tom tat thanh tich tap the ca nhan de nghi bo tang bang khen cai nghien tai cong dong

Document Sample
tom tat thanh tich tap the ca nhan de nghi bo tang bang khen cai nghien tai cong dong Powered By Docstoc
					UBND tØnh nam ®Þnh Së lao ®éng - TB & XH

Tãm t¾t thµnh tÝch c¸c tËp thÓ, c¸ nh©n ®Ò nghÞ Bé LAO §éng TB vµ XH tÆng b»ng khen Tãm t¾t thµnh tÝch Ghi chó

STT I. 1.

Tªn ®¬n vÞ , c¸ nh©n
TËp thÓ:

C¸n bé chiÕn sü C«ng an ph-êng Quang Trung – Thµnh phè Nam §Þnh

C«ng an ph-êng ®· chñ ®éng tÝch cùc, tham m-u cho §¶ng ñy, ñy ban nh©n d©n , Ban chØ ®¹o phßng chèng téi ph¹m vµ ma tuý ph-êng triÓn khai c«ng t¸c phßng chèng ma tóy co hiÖu qu¶. Gi÷ vai trß lµ lùc l-îng xung kÝch trong ®Êu tranh trÊn ¸p téi ph¹m ma tuý vµ thùc hiÖn ®Ò ¸n cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång. KÕt qu¶ trong 2 ¨m ( 2007 – 2008 ) lËp hå s¬ cho 17 tr-êng hîp, ®· cã 15 tr-êng hîp cai nghiÖn thµnh c«ng. Tham m-u cho TØnh ñy , Héi ®ång nh©n d©n , ñy ban nh©n d©n tØnh , Ban chØ ®¹o tØnh ra nghÞ quyÕt, chØ thÞ , kÕ h¹och chØ ®¹o c¸c ngµnh , ®oµn thÓ, ®Þa ph-¬ng triÓn khai kÕ ho¹ch tæng thÓ vµ ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia phßng, chèng ma tuý ®Õn n¨m 2010 cña ChÝnh phñ, phôc vô ñy ban nh©n d©n tØnh tæ chøc héi nghÞ tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh hµnh ®éng phßng chèng ma tuý giai ®o¹n 2001 – 2005, triÓn khai ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia phßng chèng ma tuý ®Õ n¨m 2010 cña chÝnh phñ.Tham m-u phôc

2.

C¸n bé, chiÕn sü V¨n phßng c«ng an tØnh Nam §Þnh

vô Ban chØ ®¹o tØnh ban hµnh quy chÕ ho¹t ®éng cña Ban chØ ®¹o, trong ®ã ph©n c«ng c¸c ®ång chÝ thµnh viªn Ban chØ ®¹o tØnh phô tr¸ch c¸c ngµnh, ®oµn thÓ, huyÖn, thµnh phè; c¸c ngµnh, ®oµn thÓ chñ tr× thùc hiÖn 6/8 ®Ò ¸n ch-¬ng tr×nh. Hµng n¨m tham n-u cho Ban chØ ®¹o tØnh chØ ®¹o c¸c ngµnh , ®Þa ph­¬ng tæ chøc ra qu©n “ Th¸ng hµnh ®éng phßng chèng ma tuý” “ Ngµy quèc tÕ phßng chèng ma tuý” “ Ngµy toµn d©n phßng chèng ma tuý “ , ®Æc biÖt ®· chØ ®¹o , huy ®éng hµng v¹n l-ît quÇn chóng , c¸n bé , häc sinh , sinh viªn , hµng ngµn l-ît ph-¬ng tiÖn g¾n Pano, ¸p phÝch diÔu hµnh tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý nh©n ngµy “ Quèc tÕ phßng chèng ma tuý “ ë c¸c ®Þa bµn, tuyÕn träng ®iÓm., x©y dùng kÕ ho¹ch thùc hiÖn chØ thÞ 21/TU cña Bé chÝnh trÞ ( Khãa X ) vÒ tiÕp tôc t¨ng c-êng c«ng t¸c phßng chèng vµ kiÓm so¸t ma tuý trong t×nh h×nh míi.Tham m-u , phôc vô UBND vµ Ban chØ ®¹o tØnh cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn LuËt phßng chèng ma tuý söa ®æi; ph¸t ®éng cuéc thi “ T×m hiÓu luËt phßng chèng ma tuý “ ; “ C«ng an nh©n d©n víi phßng chèng ma tuý t¹i céng ®ång “. Tham m­u víi Gi¸m ®èc chØ ®¹o c«ng an c¸c huyÖn , thµnh phè phèi hîp víi chÝnh quyÒn ®Þa ph-¬ng ®Èy m¹nh biÖn ph¸p xö lý vi ph¹m hµnh chÝnhtheo c¸c NghÞ ®Þnh 56, 163, 135/CP, nh»m chñ ®éng lµm gi¶m c¸c nh©n tè g©y ¸n, gi¶m sè ®èi t-îng ph¹m téi vµ nghiÖn ma tuý. Tõ n¨m 2005 ®Õn n¨m 2007 , toµn

