dang ky thi dua cong doan nam 2008 by vanphong1

VIEWS: 80 PAGES: 3

									C«ng ®oµn viªn chøc tØnh nam ®Þnh C«ng ®oµn së lao ®éng – tb vµ xh

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc
Nam §Þnh, ngµy n¨m 2008 th¸ng 02

Sè:

/C§ - T§KT

V/v ®¨ng ký thi ®ua n¨m 2008

KÝnh göi: Héi ®ång thi ®ua C«ng ®oµn viªn chøc tØnh Nam §Þnh. - C¨n cø §iÒu lÖ c«ng ®oµn ViÖt Nam kho¸ IX.

- Thùc hiÖn NghÞ quyÕt §¹i héi c«ng ®oµn Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ x· héi tØnh Nam §Þnh nhiÖm kú VII (2008-2010). C«ng ®oµn Së Lao ®éng Th-¬ng binh vµ x· héi tØnh Nam §Þnh ®¨ng ký thi ®ua n¨m 2008 víi c¸c néi dung sau: 1 – Môc tiªu thi ®ua: QuyÕt t©m thi ®ua phÊn ®Êu ®¹t danh hiÖu “C«ng ®oµn c¬ së v÷ng m¹nh xuÊt s¾c”. 2- ChØ tiªu thi ®ua : 1- ChØ tiªu chung : Hoµn thµnh toµn diÖn c¸c chØ tiªu thi ®ua c«ng ®oµn viªn chøc tØnh ®· ph¸t ®éng. 2- ChØ tiªu phÊn ®Êu n¨m 2008 nh- sau : - Kh«ng cã ®oµn viªn bÞ xö lý kû luËt tõ khiÓn tr¸ch trë lªn. - 100% ®oµn viªn c«ng ®oµn hoµn thµnh nhiÖm vô: Trong ®ã: + 71% trë lªn ®oµn viªn c«ng ®oµn xuÊt s¾c, + Tõ 3 ®Õn 5 ®oµn viªn c«ng ®oµn ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp c¬ së, + Tõ 01 ®Õn 02 ®oµn viªn c«ng ®oµn ®¹t danh hiÖu chiÕn sü thi ®ua cÊp tØnh, + Tõ 01 ®Õn 02 ®oµn viªn c«ng ®oµn ®-îc C«ng ®oµn viªn chøc tØnh tÆng giÊy khen)

D:\Docstoc\Working\pdf\1743b300-3869-481a-b8f5-6f5cc5528af6.doc

1

- 100% tæ c«ng ®oµn hoµn thµnh nhiÖm vô (trong ®ã cã trªn 71% trë lªn tæ c«ng ®oµn v÷ng m¹nh xuÊt s¾c). 3 - BiÖn ph¸p thùc hiÖn : 1- VËn ®éng toµn thÓ ®oµn viªn c«ng ®oµn phÊn ®Êu hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô cña c¬ quan tham m-u gióp UBND tØnh thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ n-íc vÒ chÝnh s¸ch lao ®éng, tiÒn l-¬ng, d¹y nghÒ, c¸c chÝnh s¸ch x· héi, chÝnh s¸ch -u ®·i ng-êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, gãp phÇn cïng toµn tØnh hoµn thµnh v-ît møc c¸c chØ tiªu kÕ ho¹ch n¨m 2008 cña Ngµnh. 2- Ph¸t huy vai trß cña giai cÊp c«ng nh©n c¸n bé c«ng chøc Nhµ n-íc trong viÖc g-¬ng mÉu thùc hiÖn c¸c chñ tr-¬ng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ n-íc; c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng. ChÊp hµnh tèt c¸c néi quy, quy chÕ cña c¬ quan, nªu cao tinh thÇn ®Êu tranh phª vµ tù phª, gi÷ g×n ®oµn kÕt, t-¬ng th©n t-¬ng ¸i, kh«ng cã c¸n bé c«ng chøc bÞ vi ph¹m kû luËt tõ khiÓn tr¸ch trë lªn. 3- TÝch cùc häc tËp n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô, chÝnh trÞ t- t-ëng, v¨n ho¸ ®i ®«i víi rÌn luyÖn t¸c phong, kû luËt lao ®éng, ph¸t huy s¸ng kiÕn c¶i tiÕn quy tr×nh nghiÖp vô, c¶i tiÕn thñ tôc hµnh chÝnh, th-êng xuyªn c¶i tiÕn ph-¬ng ph¸p lÒ lèi lµm viÖc, kh«ng g©y phiÒn hµ cho ®èi t-îng. 4- TriÓn khai tæ chøc thùc hiÖn nghiªm tóc c¸c ChØ thÞ, NghÞ quyÕt cña §¶ng uû vµ c«ng ®oµn viªn chøc tØnh. Tham gia tÝch cùc c¸c phong trµo, c¸c ho¹t ®éng x· héi do c«ng ®oµn ph¸t ®éng. N©ng cao vai trß cña Uû ban kiÓm tra c«ng ®oµn, Ban n÷ c«ng... 5- Tham m-a víi §¶ng uû vµ phèi hîp víi thñ tr-ëng c¬ quan tæ chøc Héi nghÞ d©n chñ trong c¬ quan. 6- Ch¨m lo c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc vµ n©ng cao ®êi sèng cho c¸n bé c«ng chøc c¬ quan. 7- Thùc hiÖn nghiªm chØnh , ®Çy ®ñ c¸c chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt víi c«ng ®oµn viªn chøc tØnh. 8- TÝch cùc tham gia cã hiÖu qu¶ phong trµo V¨n ho¸ v¨n nghÖ –ThÓ dôc thÓ thao – Phong trµo xanh s¹ch ®Ñp c¬ quan gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng tinh thÇn cho ®oµn viªn. N¬i nhËn:
- C§VC tØnh; Tm. Bch c«ng ®oµn Chñ tÞch

D:\Docstoc\Working\pdf\1743b300-3869-481a-b8f5-6f5cc5528af6.doc

2

- L-u VPC§.

Hoµng §øc Träng

D:\Docstoc\Working\pdf\1743b300-3869-481a-b8f5-6f5cc5528af6.doc

3


								
To top