Docstoc

cong van ky niem chuong gui cac don vi cap tinh - DOC

Document Sample
cong van ky niem chuong gui cac don vi cap tinh - DOC Powered By Docstoc
					ubnd tØnh nam ®Þnh së lao ®éng – tb vµ xh

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc Nam §Þnh, ngµy 8 n¨m 2008 th¸ng

Sè:

/L§TBXH-TCHC

V/v tÆng Kû niÖm ch­¬ng “V× sù nghiÖp Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi”.

KÝnh göi: - V¨n phßng TØnh uû TØnh Nam §Þnh; - V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh; - V¨n phßng §oµn ®¹i biÓu quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n tØnh; - C¸c së, ban, ngµnh thuéc tØnh; - UBND c¸c huyÖn, thµnh phè Nam §Þnh. Trong nh÷ng n¨m qua Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh lu«n nhËn ®-îc sù quan t©m l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña Th-êng trùc TØnh uû, Th-êng trùc H§ND, Uû ban nh©n d©n tØnh, sù phèi kÕt hîp t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì cña c¸c së, ban, ngµnh, ®oµn thÓ, cña huyÖn uû, thµnh uû, Uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè. Do vËy c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch hµng n¨m ngµnh lao ®éng th-¬ng binh vµ x· héi lu«n hoµn thµnh vµ hoµn thµnh v-ît møc thêi gian qui ®Þnh. Ghi nhËn nh÷ng kÕt qu¶, thµnh tÝch suèt trong thêi gian qua, Së lao ®éng th-¬ng binh vµ x· héi ®· ®-îc Chñ tÞch n-íc ký QuyÕt ®Þnh sè 264-Q§/CTN ngµy 07 th¸ng 3 n¨m 2008 tÆng th-ëng Hu©n ch-¬ng §éc lËp h¹ng Ba cho ngµnh. Cã ®-îc phÇn th-ëng cao quÝ trªn lµ cã sù ®ãng gãp rÊt lín trong c«ng t¸c chØ ®¹o, l·nh ®¹o cña c¸ nh©n c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o trong th-êng trùc tØnh uû, th-êng trùc H§ND, l·nh ®¹o UBND vµ l·nh ®¹o mét sè Së, ban, ngµnh, l·nh ®¹o c¸c huyÖn, thµnh phè. Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 720/Q§-L§TBXH ngµy 07/4/2005 vµ C«ng v¨n sè: 992/L§TBXH-VP ngµy 08/4/2005 cña Bé Lao ®éng TB vµ XH vÒ viÖc quy ®Þnh ®iÒu kiÖn, tiªu chuÈn, thñ tôc xÐt tÆng Kû niÖm ch­¬ng “V× sù nghiÖp Lao ®éng – Th-¬ng binh vµ x· héi” cho c¸c c¸ nh©n cã nhiÒu ®ãng gãp trong c«ng t¸c l·nh ®¹o, chØ ®¹o ®iÒu hµnh thùc hiÖn nhiÖm vô cña Ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi. Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi tØnh Nam §Þnh ®Ò nghÞ V¨n phßng TØnh uû, V¨n phßng §oµn ®¹i biÓu Quèc héi vµ Héi ®ång nh©n d©n tØnh, V¨n phßng Uû ban nh©n d©n tØnh, c¸c së, ban, ngµnh cã liªn quan, uû ban nh©n d©n c¸c huyÖn, thµnh phè phèi hîp víi Së ®Ó thèng nhÊt danh s¸ch vµ hoµn thiÖn c¸c thñ tôc ®Ò nghÞ tÆng Kû niÖm ch­¬ng “V× sù nghiÖp Lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi” cho c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o tØnh, l·nh ®¹o së, ban, ngµnh, l·nh ®¹o c¸c huyÖn kÞp thêi phôc 1

vô c«ng t¸c trao tÆng t¹i LÔ ®ãn nhËn Hu©n ch-¬ng §éc lËp h¹ng Ba cho Ngµnh Lao ®éng Th-¬ng binh vµ X· héi nh©n kû niÖm 63 n¨m ngµy thµnh lËp ngµnh 28/8/2008./. N¬i nhËn:
- Nh- trªn; - L-u VT, TCHCTH. KT. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc

Hoµng §øc Träng

2

§¬n vÞ: ……………

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
B¶n kª tãm t¾t

Qu¸ tr×nh c«ng t¸c vµ thµnh tÝch ®Ò nghÞ xÐt tÆng kû niÖm ch-¬ng “V× sù nghiÖp lao ®éng – th­¬ng binh vµ x· héi” - Hä vµ tªn: …………………………………….. Nam, n÷.

- Ngµy th¸ng n¨m sinh: ………………………………….. - N¬i ë hiÖn nay: …………………………………………………………………… - Chøc vô vµ n¬i c«ng t¸c (hiÖn nay hoÆc tr-íc khi nghØ h­u):…………………….. ……………………………………………………………………………………… - Ngµy b¾t ®Çu c«ng t¸c (theo quyÕt ®Þnh hoÆc theo hîp ®ång):………………….. - Sè n¨m c«ng t¸c:……………………………………………………………….…. - Qu¸ tr×nh c«ng t¸c: Thêi gian (tõ n¨m … ®Õn ……) Chøc vô, n¬i c«ng t¸c

3

X¸c nhËn cña thñ tr-ëng ®¬n vÞ qu¶n lý trùc tiÕp (Ghi râ hä, tªn, ®ãng dÊu)

Ng-êi khai ký tªn (ghi râ hä tªn)

4


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:29
posted:12/26/2008
language:
pages:4