tØnh ®· lËp 1855 hå s¬ ®-a ®èi t-îng vµo diÖn gi¸o dôc t¹i x·, ph-êng, thÞ trÊn ; 780 hå s¬ cai nghiÖn t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång , qua kh¶o s¸t cã 401 ng-êi kh«ng t¸i nghiÖn ®¹t 51,41%. II. C¸ nh©n: 1. Tham m-- cho thµnh ñy ra chØ thÞ sè 14 vÒ t¨ng c-êng l·nh ®¹o c«ng t¸c cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång. ñy ban nh©n d©n, Ban chØ ®¹o phßng chèng téi ph¹m vµ ma tuý thµnh phè x©y dùng ®Ò ¸n vµ kÕ ho¹ch chØ ®¹o c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ , cÊp ñy, chÝnh quyÒn c¸c ph-êng x· cã NghÞ quyÕt chuyªn ®Ò, kÕ ho¹ch thùc hiÖn ®Ò ¸n cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång. §ång chÝ §inh Phèi hîp víi c¸c ban ngµnh cña thµnh phè, c¸c ®oµn Hoµng Dòng – thÓ chÝnh trÞ tÝch cùc tham gia c«ng t¸c cai nghiÖn. Tr-ëng C«ng an ChØ ®¹o lùc l-îng c¶nh s¸t khu vùc, c«ng an x· thu thµnh phè Nam thËp tµi liÖu lËp hå s¬ cai ghiÖn cho 314 ng-êi, ®· cã 283 §Þnh ng-êi c¾t c¬n bá ma tuý ; lËp hå s¬ ®-a 101 ng-êi nghiÖn ®i c¬ së ch÷a bÖnh b¾t buéc theo NghÞ ®Þnh 135 CP . Bªnh c¹nh ®ã cßn chØ ®¹o ®éi c¶nh s¸t ®iÒu tra téiph¹m vÒ ma tuý vµ c«ng an c¸c ph-êng x· tËp trung ®Êu tranh b¾t c¸c ®èi t-îng ph¹m téi vÒ ma tuý ®Ó lµm gi¶m nh©n tè ph¸t sinh téi ph¹m, gãp phÇn gi÷ v÷ng æn ®Þnh an ninh trËt tù trªn ®Þa bµn phôc vô ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi v× cuéc sèng

