t¸c gi¶i quyÕt chÝnh s¸ch Ng-êi cã c«ng vµ lµm tèt phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa) I. §Ò nghÞ Bé Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tÆng B»ng khen 1. TËp thÓ: STT §¬n vÞ Ghi chó
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. C¸n bé c«ng chøc viªn chøc B-u ®iÖn tØnh Nam §Þnh C¸n bé chiÕn sü Bé qu©n sù tØnh Nam §Þnh C¸n bé chiÕn sü C«ng an tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc Ban tæ chøc TØnh uû TØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc §iÖn lùc tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc V¨n Phßng UBND tØnh, TØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc §µi Ph¸t thanh truyÒn h×nh tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc Ban thi ®ua khen th-ëng tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn H¶i HËu t Ønh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn Xu©n Tr-êng tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn ý Yªn tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn NghÜa H-ng tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn Trùc Ninh tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· H¶i Xu©n huyÖn H¶i HËu tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· Mü ThuËn huyÖn Mü Léc tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· Yªn §ång huyÖn ý Yªn tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n Ph-êng TrÇn H-ng §¹o, thµnh phè Nam §Þnh tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc phßng Néi vô Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi thµnh phè Nam §Þnh tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc phßng Néi vô Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi huyÖn ý Yªn tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc phßng Néi vô Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi huyÖn Xu©n Tr-êng tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc phßng Néi vô Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi huyÖn H¶i HËu tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc Phßng ChÝnh s¸ch Th-¬ng binh LiÖt sü – Ng-êi cã c«ng Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh

*

2. C¸ nh©n: STT
1. 2. 3. 4.

C¸ nh©n
¤ng: NguyÔn ViÕt HiÒn x· Xu©n B¾c, huyÖn Xu©n Tr-êng, tØnh Nam §Þnh ¤ng: Vò §×nh Huyªn x· NghÜa §ång, huyÖn NghÜa H-ng, tØnh Nam §Þnh ¤ng: TrÇn Xu©n H¶i x· Léc An, thµnh phè Nam §Þnh, tØnh Nam §Þnh ¤ng: Mai V¨n Miªn Gi¸m ®èc C«ng ty Cæ phÇn x©y l¾p Trùc Ninh,

Ghi chó

D:\Docstoc\Working\pdf\04fc0880-bd49-4e97-8f90-c9da668dbb2a.doc

3

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

huyÖn Nam Trùc tØnh Nam §Þnh ¤ng: Kh-¬ng V¨n Mü, nguyªn Tr-ëng phßng KÕ ho¹ch tµi chÝnh Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh ¤ng: Hoµng §øc Träng Phã gi¸m ®èc Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh ¤ng: §ång V¨n M¹nh tr-ëng phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Trùc Ninh tØnh Nam §Þnh ¤ng: §Æng Xu©n LÞch Phã Tr-ëng Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Nam Trùc tØnh Nam §Þnh ¤ng: Ph¹m Huy CËn, Phã tr-ëng Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Vô B¶n tØnh Nam §Þnh ¤ng: Ph¹m V¨n MÉn Tr-ëng phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn ý Yªn tØnh Nam §Þnh ¤ng; Ph¹m M¹nh Hµ , Tr-ëng Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn H¶i HËu tØnh Nam §Þnh ¤ng: Hoµng V¨n ThuÇn, Tr-ëng Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH thµnh phè Nam §Þnh, tØnh Nam §Þnh

II. §Ò nghÞ UBND tØnh tÆng B»ng khen 1. TËp thÓ: STT §¬n vÞ
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. C¸n bé vµ nh©n d©n thµnhphè Nam §Þnh, tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn Giao Thuû tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn Nam Trùc tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn Vô B¶n tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n huyÖn Mü Léc tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· §ång S¬n, huyÖn Nam Trùc tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· Nam Mü, huyÖn Nam Trùc tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· Hoµnh S¬n huyÖn Giao Thuû tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· HiÓn kh¸nh huyÖn Vô B¶n tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· H¶i Toµn huyÖn H¶i HËu tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· Mü Phóc huyÖn Mü Léc tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· Xu©n Ninh huyÖn Xu©n Tr-êng tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n ThÞ trÊn L©m huyÖn ý Yªn tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· NghÜa Th¸i huyÖn NghÜa H-ng tØnh Nam §Þnh C¸n bé vµ nh©n d©n x· Ph-¬ng §Þnh huyÖn Trùc Ninh tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc phßng Néi vô Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi huyÖn Giao Thuû tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc phßng Néi vô Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi huyÖn Trùc Ninh tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc phßng Néi vô Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi huyÖn NghÜa H-ng tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc Phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh

