Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

cong van de nghi khen thuong

VIEWS: 8,410 PAGES: 6

									UBND tØnh Nam §Þnh Së Lao ®éng - TB vµ Xh

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Nam §Þnh, ngµy 05 n¨m 2007 10 th¸ng

Sè

/L§TBXH-VP

V/v bæ sung tËp thÓ, c¸ nh©n khen th-ëng vµo dÞp kû niÖm 27/7/2007.

KÝnh göi: - Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè; - Phßng Néi vô Lao ®éng TBXH c¸c huyÖn, thµnh phè. C¨n cø kÕt luËn cña Héi ®ång Thi ®ua khen th-ëng Ngµnh Lao ®éng TBXH tØnh Nam §Þnh vÒ viÖc bæ sung c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c thùc hiÖn chÝnh s¸ch -u ®·i Ng-êi cã c«ng vµ lµm tèt c¸c phong trµo §Òn ¬n ®¸p nghÜa nh©n dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh liÖt sü 27/7/2007. §Ó cã c¨n cø ®Ò nghÞ c¸c cÊp khen th-ëng biÓu d-¬ng vµ ghi nhËn ®ãng gãp cña c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n ®· cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c Lao ®éng TBXH nh÷ng n¨m qua. Héi ®ång thi ®ua khen th-ëng Së, Së Lao ®éng TBXH ®Ò nghÞ UBND c¸c huyÖn, Phßng Néi vô Lao ®éng TBXH c¸c ®¬n vÞ sau ®©y lËp hå s¬ khen th-ëng göi Së Lao ®éng TB vµ XH: 1. UBDN c¸c huyÖn, thµnh phè lµm thñ tôc khen th-ëng gåm: - HuyÖn: H¶i HËu, Xu©n Tr-êng, ý Yªn, NghÜa H-ng, Trùc Ninh lµm thñ tôc ®Ò nghÞ Bé Lao ®éng TBXH tÆng b»ng khen cho Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn. - HuyÖn: Giao Thuû, Nam Trùc, Mü Léc, Thµnh phè Nam §Þnh lµm thñ tôc ®Ò nghÞ UBND tØnh tÆng b»ng khen cho nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn, thµnh phè: 2. §èi víi Phßng Néi vô TBXH c¸c huyÖn, thµnh phè: - Phßng NV-L§TBXH sau ®©y lµm b¸o c¸o thµnh tÝch ®Ò nghÞ Bé L§TBXH hoÆc UBND tØnh tÆng b»ng khen +ý Yªn, H¶i HËu ®Ò nghÞ Bé L§TBXH tÆng b»ng khen. + NghÜa H-ng ®Ò nghÞ UBND tØnh tÆng B»ng khen. - C¸c phßng NV - L§TBXH: Thµnh phè Nam §Þnh, ý Yªn, Xu©n Tr-êng, H¶i HËu, Trùc Ninh, Nam Trùc, Vô B¶n, NghÜa H-ng b×nh xÐt bæ sung thªm 01 ®ång chÝ c¸n bé lµ l·nh ®¹o Phßng ®Ò nghÞ UBND hoÆc Bé Lao ®éng TBXH tÆng b»ng khen. - Phßng Néi vô L§TBXH c¸c huyÖn, thµnh phè. Mçi ®¬n vÞ b×nh xÐt bæ sung thªm 01 C¸n bé cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c §Òn ¬n ®¸p nghÜa –TBLS-NCC ®Ó Gi¸m ®èc Së Lao ®éng TBXH tØnh tÆng GiÊy khen.