b×nh yªn cho nh©n d©n . 2. Tham m-u phôc vô Ban chØ ®¹o tæ chøc triÓn khai ®Ò ¸n cai nghiÖn ma tóy t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång ®Õn c¸c ph-êng x· , c¸c ban , ngµnh , ®oµn thÓ cña thµnh phè tham gia §ång chÝ Vò .TÝch cùc tham m-u Ban chØ ®¹o vµ trùc tiÕp tham gia c¸c Minh §iÒu ®oµn c«ng t¸c tæ chøc kiÓm tra thÈm ®Þnh hå s¬, kiÓm tra §éi tr-ëng ®éi ®Þnh kú, trùc tiÕp chuÈn bÞ c¸c néi dung phôc vô s¬ tæng tæng hîp c«ng kÕt, ®Ò xuÊt khen th-ëngthµnh tÝch cho ban chØ ®¹o c¸c x·, an thµnh phã ph-êng vµ thµnh phè. ®Æc biÖt ®· tham m-u phôc vô s¬ kÕt 3 Nam §Þnh n¨m ( 2005 – 2008 ) , thùc hiÖn ®Ì ¸n cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång ®-îc Bé lao ®éng th-¬ng binh vµ x· héi , Bé c«ng an vµ ban chØ ®¹o tØnh ®¸nh gi¸ tèt. §· tham m-u cho TØnh ñy, Héi ®ång nh©n d©n , ñy ban nh©n d©n tØnh , gi¸m ®èc c«ng an tØnh ra NghÞ quyÕt , ChØ thÞ chØ ®¹o c¸c ngµnh ®oµn thÓ , ®Þa ph-¬ng tæ chøc tæ chøc héi nghÞ tæng kÕt 5 n¨m thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh hµnh §ång chÝ Hoµng ®éng phßng chèng ma tuý giai ®o¹n 2001 – 2005 , triÓn khai §øc ThÞnh thùc hiÖn kÕ ho¹ch tæng thÓ phßng chèng ma tuý vµ ch-¬ng Ch¸nh v¨n tr×nh môc tiªu quèc gia phßng chèng ma tuý ®Õn n¨m 2010 phßng c«ng an cña ChÝnh phñ. §Ò xuÊt Ban chØ ®¹o tØnh ra quy chÕ ho¹t tØnh Nam §Þnh ®éng, ph©n c«ng , giao c¸c ngµnh , ®oµn thÓ thµnh viªn Ban chØ ®¹o chñ tr× thùc hiÖn c¸c gi¶I ph¸p cña kÕ ho¹ch tæng thÓ , ®Ò ¸n ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia phßng chèng ma tuý cña ChÝnh phñ. Chñ ®éng ®Ò xuÊt TØnh ñy ban hµnh nghÞ

3.

quyÕt 06/NQ, ch-¬ng tr×nh phßng chèng HIV/AIDS, phßng chèng tÖ n¹n ma tuý, m¹i d©m cña Ban chÊp hµnh ®¶ng bé tØnh ®Õn n¨m 2010; chØ thÞ, c¸c kÕ ho¹ch cña ñy ban nh©n d©n tØnh chØ ®¹o c¸c ngµnh, ®oµn thÓ, ®Þa ph-¬ng thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia phßng chèng ma tuý ®Õn n¨m 2010 cña ChÝnh phñ trªn ®Þa bµn toµn tØnh., phèi hîp víi c¸c ngµnh , ®oµn thÓ ®-îc ph©n c«ng chñ tr× thùc hiÖn c¸c ®Ò ¸n x©y dùng kÕ ho¹ch, tæ chøc héi nghÞ triÓn khai thùc hiÖn ; ®ång thêi ®Þnh kú hµng n¨m tæ chøc s¬ kÕt, ®¸nh gi¸ , rót kinh nghiÖm vµ triÓn khai kÕ ho¹ch tiÕp tôc thùc hiÖn thêi gian tíi.Hµng n¨m , c¨n cø vµo t×nh h×nh thùc tÕ ë ®Þa ph-¬ng ®· tham m-u cho Gi¸m ®èc c«ng an tØnh chØ ®¹o, kh¶o s¸t , ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng t×nh h×nh ng-êi nghiÖn ma tuý trªn ®Þa bµn tØnh, trªn c¬ së ®ã cã kÕ ho¹ch chØ ®¹o , giao chØ tiªu cô thÓ cho c¸c huyÖn , thµnh phè tæ chøc ch÷a trÞ, cai nghiÖn ma tuý t¹i gia ®×nh vµ céng ®ång , cai nghiÖn b¾t buéc t¹i c¸c trung t©m®ång thêi ®Ò xuÊt thµnh lËp ®oµn cña C«ng an tØnh kiÓm tra, kh¶o s¸t, ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c nµy, rót kinh nghiÖm, tiÕp tôc chØ ®¹o thùc hiÖn nh©n réng c¸c m« h×nh tiªn tiÕn., phôc vô Ban gi¸m ®èc ®Ò xuÊt TØnh ñy, Héi ®ång nh©n d©n , ñy ban nh©n d©n tØnh cã nhiÒu v¨n b¶n chØ ®¹o c¸c mÆt c«ng t¸c gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh, trËt tù, phôc vô sù ph¸t triÓn kinh tÕ – x· héi trªn ®Þa bµn tØnh.

Nam §Þnh, ngµy th¸ng 12 n¨m 2008
Kt. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:843
posted:12/26/2008
language:Vietnamese
pages:6