Ghi chó

2. C¸ nh©n:
D:\Docstoc\Working\pdf\04fc0880-bd49-4e97-8f90-c9da668dbb2a.doc

4

STT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

C¸ nh©n
¤ng: Mai §øc Xy x· T©n ThÞnh huyÖn Nam Trùc tØnh Nam §Þnh Bµ: Vò ThÞ ThiÖp: x· H¶i T©y, huyÖn H¶i HËu tØnh Nam §Þnh ¤ng: TrÇn Xu©n Trung x· H¶i Hµ huyÖn H¶i HËu tØnh Nam §Þnh ¤ng: Lª V¨n L·ng ThÞ TrÊn Mü Léc huyÖn Mü Léc tØnh Nam §Þnh Bµ: NguyÔn ThÞ Dù ph-êng Cöa Nam Thµnh phè Nam §Þnh, tØnh Nam §Þnh Bµ: TrÇn thÞ Thª x· Xu©n Hång huyÖn Xu©n Tr-êng, tØnh Nam §Þnh ¤ng: TrÇn Quang Long x· Yªn Ninh huyÖn ý Yªn tØnh Nam §Þnh ¤ng: NguyÔn Ngäc UyÓn x· Yªn ChÝnh huyÖn ý Yªn tØnh Nam §Þnh ¤ng: Vò V¨n M« Phã tr-ëng phßng Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Giao Thuû tØnh Nam §Þnh ¤ng: Ph¹m V¨n Quyªn, Phã tr-ëng phßng Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn NghÜa H-ng tØnh Nam §Þnh ¤ng: Lª Anh TuÊn Phã tr-ëng phßng Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Mü Léc tØnh Nam §Þnh ¤ng: §ç ViÕt ThuËn phã tr-ëng phßng Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Xu©n Tr-êng tØnh Nam §Þnh

Ghi chó

III. §Ò nghÞ Gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh tÆng giÊy khen 1. TËp thÓ: STT §¬n vÞ Ghi chó
1. 2. 3. C¸n bé c«ng chøc Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Vô B¶n tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Nam Trùc tØnh Nam §Þnh C¸n bé c«ng chøc viªn chøc Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Mü Léc tØnh Nam §Þnh

2. C¸ nh©n: STT
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

C¸ nh©n
¤ng: Lª Xu©n §¸o x· Minh ThuËn huyÖn Vô B¶n tØnh Nam §Þnh Bµ Bïi ThÞ Thuû x· Minh T©n huyÖn Vô B¶n tØnh Nam §Þnh Bµ Vò ThÞ M©y x· NghÜa Lîi huyÖn NghÜa H-ng tØnh Nam §Þnh ¤ng: §Æng Ngäc Dinh Phã tr-ëng phßng ChÝnh s¸ch TBLS- NCC Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh ¤ng: L-u Quang H-ng Ch¸nh thanh tra Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh Bµ: Cao ThÞ My Tr-ëng phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh ¤ng: NguyÔn V¨n Boong Q. Tr-ëng phßng ChÝnh s¸ch TBLSNCC Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh Bµ: §oµn ThÞ Lµ c¸n bé phßng ChÝnh s¸ch TBLS- NCC Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh Bµ: Ph¹m ThÞ Kim Dung kÕ to¸n V¨n phßng Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh Bµ: Ph¹m ThÞ Quyªn – KÕ to¸n Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Nam Trùc tØnh Nam §Þnh

Ghi chó

D:\Docstoc\Working\pdf\04fc0880-bd49-4e97-8f90-c9da668dbb2a.doc

5

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

¤ng: NguyÔn Huy Thanh – chuyªn viªn Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Giao Thuû tØnh Nam §Þnh Bµ Ph¹m ThÞ Minh c¸n bé Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Vô B¶n tØnh Nam §Þnh ¤ng: Ph¹m M¹nh §oµn chuyªn viªn Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn H¶i HËu tØnh Nam §Þnh ¤ng: Ph¹m Träng Gi¸o c¸n bé Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Mü Léc tØnh Nam §Þnh Bµ: TrÇn Thuý H»ng c¸n bé Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH thµnh phè Nam §Þnh tØnh Nam §Þnh Bµ: Ph¹m ThÞ Ph-¬ng chuyªn viªn Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn ý Yªn tØnh Nam §Þnh ¤ng: TrÇn V¨n B×nh chuyªn viªn Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn NghÜa H-ng tØnh Nam §Þnh ¤ng: NguyÔn §¹i §»ng chuyªn viªn Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Trùc Ninh tØnh Nam §Þnh ¤ng; §ç §øc TrÞnh c¸n bé Phßng Néi vô Lao ®éng TB vµ XH huyÖn Xu©n Tr-êng tØnh Nam §Þnh

IV. §Ò nghÞ Gi¸m ®èc Së Lao ®éng TB vµ XH tØnh Nam §Þnh tr×nh Bé Lao ®éng TB vµ XH nh÷ng tËp thÓ vµ c¸ nh©n ®i dù: Héi nghÞ Tæng kÕt phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa vµ biÓu d-¬ng th-¬ng binh gia ®×nh chÝnh s¸ch tiªu biÓu. 1. Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi b×nh chän.
TËp thÓ: - TËp thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn c«ng ty Cæ phÇn x©y l¾p Trùc Ninh C¸ nh©n: 1. TrÇn Xu©n H¶i §Þnh: - Th-¬ng binh - x· Léc An, Thµnh phè Nam §Þnh, tØnh Nam

2. NguyÔn ViÕt HiÒn – Th-¬ng binh - x· Xu©n B¾c, huyÖn Xu©n Tr-êng, tØnh Nam §Þnh. Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi

D:\Docstoc\Working\pdf\04fc0880-bd49-4e97-8f90-c9da668dbb2a.doc

6


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:127
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:6