3. Tæ chøc thùc hiÖn: a) Phßng Néi vô - Lao ®éng - TB vµ XH c¸c huyÖn, thµnh phè cã tr¸ch nhiÖm: Häp b×nh xÐt chän ®èi t-îng cña Phßng m×nh theo yªu cÇu nªu trªn. - B¸o c¸o, tham m-u gióp UBND huyÖn, thµnh phè lµm thñ tôc khen th-ëng ®èi víi Nh©n d©n vµ c¸n bé huyÖn m×nh. b) Thñ tôc Hå s¬: Thñ tôc hå s¬ ®-îc thùc hiÖn theo LuËt thi ®ua khen th-ëng, NghÞ ®Þnh 121/CP h-íng dÉn luËt thi ®ua khen th-ëng trong ®ã cã mÊy ®iÓm cÇn l-u ý sau: - Hå s¬ khen th-ëng ®-îc lËp thµnh 3 b¶n. Mçi b¶n hå s¬ gåm: + B¸o c¸o thµnh tÝch (cã b¶n tãm t¾t thµnh tÝch ®Ýnh kÌm) cã x¸c nhËn cña cÊp qu¶n lý trùc tiÕp (®èi víi c¸ nh©n), x¸c nhËn cña ®¬n vÞ cÊp trªn trùc tiÕp hoÆc cÊp uû hoÆc tæ chøc c«ng ®oµn (®èi víi tËp thÓ) + Tê tr×nh. c) H-íng dÉn lµm b¸o c¸o thµnh tÝch: - B¸o c¸o thµnh tÝch viÕt ng¾n gän, nªu bËt nh÷ng sè liÖu cô thÓ vÒ c«ng t¸c TBLS - §Òn ¬n ®¸p nghÜa trong 5 n¨m gÇn ®©y ®Ó chøng minh. - B¸o c¸o thµnh tÝch cÇn liÖt kª qu¸ tr×nh khen th-ëng cña tËp thÓ, c¸ nh©n ®· cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c Th-¬ng binh liÖt sü – NCC trong phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. ghi râ sè quyÕt ®Þnh, ng-êi ký quyÕt ®Þnh, ngµy th¸ng n¨m ký quyÕt ®Þnh khen th-ëng vµ ®Ò nghÞ râ h×nh thøc khen th-ëng ®ît nµy. d) Thêi h¹n b¸o c¸o: ChËm nhÊt lµ 18/5/2007 göi trùc tiÕp vÒ Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Tæng hîp V¨n phßng Së Lao ®éng TBXH tØnh Nam §Þnh. Së Lao ®éng - TB vµ XH tØnh Nam §Þnh ®Ò nghÞ Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn thµnh phè; Phßng Néi vô - Lao ®éng TB vµ XH c¸c huyÖn, thµnh phè thùc hiÖn c¸c néi dung trªn ®Ó kÞp thêi tr×nh c¸c cÊp khen th-ëng trong dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh - LiÖt sü (27/7/1947-27/7/2007).
kt.Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc

N¬i nhËn:
- Nh- trªn; - L-u VT-TCHC.

2

SỞ LAO ĐỘNG TB-XH TỈNH NAM ĐỊNH TIỂU BAN NỘI DUNG

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy 10 th¸ng 5 n¨m 2007

ĐỀ XUẤT
Kính gửi: Ban giám đốc Sở. Sau khi Hội đồng TĐKT sở họp bình xét thi đua nhân dịp 60 năm ngày TBLS 27/7/2007. Diện đối tượng có mở rộng trong khi thời hạn hoàn thành việc Thi đua khen thưởng không còn nhiều. Để đảm bảo tiến độ thực hiện nhiệm vụ công tác Tổ nội dung đề xuất Ban giám đốc trương tập cán bộ đi đưa công văn, đôn đốc các đơn vị làm thủ tục khen thưởng như sau: 1. Các đồng chí sau: - Đ/c: Trần Thế Quân. - Đ/c: Bùi Tuấn Phong - Đ/c: Lưu Thùy Linh - Đ/c: Hoàng Văn Tùng - Đ/c: Vũ Thị Dung 2. Cử đồng chí Trần Thế Quân – tổ viên tổ nội dung làm nhóm trưởng nhóm trưng tập. 3. Nhiệm vụ của các đồng chí: - Đưa công văn đến UBND và phòng Nội vụ Lao động TBXH các huyện thành phố. - Đôn đốc các đơn vị khẩn trương nộp kết quả về trước ngày 16/5/2007. - Thời gian trưng tập kể từ ngày 10/5/2007 đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Kính đề nghị Ban giám đốc duyệt để tổ chức thực hiện./. TỔ TRƯỞNG TỔ NỘI DUNG

NGUYỄN VĂN BOONG

3

Së Lao ®éng - TB vµ Xh Th-êng Trùc H§T§KT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Nam §Þnh, ngµy 05 n¨m 2007 11 th¸ng

