Docstoc

huong dan tang ky niem chuong

Document Sample
huong dan tang ky niem chuong Powered By Docstoc
					UBND TỈNH NAM ĐỊNH SỞ LAO ĐỘNG – TB VÀ XH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nam Định, ngày tháng 7 năm 2008

Số:

/LĐTBXH-TCHC

V/v xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội”.

Kính gửi: - Phòng Lao động TBXH các huyện, thành phố; - Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở; - Trưởng phòng nghiệp vụ Văn phòng Sở.

Thực hiện Quyết định số 720/QĐ-LĐTBXH ngày 07/4/2005 và Công văn số: 992/LĐTBXH-VP ngày 08/4/2005 của Bộ Lao động TB và XH, ngày 20/4/2005 Sở Lao động TB và XH có Công văn số 162/CV-LĐTBXH về việc quy định thủ tục điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Lao động – Thương binh và xã hội” cho các cá nhân có nhiều đóng góp về các lĩnh vực công tác của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội. Theo đó hàng năm Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Lao động Thương binh và Xã hội duyệt hồ sơ đề nghị tặng kỷ niệm chương cho các cá nhân có đủ điều kiện theo quy định. Để triển khai đợt duyệt kỷ niệm chương năm 2008 này Sở Lao động Thương binh và Xã hội thông báo như sau: 1. Đối với cán bộ công chức viên chức trong ngành: Trên cơ sở những quy định của Công văn số 162/CV-LĐTBXH ngày 20/4/2005 của Sở Lao động TB và XH (đính kèm), Sở Lao động – TB và XH tỉnh Nam Định yêu cầu Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở tiến hành rà soát làm thủ tục đề nghị tặng kỷ niệm chương cho cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện (kể cả cán bộ, công chức làm công tác Lao động thương binh và xã hội cấp xã, phường do đơn vị mình quản lý). Hồ sơ đề nghị nộp về Sở trước ngày 05/8/2008. 2. Đối với cán bộ công chức viên chức và người ngoài ngành: - Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tranh thủ ý kiến của UBND huyện, thi đua khen thưởng huyện chủ động rà soát, lập danh sách, hoàn thiện thủ tục hồ sơ những đồng chí là bí thư huyện uỷ, chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện, phó chủ tịch uỷ ban nhân dân huyện phụ trách khối văn xã có nhiều đóng góp đối với công tác Lao động Thương binh xã hội tại địa phương chuyển về Sở Lao động TB và XH để xin ý kiến UBND tỉnh trình Bộ Lao động TB và XH tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội. - Trưởng phòng nghiệp vụ Văn phòng Sở, Giám đốc các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở chủ động phối hợp với thi đua khen thưởng Sở đề xuất với ban giám đốc Sở những cá nhân tiêu biểu có đóng góp lớn đối với công tác Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn và tại đơn vị để giám đốc Sở xin ý kiến UBND tỉnh trình Bộ Lao động TB và XH tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động TB và XH.

069a41ae-dacf-44ef-bbb8-4841b04c93f5.doc

1

3. Thủ tục hồ sơ: Hồ sơ được lập thành 03 bộ; a) Đối với cán bộ trong ngành: Theo mẫu số 01, 02, 03, 04 đính kèm công văn số 162/CV-LĐTBXH ngày 20/4/2005 của Sở Lao động TB và XH. b) Đối với cán bộ công chức viên chức và người ngoài ngành: * Cấp huyện: - Kê khai bản tóm tắt thành tích cá nhân (nêu rõ những đóng góp của bản thân đối với ngành Lao động Thương binh và Xã hội ) (mẫu số 05 đính kèm) - Phòng Lao động TB và XH phối hợp với thi đua khen thưởng huyện lập danh sách trích ngang tại (mẫu số 06 đính kèm). Danh sách trích ngang có xác nhận (ký đóng dấu) của UBND huyện. * Cấp tỉnh: - Giám đốc các đơn vị sự nghiệp, trưởng phòng nghiệp vụ Văn phòng Sở chủ động phối hợp với sở, ban, ngành để kê khai thành tích cho các cá nhân tiêu biểu trực tiếp liên quan đến lĩnh vực mình quản lý. - Kê khai bản tóm tắt đóng góp của cá nhân đối với ngành (mẫu số 05 đính kèm). c) Thời hạn nộp hồ sơ: Hồ sơ đề nghị tặng thưởng kỷ niệm chương vì sự nghiệp Lao động Thương binh và Xã hội nộp về Văn phòng Sở chậm nhất trước ngày 05/8/2008. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng Sở để phối hợp giải quyết./.
KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như kính gửi; - UBND huyện, thành phố; - Sở, ban, ngành có liên quan; (để phối hợp) - Lưu VT, TCHCTH.

Hoàng Đức Trọng

069a41ae-dacf-44ef-bbb8-4841b04c93f5.doc

2


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:259
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:2