Th«ng b¸o
C¨n cø kÕt luËn cña H§T§KT Ngµnh Lao ®éng TBXH tØnh Nam §Þnh vÒ viÖc bæ sung c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n cã thµnh tÝch xuÊt s¾c trong c«ng t¸c thùc hiÖn chÝnh s¸ch -u ®·i Ng-êi cã c«ng vµ lµm tèt c¸c phong trµo §Òn ¬n ®¸p nghÜa nh©n dÞp kû niÖm 60 n¨m ngµy Th-¬ng binh liÖt sü 27/7/2007. §Ó cã c¨n cø ®Ò nghÞ c¸c cÊp khen th-ëng biÓu d-¬ng vµ ghi nhËn ®ãng gãp cña c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n ®· cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c Lao ®éng TBXH nh÷ng n¨m qua. H§T§KT Së ®Ò nghÞ c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n sau ®©y lËp hå s¬ ®Ò nghÞ khen th-ëng göi H§T§KT cô thÓ: 1. TËp thÓ: - Thñ tôc ®Ò nghÞ tÆng b»ng khen cña UBND tØnh ®èi víi Phßng KÕ ho¹ch tµi chÝnh. - Thñ tôc ®Ò nghÞ tÆng b»ng khen cña Bé L§TBXH ®èi víi Phßng ChÝnh s¸ch TBLS NCC. 2. C¸ nh©n: - Thñ tôc ®Ò nghÞ tÆng b»ng khen cña Bé Tr-ëng Bé L§TBXH ®èi víi c¸c ®ång chÝ sau: 1. §/c: Hoµng §øc Träng – Phã gi¸m ®èc Së. 2. §/c: Kh-¬ng V¨n Mü – Nguyªn Tr-ëng phßng KHTC Së. - Thñ tôc ®Ò nghÞ tÆng GiÊy khen cña Gi¸m ®èc Së ®èi víi c¸c ®ång chÝ sau; 1. §/c: NguyÔn V¨n Boong - Q. Tr-ëng phßng CS- TBLS NCC Së 2. §/c: L-u Quang H-ng – Ch¸nh thanh tra Së. 3. §/c: Cao ThÞ My – Tr-ëng phßng KÕ ho¹ch Tµi chÝnh Së. 4. §/c: §Æng Ngäc Dinh – Phã tr-ëng phßng CS-TBLS – NCC Së. 5. §/c: §oµn ThÞ Lµ - C¸n bé Phßng CS – TBLS – NCC Së. 6. §/c: Ph¹m ThÞ Kim Dung – C¸n bé Phßng Tæ chøc Hµnh chÝnh Tæng hîp Së. 3. Thñ tôc Hå s¬: Thñ tôc hå s¬ ®-îc thùc hiÖn theo LuËt thi ®ua khen th-ëng, NghÞ ®Þnh 121/CP h-íng dÉn luËt thi ®ua khen th-ëng trong ®ã cã mÊy ®iÓm cÇn l-u ý sau: - Hå s¬ khen th-ëng ®-îc lËp thµnh 3 b¶n. Mçi b¶n hå s¬ gåm: + B¸o c¸o thµnh tÝch (cã b¶n tãm t¾t thµnh tÝch ®Ýnh kÌm) cã x¸c nhËn cña cÊp qu¶n lý trùc tiÕp (®èi víi c¸ nh©n), x¸c nhËn cña ®¬n vÞ cÊp trªn trùc tiÕp hoÆc cÊp uû hoÆc tæ chøc c«ng ®oµn (®èi víi tËp thÓ) c) H-íng dÉn lµm b¸o c¸o thµnh tÝch:
4

- B¸o c¸o thµnh tÝch viÕt ng¾n gän, nªu bËt nh÷ng sè liÖu cô thÓ vÒ c«ng t¸c TBLS - §Òn ¬n ®¸p nghÜa trong 5 n¨m gÇn ®©y ®Ó chøng minh. - B¸o c¸o thµnh tÝch cÇn liÖt kª qu¸ tr×nh khen th-ëng cña tËp thÓ, c¸ nh©n ®· cã thµnh tÝch trong c«ng t¸c Th-¬ng binh liÖt sü – NCC trong phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa. ghi râ sè quyÕt ®Þnh, ng-êi ký quyÕt ®Þnh, ngµy th¸ng n¨m ký quyÕt ®Þnh khen th-ëng vµ ®Ò nghÞ râ h×nh thøc khen th-ëng ®ît nµy. 5. Thêi h¹n b¸o c¸o: ChËm nhÊt lµ 18/5/2007 göi trùc tiÕp vÒ Th-êng trùc H§T§KT Së.. Th-êng trùc H§T§KT ®Ò nghÞ c¸c tËp thÓ vµ c¸ nh©n thùc hiÖn c¸c néi dung trªn ®Ó chuÈn bÞ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng h-íng tíi ngµy Th-¬ng binh - LiÖt sü 27/7/2007. Héi ®ång Thi ®ua khen th-ëng
N¬i nhËn:
- Nh- trªn; - L-u VT-T§KT.

Së Lao ®éng - TB vµ Xh Th-êng Trùc H§T§KT

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Nam §Þnh, ngµy 05 n¨m 2007 12 th¸ng

§Ò XuÊt nghiÖp vô KÝnh göi: Ban gi¸m ®èc.
Thùc hiÖn yªu cÇu cña LuËt thi ®ua khen th-ëng vÒ tæng kÕt thµnh tÝch 7 n¨m (tõ 2000-2006) cña Së Lao ®éng TBXH tØnh Nam §Þnh ®Ó lµm b¸o c¸o thµnh tÝch TÆng Hu©n ch-¬ng ®éc lËp cho tËp thÓ Së vµ Hu©n ch-¬ng lao ®éng cho 01 c¸ nh©n thuéc Së. HiÖn nay Phßng Th-êng trùc T§KT ®· tæng hîp ®-îc thµnh tÝch trong 5 n¨m tõ 2002-2006 (biÓu cô thÓ kÌm theo) cßn thiÕu sè liÖu thèng kª trong 3 n¨m 1999-2000-2001. Th-êng trùc H§T§KT ®Ò xuÊt Ban Gi¸m ®èc duyÖt cho: 1. ChuyÓn sè liÖu (®Ýnh kÌm) ®Ó c¸c phßng nghiÖp vô tham gia; 2. §Ò nghÞ c¸c phßng nghiÖp vô bæ sung sè liÖu 3 n¨m 19992001 theo lÜnh vùc phßng qu¶n lý cho Th-êng trùc T§KT tæng hîp b¸o c¸o. KÝnh tr×nh Ban gi¸m ®èc phª duyÖt./. Héi ®ång Thi ®ua khen th-ëng
N¬i nhËn:
- Nh- trªn; - L-u VT-T§KT.

5

KÝnh göi ®ång chÝ NguyÔn V¨n Boong. A. C¸c huyÖn cßn thiÕu: 1. ý Yªn: thiÕu B¸o c¸o thµnh tÝch cña c¸n bé nh©n d©n huyÖn ý Yªn + tê tr×nh ®Ò nghÞ khen huyÖn ý yªn 2. Vô B¶n: thiÕu Tê tr×nh cña UBND huyÖn vô b¶n cho: §/c: Minh, ®c CËn, tËp thÓ phßng Néi vô L§TBXH huyÖn Vô b¶n. + B¸o c¸o thµnh tÝch c¸ nh©n cña Lª Xu©n §¸o + Bïi ThÞ Thuû. 3. Nam Trùc: ThiÕu b¸o c¸o thµnh tÝch tËp thÓ Phßng Néi vô L§TBXH Nam Trùc + tê tr×nh cña UBND huyÖn Nam Trùc cho Phßng NV-L§TBXH. B. Mét sè ®Ò xuÊt: - §Ò nghÞ ®ång chÝ can thiÖp víi l·nh ®¹o cña 2 phßng TCHCTH vµ L§TL ®Ó ®ång chÝ Qu©n vµ §ång chÝ Dòng dïng Phßng 107 ®Ó tËp trung lµm Hå s¬ khen th-ëng 27/7/2007 - §Ò nghÞ ®ång chÝ can thiÖp víi Phßng L§TL cho m-în 01 m¸y tÝnh x¸ch tay ®Ó phôc vô nhiÖm vô trong thêi gian tõ 23/5/2007 ®Õn 28/5/2007. KÝnh mong ®ång chÝ quan t©m xem xÐt!


								
To top